Файл қосу


ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН|Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі           |
|Семей қаласының Шәкәрім атындағы Мемлекеттік Университеті          |
|СМК 3 деңгейдегі    |      ПОӘК    |ПОӘК 042-18- 26. 1. 101  |
|құжат          |            |/01-2014          |
|ПОӘК          |Басылым №2 11.09.   |              |
|«Ағылшын тілі» пәнінің |2014ж,         |              |
|оқытушыға арналған   |өзгеріс басылым №1   |              |
|жұмыс бағдарламасы   |18.09.2013ж.      |              |
            «Ағылшын тілі» пәні бойынша
5В011300,5В011600,5В011200,5В010400,5В010800,5В011000,5В060400,5В011100,5В06
0200,5В010900,5В060100,5В010200,5В010100,5В010300,5В010600,5В010700,5В012000
          ,5В042100,5В011700,5В020500,5В012100
                 арналған

              ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН
        Пәннің оқытушыға арналған жұмыс бағдарламасы


                  Семей


                  2014                  Кіріспе

  1. Құрастырғандар: «03» 09 2014г
                 ________ Сасенова У.К.,
                 ________ Омаров М.Қ.,
                 ________ Тұрлыбекова А.Қ аға оқытушылары
және
                 ________ Мухамедиева Ә.Б., оқытушы
“Шетел филологиясы ” кафедрасы, Семей қаласының Шәкәрім атындағы
Мемлекеттік Университеті.2 Талқыланды.
2.1. Шетел филология кафедрасында
Хаттама № 1  «03» 09. 2014 ж.

Кафедра меңгерушісі:  ___________  Исмаилова Ғ.Қ.


2.2 Филология факультетінің оқу-әдістемелік бюросында
 Хаттама № 1  «10» 09. 2014ж.

Оқу-әдістемелік бюро бастығы: _____________ Сәмекбаева Э.М.

3. Бекітілді.
Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданды және
басылымға ұсынылды.

Хаттама №1 «11» 09. 2014ж.

ОӘК төрағасы: ____________ /с.ғ.д. Искакова Г.К./


4. Алғашқы рет енгізілді
(«18 »09. 2014ж.  №1 басылымның орнына)
                  Мазмұны


  1. Қолдану саласы.
  2. Нормативті сілтемелер.
  3. Жалпы ережелер.
      4     Оқу пәнінің (модулінің) мазмұны
   5     Студенттердің өздік жұмыстары тақырыптарының тізімі.
      6    Пән оқу-әдістемелік картасы
   7    Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтылу картасы
   8     Әдебиет


1 Қолдану аясы
   Ағылшын   тілі»   пәнінің   оқу   -   әдістемелік   кешені
5В011300,5В011600,5В011200,5В010400,5В010800,5В011000,5В060400,5В011100,
5В060200,5В010900,5В060100,5В010200,5В010100,5В010300,5В010600,5В010700,
5В012000,5В042100,5В011700,5В020500,5В012100
мамандықтары бойынша студенттерге арналған.  Ол  студенттерді  курстың
мазмұнымен, курстың барысымен, студенттердің оқу барысында  меңгеретін
дағдылармен таныстырады.
Бұл құжат «Ағылшын тілі» пәні бойынша оқу процесін ұйымдастырудың негізгі
заңдылықтарын бір жүйеге келтіреді және “ Шетел филологиясы” кафедрасында
қолдануға арналған.

2 Нормативті сілтемелер
   «Ағылшын тілі» пәнінің оқу-әдістемелік кешені аталған пән бойынша оқу
процесін келесі құжаттардың нұсқаулары мен талаптарына сәйкес ұйымдастыру
тәртібін бекітеді:
5В011300,5В011600,5В011200,5В010400,5В010800,5В011000,5В060400,5В011100,
5В060200,5В010900,5В060100,5В010200,5В010100,5В010300,5В010600,5В010700,
5В012000,5В042100,5В011700,5В020500,5В012100
 мамандықтары бойынша ҚР 3.08.277-2006 ж. Мемлекеттік жалпыға бірдей білім
беру стандарты Қазақстан Республикасы білім және ғылым Министрлігінің 2005
жылғы 23 желтоқсандағы № 779 бұйрығымен бекітіліп, қолданысқа ұсынылған.


3 Жалпы ережелер
3.1 «Ағылшын тілі» пәнінің бағдарламасы
5В011300,5В011600,5В011200,5В010400,5В010800,5В011000,5В060400,5В011100,
5В060200,5В010900,5В060100,5В010200,5В010100,5В010300,5В010600,5В010700,
5В012000,5В042100,5В011700,5В020500,5В012100 мамандықтары бойынша Қазақстан

   Республикасының 3.08.277-2006 мемлекетік жалпыға міндетті білім беру
стандарты негізінде құрастырылған. Студенттерге тілдік қарым-қатынас пен
сөйлеу мәдениетінің негізгі ұғымдары жөнінде түсінік беру.
   Мәдениетаралық қатынастың негізгі салаларында болашақ маманның дұрыс
және кәсіби сауатты сөйлеу мінез-құлқын қалыптастыру. Болашақ маманның
кәсіптік қызметінің контекстінде оқытылатын шет тілі елінің және туған
елінің мәдени-өзіндік ерекшелікті ортасы, вербалды және вербалды емес
қатынас құралдарының ұлттық-мәдени өзіндік ерекшеліктері туралы білімді
жүзеге асыру.
   Тілдік қарым-қатынаста студенттердің оқытылатын шет тілінің тілдік
бірліктерін өлшемге сәйкес қолдану шеберлігі мен дағдыларын қалыптастыру.
«Ағылшын тілі» курсының шеңберінде меңгерілген өлшемдік түрлердің жүйеленуі
(қайталануы).
Студенттерді «Ағылшын тілі» пәні бойынша лингвистикалық тұрғыдан дайындау.

3.2 Курстың мақсаттары:
   Ағылшын тілінің мақсаты тәлім-тәрбие тіл болып табылады, студенттің
лексика-грамматикалық дағдыларын дамыту, дауыстап оқуға, ауызша сөйлеуге,
тыңдап-түсінуге, монолог, диалог айту дағдыларын қалыптастыру, ауызша жауап
беруге дағдыларын жетілдіру.

3.3 Студенттер мынаны істей білуі тиіс:
1.Ағылшынша сөйлей алу және түсіну , жаза  алу  этикасының талаптарына
сәйкестікте ұстай алу;
 2. Басқа мәдениет өкілдерінің жағдайларға байланысты қалыптасқан мінез-
құлқын пайымдай білу;
 3. Екі мәдениеттің ұқсастықтары мен айырмашылықтарын  ажырата білу,
барабар аударманы жүзеге асыру және өзінің тілдік мінезінің жағдайятты-
барабар стратегиясын және тактикасын іске  асыру,  мақсат  білімдерді
пайданалу;
4.Оқытылатын шет тілінің өлшемдеріне сәйкес өз ойларын шет тілінде бере
алуы;
Тілдің мазмұндылығын,айтылымның ақпараттылығын, қисындылығын, орындылығын,
мәнерлілігін ескере отырып, айтылымды құрастыра білу;
5. Жиі кездесетін тілдік қателердің алдын алу;

3.4 Курсты тамамдағаннан кейін студент білуі тиіс:
1. «Ағылшын тілі» курсының мақсаттары мен міндеттерін.
2.Тілдік қарым-қатынас, оның болмысы мен түрлері туралы ұғымды.
3.Оқытылатын  тіл  елі  мен  Қазақстанда  мәдениеттің,  құндылык
бейімделушіліктердің  жүйесін,   мәдениеттердегі   ортақтықтар   мен
айырмашылықтарды.
4.Сөйлеу мәдениетінің негізі ұғымы мен өлшемдерін.
5.Оқытылатын  шет  тілін  жеткізушілердің  тілдеріндегі  ұлттық-мәдени
ерекшеліктерді(сөйлеу мінез - құлқының вербалды  және  вербалды  емес
құралдары).
6.Оқытылатын тілдің орфоэпиялық, орфографиялық, лексикалық, грамматикалық
және стилистикалық өлшемдерін(нормаларын).

3.5.Курстың пререквизиті: Студентке ағылшын тілінен алған білімдері:
оқылымның және хаттың дағдылары, жай грамматикалық және лексикалық
құрылымның игерушілігінің ұсталықтары ауызекі және жазба сөзде керек.
3.6 Курстың постререквизиті: студенттің ағылшын тілін меңгеру деңгейі
әдеби тілде, әңгіме, хабарламаның негізгі идеясын түсінуіне лайықты болуы
тиіс.

3.7 Оқу жоспарынан көшірме
                                  Кесте -1
|курс |семестр|кредит |Машықтану  |ӨСӨЖ  |СӨЖ  |Барлығы   |Бақылау түрі |
|   |    |    |сабағы   |    |   |      |       |
|1   |1   |3   |45     |22.5  |67.5 |135     |емтихан    |
|1   |2   |3   |     45 |22.5  |67.5 |135     |емтихан    |


           4. Оқу пәнінің (модулінің) мазмұны
          Сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу
                 1 семестр
                                  Кесте -2
|№  |Тақырып атаулары және мазмұны                |Сағат  |
|   |                              |саны   |
|1.  |Грамматический материал:                  |3    |
|   |Grammar review                       |     |
|   |Introduction (alphabet, sounds, basic rules of reading)   |     |
|   |to be,to have (in the Present, Past, Future Simple Tenses) |     |
|   |The Noun. The Article.                   |     |
|   |Оборот There is/ There are.                 |     |
|   |Present, Past, Future Simple Tenses            |     |
|   |Лексический материал:                    |     |
|   |People around you                      |     |
|2.  |Грамматический материал:                  |3    |
|   |Grammar review                       |     |
|   |The Present (Past, Future) Continuous Tenses.        |     |
|   |The Present (Past,Future) Perfect Tenses.          |     |
|   |Pronouns                          |     |
|   |The Numeral                         |     |
|   |Лексический материал:                    |     |
|   |Daily Routine                        |     |
|3.  |Грамматический материал:                  |3    |
|   |Tense Review                        |     |
|   |look(s) \ look(s) like using                |     |
|   |Лексический материал:                    |     |
|   |Names and family                      |     |
|   |Text: 1. What’s in a name?                 |     |
|   |2. How to remember names at parties.            |     |
|   |Page 4                           |     |
|4.  |Грамматический материал:                  |3    |
|   |Couintable and Uncountable nouns so/sbch, very/too     |     |
|   |Лексический материал:                    |     |
|   |Place. Holidays. Countries.                 |     |
|   |Text:                            |     |
|   |Win a dream holiday for two!                |     |
|   |Page12                           |     |
|5.  |Грамматический материал:                  |3    |
|   |Past Simple and Continuous.                 |     |
|   |Adverbs of manner.                     |     |
|   |Лексический материал:                    |     |
|   |Love. Relationships. Stories.                |     |
|   |Text: 1. The Hollywood director and the native American.  |     |
|   |2. Dinner by past                      |     |
|   |Page 20                           |     |
|6.  |Review A                          |3    |
|   |Page 28                           |     |
|7.  |Control test                        |3    |
|8.  |Грамматический материал:                  |3    |
|   |The Adjective.                       |     |
|   |Classifications of the Adjective              |     |
|   |The Adverb.                         |     |
|   |Classification of Adverbs:                 |     |
|   |Adverbs of frequency                    |     |
|   |Лексический материал:                    |     |
|   |Shopping. Presents. Clothes                 |     |
|   |Text: 1What people really want for their birthday.     |     |
|   |2. The real price of fashion                |     |
|   |Page 32                           |     |
|9.  |Грамматический материал:                  |3    |
|   |Comparative adjectives Superlative adjectives        |     |
|   |Phrasal verbs                        |     |
|   |Лексический материал:                    |     |
|   |Fit.                            |     |
|   |Sport. Health and fitness.                 |     |
|   |Text: 16 ways to de-stress.                 |     |
|   |Page 40                           |     |
|10. |Грамматический материал:                  |3    |
|   |Permission and obligation (can/have to           |     |
|   |Present Perfect or Past Simple               |     |
|   |Лексический материал:                    |     |
|   |Job. Work. Experience.                   |     |
|   |Text: From mountains to modeling              |     |
|   |Page 48                           |     |
|11. |Review B                          |3    |
|   |Page 56                           |     |
|   |                              |     |
|12. |Грамматический материал:                  |3    |
|   |Dynamic and stative meanings                |     |
|   |Future forms to be going to and present Continuous     |     |
|   |Лексический материал:                    |     |
|   |Eco. Protests. Green issues.                |     |
|   |Text: Climate change march.                 |     |
|   |Text: How green are you?                  |     |
|   |Page 60                           |     |
|13. |Грамматический материал:                  |3    |
|   |Modal Verbs.                        |     |
|   |Definition                         |     |
|   |Can, Nay, Must, Should and Ought, Need.           |     |
|   |Лексический материал:                    |     |
|   |Education. Schools. Social change.             |     |
|   |Text: Three generations.                  |     |
|   |Text: Meet the parents                   |     |
|   |Page 68                           |     |
|14. |                              |3    |
|   |Грамматический материал:                  |     |
|   |Non-finite forms of the verb (The Infinitive)        |     |
|   |Indirect Speech (statements, commands, general and special |     |
|   |questions)                         |     |
|   |Verb+ing or to +infinitive                 |     |
|   |Лексический материал:                    |     |
|   |Smile. Character. The face.                 |     |
|   |Text: “ Smile and the world smiles with you. Cry and you cry|     |
|   |alone.”                           |     |
|   |Page 76                           |     |
|15. |Control test                        |3    |
|   |Барлығы                           |45    |

                 2 семестр
|№  |Тақырып атаулары және мазмұны              |Сағат саны  |
|1  |Грамматический материал:                |3      |
|   |Non-finite forms of the verb (The Infinitive)      |       |
|   |Indirect Speech (statements, commands, general and   |       |
|   |special questions)                   |       |
|   |Verb+ing or to +infinitive               |       |
|   |Лексический материал:                  |       |
|   |Smile. Character. The face.               |       |
|   |Text: “ What’s in a smile?”               |       |
|   |Page 76                         |       |
|2  |Грамматический материал:                |3      |
|   |Non-finite forms of the verb (The Infinitive)      |       |
|   |Indirect Speech (statements, commands, general and   |       |
|   |special questions)                   |       |
|   |Verb+ing or to +infinitive               |       |
|   |Лексический материал:                  |       |
|   |Smile. Character. The face.               |       |
|   |Text: “ ”                        |       |
|   |Page 76                         |       |
|3  |Review C                        |3      |
|   |Page 84                         |       |
|4  | Lesson 10 Грамматический материал:           |3      |
|   |Future time clauses when,if, as soon as, used to    |       |
|   |Лексический материал:                  |       |
|   |Lifestyle. Health. Food. Cars.             |       |
|   |Text: How not to die before you get old.        |       |
|   |Page 88                         |       |
|5  |Грамматический материал:                |3      |
|   |Future time clauses when, if, as soon as, used to    |       |
|   |Лексический материал:                  |       |
|   |Lifestyle. Health. Food. Cars.             |       |
|   |Text: 104 things to do with a banana.          |       |
|   |Page 88                         |       |
|6  |Грамматический материал:                |3      |
|   |Future time clauses when, if, as soon as, used to    |       |
|   |Лексический материал:                  |       |
|   |Lifestyle. Health. Food. Cars.             |       |
|   |Text: How not to die before you get old.        |       |
|   |Text: My first car.                   |       |
|   |Page 88                         |       |
|7  |Control test                      |3      |
|8  |Lesson 11 Грамматический материал:           |3      |
|   |Defining relative clauses Unreal conditions       |       |
|   |Лексический материал:                  |       |
|   |Animals. Pets. People.                 |       |
|   |Text: Animals attitudes                 |       |
|   |Page 96                        |       |
|9  |Грамматический материал:                |3      |
|   |Defining relative clauses Unreal conditions       |       |
|   |Лексический материал:                  |       |
|   |Animals. Pets. People.                 |       |
|   |Text: Three stories about animals            |       |
|   |Page 96                        |       |
|10  |Грамматический материал:                |3      |
|   |Defining relative clauses Unreal conditions       |       |
|   |Лексический материал:                  |       |
|   |Animals. Pets. People.                 |       |
|   |Text: People talking about their animals        |       |
|   |Page 96                        |       |
|11  | Lesson 12 Грамматический материал:           |3      |
|   |.Past Perfect. Passives, will and might for future   |       |
|   |possibility                       |       |
|   |Лексический материал:                  |       |
|   |Coincidences. Buildings. The weather. Predictions    |       |
|   |Text: Two Lauras; Worlds apart.             |       |
|   |Page 104                        |       |
|12  |Грамматический материал:                |3      |
|   |.Past Perfect. Passives, will and might for future   |       |
|   |possibility                       |       |
|   |Лексический материал:                  |       |
|   |Coincidences. Buildings. The weather. Predictions    |       |
|   |Text: The coolest hotel in the world.          |       |
|   |Page 104                        |       |
|13  |Грамматический материал:                |3      |
|   |.Past Perfect. Passives, will and might for future   |       |
|   |possibility                       |       |
|   |Лексический материал:                  |       |
|   |Coincidences. Buildings. The weather. Predictions    |       |
|   |Text: The Oracle                    |       |
|   |Page 104                        |       |
|14  |Review D                        |3      |
|   |Page 112                        |       |
|15  |Control test                      |3      |
|   |Барлығы                         |45      |

  5. СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫ ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ

5.1 People around you.  My Family. My friend
5.2 Daily routine. Weekend House and home
5.3. Shopping Clothes Meals
5.4 Seasons. Sport. Health and fitness
5.5. Job, Profession Environment
5.6 Kazakhstan is my homeland. Geographical position, economy, culture,
political system
     Customs, traditions, and holidays .in Kazakhstan
5.7 The United Kingdom. Geographical position, economy, culture, political
system.
           Customs, traditions, and holidays .in the UK
5.8 . The United States of America  Geographical position, economy,
culture, political system.
         Customs, traditions, and holidays .in the USA


           6. Пәннің оқу-әдістемелік картасы
                                   Кесте 3
|Практикалық сабақ тақырыбы     |Көрнекілік  |Өздік    |Бақылау түрі|
|                  |құрал,ТСО,  |жұмысына   |      |
|                  |плакаттар,  |арналған   |      |
|                  |стенділер  |тапсырмалар |      |
|             1     |       |       |      |
|Грамматический материал:      |Тақырыпты  |       |Жазбаша   |
|Grammar review           |әртүрлі   |       |жаттығулар |
|Introduction (alphabet, sounds,   |жағдаяттарда |       |орындау.  |
|basic rules of reading)       |және     |       |      |
|to be,to have (in the Present, Past,|практикалық |       |      |
|Future Simple Tenses) The Noun. The|жаттығуларда |       |      |
|Article.              |қайталау.  |       |      |
|Оборот There is/ There are.     |Кестелер,  |       |      |
|Present, Past, Future Simple Tenses|схемалар   |       |      |
|Лексический материал:        |       |       |      |
|People around you          |       |       |      |
|Грамматический материал:      |Тақырыпты  |       |Ауызша жауап|
|Grammar review           |әртүрлі   |       |беру,    |
|The Present (Past, Future)     |жағдаяттарда |       |практикалық |
|Continuous Tenses.The Present    |және     |       |жаттығулар |
|(Past,Future) Perfect        |практикалық |       |орындау.  |
|Tenses.PronounsThe Numeral     |жаттығуларда |       |      |
|Лексический материал:        |қолдану.   |       |      |
|Daily Routine            |Кестелер,  |       |      |
|                  |схемалар   |       |      |
|Грамматический материал:      |Практикалық |       |      |
|Tense Review look(s) \ look(s) like |жаттығулар  |       |      |
|using                |арқылы    |       |      |
|Лексический материал:        |тақырыпты  |       |      |
|Names and familyText: 1. What’s in a|бекіту.   |       |      |
|name?                |       |       |      |
|2. How to remember names at     |       |       |      |
|parties.Page 4           |       |       |      |
|Грамматический материал:      |Қажетті шақ |People around|Жазбаша   |
|Couintable and Uncountable nouns  |формаларымен |you.  My  |жаттығулар |
|so/sbch, very/too          |кестелерді  |Family. My  |орындау   |
|Лексический материал:        |толтыру.   |friend    |      |
|Place. Holidays. Countries.     |       |       |      |
|Text: Win a dream holiday for    |       |       |      |
|two!Page12             |       |       |      |
|Грамматический материал:      |Практикалық |       |Ауызша жауап|
|Past Simple and Continuous.     |жаттығулар  |       |беру,    |
|Adverbs of manner.         |арқылы    |       |практикалық |
|Лексический материал:        |тақырыпты  |       |жаттығулар |
|Love. Relationships. Stories.    |бекіту.   |       |орындау   |
|Text: 1. The Hollywood director and |Кестелер,  |       |      |
|the native American. 2. Dinner by  |схемалар.  |       |      |
|past Page 20            |       |       |      |
|Review A              |Практикалық |Daily    |Жазбаша   |
|Page 28               |жаттығулар. |routine.   |жаттығулар |
|                  |       |Weekend House|орындау   |
|                  |       |and home   |      |
|Control test            |       |       |test    |
|Грамматический материал:      |Практикалық |       |Ауызша жауап|
|The Adjective.           |жаттығулар  |       |беру,    |
|Classifications of the Adjective  |арқылы    |       |практикалық |
|The Adverb. Classification of    |тақырыпты  |       |жаттығулар |
|Adverbs:              |бекіту.   |       |орындау.  |
|Adverbs of frequency        |Кестелер,  |       |      |
|Лексический материал:        |схемалар.  |       |      |
|Shopping. Presents. Clothes     |       |       |      |
|Text: 1What people really want for |       |       |      |
|their birthday. 2. The real price of|       |       |      |
|fashion. Page 32          |       |       |      |
|Грамматический материал:      |Практикалық |       |Ауызша жауап|
|Comparative adjectives Superlative |жаттығулар  |       |беру,    |
|adjectives             |арқылы    |       |практикалық |
|Phrasal verbs            |тақырыпты  |       |жаттығулар |
|Лексический материал:        |бекіту.   |       |орындау.  |
|Fit.Sport. Health and fitness.   |       |       |      |
|Text: 16 ways to de-stress.Page 40 |       |       |      |
|Грамматический материал:      |Тақырыпты  |       |Ауызша жауап|
|Permission and obligation (can/have |әртүрлі   |       |беру,    |
|to                 |жағдаяттарда |       |практикалық |
|Present Perfect or Past Simple   |және     |       |жаттығулар. |
|Лексический материал:        |практикалық |       |      |
|Job. Work. Experience.       |жаттығуларда |       |      |
|Text: From mountains to modelingPage|қайталау.  |       |      |
|48                 |       |       |      |
|Review B              |Практикалық |Shopping   |Жазбаша   |
|Page 56               |жаттығулар  |Clothes   |жаттығу   |
|                  |       |Meals    |      |
|Грамматический материал:      |Тақырыпты  |       |Жазбаша   |
|Dynamic and stative meanings    |әртүрлі   |       |жаттығулар |
|Future forms to be going to and   |жағдаяттарда |       |орындау.  |
|present Continuous         |және     |       |      |
|Лексический материал:        |практикалық |       |      |
|Eco. Protests. Green issues.    |жаттығуларда |       |      |
|Text: Climate change march.     |қайталау.  |       |      |
|Text: How green are you? Page 60  |       |       |      |
|Грамматический материал:      |Тақырыпты  |Seasons.   |Жазбаша   |
|Modal Verbs.            |әртүрлі   |Sport. Health|жаттығулар |
|Definition. Can, Nay, Must, Should |жағдаяттарда |and fitness |орындау   |
|and Ought, Need.          |және     |       |      |
|Лексический материал:        |практикалық |       |      |
|Education. Schools. Social change. |жаттығуларда |       |      |
|Text: Three generations.      |қайталау.  |       |      |
|Text: Meet the parents Page 68   |       |       |      |
|Грамматический материал:      |Практикалық |       |Ауызша жауап|
|Non-finite forms of the verb (The  |жаттығулар  |       |беру,    |
|Infinitive)             |арқылы    |       |практикалық |
|Indirect Speech (statements,    |тақырыпты  |       |жаттығулар |
|commands, general and special    |бекіту.   |       |орындау   |
|questions)             |Кестелер,  |       |      |
|Verb+ing or to +infinitive     |схемалар.  |       |      |
|Лексический материал:        |       |       |      |
|Smile. Character. The face.     |       |       |      |
|Text: “ Smile and the world smiles |       |       |      |
|with you. Cry and you cry alone.”  |       |       |      |
|Page 76               |       |       |      |
|Control test            |       |       |test    |
|Грамматический материал:      |Практикалық |       |Жазбаша   |
|Non-finite forms of the verb (The  |жаттығулар  |       |жаттығулар |
|Infinitive)             |арқылы    |       |орындау.  |
|Indirect Speech (statements,    |тақырыпты  |       |      |
|commands, general and special    |бекіту.   |       |      |
|questions)             |Кестелер,  |       |      |
|Verb+ing or to +infinitive     |схемалар.  |       |      |
|Лексический материал:        |       |       |      |
|Smile. Character. The face.     |       |       |      |
|Text: “ What’s in a smil?” Page 76 |       |       |      |
|Грамматический материал:      |Практикалық |       |Ауызша жауап|
|Non-finite forms of the verb (The  |жаттығулар  |       |беру,    |
|Infinitive)             |арқылы    |       |практикалық |
|Indirect Speech (statements,    |тақырыпты  |       |жаттығулар |
|commands, general and special    |бекіту.   |       |орындау.  |
|questions)             |Кестелер,  |       |      |
|Verb+ing or to +infinitive     |схемалар.  |       |      |
|Лексический материал:        |       |       |      |
|Smile. Character. The face.Text.  |       |       |      |
|Page 76               |       |       |      |
|Review C              |Практикалық |       |жаттығулар |
|Page 84               |жаттығулар  |       |      |
| Lesson 10 Грамматический материал: |Практикалық |Job,     |Ауызша жауап|
|Future time clauses when,if, as soon|жаттығулар  |Profession  |беру,    |
|as, used to             |арқылы    |Environment |практикалық |
|Лексический материал:        |тақырыпты  |       |жаттығулар |
|Lifestyle. Health. Food. Cars.   |бекіту.   |       |      |
|Text: How not to die before you get |Кестелер,  |       |      |
|old.                |схемалар.  |       |      |
|Page 88               |       |       |      |
|Грамматический материал:      |Практикалық |       |Ауызша жауап|
|Future time clauses when, if, as  |жаттығулар  |       |беру,    |
|soon as, used to          |арқылы    |       |практикалық |
|Лексический материал:        |тақырыпты  |       |жаттығулар |
|Lifestyle. Health. Food. Cars.   |бекіту.   |       |      |
|Text: 104 things to do with a    |Кестелер,  |       |      |
|banana.               |схемалар.  |       |      |
|Page 88               |       |       |      |
|Грамматический материал:      |Практикалық |Kazakhstan is|Ауызша жауап|
|Future time clauses when, if, as  |жаттығулар  |my homeland. |беру,    |
|soon as, used to          |арқылы    |Geographical |практикалық |
|Лексический материал:        |тақырыпты  |position,  |жаттығулар |
|Lifestyle. Health. Food. Cars.   |бекіту.   |economy,   |орындау.  |
|Text: How not to die before you get |Кестелер,  |culture,   |      |
|old.                |схемалар.  |political  |      |
|Text: My first car. Page 88     |       |system    |      |
|Control test            |       |       |test    |
|Lesson 11 Грамматический материал: |Практикалық |       |практикалық |
|Defining relative clauses Unreal  |жаттығулар  |       |жаттығулар |
|conditions             |арқылы    |       |      |
|Лексический материал:        |тақырыпты  |       |      |
|Animals. Pets. People.       |бекіту.   |       |      |
|Text: Animals attitudes Page 96  |       |       |      |
|Грамматический материал:      |Практикалық |The United  |практикалық |
|Defining relative clauses Unreal  |жаттығулар  |Kingdom.   |жаттығулар |
|conditions             |арқылы    |Geographical |      |
|Лексический материал:        |тақырыпты  |position,  |      |
|Animals. Pets. People.       |бекіту.   |economy,   |      |
|Text: Three stories about animals. |       |       |      |
|Page 96              |       |       |      |
|Грамматический материал:      |Практикалық |       |практикалық |
|Defining relative clauses Unreal  |жаттығулар  |       |жаттығулар |
|conditions             |арқылы    |       |      |
|Лексический материал:        |тақырыпты  |       |      |
|Animals. Pets. People.       |бекіту.   |       |      |
|Text: People talking about their  |       |       |      |
|animals.              |       |       |      |
| Lesson 12 Грамматический материал: |Практикалық |       |практикалық |
|.Past Perfect. Passives, will and  |жаттығулар  |       |жаттығулар |
|might for future possibility    |арқылы    |       |      |
|Лексический материал:        |тақырыпты  |       |      |
|Coincidences. Buildings. The    |бекіту.   |       |      |
|weather. Predictions. Text: Two   |       |       |      |
|Lauras; Worlds apart. Page 104   |       |       |      |
|Грамматический материал:      |Практикалық |The United  |практикалық |
|.Past Perfect. Passives, will and  |жаттығулар  |States of  |жаттығулар |
|might for future possibility    |арқылы    |America   |      |
|Лексический материал:        |тақырыпты  |Geographical |      |
|Coincidences. Buildings. The    |бекіту.   |position,  |      |
|weather. Predictions        |       |economy,   |      |
|Text: The coolest hotel in the   |       |       |      |
|world.Page 104           |       |       |      |
|Грамматический материал:      |Практикалық |       |практикалық |
|.Past Perfect. Passives, will and  |жаттығулар  |       |жаттығулар |
|might for future possibility    |арқылы    |       |      |
|Лексический материал:        |тақырыпты  |       |      |
|Coincidences. Buildings. The    |бекіту.   |       |      |
|weather. Predictions. Text: The   |       |       |      |
|Oracle Page 104           |       |       |      |
|Review D              |Практикалық |       |практикалық |
|Page 112              |жаттығулар  |       |жаттығулар |
|Control test            |       |       |test    |        7 Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтылу картасы
                                   Кесте 4
|Оқу-әдістемелік құралдардың   |Саны    |Студенттер саны|Қамтылу пайызы  |
|атауы              |      |        |         |
|Английский файл, продолжающая  |      |20       |100%       |
|книга для студентов. English  |50     |        |         |
|file.              |      |        |         |
|Intermediate Student's Book .- |      |        |         |
|Oxford University Press, 2004. |      |        |         |
|Голицынский Юрий Борисович.   |20     |20       |     100%  |
|Грамматика:Сборник упражнений  |      |        |         |
|/ Ю.Б. Голицынский.- 4-е изд.- |      |        |         |
|СПб.: КАРО, 2000.        |      |        |         |
|. К. Эккерсли, М. Маколей «Живая|20     |20       |     100%  |
|грамматика английского языка»  |      |        |         |
|Харьков «Торсинг» 1998.     |      |        |         |
|Ю.Б. Голицинский, Грамматика  |11     |11       |100%       |
|англ. языка.-М., 1997.     |      |        |         |
|Качалова, К.Н. Практическая   |20     |20       |100%       |
|грамматика англ. языка с    |      |        |         |
|упражнениями и ключами.-М.,   |      |        |         |
|1996.              |      |        |         |

8 ӘДЕБИЕТ
8. 1 НЕГІЗГІ ӘДЕБИЕТ
8.1.1 Sue Kay, Vaughan Jones, Helena Gomm, Peter Maggs, Chris Dawson, New
Inside out –Macmillan,.2008 Pre-Intermediate Student’s book
8.1.2 Sue Kay, Vaughan Jones, Helena Gomm, Peter Maggs, Chris Dawson, New
Inside out –Macmillan, 2008 Pre-Intermediate Work book.
8.1.3 Sue Kay, Vaughan Jones, Helena Gomm, Peter Maggs, Chris Dawson, New
Inside out –Macmillan,.2008 Intermediate Student’s book
8.1.4 Sue Kay, Vaughan Jones, Helena Gomm, Peter Maggs, Chris Dawson, New
Inside out –Macmillan, 2008 Intermediate Work book
8.1.5 Games for Grammar Practice. Cambridge University Press
8.1.6 Games for Vocabulary Practice. Cambridge University Press
8.1.7 Качалова К.Н. Е.Е. Израилевич Практическая грамматика английского
языка :
Науч.ред.Е.К.Захаренко.- 10-е изд., новая редакция.- М.: Лист Нью, 2008
8.1.8 Выборова Г.Е. Устные темы по английскому языку "Easy English" :
Учеб.пособие для учащихся средней школы и студентов вузов / Г.Е. Выборова,
К.С. Махмурян.- М: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2003.
8.1.9 Голицынский Юрий Борисович. Грамматика:Сборник упражнений
/ Ю.Б. Голицынский.- 4-е изд.- СПб.: КАРО, 2005.
8.1.10 Cавватеева А.В.  A New Practical Course of Pre-Intermediate level
English Vysshaya Shkola & Phoenix 2000

8.2 Қосымша әдебиеттер
8.2.1 Martin Hewings Advanced Grammar in Use. - Cambridge University Press,
2002.
8.2.2 Betty Schrampfer Azar Understanding and Using English Grammar
Longman. 2002.
8.2.3 John Eastwood Oxford Practice Grammar Oxford University Press. 2002.
8.2.4. www.elsevier.com
8.2.5. www.iteslj.org
8.2.6. www.esl-literacy.com
8.2.7. www.teachertrainingvideos.com
8.2.8.www.a4esl.org
8.2.9. www.uefap.com\vocab\select\
8.2.10. www.englishpage.com \listening\
8.2.11.www.americanrhetoric.com
8. 2.12 Качалова К.Н. Практическая грамматика английского языка
Учебник К.Н.Качалова, Е.Е. Израилевич; Науч.ред.Е.К.Захаренко.- 10-е изд.,

новая редакция.- М.: Лист Нью, 2003
8.2.13 Колодяжная Л. Познакомьтесь: Великобритания : Книга для чтения на
 английском языке / Л. Колодяжная; Под ред. Заниной Е.Л.- 2-е изд., испр.-
М.: Рольф, 2001.
8.2.14 Модальные глаголы в английской речи : Учебное пособие /
Составители: Л.К. Голубева, Н. М. Пригоровская, Г.И.Туголукова.-
М.:Менеджер, 2004.
8.3.15 Корнеева Е.А. Практика английского языка. Сборник упражнений по
устной речи. / Е.А. Корнеева, Н.Е. Баграмова.- СПб.: Союз, 2003 пособие по
грамматике английского языка / Т.Ю. Полякова, С.С., Панова.- М: Высш.школа,
2003.

Пәндер
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть