Файл қосу


Пәнді оқытудың әдістемелік нұсқауыҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
СЕМЕЙ ҚАЛАСЫ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТ | |
|СМК құжатының 3-деңгейі   |ОӘК         |             |
|              |          |ОӘК 042-18-14.1.34/02-2014|
|ОӘК             |          |             |
|«Жобалаудағы автокад»    |№ 2 баспа      |             |
|пәнінің оқу-әдістемелік   |08.01.2014ж     |             |
|кешенінің студент үшін   |          |             |
|пәннің жұмыс оқу      |          |             |
|бағдарламасы        |          |             |
              ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН

  5В072900 “Құрылыс”, 5В073000 «Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және
    конструкцияларын өндіру» мамандықтарының студенттеріне арналған


          “ЖОБАЛАУДАҒЫ АВТОКАД”пәніне арналған                СТУДЕНТТЕР ҮШІН


              ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ
                  Семей


                   2014  Алғы сөз
  1. ҚҰРАСТЫРЫЛҒАН
     Құрастырған:  Семей  қаласы  Шәкәрім  атындағы   мемлекеттік
  университет,  «Геодезия және құрылыс» кафедрасының меңгерушісі,т.ғ.к.
  Күдерінова Н.А.,және аға оқытушы Күдіринов С.М.


  2. ТАЛҚЫЛАНДЫ.
  2.1. Семей  қаласы  Шәкәрім  атындағы  мемлекеттік  университет,
  «Геодезия және құрылыс» кафедрасының отырысында.
   № 5 хаттама «_06_» __01___ 2014 жыл
   Кафедра меңгерушісі, доцент ____________  Н.А.Күдерінова


   2.2.  Ақпараттық-коммуникациялық  факультетінің  оқу-әдістемелік
   кеңесінің отырысында
     № 3 хаттама «_09_» __01__ 2014 жыл.
  Төрағасы _________________________  Р.С.Бекбаева
  3. БЕКІТІЛГЕН.
  Университеттің оқу-әдістемелік жиынында ұсынылып,құпталға
  № 1 хаттама «__» ____ 2014 жыл.
  ОӘК төрайымы,бірінші проректор_________________Г.К.Искакова

  4. ЕНГІЗІЛГЕН №1 от 1.09.2008г. баспаның орнына


  Мазмұны  |1 |Қолдану саласы                          |  |
|2 |Пәнді оқытудың әдістемелік нұсқауы                |  |
|3 |Курстың форматымен саясаты                    |  |
|4 |Баға қою тәсілі                          |  |
|5 |Пәннің мазмұны және сабактың түріне қарай сабақ бөлу       |  |
|6 |СӨЖ және СОӨЖ мазмұны                       |  |
|7 |Пәннің оқу процесіне қарай календарлық графигі          |  |


1. Жалпы мәлеметтер

  1.1 Оқытушы және пән бойынша жалпы мәлеметтер


 • Оқытушының аты жөні: Күдерінова Нәзира Адамбекқызы
      • Кафедра – Геодезия және құрылыс;
  • Байланыс жолы : 1- корпус, 1001 ауд., жұмыс тел. 35-84-38
      • Сабақ өтетін орын : 1 – корпус, 1009,1014 ауд.

    •  Пәннің аты- “Жобалаудағы автокад”

      • Кредиттер саны – 3

   2. Оқу жұмыс жоспарынан алынған


1 кесте - Оқу жұмыс жоспарынан алынған


    |Курс     |Семестр    |Кредиттер     |Д(сағ)          |
|А      |4,0      |95 – 100     |Бес            |
|А–      |3,67      |90 – 94      |             |
|В+      |3,33      |85 – 89      |             |
|       |        |         |Төрт           |
|В      |3,0      |80 – 84      |             |
|В–      |2,67      |75 – 79      |             |
|С+      |2,33      |70 – 74      |             |
|       |        |         |             |
|       |        |         |Үш            |
|С      |2,0      |65 – 69      |             |
|С–      |1,67      |60 – 64      |             |
|D+      |1.33      |55 – 59      |             |
|D      |1,0      |50 – 54      |             |
|F      |0       |0 – 49      |Екі            |
|I      |NA       |-         |Аяқталмаған        |
|P      |-       |өтті       |Пәнді өтті        |

5 Пәннің мазмұны. Сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу.

4 кесте - Пәннің мазмұны. Сабақ түрлері бойынша сағатарды бөлу.


  |Рет№ |Тақырып аталуы              |Сағаттар саны         |
|   |                     |Д  |ТС |ЗС  |СОӨЖ  |СӨЖ  |
|1  |2                    |3  |4  |5  |6   |7   |
|1  |Кіріспе.Автоматтандырылған жобалау    |1  |2  |   |1,5  |4,5  |
|   |жүйесінің жұмыс істеу қағидалары.    |  |  |   |    |   |
|2  |Компьютерлік графиканың әдістері мен   |1  |2  |   |1,5  |4,5  |
|   |қүралдары.                |  |  |   |    |   |
|3  |Графикалық примитивтер және оларды    |1  |2  |   |1,5  |4,5  |
|   |түзету.                 |  |  |   |    |   |
|4  |Үш өлшемді кеністіктерді құру және    |1  |2  |   |1,5  |4,5  |
|   |денелер.                 |  |  |   |    |   |
|5  |Перспектива мен көлеңкелерді тұрғызу.  |1  |2  |   |1,5  |4,5  |
|6  |AutoCAD жүйесінде көлеңкелердің     |1  |2  |   |1,5  |4,5  |
|   |ортогоналдық және аксонометриялық    |  |  |   |    |   |
|   |проекцияларын сызу.           |  |  |   |    |   |
|7  |AutoCAD жүйесінде сандық белгілер    |1  |2  |   |1,5  |4,5  |
|   |проекциясы                |  |  |   |    |   |
|8  |AutoCAD жүйесінде аксонометриялық    |1  |2  |   |1,5  |4,5  |
|   |проекцияларды әр түрлі тәсілдермен сызу |  |  |   |    |   |
|   |(«қысу», «айналдыру»).          |  |  |   |    |   |
|9  |AutoCAD жүйесінде резбалық жалғауларды  |1  |2  |   |1,5  |4,5  |
|   |(болт, шпилькамен жалғау,трубалық жалғау)|  |  |   |    |   |
|   |тұрғызу.                 |  |  |   |    |   |
|10  |Ажырамайтын қосылыстар          |1  |2  |   |1,5  |4,5  |
|11  |Құрылыс сызбаларын AutoCAD-та тұрғызу.  |1  |2  |   |1,5  |4,5  |
|12  |Комплекс. Комплект.           |1  |2  |   |1,5  |4,5  |
|13  |Конструкторлық              |1  |2  |   |1,5  |4,5  |
|   |қүжаттама және жинақтылығының түрлері.  |  |  |   |    |   |
|14  |Қүрама бірліктің қүрастыру сызбасы.   |1  |2  |   |1,5  |4,5  |
|15  |Сызбаларды салу             |1  |2  |   |1,5  |4,5  |
|   |Барлығы                 |15 |30 |   |22,5  |67,5 |

  6 СОӨЖ және СӨЖ мазмұны

  5 кесте - СОӨЖ және СӨЖ жоспары


  |№ |СӨЖ             |Сағат |СОӨЖ            |Сағат |
|  |               |саны  |              |саны |
|1 |Сызбаларды салуға      |1,5  |Блоктармен, қабаттармен  |4,5  |
|  |арналган қолданбалы     |    |жұмыс істеу. КОМПАС,    |   |
|  |программалар пакеттерімен  |    |AutoCAD жүйесінде сызу   |   |
|  |танысу            |    |              |   |
|2 |Перспектива мен көлеңкелерді |1,5  |Тапсырманы ұйымдастыру.  |4,5  |
|  |тұрғызу.           |    |              |   |
|3 |Призма. Призма бетіндегі   |1,5  |Пирамида. Цилиндр. Конус. |4,5  |
|  |нүктені салу.        |    |              |   |
|4 |Геометриялық денелердің   |1,5  |Перспективаны тұрғызу.   |4,5  |
|  |проекциялары.        |    |              |   |
|5 |Геометриялық денелерді    |1,5  |Көлеңкелерді тұрғызу.   |4,5  |
|  |жазықтықпен қию.       |    |              |   |
|6 |КОМПАС, AutoCAD жүйесінде  |1,5  |AutoCAD жүйесінде сызу.  |4,5  |
|  |сызу             |    |              |   |
|7 |Тесігі немесе ойығы бар   |1,5  |Тапсырманы ұйымдастыру.  |4,5  |
|  |геометриялық денелердің   |    |              |   |
|  |проекцияларын салу.     |    |              |   |
|8 |Сандық белгілер проекциясы  |1,5  |AutoCAD жүйесінде сызу.  |4,5  |
|9 |Аксонометриялық проекцияларды|1,5  |Тапсырманы ұйымдастыру.  |4,5  |
|  |әр түрлі тәсілдермен сызу  |    |              |   |
|10 |Болттық қосылыс,       |1,5  |КОМПАС, AutoCAD жүйесінде |4,5  |
|  |               |    |сызу            |   |
|11 |Шпилькамен жалғау,трубалық  |1,5  |Тапсырманы ұйымдастыру   |4,5  |
|  |жалғау            |    |              |   |
|12 |Ажырамайтын қосылыстар    |1,5  |Тапсырманы ұйымдастыру   |4,5  |
|13 |жоба, кескін сызбаларын салу|1,5  |AutoCAD жүйесінде сызу.  |4,5  |
|14 |Ғимараттардың құрылымдық   |1,5  |Тапсырманы ұйымдастыру.  |4,5  |
|  |сызбаларын салу       |    |              |   |
|15 |Сызбаларды салу       |1,5  |КОМПАС, AutoCAD жүйесінде |4,5  |
|  |               |    |сызу            |   |


7. Автокад пәні бойынша оқу процесінің графигі6 кесте – Оқу процесінің графигі


           Апталар 123456789101112131415Бақылау түрі1 АБ2АББаллы 

Пәндер
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть