Файл қосу


Максвелл теңдеулеріАлғы сөз
1 ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ
Құрастырушы -  Желдыбаева Балғын Сембаевна «Физика» кафедрасының аға
оқытушысы, п.ғ.к.

2 ТАЛҚЫЛАНДЫ
2.1 «Физика» кафедрасының отырысында
№1 хаттама, 11.09. 2013.
Кафедра меңгерушісі _______  п.ғ.д., профессор Маусымбаев С.С.

2.2 Физика-математика факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында
№1хаттама, 12.09. 2013.
Төраға ________  Батырова К.А.

3 БЕКІТІЛДІ
Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданып және
баспаға ұсынылды
№ хаттама, 2013 ж.
ОӘК төрағасы ________ Искакова Г.К.

4 АЛҒАШ ЕНГІЗІЛДІ
                  Мазмұны


   |1|Қолдану аймағы.                            |  |
|2|Нормативтік сілтеме                          |  |
|3|Жалпы мағлұматтар                           |  |
|4|Пәннің оқытушыға арналған жұмыс оқу бағдарламасы мазмұны        |  |
|5|Студенттердің өзіндік жұмысы үшін тапсырмалар тізімі          |  |
|6|Пән бойынша оқу-әдістемелік картасы                  |  |
|7|Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыздандыру картасы          |  |
|8|Әдебиет                                |  |               1. ҚОЛДАНУ АЙМАҒЫ

«Физика» пәнінің оқу-әдістемелік кешені 050901 – «Kөлікті пайдалану және
жүк қозғалысы мен тасымалдауды  ұйымдастыру»  мамандығы  студенттеріне
арналған. Студенттерді курстың мазмұнымен, өзектілігі мен қажеттілігін,
курстың алдына қойған мақсатымен, курс саясатымен және бұл пәнді оқу
барысында алатын білімдері мен дағдыларын қолдана алу жолдарымен таныстыру.
Оқу-әдістемелік кешені пәнді оқыту кезінде негізгі нұсқау болып табылады.

              2. НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕ   Аталған «Физика» пәнінің  оқу-әдістемелік  кешені  оқытушы  үшін
дайындалған және келесі құжаттардың ұсынысымен және талаптарына сәйкес осы
пәннің  оқу  процесін  ұйымдастыру  тәртібімен  тағайындалған  және
сәйкестендірілген:
   - 050901 – «Kөлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды
    ұйымдастыру» мамандығының мемлекеттік жалпы міндетті стандарты, ҚР
    МЖММБС 3.08.350-2006, Қазақстан Республикасы білім және ғылым
    министрлігінің  бұйрығымен  01.09.2006  жылы  бекітілген  және
    енгізілген;
  – 050901 – «Kөлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды
   ұйымдастыру» мамандығы үшін 22.09.2013 ж. университеттің ғылыми
   кеңесімен бекітілген базалық пәндердің каталогы;
  – 6. 09. 2013ж. кафедрада бекітілген пәннің оқу бағдарламасы,
  – «Пәндердің оқу-әдістемелік кешендерін дайындауға  және  өндеуге
   арналған жалпы талаптар» СТУ 042-РГКП-СГУ-8-2007  университеттің
   Стандарты,
  – «Пәндірдің оқу-әдістемелік кешендердің құрылымы мен мазмұны» ДП 042-
   08.10.10.12-2007 Қужатталған процедура.

              3. ЖАЛПЫ МАҒЛҰМАТТАР


     3.1 Пәннің қысқаша мазмұны:
Физика

  Механиканың физикалық  негіздері.  Сақталу  заңдары.  Салыстырмалық
принциптері, салыстырмалықтың арнайы теория элементтері, қатты дененің,
сұйықтар мен газдардың кинематикасы мен динамикасы. Электр және магнетизм,
электростатика мен магнитстатика. Электродинамика, Максвелл теңдеулері.
Тербелістер мен толқындардың физикасы, толқындардың түрлі ортада таралуы.
Кванттық физика: корпускулярлық - толқындық дуализм, анықталмағандықтар
арақатынастары.


   Микробөлшектердің кванттық күйі, қозғалыстың кванттық теңдеулері,
физикалық шамалардың операторлары, атомдар мен молекулалардың энергиялық
спектрі, химиялық байланыстардың табиғаты. Статистикалық физика  және
термодинамика: термодинамиканың үш бастамасы, күйі, потенциалы, фазалық
тепе-теңдік  пен  фазалық  өзгерістер,  тепе-теңсіз  термодинамиканың
элементтері,  классикалық  және  кванттық  статистикалар,  кинетикалық
құбылыстар, зарядталған бөлшектер жүйелері, конденцияланған күйлер. Атом
ядросының құрылысы. Ядролық реакциялар. Ядролық энергетиканың мәселелері.
Элементар бөлшектердің қазіргі жүйелілік күйі.

Көліктін әр түрімен тасымалдаған кезде жүктерге әсер етуші физикалық
процесстер.  Олардың  тасымалданатың  жүктердін  сапалық  және  сандық
сипаттамаларына физикалық әсері.
    3.2 Курстың мақсаты: Физиканың осы курсының негізіне физикалық
эксперименттер мен тәжірибелердің нәтижесінде тұжырымдалған математикалық
деңгейдегі физикалық  теорияларды;  Физикадағы  эксперименттер  кезінде
қолданылатын басты бақылаулар, өлшеулер әдістерін;  қазіргі  техникада
физикалық құбылыстар мен заңдардың қолданылуын таныстыру жатады.
   3.3 Курстың міндеті: студенттердің алған теориялық білімін практикада
физикалық және техникалық есептерді шығаруда қолдана білуге үйрету, олардың
математикалық өрнегін беру.
     3.4. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер тиісті:
   білуге:
   - негізгі құбылыстар жайлы білімді, олардың өту ерекшеліктерін,
    негізгі ұғымдарды, физикалық шамаларды, олардың  математикалық
    жазылуларын, өлшем бірліктерін; тәжірибелік әдістердің негіздерін
    және өлшеу нәтижелерін өңдеуді игеруі қажет.
   - физика заңдарын нақты физикалық есептерге қолдануды, құралдармен
    жұмыс істеуді түсінуі және олардың математикалық өрнектелуін білуі
    қажет.
   - негізгі физикалық заңдылықтарды, олардың табиғатта байқалуын және
    техникада қолданылуын, олардың математикалық сипатталуын меңгеруі
    қажет.
   - Физикалық приборлармен жұмыс  істеуді,  белгіленген  мерзімде
    физиканың нақты есептерін шығаруды және оны физика заңдарымен
    байланыстыра білуі керек.
   игеріп алуға: оптика, кванттық физика, қатты денелер физикасы, атом
ядросы және элементар бөлшектер физикасының негізгі заңдылықтары туралы
білімдерді, олардың өту ерекшеліктерін, негізгі ұғымдарын,  шамаларын,
олардың математикалық өрнектелуін және өлшеу бірліктерін,  эксперимент
жасаудың және өлшеу нәтижелерін  өндеудің  негізгі  әдестерін,  нақты
есептердің мазмұнының физика заңдарымен сәйкестігін табу, негізгі физикалық
приборларды пайдалануды;
   менгеріп алуға: құбылыстың физикалық механизмін аша білуі, физикалық
негізгі ұғымдарды, физикалық шамаларды, физикалық құбылыстарды, олардың
математикалық өрнектелуін, олардың казіргі өндіріспен ғылымдағы орны мен
ролі;
   істей білу:
   - статистикалық әдісті қолдана білуі;
   - құралдар мен жүйелердің негізгі параметрлерін өлшеу әдістерімен
    жұмыс істей білуі;
   - нақты есептердің мазмұнының физиканың жалпы заңдарымен дұрыс
    сәйкестігін табу және физикалық шамаларының ретін дұрыс бағалау;
   - процесс сипаттамаларын өлшей білуі, өлшеу нәтижелерін бағалай білуі
    және және нәтиженің статистикалық нәтижесін ала білуі;
   - физика курсының есептерін шығара білуі.
   3.5. Курстык пререквизиттері:
  • Математикалық анализ, дифференциалдық және интегралдық теңдеулер,
   аналитикалық геометрия және жоғарғы математика,  векторлық  және
   тензорлық анализ негіздері;
   3.6 Курстың постреквизиттері:
  • Электртехника және электроника негіздері, жылу техникасы.
  Кесте 1 - Жұмыс оқу жоспарының көшірмесі  |Курс                         |Семест|Кредитер    |
|                           |р   |        |
|1                           |2   |3        |
|Дәрістер                                   |
|Кіріспе. Механиканың физикалық негіздері. Жылдамдық  |1   |[8.1]-Т.I, §1; |
|пен үдеу радиус-вектордың уақыт бойынша туындылары.  |   |Т.II, §1,2,3  |
|Айналмалы қозғалыстың кинематикасының элементтері.  |   |б.9, 30-42,   |
|Қисық сызықты қозғалыстағы жылдамдық пен үдеу.    |   |[8.1.12]-Т.45, |
|Бұрыштық жылдамдық пен бұрыштық үдеу.         |   |б.532-534    |
|Қатты дене физикасы. Кванттық статистиканың      |1   |[8.1.8]-Т.1   |
|элементтері. Фазалық кеңістік. Элементар ұяшық.    |   |§4-7,      |
|Күйлердің тығыздығы. Бозе-Эйнштейн және Ферми –    |   |б.42-62     |
|Директің кванттық статистикалары туралы түсінік.   |   |        |
|Квазибөлшектер. Олардың анықтамасы және түрлері.   |   |        |
|Сақталу заңдары. Консервативті және консервативті емес|1   |[8.1.8]-Т.VI,  |
|күштер. Механика-дағы энергияның сақталу заңы. Импульс|   |§1,2, б.192-207,|
|моменті. Импульс моментінің сақталу заңы.       |   |[4.1.12]-Т.45, |
|Гиро-скопиялық эффект.                |   |б.535-537    |
|Арнайы салыстырмалылық теориясының элементтері.    |1   |[8.1.8]-Т.VI,  |
|Эйнштейн постулаттары. Лоренц түрлендірулері.     |   |§3, б.207-219, |
|Түрлендірілудің инварианттары. Жылдамдықтарды қосудың |   |[8.2]-Т.45,   |
|релятивистік заңы. Релятивистік динамика.       |   |б.537      |
| Бернулли теңдеуі. Сұйықтардың ламинарлық және    |1   |[8.1.8]-Т.VI,§4,|
|турбуленттік ағыны. Стокс өрнегі. Пуазейл теңдеуі.  |   |б.219-249,   |
|Серпімді кернеулер. Серпімді деформацияланған дененің |   |[8.1.12]-Т.45, |
|энергиясы.                      |   |б.537-539    |
|Термодинамикалық параметрлер. Тепе-теңдік күйлер мен |1   |[8.1.8]-Т.VI,  |
|процестер, оларды термодинамикалық диаграммаларда   |   |§6, б.248-262, |
|көрсету. Идеал газ заңдары. Идеал газ күйінің теңдеуі.|   |[8.1.12]-Т.45, |
|Ықтималдық және флуктуация. Максвелл таралуы.     |   |б.542-543    |
|Бөлшектердің жылулық қозғалысының жылдамдығы. Сыртқы |   |        |
|потенциялық өрістегі бөлшектер үшін Больцман таралуы. |   |        |
|Идеал газдың ішкі энергиясы. Идеал газдың жылу    |   |        |
|сыйымдылығының молекула-кинетикалық теориясы және оның|   |        |
|шектелуі.                       |   |        |
|Термодинамика негіздері. Термодинамиканың 1-ші    |1   |[8.1.8]-Т.VI,  |
|бастамасы. Изопроцестер. Қайтымды және қайтымсыз   |   |§1-6, б.104-134,|
|жылулық процестер. Карно циклі және оның п.ә.к. Карно |   |[8.1.12]-Т.45, |
|теоремасы. Келтірілген жылу. Клаузиус теоремасы.   |   |б.542-543    |
|Энтропия. Термодинамикалық потенциалдар.       |   |        |
|Термодинамиканың екінші бастамасы және оның физикалық |   |        |
|мағынасы. Термодинамиканың екінші бастамасының    |   |        |
|статистикалық сипаттамасы. Энтропияның күй      |   |        |
|ықтималдығымен байланысы. Сызықты емес жүйелерінің  |   |        |
|энтропиясы. Өзін-өзі ұйымдастыратын жүйелер      |   |        |
|Максвелдің статист таралуы. Бөлшектердің жылулық   |1   |[8.1.8]-Т.Х, §3,|
|қозғалысының жылдамдығы. Сыртқы потенциялық өрістегі |   |б.489-496, Т.XI,|
|бөлшектер үшін Больцман таралуы. Идеал газдың ішкі  |   |§1-4, б.510-540,|
|энергиясы. Идеал газдың жылу сыйымдылығының      |   |[8.1.12]-Т.45, |
|молекула-кинетикалық теориясы және оның шектелуі.   |   |б.544-545    |
|Ван-дер-Вальс теңдеуі. Ван-дер-Ваальс изотермалары.  |1   |[8.1.8]-Т.XII, |
|Бірінші және екінші текті фазалық тепе-теңдік және  |   |§1, б.540-561, |
|фазалық алмасулар. Клапейрон-Клаузиус теңдеуі.    |   |[8.1.12]-Т.45, |
|Кризистік нүкте. Метастабильді күйлер. Үштік нүкте.  |   |б.545-546    |
| Электростатикалық өріс. Электр зарядтарының өзара  |1   |[8.1.8]-T.VIII, |
|әсерлері. Электр зарядтарының сақталу заңы. Электр  |   |§1,2, б.383-394 |
|өрісі. Электр өрісінің кернеулігі. Суперпозиция    |   |        |
|принципі. Электрлік диполь. Вектор ағыны. Гаусс    |   |        |
|теоремасы. Электр өрістерінің кернеуліктерін есептеу |   |        |
|үшін Гаусс теоремасын қолдану. Электростатикалық   |   |        |
|өрістің жұмысы. Электростатикалық өрістің      |   |        |
|циркуляциясы. Потенциал. Потенциалдың         |   |        |
|электростатикалық өріс кернеулігімен байланысы.    |   |        |
|Электростатикалық өрістегі өткізгіштер. Өткізгіштер  |   |        |
|және өткізгіш бетіне жақын жердегі электр өрісі.   |   |        |
|Өткізгіш - вакуум шекарасындағы шекаралық шарттар.  |   |        |
|Электр сиымдылық. Конденсаторлар. Әр түрлі      |   |        |
|геометриялық пішіндегі конденсаторлардың сиымдылығы. |   |        |
| Электростатикалық өрістегі диэлектриктер.      |1   |[8.1.8]-Т.VIII, |
|Поляризацияланған зарядтар. Диэлектикердің түрлері.  |   |§4, б. 400-406 |
|Заттардың диэлектрлік өтімділігі және оның      |   |        |
|температураға тәуелділігі. Электрлік ығысу. Екі    |   |        |
|диэлектриктін шекарасындағы шарттар. Электр      |   |        |
|зарядтарының өзара әсерлесу энергиясы. Зарядталған  |   |        |
|конденсаторлардың және өткізгштер жүйесінің энергиясы.|   |        |
|Электростатикалық өріс энергиясы. Электрлік өріс   |   |        |
|энергиясының көлемдік тығыздығы.           |   |        |
| Тұрақты электр тоғы. Электр тогының болу шарттары  |1   |[8.1.8]-Т.I,  |
|және оның жалпы сипаттамасы. Металдардың электрлік  |   |§2,3,4, б.13-30,|
|өткізгіштігінің классикалық электрондық теориясы. Ом |   |[8.1.12]-Т.45, |
|және Джоуль-Ленц заңдарының дифференциалды түрі. Бөгде|   |б.547-548    |
|күштер. Гальваникалық элементі бар тізбектің бөлігі  |   |        |
|үшін жалпы Ом заңы. Кирхгоф ережелері. Газдар мен   |   |        |
|плазмадағы электр өрісі.               |   |        |
| Магнит өрісі. Магнит индукциясы векторы. Суперпозиция|1   |[8.1.8]-Т.V,  |
|принципі. Био-Савар-Лаплас заңы. Қарапайым жүйелердің|   |§1-8, б.    |
|магнит өрісіндегі зарядталған бөлшектің қозғалысы.  |   |154-193,    |
|Лоренц күші. Холл эффектісі. Ампер заңы. Магнит    |   |[8.1.12]-Т.45, |
|өрісіндегі тоғы бар орам. Тоғы бар рамкаға әсер етуші|   |б.534-535    |
|күш моменті. Магнит ағыны. Магнит өрісі үшін Гаусс  |   |        |
|теоремасы. Тогы бар өткізгішті магнит өрісінде    |   |        |
|ауыстырғанда іс-телетін жұмыс. Заттағы магнит өрісі. |   |        |
|Магнетиктер. Магнетиктердің түрлері. Диамагнетиктер. |   |        |
|Парамагнетиктер. Ферромагнетиктер. Магниттік     |   |        |
|гистерезис. Кюри температурасы. Екі ортаның      |   |        |
|шекарасындағы шекаралық шарттар. Заттағы магнит өрісі |   |        |
|үшін толық ток заңы.                 |   |        |
| Электромагниттік индукция құбылысы. Электромагниттік |1   |[8.1.8]-Т.VII, |
|индукцияның негізгі заңы. Ленц ережесі. Өзара индукция|   |§1-8 б.262-383, |
|және өздік индукция құбылысы. Ұзын соленоидтың    |   |Т.XII, §3    |
|индуктивтігі. Өзара индукция коэффициенті. Токтың   |   |б.575-587    |
|магнит энергиясы. Магниттік энергияның тығыздығы.   |   |[8.1.12]-Т.45, |
|                           |   |б.547-571    |
| Гармониялық тербелістердің жалпы сипаттамалары.   |1   |        |
|Серіппедегі жүктің тербелісі, математикалық және   |   |        |
|физикалық маятниктер. Тербелістерді қосу. Векторлық  |   |        |
|диаграмма. Еркін өшетін тербелістер Өшу коэффициенті. |   |        |
|Өшудің логарифмдік декременті. Синусоидалық күштің  |   |        |
|әсерінен болатын еріксіз тербелістер. Еріксіз     |   |        |
|тербелістердің амплитудасы мен фазасы. Резонанс.   |   |        |
|Автотербелістер. Толқындық қозғалыстардың негізгі   |   |        |
|сипаттамалары. Толқын теңдеуі. Қума және тұрғын    |   |        |
|толқындар. Фазалық жылдамдық. Допплер эффектісі.   |   |        |
|Дыбыс. Ультрадыбыс.                  |   |        |
| Максвелл теңдеулері. Электромагниттік индукция    |1   |        |
|құбылысын Фарадейлік және Максвелдік түсініктемесі.  |   |        |
|Ығысу тогы. Максвелл теңдеулерінің жүйесі. Электрлік |   |        |
|және магниттік өрістерінің салыстырмалылығы.     |   |        |
|Векторлық және скалярляқ потенциалдар. Толқындық   |   |        |
|теңдеу. Электромагниттік қозудың таралу жылдамдығы.  |   |        |
|Электромагниттік тербелістер. Тербелмелі контур. Еркін|   |        |
|және еріксіз электромагниттік тербелістер. Резонанс. |   |        |
|Айнымалы электр тогы. Айнымалы ток үшін Ом заңы.   |   |        |
|Кернеулер мен токтардың резонансы. Динамикалық хаос. |   |        |
|Сәулелік оптика туралы түсінік. Шағылу және сыну   |1   |        |
|заңдары. Толық шағылу құбылысы. Оптикалық приборлар. |   |        |
|Фотометрия                      |   |        |
|Толқындардың дифракциясы. Гюйгенс-Френель принципі.  |1   |        |
|Френельдің зоналық әдісі. Фраунгофер дифракциясы. Бір |   |        |
|саңылаудағы және көп саңылаудағы дифракция. Спектрлік |   |        |
|жіктелу. Голография.                 |   |        |
|Заттағы электромагниттік толқындар. Заттағы жарықтың |1   |        |
|таралуы. Жарық дисперсиясы. Жарықтың жұтылуы. Жарықтың|   |        |
|поляризациясы. Шағылу кезіндегі толқындардың     |   |        |
|поляризациясы. Кристалдық оптиканың элементтері.   |   |        |
|Жылулық сәулелену. Абсолют қара дененің сәулеленуінің |1   |        |
|проблемелары. Кванттық. Гипотеза және және Планк   |   |        |
|өрнегі. Фотондар. Комптон эффектісі          |   |        |
| Фотоэффект. Комптон эффектісі.            |1   |        |
|Кванттық теориялардың негізгі идеяларын тәжірибе   |1   |        |
|жүзінде тұжырымдау. Франк және Герц тәжірибелері.   |   |        |
|Штерн мен Герлахт тәжірибелері. Атомдардың сызықтық  |   |        |
|спектрлері. Бор постулаттары. Сәйкестік принципі.   |   |        |
| Шредингердің теңдеулері. Бір өлшемді тік бұрышты   |1   |        |
|шұңқырдағы бөлшек. Бөлшектің потенциалдық бөгет    |   |        |
|үстіненжәне астынан өтуі.               |   |        |
|Қатты дене физикасы. Кванттық статистиканың      |1   |        |
|элементтері. Фазалық кеңістік. Элементар ұяшық.    |   |        |
|Күйлердің тығыздығы. Бозе-Эйнштейн және Ферми –    |   |        |
|Директің кванттық статистикалары туралы түсінік.   |   |        |
|Квазибөлшектер. Олардың анықтамасы және түрлері.   |   |        |
| Конденсацияланған күй. Құрылымдық кристаллографияның |1   |        |
|элементтері. Кристалдық құрылымдарды зерттеу әдістері.|   |        |
|Кристалдық торлардың жылу сиымдылығы.         |   |        |
|Ферми деңгейі. Металдар, диэлектриктер және жартылай |1   |        |
|өткізгіштердің зоналық теориясы. Кемтік        |   |        |
|өткізгіштертүсінігі. Меншікті және қоспалы      |   |        |
|өткізгіштер. Асқын өткізгіштік            |   |        |
|құбылысы.иферромагнетиктердің қасиеттері туралы    |   |        |
|кванттық көзқарастар.                 |   |        |
| Атом ядросының құрылысы. Ядролық күштер. Ядролық   |1   |        |
|күштердің ауыспалы сипаты. Ядро моделі. Альфа-бетта  |   |        |
|және гамма сәулеленудің тегі мен заңдылықтары және  |   |        |
|олардың затпен әсерлесуі.               |   |        |
| Ядролық реакциялар. Атом ядроларының радиоактивті  |1   |        |
|ыдырауы. Ядролық бөлінудің реакциясы. Бөлінудің    |   |        |
|тізбекті реакциясы. Ядролық реактор. Синтез реакциясы.|   |        |
|Энергия көздерінің проблемасы.            |   |        |
| Элементар бөлшектер. Лептондар, адрондар. Кварктер. |1   |        |
|Күшті электромагниттік. Әлсіз гравитациялық өзара   |   |        |
|әсерлесулер. Өзара әсерлесуді тасымалдаушылар. Қазіргі|   |        |
|физиканың және астрофизиканың негізгі проблемалары  |   |        |
|туралы түсінік.                    |   |        |
| Көліктін әр түрімен тасымалдаған кезде жүктерге әсер |1   |        |
|етуші физикалық процесстер.              |   |        |
|Барлығы                        |30  |        |


       5. 6. «ФИЗИКА» ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ
   Кесте 3 – Пән бойынша оқу-әдістемелік картасы
|Тақырыбы              |Көркемдік  |Өздік оқуға    |Бақылау түрі|
|                  |құралдар,  |арналған сұрақтар |      |
|                  |ОТҚ,     |          |      |
|                  |плакаттар,  |          |      |
|                  |лабораториялы|          |      |
|                  |қ стенд   |          |      |
|Дәріс сабағы     |Зертханалық |       |          |      |
|           |сабақтар  |       |          |      |
|1           |3      |4      |5         |6     |
|Кіріспе. Механиканың | Қателіктер |плакаттар  |СӨЖ№1       |Конспект  |
|физикалық негіздері. |тео-риясына |р,      |Бақылау сұрақтар  |Есептер  |
|Жылдамдық пен үдеу  |кіріспе.  |интерактивті |бойынша тәжірибелік|шығару   |
|радиус-вектордың уақыт|Геометриялық|тақта    |сабаққа дайындалу |бойынша  |
|бойынша туындылары.  |дұрыс    |       |3 есеп шығару   |СӨЖ    |
|Айналмалы қозғалыстың |формалы   |       |Тест бойынша сұрау |орындалуын |
|кинематикасының    |денелердің |       |3 балл       |және    |
|элементтері. Қисық  |тығыз-дықтар|       |СӨЖ тексеру 2 балл|өнделуін  |
|сызықты қозғалыстағы |ын анық-тау.|       |          |бағалау  |
|жылдамдық пен үдеу.  |Обербек   |       |          |      |
|Бұрыштық жылдамдық пен|маятнигі  |       |          |      |
|бұрыштық үдеу.    |көмегімен  |       |          |      |
|           |айналмалы  |       |          |      |
|           |қозға-лыс  |       |          |      |
|           |заңдылықта-р|       |          |      |
|           |ын зертте». |       |          |      |
|Қатты дене физикасы. |Тұтас    |плакаттар  |СӨЖ№2       |Конспект  |
|Кванттық статистиканың|дискінің  |р,      |Бақылау сұрақтар  |Есептер  |
|элементтері. Фазалық |инерция   |интерактивті |бойынша тәжірибелік|шығару   |
|кеңістік. Элементар  |мометін   |тақта    |сабаққа дайындалу |бойынша  |
|ұяшық. Күйлердің   |танықтау.  |       |3 есеп шығару   |СӨЖ    |
|тығыздығы.      |      |       |Тест бойынша сұрау |орындалуын |
|Бозе-Эйнштейн және  |      |       |3 балл       |және    |
|Ферми – Директің   |      |       |СӨЖ тексеру 2 балл|өнделуін  |
|кванттық       |      |       |          |бағалау  |
|статистикалары туралы |      |       |          |      |
|түсінік.       |      |       |          |      |
|Квазибөлшектер.    |      |       |          |      |
|Олардың анықтамасы  |      |       |          |      |
|және түрлері.     |      |       |          |      |
|Сақталу заңдары.   | «Стокс   |плакаттар  |СӨЖ№3       |Конспект  |
|Консервативті және  |әдісі    |р,      |Бақылау сұрақтар  |Есептер  |
|консервативті емес  |көме-гімен |интерактивті |бойынша тәжірибелік|шығару   |
|күштер. Механика-дағы |сұйықтың  |тақта    |сабаққа дайындалу |бойынша  |
|энергияның сақталу  |тұтқырлық  |       |3 есеп шығару   |СӨЖ    |
|заңы. Импульс моменті.|коэф-фициент|       |Тест бойынша сұрау |орындалуын |
|Импульс моментінің  |ін анық-тау»|       |3 балл       |және    |
|сақталу заңы.     |      |       |СӨЖ тексеру 2 балл|өнделуін  |
|Гиро-скопиялық эффект.|«Тербелмелі |       |          |бағалау  |
|           |қоз-ғалыс  |       |          |      |
|           |заңдылықта-р|       |          |      |
|           |ын зерттеу» |       |          |      |
|Арнайы салыстырмалылық|«Газдың жылу|плакаттар  |СӨЖ№4       |Өз бетімен |
|теориясының      |сиымдылықтар|р,      |Бақылау сұрақтар  |жұмыс   |
|элементтері. Эйнштейн |ының    |интерактивті |бойынша тәжірибелік|Конспект  |
|постулаттары. Лоренц |қатынасын  |тақта    |сабаққа дайындалу |      |
|түрлендірулері.    |Клеман-Дезор|       |3 есеп шығару   |      |
|Түрлендірілудің    |ма әдісімен |       |Тест бойынша сұрау |      |
|инварианттары.    |анықтау»  |       |3 балл       |      |
|Жылдамдықтарды қосудың|      |       |СӨЖ тексеру 2 балл |      |
|релятивистік заңы.  |      |       |          |      |
|Релятивистік динамика.|      |       |          |      |
|Бернулли теңдеуі.   |      |плакаттар  |СӨЖ№5       |Конспект  |
|Сұйықтардың ламинарлық|«Электростат|р,      |Бақылау сұрақтар  |Есептер  |
|және турбуленттік   |ика-лық   |интерактивті |бойынша тәжірибелік|шығару   |
|ағыны. Стокс өрнегі. |өрісті   |тақта    |сабаққа дайындалу |бойынша  |
|Пуазейл теңдеуі.   |зерттеу   |       |3 есеп шығару   |СӨЖ    |
|Серпімді кернеулер.  |      |       |Тест бойынша сұрау |орындалуын |
|Серпімді       |      |       |3 балл       |және    |
|деформацияланған   |      |       |СӨЖ тексеру 2 балл |өнделуін  |
|дененің энергиясы.  |      |       |          |бағалау  |
|Термодинамикалық   |Уитстон   |плакаттар  |СӨЖ№6       |Конспект  |
|параметрлер.     |көпірі   |р,      |Бақылау сұрақтар  |Есептер  |
|Тепе-теңдік күйлер мен|арқылы   |интерактивті |бойынша тәжірибелік|шығару   |
|процестер, оларды   |кедергілерді|тақта    |сабаққа дайындалу |бойынша  |
|термодинамикалық   |анықтау   |       |3 есеп шығару   |СӨЖ    |
|диаграммаларда    |      |       |Тест бойынша сұрау |орындалуын |
|көрсету. Идеал газ  |      |       |3 балл       |және    |
|заңдары. Идеал газ  |      |       |СӨЖ тексеру 2 балл |өнделуін  |
|күйінің теңдеуі.   |      |       |          |бағалау  |
|Ықтималдық және    |      |       |          |      |
|флуктуация. Максвелл |      |       |          |      |
|таралуы. Бөлшектердің |      |       |          |      |
|жылулық қозғалысының |      |       |          |      |
|жылдамдығы. Сыртқы  |      |       |          |      |
|потенциялық өрістегі |      |       |          |      |
|бөлшектер үшін    |      |       |          |      |
|Больцман таралуы.   |      |       |          |      |
|Идеал газдың ішкі   |      |       |          |      |
|энергиясы. Идеал   |      |       |          |      |
|газдың жылу      |      |       |          |      |
|сыйымдылығының    |      |       |          |      |
|молекула-кинетикалық |      |       |          |      |
|теориясы және оның  |      |       |          |      |
|шектелуі.       |      |       |          |      |
|Термодинамика     |«Жердің   |плакаттар  |СӨЖ№7       |Бақылау  |
|негіздері.      |магнит   |р,      |Бақылау сұрақтар  |жұмыс   |
|Термодинамиканың 1-ші |өрісінің  |интерактивті |бойынша тәжірибелік|Конспект  |
|бастамасы.      |кернеу-лігін|тақта    |сабаққа дайындалу |      |
|Изопроцестер. Қайтымды|ің     |       |3 есеп шығару   |      |
|және қайтымсыз жылулық|горизон-таль|       |Тест бойынша сұрау |      |
|процестер. Карно циклі|құраушысын |       |3 балл       |      |
|және оның п.ә.к. Карно|анықтау»  |       |СӨЖ тексеру 2 балл|      |
|теоремасы. Келтірілген|      |       |          |      |
|жылу. Клаузиус    |      |       |          |      |
|теоремасы. Энтропия. |      |       |          |      |
|Термодинамикалық   |      |       |          |      |
|потенциалдар.     |      |       |          |      |
|Термодинамиканың   |      |       |          |      |
|екінші бастамасы және |      |       |          |      |
|оның физикалық    |      |       |          |      |
|мағынасы.       |      |       |          |      |
|Термодинамиканың   |      |       |          |      |
|екінші бастамасының  |      |       |          |      |
|статистикалық     |      |       |          |      |
|сипаттамасы.     |      |       |          |      |
|Энтропияның күй    |      |       |          |      |
|ықтималдығымен    |      |       |          |      |
|байланысы. Сызықты  |      |       |          |      |
|емес жүйелерінің   |      |       |          |      |
|энтропиясы. Өзін-өзі |      |       |          |      |
|ұйымдастыратын жүйелер|      |       |          |      |
|Максвелдің статист  |      |плакаттар  |СӨЖ№8       |Конспект  |
|таралуы. Бөлшектердің |      |р,      |Бақылау сұрақтар  |Межелік  |
|жылулық қозғалысының |      |интерактивті |бойынша тәжірибелік|бақылау  |
|жылдамдығы. Сыртқы  |      |тақта    |сабаққа дайындалу |      |
|потенциялық өрістегі |      |       |3 есеп шығару   |      |
|бөлшектер үшін    |      |       |Тест бойынша сұрау |      |
|Больцман таралуы.   |      |       |3 балл       |      |
|Идеал газдың ішкі   |      |       |СӨЖ тексеру 2 балл|      |
|энергиясы. Идеал   |      |       |          |      |
|газдың жылу      |      |       |          |      |
|сыйымдылығының    |      |       |          |      |
|молекула-кинетикалық |      |       |          |      |
|теориясы және оның  |      |       |          |      |
|шектелуі.       |      |       |          |      |
|Ван-дер-Вальс теңдеуі.|«Френель  |плакаттар  |СӨЖ№9       |Конспект  |
|Ван-дер-Ваальс    |биприз-масын|р,      |Бақылау сұрақтар  |Есептер  |
|изотермалары. Бірінші |ың     |интерактивті |бойынша тәжірибелік|шығару   |
|және екінші текті   |көмегі-мен |тақта    |сабаққа дайындалу |бойынша  |
|фазалық тепе-теңдік  |толқын   |       |3 есеп шығару   |СӨЖ    |
|және фазалық     |ұзын-дығын |       |Тест бойынша сұрау |орындалуын |
|алмасулар.      |анықтау»  |       |3 балл       |және    |
|Клапейрон-Клаузиус  |«Дифракциялы|       |СӨЖ тексеру 2 балл|өнделуін  |
|теңдеуі. Кризистік  |қ тордың  |       |          |бағалау  |
|нүкте. Метастабильді |көмегімен  |       |          |      |
|күйлер. Үштік нүкте  |толқын   |       |          |      |
|           |ұзынды-ғын |       |          |      |
|           |анықтау»  |       |          |      |
| Электростатикалық  |Малюс заңын |плакаттар  |СӨЖ  №10     |Конспект  |
|өріс. Электр     |анықтау.  |р,      |Бақылау сұрақтар  |Есептер  |
|зарядтарының өзара  |«Сыртқы   |интерактивті |бойынша тәжірибелік|шығару   |
|әсерлері. Электр   |фото-эффект |тақта    |сабаққа дайындалу |бойынша  |
|зарядтарының сақталу |құбылы-сын |       |3 есеп шығару   |СӨЖ    |
|заңы. Электр өрісі.  |зерттеу.  |       |Тест бойынша сұрау |орындалуын |
|Электр өрісінің    |Планк    |       |3 балл       |және    |
|кернеулігі.      |тұрақтысын |       |СӨЖ тесеру 2 балл |өнделуін  |
|Суперпозиция принципі.|анықтау»  |       |          |бағалау  |
|Электрлік диполь.   |      |       |          |      |
|Вектор ағыны. Гаусс  |      |       |          |      |
|теоремасы. Электр   |      |       |          |      |
|өрістерінің      |      |       |          |      |
|кернеуліктерін есептеу|      |       |          |      |
|үшін Гаусс теоремасын |      |       |          |      |
|қолдану.       |      |       |          |      |
|Электростатикалық   |      |       |          |      |
|өрістің жұмысы.    |      |       |          |      |
|Электростатикалық   |      |       |          |      |
|өрістің циркуляциясы. |      |       |          |      |
|Потенциал.      |      |       |          |      |
|Потенциалдың     |      |       |          |      |
|электростатикалық өріс|      |       |          |      |
|кернеулігімен     |      |       |          |      |
|байланысы.      |      |       |          |      |
|Электростатикалық   |      |       |          |      |
|өрістегі өткізгіштер. |      |       |          |      |
|Өткізгіштер және   |      |       |          |      |
|өткізгіш бетіне жақын |      |       |          |      |
|жердегі электр өрісі. |      |       |          |      |
|Өткізгіш - вакуум   |      |       |          |      |
|шекарасындағы     |      |       |          |      |
|шекаралық шарттар.  |      |       |          |      |
|Электр сиымдылық.   |      |       |          |      |
|Конденсаторлар. Әр  |      |       |          |      |
|түрлі геометриялық  |      |       |          |      |
|пішіндегі       |      |       |          |      |
|конденсаторлардың   |      |       |          |      |
|сиымдылығы.      |      |       |          |      |
| Конденсацияланған  |      |плакаттар  |СӨЖ  № 11     |Өз бетімен |
|күй. Құрылымдық    |      |р,      |Бақылау сұрақтар  |жұмыс   |
|кристаллографияның  |      |интерактивті |бойынша тәжірибелік|Конспект  |
|элементтері.     |      |тақта    |сабаққа дайындалу |      |
|Кристалдық      |      |       |3 есеп шығару   |      |
|құрылымдарды зерттеу |      |       |Тест бойынша сұрау |      |
|әдістері. Кристалдық |      |       |3 балл       |      |
|торлардың жылу    |      |       |СӨЖ тексеру 2 балл|      |
|сиымдылығы. Фонондық |      |       |          |      |
|газ. Металдардың   |      |       |          |      |
|электр өткізгіштігі. |      |       |          |      |
|Ферми деңгейі.    |      |       |          |      |
| Металдар,      |      |плакаттар  |СӨЖ №12      |Конспект  |
|диэлектриктер және  |      |р,      |Бақылау сұрақтар  |Есептер  |
|жартылай       |      |интерактивті |бойынша тәжірибелік|шығару   |
|өткізгіштердің зоналық|      |тақта    |сабаққа дайындалу |бойынша  |
|теориясы. Кемтік   |      |       |3 есеп шығару   |СӨЖ    |
|өткізгіштертүсінігі. |      |       |Тест бойынша сұрау |орындалуын |
|Меншікті және қоспалы |      |       |3 балл       |және    |
|өткізгіштер. Асқын  |      |       |СӨЖ тексеру 2 балл|өнделуін  |
|өткізгіштік      |      |       |          |бағалау  |
|құбылысы.иферромагнети|      |       |          |      |
|ктердің қасиеттері  |      |       |          |      |
|туралы кванттық    |      |       |          |      |
|көзқарастар.     |      |       |          |      |
| Атом. Молекула.   |      |плакаттар  |СӨЖ        |Конспект  |
|Сутегі атомы үшін   |      |р,      |№13        |Есептер  |
|Шредингер теңдеуі.  |      |интерактивті |Бақылау сұрақтар  |шығару   |
|Сутегіге ұқсас    |      |тақта    |бойынша тәжірибелік|бойынша  |
|атомдар. Энергетикалық|      |       |сабаққа дайындалу |СӨЖ    |
|деңгейлер,      |      |       |3 есеп шығару   |орындалуын |
|деңгейлердің ені.   |      |       |Тест бойынша сұрау |және    |
|Кеңістіктің кванттау. |      |       |3 балл       |өнделуін  |
|Күрделі атомдарадағы |      |       |СӨЖ тексеру 2 балл|бағалау  |
|электрондық      |      |       |          |      |
|деңгейлердің құрылымы.|      |       |          |      |
|Паули принципі.    |      |       |          |      |
|Сутегінің молекуласы. |      |       |          |      |
|Ионды және ковалентті |      |       |          |      |
|байланыстар. Екі   |      |       |          |      |
|атомдық молекуланың  |      |       |          |      |
|электронды термдері. |      |       |          |      |
| Атом ядросы. Атом  | «Сутегі  |плакаттар  |СӨЖ №14      |Бақылау  |
|ядросының құрылысы.  |спектрін  |р,      |Бақылау сұрақтар  |жұмыс   |
|Ядролық күштер.    |зерттеу.  |интерактивті |бойынша тәжірибелік|Конспект  |
|Ядролық күштердің   |Ридберг   |тақта    |сабаққа дайындалу |      |
|ауыспалы сипаты. Ядро |тұрақтысын |       |3 есеп шығару   |      |
|моделі. Альфа-бетта  |және    |       |Тест бойынша сұрау |      |
|және гамма      |электрон  |       |3 балл       |      |
|сәулеленудің тегі мен |массасын  |       |СӨЖ тексеру 2 балл|      |
|заңдылықтары және   |анықтау»  |       |          |      |
|олардың затпен    |      |       |          |      |
|әсерлесуі. Ядролық  |      |       |          |      |
|реакциялар. Атом   |      |       |          |      |
|ядроларының      |      |       |          |      |
|радиоактивті ыдырауы. |      |       |          |      |
|Ядролық бөлінудің   |      |       |          |      |
|реакциясы. Бөлінудің |      |       |          |      |
|тізбекті реакциясы.  |      |       |          |      |
|Ядролық реактор.   |      |       |          |      |
|Синтез реакциясы.   |      |       |          |      |
|Энергия көздерінің  |      |       |          |      |
|проблемасы.      |      |       |          |      |
| Элементар бөлшектер. |      |плакаттар  |СӨЖ №15      |Конспект  |
|Лептондар, адрондар. |      |р,      |Бақылау сұрақтар  |Межелік  |
|Кварктер. Күшті    |      |интерактивті |бойынша тәжірибелік|бақылау  |
|электромагниттік.   |      |тақта    |сабаққа дайындалу |      |
|Әлсіз гравитациялық  |      |       |3 есеп шығару   |      |
|өзара әсерлесулер.  |      |       |Тест бойынша сұрау |      |
|Өзара әсерлесуді   |      |       |3 балл       |      |
|тасымалдаушылар.   |      |       |СӨЖ тексеру 2 балл|      |
|Қазіргі физиканың және|      |       |          |      |
|астрофизиканың негізгі|      |       |          |      |
|проблемалары туралы  |      |       |          |      |
|түсінік.       |      |       |          |      |


   7. ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗДАНДЫРУ КАРТАСЫ

   Кесте 4 - Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыздандыру картасы

|Оқулықтардың, оқу-әдістемелік құралдардың атаулары|Экзем-|Студен|Қамту   |
|                         |саны |т саны|пайызы   |
|1                         |2   |22  |4     |
|Трофимова Т.И. Курс физики, М., Высшая школа,   |1   |10  |10     |
|1987-1999 г.                   |   |   |      |
|Волькенштейн В.С. Жалпы физика курсының есептер  |1   |10  |10     |
|жинағы, А., Мектеп, 1974ж.            |   |   |      |
|Абдуллаев Ж. Жалпы физика курсы, Ана тілі, 1991ж. |20  |10  |100    |
|Сборник задач по общему курсу физики. V. Атомная |1   |10  |10     |
|физика. Физика ядра и элементарных частиц. Под  |   |   |      |
|ред. Сивухина Д.В.-М.: Наука,1981 г.       |   |   |      |
|Иродов И.Е. Задачи по общей физике.М.: Наука,1988 |36  |10  |100    |
|Кортнев А.В., Рублев Ю.В., Куценко А.Н. Практикум |2   |10  |20     |
|по физике, М.: ВШ, 1965              |   |   |      |
|Савельев И.В. Жалпы физика курсы І, ІІ. –А: Мектеп|1   |10  |10     |
|1977 ж. (Аударма).                |   |   |      |
|Сивухин Д.В. Общий курс физики. М., Наука,    |3   |10  |30     |
|1977-1986г.                    |   |   |      |
|Иродов И.Е. Основные законы . Задачи по общей   |1   |10  |10     |
|физике. М.: Наука,1988г.             |   |   |      |
|Савельев И.В. Сб.вопросов и задач по общей физике.|1   |10  |10     |
|Учебное пособие.-М.: Наука.1982.-272 с.      |   |   |      |
|Пустовалов Г.Е. Атомная и ядерная физика.М.:   |1   |10  |10     |
|МУ.1968.-311с.                  |   |   |      |
|Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики.-М.: ВШ., |10  |10  |100    |
|1989.-608 с.                   |   |   |      |


  8. ӘДЕБИЕТ
 8.1 Негізгі
1. Трофимова Т.И. Курс физики, М., Высшая школа, 1987-1999 г.
2. Савельев И.В. Жалпы физика курсы І, ІІ. –А: Мектеп 77 ж. (Аударма).
3. Волькенштейн В.С. Жалпы физика курсының есептер жинағы, А., Мектеп,
 1974ж.
4. Абдуллаев Ж. Жалпы физика курсы, Ана тілі, 1991ж.
5. Жумагулов А.Ж., Естекбаев М.Қ., Паримбеков З.А. Физикадан лабораториялық
 практикум. Семей, 1995ж.
6. Сивухин Д.В. Общий курс физики. М., Наука, 1977-1986г.
7. Шпольский Э.В. Атомная физика: Учебное пособие в 2-х томах.-М.:
 Наука,1984, т.2-438 с.
8. Сборник задач по общему курсу физики. V. Атомная физика. Физика ядра и
 элементарных частиц. Под ред. Сивухина Д.В.-М.: Наука,1981 г.
9. Иродов И.Е. Задачи по общей физике.М.: Наука,1988г.
10. Кортнев А.В., Рублев Ю.В., Куценко А.Н. Практикум по физике, М.: ВШ,
 1965
11. Иродов И.Е. Атомная и ядерная физика. Сборник задач: Учебное пособие.-
 СПб: изд. «Лань»,2002.-288 с.
12. Иродов И.Е. Квантовая физика. Основные законы.-М.: Вш,1988 г.
13. Савельев И.В. Сб.вопросов и задач по общей физике. Учебное пособие.-М.:
 Наука.1982.-272 с
14. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики.-М.: ВШ., 1989.-608 с.
 8.2 Қосымша:
1. Дж. Орир Физика в 2-х томах, Москва, Мир, 1989г.
2. Берклеевский, Курс физики, 1-6 томы, Москва, Наука, 1971-1978г.
3. Чертов А.Г., Воробьев А.А. Задачи по физике, М., Высшая школа, 1988г.
4. Мелешина А.Л. Учебное пособие для самостоятельного обучения решения
  задач по физики в вузе, Воронеж, ВГУ, 1968г.
5. Беликов Б.С. Решение задач по физике, №4, Высшая школа, 1986г.
6. Физ. Практикум под редакцией Ивероновой В.И., М., Наука, 1968г.
7. Савельев И.В. Курс общей физики. Книга 5. М.: Наука,1998.368 с.
8. Корсунский М.И. Оптика. Строение атома. Атомное ядро. М.: Наука,1967
9. Физический практикум. Под ред. В.И.Ивероновой.-М.: Наука,1968
10. Майсова Н.Н. Практикум по курсу общей физики. Росвузиздат, 1963
11. Руководство к лабораторным занятиям по физике. Под ред. Л.Л.Гольдина.-
  М.: Наука,1973
12. Взоров Н.Е. и др. Сборник задач по общей физике,-М.: Наука,1968 г. ч.5
13. Батракова Л.М. и др. Программа вопросов с выборочными ответами для
  изучения курса физики. Ч.2. Алма-Ата,1979
14. Чертов А.Г., Воробьев А.А. Задачник по физике-М.: Вш,1988, гл.8.

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть