Файл қосу


Пән оқу - әдістемелік картасы|            Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым     |
|Министрлігі                                 |
|Семей қаласының Шәкәрім атындағы Мемлекеттік Университеті          |
|СМК 3 деңгейдегі    |      ПОӘК |                 |
|құжат          |         |ПОӘК  042 –18-26.1.101/01-2013 |
|ПОӘК          |         |                 |
|«Ағылшын тілі» пәнінің |Басылым № 1   |                 |
|оқытушыға арналған   |         |                 |
|жұмыс бағдарламасы   |         |                 |
            «Ағылшын тілі» пәні бойынша

5В011300,5В011600,5В011200,5В010400,5В010800,5В011000,5В060400,5В011100,5В06
0200,5В010900,5В060100,5В010200,5В010100,5В010300,5В010600,5В010700,5В012000
          ,5В042100,5В011700,5В020500,5В012100
                 арналған

              ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН

        Пәннің оқытушыға арналған жұмыс бағдарламасы

                  Семей


                  2013
                  Кіріспе

1 Жаcалынды
Құрастырған Турлыбекова А.К “Шетел филология ” кафедрасының аға
оқытушысы, Семей қаласының Шәкәрім атындағы Мемлекеттік Университеті.2 Талқыланды.
2.1. Шетел филология кафедрасында

Хаттама № 1  «03»  қыркүйек 2013 ж.

Кафедра меңгерушісі  _______________________ Исмаилова Г.К.


2.2 Филология факультетінің оқу-әдістемелік бюросында
 Хаттама № 1  11.09     2013 г

Оқу-әдістемелік бюро бастығы _____________ Мұқанова Қ.Қ.

3. Бекітілді.
Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданды және
басылымға ұсынылды.

Хаттама № 1 «18» қыркүйек 2013ж.

Оқу-әдістемелік кеңестің бастығы,
бірінші проректор  _________________  ____________ ИскаковаГ.К


4. Алғашқы рет енгізілді
(«  » ____________ 20 __ж.  №__ басылымның орнына)                  Мазмұны


  1. Қолдану саласы.
  2. Нормативті сілтемелер.
  3. Жалпы ережелер.
      4     Пәннің оқытушыға арналған жұмыс оқу бағдарламасының
мазмұны
   5     Студенттердің өздік жұмыстары тақырыптарының тізімі.
      6    Пән оқу-әдістемелік картасы
   7    Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтылу картасы
   8     Әдебиет


1 Қолдану аясы
«Ағылшын   тілі»   пәнінің   оқу   -   әдістемелік   кешені
5В011300,5В011600,5В011200,5В010400,5В010800,5В011000,5В060400,5В011100,
5В060200,5В010900,5В060100,5В010200,5В010100,5В010300,5В010600,5В010700,
5В012000,5В042100,5В011700,5В020500,5В012100
мамандықтары бойынша студенттерге арналған.  Ол  студенттерді  курстың
мазмұнымен, курстың барысымен, студенттердің оқу барысында  меңгеретін
дағдылармен таныстырады.
Бұл құжат «Ағылшын тілі» пәні бойынша оқу процесін ұйымдастырудың негізгі
заңдылықтарын бір жүйеге келтіреді және “ Шетел филологиясы” кафедрасында
қолдануға арналған.

2 Нормативті сілтемелер
   «Ағылшын тілі» пәнінің оқу-әдістемелік кешені аталған пән бойынша оқу
процесін келесі құжаттардың нұсқаулары мен талаптарына сәйкес ұйымдастыру
тәртібін бекітеді:

 5В011300,5В011600,5В011200,5В010400,5В010800,5В011000,5В060400,5В011100,
5В060200,5В010900,5В060100,5В010200,5В010100,5В010300,5В010600,5В010700,
5В012000,5В042100,5В011700,5В020500,5В012100
 мамандықтары бойынша ҚР 3.08.277-2006 ж. Мемлекеттік жалпыға бірдей білім
беру стандарты Қазақстан Республикасы білім және ғылым Министрлігінің 2005
жылғы 23 желтоқсандағы № 779 бұйрығымен бекітіліп, қолданысқа ұсынылған.


3 Жалпы ережелер
1.     «Ағылшын     тілі»      пәнінің      бағдарламасы
5В011300,5В011600,5В011200,5В010400,5В010800,5В011000,5В060400,5В011100,
5В060200,5В010900,5В060100,5В010200,5В010100,5В010300,5В010600,5В010700,
5В012000,5В042100,5В011700,5В020500,5В012100 мамандықтары бойынша Қазақстан
Республикасының 3.08.277-2006 мемлекетік жалпыға міндетті  білім  беру
стандарты негізінде құрастырылған. Студенттерге тілдік қарым-қатынас пен
сөйлеу мәдениетінің негізгі ұғымдары жөнінде түсінік беру.
2. Мәдениетаралық қатынастың негізгі салаларында болашақ маманның дұрыс
және кәсіби сауатты сөйлеу мінез-құлқын қалыптастыру. Болашақ маманның
кәсіптік қызметінің контекстінде оқытылатын шет тілі елінің және туған
елінің мәдени-өзіндік ерекшелікті ортасы, вербалды және вербалды емес
қатынас құралдарының ұлттық-мәдени өзіндік ерекшеліктері туралы білімді
жүзеге асыру.
3. Тілдік қарым-қатынаста студенттердің оқытылатын шет тілінің тілдік
бірліктерін өлшемге сәйкес қолдану шеберлігі мен дағдыларын қалыптастыру.
«Ағылшын тілі» курсының шеңберінде меңгерілген өлшемдік түрлердің жүйеленуі
(қайталануы).
4. Студенттерді «Ағылшын  тілі» пәні бойынша лингвистикалық  тұрғыдан
дайындау.

Курсты тамамдағаннан кейін студент білуі тиіс:
1. «Ағылшын тілі» курсының мақсаттары мен міндеттерін.
2.Тілдік қарым-қатынас, оның болмысы мен түрлері туралы ұғымды.
3.Оқытылатын  тіл  елі  мен  Қазақстанда  мәдениеттің,  құндылык
бейімделушіліктердің  жүйесін,   мәдениеттердегі   ортақтықтар   мен
айырмашылықтарды.
4.Сөйлеу мәдениетінің негізі ұғымы мен өлшемдерін.
5.Оқытылатын  шет  тілін  жеткізушілердің  тілдеріндегі  ұлттық-мәдени
ерекшеліктерді(сөйлеу мінез - құлқының вербалды  және  вербалды  емес
құралдары).
6.Оқытылатын тілдің орфоэпиялық, орфографиялық, лексикалық, грамматикалық
және стилистикалық өлшемдерін(нормаларын).
Студенттер мынаны істей білуі тиіс:
 1.Ағылшынша сөйлей алу және түсіну , жаза  алу  этикасының талаптарына
сәйкестікте ұстай алу;
 2. Басқа мәдениет өкілдерінің жағдайларға байланысты қалыптасқан мінез-
құлқын пайымдай білу;
 3. Екі мәдениеттің ұқсастықтары мен айырмашылықтарын  ажырата білу,
барабар аударманы жүзеге асыру және өзінің тілдік мінезінің жағдайятты-
барабар стратегиясын және тактикасын іске  асыру,  мақсат  білімдерді
пайданалу;
4.Оқытылатын шет тілінің өлшемдеріне сәйкес өз ойларын шет тілінде бере
алуы;
Тілдің мазмұндылығын,айтылымның ақпараттылығын, қисындылығын, орындылығын,
мәнерлілігін ескере отырып, айтылымды құрастыра білу;
5. Жиі кездесетін тілдік қателердің алдын алу;


3.5. 1 семестр - курстың пререквизиті: жоқ
    2 семестр - курстың пререквизиті ағылшын тілі I

Кесте -1 Оқу жоспарынан көшірме


|курс |семестр|кредит |Машықтану  |ӨСӨЖ  |СӨЖ  |Барлығы   |Бақылау түрі |
|   |    |    |сабағы   |    |   |      |       |
|1   |1   |3   |45     |22.5  |67.5 |135     |емтихан    |
|1   |2   |3   |     45 |22.5  |67.5 |135     |емтихан    |
 4. Пәннің оқытушыға арналған жұмыс оқу бағдарламасының мазмұны

 Сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу
           Кесте -2
|№ |Тақырып атаулары және мазмұны      |Сағат саны            |
|1. |Грамматикалық материал:         |3                |
|  |Introduction (alphabet, sounds, basic  |                 |
|  |rules of reading)            |                 |
|2. |Theme: Summer in Siberia. Present, past, |3                |
|  |adverbs of frequency. What’s the weather |                 |
|  |like? It’s…,               |                 |
|3. |Theme: A typical Hollywood star? An   |3                |
|  |unforgettable holiday. The Present Simple|                 |
|  |Tense. Past Simple Tense. What was (the |                 |
|  |food) like?               |                 |
|4. |Theme: What a bore! Present perfect, past|3                |
|  |participles               |                 |
|  |Checking in, arriving, losing your    |                 |
|  |luggage                 |                 |
|5. |Theme: Сlassical experiences. What’s your|3                |
|  |job really like? Have you ever …?,    |                 |
|  |Present perfect or Past Simple?     |                 |
|6. |Theme: What’s the word? From the airport |3                |
|  |to the hotel. Have to/ don’t have to;  |                 |
|  |can/ can’t. Relative pronouns. Changing |                 |
|  |money, getting a train/taxi       |                 |
|7. |Grammar revision .Control work      |3                |
|8. |Theme: Love me tender. Old friends.   |3                |
|  |Possessive pronouns. Present Continuous |                 |
|  |Tense. Would you like to…?        |                 |
|9. |Theme: Love me tender. Old friends.   |3                |
|  |Possessive pronouns. Present Continuous |                 |
|  |Tense. Would you like to…?        |                 |
|10.|Theme: At the hotel. Checking into a   |3                |
|  |hotel, calling Reception. Same language, |                 |
|  |different people. As…as…, comparative  |                 |
|  |adjectives.               |                 |
|11.|Theme: If…, Somebody told me. First   |3                |
|  |conditional. Something/anything/nothing. |                 |
|12.|Theme: The best and the worst.      |3                |
|  |Superlative adjectives, article the.   |                 |
|13.|At the restaurant. Ordering a meal,   |3                |
|  |complaining.               |                 |
|14.|Another day in Paradise         |3                |
|15.|Grammar revision Control work      |3                |
|  |Барлығы                 |45                |


                 2 семестр
|№ |Тақырып атаулары және мазмұны      |Сағат саны            |
|1 |Born in the USSR. Present perfect +   |3                 |
|  |for/since, how long. As old as you feel?|                 |
|  |Verb + to + infinitive, would like to or|                 |
|  |like +-ing?               |                 |
|2 |Love stories. Famous in the 20th    |3                 |
|  |century. So/ because, had to/ didn’t  |                 |
|  |have to. Questions with/ without    |                 |
|  |auxiliaries.              |                 |
|3 |A pain or pleasure? First impressions. |3                 |
|  |Verb + ing , gerund or infinitive? Look |                 |
|  |or look like?              |                 |
|4 |What’s in your rubbish? The day the   |3                 |
|  |birds died. A lot of /much, count    |                 |
|  |ability, too much/many, enough.     |                 |
|5 |Shopping. Buying food/clothes, taking  |3                 |
|  |things back.              |                 |
|6 |A business trip. Heart of gold. Present |3                 |
|  |perfect+ yet/already/just. Why…? To+  |                 |
|  |verb/For + Noun             |                 |
|7 |Grammar revision. Control work     |3                 |
|8 |Problems. Should/shouldn’t. Phrasal   |3                 |
|  |verbs+object              |                 |
|9 |True stories. Phrasal verbs + object . |3                 |
|  |Talking on the phone. Using the phone  |                 |
|10 |What types of film do you like?. So/  |3                 |
|  |neither do I              |                 |
|11 |We all make mistakes. A passion for   |3                 |
|  |chocolate!. Uses of will/won’t, future |                 |
|  |forms. Present Passive         |                 |
|12 |The Tower of London. Going to the    |3                 |
|  |doctor’s. Past passive +by       |                 |
|13 |George and Mabel. A musician all her  |3                 |
|  |life. All tenses            |                 |
|14 |Going home. Are you a good citizen? All |3                 |
|  |tenses                 |                 |
|15 |Grammar revision. Control work     |3                 |
|  |Барлығы                 |45                |
  5. СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫ ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ


5.1 MY FAMILY
5.2 What’s the weather like?
5.3 Meals.
5.4 What’s your job really like?
5.5 From the airport to the hotel
5.6 Same language, different people.
5.7 At the restaurant.
5.8 Born in the USSR.
5.9 Love stories.
5.10 Shopping.
5.11 A business trip.
5.12 Problems.
5.13 What types of film do you like?.
5.14 Going to the doctor’s.  6. Пәннің оқу-әдістемелік картасы
  7.

                        Кесте 3
| Практикалық   |Көрнекілік құрал,ТСО,    |Өздік жұмысына    |Бақылау түрі|
|сабақ тақырыбы  |плакаттар, стенділер     |арналған тапсырмалар |      |
|         |               |           |      |
|1        |               |           |      |
|Кіріспе.Ағылшын |Тақырыпты әртүрлі      |to be, to have    |Жазбаша   |
|әріптерінің   |жағдаяттарда және практикалық|Present Simple, Past |жаттығулар |
|негізгі оқылу  |жаттығуларда қайталау.    |Simple, Future Simple |орындау.  |
|ережесі.     |Кестелер, схемалар      |етістігінде      |      |
|Tenses. Questions|               |           |      |
|         |               |           |      |
|         |               |           |      |
|Present, past,  |Тақырыпты әртүрлі      |Present, past, adverbs|Ауызша жауап|
|adverbs of    |жағдаяттарда және практикалық|of frequency.     |беру,    |
|frequency.    |жаттығуларда қолдану.    |           |практикалық |
|         |Кестелер, схемалар      |           |жаттығулар |
|         |               |           |орындау.  |
|The Present   |Практикалық жаттығулар арқылы|Present Simple, Past |Ауызша жауап|
|Simple Tense.  |тақырыпты бекіту. Кестелер, |Simple, Future Simple |беру,    |
|Past Simple   |схемалар.          |           |практикалық |
|Tense.      |               |           |жаттығулар |
|         |               |           |орындау.  |
|Present perfect, |Қажетті шақ формаларымен   |Present perfect, past |Жазбаша   |
|past participles |кестелерді толтыру.     |participles      |жаттығулар |
|         |               |           |орындау   |
|Present perfect |Практикалық жаттығулар арқылы|Have you ever …?,   |Ауызша жауап|
|or Past Simple? |тақырыпты бекіту. Кестелер, |Present perfect or  |беру,    |
|         |схемалар.          |Past Simple?     |практикалық |
|         |               |           |жаттығулар |
|         |               |           |орындау   |
|Have to/ don’t  |Практикалық жаттығулар арқылы|Have to/ don’t have  |Жазбаша   |
|have to; can/  |тақырыпты бекіту. Кестелер, |to; can/ can’t.    |жаттығулар |
|can’t. Relative |схемалар.          |Relative pronouns.  |орындау   |
|pronouns.    |               |           |      |
|Possessive    |Грамматикалық кестелермен  |Possessive pronouns. |Ауызша жауап|
|pronouns. Present|жұмыс істеу. Кестелерді   |Present Continuous  |беру,    |
|Continuous Tense.|қажетті шақ формаларымен   |Tense. Would you like |практикалық |
|Would you like  |толтыру.           |to…?         |жаттығулар |
|to…?       |               |           |орындау   |
|Possessive    |Практикалық жаттығулар арқылы|Possessive pronouns. |Ауызша жауап|
|pronouns. Present|тақырыпты бекіту. Кестелер, |Present Continuous  |беру,    |
|Continuous Tense.|схемалар.          |Tense. Would you like |практикалық |
|Would you like  |               |to…?         |жаттығулар |
|to…?       |               |           |орындау.  |
|As…as…,     |Практикалық жаттығулар арқылы|As…as…, comparative  |Ауызша жауап|
|comparative   |тақырыпты бекіту. Кестелер, |adjectives.      |беру,    |
|adjectives.   |схемалар.          |           |практикалық |
|         |               |           |жаттығулар |
|         |               |           |орындау.  |
|First      |Тақырыпты әртүрлі      |First conditional.  |Ауызша жауап|
|conditional.   |жағдаяттарда және практикалық|Something/anything/not|беру,    |
|Something/anythin|жаттығуларда қайталау.    |hing.         |практикалық |
|g/nothing.    |Кестелер, схемалар      |           |жаттығулар |
|         |               |           |орындау.  |
|Superlative   |Практикалық жаттығулар арқылы| Superlative     |Жазбаша   |
|adjectives,   |тақырыпты бекіту. Кестелер, |adjectives, article  |жаттығулар |
|article the.   |схемалар.          |the.         |орындау.  |
|Verb + to +   |Тақырыпты әртүрлі      |Verb + to +      |Жазбаша   |
|infinitive, would|жағдаяттарда және практикалық|infinitive, would like|жаттығулар |
|like to or like |жаттығуларда қайталау.    |to or like +-ing?   |орындау.  |
|+-ing?      |Кестелер, схемалар      |           |      |
|So/ because, had |Тақырыпты әртүрлі      |So/ because, had to/ |Жазбаша   |
|to/ didn’t have |жағдаяттарда және практикалық|didn’t have to.    |жаттығулар |
|to. Questions  |жаттығуларда қайталау.    |Questions with/    |орындау   |
|with/ without  |Кестелер, схемалар      |without auxiliaries. |      |
|auxiliaries.   |               |           |      |
|Verb + ing ,   |Практикалық жаттығулар арқылы|Verb + ing , gerund or|Ауызша жауап|
|gerund or    |тақырыпты бекіту. Кестелер, |infinitive? Look or  |беру,    |
|infinitive? Look |схемалар.          |look like?      |практикалық |
|or look like?  |               |           |жаттығулар |
|         |               |           |орындау   |
|A lot of /much, |Практикалық жаттығулар арқылы| A lot of /much, count|Ауызша жауап|
|count ability,  |тақырыпты бекіту. Кестелер, |ability, too     |беру,    |
|too much/many,  |схемалар.          |much/many, enough.  |практикалық |
|enough.     |               |           |жаттығулар |
|         |               |           |орындау.  |
|Present perfect+ |Практикалық жаттығулар арқылы|Present perfect+   |Жазбаша   |
|yet/already/just.|тақырыпты бекіту. Кестелер, |yet/already/just.   |жаттығулар |
|Why…? To+    |схемалар.          |Why…? To+ verb/For + |орындау.  |
|verb/For + Noun |               |Noun         |      |
|Should/shouldn’t.|Практикалық жаттығулар арқылы| Should/shouldn’t.  |Ауызша жауап|
|Phrasal     |тақырыпты бекіту. Кестелер, |Phrasal verbs+object |беру,    |
|verbs+object   |схемалар.          |           |практикалық |
|         |               |           |жаттығулар |
|         |               |           |орындау.  |
|Phrasal verbs + |Практикалық жаттығулар арқылы|Phrasal verbs + object|Ауызша жауап|
|object .     |тақырыпты бекіту. Кестелер, |.           |беру,    |
|         |схемалар.          |           |практикалық |
|         |               |           |жаттығулар |
|         |               |           |орындау.  |
|So/ neither do I |Практикалық жаттығулар арқылы|So/ neither do I   |Ауызша жауап|
|         |тақырыпты бекіту. Кестелер, |           |беру,    |
|         |схемалар.          |           |практикалық |
|         |               |           |жаттығулар |
|         |               |           |орындау.  |
|Uses of     |Практикалық жаттығулар арқылы|Uses of will/won’t,  |Ауызша жауап|
|will/won’t,   |тақырыпты бекіту. Кестелер, |future forms. Present |беру,    |
|future forms.  |схемалар.          |Passive        |практикалық |
|Present Passive |               |           |жаттығулар |
|         |               |           |орындау.  |
|Past passive +by |Практикалық жаттығулар арқылы|Past passive +by   |Ауызша жауап|
|         |тақырыпты бекіту. Кестелер, |           |беру,    |
|         |схемалар.          |           |практикалық |
|         |               |           |жаттығулар |
|         |               |           |орындау.  |
|All tenses    |Практикалық жаттығулар арқылы|All tenses      |Ауызша жауап|
|         |тақырыпты бекіту. Кестелер, |           |беру,    |
|         |схемалар.          |           |практикалық |
|         |               |           |жаттығулар |
|         |               |           |орындау.  |7 Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтылу картасы

|Оқу-әдістемелік құралдардың   |Саны       |Студенттер саны |Қамтылу пайызы|
|атауы              |         |         |       |
|Английский файл, продолжающая  |        50|20        |100%     |
|книга для студентов. English  |         |         |       |
|file.              |         |         |       |
|Intermediate Student's Book .- |         |         |       |
|Oxford University Press, 2004. |         |         |       |
|Голицынский Юрий Борисович.   |20        |20        |     100% |
|Грамматика:Сборник упражнений  |         |         |       |
|/ Ю.Б. Голицынский.- 4-е изд.- |         |         |       |
|СПб.: КАРО, 2000.        |         |         |       |
|. К. Эккерсли, М. Маколей «Живая|20        |20        |     100% |
|грамматика английского языка»  |         |         |       |
|Харьков «Торсинг» 1998.     |         |         |       |
|Ю.Б. Голицинский, Грамматика  |11        |11        |100%     |
|англ. языка.-М., 1997.     |         |         |       |
|Качалова, К.Н. Практическая   |20        |20        |100%     |
|грамматика англ. языка с    |         |         |       |
|упражнениями и ключами.-М.,   |         |         |       |
|1996.              |         |         |       |

  8. ӘДЕБИЕТ
 НЕГІЗГІ ӘДЕБИЕТ
I.1. Английский файл, продолжающая книга для студентов. English file.
Intermediate Student's Book .- Oxford University Press, 2004.
2.Новый английский файл, продолжающая книга для студентов. New English
file.
Intermediate Student's Book .- Oxford University Press, 2004..
3.К.Н.Качалова, Е.Е. Израилевич Практическая грамматика английского языка.
Каро. Санкт-П. 2008.
4.Голицынский Юрий Борисович. Грамматика:Сборник упражнений
/ Ю.Б. Голицынский.- 4-е изд.- СПб.: КАРО, 2000.
5. К. Эккерсли, М. Маколей «Живая грамматика английского языка» Харьков
«Торсинг» 1998.

Қосымша әдебиеттер:
II. 1.Р.И. Резник. грамматика английского языка :.М.Иностранный язык:
Оникс 21Век 2003
2.Модальные глаголы в английской речи : Учебное пособие /
Составители: Л.К. Голубева, Н. М. Пригоровская, Г.И.Туголукова.- М.:
Менеджер, 2004.
3. Корнеева Е.А. Практика английского языка. Сборник упражнений по устной
речи. / Е.А. Корнеева, Н.Е. Баграмова.- СПб.: Союз, 2003
4.  Практика английского языка.Сборник упражнений по грамматике.
/ Блинова С.И.,Чарекова Е.П.,Чернышева Г.С.,Синицкая Е.И.- СПб.: Союз,
2004.
Пәндер