Файл қосу


Азаматтық құқығы|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ            |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНДАҒЫ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТ        |
| 3 деңгейлі СМЖ құжаты  |ПОӘК          |            |
|             |            |ПОӘК 042-X.1.ХХ/01-20__ |
|ПОӘК           |            |            |
|Пәндер бағдарламасы   |Басылым №__ от______  |            |
|«Қазақстан        |            |            |
|Республикасының Азаматтық|            |            |
|құқығы»         |            |            |
           ПӘНДЕРДІҢ ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


        «Қазақстан Республикасының Азаматтық құқығы»


          СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘНДЕР БАҒДАРЛАМАСЫ


                  Семей


                   2013                 Алғы сөз1 ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ


Құрастырушы _______ «___»________ 200__г.  Газизова Н.С.
Старший преподаватель кафедры «Юриспруденция»

2 ТАЛҚЫЛАНДЫ
2.1 «Құқықтану» кафедрасы мәжілісінде

Хаттама «____» __________ 200__ж., № __.


Кафедра меңгерушісі _________  Елеманов С.Х.2.2 Гуманитарлық-заң факультетінің оқу- әдістемелік бюро мәжілісіндеХаттама «____» __________ 200__ ж., № __


Төраға _________   ___________________
                      Қолы             аты
-жөні


3 БЕКІТІЛДІ
   Университеттің оқу- әдістемелік  кеңесі  мәжілісінде  мақұлданып,
ұсынылды
   Хаттама «____» __________ 200__ ж., № __.


   ОӘК төрайымы   _________ __________________
                                    Қолы
аты -жөні
4 АЛҒАШҚЫ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ (немесе басылым №___
 «___» ______200_ж орнына.)

                  Мазмұны   |1  |Жалпы ережелер                         |  |
|2  |Пәннің мазмұны және сабақ түрлеріне байланысты сағаттар    |  |
|3  |Пәнді оқып үйренуге арналған әдістемелік нұсқаулар       |  |
|4  |Курстың форматы                        |  |
|5  | Курстың саясаты                        |  |
|6  |Бағалау саясаты                        |  |
|7  |Әдебиеттер                           |  |
|  |                                |  |


   |  |                                |  |
|  |                                |  |
|  |                                |  |
|  |                                |  |
|  |                                |  |
|  |                                |  |
|  |                                |  |
|  |                                |  |

   1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
   Оқытушы және пән туралы жалпы мәлімет: Газизова Назигул Слямболовна.
   Кафедра: «Юриспруденция»
   Байланыс ақпараты – тел.: 36-02-23, №1 оқу ғимараты, кабинет №604
   Сабақтың өткізілу орны – №8 оқу ғимараты, 105 дәрісхана.
   Кредит саны – 3
    Курстың қысқаша мазмұны:
    Заң ғылымдарының ішінде азаматтық құқықтың алатын ролі өте зор.
 Қоғамдық қатынастар саласында тұлғалар азаматық қатынас тарға жиі түседі.
 Азаматтық құқықтың аясы кең, оған құқықтың көптеген салалары енеді.
   3.2 Курсты оқытудағы негізгі мақсат: Азаматтық құқықты оқытудың
негізгі мақсаты – студенттерге мүліктік және мүліктік емес қатынастарды
ұғындыра отырып, азаматтық  қатынастарға  түсу,  оны  реттеу,  қорғау
мәселелерін ұғындыру.
    3.3 Пәнді оқудың негізгі міндеттері: Азаматтық құқықты оқытудың
 негізгі міндеті студенттерді азаматтық – құқықтық қатынастардың негізгі
 мазмұнымен таныстыру, олардың басқа салалардан айырмашылығын ажыратып
 көрсету. Азаматтық құқықтың қайнар көздерін кезектілікке сай жіктеу.
 Азаматтық құқық нормаларының мазмұнын дұрыс түсіндіру және  оларды
 тәжірибеде дұрыс қолдануға үйрету.
   3.4 Оқытудың нәтижесі:
Студент:
   - ҚР Азаматтық құқығы пәнін оқу барысында студент азаматтық құқықтық
    нормаларының мазмұнын;
   - алған білімі бойынша азаматтық құқықтық нормаларды тәжірибеде
    қолдана;
   - азаматтық заңдарды қолдану ерекшеліктерін және тәртібін азаматтық
    құқықтық қатынастарға қолдану ерекшеліктері туралы;
   - азаматтық, құқықтық нормаларды нақты құқықтық жағдайларға қолдану
    және тәжірибелік талқылауды жүргізе білуі керек.
Студент:
  - азаматтық құқықтың басқа құқық салаларынан ерекшелігін ажырата алуды;
  - азаматтық құқықтық қатынасқа түсудің құқықтық тәртібін;
  - азаматтық шарттарға отырудың құқықтық жағдайын;
  - азаматтық құқықтық жауапкершіліктің жүктелуін меңгеруі керек.
Студент:
  - азаматтық құқықты оқып үйренгеннен кейін, күнделікті өмірде азаматтық
   істерге байланысты туындайтын қатынастардың мазмұнын дұрыс түсініп;
  - азаматтық нормаларды белгілі деңгейде шебер қолдануды игеруі керек.


   3.5 Курстың пререквизиттері:
  - мемлекет және құқық теориясы;
  - конституциялық құқық;
  - құқық негіздері;
  - Рим құқығы.


     2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТ БӨЛІНІСІ
                                  №1 Кесте
|№ |Тақырып атауы   |Сағаттар           |Әдебиеттер     |
|  |         |ДС |СС |ЛС |СОБӨЖ  |СӨЖ  |          |
|1 |2         |3  |4  |5  |6    |7   |8          |
|1 |ҚР Азаматтық   |2  |1  |  |1    |20  |Тулеугалиев Ғ.И.  |
|  |құқығы пәні:   |  |  |  |     |   |Қазақстан      |
|  |жалпы ұғым    |  |  |  |     |   |Республикасының   |
|  |         |  |  |  |     |   |Азаматтық құқығы.  |
|  |         |  |  |  |     |   |Алматы., 2001    |
|2 |Азаматтық құқықтың|2  |1  |  |1    |   |ҚР Азаматтық    |
|  |қайнар көзі    |  |  |  |     |   |Кодексі.      |
|3 |Азаматтық құқықтық|2  |1  |  |2    |   |Брагинский М.И.   |
|  |қатынастар    |  |  |  |     |   |Участие государства |
|  |         |  |  |  |     |   |          |
|  |         |  |  |  |     |   |в гражданских    |
|  |         |  |  |  |     |   |провоотношениях.-  |
|  |         |  |  |  |     |   |М., 1981.      |
|4 |Азаматтар-азаматты|2  |1  |  |1    |   |Тулеугалиев Ғ.И.  |
|  |қ құқықтың    |  |  |  |     |   |Қазақстан      |
|  |субьектісі ретінде|  |  |  |     |   |Республикасының   |
|  |         |  |  |  |     |   |Азаматтық құқығы.  |
|  |         |  |  |  |     |   |Алматы., 2001    |
|5 |Заңды тұлға-   |2  |1  |  |2    |   |Ю.Г.Басин.     |
|  |азаматтық құқықтың|  |  |  |     |   |Юридические лица.  |
|  |субьектісі ретінде|  |  |  |     |   |А., 2006.      |
|  |         |  |  |  |     |   |Ю.Г.Басин.     |
|  |         |  |  |  |     |   |Учредительный    |
|  |         |  |  |  |     |   |договор. Ж., Бизнес |
|  |         |  |  |  |     |   |и право в      |
|  |         |  |  |  |     |   |Казахстане., 1993  |
|  |         |  |  |  |     |   |Братусь С.Н.    |
|  |         |  |  |  |     |   |Субьекты      |
|  |         |  |  |  |     |   |гражданского    |
|  |         |  |  |  |     |   |право.-М.,2009.   |
|6 |Мемлекет-азаматтық|2  |1  |  |2    |   |Тулеугалиев Ғ.И.  |
|  |құқығының     |  |  |  |     |   |Қазақстан      |
|  |субьектісі    |  |  |  |     |   |Республикасының   |
|  |         |  |  |  |     |   |Азаматтық құқығы.  |
|  |         |  |  |  |     |   |Алматы., 2001    |
|7 |Азаматтық құқықтың|2  |1  |  |1    |   |Егоров Н.Д. Личные |
|  |обьектілері    |  |  |  |     |   |нимущественные права|
|  |         |  |  |  |     |   |и их        |
|  |         |  |  |  |     |   |защита.-Ярославль, |
|  |         |  |  |  |     |   |1988.        |
|8 |Азаматтық     |2  |1  |  |2    |25  |ҚР-ның Азаматтық  |
|  |құқықтағы мәміле |  |  |  |     |   |кодексі, 1999.   |
|  |институты     |  |  |  |     |   |Басин Ю.Г. Сделки., |
|  |         |  |  |  |     |   |1996.        |
|  |         |  |  |  |     |   |Веберс Я.Р.     |
|  |         |  |  |  |     |   |Правосубьектность  |
|  |         |  |  |  |     |   |граждан в советском |
|  |         |  |  |  |     |   |гражданском праве. |
|  |         |  |  |  |     |   |Рига, 1976.     |
|  |         |  |  |  |     |   |Шершеневич Г.Ф.   |
|  |         |  |  |  |     |   |Учебник торгового  |
|  |         |  |  |  |     |   |права, М., 1994.  |
|9 |Өкілдік және   |2  |1  |  |2    |   |Невзгодина Е.Л.   |
|  |сенімхат     |  |  |  |     |   |Представительство по|
|  |         |  |  |  |     |   |советскому     |
|  |         |  |  |  |     |   |гражданскому    |
|  |         |  |  |  |     |   |праву-Томск, 1980. |
|  |         |  |  |  |     |   |Андреев В.К.    |
|  |         |  |  |  |     |   |Представительство в |
|  |         |  |  |  |     |   |гражданском праве.- |
|  |         |  |  |  |     |   |Калинин, 1978.   |
|10 |Мерзімдер. Талап |2  |  |  |1    |45  |Грибанов В.П. Сроки |
|  |қою мерзімі    |  |1  |  |     |   |в гражданском    |
|  |         |  |  |  |     |   |праве.- М., 1967.  |
|  |         |  |  |  |     |   |Тулеугалиев Ғ.И.  |
|  |         |  |  |  |     |   |Қазақстан      |
|  |         |  |  |  |     |   |Республикасының   |
|  |         |  |  |  |     |   |Азаматтық құқығы.  |
|  |         |  |  |  |     |   |Алматы., 2001.   |
|11 |Меншік құқығы   |2  |1  |  |     |   |ҚР Азаматтық    |
|  |         |  |  |  |     |   |Кодексі.Суханов ЕА. |
|  |         |  |  |  |     |   |Лекции о праве   |
|  |         |  |  |  |     |   |собственности.-М.,19|
|  |         |  |  |  |     |   |91.         |
|12 |Заттық құқықтар  |2  |1  |  |     |   |ҚР Азаматтық    |
|  |         |  |  |  |     |   |Кодексі.      |
|  |         |  |  |  |     |   |Жакыпов Н. Понятие |
|  |         |  |  |  |     |   |права собственности |
|  |         |  |  |  |     |   |и иных вещных    |
|  |         |  |  |  |     |   |прав.Алматы,2007.  |
|13 |Міндеттемелік   |2  |1  |  |     |   |Кабалкин А.Ю.    |
|  |құқық: жалпы ұғым |  |  |  |     |   |Гражданско-правовые |
|  |         |  |  |  |     |   |формы        |
|  |         |  |  |  |     |   |товарно-денежных  |
|  |         |  |  |  |     |   |отношений.-М.,2002. |
|  |         |  |  |  |     |   |Новицкий И.Б., Лунц |
|  |         |  |  |  |     |   |Л.А. Общее учение об|
|  |         |  |  |  |     |   |обязательстве.-М.,20|
|  |         |  |  |  |     |   |08.         |
|  |         |  |  |  |     |   |Проблемы      |
|  |         |  |  |  |     |   |обязательственного |
|  |         |  |  |  |     |   |прва. Межвузовский |
|  |         |  |  |  |     |   |сб. Научных     |
|  |         |  |  |  |     |   |трудов.-Свердловс,19|
|  |         |  |  |  |     |   |89.         |
|  |         |  |  |  |     |   |Иоффе О.С.     |
|  |         |  |  |  |     |   |Обязательственное  |
|  |         |  |  |  |     |   |право.-М.,2005.   |
|14 |Азаматтық-құқықтық|2  |1  |  |     |   |ҚР-ның Азаматтық  |
|  |шарт: жалпы    |  |  |  |     |   |Кодексі.      |
|  |ережелері     |  |  |  |     |   |Гавзе Ф.И.     |
|  |         |  |  |  |     |   |Обязательственное  |
|  |         |  |  |  |     |   |право.- Минск, 2008.|
|  |         |  |  |  |     |   |Сулеименов М.К.   |
|  |         |  |  |  |     |   |Структура      |
|  |         |  |  |  |     |   |договорно-хозяственн|
|  |         |  |  |  |     |   |ых связей.     |
|  |         |  |  |  |     |   |Алма-Ата,2010.   |
|15 |Азаматтық құқықтық|2  |1  |  |     |   |Грибанов В.П.    |
|  |жауапкершілік   |  |  |  |     |   |Ответственность за |
|  |         |  |  |  |     |   |нарушение      |
|  |         |  |  |  |     |   |гражданских прав и |
|  |         |  |  |  |     |   |обязанности.-М.,2003|
|  |         |  |  |  |     |   |.          |


   3 ПӘНДІ ОҚЫП ҮЙРЕНУГЕ АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР
      Семинар сабақтарын өткізуге арналған әдістемелік нұсқау
   «Қазақстан Республикасының Азаматтық құқығы» пәні  бойынша семинар
сабақтары құқықтық білімді нығайтудың  негізгі  жолы болып  табылады.
Семинар сабағында студент тақырып бойынша берілген сұрақтарға жауап тауып
қана қоймай оны қорытып  дұрыс жеткізе білуі қажет. Семинар сабағында
студент өзінің дәріс сабағында  алған  білім  деңгейін  тереңдетуге,
талқыланып отырған тақырыпқа қатысты өзінің көзқарасын білдіруге мүмкіндік
алады. Семинар сабағына дайындалу барысында  жаңа термин сөздерге мән
беріп, оны есте сақтауға тырысу керек.
   Студент семинар сабағына дайындалуға ұсынылған әдебиеттерді  мұқият
саралауы керек және ол ұсынылған әдебиеттермен шектеліп қана қоймай,
сонымен бірге өз тарапынан ізденіп  баспа материалдарын да қарастыруы
қажет.
   Құқықтық білім адам өмірінің барлық кезеңдеріне қажет, сондықтан
аталмыш пәнге деген қызығушылықтың болуы студенттің құқықтық мәдениетін
арттыруға септігін тигізеді. Семинар сабағының басты кеңесшісі ол пән
оқытушысы. Сол себепті түсініксіз сұрақтарға оқытушыдан кеңес алып отырған
жөн. Семинар сабағында тақырыпқа қатысты мәселе көтеріліп, әр  түрлі
әдістердің  қолдануымен  шешіледі. Әдістер:  ахуалдық  есептер  шешу,
баяндау, пікір таластыру, ойын және т.б. Есептер дегеніміз күнделікті
өмірімізде туындап жатқан құқықтық мән – жайлар, мәне соларға жауапты
іздеу барысында студент қажетті нормативті құжатты дұрыс тауып, талдауы
керек. Жауапты баяндау барысында арнайы деректерге сүйене отырып, өз
сөздеріне дәлелдемелер келтіріп отыруы керек. Жауап беру барысында  баяндап
тұрған мәселеге тұжырым жасай алуы қажет.

    ЭССЕ ЖАЗУҒА, ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДАЯРЛАУҒА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ
   Эссе француз тілінен "essai", ағылшын тілінен "essay", "assay"-
талпыныс, жазушылық сынама, очерк; латын тілінен "exagium" – ойлау.
Эссе философияның, эстетиканың, әдеби сынның, публицистиканың,  көркем
әдебиеттің тұрақталған, қалыптасқан тұжырымдарға жаңа қырынан қарап, өзінше
толғап, әрі дағдыдан, әдеттен, көне соқпақтардан бөлек, тың болжамдар мен
түйіндеулерге құрылатын жанры. Әдебиеттегі Эссе – соны пікірлерге көбірек
мән беріліп, оқырманды ой теңізінде жүздіретін таңдай қақтыратын, өзінше
ойлап-сезіну қажеттілігін туғызатын, қаныңды қыздырып, рухани әлеміңе азық
сыйлайтын, дүние құбылыстарын өткір қабылдауымен ерекшеленетін  көркем
туынды. Эссе табиғаты сыршыл сезімге, тіл бояуларының айрықша салтанатына,
әшекейлі композицияға құрылады. Өзгеше бітімді бұл өнер туындысында эссеші
интеллектуалдық байлығын, аңғарымпаздығын, жарқын, тапқыр ойлылығын, өмір
саяхатындағы көрген-білетін, сезінген-түйгенін, тәжірибелерін жомарттықпен
жайып салады. Эссе сипатында туған туындыларға батыл болжамдар мен өткір
ұсыныстар, пікір жарыстырулар мен талас тудыратын жорамалдар,  ойлар,
көкейге қо-нымды, таным көкжиегін кеңейтуге қозғау саларлық байламдар тән.
Бұл шағын көлемді ой бөлісу, қандай болса мәселені еркін баян ету, дәлелді
зиятты ізденіс. Эссе бір мәселе немесе сұрақ бойынша жеке көзқарасты
білдіріп, алдын ала  немесе  мәселені  қанағаттанарлықтай  баяндалуына
үміттенбейді. Әдетте, эссе бір нәрсе туралы жаңа, субъективті рең беретін
сөзді және философиялық, тарихи - биографиялық, публицистикалық, әдеби -
сын, ғылыми-көпшілік, баллетристикалық сипатта болуы мүмкін.
   Презентация — жаңа бір нәрсені, жаңа ғана пайда болған, жаңадан
құрылған жағдайды қоғамдық елестету. Ақпаратты елестетудің, берудің жаңа
тәсілі, жаңа формасы. Презентацияның түрлерінің бірі мультимедиялық, яғни
бір файлда жинақталған слайдтар жинағы. Презентация жоба туралы қысқаша
немесе шағын әңгіме түрінде де болады. Студент презентация арқылы берілген
ұғымды топтап, шағын түрде жеткізуі керек. Презентация арқылы студент
өзінің фантазиясы, креативті ойы, терең білім деңгейі арқылы көзқарасын
ортаға салады.
   4 КУРСТЫҢ ФОРМАТЫ
   Курс  дәріс, семинар сабақтарынан, студенттің өздік жұмыстарынан
тұрады. Пәнді толық игеру мақсатында студентке оқытушыдан кеңес алуға
арнайы сағаттар бөлінген. Шентік бақылау студенттің білімін аттестациялау
үшін беріледі. Шептік бақылау нысаны тест түрінде болуы мүмкін.
   5 ПӘННІҢ САЯСАТЫ:
• Сабақтарға уақытында келу;
  • сабақ үстінде басқа істермен шұғылданбау, ұялы телефонды өшіріп қою;
  • себепсіз сабақтан қалмау, ауырған жағдайда дәрігерләк анықтама әкелу;
  • босатқан сабақтарды оқытушы белгілеген уақытта келіп тапсыру;
  • тапсырманы орындамаған жағдайда, қорытынды баға төмендейді;
  • оқу процессіне белсенді қатысу;
  • күнделікті сабаққа қатысу;
  • шыдамды, жауапты болу керек, курстастарымен және оқытушылармен жақсы
   қарым – қатынас орнату.
Талаптар: сабақ барысындағы жұмыстарға белсенді қатысу үшін, студенттердің
құқық негіздері пәніне деген қызығушылығы қажет. Барлық тапсырмаларды
уақытында орындау керек. Сабақта материалды талдау үшін, сұрақтар қойып,
сын көзқарас білдіру үшін, мәселені көтеру үшін алдын ала дайындалып келу
керек.      6 БАҒАЛАУ САЯСАТЫ
   1-7 апта аралығында студент барлығы 300 балл жинақтайды,  8-15
аралығында 300 балл жинақтауы керек. Жалпы балл -600. Емтихан- 400 балл.


   7 ӘДЕБИЕТТЕР
 1. Тулеугалиев Ғ.И. Қазақстан Республикасының Азаматтық құқығы. Алматы.,
   2001
 2. Брагинский М.И. Участие государства в гражданских провоотношениях.-
   М., 1981.
 3. Пушкин А.Советское государство как субьект советского гражданского
   право.-Харьковь, 2005.
 4. Ташмухамбетова Ш.Ж. Иммунитет государства во внешно экономических
   отношениях.
 5. Ю.Г.Басин. Юридические лица. А., 2006.
 6. Ю.Г.Басин. Учредительный договор. Ж., Бизнес и право в Казахстане.,
   1993
 7. Братусь С.Н. Субьекты гражданского право.-М.,2009.
 8. Егоров Н.Д. Личные нимущественные права и их защита.-Ярославль, 1988.
 9. Невзгодина Е.Л. Представительство по советскому гражданскому праву-
   Томск, 1980.
 10. Андреев В.К. Представительство в гражданском праве.- Калинин, 1978.
 11. Жакыпов Н. Понятие права собственности и иных вещных прав.Алматы,2007.
 12. Кабалкин А.Ю. Гражданско-правовые формы товарно-денежных отношений.-
   М.,2002.
 13. Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве.-М.,2008.
 14. Проблемы обязательственного прва. Межвузовский сб. Научных трудов.-
   Свердловс,1989.
 15. Иоффе О.С. Обязательственное право.-М.,2005.
 16. Гавзе Ф.И. Обязательственное право.- Минск, 2008.
 17. Сулеименов М.К. Структура договорно-хозяственных связей. Алма-
   Ата,2010.
 18. Грибанов В.П. Ответственность за нарушение гражданских прав и
   обязанности.-М.,2003.
   |                                     |
|                                      |
Пәндер