Файл қосу


Ағылшын тілі пәні бағдарламасы|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ           |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ        |
|СМК 3 деңгейдегі    |ПОӘК         |               |
|құжат          |           |               |
|            |           |ПОӘК  042          |
|            |           |–18-17.1.41/02-2014     |
|ПОӘК          |Басылым № 1     |               |
|Студентке арналған   |11.09.2014 ж.    |               |
|«Ағылшын тілі» пәні   |           |               |
|бағдарламасы      |           |               |            «Ағылшын тілі» пәні бойынша

                 5В072600,
 5В072300,5В072700,5В072800,5В071700,5В073000,5В072900,5В070200,5В070400, 5В
  070300, 5В090100, 5В030100, 5В050200, 5В020300, 5В 050400, 5В050300,
  5В072600, 5В072300, 5В 070400, 5В070200, 5В072800, 5В 073000, 5В072900,
 5В071700, 5В070300, 5В 090100, 5В 0504005В, 5В030100, 5В050300, 5В070400,
  5В070200, 5В 072900, 5В072600, 5В 072800, 5В073200, 5В070400, 5В080100,
  5В080700, 5В073100, 5В 120100, 5В120200, 5В060800, 5В080300, 5В080200,
 5В060700, 5В050600, 5В050900, 5В051000, 5В 050600, 5В080100, 5В080700, 5В
            050800 мамандықтарына арналған

              ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

            СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ                  Семей


                  2014


[pic]
                  Мазмұны
1.Жалпы мәліметтер
2.Пән мазмұны және сабақтың түріне қарай сағат санына бөлінуі
3.Пәнді үйренуге қажет әдістемелік нұсқаулар
4. Курс форматы
5.Курс саясаты
6.Студенттердің білімін бағалау саясаты
7.Әдебиеттер1. Жалпы ережелер
1.1 Оқытушы және пән жөнінде жалпы мәліметтер
 • Ахмерова Нуржамиля Муснятовна, аға оқытушы
 • Кафедра: Аударма теориясы мен практикасы
 • Байланыс жолы: тел: 54 17 35
 • Сабақты өткізу орны - № 1 корпус, № 903 аудитория
 • Пәннің атауы: Ағылшын тілі
 • Кредит саны: 6


2. Курстың қысқаша мінездемесі

1.«Ағылшын    тілі»    пәнінің    бағдарламасы     5В072600,
5В072300,5В072700,5В072800,5В071700,5В073000,5В072900,5В070200,5В070400, 5В
070300, 5В090100, 5В030100, 5В050200, 5В020300, 5В 050400,  5В050300,
5В072600, 5В072300, 5В 070400, 5В070200, 5В072800, 5В 073000, 5В072900,
5В071700, 5В070300, 5В 090100, 5В 0504005В, 5В030100, 5В050300, 5В070400,
5В070200, 5В 072900, 5В072600, 5В 072800, 5В073200, 5В070400, 5В080100,
5В080700, 5В073100, 5В 120100, 5В120200, 5В060800, 5В080300, 5В080200,
5В060700, 5В050600, 5В050900, 5В051000, 5В 050600, 5В080100, 5В080700, 5В
050800 мамандықтары бойынша Қазақстан Республиқасының  3.  08.277-2006
мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты негізінде құрастырылған.
Студенттерге тілдік қарым-қатынас пен сөйлеу мәдениетінің негізгі ұғымдары
жөнінде түсінік беру.

1.3.Курстың мақсаты:
   «Ағылшын тілі» пәнінің мақсаты - мәдениетаралық қатынастың негізгі
салаларында болашақ маманның дұрыс және кәсіби сауатты сөйлеу мінез-құлқын
қалыптастыру. Болашақ маманның кәсіптік қызметінің контекстінде оқытылатын
шет тілі елінің және туған елінің мәдени-өзіндік ерекшелікті ортасы,
вербалды және вербалды емес қатынас құралдарының ұлттық-мәдени өзіндік
ерекшеліктері туралы білімді жүзеге асыру.

1.4.Курстың міндеті:
-тілдік қарым-қатынаста студенттердің оқытылатын  шет  тілінің  тілдік
бірліктерін өлшемге сәйкес қолдану шеберлігі мен дағдыларын қалыптастыру.
«Ағылшын тілі» курсының шеңберінде меңгерілген өлшемдік түрлердің жүйеленуі
(қайталануы).
- студенттерді «Ағылшын  тілі» пәні бойынша  лингвистикалық  тұрғыдан
дайындау.

1.5 Курс нәтижелері:
- білуі тиіс:
оқып үйренетін тілдің лексикалық,грамматикалық құбылыстарын,сол  тілдің
заңдылықтарын, оқып үйренетін тіл  елінің  тарихын,  мәдениетін,  заң
ережелерін және тіл өкілдерінің әлеуметтік мінез-құлқын, шет  тілінің
құрылысы мен жүйесін салыстыру мақсатында ана тілінің  құрылысы  мен
жүйесінің теориясын білу;
-меңгеруі тиіс:
сөз әрекетінің сөйлеу түрінде дайындалған және дайындалмаған диолог және
монолог сөз түрлерін, оқып үйренетін тілдің нормативтік талаптарын және сөз
әрекетінің компазициялық, коммуникативтік, продуктивтік жазба сөз түрін;
-игеруі тиіс:
әртүрлі коммуникативті мақсаттарды нақтылы қарым-қатынас жасау жағдайатында
ең нәтижелі стратегияларды таңдауды және қолдануды;
-істей алуы тиіс:
өздерін қызықтыратын мәселелерді толық суреттей алу, тыңдалынған немесе
оқылған мәтінді нақты және қысқа әңгімелей алу,аудиомәтінді бір мәрте
тыңдау барысында оның жалпы мазмұнын ұға білу, ауызша және жазбаша түрде
ағылшын  тілінде  грамматикалық  жағынан  дұрыс  сөйлей  алу,  сөйлеу
жағдаяттарында алынған білімді қолдана алу;
-түсінуі тиіс:
студенттердің өз көзқарастарын білдіру және баға беруді, әдеби, ғылыми-
әйгілі публисцистикалық ғылыми жанрдағы тілдік материалдарды түсіне алуы;
-болуы тиіс:
оқытылатын шет тілінің өлшемдеріне сәйкес өз ойларын шет тілінде бере алуы
-білім алуы тиіс:
ағылшын және ана тіліндегі құбылыстарға қатысты жеке зерттеу жүргізуге
қажет білімі;
1.6 Пәннің пререквизиті: Ағылшын тілінің негізгі компетенцияларын білу
(жалпы білімдік деңгей).
1.7 Пәннің постреквизиті: Кәсіби бағытталған шет тілі

2. Пәннің мазмұны мен сабақ түрлеріне қарай сағаттарға бөлінуі


                                  Кесте -1


  |№  |Тақырып атаулары    және |Cағат саны      |Әдебиет         |
|   |мазмұны           |           |            |
|   |              |Машықтану |OOӨЖ|ОӨЖ  |            |
|   |              |сабағы  |  |   |            |
|1.  |Грамматикалық материал:   |4     |4  |4   |1.Ю.Голицынский     |
|   |Introduction (alphabet,   |     |  |   |Грамматика(сборник   |
|   |sounds, basic rules of   |     |  |   |упражнений) - М.,2005. |
|   |reading)          |     |  |   |2.Sue Kay, Vaughan   |
|   |to be,to have (in the    |     |  |   |Jones, Helena Gomm,   |
|   |Present, Past, Future    |     |  |   |Peter Maggs, Chris   |
|   |Indefinite Tenses)     |     |  |   |Dawson, New Inside out |
|   |look(s) \ look(s) like using|     |  |   |–Macmillan, 2008    |
|   |Лексикалық тақырып:     |     |  |   |3.Агабекян И.П     |
|   |Names and family      |     |  |   |«Английский язык для  |
|   |Text: 1. What’s in a name? |     |  |   |технических вузов»   |
|   |2. How to remember names at |     |  |   |,Ростов-на-Дону,2001.  |
|   |parties.          |     |  |   |4.К. Эккерсли, М.    |
|   |              |     |  |   |Маколей «Живая     |
|   |              |     |  |   |грамматика английского |
|   |              |     |  |   |языка» Харьков «Торсинг»|
|   |              |     |  |   |1998.          |
|   |              |     |  |   |5. К.Н.Качалова,    |
|   |              |     |  |   |Практическая грамматика |
|   |              |     |  |   |англ. языка с      |
|   |              |     |  |   |упражнениями и     |
|   |              |     |  |   |ключами.-М., 1996.   |
|2.  |Грамматикалық материал:   |8     |8  |8   |1.Ю.Голицынский     |
|   |Оборот There is/ There are. |     |  |   |Грамматика(сборник   |
|   |The Noun. The Article.   |     |  |   |упражнений) - М.,2005. |
|   |Classification of nouns.  |     |  |   |2.Sue Kay, Vaughan   |
|   |Proper nouns. Class nouns. |     |  |   |Jones, Helena Gomm,   |
|   |Material nouns. Abstract  |     |  |   |Peter Maggs, Chris   |
|   |nouns. Grammatical     |     |  |   |Dawson, New Inside out |
|   |categories of nouns. The  |     |  |   |–Macmillan, 2008    |
|   |category of number. The  |     |  |   |3.Агабекян И.П     |
|   |category of case.      |     |  |   |«Английский язык для  |
|   |The Use of articles with  |     |  |   |технических вузов»   |
|   |common nouns. The use of the|     |  |   |,Ростов-на-Дону,2001.  |
|   |indefinite article with   |     |  |   |4.К. Эккерсли, М.    |
|   |class nouns. The use of the |     |  |   |Маколей «Живая     |
|   |definite article with class |     |  |   |грамматика английского |
|   |nouns. The use of      |     |  |   |языка» Харьков «Торсинг»|
|   |indefinite and definite   |     |  |   |1998.          |
|   |articles with nouns of   |     |  |   |5. К.Н.Качалова,    |
|   |material. The use of    |     |  |   |Практическая грамматика |
|   |indefinite and definite  |     |  |   |англ. языка с      |
|   |articles with abstract   |     |  |   |упражнениями и     |
|   |nouns. The use f articles  |     |  |   |ключами.-М., 1996.   |
|   |with proper nouns. The use |     |  |   |            |
|   |of articles with nouns in  |     |  |   |            |
|   |set expressions.      |     |  |   |            |
|   |Лексикалық тақырып:     |     |  |   |            |
|   |Place. Holidays. Countries. |     |  |   |            |
|   |Text:            |     |  |   |            |
|   |Win a dream holiday for two!|     |  |   |            |
|3.  |Грамматикалық материал:   |7     |7  |7   |1.Ю.Голицынский     |
|   |The Pronoun. The      |     |  |   |Грамматика(сборник   |
|   |Preposition.        |     |  |   |упражнений) - М.,2005. |
|   |The pronouns. Classification|     |  |   |2.Sue Kay, Vaughan   |
|   |of pronouns: personal,   |     |  |   |Jones, Helena Gomm,   |
|   |possessive, reflexive,   |     |  |   |Peter Maggs, Chris   |
|   |reciprocal, demonstrative, |     |  |   |Dawson, New Inside out |
|   |interrogative, relative   |     |  |   |–Macmillan, 2008    |
|   |conjunctive, defining,   |     |  |   |3.Агабекян И.П     |
|   |indefinite, negative    |     |  |   |«Английский язык для  |
|   |The Preposition.      |     |  |   |технических вузов»   |
|   |Classification of      |     |  |   |,Ростов-на-Дону,2001.  |
|   |prepositions.        |     |  |   |4.К. Эккерсли, М.    |
|   |              |     |  |   |Маколей «Живая     |
|   |Лексикалық тақырып:     |     |  |   |грамматика английского |
|   |Love. Relationships.    |     |  |   |языка» Харьков «Торсинг»|
|   |Stories.          |     |  |   |1998.          |
|   |Text: 1. The Hollywood   |     |  |   |5. К.Н.Качалова,    |
|   |director and the native   |     |  |   |Практическая грамматика |
|   |American.          |     |  |   |англ. языка с      |
|   |2. Dinner by post.     |     |  |   |упражнениями и     |
|   |              |     |  |   |ключами.-М., 1996.   |
|4.  |Грамматикалық материал:   |6     |6  |6   |1.Ю.Голицынский     |
|   |The Adjective.       |     |  |   |Грамматика(сборник   |
|   |Classifications of the   |     |  |   |упражнений) - М.,2005. |
|   |Adjective          |     |  |   |2.Sue Kay, Vaughan   |
|   |The Adverb.         |     |  |   |Jones, Helena Gomm,   |
|   |Classification of Adverbs: |     |  |   |Peter Maggs, Chris   |
|   |              |     |  |   |Dawson, New Inside out |
|   |Лексикалық тақырып:     |     |  |   |–Macmillan, 2008    |
|   |Shopping. Presents. Clothes |     |  |   |3.Агабекян И.П     |
|   |Text: 1What people really  |     |  |   |«Английский язык для  |
|   |want for their birthday.  |     |  |   |технических вузов»   |
|   |2. The real price of    |     |  |   |,Ростов-на-Дону,2001.  |
|   |fashion.          |     |  |   |4.К. Эккерсли, М.    |
|   |              |     |  |   |Маколей «Живая     |
|   |              |     |  |   |грамматика английского |
|   |              |     |  |   |языка» Харьков «Торсинг»|
|   |              |     |  |   |1998.          |
|   |              |     |  |   |5. К.Н.Качалова,    |
|   |              |     |  |   |Практическая грамматика |
|   |              |     |  |   |англ. языка с      |
|   |              |     |  |   |упражнениями и     |
|   |              |     |  |   |ключами.-М., 1996.   |
|5.  |Грамматикалық материал:   |8     |8  |8   |1.Ю.Голицынский     |
|   |The Numeral.        |     |  |   |Грамматика(сборник   |
|   |The Cardinal Numerals    |     |  |   |упражнений) - М.,2005. |
|   |Ordinal Numerals      |     |  |   |2.Sue Kay, Vaughan   |
|   |Dates.           |     |  |   |Jones, Helena Gomm,   |
|   |The Present ( Past, Future )|     |  |   |Peter Maggs, Chris   |
|   |Indefinite Tenses.     |     |  |   |Dawson, New Inside out |
|   |Лексикалық тақырып:     |     |  |   |–Macmillan, 2008    |
|   |Fit.            |     |  |   |3.Агабекян И.П     |
|   |Sport. Health and fitness. |     |  |   |«Английский язык для  |
|   |Text: 16 ways to de-stress. |     |  |   |технических вузов»   |
|   |              |     |  |   |,Ростов-на-Дону,2001.  |
|   |              |     |  |   |4.К. Эккерсли, М.    |
|   |              |     |  |   |Маколей «Живая     |
|   |              |     |  |   |грамматика английского |
|   |              |     |  |   |языка» Харьков «Торсинг»|
|   |              |     |  |   |1998.          |
|   |              |     |  |   |5. К.Н.Качалова,    |
|   |              |     |  |   |Практическая грамматика |
|   |              |     |  |   |англ. языка с      |
|   |              |     |  |   |упражнениями и     |
|   |              |     |  |   |ключами.-М., 1996.   |
|6.  |Грамматикалық материал:   |12    |12 |12  |1.Ю.Голицынский     |
|   |The Present (Past, Future) |     |  |   |Грамматика(сборник   |
|   |Continuous Tenses.     |     |  |   |упражнений) - М.,2005. |
|   |The Present (Past, Future) |     |  |   |2.Sue Kay, Vaughan   |
|   |Perfect Tenses.       |     |  |   |Jones, Helena Gomm,   |
|   |The Use of the Present   |     |  |   |Peter Maggs, Chris   |
|   |Perfect Тense. The Use of  |     |  |   |Dawson, New Inside out |
|   |the Past Perfect Тense.   |     |  |   |–Macmillan, 2008    |
|   |The use of the Future    |     |  |   |3.Агабекян И.П     |
|   |Perfect Тense        |     |  |   |«Английский язык для  |
|   |              |     |  |   |технических вузов»   |
|   |Лексикалық тақырып:     |     |  |   |,Ростов-на-Дону,2001.  |
|   |Job. Work. Experience.   |     |  |   |4.К. Эккерсли, М.    |
|   |Text: From mountains to   |     |  |   |Маколей «Живая     |
|   |modelling          |     |  |   |грамматика английского |
|   |              |     |  |   |языка» Харьков «Торсинг»|
|   |              |     |  |   |1998.          |
|   |              |     |  |   |5. К.Н.Качалова,    |
|   |              |     |  |   |Практическая грамматика |
|   |              |     |  |   |англ. языка с      |
|   |              |     |  |   |упражнениями и     |
|   |              |     |  |   |ключами.-М., 1996.   |
|   |Барлығы           |45    |45 |45  |            |
|   |2-семестр          |     |  |   |            |
|1  |Грамматикалық материал:   |6     |6  |6   |1.Ю.Голицынский     |
|   |The Passive Voice.     |     |  |   |Грамматика(сборник   |
|   |Лексикалық тақырып:     |     |  |   |упражнений) - М.,2005. |
|   |Eco. Protests. Green issues.|     |  |   |2.Sue Kay, Vaughan   |
|   |Text: Climate change march. |     |  |   |Jones, Helena Gomm,   |
|   |Text: How green are you?  |     |  |   |Peter Maggs, Chris   |
|   |              |     |  |   |Dawson, New Inside out |
|   |              |     |  |   |–Macmillan, 2008    |
|   |              |     |  |   |3.Агабекян И.П     |
|   |              |     |  |   |«Английский язык для  |
|   |              |     |  |   |технических вузов»   |
|   |              |     |  |   |,Ростов-на-Дону,2001.  |
|   |              |     |  |   |4.К. Эккерсли, М.    |
|   |              |     |  |   |Маколей «Живая     |
|   |              |     |  |   |грамматика английского |
|   |              |     |  |   |языка» Харьков «Торсинг»|
|   |              |     |  |   |1998.          |
|   |              |     |  |   |5. К.Н.Качалова,    |
|   |              |     |  |   |Практическая грамматика |
|   |              |     |  |   |англ. языка с      |
|   |              |     |  |   |упражнениями и     |
|   |              |     |  |   |ключами.-М., 1996.   |
|2  |Грамматикалық материал:   |8     |8  |8   |11.Ю.Голицынский    |
|   |Modal Verbs.        |     |  |   |Грамматика(сборник   |
|   |Definition         |     |  |   |упражнений) - М.,2005. |
|   |Can, Nay, Must, Should and |     |  |   |2.Sue Kay, Vaughan   |
|   |Ought, Need.        |     |  |   |Jones, Helena Gomm,   |
|   |Лексикалық тақырып:     |     |  |   |Peter Maggs, Chris   |
|   |Education. Schools. Social |     |  |   |Dawson, New Inside out |
|   |change.           |     |  |   |–Macmillan, 2008    |
|   |Text: Three generations.  |     |  |   |3.Агабекян И.П     |
|   |Text: Meet the parents.   |     |  |   |«Английский язык для  |
|   |              |     |  |   |технических вузов»   |
|   |              |     |  |   |,Ростов-на-Дону,2001.  |
|   |              |     |  |   |4.К. Эккерсли, М.    |
|   |              |     |  |   |Маколей «Живая     |
|   |              |     |  |   |грамматика английского |
|   |              |     |  |   |языка» Харьков «Торсинг»|
|   |              |     |  |   |1998.          |
|   |              |     |  |   |5. К.Н.Качалова,    |
|   |              |     |  |   |Практическая грамматика |
|   |              |     |  |   |англ. языка с      |
|   |              |     |  |   |упражнениями и     |
|   |              |     |  |   |ключами.-М., 1996.   |
|3  |Грамматикалық материал:   |10    |10 |10  |11.Ю.Голицынский    |
|   |Sequence of tenses. Direct |     |  |   |Грамматика(сборник   |
|   |and Indirect Speech.    |     |  |   |упражнений) - М.,2005. |
|   |Indirect Speech (statements,|     |  |   |2.Sue Kay, Vaughan   |
|   |commands, general and    |     |  |   |Jones, Helena Gomm,   |
|   |special questions)     |     |  |   |Peter Maggs, Chris   |
|   |              |     |  |   |Dawson, New Inside out |
|   |Лексикалық тақырып:     |     |  |   |–Macmillan, 2008    |
|   |Smile. Character. The face. |     |  |   |3.Агабекян И.П     |
|   |Text: “Smile and the world |     |  |   |«Английский язык для  |
|   |smiles with you. Cry and you|     |  |   |технических вузов»   |
|   |cry alone.”         |     |  |   |,Ростов-на-Дону,2001.  |
|   |              |     |  |   |4.К. Эккерсли, М.    |
|   |              |     |  |   |Маколей «Живая     |
|   |              |     |  |   |грамматика английского |
|   |              |     |  |   |языка» Харьков «Торсинг»|
|   |              |     |  |   |1998.          |
|   |              |     |  |   |5. К.Н.Качалова,    |
|   |              |     |  |   |Практическая грамматика |
|   |              |     |  |   |англ. языка с      |
|   |              |     |  |   |упражнениями и     |
|   |              |     |  |   |ключами.-М., 1996.   |
|4  |Грамматикалық материал:   |7     |7  |7   |11.Ю.Голицынский    |
|   |Non-finite forms of the verb|     |  |   |Грамматика(сборник   |
|   |(The Infinitive)      |     |  |   |упражнений) - М.,2005. |
|   |Лексикалық тақырып:     |     |  |   |2.Sue Kay, Vaughan   |
|   |Lifestyle. Health. Food.  |     |  |   |Jones, Helena Gomm,   |
|   |Cars.            |     |  |   |Peter Maggs, Chris   |
|   |Text: How not to die before |     |  |   |Dawson, New Inside out |
|   |you get old.        |     |  |   |–Macmillan, 2008    |
|   |Text: My first car.     |     |  |   |3.Агабекян И.П     |
|   |              |     |  |   |«Английский язык для  |
|   |              |     |  |   |технических вузов»   |
|   |              |     |  |   |,Ростов-на-Дону,2001.  |
|   |              |     |  |   |4.К. Эккерсли, М.    |
|   |              |     |  |   |Маколей «Живая     |
|   |              |     |  |   |грамматика английского |
|   |              |     |  |   |языка» Харьков «Торсинг»|
|   |              |     |  |   |1998.          |
|   |              |     |  |   |5. К.Н.Качалова,    |
|   |              |     |  |   |Практическая грамматика |
|   |              |     |  |   |англ. языка с      |
|   |              |     |  |   |упражнениями и     |
|   |              |     |  |   |ключами.-М., 1996.   |
|5  |Грамматикалық материал:   |7     |7  |7   |11.Ю.Голицынский    |
|   |Non-finite forms of the   |     |   |   |Грамматика(сборник   |
|   |verb.            |     |   |   |упражнений) - М.,2005. |
|   |(The Participle)      |     |   |   |2.Sue Kay, Vaughan   |
|   |Participle Constructions.  |     |   |   |Jones, Helena Gomm,   |
|   |Лексикалық тақырып:     |     |   |   |Peter Maggs, Chris   |
|   |Animals. Pets. People.   |     |   |   |Dawson, New Inside out |
|   |Text: Stories about animals.|     |   |   |–Macmillan, 2008    |
|   |              |     |   |   |3.Агабекян И.П     |
|   |              |     |   |   |«Английский язык для  |
|   |              |     |   |   |технических вузов»   |
|   |              |     |   |   |,Ростов-на-Дону,2001.  |
|   |              |     |   |   |4.К. Эккерсли, М.    |
|   |              |     |   |   |Маколей «Живая     |
|   |              |     |   |   |грамматика английского |
|   |              |     |   |   |языка» Харьков «Торсинг»|
|   |              |     |   |   |1998.          |
|   |              |     |   |   |5. К.Н.Качалова,    |
|   |              |     |   |   |Практическая грамматика |
|   |              |     |   |   |англ. языка с      |
|   |              |     |   |   |упражнениями и     |
|   |              |     |   |   |ключами.-М., 1996.   |
|6  |Грамматикалық материал:   |7     |7  |7   |11.Ю.Голицынский    |
|   |Non-finite forms of the   |     |   |   |Грамматика(сборник   |
|   |verb.            |     |   |   |упражнений) - М.,2005. |
|   |(The Gerund)        |     |   |   |2.Sue Kay, Vaughan   |
|   |Gerundial Construction.   |     |   |   |Jones, Helena Gomm,   |
|   |Лексикалық тақырып:     |     |   |   |Peter Maggs, Chris   |
|   |Coincidences. Buildings. The|     |   |   |Dawson, New Inside out |
|   |weather. Predictions    |     |   |   |–Macmillan, 2008    |
|   |Text: The coolest hotel in |     |   |   |3.Агабекян И.П     |
|   |the world.         |     |   |   |«Английский язык для  |
|   |              |     |   |   |технических вузов»   |
|   |              |     |   |   |,Ростов-на-Дону,2001.  |
|   |              |     |   |   |4.К. Эккерсли, М.    |
|   |              |     |   |   |Маколей «Живая     |
|   |              |     |   |   |грамматика английского |
|   |              |     |   |   |языка» Харьков «Торсинг»|
|   |              |     |   |   |1998.          |
|   |              |     |   |   |5. К.Н.Качалова,    |
|   |              |     |   |   |Практическая грамматика |
|   |              |     |   |   |англ. языка с      |
|   |              |     |   |   |упражнениями и     |
|   |              |     |   |   |ключами.-М., 1996.   |
|   |Барлығы           |45    |45  |45  |            |

3 Пәнді үйренуге қажет әдістемелік нұсқаулар

3.1.Кәсібилік.
Студент болған күннен бастап кәсіби маман ретінде ойлап, соған сәйкес жұмыс
істеуге дағдылан. Сабаққа уақытында кел. Үнемі сабаққа дайын бол. Кәсіби
маманға тән іс - әрекет ет. Сабақ барысында өтілетін тақырыптарға сәйкес өз
ойыңды білдіруге әбден құқығың бар. Өз ойыңды білдіруге тырыс. Зерттеулер,
фактілер негізінде өз ойыңды дәлелдеуге дайын бол.

3.2. Сабаққа қатысу.
Барлық студенттер сабақтан қалмауы тиіс. 5 реттен артық сабақ босатқан
студент оқудан шығарылады. Оқу жоспарында көрсетілген талаптарды физикалық
немесе басқа жағынан орындай алмаған жағдайда курстың алғашқы 2 аптасында
бұл  туралы оқытушы құлағдар болуы тиіс.

3.3. Бақылау жұмыстары.
1 семестр барысында 7 және 15 апталарда жазбаша ағымдық бақылау жұмыстары
жүргізіледі. Бұл бақылау жұмыстарына едәуір мөлшерде балл бөлінетіндіктен
студенттердің бәрі бақылау жұмыстарына қатысуы тиіс.

3.4. Қарыздар.
Сабақ 15 желтоқсанда аяқталады. Бұл күннен кейін сессияны аяқтаймын, қысқы
сессиядан өтемін дейтін студенттерден ешқандай қарыздар қабылданбайды,
сондықтан барлық қарыздар осы күнге дейін тапсырылуы тиіс.

4 КУРС ФОРМАТЫ
  1. «Ағылшын тілі» курсына оқу жоспарына сәйкес 45 сағат практикалық
   сабақ, 22.5 сағат ООӨЖ және 67.5 сағат ОӨЖ жоспарланған.

  2. ООӨЖ өтiлген материалдарды жүйеге келтiру және тақырыптарды бекiту
   үшiн қосымша практикалық тапсырмалар орындалады.

  3. ОӨЖ тапсырмаларына жұмыс кітабынан жаттығуларды орындау қажет.

5 КУРС САЯСАТЫ
Сабаққа қатысу. Машықтану сабағына қатысу міндетті. Егер де белгілі бір
себеппен сабаққа қатыса алмаған жағдайда оқушы сабақта алынған тапсырма
үшін жауапты болады.
Тәртібі. сабақ кезінде тәртіпті бұзғаны үшін оқушы сабақтан босатылады
немесе F бағасы қайылады.
Үй жұмысы. Үй жұмысы міндетті түрде орындалуы керек және машықтану сабағы
немесе ОСӨЖ- ден кейін өткізілу керек.
Межелік аттестация. Семестр бойы екі межелік бақылау жұмысы өткізіледі.
Бақылау жұмысының  бағасы  төмен  болған  жағдайда  қосымша  тапсырма
берілмейді.Сонымен қатар ешқандай қайта тапсыру болмайды. Бақылау жұмысы
кезінде кітап және конспект қолдануға болмайды.
Емтихан. Қорытынды емтиханда екі семестр бойы өтілген тақырыптардың барлығы
қамтылады.
Көшіру. Кез-келген көшіру қатаң жазаланады: оқушы сабақтан босатылады
немесе F бағасы қойылады.
Сабақ барысында ұялы телефондарды міндетті түрде өшіру керек.

6 Бағалау саясаты
                                  Кесте -2

|Апта  |Бақылау түрі            |Жалпы балл |Ескерту      |
|    |                  |саны    |         |
|    1|                2  |     3 |       4  |
|    |1 және 7 апталар бойынша барлық   |    30 |         |
|    |сабақтар түріне қатысу       |      |         |
|3 апта |Практикалық сабақтар тақырыбы    |    30 |практикалық    |
|    |бойынша ағымдағы бақылау      |      |сабақта      |
|5 апта |Практикалық сабақтар тақырыбы    |    30 |практикалық    |
|    |бойынша ағымдағы бақылау      |      |сабақта      |
|   6 |Практикалық сабақтар тақырыбы    |    40 |практикалық    |
|апта  |бойынша ағымдағы бақылау      |      |сабақта      |
|   6 |ОӨЖ бойынша практикалық тапсырмалар |    80 |         |
|апта  |орындау               |      |         |
|   7 |ші межелік бақылау         |    90 |         |
|апта  |                  |      |         |
|1 және 7 апталар нәтижесі бойынша жалпы балл саны       300     |
|    |8 және 15 апталар бойынша барлық  |    30 |практикалық    |
|    |сабақтар түріне қатысу       |      |сабақта      |
|9 апта |Практикалық сабақтар тақырыбы    |    30 |практикалық    |
|    |бойынша ағымдағы бақылау      |      |сабақта      |
|11 апта |Практикалық сабақтар тақырыбы    |    30 |практикалық    |
|    |бойынша ағымдағы бақылау      |      |сабақта      |
|14 апта |Практикалық сабақтар тақырыбы    |    40 |практикалық    |
|    |бойынша ағымдағы бақылау      |      |сабақта      |
|14 апта |ОӨЖ бойынша практикалық тапсырмалар |    80 |         |
|    |орындау               |      |         |
|15 апта | 2-ші межелік бақылау        |    90 |         |
|8 және 15 апталар нәтижесі бойынша жалпы балл саны      300      |
|Емтихан бойынша жалпы балл                         |
|400                                     |
|Академиялық кезең бойынша жалпы балл               1000   |
7 ӘДЕБИЕТ
7.1 НЕГІЗГІ ӘДЕБИЕТ
1.Sue Kay, Vaughan Jones, Helena Gomm, Peter Maggs, Chris Dawson, New
Inside out - Macmillan,
    2008.
2. Ю.Б. Голицинский, Грамматика англ. языка.-М., 1997.
3. Баданбекқызы З. English.,1997.
4. Қайырбаева Р.С. Ағылшын тілі. – А., 2005.
5. Качалова, К.Н. Практическая грамматика англ. языка с упражнениями и
ключами.-
  М., 1996.
6. Ислам, А. Английский язык.- А.,2007.
7. Е.В.Хомутова, Интенсивный курс английского языка для физиков
8. Агабекян И.П «Английский язык для техничских вузов»,Ростов-на-Дону,2001.


Электронды оқулық
9. English "LINGUA" для начинающих: Электронный учебник /Н. Букетова.-
Караганда, 2007.

 7.2. ҚОСЫМША ӘДЕБИЕТ

1.Eckersley C.E.  English for Everybody.B.1.-СПб.,1999.
2.Eckersley C.E.  English for Everybody.B.2.-СПб.,1999.
3.Eckersley C.E.  English for Everybody.B.3.-СПб.,1999.
4. Eckersley C.E.  English for Everybody. B.4.-СПб., 1999.
Пәндер