Файл қосу


Тамақ қнімдерінің технологиялық жабдықтары|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТІРЛІГІ          |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ         |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты  |ПОӘК        |ПОӘК 042-18-5.1.07/01-2013  |
|ПOӘК           |№ __ басылым    |               |
|«Тамақ өнімдерінің    |          |               |
|технологиялық ағындарын |«__»______2013 ж.  |               |
|механизациялау» пәнінің |          |               |
|оқытушыға арналған    |          |               |
|бағдарламасы       |          |               |
       6М072400 - «Технологиялық машиналар мен жабдықтар»
              мамандығына арналған


     «ТАМАҚ ӨНІМДЕРІНІҢ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ АҒЫНДАРЫН МЕХАНИЗАЦИЯЛАУ»            ПӘНІНІҢ ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
            ПӘНІНІҢ ОҚЫТУШЫЛАРҒА АРНАЛҒАН
                БАҒДАРЛАМАСЫ


                  Семей
                   2013
                  Алғысөз

   1 ӘЗІРЛЕНДІ


   Құрастырушылар:


   ____________ Ә. Қасенов, т.ғ.д., «Тамақ өндірісінің машиналары мен
аппаратттары» кафедрасының профессоры


    ____________ М. Акимов, т.ғ.к., «Тамақ өндірісінің машиналары мен
аппаратттары» кафедрасының доценті
   ____________ А. Еренгалиев , т.ғ.к., «Тамақ өндірісінің машиналары мен
аппаратттары» кафедрасының профессор


                            «____» _______2013 ж.


  2 ТАЛҚЫЛАНДЫ
  2.1 Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің «Тамақ
өндірісінің машиналары мен аппаратттары» кафедрасы мәжілісінде қаралды


  «___» __________ 2013 ж., № ___ хаттама


  Кафедра меңгерушісі ___________ М. Акимов.


  2.2 Инженерлі-технологиялық факультеттің оқу-әдістемелік  бюросының
отырысында қаралды


   «___» __________ 2013 ж., № ___ хаттама


   Төрайым ___________ С. Толеубекова.


   3 БЕКІТІЛДІ
   Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында талқыланды және
басылымға рұқсат етілді


   «___» __________ 2013 ж., № ___ хаттама


   ОӘК төрайымы _______________ Г. Искакова   4 АЛҒАШҚЫ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН


                  Мазмұны


   |1  |Қолдану аймағы                            |
|2  |Нормативтік сілтемелер                        |
|3  |Жалпы ережелер                            |
|4  |Оқу пәнінің мазмұны                         |
|5  |Магистранттардың өздік жұмысына арналған тақырыптардың тізімі    |
|6  |Пән бойынша оқу-әдістемелік карта                  |
|7  |Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз ету картасы         |
|8  |Әдебиеттер                              |   1 ҚОЛДАНУ АЙМАҒЫ   «Тамақ өнімдерінің технологиялық ағындарын механизациялау» пәнінің оқу-
әдістемелік кешеннің құрамына кіретін 5М072400 - «Технологиялық машиналар
және жабдықтар» мамандығының магистранттарына арналған оқытушыға арналған
бағдарламасы.   2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР   «Тамақ өнімдерінің технологиялық ағындарын механизациялау» пәнінің
оқытушыға арналған бағдарламасы аталған пән бойынша келесі құжаттардың
талаптары және ұсыныстарына сәйкес берілген пән бойынша оқу  үрдісін
ұйымдастырудың тәртібін белгілейді:
   - 6М072400 - «Технологиялық машиналар мен жабдықтар» мамандығының
Мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарты, 23 тамыз 2013 жыл, № 1080.
   - СТУ 042-ГУ-4-2013 «Пәндердің оқу-әдістемелік кешенін әзірлеуге және
рәсімдеуге қойылатын жалпы талаптар» университет стандарты;
   - ДП 042-1.01-2013 «Пәндердің оқу-әдістемелік кешенінің құрылымы және
мазмұны» құжаттандырылған процедурасы.


    3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


   3.1 Пәннің қысқаша мазмұны:
   «Тамақ өнімдерінің технологиялық ағындарын механизациялау» курсы ет,
сүт және балық өнімдерін және сол негіздегі тамақ өнімдерін өндірудегі
технологиялық ағындарды механизациялауда ғылыми  әдістерді  меңгерудегі
ғылыми және әдістемелік қарастырулады тұғырлы мазмұндауды қарастыратын
жалпы кәсіби цикл пәні болып табылады.
   3.2 Пәнді оқыту мақсаты:
   Осы курстың мақсаты технологиялық ағындарды механизациялаудағы кәсіби
мәселелерді шешуде магистранттардың ғылыми-әдістемелік құрылуына қажетті
білім алу болып табылады.
   Бұл пән тамақ өнімдерінің технологиялық жабдықтары, технологиялық
машиналарды құрастыру және есептеу курстарына негізделеді және одан арғы
арнайы пәндерді оқуға негіз болып табылады.
   3.3 Пәнді оқудың негізгі міндеті:
   Магистранттарды зерттеу жұмыстарының негізіиен таныстыру,  ЭВМ-ды
қолдана отырып тамақ өндрісінің технологиялық ағындарын механизациялаудағы
теориялық және тежірибелік зерттеу әдістерімен таныстыру.
   3.4 Оқыту нәтижесі:
   Пән оқытылғаннан кейін студент төмендегілерді білуге тиіс:
  • ауылшаруашылық шикізаттарын өңдеу мен ет және балық өнімдерін өндіру
   саласындағы периодикалық басылымдармен жұмыс істей алуы, қарастырылған
   ақпарат көздеріне дұрыс есеп жүргізу, меншік пәндік картотека жүргізу;


  • шикізат пен дайын өнімнің негізгі сипаттамаларын, ет және балық
   өнімдерінің тағамдығ және биологиялық сапасын білу;
  • негізгі технологиялық процестерді жүзеге асыру тәсілдерін және олардың
   қарқындылығын бағалау үшін сипаттамаларын білу;
  •  тағамық  технологияда  химиялық,  физико-химиялық,  құрылымдық-
   механикалық, биохимиялық, микробиологиялық, коллоидты  процестерді
   түсәну және олардың тамақ өнімдеріне маңызы мен сапасына әсер етуін
   түсіну;
  •  ет  және  балық  өнімдерінің,  арнайы  мақсаттағы  өнімдердің
   технологиясының ғылыми негіздерін білу;
  • жоспарлау мен тәжірибе жүргізудің математикалық әдістерін қолдану;
  • компьютерді қолдана отырып зерттеу нәтижесін математикалық өңдеуді
   жүргізе алу;
  • ғылыми ақпаратпен алмасу формасын мен оларды рәсімдеудегі негізгі
   талаптары білу.
   3.5 Курстың пререквизиті:
  1. Тамақ қнімдерінің технологиялық жабдықтары;
  2. Машина элементтерін есептеу негізі;
  3. Технологиялыө машиналарды құрастыру және есептеу.
   3.6 Курстың постреквизиті:
   3.6.1 Магистрлік диссертация.


  3.7 Жұмыс оқу жоспарынан көшірме:
                                   Кесте 1

|Курс                               |Семестр |
|1                                |2    |
|Дәріс сабақтар                               |
|Модуль 1 Роботталған кешендерінің жіктелуі.                |
|Автоматические питатели машин штучными изделиями, структура,   |3    |
|классификация и основные типы  питателей. Машины, полуавтоматы |     |
|и автоматы. Машины и аппараты периодического и непрерывного   |     |
|действия.                            |     |
|Основные параметры машин и автоматов. Такт или ритм производства.|3    |
|Скорость продукта при перемещении внутри рабочего органа     |     |
|технологического оборудования. Производительность        |     |
|технологического оборудования. Мощность, необходимая на процесс |     |
|или мощность двигателя.                     |     |
|Функциональные элементы питателей: Накопительные устройства.   |3    |
|Резервуары молочной промышленности. Транспортные цистерны. Танки |     |
|для хранения молока. Резервуары специального назначения.     |     |
|Модуль 2 Даналық бұйымдары бар машиналардың автоматты қоректендіргіштер.  |
|Функциональные элементы питателей: насосы, шприцы с поршневыми |3    |
|вытеснителями, шприцы с шестеренчатыми вытеснителями, шприцы с |     |
|эксцентриково-лопастным вытеснителем.              |     |
|Функциональные элементы питателей: Устройства для контроля    |3    |
|температуры. Устройства для измерения давления. Устройства для |     |
|контроля расхода вещества. Устройства для измерения уровня.   |     |
|Машины и автоматы с режущими устройствами. Машины для      |3    |
|измельчения. Машины (пилы) для крупнокускового резания или для  |     |
|резания по одной либо нескольким параллельным плоскостям. Машины |     |
|для последовательного разделения по двум или трем плоскостям с  |     |
|получением кусочков определенной формы. Машины для среднего   |     |
|измельчения или для измельчения без сохранения формы кусочков  |     |
|продукта.                            |     |
|Модуль 3 Майлылығы жоғары кілегейге арналған сорғы - дозаторы       |
|Автоматическое ориентирование изделий в пространстве перед    |3    |
|подачей их в машину. Подвесные пути и конвейеры. Стропы, блоки и |     |
|полиспасты, ручные и электрические тали, лебедки, домкраты.   |     |
|Опорные конструкции. Самоходные подъемные механизмы.       |     |
|Автоматические дозаторы ориентированных  штучных  изделий.  |3    |
|Котлетные автоматы. Пельменные автоматы.             |     |
|Дозаторы для питания машин и аппаратов сырьевыми компонентами в |3    |
|заданной пропорции. Расфасовочно-упаковочные автоматы.      |     |
|Механические, гидравлические, элект-рические, пневматические   |     |
|автоматов.                            |     |
|Модуль 4 Ағынды желінің компоновкасы.                   |
|Дозаторы для наполнения тары или форм фасуемым продуктом. Машины |3    |
|для розлива молока в бутылки. Разливочно-укупорочные автоматы |     |
|для стеклянных бутылок. Машины для дозировки и упаковки молока в |     |
|бумажную и полиэтиленовую тару.                 |     |
|Дозаторы для получения порций,  подлежащих завертке или   |3    |
|иной упаковке. Автомат для фасовки вязкопластичных продуктов в  |     |
|стеклянную тару. Принцип действия автомата. Привод автомата.   |     |
|Особенности эксплуатации.                    |     |
|Дозаторы  жидкостей. Автоматы для дозировки молочных продуктов. |3    |
|Автомат АРУ-М. Автоматы для разлива молока в тару разового    |     |
|пользования.                           |     |
|Модуль 5 Жабдықтардың классификациялары.                  |
|Дозаторы пластических  пищевых продуктов. Шприцы. Дозаторы.  |3    |
|Машины «STORK» для формовки и порционирования.          |     |
|Роботизированные комплексы цехов убоя и разделки туш. Перспективы|3    |
|развития роботизированных комплексов цехов убоя и разделки туш. |     |
|Линия убоя и разделки туш МРС. Роботизированная линия убоя и  |     |
|разделки туш КРС. Линия убоя и разделки свиней.         |     |
|Компоновка  поточных линий. Компоновка машин-автоматов и    |3    |
|полуавтоматов. Плоскостные горизонтальные роторные компоновки  |     |
|машин. Вертикальные роторные компоновки машин. Пространственные |     |
|компоновки машин.                        |     |
|Барлығы:                             |45    |
|Зертханалық сабақтар                            |
|Исследование влияния поваренной соли на изменение        |5    |
|массы и количества соли в просаливаемом мясном и рыбном сырье  |     |
|Оптимизация режимов тепловой обработки              |5    |
|мясопродуктов                          |     |
| Метод расчета продолжительности термической обработки колбасных |5    |
|изделий                             |     |


  5 МАГИСТРАНТТАРДЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫ ҮШІН ТАПСЫРМАЛАР

  1. Модели и методы структурной оптимизации технологической системы
   предприятий
  2. Расчет материального баланса производственной программы производства
   мяса, мясопродуктов и сопутствующей продукции
  3.  Выбор   оптимальной   структуры   технологической   системы
   мясоперерабатывающего производства на определенный период
  4. Модель задачи оптимальной рецептуры смеси (колбасного фарша).
  5. Модель задачи оптимального ассортимента продукции
  6. Сызықтық программалаудың жалпы мақсаттағы модель
  7. Экономикалық-математикалық моделдері топтастыру
  8. Экономикалық-математикалық модел құру принциптері
  9. Сызықтық программалау мәселесін шешудің негізгі әдісі – симплексті
   әдіс алгоритмі
 10. Ассортименттік қатынасты есепке ала отырып өнім шығару жоспарын
   оңтауландыру
 11. Өнім өндіруде шикізаттар жинауды оңтайландыру

   6 ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТА


                                   Кесте 3
|Тақырыбы                 |Көрнекі     |Өз бетімен|Бақылау|
|                     |құралдар, ОТҚ, |оқып   |нысаны |
|                     |плакаттар,   |үйренуге |    |
|                     |зертханалық   |арналған |    |
|                     |тақталар    |сұрақтар |    |
|Дәріс сабақтар   |Практи|Зертханалық |        |     |    |
|          |-калық|сабақтар   |        |     |    |
|          |сабақт|       |        |     |    |
|          |ар  |       |        |     |    |
|1          |2   |3      |4        |5     |6   |
|Автоматические   |   |       |плакаттар    |     |ауызша |
|питатели машин   |   |       |        |     |сұрау |
|штучными изделиями, |   |       |        |     |    |
|структура,     |   |       |        |     |    |
|классификация и   |   |       |        |     |    |
|основные типы    |   |       |        |     |    |
|питателей. Машины, |   |       |        |     |    |
|полуавтоматы и   |   |       |        |     |    |
|автоматы. Машины и |   |       |        |     |    |
|аппараты      |   |       |        |     |    |
|периодического и  |   |       |        |     |    |
|непрерывного    |   |       |        |     |    |
|действия.      |   |       |        |     |    |
|Основные параметры |   |       |плакаттар    |     |ауызша |
|машин и автоматов. |   |       |        |     |сұрау |
|Такт или ритм    |   |       |        |     |    |
|производства.    |   |       |        |     |    |
|Скорость продукта  |   |       |        |     |    |
|при перемещении   |   |       |        |     |    |
|внутри рабочего   |   |       |        |     |    |
|органа       |   |       |        |     |    |
|технологического  |   |       |        |     |    |
|оборудования.    |   |       |        |     |    |
|Производительность |   |       |        |     |    |
|технологического  |   |       |        |     |    |
|оборудования.    |   |       |        |     |    |
|Мощность,      |   |       |        |     |    |
|необходимая на   |   |       |        |     |    |
|процесс или мощность|   |       |        |     |    |
|двигателя.     |   |       |        |     |    |
|Функциональные   |   |Тауықтарды, |плакаттар    |     |ауызша |
|элементы питателей: |   |бройлерлерді |        |     |сұрау |
|Накопительные    |   |және     |        |     |    |
|устройства.     |   |балапандарды |        |     |    |
|Резервуары молочной |   |өңдеуге   |        |     |    |
|промышленности.   |   |арналған   |        |     |    |
|Транспортные    |   |В2-ФЦЛ ағынды|        |     |    |
|цистерны. Танки для |   |желісі.   |        |     |    |
|хранения молока.  |   |       |        |     |    |
|Резервуары     |   |       |        |     |    |
|специального    |   |       |        |     |    |
|назначения.     |   |       |        |     |    |
|Функциональные   |   |       |зертханалық   |     |Зерт. |
|элементы питателей: |   |       |тақта      |     |жұмысты|
|насосы, шприцы с  |   |       |        |     |ң есебі|
|поршневыми     |   |       |        |     |    |
|вытеснителями,   |   |       |        |     |    |
|шприцы с      |   |       |        |     |    |
|шестеренчатыми   |   |       |        |     |    |
|вытеснителями,   |   |       |        |     |    |
|шприцы с      |   |       |        |     |    |
|эксцентриково-лопаст|   |       |        |     |    |
|ным вытеснителем.  |   |       |        |     |    |
|Функциональные   |   |       |плакаттар    |     |ауызша |
|элементы питателей: |   |       |        |     |сұрау |
|Устройства для   |   |       |        |     |    |
|контроля      |   |       |        |     |    |
|температуры.    |   |       |        |     |    |
|Устройства для   |   |       |        |     |    |
|измерения давления. |   |       |        |     |    |
|Устройства для   |   |       |        |     |    |
|контроля расхода  |   |       |        |     |    |
|вещества. Устройства|   |       |        |     |    |
|для измерения    |   |       |        |     |    |
|уровня.       |   |       |        |     |    |
|Машины и автоматы с |   |       |плакаттар    |     |    |
|режущими      |   |       |        |     |    |
|устройствами. Машины|   |       |        |     |    |
|для измельчения.  |   |       |        |     |    |
|Машины (пилы) для  |   |       |        |     |    |
|крупнокускового   |   |       |        |     |Тесттік|
|резания или для   |   |       |        |     |бақылау|
|резания по одной  |   |       |        |     |    |
|либо нескольким   |   |       |        |     |    |
|параллельным    |   |       |        |     |    |
|плоскостям. Машины |   |       |        |     |    |
|для         |   |       |        |     |    |
|последовательного  |   |       |        |     |    |
|разделения по двум |   |       |        |     |    |
|или трем плоскостям |   |       |        |     |    |
|с получением    |   |       |        |     |    |
|кусочков      |   |       |        |     |    |
|определенной формы. |   |       |        |     |    |
|Машины для среднего |   |       |        |     |    |
|измельчения или для |   |       |        |     |    |
|измельчения без   |   |       |        |     |    |
|сохранения формы  |   |       |        |     |    |
|кусочков продукта. |   |       |        |     |    |
|Автоматическое   |   |Майлылығы  |плакаттар    |     |    |
|ориентирование   |   |жоғары    |        |     |    |
|изделий в      |   |кілегейден  |        |     |ауызша |
|пространстве перед |   |жасалатын  |        |     |сұрау |
|подачей их в машину.|   |сары майды  |        |     |    |
|Подвесные пути и  |   |өндіруге   |        |     |    |
|конвейеры. Стропы, |   |арналған   |        |     |    |
|блоки и полиспасты, |   |П8-ОЛУ    |        |     |    |
|ручные и      |   |толассыз   |        |     |    |
|электрические тали, |   |ағынды желісі|        |     |    |
|лебедки, домкраты. |   |       |        |     |    |
|Опорные конструкции.|   |       |        |     |    |
|Самоходные подъемные|   |       |        |     |    |
|механизмы.     |   |       |        |     |    |
|Автоматические   |   |       |зертханалық   |     |Зерт. |
|дозаторы      |   |       |тақта      |     |жұмысты|
|ориентированных   |   |       |        |     |ң есебі|
|штучных  изделий. |   |       |        |     |    |
|Котлетные автоматы. |   |       |        |     |    |
|Пельменные автоматы.|   |       |        |     |    |
|Дозаторы для питания|   |       |плакаттар    |     |    |
|машин и аппаратов  |   |       |        |     |    |
|сырьевыми      |   |       |        |     |ауызша |
|компонентами в   |   |       |        |     |сұрау |
|заданной пропорции. |   |       |        |     |    |
|Расфасовочно-упаково|   |       |        |     |    |
|чные автоматы.   |   |       |        |     |    |
|Механические,    |   |       |        |     |    |
|гидравлические,   |   |       |        |     |    |
|электрические,   |   |       |        |     |    |
|пневматические   |   |       |        |     |    |
|автоматов.     |   |       |        |     |    |
|Дозаторы для    |   |       |плакаттар    |     |    |
|наполнения тары или |   |       |        |     |    |
|форм фасуемым    |   |       |        |     |ауызша |
|продуктом. Машины  |   |       |        |     |сұрау |
|для розлива молока|   |       |        |     |    |
|в бутылки.     |   |       |        |     |    |
|Разливочно-укупорочн|   |       |        |     |    |
|ые автоматы для   |   |       |        |     |    |
|стеклянных бутылок. |   |       |        |     |    |
|Машины для дозировки|   |       |        |     |    |
|и упаковки молока в |   |       |        |     |    |
|бумажную и     |   |       |        |     |    |
|полиэтиленовую тару.|   |       |        |     |    |
|Дозаторы для    |   |       |плакаттар    |     |    |
|получения порций, |   |       |        |     |    |
|подлежащих завертке|   |       |        |     |    |
|или иной упаковке. |   |       |        |     |    |
|Автомат для фасовки |   |       |        |     |ауызша |
|вязкопластичных   |   |       |        |     |сұрау |
|продуктов в     |   |       |        |     |    |
|стеклянную тару.  |   |       |        |     |    |
|Принцип действия  |   |       |        |     |    |
|автомата. Привод  |   |       |        |     |    |
|автомата.      |   |       |        |     |    |
|Особенности     |   |       |        |     |    |
|эксплуатации.    |   |       |        |     |    |
|Дозаторы      |   |Күнбағыс   |зертханалық   |     |Зерт. |
|жидкостей. Автоматы |   |майын    |тақта      |     |жұмысты|
|для дозировки    |   |өндіретін  |        |     |ң есебі|
|молочных продуктов. |   |өндірістік  |        |     |    |
|Автомат АРУ-М.   |   |ағынды желісі|        |     |    |
|Автоматы для разлива|   |       |        |     |    |
|молока в тару    |   |       |        |     |    |
|разового      |   |       |        |     |    |
|пользования.    |   |       |        |     |    |
|Дозаторы      |   |       |плакаттар    |     |    |
|пластических    |   |       |        |     |    |
|пищевых продуктов. |   |       |        |     |ауызша |
|Шприцы. Дозаторы.  |   |       |        |     |сұрау |
|Машины «STORK» для |   |       |        |     |    |
|формовки и     |   |       |        |     |    |
|порционирования.  |   |       |        |     |    |
|Роботизированные  |   |       |плакаттар    |     |    |
|комплексы цехов убоя|   |       |        |     |    |
|и разделки туш.   |   |       |        |     |    |
|Перспективы развития|   |       |        |     |    |
|роботизированных  |   |       |        |     |    |
|комплексов цехов  |   |       |        |     |    |
|убоя и разделки туш.|   |       |        |     |    |
|Линия убоя и    |   |       |        |     |ауызша |
|разделки туш МРС.  |   |       |        |     |сұрау |
|Роботизированная  |   |       |        |     |    |
|линия убоя и    |   |       |        |     |    |
|разделки туш КРС.  |   |       |        |     |    |
|Линия убоя и    |   |       |        |     |    |
|разделки свиней.  |   |       |        |     |    |
|Компоновка     |   |       |        |     |    |
|поточных линий.  |   |       |        |     |    |
|Компоновка     |   |       |        |     |    |
|машин-автоматов и  |   |       |        |     |    |
|полуавтоматов.   |   |       |        |     |    |
|Плоскостные     |   |       |        |     |    |
|горизонтальные   |   |       |        |     |Емтихан|
|роторные компоновки |   |       |        |     |ға   |
|машин. Вертикальные |   |       |        |     |дайын |
|роторные компоновки |   |       |        |     |дық  |
|машин.       |   |       |        |     |    |
|Пространственные  |   |       |        |     |    |
|компоновки машин.  |   |       |        |     |    |

  7 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ КАРТАСЫ

                                   Кесте 4

|Оқулықтардың, оқу-әдістемелік құралдардың атауы |Даналард|Магист-р|Қамтама-с|
|                        |ың саны |анттар-д|ызетулі |
|                        |    |ың саны |пайызы  |
|1                        |2    |3    |4    |
|1. Шувалов В.Н. Машины, автоматы и поточные   |20   |3    |100   |
|линии. - Л.: «Машиностроение», 1973 г.     |    |    |     |
|2. Ивашов В.И. Технологическое оборудование   |10   |3    |100   |
|предприятий мясной промышленности. - М.: Колос, |    |    |     |
|2001. - 552 с                  |    |    |     |
|3. Пелеев А.И. Технологическое оборудование   |35   |3    |100   |
|предприятий мясной промышленности. М.:     |    |    |     |
|Пищепромиздат, 1971.              |    |    |     |
|4. Буланов Н.А., Гаевой Е.В. Переработка мяса  |7    |3    |100   |
|птицы на поточно - механизированных линиях. М.: |    |    |     |
|Пищевая промышленность, 1979.          |    |    |     |
|5. Основы расчета и конструирования машин и   |9    |3    |100   |
|автоматов пищевых производств. Под редакцией  |    |    |     |
|В.И. Соколова. - М.: «Машиностроение», 1992.  |    |    |     |
|6. Курочкин А.А. Основы расчета и        |9    |3    |100   |
|конструирования машин и автоматов        |    |    |     |
|перерабатывающих производств. – М., 2006.    |    |    |     |  8 ӘДЕБИЕТТЕР


   1. Ивашкин Ю .А . Моделирование производственных процессов мясной и
    молочной промышленности . -  М  .,  1987,  Издательство  ВО
    «Агропромиздат »
   2. Блаж И .Д . Экономико -математическое моделирование в пищевой
    промышленности .- М .: ВО Агропромиздат », 1986.
   3. Бражников А .М ., Карпычев В .А ., Пелеев А .И . Аналитические
    методы исследования процессов термической обработки мясопродуктов .
    М .: Пищевая пром -сть ., 1974.
   4. Дойков В .В ., Гарин А .Н . Оптимизация текущего планирования
    производства колбасных изделий //1. Обзорная информация . Мясная
    промышленность / М .: АгроНИИТЭИММП , 1986.
   5. Воронин Г .Г . и др . Экономико -математические методы планирования
    на предприятиях пищевой промышленности .- М .: Легкая и пищевая
    пром -сть, 1981.
   6. Маркин Ю .П . Математические методы планирования и управления в
    мясной и молочной промышленности . - М .: Пищевая пром -сть , 1972.
   7. Аслаев М .П ., Карнилов Ю .Г . Моделирование процессов пищевых
    производств . - М .: Легкая и пищевая пром -сть , 1982.  Подписано
    в Издательство ВСГТУ
Пәндер