Файл қосу


Энергияны екпінді үнемдеу әдістері|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ                         |
|БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ                       |
|ШӘКӘРІМ атындағы                             |
|СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ                      |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты  |        ПОӘК  |ПОЭК           |
|            |            |042-14-1-05.01.20.15/01-20|
|            |            |10            |
|       ПОӘК   |№1Басылым       |             |
|Оқытушыларға арналған  |«30» қыркүйек 2010 ж. |             |
|пәннің оқу жұмыс    |            |             |
|бағдарламасы      |            |             |
|«Дәстүрлі емес және   |            |             |
|жаңаратын энергия    |            |             |
|көздері»        |            |             |

           ПӘНДЕРДІҢ ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
        «ДӘСТҮРЛІ ЕМЕС ЖӘНЕ ЖАҢАРАТЫН ЭНЕРГИЯ КӨЗДЕРІ »
         050717 – «ЖЫЛУЭНЕРГЕТИКА» мамандығы үшін

          ОҚЫТУШЫЛАРҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ОҚУ ЖҰМЫС
                БАҒДАРЛАМАСЫ                  Семей
                  2013


                  Кіріспе


   1 ӘЗІРЛЕГЕН
   ҚҰРАСТЫРУШЫ ________ «31»тамыз 2010 ж.
   Койбагаров С.Х., доцент міндетін атқарушы  «Техникалық физика және
жылуэнергетика»                          кафедрасы

   2 ТАЛҚЫЛАНДЫ
   2.1 Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің «Техникалық
физика және жылу энергетика» кафедрасының отырысында.
    «31» тамыз 2010 жылы, № 1 хаттама.


   Кафедра меңгерушісі ___________ Степанова О.А.


   2.2 Инженерлік - технологиялық факультеттің оқу-әдістемелік кеңесінің
отырысында
    «20» қыркүйек 2010 жылы, №1 хаттама.


   Төрайымы ______________ Толеубекова С.


   2.3 Инженерлік - технологиялық  факультеттің  ғылыми  кеңесінің
отырысында.
   «22» қыркүйек 2010 жылы, №2 хаттама.
   Төрағасы ______________ Касенов А.Л.


   3 БЕКІТІЛГЕН
   Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында қабылданған және
баспадан шығаруға рұқсат берілді.
    «30» қыркүйек 2010 жылы, №1 хаттама.


   ОӘК төрайымы, бірінші проректор _____________ Искакова Г.


   БІРІНШІ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН.

                  Мазмұны

1   Қолданылу
саласы......................................................................
.....................4
2   Нормативтік
сілтемелер..................................................................
................4
3   Жалпы
ережелер....................................................................
..........................4
4   Оқытушыларға арналған пәндердің оқу жұмыс бағдарламасының
  мазмұны.................................................................
  ...........................................6
5   Студенттердің өздік жұмысына арналған такырьптардың
тізімі...............8
6   Пән бойынша оқу-әдістсмелік
карта..............................................................8
7   Оқу-әдістемелік әдебиетпен камтамасыз етудің
картасы.........................11
8
Әдебиеттер..................................................................
....................................13   1 ҚОЛДАНЫЛУ САЛАСЫ


   «Дәстүрлі емес және жаңаратын энергия көздері» мамандығы бойынша оқу-
әдістемелік кешеннің кұрамына енгізілген окытушыларға арналған пәннің оқу
жұмыс бағдарламасы «050717» - «Жылуэнергетика» мамандығының студенттері
үшін арналған.


   2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР


   «Дәстүрлі емес және жаңаратын энергия көздері» пәнінің оқытушыларға
арналған осы пәннің оқу жұмыс бағдарламасы келесі құжаттардың талаптары мен
ұсыныстарына сәйкес берілген пән бойынша оқу  үрдісін  үйымдастырудың
тәртібін белгілейді:
   - ҚР МЖМБС 3.08.343 – 2006, 050717 – «Жылуэнергетика» мамандығының
жалпыға міндетті мемлекеттік білім стандарты, Қазақстан Республикасының
Білім және ғылым министрлігінің бұйрығымен енгізілген және бекітілген
23.12.05 ж. № 779
   - Типтік оқу бағдарламасы, жоғарғы білім, Бакалавриат. 050717 –
«Жылуэнергетика» мамандығы бойынша «Дәстүрлі емес және жаңаратын энергия
көздері», Қазақстан Республикасының Білім  және  ғылым  министрлігінің
бұйрығымен енгізілген және бекітілген 23.12.05 ж. № 779.
   -  СТУ 042-РГКП-СГУ-8-2007  «Пәндердің  оқу-әдістемелік  кешенін
әзірлеуге және рәсімдеуге қойылатын жалпы талаптар» университет стандарты;
   -   ДП 042-08.10.10.12-2007 «Пәндердің оқу-әдістемелік кешенінің
құрылымы және мазмұны» құжаттандырылған процедурасы.


   3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


   3.1 Пәннің мазмұнын қысқаша сипаттау


   «Дәстүрлі емес және жаңаратын энергия көздері»  курсы  5В071700
«Жылуэнергетика» мамандығының студенттері үшін элективті пән болып табылады
және кәсіптік пән ретінде оқу жоспары қарастырылған.
   Қазіргі таңда энергияны үнемдеу және экология  мәселесі  ағашқы
мәселелердің бірі болып отыр және кешіктірмей шешуді талап етеді. Сондықтан
жылуэнергетик мамандардың табиғи және экономикалық жағдайларға, энергия
үнемдеу технологияларды қолданудың техникалық мүмкіндіктеріне дұрыс анализ
жасай білуі керек. Ал оған дәстүрлі емес және жаңаратын энергия көздері
жатады. Энергетиканың бұл бағытының өзектілігі мен болашағының зор екендігі
экологиялық  жағдайдың  қиындығы  мен  жаңа  энергия  көздерін  іздеу
қажеттілігімен түсіндіріледі.
  Келешекте энергиямен камтамасыз ету негізінен жаңа энергия көздерін
игеру арқылы шешілмек,  себебі  қазіргі  кезде  табиғи  энергетикалық
ресурстардың планетамыздағы анықталған қоры біршама азайған.
   Еліміздің энергетика саласындағы кешенді  мәселелерді  шешу  тек
пайдаланыстағы активтерді қалпына келтіріп,  көмірсутегі  шикізаттарына
тәуелді жаңа энергетикалық  қуаттарды  ашып  қана  қоймай,  еліміздің
энергетикалық балансын баламалы қуат көздерімен толықтыруға да тікелей
байланысты. Қазақстанның географиялық қоныстану аймағы жел, күн, ауыл
шаруашылығы қалдықтарын және су энергиясын молынан пайдалануға мүмкіндік
береді.
   «Жылуэнергетика» мамандығының  бакалаврының  жұмысы  энергетикалық
кешенмен  тығыз  байланысты  және  алған  білімдерін  энергетикалық
кәсіпорындардың жұмысында қолданады.


   3.2 Курстың мақсаты – Дәстүрлі емес және жаңаратын энергия көздерін
есептеу әдістемелерін меңгеру, энергияпайдалануда дәстүрлі емес энергия
көздерінің рациональдығы мен тиімділігін бағалау, сонымен бірге жаңаратын
энергия көздерін пайдалану әдістерін оқып үйрену.


   3.3 Пәнді оқып үйренудің міндеті энергетикалық ресурстарды тиімді
қолдануды қамтамасыз ететін шараларды немесе әрекеттерді қабылдай отырып,
оны жаңаратын энергия көздерімен  алмастыру  және  әдістерін  игеруге
бағытталған.


   3.4 Курсты оқып үйрену бойынша талаптар


  білу қажет:
   болашақтағы және қазіргі  таңдағы  энергетиканың  әлемдегі  және
   Қазақстандағы дәстүрлі емес  энергетиканың  даму  бағыттары  мен
   мәселелерін, күйін;
   дәстүрлі емес энергия көздерін пайдаланудың мемлекеттік саясаттың
   принциптерін;
   дәстүрлі емес және жаңаратын энергия көздерінің терминдері мен негізгі
   түсініктерін;
   халықшаруашылығының салаларындағы дәстүрлі емес және жаңаратын энергия
   көздерінің масштабы мен бағытын.
  пайдалана білу қажет:
   дәстүрлі емес және жаңаратын энергия көздері есептеу әдістемелерін.
  меңгеру қажет:
   тәжірибелілік жұмыстарды жобалауды мен жүргізуді,  және  зерттеу
әдістерін.
  қолдана білу қажет:
  тәжірибемен алынған нәтижелерді бір күйге келтіру дағдыларын.
  істей білуі керек:
   дәстүрлі емес және жаңаратын энергия көздері пайдаланатын өнеркәсіптік
   кәсіпорындардың энергетикалық баланстарына анализ жасауды;
   халықшаруашылығының салаларындағы дәстүрлі емес және жаңаратын энергия
   көздерін пайдалануды тиімді бағалауды;
   жаңаратын энергетикалық ресуртарды  пайдалану  бойынша  шараларды
   жетілдіру.


  3.5 Курстың пререквизиты


  -   физика;
  -   химия;
  -   техникалық термодинамика;
  -   жылумасса алмасу;
  -   сұйық пен газдар механикасы;
  -   Жылуэнергетикалық жүйелер және энергияны пайдалану.

  3.6 Курстың постреквизиты
  -   жылулық және атомдық электростанциялар;
  -  элетростанцияның жылумеханикалық және қосымша құрал-жабдығы;
  -  дипломдық жобалау.

Кесте 1 – Оқу жұмыс жоспарынан көшірме
|Курс                |Семестр   |Кредиттер          |
|1                 |2      |3              |
|Дәріс сабақтары                               |
|Кіріспе. Әлемнің және Қазақстанның |2      |8.1.1            |
|энергоресурстармен қамтамасыз   |      |              |
|етілуі. Энергияны үнемдеуге    |      |              |
|бағытталған саясаттың ережелері.  |      |              |
|Энергия үнемдеудің негізгі     |2      |8.1.1            |
|түсініктері мен жалпы терминдері. |      |              |
|Энергияны баяу үнемдеу, энергияны |      |              |
|екпінді үнемдеу, терминдер және  |      |              |
|анықтамалар. Басқа да м терминдер.|      |              |
|Қазақстан Республикасының     |2      |8.1.1            |
|мемлекеттік энергияны үнемдеу   |      |              |
|бағдарламасы. Қазақстанда және   |      |              |
|бүкіл әлемде энергияны үнемдеудің |      |              |
|маңыздылығы. Энергия үнемдеудуң  |      |              |
|нормотивтік-техникалық шаралары.  |      |              |
2-ші кестенің жалғасы
|1                  |2     |3              |
|Энергия үнемдеудің шекті әдісі.   |2     |8.1.1            |
|Энергия ұнемдеудің шекті әдісінің  |      |              |
|анықтамасы және негізгі түсініктері. |      |              |
|Қарқынды энергия үнемдеу.      |      |              |
|Отын-энергетикалық кешенінде     |2     |8.1.1            |
|энергияны үнемдеу.          |      |              |
|Электрэнергетикада, мұнай және көмір |      |              |
|өнеркәсібінде энергияны үнемдеу.   |      |              |
|Отын-энергетикалық кешенінде     |2     |8.1.1            |
|энергияны үнемдеу.          |      |              |
|Электрэнергетикада, мұнай және көмір |      |              |
|өнеркәсібінде энергияны үнемдеу.   |      |              |
|Жылумен қамтамасыз етуде энергияны  |2     |8.1.4            |
|үнемдеу.               |      |              |
|Жылумен қамтамасыз етуде энергияны  |2     |8.1.4            |
|үнемдеу.               |      |              |
|Екінші энергетикалық ресурстарды   |2     |8.1.5            |
|қолдану. Бу конденсат қоспасын жинау |      |              |
|және пайдалану.           |      |              |
|Екінші энергетикалық ресурстарды   |2     |8.1.5            |
|қолдану. Шығатын түтін газдарының  |      |              |
|жылуын пайдалану           |      |              |
|Жылу насостары.           |2     |8.1.1            |
|Жылу насостарын өнеркәсіпте     |2     |8.1.1            |
|пайдалану.              |      |              |
|Энергияны үнемдеудегі энергия аудиті.|2     |8.1.5            |
|Энергия аудитінің түрлері және    |      |              |
|міндеті.               |      |              |
|Энергияны үнемдеудегі энергия аудиті.|2     |8.1.5            |
|Өнеркәсіп кәсіпорындарының энергия  |      |              |
|аудитінің әдістемесі.        |      |              |
|Энергияны үнемдеудегі энергия аудиті.|2     |8.1.5            |
|Жылу технологиялық қондырғының    |      |              |
|аудиті.               |      |              |
|Практикалық сабактар                  |           |
|Жылуоқшаулағыш материалдың қалыңдығын|3     |Әдістемелік нұсқау     |
|анықтау.               |      |              |
|Энергияны баяу үнемдеу әдістері және |3     |Әдістемелік нұсқау     |
|құралдары. Жылуоқшаулағыштарды және |      |              |
|жылу тасмалдағыш түрлерін есептеу.  |      |              |
|Энергияны екпінді үнемдеу әдістері  |3     |Әдістемелік нұсқау     |
|және құралдары. Энергия тасығыштар  |      |              |
|шығынын тіркеуші жәнебақылаушы    |      |              |
|аспаптарды және бақылаушы аспаптарыд |      |              |
|және әдістерді, энергетикалық    |      |              |
|шығындарды есептеу.         |      |              |


2-ші кестенің жалғасы.
|Өндірістік кәсіпорынның      |3      |Әдістемелік нұсқау     |
|отын-энергетикалық балансы.    |      |              |
|Өндірістік кәсіпорынның      |      |              |
|отын-энергетикалық балансын    |      |              |
|құрастыру және оны талдау.     |      |              |
|Жылу насостарының жылулық есебін  |3      |Әдістемелік нұсқау     |
|жүргізу.              |      |              |   5   СТУДЕНТТЕРДІҢ  ӨЗДІК  ЖҰМЫСТАРЫНА   АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАРДЫҢ
ТІЗІМІ


   5.1 Қазақстан Республикасының энергияны үнемдеу туралы заңдары.
   5.2 Энергия үнемдеуші ғимарат.
   5.3 Кептіргіш қондырғыларда энергияны үнемдеу.
   5.4 Ауаны шартқа сәйкестендіруде энергияны үнемдеу.
   5.5 Ертінділерді булау қондырғыларында энергияны үнемдеу.
   5.6 Газ өнеркәсібінде энергияны үнемдеу.
   5.7 Ректификациялау және айдау қондырғыларында энергияны үнемдеу.
   5.8 Жылутасығыш және жылу энергиясын есептеу құралдары.
   5.9 Жылу энергиясын есептеу еркшеліктері.
   5.10 Турбодетандерлік агрегаттарды сығылған газ  энергиясы  үшін
пайдалану.
   5.11 Ылғал газдардың жылуын жою есебінде жылу энергиясын үнемдеу.
   5.12 Тұрғындық коммунальдық шаруашылықта энергияны үнемдеу.
   6 ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТА


3 кесте -Пән бойынша оқу-әдістемелік карта
|Такырыбы                 |Көрнекі  |Өз     |Бақылау |
|                     |құралдар, |бетімен   |нысаны |
|                     |ТСО,    |окып    |    |
|                     |плакаттар, |үйренуге  |    |
|                     |зертханалык|арналған  |    |
|                     |такталар  |сұрақтар  |    |
|Дәріс сабақтары|Практикалық  |Зертханалы|      |      |    |
|        |(семинар)   |қ сабақтар|      |      |    |
|        |сабақтар   |     |      |      |    |
|1       |2       |3     |4     |5      |6    |
|Кіріспе.    |       |     |      |      |Конспект|
|Әлемнің және  |       |     |      |      |.    |
|Қазақстанның  |       |     |      |      |    |
|энергоресурстар|       |     |      |      |    |
|мен қамтамасыз |       |     |      |      |    |
|етілуі.    |       |     |      |      |    |


3-кестенің жалғасы.
|1       |2       |3     |4     |5      |6    |
|Энергия    |Жылуоқшаулағыш|     |      |Қазақстан  |Конспект|
|үнемдеудің   |материалдың  |     |      |Республикасы|,    |
|негізгі    |қалыңдығын  |     |      |ның     |есептер |
|түсініктері мен|анықтау.   |     |      |энергияны  |шешу,  |
|жалпы     |       |     |      |үнемдеу   |реферат.|
|терминдері.  |       |     |      |туралы   |    |
|        |       |     |      |заңдары.  |    |
|Қазақстан   |       |     |      |Энергия   |Конспект|
|Республикасының|       |     |      |үнемдеуші  |,    |
|мемлекеттік  |       |     |      |ғимарат.  |реферат.|
|энергияны   |       |     |      |      |    |
|үнемдеу    |       |     |      |      |    |
|бағдарламасы. |       |     |      |      |    |
|Энергия    |Энергияны баяу|     |      |      |Конспект|
|үнемдеудің   |үнемдеу    |     |      |      |,    |
|шекті әдісі.  |әдістері және |     |      |      |есептер |
|        |құралдары.  |     |      |      |шешу.  |
|        |Жылуоқшаулағыш|     |      |      |    |
|        |тарды және  |     |      |      |    |
|        |жылу     |     |      |      |    |
|        |тасмалдағыш  |     |      |      |    |
|        |түрлерін   |     |      |      |    |
|        |есептеу.   |     |      |      |    |
|Отын-энергетика|       |     |      |Кептіргіш  |Конспект|
|лық кешенінде |       |     |      |қондырғылард|,    |
|энергияны   |       |     |      |а энергияны |реферат.|
|үнемдеу.    |       |     |      |үнемдеу.  |    |
|Электрэнергетик|       |     |      |      |    |
|ада, мұнай және|       |     |      |      |    |
|көмір     |       |     |      |      |    |
|өнеркәсібінде |       |     |      |      |    |
|энергияны   |       |     |      |      |    |
|үнемдеу.    |       |     |      |      |    |
|Отын-энергетика|Энергияны   |     |      |Ауаны шартқа|Конспект|
|лық кешенінде |екпінді    |     |      |сәйкестендір|,    |
|энергияны   |үнемдеу    |     |      |уде     |есептер |
|үнемдеу.    |әдістері және |     |      |энергияны  |шешу,  |
|Өнеркәсіптің  |құралдары.  |     |      |үнемдеу.  |реферат.|
|салаларында  |       |     |      |      |    |
|энергияны   |       |     |      |      |    |
|үнемдеу.    |       |     |      |      |    |
|Жылумен    |       |     |      |Ертінділерді|Конспект|
|қамтамасыз   |       |     |      |булау    |,    |
|етуде энергияны|       |     |      |қондырғылары|реферат.|
|үнемдеу.    |       |     |      |нда     |    |
|        |       |     |      |энергияны  |    |
|        |       |     |      |үнемдеу.  |    |

3-ші кестенің жалғасы.
|Жылумен    |       |     |      |Газ     |Конспект|
|қамтамасыз   |       |     |      |өнеркәсібінд|,    |
|етуде энергияны|       |     |      |е энергияны |реферат.|
|үнемдеу.    |       |     |      |үнемдеу.  |    |
|Екінші     |       |     |      |Жылутасығыш |Конспект|
|энергетикалық |       |     |      |және жылу  |,    |
|ресурстарды  |       |     |      |энергиясын |реферат.|
|қолдану    |       |     |      |есептеу   |    |
|        |       |     |      |құралдары. |    |
|Екінші     |Өндірістік  |     |      |Жылу    |Конспект|
|энергетикалық |кәсіпорынның |     |      |энергиясын |,    |
|ресурстарды  |отын-энергетик|     |      |есептеу   |есептер |
|қолдану.    |алық балансы. |     |      |еркшеліктері|шешу,  |
|        |       |     |      |.      |реферат.|
|Жылу насостары.|       |     |      |Тұрғындық  |Конспект|
|        |       |     |      |коммунальдық|,    |
|        |       |     |      |шаруашылықта|реферат.|
|        |       |     |      |энергияны  |    |
|        |       |     |      |үнемдеу.  |    |
|Жылу насостарын|       |     |      |Ылғал    |Конспект|
|өнеркәсіпте  |       |     |      |газдардың  |,    |
|пайдалану.   |       |     |      |жылуын жою |реферат.|
|        |       |     |      |есебінде  |    |
|        |       |     |      |жылу    |    |
|        |       |     |      |энергиясын |    |
|        |       |     |      |үнемдеу.  |    |
|Энергияны   |       |     |      |Ректификация|Конспект|
|үнемдеудегі  |       |     |      |лау және  |,    |
|энергия аудиті.|       |     |      |айдау    |реферат.|
|Энергия    |       |     |      |қондырғылары|    |
|аудитінің   |       |     |      |нда     |    |
|түрлері және  |       |     |      |энергияны  |    |
|міндеті.    |       |     |      |үнемдеу.  |    |
|Энергияны   |Жылу     |     |      |Турбодетанде|Конспект|
|үнемдеудегі  |насостарының |     |      |рлік    |,    |
|энергия аудиті.|жылулық есебін|     |      |агрегаттарды|есептер |
|Өнеркәсіп   |жүргізу.   |     |      |сығылған газ|шешу,  |
|кәсіпорындарыны|       |     |      |энергиясы  |реферат.|
|ң энергия   |       |     |      |үшін    |    |
|аудитінің   |       |     |      |пайдалану. |    |
|әдістемесі.  |       |     |      |      |    |
|Энергияны   |       |     |      |      |Конспект|
|үнемдеудегі  |       |     |      |      |.    |
|энергия аудиті.|       |     |      |      |    |
|Жылу      |       |     |      |      |    |
|технологиялық |       |     |      |      |    |
|қондырғының  |       |     |      |      |    |
|аудиті.    |       |     |      |      |    |
   7  ОҚУ-ӨДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТІІЕН  ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ КАРТАСЫ


   4-ші кесте. Оку-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз етудін картасы
|Окулыктардын,     |Даналарлың  |Студенттердің   |Қамтамасыз етілу  |
|оку-әдістемелік    |саны     |саны       |пайызы       |
|күралдардын      |       |         |          |
|Атауы         |       |         |          |
|1           |2       |3         |4         |
|8.1.1 Борисова Н.Г.  |       |         |          |
|Энергосбережение в  |       |         |          |
|теплоэнергетике и   |       |         |          |
|теплотехнике: Учебное |       |         |          |
|пособие. - Алматы:  |       |         |          |
|АИЭС,2006.-119с.   |       |         |          |
|8.1.2 Дукенбаев К.,  |       |         |          |
|Нурикен Е. Энергетика |       |         |          |
|Казахстана      |       |         |          |
|(технический аспект).-|       |         |          |
|Алматы,2001.-312 с.  |       |         |          |
|8.1.3 Мунц В.А.    |       |         |          |
|Энергосбережение в  |       |         |          |
|теплоэнергетике и   |       |         |          |
|теплотехнологиях:консп|       |         |          |
|ект          |       |         |          |
|лекции:Екатеринбург:ГО|       |         |          |
|У ВПО         |       |         |          |
|УГТУ-УПИ.2006.1326 с. |       |         |          |
|8.1.4 Фокин В.М.   |       |         |          |
|Основы        |       |         |          |
|энергосбережения и  |       |         |          |
|энергоаудита. М:   |       |         |          |
|«Издательство     |       |         |          |
|Машиностроение-1».  |       |         |          |
|2006. 256 с.     |       |         |          |
|8.1.5Электронная   |       |         |          |
|энциклопедия     |       |         |          |
|энергетики      |       |         |          |
|8.2.1.Ключников А.Д. |       |         |          |
|Энергетика      |       |         |          |
|теплотехнологии и   |       |         |          |
|вопросы        |       |         |          |
|энергосбережения. -  |       |         |          |
|М.:          |       |         |          |
|Энергоатомиздат,1986.-|       |         |          |
|128с.         |       |         |          |
|8.2.2. Скалкин В.Ф.  |       |         |          |
|Энергетика и     |       |         |          |
|окружающая среда. -  |       |         |          |
|Л.: Энергоатомиздат, |       |         |          |
|1981.- 280с.     |       |         |          |

4-ші кестенің жалғасы.
|8.2.3.Степанов В.С.  |       |         |          |
|Потенциал и резервы  |       |         |          |
|энергосбережения в  |       |         |          |
|промышленности. -   |       |         |          |
|Новосибирск:     |       |         |          |
|СОАН,1990.- 245с.   |       |         |          |
|8.2.4. Твайделл Дж,  |       |         |          |
|Уэйр А. Возобновляемые|       |         |          |
|источники энергии. - |       |         |          |
|М.:          |       |         |          |
|Энергоатомиздат,1990.-|       |         |          |
|392с.         |       |         |          |
|8.2.5. Экономия    |       |         |          |
|энергии – новый    |       |         |          |
|энергетический    |       |         |          |
|источник.- М.:    |       |         |          |
|Прогресс, 1982.- 284с.|       |         |          |
|8.2.6. Куперман Л.И. |       |         |          |
|Вторичные       |       |         |          |
|энергоресурсы и    |       |         |          |
|энерготехнологическое |       |         |          |
|комбинирование в   |       |         |          |
|промышленности. -   |       |         |          |
|Киев: ВШ, 1986.- 302с.|       |         |          |
|8.2.7.Рэй Дж. Экономия|       |         |          |
|энергии в       |       |         |          |
|промышленности. - М.: |       |         |          |
|Энергоатомиздат,1983.-|       |         |          |
|208 с.        |       |         |          |
|8.2.8.        |       |         |          |
|Энергосбережение в  |       |         |          |
|системах       |       |         |          |
|теплоснабжения,    |       |         |          |
|вентиляции и     |       |         |          |
|кондиционирования   |       |         |          |
|воздуха. Справочное  |       |         |          |
|пособие. - М.:    |       |         |          |
|Стройиздат,1990.- 624 |       |         |          |
|с.          |       |         |          |
|8.2.9. Журнал     |       |         |          |
|«Энергетика и     |       |         |          |
|топливные ресурсы   |       |         |          |
|Казахстана» 2001-2004 |       |         |          |
|гг.          |       |         |          |
|8.2.10. Даффи Дж.,  |       |         |          |
|Бекман У.А. Тепловые |       |         |          |
|процессы с      |       |         |          |
|использованием    |       |         |          |
|солнечной энергии. - |       |         |          |
|М.: Мир, 1977.- 419 с.|       |         |          |
|8.2.11.Энергоактивные |       |         |          |
|здания/Под ред. Э.В. |       |         |          |
|Сарницкого. - М.:   |       |         |          |
|Стройиздат,1988.-376 |       |         |          |
|с.          |       |         |          |
   8 Әдебиеттер
   8.1 Негізгі әдебиеттер


  8.1.1 Борисова Н.Г. Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнике:
Учебное пособие. - Алматы: АИЭС,2006.-119с.
  8.1.2 Дукенбаев К., Нурикен Е. Энергетика Казахстана (технический
аспект).- Алматы,2001.-312 с.
  8.1.3  Мунц  В.А.  Энергосбережение  в  теплоэнергетике   и
теплотехнологиях:конспект лекции:Екатеринбург:ГОУ ВПО УГТУ-УПИ.2006.1326 с.
  8.1.4 Фокин В.М. Основы энергосбережения и энергоаудита. М:
«Издательство Машиностроение-1». 2006. 256 с.
  8.1.5 Электронная энциклопедия энергетики
   8.2 Қосымша әдебиеттер


  8.2.1.Ключников  А.Д.  Энергетика  теплотехнологии  и  вопросы
энергосбережения. - М.: Энергоатомиздат,1986.-128с.
  8.2.2. Скалкин  В.Ф.  Энергетика  и  окружающая  среда.  -  Л.:
Энергоатомиздат, 1981.- 280с.
  8.2.3.Степанов  В.С.  Потенциал  и  резервы  энергосбережения  в
промышленности. - Новосибирск: СОАН,1990.- 245с.
  8.2.4. Твайделл Дж, Уэйр А. Возобновляемые источники энергии. - М.:
Энергоатомиздат,1990.- 392с.
  8.2.5. Экономия энергии – новый энергетический источник.- М.: Прогресс,
1982.- 284с.
  8.2.6. Куперман Л.И. Вторичные энергоресурсы и энерготехнологическое
комбинирование в промышленности. - Киев: ВШ, 1986.- 302с.
  8.2.7.Рэй  Дж.  Экономия  энергии  в  промышленности.  -  М.:
Энергоатомиздат,1983.- 208 с.
  8.2.8.Энергосбережение в  системах  теплоснабжения,  вентиляции  и
кондиционирования воздуха. Справочное пособие. - М.: Стройиздат,1990.- 624
с.
  8.2.9. Журнал «Энергетика и топливные ресурсы Казахстана» 2001-2004 гг.
  8.2.10. Даффи Дж., Бекман У.А. Тепловые процессы с использованием
солнечной энергии. - М.: Мир, 1977.- 419 с.
  8.2.11.Энергоактивные здания/Под  ред.  Э.В.  Сарницкого.  -  М.:
Стройиздат,1988.-376 с.
Пәндер