Файл қосу


Нысандарды көру командалары|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БIЛIМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛIГI           |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРIМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТIК УНИВЕРСИТЕТI          |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты  |ПОӘК        |ПОӘК             |
|             |          |042-18-11.1.20.14/01-2014  |
|ПОӘК           |№1 баспа      |               |
|«Компьютерлік графика  |26.08.2014 ж.   |               |
|және АЖЖ негіздері»   |          |               |
|пәнінің студенттерге   |          |               |
|арналған жұмыс      |          |               |
|бағдарламасы       |          |               |
         «КОМПЬЮТЕРЛІК ГРАФИКА ЖӘНЕ АЖЖ НЕГІЗДЕРІ»
            ПӘНIНIҢ ОҚУ-ӘДIСТЕМЕЛIК КЕШЕНI
  050704-«Есептеуіш техника және программалық қамсыздандыру» мамандықтары
                  үшін              СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН

              ПӘННІҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ
                  Семей
                  2014
                 Алғы сөз
1. ӘЗІРЛЕНГЕН
   Құрастырушы________ И.Х.Кувантаев,  «Автоматика және электротехника»
кафедрасының аға оқытушы,магистр.
«___29__» ___________08_________ 2014 ж.

2. Талқыланды
2.1. «Автоматика және электротехника» кафедрасы отырысында қарастырылды.
   Хаттама № 1 « 29 » тамыз  2014 ж.
   Кафедра меңгерушісі __________ А.Д.Золотов

2.2. Факультеттің оқу-әдістемелік бюросы отырысында қарастырылды.
   Хаттама № 1 « 09 »  қыркүйек  2014 ж.
   Төрайымы __________ Р.С.Бекбаева

3. бекітілді
   Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесі отырысында баспаға жіберуге
ұсынылды және мақұлданды.
   Хаттама № 1 « 11 » қыркүйек 2013ж.
   ОӘК төрайымы___________ Г.К.Искакова

4. АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛІП ОТЫР

                  мазмұны


   |1  |Жалпы жағдайлар                          |4  |
|2  |Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттардың бөлінуі   |5  |
|3  |Пәнді меңгеруге арналған әдістемелік нұсқаулар          |6  |
|4  |Курс форматы                           |7  |
|5  |Курс саясаты                           |7  |
|6  |Баға қою саясаты                         |8  |
|7  |Әдебиеттер                            |9  |1 Жалпы жағдайлар


 1.1 Оқытушы және пән жөнінде жалпы мәліметтер
 Кувантаев Ильдар Хамзаевич, магистр,аға оқытушы
 Кафедра – Автоматика және электротехника;
 Ақпарат – тел: 35-84-38, № 1 оқу ғимараты, кабинет № 711;
 Сабақ өткiзу орны – аудитория № 705
 «Компьютерлік графика және АЖЖ негіздері» пәнінен кредиттер саны – 3;


 1.2 Оқу пәнiнiң қысқаша мазмұны


  AutoCAD 2000 кешені – конструкторлы-жоба автоматтандыруының жұмысына
арналған белгілі программалық өнімнің түрі.
   Ол өзінің мүмкіндіктері бойынша орта деңгейдегі САПР жүйесіне жазылуы
мүмкін. Бұндай жүйелер, ереже бойынша бірнеше жуздеген компонентерден
тұратын  үш өлшемді нысандардың тұрақты параметрлік автоматтандырылған
модельдеуінің  мүмкіндіктерін  көрсетеді  және  кәсіпорын  бөлімінің
конструкторлы жоба жұмысының басқа САПР берілгендерімен ауысуын, құжат
айналымының автоматтандырылуын және конструкторлық құжаттардың шығарылуының
ұйымдастырылуын қамтамасыз етеді.


1.3 Пәнді оқу мақсаты:
   Берілген курсттың мақсаты алынған әдістер бойынша  студенттермен
теориалық  және  практикалық  дайындықтарды  өткізу  және  қазіргі
автоматтандырылған жоба жүйесінің қолдану жолдарын студенттерге үйрету.


1.4 Пәнді оқудың негізгі міндеттері

  Программаның командаларының жүйесімен жұмыс істеу принциптері және
негізгі  түсініктері,  әр  түрлі  талаптардың  стандарттарымен  сәйкес
конструкторлы құжаттардың негізін жасау білімімен құрылады, соның ішінде
Бірлік Жүйесіндегі Конструкторлық Құжаттар (БЖКҚ) үш өлшемді нысандардың
модельдеулері, абсолютті  және  салыстырмалы  –  полярлы  координаттың
жүйелерінде жұмыс дағдысына ие болу, сызбаларды алдын ала  басылымға
дайындау әдістерін меңгеру, сызбаларды принтерге және плоттерге шығару,
визуалдау, нысандырға жұмыс жасау, қатты денелі кеңістікті  модельдеу,
қатты денелі нысандарды редакциялау әдістері – осының бәрі пәнді үйренудің
негізгі міндеттері болып табылады.

1.5 Оқу нәтижелері:


      • Білу керек:
  AutoCAD жүйесінің мүмкіндіктерін;
  AutoCAD жүйесінің қолдану аумағын;
  AutoCAD жүйесінің графикалық редакторымен жұмыс істеу тәсілдерін және
  қажеттіліктерін;
      • Меңгере білу:
  AutoCAD жүйесінің негізгі жұмыс тәсілдерін;
  Білу:
  AutoCAD жүйесінің жұмыс істеу әдістерін;
      • Істей білу:
  Жүйені негізгі бір пәндік саланың күйіне келтіру;
  Екі өлшемді кеңістікте графикалық жұмысты орындау;
  Құрылған сызбаларды редактірлеу;
  Сызбаларды принтер мен плоттерге шығару.
      • Түсіну:
  САПР қолдануымен сызбаларды орындаған кезде AutoCAD жүйесінің негізгі
мүмкіндіктерін;
      • Көре білу:
  САПР қолдануымен сызбаларды қазіргі әдістер бойынша дайындау;
      • Құзыреттілігі:
  САПР жұмысына байланысты ептелік пен білімділікке.

1.4 Курстын пререквизиттері:

      • жоқ;

1.5 Курстын постреквизиттері :

      • жоқ
  .
  2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫҢ БӨЛІНУІ
                                   Кесте 1
|Тақыр|Тақырыптың аталуы        |Сағат саны             |
|ып № |                |                  |
|   |                |ЛК  | СПЖ |ЗЖ  |ОСӨЖ |СӨЖ  |
|1  |2                |3   |4   |5   |6   |7   |
|1  |AutoCAD жүйесінің негізгі    |1   |   |–   |2   |4   |
|   |ұғымдары мен және жұмыс     |   |   |   |   |   |
|   |принциптері           |   |   |   |   |   |
|2  |AutoCAD жүйесінің нысанілік   |2   |   |–   |2   |4   |
|   |командалар           |   |   |   |   |   |
|3  |Нысандарды көру командалары.  |2   |   |–   |2   |4   |
|   |AutoCAD-ті редактірлеу     |   |   |   |   |   |
|   |командалары           |   |   |   |   |   |
|4  |AutoCAD жүйесіндегі сызуды   |2   |   |–   |2   |4   |
|   |редактірлеу кұралдары      |   |   |   |   |   |
|5  |AutoCAD жүйесіндегі үш өлшемді |2   |   |–   |1   |4   |
|   |үлгілеу             |   |   |   |   |   |
|6  |Координат жүйелері       |2   |   |–   |1   |4   |
|7  |Үш өлшемді кеңістікте      |2   |   |–   |1   |4   |
|   |полилиниялар мен сплайндарды  |   |   |   |   |   |
|   |құру              |   |   |   |   |   |
|8  |Нысандарды көз өлшемдеу және  |2   |   |–   |1,5  |4   |
|   |қатты денелі жобалау      |   |   |   |   |   |
|   |Практикалық сабақтар      |   |   |   |   |   |
|1  |AutoCAD редакторының      |   |4   |–   |–   |6   |
|   |командалары.          |   |   |   |   |   |
|   |AutoCAD графикалық жүйесінің  |   |   |   |   |   |
|   |интерфейсімен және командалық  |   |   |   |   |   |
|   |редакторлармен танысу.     |   |   |   |   |   |
|2  |AutoCAD-тағы графикалық     |   |4   |–   |–   |6   |
|   |сызбалар.            |   |   |   |   |   |
|   |Графикалық сызбалардың сызу   |   |   |   |   |   |
|   |командаларын оқу немесе оларды |   |   |   |   |   |
|   |салып үйрену.          |   |   |   |   |   |
|3  |Сызуды безендіру командалары.  |   |4   |–   |–   |6   |
|   |Сызуға өлшем қойып үйрену,   |   |   |   |   |   |
|   |штриховканы қолдану.      |   |   |   |   |   |
|4  |Сызуды редактрлеу.       |   |4   |–   |–   |6   |
|   |Сызуға әртүрлі өзгерістерді   |   |   |   |   |   |
|   |енгізіп үйрену.         |   |   |   |   |   |
|5  |AutoCAD-тағы примитивтердің   |   |6   |–   |–   |6   |
|   |қасиеттері.           |   |   |   |   |   |
|   |Сызуды қабаттарға бөлуді,    |   |   |   |   |   |
|   |сызықтық типін примитивтің түсін|   |   |   |   |   |
|   |қоюды үйрену.          |   |   |   |   |   |
|6  |Жұмыс кеңістігі мен       |   |4   |–   |–   |5,5  |
|   |сызба-прототипін жасау     |   |   |   |   |   |
|   |ЕСКД ережелерінің талаптарына  |   |   |   |   |   |
|   |сәйкес жүйені күйге келтіру және|   |   |   |   |   |
|   |сызбалық шаблон жасау.     |   |   |   |   |   |
|Барлығы:                |15  |30  |0   |22,5 |67,5 |
  3 ПӘНДI МЕҢГЕРУГЕ АРНАЛҒАН ӘДIСТЕМЕЛIК НҰСҚАУЛАР

  «Компьютерлік графика және АЖЖ негіздері» курсын көрсетiлген бағдарлама
бойынша меңгеру қажет. Негiзгi ұғымдар мен анықтамаларды, программаларды
меңгеру қажет.

  Студенттiң өздiк жұмысы пәннiң аудиториялық сабақтарын  толықтыратын
маңызды және жауапты бөлiмi. Өздiк жұмысқа жекелеген  теориялық бөлiмдер,
жеке бағдарламалар құру т.б. жатады. СӨЖ-н бақылау ауызша  және жазбаша
бақылау, коллоквиумдар, тестілік тапсырмалар, лабораториялық  жұмыстар,
рефератттар түрiнде алынады.

  Реферат титулды парақтан, мазмұннан, кiрiспеден, негiзгi бөлiктен,
қортындыдан, қолданылған әдебиеттер тiзiмiнен тұрады.

  Өздiк жұмыстар мен рефераттарды толтыру универститеттiң стандартына
сәйкес келуi тиiс. Аралық бақылауда өтiлген тақырыптар бойынша ауызша және
жазбаша бақылау жұмыстары, тестiк сұрақтар берiледi.

   4 Курс форматы


   Курсты оқу үшін келесі талаптар қойылады:
     – дәріске, СТС және СОӨЖ міндетті түрде қатысу. Егер қандай да
      себептермен студент сабақты босатқан болса, сол күні сабақта
      өтілген материалға өзі жауапты болады.
     – Сабақ үстінде ұялы телефонды өшіріп қою қажет.
     – Сабақты жүйелі түрде бұзып, тәртіп бұзған студент аудиториядан
      шығарылады, немесе барлық курс үшін "қанағаттанарлықсыз" баға
      қойылады.
     – СТС және үй тапсырмаларын орындау міндетті
     – Бақылау жұмыстары міндетті түрде орындалып, аталған уақытта
      тапсырылуы қажет. Кешіктіріліп өткізілген жұмыс автоматты түрде
      төмен бағамен бағаланады.
     – Көшіру орын алғанда студент аудиториядан шығарылады немесе
      "қанағатанарлықсыз" баға қойылады.
   Межелік бақылауға сабаққа қатысуы, ағымдағы және үй жұмыстары, тақта
алдында жауап беруі, орынында жауап беруі және бақылау жұмыстарын уақытында
тапсыруы кіреді.
   Қортынды бақылау барлық бақылауды қамтиды: Емтихан бағасы межелік
бақылау (40%) және аралық аттестация қортындысын (емтихан – 60%) қамтиды да
 100% құрайды.
    ОБСӨЖ тақырыптары бойынша бақылау жұмыстары орындалады.   5 КУРС САЯСАТЫ


   Оқытушы берген барлық тапсырмаларды студент айтылған уақытта орындауы
тиіс. Өз уақытында орындалмаған тапсрымаларға төмен ұпай қойылады.
   Межелік аттестациялау қортындылары студенттің сабаққа  қатысуына,
практикалық және өздік жұмыстарды тапсыру нәтижелеріне, сонымен қатар
межелік бақылау бағаларына байланысты шығарылады. Сабақ уақытында тәртіп
бұзған студент аудиториядан шығару арқылы жазаланады немесе курс бойынша
«қанағаттандырарлықсыз» баға қойылады.
   Көшіру және плагиат: Кез-келген түрдегі көшіру немесе плагиат (дайын
тапсырмаларды қолдану, көшіру және студенттерден не болмаса ИНТЕРНЕТТЕН
көшіріп алу) аттестацияны төмендетумен және «қанағаттандырарлықсыз» баға
қоюмен аяқталады.
   Қорытынды емтихан барлық өткен материалдарды қамтып, ауызша түрде
өткізіледі. Емтихан кезінде көшіруге қатаң тиым салынады.
   6 Баға қою саясаты


   Әрбір студент пән бойынша жеткілікті рейтинг алуы үшін белгілі балл
санын жинауы тиіс. Баллдардың максималды саны:
1-рейтинг нәтижесі бойынша 1-7 апталарда – 300 балл,
2-рейтинг нәтижесі бойынша 8-15 апталарда – 300 балл.
   Курстық жұмыс жеке бағаланады.
   Пән бойынша баллдардың бөлінуі төменде 2-кестеде берілген.
Бақылау мерзімдері 7-аптаның соңы  және  15-аптаның  соңы.  Уақытында
өткізілмеген тапсырма мен тестілік тапсырмаларды  15-аптада  тапсыруға
болады, бірақ егер студент себепсіз уақытында орындамаса, оларға айыппұл
салынып, баллдың 60% ғана қойылады.
                                   Кесте 2
|Апта |Бақылау түрі             |Ұпайлардың барлығы |Ескерту  |
|   |1-аптадан 7-аптаға дейінгі      |30         |      |
|   |аудиториялық сабақтарға қатысуы   |          |      |
|1   |Дәріс / Прак             |          |      |
|2   |Дәріс / Прак             |          |      |
|3   |Дәріс/ Прак/ Прак/ СӨЖ        |15/15       |      |
|4   |Дәріс/Прак/ СӨЖ           |15         |      |
|5   |Дәріс/Прак/ СӨЖ           |   15/60     |      |
|6   |Дәріс/Прак/ СӨЖ           |   20/80     |      |
|7   |Дәріс/Прак/ СӨЖ/МежБақ.       |50         |      |
|1-аптадан 7-аптаға дейінгі оқу       |300        |      |
|нәтижелерінің ұпайлар саны:        |          |      |
|   |8-аптадан 15-аптаға дейінгі     |30         |      |
|   |аудиториялық сабақтарға қатысуы   |          |      |
|8   |Дәріс / Прак             |          |      |
|9   |Дәріс / Прак             |10         |      |
|10  |Дәріс/ Прак/ Прак/ СӨЖ        |10/40       |      |
|11  |Дәріс/Прак/ СӨЖ           |10         |      |
|12  |Дәріс/Прак/ СӨЖ           |15/40       |      |
|13  |Дәріс/Прак/ СӨЖ           |15         |      |
|14  |Дәріс/Прак/ Прак/ СӨЖ/        |15/15/40      |      |
|15  |Дәріс / МежБақ.           |60         |      |
|8-аптадан 15-аптаға дейінгі оқу      |300        |      |
|нәтижелерінің ұпайлар саны:        |          |      |
|Емтихандық ұпайлар саны          |400        |      |
|Академиялық мерзім бойынша ұпайлар саны  |1000        |      |

  7. ӘДЕБИЕТТЕР


     7.1 Негізгі
  7.1.1 А. П. Федоренков., К. А. Басов, А. М. Кимаев AutoCAD 2000:
практический курс: М. «ДЕСС КОМ», 2000 – 527.
  7.1.2 Э. Т. Романычева, Т. М. Сидорова, С. Ю. Сидоров AutoCAD14 Русская
и англоязычная версии: М, “ДМК”, 1997 – 446.
  7.1.3 Э.Т. Романычева, Т.М. Сидорова, С.Ю. Сидоров  Практическое
руководство: Москва, “ДМК”, 1997 – 475.
  7.1.4 Чуприн А. И. Чуприн В. А. AutoCAD 2006 Лекции и упражнения – М.
  «ДиаСофтЮП»; СПб: Питер, 2006. – 120 с.: ил.
  7.1.5 Справочная система AutoCAD.
     7.2 Қосымша
  7.2.1http://Info/AutoCAD2002/Menu.html
  7.2.2http://Info/AutoCAD2004/Menu.html
  7.2.3 Левицкий B.C. Машиностроительное черчение и автоматизация
  выполнения чертежей. М.: Высшая школа, 2000.
  7.2.4 Локтев О.В. Краткий курс начертательной геометрии. М.: Высшая
  школа, 2001.

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть