Файл қосу


Қазақ журналистикасының тарихы5В050400 «Журналистика»  мамандығына арналған
            « Журналистік шеберлік» пәнінің
             ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ        СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

                  СЕМЕЙ
                   2014


                  Кіріспе

1  ӘЗІРЛЕНДІ
Құрастырушы ______ Ә.М. Жұмағұлова
Журналистика және практикалық қазақ тілі кафедрасының меңгерушісі
«     »     2014  жыл


2 КЕЛІСІЛДІ
2.1  Журналистика және практикалық қазақ тілі кафедрасының отырысында
қаралып, талқыланды.
Хаттама   №  «    »      20 14  ж.

Кафедра меңгерушісі: ___________ Жұмағұлова Ә. М.

2.2 Экономика, құқық және гуманитарлық ғылымдар факультеттің оқу-
әдістемелік бюросында талқыланып, бекітілді.
Хаттама   №  «   »        20 14  ж.

Төрайым: ___________ Тойкин С.Х.


3 БЕКІТІЛДІ
Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінде бекітілді ,басуға ұсынылды
Хаттама   №   «     »         2014 ж.

Оқу-әдістемелік жұмысы жөніндегі проректор___________ Искакова Г.К.

4 2014 жылғы «____» __________ шыққан ПОӘК-нің
№  БАСЫЛЫМЫ
                  Мазмұны


1 Жалпы ережелер
2 Пәнді мазмұны және сабақтардың түрі бойынша сағаттарға бөлу
3 Пәнді оқытудың әдістемелік нұсқаулары
4 Курс форматы
5 Курс саясаты
6 Бағалау саясаты
7 Әдебиеттер


1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1 Оқытушы және пән туралы жалпы мәлімет
Жұмағұлова Әлия , филология ғылымдарының кандидаты, кафедра меңгерушісі
« Журналистика және практикалық қазақ тілі» кафедрасы
Ақпараттық қатынас: телефон: 20-13 №1 оқу ғимараты, № 913 дәрісхана
Сабақ өтетін орын: 911аудитория
Пән бойынша кредит саны: 3

1.2 Пәннің қысқаша сипаттамасы:
   Шығармашылық ізденістер журналист кәсібінің  негізі болып табылады.
Шеберлік мәселесінің қоғамның барлық саласын  қамтитын  журналистикадағы
алар орны ерекше. Жаңалық жаршысы журналистика  өзгеден оқ бойы ұзақ
тұруды, болашақты болжап, қоғамдық пікірді дұрыс қалыптастыруды  көздейді.
 Бүгінгі кәсіби журналист дегеніміз – қажетті, маңызды ақпартты  дәл
уақытында  ала білген,  көкейтесті  проблемаларды  дер кезінде  жедел
көтеріп, шешілу жолдарын көрсететін, экономикалық, қоғамдық,  әлеуметтік,
мәселелерге қатысты татымды ой, пікрі айта алатын журналист.  Мұның  бәрі
тек журналистік шеберліктің қыр-сырын меңгергенде ғана  жүзеге асырылатын
шаралар болйып табылады. Журналистік шеберлік пәнінің студенттердің  жан-
жақты кәсіби журналист болып шығуындағы маңызы зор.

1.3 Пәнді оқытудың  мақсаты:
   Аға ұрпақтың  іс-тәжірбиелері негізінде  қалыптасқан  журналистік
шеберліктің  негіздерін үйрету. Кәсіби шеберліктерін шыңдау мақсатында
студенттерге  тәжірбиелік тұрғыдан білім беру, теория мен  тәжірбиені
ұштастыра отырып, журналистік шығармашылықтың қыр-сырын баулу.


1.4 Пәнді оқыту міндеттері:
  – Журналистік шеберлік қырларын меңгеру;
  – журналистік зерттеу жүргізе білу;
  – тележурналист және оған қойылатын талаптарды меңгеру.

1.5 Білім нәтижелері:
   Курстың соңында студент мыналарды білуі керек:
   –Ақпарат жинаудың әдіс-тәсілдерін;
   –тақырыпты дұрыс таңдау;
   –шығарманың мазмүнын ашу;
   –ақпаратты жедел әрі толық алу;
   – қоғамдық маңызды проблемаларды танып, көтеру
   – журналистік зерттеуді жүргізе білу;
   – шығарманы өңдеу;
   – тілдік, стильдік тұрғыдан сауаттылық;
   – сапалы мәтін жазу;
   – журналистік этика мәселелерін меңгереді.

1.6 Курстың пререквизиттері:
1.6.1 Қазақ журналистикасының тарихы
1.6.2 Журналистикаға кіріспе
1.6.3 Публицистикалық шығармашылық негіздері

1.7 Курстың постреквизиті:
1.7.1 Публицистің шығармашылық шеберханасы
1.7.2 Қазіргі газет жанрлары2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САҒАТТАРДЫ САБАҚ ТҮРІНЕ ШАҒУ
                                  1- кесте
|№ |Тақырыптың  атауы     |               |Әдебиеттер |
|  |              |Сағаттар           |      |
|     |     |ДС    |ПС        |ЛБ     |СӨЖ      |
|А    |   4,00 | 95-100 | Үздік      | 22-7   |91-93,5    |
|А-    |   3,67 |  90-94 | Өте жақсы    |20-21   |86-90     |
|В+    |   3,33 |  85-89 |Жақсы      | 18-19  | 81-85    |
|В    |   3,00|  80-84 | Жақсы      |  16-17 |  76-80   |
|В-    |     |   75-79| Жақсы     |  14-15 |  71-75   |
|     |2,67   |     |         |      |       |
|С+    |     |   70-74| Қанағаттанарлық |   13  |  66-70   |
|     |2,33   |     |         |      |       |
|С    |   2,00 |   65-69|Қанағаттанарлық |   12  |  61-65   |
|С-    |   1,67 |  60-64 |Қанағаттанарлық |   11  |   56-60  |
|Д+    |  1,33 | 55-59  |  өту ұпайы  |  10   |  51-55   |
|Д    |   1,00 | 50-54  |   өту ұпайы  |   9   |   48-50  |
|Ғ    |   0,00 | 0-49  |   өту ұпайы |   8  |    47   |


6 БАҒАЛАУ САЯСАТЫ
«Журналистік шеберлік » пәні бойынша апталарға ұпайлар бөлу

|Апта |Бақылау түрі    |Ұпай жиыны         |Ескерту      |
|1   |2          |3              |4         |
|   |1-аптадан 7- апта  |30             |         |
|   |аралығында барлық |              |         |
|   |аудиториялық    |              |         |
|   |сабақтарға,     |              |         |
|   |дәріске қатысу   |              |         |
|1   |Семинар       |-              |         |
|   |Cеминар       |-              |         |
|   |СӨЖ         |            -  |         |
|   |Семинар       |10             |         |
|2   |          |              |         |
|   |Семинар       |10             |         |
|   |СӨЖ         |-              |         |
|   |Семинар       |10             |         |
|3   |          |              |         |
|   |Семинар       |10             |         |
|   |СӨЖ         |-              |         |
|   |Семинар       |10             |         |
|4   |          |              |         |
|   |Семинар       |10             |         |
|   |СӨЖ         |30             |         |
|  5 |Семинар       |10             |         |
|   |Семинар       |10             |         |
|   |СӨЖ         |30             |         |
|  6 |Семинар       |10             |         |
|   |Семинар       |10             |         |
|   |ОСӨЖ        |20             |         |
|7   |Аралық бақылау   |           90  |         |
|1-7 апта бойынша барлық  |300             |         |
|ұпай саны         |              |         |
|   |8-15 апта бойы   |30             |         |
|   |дәріске қатысу   |              |         |
|   |Семинар       |-              |         |
|8   |          |              |         |
|   |Семинар       |-              |         |
|   |СӨЖ         |-              |         |
|   |Семинар       |10             |         |
|9   |          |              |         |
|   |Семинар       |            10  |         |
|   |ОСӨЖ        |-              |         |
|   |Семинар       |10             |         |
|10  |          |              |         |
|   |Семинар       |10             |         |
|   |ОСӨЖ        |-              |         |
|   |Семинар       |10             |         |
|11  |          |              |         |
|   |Семинар       |10             |         |
|   |ОСӨЖ        |              |         |
|  12 |Семинар       |10             |         |
|   |Семинар       |10             |         |
|   |СӨЖ         |40             |         |
| 13 |Семинар       |10             |         |
|   |Семинар       |10             |         |
|   |СӨЖ         |40             |         |
|14  |Семинар       |10             |         |
|   |Семинар       |10             |         |
|   |ОСӨЖ        |-              |         |
|15  |Семинар       |-              |         |
|   |Семинар       |-              |         |
|   |СӨЖ         |10             |         |
|   |2-аралық бақылау  |90             |         |
|9-15 апта бойынша барлық |300             |         |
|ұпай саны         |              |         |
|Емтихан ұпайы       |400             |         |
|Академиялық мерзімге   |1000            |         |
|жиынтық ұпай       |              |         |


7.1 Негізгі әдебиеттер
7.1.1 Авраамов Д. Профессиональная этика журналиста . – М,1991.– 345 с.
7.1.2 Шамақайұлы Қ. Журналист шеберлігінің негіздері.– Қарағанды,
2001.–212 б.
7.1.3 Лазутина Г.В. Профессиональная этика журналиста. – Москва, 1999.–
498 с.

7.2 Қосымша әдебиеттер:
7.2.1 Кузнецов Г. Журналист на экране. – Москва,1985
7.2.2 Любосветов Д. Радиожурналист и процесс общения. М., 1997
7.2.3 Омашев Н. Жол үстінде-журналист. Алматы, 1999
7.2.4 Мильчин. А.Э. Методика редактирование текста. – Москва, 2010.–256 с.
7.2.5 Гуревич С. Редакционный менеджмент. – Москва, 1995.– 423 с.
7.2.6 Мельник, Г.С. Общение в журналистике: секреты мастерства. - М.; СПб;
Нижний Новгород: Питер, 2006.- 216с. 
7.2.7 Практическая журналистика в Казахстане: Практическое руководство.-
Доп. изд.- Алматы, 2008.- 435 с. 
7.2.8 Қазақстан журналистерінің тәжірибесінен: Тәжіребелік нұсқаулық.-
Алматы, 2008.- 435 б. 
Пәндер