Файл қосу


Функцияның экстремумы|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ                         |
|БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ                       |
|ШӘКӘРІМ атындағы                             |
|СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ                      |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты  |ПОӘК        |              |
|             |          |ПОӘК            |
|             |          |042-14.01.20.206/02-2010  |
|ПОӘК           |28.12.2009 ж. № 3 |              |
|Студенттерге арналған  |басылымның орнына |              |
|пәндердің оқу жұмыс   |27.08.2010 ж. № 4 |              |
|бағдарламасы «Математика |басылым      |              |
|1»            |          |              |

           ПӘНДЕРДІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

                «Математика 1»
     5B073100, 5B071200, 5B071700, 5B072400, 5B070200 мамандықтар
                  үшін

      СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘНДЕРДІҢ ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

                  Семей
                  20101 ӘЗІРЛЕНГЕН

Құрыстырушы __________ «___»_____________ 2010__г.
Нурсултанова Гульзифа Кажиевна, «Жоғары математика» кафедрасының аға
оқытушысы

2 ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1 «Жоғары математика» кафедра отырысында

«____» _______________ 2010__ж., № ___хаттама.

Кафедра меңгерушісі  ______________ А.П.Мұстафаев

2.2 Ақпаратты-коммуникациялық технологиялар факультетінің оқу-әдістемелік
кеңесінің отырысында

«____» _______________ 2010__ж., № ___хаттама.

Төраға   ______________    С.Б.Кайсанов

3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында басып шығаруға
мақұлдаған және ұсынылған

«____» _______________ 2010__ж., № ___хаттама.

ОӘК төрағасы   ______________    А.А.Молдажанова

4 28.12.2009 ж. № 3 басылымның орнына   27.08.2010 ж. № 4 басылым
                  Мазмұны

   1. Жалпы ережелер……………………………………………………………………….4
   2. Пәндерді оқып-білу жөніндегі әдістемелік
    ұсынымдар.............................................5
   3. Курс форматы және
    саясаты.............................................................
    ............................5
   4. Баға қоюдың
    саясаты.............................................................
    ........................................5
   5. Пәндердің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды
    бөлу........................6
   6. СОӨЖ және СӨЖ
    мазмұны.............................................................
    .............................7
   7. Пән бойынша оқу үрдісінің күнтізбелік
    кестелері......................................................8

   1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

   1.1 Оқытушы және пән туралы жалпы мәліметтер
      • Оқытушының тегi Нурсултанова Г. К. - аға оқытушы
      • Кафедра – Математика 1;
      • Ақпарат – № 1 оқу ғимараты, кабинет № 506
      • Сабақ өткiзу орны – расписание бойынша
      • Пәннiң атауы – Математика 1 ;
      • Кредит саны – 3;


   1.2 Оқу жұмыс жоспарына көшірме (1 кесте):


   1 кесте – Оқу жоспарынан көшірме


   |Курс    |Семестр  |Кредиттер|ЛК       |
|      |     |     |(сағ)     |
|A     |4,0    |95-100  |        |
|      |     |     |Өте жақсы   |
|A-     |3,67   |90-94  |        |
|B+     |3,33   |85-89  |        |
|      |     |     |Жақсы     |
|B     |3,0    |80-84  |        |
|B-     |2,67   |75-79  |        |
|C+     |2,33   |70-74  |        |
|      |     |     |        |
|      |     |     |Қанағаттанарлық|
|C     |2,0    |65-69  |        |
|C-     |1,67   |60-64  |        |
|D+     |1,33   |55-59  |        |
|D     |1,0    |50-54  |        |
|F     |0     |0-49   |Қанағаттанарлық|
|      |     |     |сыз      |


   5 ПӘНДЕРДІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАР БӨЛУ
   2 кесте – Пәндердің мазмұны. Сабақ түрлері бойынша сағаттар бөлу
|№ |Тақырып-тың аты            |Дәріс |Машықта|ОКОСӨЖ |СӨЖ  |
|  |                    |    |ну   |    |    |
|Математика                                 |
|1 |2                    |3   |4   |5   |6   |
|1 |Сызықтық алгебра            |1   |2   |3   |3   |
|2 |Векторлық алгебра            |1   |2   |3   |3   |
|3 |Жазықтықтағы аналитикалық геометрия.  |1   |2   |3   |3   |
|4 |Кеңістіктегі аналитикалық геометрия   |1   |2   |3   |3   |
|5 |Математикалық анализге кіріспе.     |1   |2   |3   |3   |
|  |Тізбектін шегі. Функцияның шегі.    |   |    |    |    |
|6 |Бірінші және екінші тамаша шектер.   |1   |2   |3   |3   |
|  |Функцияның үзіліссіздігі. Үзіліс    |   |    |    |    |
|  |нүктелері және олардың түрлері.     |   |    |    |    |
|7 |Туынды және диффер-енциал.       |1   |2   |3   |3   |
|  |Дифференциал-дау ережелері, таблица.  |   |    |    |    |
|  |Күрделі фнукцияның параметрлік және   |   |    |    |    |
|  |айқын емес функцияларының туындылары.  |   |    |    |    |
|8 |Дифференциал. Жоғары ретті туындылары. |1   |2   |3   |3   |
|  |Туындының геометриялық мағынасы.    |   |    |    |    |
|  |Лопиталь ережесі бойынша ашу.      |   |    |    |    |
|9 |Функцияның экстремумы. Негізгі     |1   |2   |3   |3   |
|  |теоремалары. Функцияның ең үлкен және ең|   |    |    |    |
|  |кіші мәндері              |   |    |    |    |
|10 |Функцияны ойыс және дөнес аралықтарға  |1   |2   |3   |3   |
|  |зерттеу. Иілу нуктелері. Асимптоталар. |   |    |    |    |
|  |Функцияны толық зерттеу         |   |    |    |    |
|11 |Анықталмаған интеграл және       |1   |2   |3   |3   |
|  |интегралдаудың негізгі әдістері     |   |    |    |    |
|12 |Рационал функцияны интегралдау.     |1   |2   |3   |3   |
|13 |Тригонометриялық және иррационал    |1   |2   |3   |3   |
|  |функцияларды интегралдау.        |   |    |    |    |
|14 |Анықталған интеграл. Анықталған     |1   |2   |3   |3   |
|  |интегралды есептеу әдістері.      |   |    |    |    |
|15 |Анықталған интегралдың кейбір      |1   |2   |3   |3   |
|  |қолданулары.              |   |    |    |    |
|  |Барлығы                 |15  |30   |45   |45   |


   6 СОӨЖ ЖӘНЕ ССӨЖ МАЗМҰНЫ
   3 кесте – СОӨЖ және СӨЖ жоспары
|№  |СОӨЖ                    |СӨЖ           |
|п/п |                      |             |
|  |Аудиториялық    |Аудиториядан тыс    |             |
|1  |2         |3            |4            |
|1  |          |Тапсырманың түрлерімен | 2тақырып бойынша    |
|  |          |таныстыру. Бірінші үй  |дайындау. Өздігінен   |
|  |          |тапсырманы беру.    |оқу–Гаусс әдісі .    |
|2  |Бірінші үй     |Ауызша сураужәне Үй   |3 тақырып бойынша    |
|  |тапсырмасын орандау|тапсырмасын орандауға  |дайындау. Өздігінен оқу –|
|  |бойынша жалпы   |жекелей кеңес. Екінші үй|шектерді есептеу. әдісі. |
|  |кеңес.       |тапсырманы беру.    |Бірінші үй тапсырмамен  |
|  |Ауызша сурау.   |            |жұмыс.          |
|3  |Бірінші үй     |Үй тапсырмасын орандауға|4 тақырып бойынша    |
|  |тапсырмасын өткізу.|жекелей кеңес. Үшінші үй|дайындау. Өздігінен оқу– |
|  |          |тапсырманы беру.    |функцияын толық зерттеу |
|4  |Аудиторлық бақылау |Ауызша сурау және Үй  | 5 тақырып бойынша    |
|  |жұмыс дайындық   |тапсырмасын орандауға  |дайындау. Өздігінен оқуө |
|  |бойынша кеңес.   |жекелей кеңес Төртінші |- шектерді есептеу.   |
|  |Ауызша сурау. Үй  |үй тапсырманы беру.   |             |
|  |тапсырмасын өткізу.|            |             |
|5  |Аудиторлық бақылау |Тестілеуге дайындық   |6 тақырып бойынша    |
|  |жұмысы. Үй     |бойынша жекелей кеңес. |дайындау. Тестілеуге   |
|  |тапсырмасын өткізу.|Бесінші үй тапсырманы  |дайындау. Алтыншы үй   |
|  |          |беру.          |тапсырмамен жұмыс.    |
|6  |Тестілеу. Үй    |Үй тапсырмасын орандауға|7 тақырып бойынша    |
|  |тапсырмасын өткізу.|жекелей кеңес. Алтыншы |дайындау. Жетінші үй   |
|  |          |үй тапсырманы беру.   |тапсырмамен жұмыс.    |
|7  |Бірінші рубеждік  |            |8 тақырып бойынша    |
|  |бақылау. Үй    |Жетінші үй тапсырманы  |дайындау. Өздігінен оқу |
|  |тапсырмасын өткізу.|беру.          |–үй тапсырмамен жұмыс  |
|8  |Ауызша сурау    |Ауызша сурау және Үй  |9 тақырып бойынша    |
|  |бойынша жалпы кеңес|тапсырмасын орандауға  |дайындау. Өздігінен оқу –|
|  |Үй тапсырмасын   |жекелей кеңес .     |логаримдау арқылы    |
|  |өткізу.      |Сегізінші үй тапсырманы |дифференциалдау..    |
|  |          |беру.          |             |
|9  |Ауызша сурау.Үй  |Үй тапсырмасын орандауға|10 тақырып бойынша    |
|  |тапсырмасын өткізу.|жекелей кеңес.     |дайындау. Үй тапсырмамен |
|  |          |Тоғызыншы үй тапсырманы |жұмыс. Өздігінен оқу –  |
|  |          |беру.          |Лопиталь ережесі     |
|  |          |            |көмегімен  шектерді  |
|  |          |            |есептеу.         |
|10 |Үй тапсырмасын   |Үй тапсырмасын орандауға|11 тақырып бойынша    |
|  |орандау бойынша  |жекелей кеңес. 10 ші үй |дайындау. Үй тапсырмамен |
|  |жалпы кеңес. Үй  |тапсырманы беру.    |жұмыс. Өздігінен оқу –  |
|  |тапсырмасын өткізу.|            |туындының геометриялық  |
|  |          |            |мағына.         |
|11 | Үй тапсырмасын  |Ауызша сурау және үй  |12 тақырып бойынша    |
|  |өткізу.      |тапсырмасын орандауға  |дайындау. Өздігінен оқу -|
|  |          |жекелей кеңес. 11 ші үй |             |
|  |          |тапсырманы беру.    |             |
|12 |Ауызша сурау.Үй  | 12 ші үй тапсырманы  |13- тақырып бойынша   |
|  |тапсырмасын өткізу.|беру.          |дайындау.        |
|13 |Аудиторлық бақылау |Тестілеуге дайындық   |14. тақырып бойынша   |
|  |жұмысы.Үй     |бойынша жекелей кеңес. |дайындау. Тестілеуге   |
|  |тапсырмасын өткізу.|13 ші үй тапсырманы   |дайындау. Бесінші үй   |
|  |          |беру.          |тапсырмамен жұмыс.    |
|  |          |            |Өздігінен оқу –     |
|  |          |            |анықталмаған интеграл  |
|14 |Тестілеу. Үй    |Үй тапсырмасын орандауға|15 тақырып бойынша    |
|  |тапсырмасын өткізу.|14 ші үй тапсырманы   |дайындау. Алтыншы үй   |
|  |          |беру.          |тапсырмамен жұмыс.    |
|  |          |            |Өздігінен оқу – рационал |
|  |          |            |функция интегралдау.  |
|15 |Екінші рубеждік  |Тесттік емтихан сұрақтар|Емтиханға дайындықзамену.|
|  |бақылау.Үй     |бойынша жекелей кеңес. |             |
|  |тапсырмасын өткізу.|            |             |


  7. «МАТЕМАТИКА 1» ПӘНІ БОЙЫНША ОҚУ ҮРДІСІНІҢ КҮНТІЗБЕЛІК КЕСТЕСІ

   4 кесте – «МАТЕМАТИКА 1» ПӘН БОЙЫНША ОҚУ ҮРДІСІНІҢ КҮНТІЗБЕЛІК КЕСТЕСІ
|Апталар  |1                                |
Пәндер