Файл қосу


СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ                          |
|БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ                        |
|СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы                      |
|МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ                          |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты  |ПОӘК           |             |
|             |             |ПОӘК 042-18-6.1.__/   |
|             |             |02-2013ж.        |
|ПОӘК           |             |             |
|Студенттерге арналған  |№1 басылым        |             |
|пәннің бағдарламасы   |«__» ________ 2013 ж.  |             |
|«Кәсіптік-бағдарламалық |             |             |
|шет тілі»        |             |             |

            ПӘННІҢ ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
           «Кәсіптік-бағдарламалық шет тілі»
         5В071700- «Жылуэнергетика» мамандығы үшін

         СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ                  Семей
                  2013
                  Кіріспе


   1 ҚҰРАСТЫРҒАН
   Құрастырушы  ________ «___» __________ 2013 ж.
   Сейсенбаева М.К., «Техникалық физика және жылуэнергетика» кафедрасының
аға оқытушысы.


   2 ТАЛҚЫЛАНДЫ
   2.1 Семей қаласының Шәкәрім  атындағы  мемлекеттік  университеті
«Техникалық физика және жылуэнергетика» кафедрасының отырысында.
   «___» _______ 2013 жылы, № 1 хаттама.


   Кафедра меңгерушісі ___________ О. Степанова


   2.2 Инженерлік - технологиялық факультеттің оқу-әдістемелік бюро
отырысында
   «__» _______ 2013 жылы, № 1 хаттама.


   Төрайымы ______________ С. Толеубекова


   3 БЕКІТІЛГЕН
   Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында қабылданған және
баспадан шығаруға кеңес берді.
    «___»_________ 2013 жылы, № 1 мәжілісхат.


   ОӘК төрайымы, проректор __________ Г. Искакова


   4 АЛҒАШҚЫ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН.

                  МАЗМҰНЫ

 1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 4
 1.1 Оқытушының және пәннің жалпы мағлуматтар.  4
 1.2 Пәннің қыскаша сипаттамасы мен мазмұны 4
 1.3 Пәнді оқытудың мақсаты:  4
 1.4 Пәнді оқып-білудің негізгі мақсаты 4
 1.5 Оқыту нәтижелері 4
 1.6 Курстың пререквизиттері 5
 1.7 Курстың постреквизиттері 5
 2 САБАҚТАР ТҮРІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ ПӘН САҒАТТАРЫНЫҢ БӨЛІНУІ ЖӘНЕ ПӘН МАЗМҰНЫ
 5
 3 ПӘНДІ ОҚЫП-БІЛУ ЖӨНІНДЕГІ ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫМДАР  6
 4 КУРС ФОРМАТЫ  8
 5 КУРС САЯСАТЫ  8
 6 БАҒАЛАРДЫ ҚОЮ САЯСАТЫ 9
 7 ӘДЕБИЕТТЕР   10
 7.1 Негізгі әдебиеттер  10
 7.2 Қосымша әдебиеттер  10


1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


1.1 Оқытушының және пәннің жалпы мағлуматтар.

  Оқытушы – Сейсенбаева Маржан Касымхановна, аға оқытушы.
  Кафедра – Техникалық физика және жылуэнергетика.
  Байланыс ақпараты – тел: 53-82-50, №9 ғимарат, №201 кабинет.
  Сабақты өткізу орны – дәрісхана № 209
  Пәннің аталуы - «Инженерлік жүйелер, желілер мен жабдықтар»
  Берілген пән бойынша кредиттер саны – 2;

1.2 Пәннің қыскаша сипаттамасы мен мазмұны

   Бұл пән «Жылуэнергетика» бакалавр  мамандығы  бойынша  Қазақстан
Республикасының білім беру жүйесі туралы мағұлмат береді.
   «Кәсіптік-бағдарламалық шет тілі» пәннің бағдарламасы оқытудың
үшінші циклына жатады (бакалавриаттың екінші курсы) . бағдарлама пәнді
оқытудың мақсаттарың, шет тілінде сөйлеудің академиялық және кәсіби
қатынаста осы білгендер іске асыруда, академиялық  жіне  кәсіби
сөйлесуде қажет болатын негізгі тілдік материал.

1.3 Пәнді оқытудың мақсаты:

   Пәнді оқытудың мақсаты студенттердің шет тілінде кәсіби сөйлесе алуы,
ғылыми жұмыстарды жасай білу оның ішінде: доклад, тезис, мақала және т.б

1.4 Пәнді оқып-білудің негізгі мақсаты

   Қойылған мақсаттарға жету үшін бір-бірімен  байланысқан  мынадай
мәселелерді шешу керек:
   - курс бойынша терминологияны меңгеріп оны қолданылуы;
   - презентациялық материалдарды құру және ұсына білу, техникалық және
ғылыми құжаттарды кәсіби жағдайларда қолдана білу;
   - шет тілін тыңдай түсіне білу.

1.5 Оқыту нәтижелері

   Оқып-білудің нәтижесінде студент мыналарды:
   білуі керек:
   меңгеруі керек:
   игеру:
   істеу білу:
   түсіну керек:
   хабардар болу:
   алу тиіс:
   іс тәжірибелік дағдыларға ие болу:


  • Білуі керек:
  • Ауызша және жазбаша функциялық бағдарлық текстердің ерекшеліктерін,
   сонын ішінде ғылыми техниалық сипатта;
  • Еуропа елдерінде қолданылатын және  оқылатын  тілде  құжаттарды
   безендірудің талаптары (бағдарлама бойынша);
  • Зерттеу жұмыстарына байланысты ғылыми жұмыстарды әлемдік стандарттары
   және талаптары бойынша безендіру.
  • Меңгеруі керек:
  • Ғылыми мақала және тезистарын жазу;
  • Ғылыми әдебиетпен жұмыс істеу және оны меңгере білу.

1.6 Курстың пререквизиттері

   1.6.1 шет тілі 1;
   1.6.2 шет тілі 2.

1.7 Курстың постреквизиттері

   3.7.1- базалық және профильдік пән.

2 САБАҚТАР ТҮРІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ ПӘН САҒАТТАРЫНЫҢ БӨЛІНУІ ЖӘНЕ ПӘН МАЗМҰНЫ

    Сабақтар түріне байланысты пән сағаттарының бөлінуі және пән мазмұны
1 кестеде көрсетілген.
                                   1 кесте
|№  |Тақырыптар атаулары /The name of theme. |Сағат саны/ Number of   |
|  |                    |hours           |
|  |                    |ЛК |ПР  |ЛБ |СРСП |СРС |
|1  |2                    |  |4  |5 |6   |7  |
|1  |General information about professional |  |1  |  |   |   |
|  |English language. The world of science |  |   |  |   |   |
|2  |The scientific attitude Scientific   |  |1  |  |   |   |
|  |methods and the methods of science.   |  |   |  |   |   |
|3  |Scientific progress. Reading. Writing of|  |1  |  |   |   |
|  |abstract on the scientific topic.    |  |   |  |   |   |
|4  |Template for abstracts. Know the    |  |   |  |1   |   |
|  |material practices.           |  |   |  |   |   |
|5  |Abstract on the text «solar energy for |  |   |  |0,5  |2  |
|  |cooling systems»            |  |   |  |   |   |
|6  |Abstract on the text «biofuel - the  |  |   |  |0,5  |2  |
|  |other alternative energy source»    |  |   |  |   |   |
|7  |Abstract on the text «plasma technology |  |   |  |0,5  |1  |
|  |for pollution control» 1 час      |  |   |  |   |   |
|8  |Abstract on the text «electrohydraulic |  |   |  |0,5  |2  |
|  |technology for cleaning Machine parts  |  |   |  |   |   |
|  |and units from undesirable Deposits or» |  |   |  |   |   |
|9  |Technology and innovation.       |  |1  |  |   |   |
|10 |Science and its future. The achievement|  |1  |  |   |   |
|  |of science and technical revolution and |  |   |  |   |   |
|  |our day-to-day life.          |  |   |  |   |   |
|11 |Problems of power generation      |  |2  |  |   |   |
|12 |Abstract on the text «innovative air  |  |   |  |0,5  |1  |
|  |purification system» 1         |  |   |  |   |   |
|13 |Abstract on the text «man-machine   |  |   |  |0,5  |1  |
|  |communication system based on electro  |  |   |  |   |   |
|  |oculography»              |  |   |  |   |   |
|14 |Abstract on the text «nanotechnologies:|  |   |  |0,5  |2  |
|  |past, present and future»        |  |   |  |   |   |
|15 |Abstract on the text  «size does    |  |   |  |0,5  |1  |
|  |matter»                 |  |   |  |   |   |
|16 |Abstract on the text «dawn of a new  |  |   |  |0,5  |1  |
|  |age»                  |  |   |  |   |   |
|17 |Impact of chemical elements on human  |  |2  |  |   |   |
|  |organism                |  |   |  |   |   |
|18 |Environment. Problems of pollution   |  |2  |  |   |   |
|19 |IT-technology in the modern word    |  |1  |  |   |   |
|20 |Abstract on the text «challenge of   |  |   |  |0,5  |2  |
|  |molecular                |  |   |  |   |   |
|  |Manufacturing»             |  |   |  |   |   |
|21 |Abstract on the text «energy in a   |  |   |  |0,5  |1,5 |
|  |vacuum»                 |  |   |  |   |   |
|22 |Abstract on the text «assessing    |  |   |  |0,5  |2  |
|  |education                |  |   |  |   |   |
|  |And training needs for n & n» 2 часа  |  |   |  |   |   |
|23 |Abstract on the text «advances in   |  |   |  |   |2  |
|  |neutron detection»           |  |   |  |   |   |
|24 |Abstract on the text  «mass      |  |   |  |   |2  |
|  |spectrometer has            |  |   |  |   |   |
|  |The f ingerprint for success»      |  |   |  |   |   |
|25 |Write of paper.             |  |1  |  |0,5  |   |
|26 |IELTS сыныма тесті           |  |2  |  |   |   |
|  |IN TOTAL                |  |15  |  |7,5  |22,5 |3 ПӘНДІ ОҚЫП-БІЛУ ЖӨНІНДЕГІ ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫМДАР

   Студенттің берілген пәнді оқып үйренуін қамтамасыз ететін кеңестер мен
түсіндірмелер жиынтығы болып саналады. Кеңесті жасаған кезде курстың бір
бөлігі студенттің өздік оқып үйренуі  мен  жүретінің  ескеру  керек.
әдістемелік кеңестің мазмұны:
   а) Пәнді оқып үйренуге қажетті уақытты  жоспарлауға  және  оны
ұйымдастыруға керекті ақыл-кеңестер.
   Бұрын пәннің теориялық бөлігіне бөлінген жалпы сағат санының 60-70%-і
бөлігі қарастырылса қазір оған небәрі 15-30 % қана, ал қалған 70-85 %-і
студенттің оқытушының қадағалауымен жүретін өздік жұмысына (СОӨЖ) және тек
студент өзі ғана жасайтын СӨЖ  (студенттің өздік жұмысы) жұмсалатының
ескерту керек.
   Дәріс – оқудың ең маңызды түрі. Ғылыми- техникалық ақпараттың көлемі
күннен күнге өскендіктен дәрістін мазмұнын кеңейтіп және оған қойылатын
талапты да жаңартып, жақсартып отыру керек. Дәрістің студенттің пәнді оқып
үйренуін ұйымдастыруға тигізетін пайдасы көп. Бірақ діәріс алушы дәріске
иек артып алмауы шарт. Дәріс өздік жұмысты алмастыра алмайды. Сондықтан
студент дәріске өз бетімен дайындалуы керек. Ол оқулықтан немесе басып
шығарылған дәрістер жинағынан дәрістің мазмұнымен танысып, оны ар қарай
дамытып конспект жазуы керек. Барлық дәріске дайындалу уақыты кемінде 20-40
минуттан кем болмауы қажет. Бұл уақытты үнемдеуге мүмкіндік  береді.
Сарамандық сабаққа және зертханалық жұмысқа дайындық пәнді оқып үйренуде
студенттің білімінің жетіле беруіне қол жеткізеді.
   Екі сағаттық сараман сабағына кемінде  бір сағат дайындалу керек.
Сараман сабағна дайындықты тексеру әр сабақ тың басында болатының студент
білуі керек. Сараман сабағында көрсетілген өздік жұмыстың творчествалық
элементі ескерусіз қалмайтының студент білуі керек. Сараман сабағында
есепті әр студент оқытушының қадағалауымен өзі жеке шығарады. Студенттің
жұмысы аралық үлгерімді тексеру арқылы жүреді, сондықтан студент әрбір
жіберілген (босатылған) сабақтың оған тигізер залалы үлкен екенін естен
шығармауы керек. Егер студент белгілі бір себеппен жұмысты дер кезінде
тапсыра алмаса онда бұл оның сынақ немесе емтиханды тапсыруына үлкен әсер
ететінің білуі керек. Сынақ пен емтиханға дайындықтың нәтижесіне ұзақ уақыт
бойы жасалған өздік жұмыстың арқасында жетеді.
   б) Студенттің іс-әрекетінің жүру барысын сипаттау.
   «Инженерлік жүйелер І» пәнін оқып үйренуді тақырыптарды бірінен соң
бірін оқу арқылы жүргізуі керек:алдымен берілген тақырыптың мазмұнымен
және оған арналған әдістемелік нұсқаумен жақсылап танысып,содан кейін осы
тақырыпқа қатысты материалды оқулықтан оқуы керек. Материалды оқып үйрену
кезінде сұрақтың түпкі мәнін ашып алуы ,тек содан кейін ғана оның нақтылы
ерекшеліктерін талдауға кірісу  керек.Оқып  үйренетін  құбылыстар  мен
процестердің физикалық мәнін анық көзге елестету қажет.
   Формуланы дәлелдеп шығаруда оныңфизикалық немесе техникалық мәніне аса
көп көңіл аудару керек. Пәндегі пайдаланылатын математикалық  амалдар
физикалық және  техникалық  есептерді  шешуге  қолданылады.  Теориялық
материалдарды оқып зерттегенде, әсіресе есептерді шығарғанда шамалардың
өлшем бірліктерінекөңіл аудару қажет, себебі ол шаманың физикалық мәнін
көрсетеді.
   Әр тақыраптың материалын қарап шығып сол бойынша конспект құру қажет.
   в) Оқу әдістемелік комплекстің (ОӘК)  материалдарын  пайдалануға
арналған кеңес.
   Студент оқу материалдарымен бірінші рет таныса отырып, оның берген
жаңалықтарын, ерекшелік нысандарын қабылдап, сол арқылы пәннің негізгі
жағдайын түсінуі керек.
   Оқу процесіндегі негізгі рольге оқытушының материалдарды түсіндіруі
және пайдаланылатын көрнекті құралы жатады. Ары қарай жаңадан алынған
ақпарат бұрынғы алынған білімдермен араласып, олардың арасында пайдалы
байланыс құралына айналады. Сонда барып студентда оқытылатын пән бойынша
белгілі бір түсінік (ұғым) пайда болады.
   Студент оқу пәнінің негізгі ережелерін және заңдылықтарын иеленіп, оқу
материалдарын жалпы түрде меңгеріп  оны  күнделікті  жұмыста,  өмірде
пайдалануға дайын тұрады.
   г) Оқулықтар мен қосымша оқу құралдарымен жұмыс істеуге арналған
кеңес.
   Егер студент берілген материал көрсетілген оқулықта жеткіліксіз түрде
берілген деп есептесе немесе онда берілген материалды оқып зерттеу қиын
екенін білсе, онда ол берілген басқа  оқулықтардағы  немесе  қосымша
құралдардағы материалдарды пайдалану керек. Жақсы оқулықты дұрыс таңдаудың
алатын орны зор. Сондықтанда оқулықтар негізгі және қосымша болып бөлінеді.
Егер негізгі оқулықтарда берілген мтериал жеткіліксіз болса, онда қосымша
оқулықтарды пайдаланғаны жөн.
   Оқулықтар тізімі стандарт бойынша жасалады.
   Берілген тақырып бойынша оқулықтарды және басқа ғылыми көпшілікке
арналған материалдарды оқұыған соң, конспект құру керек. Онда пайдаланылған
оқулықтардын реттік нөмірі, беті, кестелері  және  т.б.  берілгендері
көрсетілуі шарт.
   Емтиханға (сынаққа) дайындыққа керекті кеңестер
   Әртүрлі факторлерді еске сақтауды, процестердің принципін көрсететің
заңдылықтарды жатқа айту, немесе берілген материалдарды өз сөзімен жеткізу
сұрақ тарына жауап бере алуды үйрену және жалпы принциптерді жаңа жағдайда
қолдана алуды үйрену. Студент объекті оның құрамдас бөліктеріне жіктей және
керісінше құрамдас бөліктерін бүтіндей объектіге айналдыра білуі керек. Бұл
процестер ерекше ойлау процестерін (жопарлау, байланысты, заңдарды құру)
тлап етеді. Идеалардың, жұмыстардың құндылығын дайын  немесе  жаңадан
жасалған критерилер мен стандарттар  көмегімен  қарастыра  білу  және
басқалардың алдында өзінің көз қарасынқорғай білу студентға емтиханды,
сынаты жақсы тапсыруға көп көмегін тигізеді.

4 КУРС ФОРМАТЫ


   Аудиториялық сабақтарға келесі түрлер  жатады:  лекциялар  (ЛК),
практикалық (СПЗ) және ОСӨЖ.
   Кейбір тақырыптар сабақта,ал кейбір тақырыптар өз бетінше оқылады.Әр
тақырыпты оқу кезінде (5÷7) негізні анықтамаларды түсініп алу қажет.
   Орындалатын рефераттар көлемі 5бетке дейін болуы керек.

5 КУРС САЯСАТЫ


   Сабаққа қатысу міндетті.Егер студент белглі бір себептермен сабқты
босататын  болса,онда  ол  қарастырылмаған  тақырып  бойынша  барлық
жауапкершілікті өз мойнына алады. Тәртіпті бұзғандығы үшін аудиториядан
шығарылады немесе курс үшін «қанағаттанарлықсыз» деген баға алады.
   Бақылау тапсырмалары міндетті және бекітілген уақытта тапсырылуы
қажет. Белгіленген уақыттан кеш тапсырылған жұмыстардың бағасы автоматтық
түрде төмендетіледі.
   Аралық аттестация нәтижесі сабаққа қатысумен, бақылау жұмыстарын
орындауымен, сабақта жауап беруімен, студеттің өздік жұмыстарымен бірге
есептелінеді.
   Әр түрлі көшірулер немесе плагиат(өзге студенттің дайын тапсырмаларын
көшіріп,қолдану) аудиториядан шығарылу немес «қанағаттанарлықсыз» деген
бағамен жазаланады.
Ұялы телефондарды сабақ уақытында өшіру.


6 БАҒАЛАРДЫ ҚОЮ САЯСАТЫ

   Кредит санына қармастан әрбір пәнге бір академиялық периодқа 600 балл
бөлінеді(1-7 апта - 270 балл және 30 балл сабаққа қатысқаны үшін;8-15 апта
– 270 балл және 30 балл сабаққа қатысқаны үшін).
   Бақылаулар түріне қарай және апталар бойынша баллдар үлестірілуі 2
кестеде көрсетілген.
                                   2 кесте
|Вид контроля      |Недели и баллы                 |
|            |3           |4            |


7 ӘДЕБИЕТТЕР


7.1 Негізгі әдебиеттер

7.1.1 Freitag-Lawren A. Business Presentation. Longman, 2005.
7.1.2 Laws A. Presentations. 2001.
7.1.3 Powell M. Presenting in English. LTP Business, 1996.
7.1.4 Comfort J. Effective Presentation. Oxford University Press, 1996.
7.1.5 Kerridge D. Presenting facts and figures. Longman, 1992.
7.1.6 Ellis M., O’Driscoll N. Giving presentation. Longman, 1995.
7.1.7.Tullis G., Trappe T. New Insight into Business. Longman, 2005.
7.1.8 Mascull W. Market Leader. Pearson, 2002.
7.1.9. Болсуновская Л.М., Демченко В.Н., Шендерова И.В. «Учебное пособие по
аннотированию и реферированию научно-популярных и научных текстов  на
английском языке для студентов старших курсов, магистрантов и аспирантов
ИГНД» – Томск: Изд-во ТПУ, 2008.

7.2 Қосымша әдебиеттер

7.2.1 Everyday Technical English. [2003]. Longman
7.2.2 Общие требования к оформлению текстовых документов СТУ 042-РГКП-СГУ-6-
2005.
7.2.3 Волков Ю.Г. Как написать диплом, курсовую, реферат.  – Ростов-н/Д:
Феникс, 2003. - 128 с.

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть