Файл қосу


Іскерлік қазақ тіліҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ | |
|3-деңгейлі СМЖ құжаты    |ПОӘК       |УМКД 042-16.1.31/01-2013     |
|«Кәсіби қазақ тілі» пәнінің |         |                 |
|оқытушыға арналған ПОӘК-і  |_____2013 жылғы  |                 |
|               |№ 2 басылым    |                 |
    5В010800 «Дене шынықтыру және спорт»  мамандығына арналған
             «Кәсіби қазақ тілі» пәнінің
             ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


          ПӘННІҢ ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМАСЫ

                  СЕМЕЙ
                  2013

                  Кіріспе

1 ӘЗІРЛЕГЕН
Құрастырушылар Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік  университетінің қазақ
тілінің  теориясы  мен  әдістемесі  кафедрасының  аға  оқытушысы,
гум.ғыл.магистрі Әубәкірова Н.Ә.
Мүрсәлімов Рафаэль Мұхаметғалиұлы,  аға оқытушы
«Дене шынықтыру және бастапқы әскери дайындықтың әдістемелері мен теория»
кафедрасы
Байланыс ақпараты – тел:63-33-39, оқу ғимараты №3, кабинет №239
Сабақ өткізу орны – дәрісхана - бекітілген сабақ кестесі бойынша
Берілген пән бойынша кредиттер саны - 2

___________«___» ___________20__ ж.


2.  ТАЛҚЫЛАНДЫ
2.1. «Дене шынықтыру және бастапқы әскери дайындықтың әдістемелері мен
теория» кафедрасы отырысында
 «  » _____2013ж.  №   хаттама

Кафедра менгерушісі_______ Прохоров Б.Н.
2.2. Жаратылыстану ғылымдар факультетінің оқу-әдістемелік бюросының
отырысында
«03» 09. 2013ж.  №1 хаттама

Төрайымы____________ Абдишева З.В.

3. БЕКІТІЛДІ
Университетінің Оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында басып шығаруға
мақулданған және ұсынылған
«18»09. 2013ж. №1 хаттама

ОӘК төрайымы____________ Искакова Г.К.

4.БІРІНШІ РЕТ КІРГІЗЕЛГЕН
                  Мазмұны

1 Қолданыс аясы
2 Нормативтік сілтемелер
3 Жалпы ережелер
4 Оқу пәнінің мазмұны (модуль)
5 СӨЖ тақырыптары
6 Пәннің оқу-әдістемелік картасы
7 Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы
8 Әдебиеттер


1 ҚОЛДАНЫС АЯСЫ

   Кәсіби қазақ тілінің пәнінің оқу-әдістемелік кешенінің  құрамына
кіретін оқытушыға арналған пәннің жұмыс бағдарламасы  5В050200 «Тарих,
құқық және экономика негіздері» мамандығының студенттеріне арналған.

2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
 Осы «Кәсіби қазақ тілі» пәнінің оқытушыға арналған жұмыс бағдарламасы
берілген пән бойынша оқу үрдісін  ұйымдастырудың  тәртібін  төмендегі
нормативтік құжаттар негізінде жүзеге асырады:
  - «5В010800» «Дене шынықтыру және спорт» мамандығының типтік оқу
жоспары;

 -  СТУ  042-РГКП-СГУ-5-2012  Пәндердің  оқу-әдістемелік  кешендерін
әзірлеуге және ресімдеуге қойылатын жалпы талаптар университет стандарты;

  - ДП 042-1.07-2012  «Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің мазмұны мен
құрылымы» құжаттық іс-жосығы.

3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
3.1 Пәннің қысқаша мазмұны
   Кәсіби қазақ тілі жалпы білім беру пәні ретінде жоғары оқу орындарының
орыс бөлімдерінде бакалавр сатысында жүргізіледі. Қазақ тілін үйретудің бұл
курсында студенттердің тілді орта мектепте оқып үйренгені, тілдік жүйе
жайлы түсініктерінің қалыптасқаны ескеріліп, жоғары оқу орнында оны ары
қарай толықтыру қолға алынады. Осыған орай мәтіндер әр мамандыққа арнайы
дайындалып, әр сала бойынша лексиканы меңгеруге бағытталады. Бакалавр
бөлімінде студент мемлекеттік тілді өз мамандығы аясында қолдана алатындай
білім дәрежесіне жетуі қажет. 


3.2 Пәнді оқытудың мақсаты:
   Студенттердің «Кәсіби қазақ тілі» оқу барысында пәннің  зерттеу
нысанын, мән-маңызын түсіндіріп, одан алған теория-практикалық білімнің
бүгінгі нарықтық замандағы қажеттілікті өтеп, оның зәру мәселелеріне жауап
іздейтін сала екендігі жайында мәлімет беру. Өзінің жұмыс орны туралы толық
мағлұматты қазақ тілінде еркін жеткізе білуге дағдыландыру.  Сонымен бірге
бұл пәнде студенттің қазақша жазу сауаттылығына ерекше мән беріледі. Тілден
нақтылы тиянақты білім беру, студенттің сауатты жазуын қалыптастыру.
   Мемлекеттік тілді оқыту барысында халқымыздың тілін,  әдебиеті мен
мәдениетін меңгерте отырып, бүгінгі жас ұрпақты  парасатты,  білімді,
білікті, Отанын, халқын сүйетін азамат етіп тәрбиелеуіміз керек. Осы орайда
қазақ тілінен білім беру стандартының мақсаттарының  бірі-өзге  тілді
оқушыларды қазақ тілінде еркін сауатты, саналы оқуға үйрету және қазақ
тілінде сөйлеу білігі мен дағдыларын қалыптастыру болып отыр.


3.3 Пәнді оқытудың негізгі міндеттері:
   -Тыңдаушыларға кәсіби қазақ тілі туралы ғылыми-теориялық білім бере
отырып, оның болашақта  зерттелуге  тиісті  проблемаларына  байланысты
тыңдаушыларды ғылыми ізденіске баулып, олардың шығармашылық ой-пікірін
жетілдіріп отыру және ресми стильді қалыптастыру.
  - Берілген сұрақтарға өзінде бар сөздік қорды пайдалана отырып, дұрыс
жауап беруге үйрету;
  - Белгілі бір тақырып бойынша өз ойын дұрыс жүйелі түрде айта алатын
дәрежеге жеткізу;
  - Мәтінмен жұмыс істеу барысында көлемді мәтінді оқып түсінуге,
мәтіннің мазмұнын өз сөзімен жеткізе білуге дағдыландыру;
  - Мемлекеттік тілге деген сүйіспеншілікті арттыру;
  - Студенттердің танымдық деңгейін көтеру;
  - Ауызекі сөйлеу дағдысын дамыту;
  - Сөйлеу, айту, жазу дағдыларын қалыптастыру.


3.4 Оқытудың нәтижесі:
Пәнді оқыту нәтижесінде студент мыналарды білуі керек:
Алған білімдерін практикада қолдана білуі;
Меңгерілген тақырыптар аясында қазақ тілінде еркін сөйлеу, хабарлама жасау;
Өтілген тақырыптар бойынша сөздік қорының болуы;
Қазақ тілінің фонетикалық, грамматикалық құрылымының негізгі заңдылықтары
мен лексикалық құрылымы ерекшеліктерін жақсы білу;
Студенттердің тіл байлығын, ой-өрісін дамытуға  арналған  жаттығуларды
орындай алуы тиіс.
Тілдік нормаларды сақтай білу, үйренуі тиіс.
теориялық білімді практикада қолдана білуді үйренеді.
кәсіби қарым-қатынас жағдайларын меңгереді.

3.5 Курстың пререквизиттері:
Тәжірибелік қазақ тілі
Мемлекеттік тілде ісқағаздарын жүргізу

3.6 Курстың постреквизиті:
Іскерлік қазақ тілі

3.7 Оқу жұмыс жоспарынан көшірме:


                                   1 Кесте

|Курс                                 |Семестр|
|1                                   |2   |
|Тәжірибелік (семинар) сабақтар                    |    |
|Үндестік заңы. Қазақ тілінде дауысты дыбыстардың арасындағы үндесу  |2   |
|(сингармонизм) және дауыссыз дыбыстардың арасындағы үндесу      |    |
|(ассимиляция).                            |    |
|Л: Қазақстан жаһандану дәуірінде                   |    |
|Лексика және лексикология ұғымы туралы. Сөздің тура және ауыспалы   |2   |
|мағынасы. Сөз мағынасы өзгеріп, дамып, кеңейіп отыратын өте күрделі |    |
|құбылыс. Осымен байланысты сөздің тура және ауыспалы мағынасы болады. |    |
|Қазақ тілінің лексика жүйесі.                     |    |
|Л: Білім де бәсекеге түседі                      |    |
|Диалект және кәсіби сөздер. Сирек қолданылатын сөздер - диалект   |2   |
|сөздер, кәсіби сөздер мен терминдер.                 |    |
|Л: Қазақстан экономикасы                       |    |
|Жалпылама қолданылатын терминдер мен сөздер. Терминдердің ұғымы мен  |2   |
|мағынасы. Маман саласындағы терминдер мен ұғымдар. Жалпылама сөздердің|    |
|қолданылуы. Жалпылама лексиканың анықтамасы. Терминдердің қолданыс  |    |
|аясы.                                 |    |
|Л: Нарық                               |    |
|Кірме сөздер. Басқа тілден енген сөздерді кірме сөздер дейміз. Өз   |2   |
|тарихында қазақ халқы көптеген елдермен қарым-қатынас жасап,     |    |
|аралас-құралас болғаны мәлім. Соның нәтижесінде араб, парсы, моңғол, |    |
|орыс тілдерінен қазақ тіліне көптеген сөздер енген.         |    |
|Л: Нарықтық экономика                         |    |
|Кәсіби сала мамандығы бойынша қанатты сөздер, фразеологиялық     |2   |
|тіркестер, мақал-мәтелдердің қазақша-орысша баламалары.        |    |
|Мақал-мәтелдерді кәсіби тілде қолдану.                |    |
|Л: Салық реформасы                          |    |
| Көнерген сөздер мен неологизмдер. Қоғам дамуына орай тіліміздегі   |2   |
|қолданыстан шыққан сөздер көнерген сөздер деп аталады. Көнерген    |    |
|сөздер мағынасына қарай екі түрге бөлінеді: тарихи сөздер, архаизмдер.|    |
|Л: Салықтың түрлері                          |    |
|Стиль туралы түсінік. Стиль турлері. Стиль терминінің мазмұны кең,  |2   |
|оның жұмсалатын орны көп. Стилистика – стиль туралы ілім.       |    |
|Л:                                  |    |
|Ресми іс-қағаздар стилі. Ресми ісқағаздардың түрлері, үлгілері    |2   |
|Ғылыми стиль лексикасы. Ғылыми мәтіндердегі терминдердің қолданысы. |2   |
|Ғылыми және публицистикалық стильде лебіз айтуға дағдылану.      |    |
|Публицистикалық стильдегі сөз қолданыстары.              |2   |
|Сөзжасам. Сөзжасамның тәсілдері. Сөзжасам – тіл білімінің жеке саласы.|2   |
|Сөзжасам – атау (номинация) жасау қызметін жүзеге асырады.      |    |
|Л:                                  |    |
|Туынды сөздер. Туынды сөздердің жасалу тәсілдері, туынды сөдердің   |2   |
|жасалу жұрнақтары.                          |    |
|Л: Жеті жарғы                             |    |
|Жалғаулардың түрлері. Жалғаулардың түрлері (тәуелдік, көптік, жіктік, |2   |
|септік). Сөздер жекеше түрде де, көпше түрде де қолданыла береді.   |    |
|Көптік мағынаны білдіру үшін сөздерге көптік жалғауы жалғанады.    |    |
|Тәуелдік жалғауы заттың біреуге немесе бір нәрсеге тәуелді (меншікті) |    |
|екенін білдіреді. Сөздің жіктік жалғауларын қабылдауын жіктелу дейді. |    |
|Сөздердің септік жалғауларын қабылдауын септелу дейді.        |    |
|Л:                                  |    |
|Шылау сөздер. Септеуліктер, демеуліктер, жалғаулықтар.        |2   |
|Л: Ұлттық теңге                            |    |

5 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ

  5.1 Мамандығы бойынша ғылыми еңбектерді оқып түсіну және қазақ және
  орысша аңдатпа (аннотация) жазу (Тапсырма түрі:  ғылыми  мақаланың
  көшірмесі және 2 тілде жазылған аңдатпа).
  2. Аударма: түсінігі, түрлері, талаптар, әдістері, ерекше жағдайлары,
   маңызы (Тапсырма түрі: баяндама жасау).
  5.3 Уақыт- алтыннан да қымбат
  5.4 Шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту
  5.5 Нарық және экономика
  5.6 Іскерлікке қатысты қанатты сөздер
  5.7 Қаржы жүйесі және қаржы нарығын ұйымдастыру
   5.8 Салық кодексі
   5.9 Кәсіптік терминдер
  5.10 Инфляция.


    1. Орыс тілі  мен  әдебиеті  бойынша  қалыптасқан  терминдер.
     Психологиялық терминдердің салалық сөздікте түзілуі (Тапсырма
     түрі: терминдер сөздігін құрастыру – 100 сөз).
    2. Орыс тілі мен әдебиетіндегі ғылыми жаңалықтарға сипаттама беру
     (Тапсырма түрі: реферат).
    3.  Іскерлік дағды қалыптастыруға  арналған  тілдік  құрылымдар
     (Тапсырма түрі: реферат).
    4. Мамандығы бойынша ғылыми еңбектерді оқып түсіну және қазақ және
     орысша аңдатпа (аннотация) жазу (Тапсырма түрі: ғылыми мақаланың
     көшірмесі және 2 тілде жазылған аңдатпа).
    5. Аударма: түсінігі, түрлері, талаптар, әдістері, ерекше жағдайлары,
     маңызы (Тапсырма түрі: баяндама жасау).


6 ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ
                                   3-Кесте
|Тақырыптар                 |Көрнекі    |Өз бетімен |Бақылау  |
|                      |құралдар,   |дайындалу  |түрі   |
|                      |плакаттар,  |сұрақтары  |     |
|                      |лабораториялық|      |     |
|                      |стендтер   |      |     |
|Семинар сабақ           |Лаборатор|       |      |     |
|                  |иялық  |       |      |     |
|                  |сабақ  |       |      |     |
|1                 |2    |3       |4      |5     |
|Үндестік заңы. Қазақ тілінде    |     |Интерактивті |Сұхбат   |Жазбашаауы|
|дауысты дыбыстардың арасындағы   |     |тақта     |      |зша    |
|үндесу (сингармонизм) және дауыссыз|     |       |      |     |
|дыбыстардың арасындағы үндесу   |     |       |      |     |
|(ассимиляция).           |     |       |      |     |
|Л: Қазақстан жаһандану дәуірінде  |     |       |      |     |
|Лексика және лексикология ұғымы  |     |Модульді оқыту|Зерттеу   |Жазбашаауы|
|туралы. Сөздің тура және ауыспалы |     |технологиясы |еңбектермен |зша    |
|мағынасы. Сөз мағынасы өзгеріп,  |     |       |жұмыс    |     |
|дамып, кеңейіп отыратын өте күрделі|     |       |      |     |
|құбылыс. Осымен байланысты сөздің |     |       |      |     |
|тура және ауыспалы мағынасы болады.|     |       |      |     |
|Л: Білім де бәсекеге түседі    |     |       |      |     |
|Диалект және кәсіби сөздер. Сирек |     |Интерактивті |Мәтінді   |Жазбашаауы|
|қолданылатын сөздер - диалект   |     |тақта,    |мазмұндау  |зша    |
|сөздер, кәсіби сөздер мен     |     |кестелер   |      |     |
|терминдер.             |     |       |      |     |
|Л: Қазақстан экономикасы      |     |       |      |     |
|Жалпылама қолданылатын терминдер  |     |Баспасөз   |Жұмыс    |Жазбашаауы|
|мен сөздер. Терминдердің ұғымы мен |     |материалдар, |жоспарын  |зша    |
|мағынасы. Маман саласындағы    |     |сын тұрғысынан|құру    |     |
|терминдер мен ұғымдар. Жалпылама  |     |ойлау     |      |     |
|сөздердің қолданылуы.       |     |технологиясы |      |     |
|Л: Нарық              |     |       |      |     |
|Кірме сөздер. Басқа тілден енген  |     |Кітаптар,   |Пікірталас, |Жазбашаауы|
|сөздерді кірме сөздер дейміз. Өз  |     |кесте     |шығарма   |зша    |
|тарихында қазақ халқы көптеген   |     |       |      |     |
|елдермен қарым-қатынас жасап,   |     |       |      |     |
|аралас-құралас болғаны мәлім. Л:  |     |       |      |     |
|Нарықтық экономика         |     |       |      |     |
|Фразеологиялық тіркестер,     |     |Альбомдар,  |Өз     |Жазбашаауы|
|мақал-мәтелдердің қазақша-орысша  |     |суреттер,   |жарнамасын |зша    |
|баламалары. Мақал-мәтелдерді кәсіби|     |интерактивті |жариялау  |     |
|тілде қолдану.          |     |тақта     |      |     |
|Л: Салық реформасы         |     |       |      |     |
|Көнерген сөздер мен неологизмдер. |     |Бақылау    |Жатқа айту |Жазбаша  |
|Қоғам дамуына орай тіліміздегі  |     |тапсырмалары |      |     |
|қолданыстан шыққан  сөздер    |     |       |      |     |
|көнерген сөздер деп аталады.    |     |       |      |     |
|Көнерген   сөздер мағынасына  |     |       |      |     |
|қарай екі түрге бөлінеді: тарихи  |     |       |      |     |
|сөздер, архаизмдер.        |     |       |      |     |
|Л: Салықтың түрлері        |     |       |      |     |
|Стиль туралы түсінік. Стиль    |     |Кітаптар,   |Сұхбат   |Жазбашаауы|
|турлері. Стиль терминінің мазмұны |     |суреттер,   |      |зша    |
|кең, оның жұмсалатын орны көп.   |     |кестелер,   |      |     |
|Стилистика – стиль туралы ілім.  |     |бейнетаспалар |      |     |
|Л:                 |     |       |      |     |
|Ресми іс-қағаздар стилі. Ресми   |     |Интерактивті |Мәтінді   |Жазбашаауы|
|ісқағаздардың түрлері, үлгілері.  |     |тақта,    |мазмұндау  |зша    |
|                  |     |теориялық   |      |     |
|                  |     |зерттеулер  |      |     |
|Ғылыми стиль лексикасы. Ғылыми   |     |Сын тұрғысынан|Жұмыс    |Жазбашаауы|
|мәтіндердегі терминдердің     |     |ойлау     |жоспарын  |зша    |
|қолданысы. Ғылыми және       |     |технология., |құру    |     |
|публицистикалық стильде лебіз   |     |баспасөз   |      |     |
|айтуға дағдылану.         |     |материалдары |      |     |
|Публицистикалық стильдегі сөз   |     |Зерттеу    |Пікірталас, |Жазбашаауы|
|қолданыстары. Жарнама тілі,    |     |еңбектері,  |шығарма   |зша    |
|түрлері.              |     |Интерактивті |      |     |
|                  |     |тақта     |      |     |
|Сөзжасам. Сөзжасамның тәсілдері.  |     |Модульді оқыту|Өз     |Жазбашаауы|
|Сөзжасам – тіл білімінің жеке   |     |технологиясыке|жарнамасын |зша    |
|саласы. Сөзжасам – атау (номинация)|     |сте      |жариялау  |     |
|жасау қызметін жүзеге асырады.   |     |       |      |     |
|Л:                 |     |       |      |     |
|Туынды сөздер. Туынды сөздердің  |     |Бейнетаспа,  |Жатқа айту |Жазбашаауы|
|жасалу тәсілдері, туынды сөдердің |     |сызба нұсқа  |      |зша    |
|жасалу жұрнақтары.         |     |       |      |     |
|Л: Жеті жарғы           |     |       |      |     |
|Жалғаулардың түрлері (тәуелдік,  |     |Үлестірмелі  |Сұхбат   |Жазбашаауы|
|көптік, жіктік, септік). Сөздер  |     |карточка   |      |зша    |
|жекеше түрде де, көпше түрде де  |     |       |      |     |
|қолданыла береді.         |     |       |      |     |
|Л:                 |     |       |      |     |
|Шылау сөздер. Септеуліктер,    |     |Тест сұрақтары|      |Жазбаша  |
|демеуліктер, жалғаулықтар.     |     |       |      |     |
|Л: Ұлттық теңге          |     |       |      |     |7 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ
                                   4-Кесте
|Оқулықтардың, оқу құралдарының  |Саны   |Студенттерд|Қамтамасыз ету|
|атауы               |     |ің саны  |пайызы    |
|1                 |2     |3     |4       |
|Ақанова Д.Х., Алдашева А.М...   |7     |10     |70%      |
|Ресми-іскери қазақ тілі. Алматы., |     |      |       |
|2002.–408б.            |     |      |       |
|Әлмұрзина Г. М. Іскерлік қазақ  |7     |10     |70%      |
|тілін деңгейлік оқыту курсының  |     |      |       |
|бағдарламасы: мемлекеттік тілді  |     |      |       |
|оқыту курстарының тыңдаушыларына |     |      |       |
|арналған. – Өскемен, 2003. – 56 б.|     |      |       |
|Манабаева А. Ш. Кәсіпкер     |7     |10     |70%      |
|мәдениетіндегі іскерлік      |     |      |       |
|қарым-қатынастың маңызы - // ҚарМУ|     |      |       |
|хабаршысы. Педагогика сериясы. - |     |      |       |
|2006. - №1. - Б. 42-46.      |     |      |       |
|Мукашева Г.Г. Сборник упражнений |7     |10     |70%      |
|по развитию навыков диалогической |     |      |       |
|речи для студентов казахских групп|     |      |       |
|неязыковых факультетов.      |     |      |       |
|Семипалатинск., 2002. 100 б.   |     |      |       |
|Мухамадиева Н. Қ. Іскерлік қазақ |7     |10     |70%      |
|тілі: оқу құралы. – Астана:   |     |      |       |
|Фолиант, 2007.          |     |      |       |

  8. ӘДЕБИЕТТЕР:
8.1 Негізгі әдебиеттер:
8.1.1 Ақанова Д.Х., Алдашева А.М... Ресми-іскери қазақ тілі. Алматы., 2002.
–408б.
8.1.2 Әлмұрзина Г. М. Іскерлік қазақ тілін деңгейлік оқыту курсының
бағдарламасы: мемлекеттік тілді оқыту курстарының тыңдаушыларына арналған.
– Өскемен, 2003. – 56 б.
8.1.3 Манабаева А. Ш. Кәсіпкер мәдениетіндегі іскерлік қарым-қатынастың
маңызы - // ҚарМУ хабаршысы. Педагогика сериясы. - 2006. - №1. - Б. 42-46.
8.1.4 Мемлекеттік қызметшілерге қойылатын этика
8.1.5 Мукашева Г.Г. Сборник упражнений по развитию навыков диалогической
речи для студентов казахских групп неязыковых факультетов. Семипалатинск.,
2002. 100 б.
8.1.6 Мухамадиева Н. Қ. Іскерлік қазақ тілі: оқу құралы. –  Астана:
Фолиант, 2007.

8.2 Қосымша әдебиеттер:
8.2.1 Салагаев В., Шалабай Б. Іс қағаздарын жүргізу. Алматы: Раритет, 2000,
203 б.
8.2.2 Хазимова Ә. Іс қағаздарын қазақ тілінде жүргізу. Алматы: Ол-жас,
2004, 117 б.
8.2.3 Алдашева А., Ахметжанова З. Ресми іс қағаздары. Алматы: Сөздік-
словарь, 2002,214 б.
8.2.4 Дүйсенбекова Л. Іс қағаздарын қазақша жүргізу. Алматы: Ана тілі,
2005, 204 б.
8.2.5 Қазақ грамматикасы. – Астана, 2002. 
8.2.6 Сыздық Р. Қазақ тілінің анықтағышы. – Астана: Елорда, 2000.
Пәндер