Файл қосу


Химиялық реакциялар|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ            |
|ШӘКӘРІМ атындағы СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ               |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты |ПОӘК          |ПОӘК 042-хх.хх.хх.хх/01-2013 |
|ПОӘК          |            |               |
|Оқытушыларға арналған |«__»______2013 ж.   |               |
|пәндердің оқу жұмыс  |№1 басылым       |               |
|бағдарламасы      |            |               |
|«Ветеринария негіздері»|            |               |           ПӘНДЕРДІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

              «Ветеринария негіздері»

       5В080100 – «Ветеринарлық медицина» мамандығы үшін


      ОҚЫТУШЫЛАРҒА АРНАЛҒАН ПӘНДЕРДІҢ ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

                 Семей 2013
  1. ӘЗІРЛЕНГЕН


Құрастырушы:________ «____»__________2013 ж.

  2. ТАЛҚЫЛАНДЫ


2.1. кафедра отырысында
  «    »_          2013 ж. №  хаттама
  Кафедра меңгерушісі _______________


   2.2. Аграрлық факультетінің оқу-әдістемелік бюросы отырысында
   «_  »_____ _      2013 ж. №  хаттама
   Төрайым _______________________

   2.3. Аграрлық факультетінің Ғылыми кеңесінің отырысында
   «_  »_____ _      2013 ж. №  хаттама
   Төраға _______________________

  3. БЕКІТІЛДІ


  Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында  басып  шығаруға
мақұлдаған және ұсынылған
   «     »_____       2013 ж. №  хаттама

   ОӘК төрағасы _____________Г. Искакова

  4. Алғаш рет енгізіліп отыр                  Мазмұны

  1. Қолданылу саласы
  2. Нормативтік сілтемелер
  3. Жалпы ережелер
  4. Оқытушыларға арналған пәндердің оқу жұмыс бағдарламасының мазмұны
  5. Студенттердің өздік жұмысына арналған тақырыптардың тізімі
  6. Пән бойынша оқу-әдістемелік карта
  7. Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз етудің картасы
  8. Әдебиеттер   1. ҚОЛДАНЫЛУ САЛАСЫ

     5В080100  «Ветеринарлық  медицина»  мамандығы  бойынша  оқу-
әдістемелік кешенінің құрамына енгізілген оқытушыға арналған «Ветеринария
негіздері» пәнінің оқу жұмыс бағдарламасы осы мамандық бойынша оқитын
студенттерге  арналған.  Пәннің  электрондық  оқу-әдістемелік  кешені
студентерді курс мазмұнымен, өзектілігімен, қажеттілігімен, саясатымен және
студенттің оқу үрдісінде қандай дағдылар мен іскерлікті үйрететінімен
таныстырады. «Ветеринария негіздері» пәнін оқу кезінде негізгі құрал болып
табылады.

   2. НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
     «Ветеринария  негіздері»  пәнінің  оқытушыға  арналған  жұмыс
бағдарламасы  келесі  құжаттар  талаптары  мен  ұсыныстарына  сәйкес
құрастырылған және аталған пән бойынша оқу процесін  ұйымдастыру тәртібін
белгілейді.
- 5В080100  «Ветеринарлық медицина»  мамандығының мемлекеттік жалпыға
міндетті білім стандарты ҚР МЖМБС 3.08.349 – 2006, №  779 ҚР Білім және
ғылым министрлігі бұйрығымен енгізілген және 23.12.2005 бекітілген.
-   СТУ 042- РГКП- СГУ-8-2007  «Пәндердің  оқу-әдістемелік  кешенін
әзірлеуге және ресімдеуге қойылатын жалпы талаптар» университет стандарты.

- ДП 042- 08.10.10.12-2007 «Пәндердің оқу-әдістемелік  кешенінің құрылымы
және мазмұны» құжаттандырылған процедурасы.


   3. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
    3.1. «Ветеринария негіздері» пәнінің қысқаша сипаттамасы:
   «Ветеринария негіздері» химияның негізгі стехиометриялық заңдары мен
түсініктері, периодтық заң мен зат құрылысы, химиялық реакциялардың жүру
заңдылықтары, ерітінділер, тотығу-тотықсыздану реакциялары, электрохимиялық
процестер, комплекс қосылыстар сияқты теориялық мәселелерді  қарастырылады.
Олардың қолдану обылыстары көрсетіледі. Атом құрылысы қазіргі кванттық
теория тұрғысына баяндалып және периодтық жүйемен байланысы көрсетіледі.
Химиялық байланыстар ұқсастықтары мен айырмашылықтары айтылып, ковалентті
байланыс ВБТ мен  МОТ  тұрғысынан  түсіндіріледі,  сондықтан  күрделі
материалдарды саналы түрде түсінуге жағдай жасайды.
   «Химияның» бейорганикалық химия бөлімінде химиялық элементтердің атом
құрылысы,  табиғатта  таралуы,  алынуы,  қасиеттері,  қолданылуы  және
қосылыстары қарастырылады. Химияның бұл бөлімдері студенттерге барлық жалпы
техникалық пәндерді игеруге көмегін тигізеді.
    3.2. Курс мақсаты


    Бұл фундаментальды пәннің теориялық негіздерін білу және оларды
  практикада (адамзат іс-әрекетінің кез-келген саласында: ауыл шаруашылығы
  облыстарында, экологияда, денсаулық сақтау саласында, фармакологияда,
  шыны, керамика, металл, бояулар, тамақ өндірісінде және т.б.) пайдалана
  білу.


   3.3. Пәндерді оқытудағы негізгі міндеттер


  -   студенттердің дүние танымының дамуына әсер ету ;
   - қоршаған ортаға көзқарастарын қалыптастыру;
   - химиялық құбылыстар арқылы материалдық философияның заңдарын
    түсіндіру;
   - бір заттың екінші затқа айналу механизмін түсіндіру.
   - химия адамзат іс-әрекетінің кез-келген саласымен тығыз байланыста
    екендігін көрсету;
   - химия ғылымының негіздерін меңгере отырып – күллі планетаны
    ластанудан сақтандыруды көрсету.


  3.4. Оқып- білудің нәтижесінде студент мыналарды:


   - химиялық реакциялар теңдеулерін (молекулалық, иондық, ионды-
    молекулалық, тотығу-тотықсыздану реакцияларының ) құрастыра білуі;
   - негізгі стехиометриялық және фундаментальды заңдарды меңгеруі;
   - зертханалық құрал-жабдықтарды, аспаптарды игеруі;
   - зертханалық тәжірибелерді істей алуы;
   - концентрациялары дәл ерітінділер дайындай білуі;
   - зертханалық тәжірибелер нәтижелерін өңдей білуі, талдай білуі,
    графиктер мен  диаграмалар сала білуі тиіс.
   - бейорганикалық элементтер мен олардың қосылыстарының химиясын
    меңгеруі;
  -  өздігінен химиялық заттармен жұмыс істеуді;
  -  творчестволық ізденуді игеруі;
                   -  -  бейорганикалық химияның
  теориялық қағидаларын элементтер және олардың қосылыстарын қарастырғанда
  қолдана алуы;
   -  заттар қасиеттерінің олардың құрамы мен құрылысына тәуелділігін аша
  білуі;
   - химиялық процестердің негізгі заңдылықтарын,маңызды заттардың
    реакциялар ерекшеліктерін,маңызды химиялық өндірістердің негізгі
    ғылыми принциптерін түсінуі;
   - бейорганикалық химияның негізгі тараулары бойынша есептер шығару
    үшін, өндірісте қолданылатын маңызды заттардың қасиеттерін білу
    үшін, заттар қасиетерінің олардың құрамы мен құрылысына
    байланыстылығын білу үшін теориялық білім болу қажет.


   3.5. Курстың пререквизиттері:


     Курсты меңгеру үшін студент мектепте оқығанда «Бейорганикалық
  химия»,            «Органикалық            химия»
            «Физика», «Математика» курстарын терең білуі қажет.
   3.6. Курстың постреквизиттері:


    • Физика
    • Аналитикалық химия
    • Физикалық және коллоидтық химия


  1-кесте. Оқу жоспарынан көшірме:


  |Курс|Семестр           |Кредит                 |
|  |              |Саны                  |
|  |              |Дәріс  |3С   |ОСӨЖ  |Әдебиеттер |
|1  |Химияның негізгі заңдары  |1    |1    |1    |8.1.1-8.1.7 |
|  |              |     |    |    |8.2.1-8.2.4 |
|2  |Д.И.Менделеевтің периодтық |1    |    |1    |8.1.1-8.1.7 |
|  |заңы және атом құрылысы.  |     |    |    |8.2.1-8.2.4 |
|3  |Химиялық байланыс және   |1    |    |1    |8.1.1-8.1.7 |
|  |молекулалар құрылысы    |     |    |    |8.2.1-8.2.4 |
|4  | Химиялық кинетика және  |1    |2    |1    |8.1.1-8.1.7 |
|  |тепе-теңдік         |     |    |    |8.2.1-8.2.4 |
|5  |Химиялық реакциялар     |2    |1    |1    |8.1.1-8.1.7 |
|  |энергетикасы. Энтропия.   |     |    |    |8.2.1-8.2.4 |
|  |Энтальпия.Гиббс энергиясы  |     |    |    |      |
|6  |Ерітінділер. Ерітінділер  |1    |1    |2    | 8.1.1-8.1.7|
|  |концентрациясы.       |     |    |    |      |
|  |Электролиттік диссоциация. |     |    |    |8.2.1-8.2.4 |
|  |Диссоциация         |     |    |    |      |
|  |константасы,дәрежесі    |     |    |    |      |
|7  |Тұздар гидролизі      |1    |1    |1    |8.1.1-8.1.7 |
|  |              |     |    |    |8.2.1-8.2.4 |
|8  |Тотығу-тотықсыздану     |1    |1    |1    |8.1.1-8.1.7 |
|  |реакциялары         |     |    |    |8.2.1-8.2.4 |
|9  |Электрохимиялық процесстер. |2    |2    |1    |8.1.1-8.1.7 |
|  |Электродтық         |     |    |    |8.2.1-8.2.4 |
|  |потенциалдар.Электролиз.  |     |    |    |      |
|10 |Комплекс қосылыстар     |1    |1    |1    |8.1.1-8.1.7 |
|  |              |     |    |    |8.2.1-8.2.4 |
|11 |Металдардың жалпы      |2    |3    |2    |8.1.1-8.1.7 |
|  |қасиеттері.         |     |    |    |8.2.1-8.2.4 |
|12 |Металл еместердің жалпы   |1    |2    |2    |8.1.1-8.1.7 |
|  |қасиеттері         |     |    |    |8.2.1-8.2.4 |


    ЗЕРТХАНАЛЫҚ САБАҚТАР ТАҚЫРЫБЫ
| 1 |Заттардың эквивалентін анықтау         |   1  |8.1.8   |
| 2 |Газ тәріздес заттардың молярлық массасын    |     |8.1.8   |
|  |анықтау                    |     |      |
| 3 |Химиялық процестердің энергетикасы       |   1  |8.1.8   |
| 4 |Химиялық реакциялардың жылдамдығы       |   1  |8.1.8   |
| 5 |Химиялық тепе-теңдік              |   1  |8.1.8   |
| 6 |Концентрациялары белгілі ерітінділер дайындау |     |8.1.8   |
| 7 |Электролиттердің электр өткізгіштіктерін    |  1  |8.1.8   |
|  |тексеру                    |     |      |
|8  |Тұздар гидролизі                |  1  |8.1.8   |
|9  |Тотығу-тотықсыздану реакциялары        |  1  |8.1.8   |
| 10 |Гальваникалық элементтің э.қ.к анықтау     |  1  |8.1.8   |
|11 |Электролиз процесі               |  1  |8.1.8   |
| 12 |Металдардың коррозиясы             |     |8.1.8   |
| 13 |Комплекс қосылыстар              |  1  |8.1.8   |
| 14 |УІВ-УІІІВ топша элементтері          |  3  |8.1.8   |
| 15 |УА-УІІА топша элементтері           |  2  |8.1.8   |


5. СТУДЕНТТІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНА (СӨЖ) АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАРДЫҢ ТІЗІМІ

  1. Атом құрылысы. Элементтер қасиеттерінің атом құрылысына
   байланыстылығы;
  2. Химиялық байланыстар түрлері. Молекула аралық әрекеттесу;
  3. Химиялық реакциялар жүруінің негізгі заңдылықтары;
  4. Ерітінділер концентрацияларының түрлері және оларды дайындау үшін
   қажет есептеулер;
  5. Электролиттер ерітінділері: күшті және әлсіз электролиттер.
   Диссоциация дәрежесі және константасы;
  6. Судың иондық көбейтіндісі. Сутектік және гидроксидтік көрсеткіштер;
  7. Электролиттер ерітінділеріндегі алмасу реакциялары;
  8. Тұздар гидролизі;
  9. Тотығу-тотықсыздану реакциялары;
 10. Комплекс қосылыстар;
 11. s- элементтер;
 12. p- элементтер;
 13. d- элементтер.


№1 модульдік жүйедегі есептерді шығару /8.1.8/

 № 2 модульдік жүйедегі есептерді шығару /8.1.8/

 №3 модульдік жүйедегі есептерді шығару /8.1.8/

 №4 модульдік жүйедегі есептерді шығару /8.1.8/

 6. ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ
       3 кесте – пәннің оқу-әдістемелік картасы

|Тақырыбы             |Көрнекті   |Өздік меңгеріле |Бақылау   |
|                 |құралдар,  |тін сұрақтар   |нысанасы  |
|                 |ТОҚ,     |         |      |
|                 |зертханалық |         |      |
|                 |тақталар   |         |      |
|                 |(стенд)   |         |      |
|Дәрістер     |Зертханалық   |       |         |     |
|         |сабақтар    |       |         |     |
|1        |2        |3      |4        |5     |
|Химияның негізгі |Металдардың   |8.3.1,    |Эквивалент    |Есептер  |
|заңдары(№1    |эквивалентінің |химиялық   |заңын,Авогад   |шығару  |
|такырып)     |молярлы массасын|ыдыстар,   |ро заңын,    |     |
|         |анықтау     |реактивтер  |стехиометр    |     |
|         |        |       |иялық заңдарды |     |
|         |        |       |меңгеру     |     |
|Д.Менделеевтің  |Көмірдегі    |8.3.1,    |Атом құрылысын  |Ауызша  |
|периодтық заңы  |диоксидінің   |Кипп аппараты|меңгеру     |сұрау   |
|және атомдар   |молярлы массасын|       |         |     |
|құрылысы (№2   |аңықтау     |       |         |     |
|такырып)     |        |       |         |     |
|Химиялық байланыс|Химиялық    |8.3.1,    |ВБТ және МОТ   |Ауызша  |
|және молекулалар |кинетика    |Химиялық   |меңгеру     |сұрау, МО |
|құрылысы (№3   |        |ыдыстар,   |         |бойынша  |
|такырып)     |        |реактивтер  |         |молекула |
|         |        |       |         |лардың  |
|         |        |       |         |энергетика|
|         |        |       |         |лық    |
|         |        |       |         |диаграмма |
|         |        |       |         |сын құру |
|Химиялық кинетика|Химиялық    |8.3.1,    |Химиялық кинетика|Ауызша  |
|және химиялық  |тепе-теңдік   |Химиялық   |негізін меңгеру |сұрау,  |
|тепе-теңдік (№4 |        |ыдыстар,   |         |есептер  |
|такырып)     |        |реактивтер  |         |шығару  |
|Химиялық     |Химиялық    |8.3.1,    |Энтропия,    |Ауызша  |
|реакциялар    |реакциялар   |Химиялық   |энтальпия, ішкі |сұрау,  |
|энергетикасы.  |дың жылу    |ыдыстар,   |энергия,     |есептер  |
|Энтропия.Гиббс  |эффектісін   |реактивтер, |Гиббс энергиясы, |шығару  |
|энергиясы. (№5  |анықтау     |калориметр  |реакциялар    |     |
|такырып)     |        |       |бағыты      |     |
|         |        |       |тақырыптарын   |     |
|         |        |       |меңгеру     |     |
|Ерітінділер.Конце|Концентрация  |8.3.3;    |Ерітінділер   |Есептер  |
|нтрациялар (№6  |лары белгілі  |8.3.5    |концентра    |шығару  |
|тақырып)     |ерітінділер   |Ареометрлер, |циялары такырыбын|     |
|         |дайындау    |хим.реактивте|меңгеру     |     |
|         |        |р      |         |     |
|Электролиттік  |Электро     |8.3.3;    |Электролит    |Есептер  |
|диссоциация, су |литтік     |8.3.5;    |тік диссо    |шығару  |
|диссоциациясы,рН,|диссоциация,  |8.3.6    |циация,     |     |
|рОН.Диссо    |иондық     |       |рН,рОН,     |     |
|циация      |реакциялар   |       |диссоциация   |     |
|константасы,   |        |       |константасы,   |     |
|дәрежесі. (№7  |        |       |дәрежесін меңгеру|     |
|тақырып)     |        |       |         |     |
|Тұздар гидролизі |Тұздар гидролизі|8.3.3;    |Әлсіз электролит |Тұздар  |
|(№8 тақырып)   |        |8.3.6    |тер,диссоциация |гидролизі |
|         |        |       |констан     |нің    |
|         |        |       |тасы,тұздар   |теңдеулері|
|         |        |       |гидролизі    |, есептер |
|         |        |       |тақырыптарын оқу |шығару  |
|Тотығу-тотықсызда|Тотығу-тотықсызд|8.3.2;    |Тотығу-тотықсыз |Ауызша  |
|ну реакциялары  |ану       |Химиялық   |дану реак    |сұрау,  |
|(№9 тақырып)   |реакциялары   |ыдыстар,   |цияларының    |есептер  |
|         |        |реактивтер  |теңдеулерін жаза |шығару  |
|         |        |       |білу       |     |
|Электрохимия   |Гальваникалық  |8.3.1;    |Гальвани     |Ауызша  |
|лық процесстер. |элементтер   |8.3.2    |калық элементтер |сұрау,  |
|Гальваникалық  |        |       |дің кестесін   |есептер  |
|элементтер.   |        |       |құру, э.қ.к.   |шығару  |
|Сутектік     |        |       |есептеу     |     |
|электрод,    |        |       |         |     |
|электродтық   |        |       |         |     |
|потенциал (№10  |        |       |         |     |
|тақырып)     |        |       |         |     |
|Электролиз,   |Металдар    |8.3.2    |Металдарды    |Ауызша  |
|заңдары.     |коррозиясы   |       |коррозиядан   |сұрау   |
|Коррозия,    |        |       |қорғау әдістерін |     |
|металдарды    |        |       |білу       |     |
|коррозиядан   |        |       |         |     |
|қорғау (№11   |        |       |         |     |
|тақырып)     |        |       |         |     |
|Комплекс     |Электролиз   |8.3.4;    |Комплекс     |Ауызша  |
|қосылыстар (№12 |арқылы металл  |8.3.5    |қосылыстар    |сұрау,  |
|тақырып)     |алу       |Химиялық   |дың тұрақсыздық |есептер  |
|         |        |реактив   |константасы.Компл|шығару  |
|         |        |тер     |екстер тұрақтылы |     |
|         |        |       |ғы. Комплекс   |     |
|         |        |       |қосылыстар    |     |
|         |        |       |изомериясы.   |     |
|Металдардың жалпы|Комплекстер   |8.3.4;    |Катионды,    |Ауызша  |
|қасиеттері    |қосылыстары   |8.3.5    |анионды, бейтарап|сұрау,  |
|(тақырып № 13)  |        |       |комплекстер   |есептер  |
|         |        |       |         |шығару  |
|Металл еместердің|Металдардың   |8.3.1; 8.3.2 |d-металдар    |Ауызша  |
|жалпы қасиеттері |қасиеттері   |       |қасиеттері    |сұрау.  |
|(тақырып №14)  |        |       |         |Есептер  |
|         |        |       |         |шығару  |
|         |Металл еместер |8.3.1; 8.3.3 |р-элементтер   |Ауызша  |
|         |қасиеттері   |       |         |сұрау,  |
|         |        |       |         |есептер  |
|         |        |       |         |шығару  |СОӨЖ  және  СӨЖ  МАЗМҰНЫ
  4-кесте.  СОӨЖ  және  СӨЖ  жоспары


  |№ |Тақырыптар     |СОЖӨ   |Тақырыптар      |СӨЖ     |Баллдар|
|1 |Химияның негізгі  |     |Химияның негізгі   |      |    |
|  |заңдары.Есептер   |     |заңдары.Есептер   |      |    |
|  |шығару.       |     |шығару.       |      |    |
|2 |Д.И.Менделеевтің  |АБЖ    |Периодтық заң және  |      |    |
|  |периодтық заңы және |     |атом құрылысы    |      |    |
|  |атом құрылысы,   |     |           |      |    |
|  |тендеулер құру.   |     |           |      |    |
|  |Есептер шығару.   |     |           |      |    |
|3 |Химиялық байланыс  |ҮЖ    |Химиялық байланыс  |      |    |
|  |және молекулалар  |     |және молекулалар   |      |    |
|  |құрылысы      |     |құрылысы.      |      |    |
|4 |Химиялық кинетика  |АБЖ    |Химиялық кинетика  |      |    |
|  |және тепе-теңдік.  |     |және тепе-теңдік.  |      |    |
|  |Есептер шығару.   |     |           |      |    |
|5 |Химиялық реакциялар |     |Химиялық реакциялар |№1 модульдік|10   |
|  |энергетикасы.    |     |энергетикасы.    |жүйедегі  |    |
|  |Есептер шығару.   |     |           |тапсырмалард|    |
|  |          |     |           |ы орындау  |    |
|6 |Ерітінділер.Ерітінді|ҮЖ    |Ерітінділерконц.-сы. |      |    |
|  |лер         |МБ    |Электролиттік    |      |    |
|  |концентрациясы.Элект|     |диссоциация,дисс.конс|      |    |
|  |ролит-тік      |     |т.-сы,дәрежесі.   |      |    |
|  |диссоцияция,    |     |           |      |    |
|  |дисс.дәрежесі,конста|     |           |      |    |
|  |нтасы. Есептер   |     |           |      |    |
|  |шығару.       |     |           |      |    |
|7 |Тұздар гидролизі.  |     |Тұздар гидролизі   |      |    |
|  |Есептер шығару.   |     |           |      |    |
|8 |Тотығу-тотықсыздану |АБЖ    |Тотығу-тотықсыздану |№2 модульдік|10   |
|  |реакциялары.    |     |реакциялары.     |жүйедегі  |    |
|  |Теңдеулер құру.   |     |           |тапсырмалард|    |
|  |Есептер шығару.   |     |           |ы орындау  |    |
|9 |Электрохимиялық   |     |Электрохимиялық   |      |    |
|  |процесстер.Есептер |     |процесстер.     |      |    |
|  |шығару       |     |           |      |    |
|10 |Комплекс      |ҮЖ    |Комплекс қосылыстар. |№3 модульдік|10   |
|  |қосылыстар.Есептер |     |           |жүедегі   |    |
|  |шығару.       |     |           |тапсырмалард|    |
|  |          |     |           |ы орындау  |    |
|11 |Металдардың жалпы  |АБЖ    |           |      |    |
|  |қасиеттері     |     |           |      |    |
|12 |Металл еместердің  |МБ    |           |      |    |
|  |жалпы қасиеттері  |     |           |      |    |
   7    ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ КАРТАСЫ
      Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз етудің картасы
                                   Кесте 6
|Оқулықтардың, оқу-әдістемелік |Даналардың  |Студенттердің |Қамтамасыз |
|құралдардың атауы       |саны     |саны     |етілу пайызы|
|1               |2      |3       |4      |
|Бірімжанов Б. Жалпы химия:   |50      |10      |100     |
|оқулық. Алматы: Ана тілі. 1992 |       |       |      |
|– 638б.            |       |       |      |
|Аханбаев К. Жалпы және     |15      |10      |100     |
|анарганикалық химия. Оқулық.  |       |       |      |
|Алматы. Санат,1999 – 560б.   |       |       |      |
|Омаров Т. Бейорганикалық химия.|10      |10      |100     |
|Алматы. Ассоциация вузов,2008. |       |       |      |
|-360б.             |       |       |      |
|Ахметов Н.С. Общая и      |4      |10      |40     |
|неорганическая химия. – М.:  |       |       |      |
|Высш.шк.,2001 – 743с.     |       |       |      |
|Шрайвер Д. Неорганическая   |8      |10      |80     |
|химия. В 2-х т. М.: Мир, 2009- |       |       |      |
|679б және 486б.        |       |       |      |
|Угай Я.А. Общая и       |4      |10      |40     |
|неорганическая химия. М.:   |       |       |      |
|Высш.шк.1997 – 518б- 2 дана;  |       |       |      |
|2000 – 527б.          |       |       |      |
|Кабдулкаримова К.К., Омарова  |100     |10      |100     |
|Н.М., Абекова Р.С. Жалпы химия |       |       |      |
|курсы бойынша есептер мен   |       |       |      |
|жаттығулар. Семей, 2012 – 138 |       |       |      |
|б.               |       |       |      |
|Яшкарова М.Г., Омарова Н.М.,  |100     |10      |100     |
|Кабдулкаримова К.К., Мусабаева |       |       |      |
|Б.Х. Бейорганикалық химиядан  |       |       |      |
|зертханалық жұмыстар,     |       |       |      |
|Семей,2007- 80 б.       |       |       |      |
|Неорганическая химия. Биогенные|4      |10      |40     |
|и абиогенные элементы / под ред|       |       |      |
|Егорова В.В. М.: Лань,2009 –  |       |       |      |
|313б.             |       |       |      |
|Бишімбаева Г.Қ. Жалпы химия.  |3      |10      |30     |
|Алматы: Бастау, 2007 – 136б.  |       |       |      |
|Павлов Н.Н. Неорганическая   |2      |10      |20     |
|химия. М.: Высш.шк.,1986. –  |       |       |      |
|332б.             |       |       |      |
|Хомченко Г.П. Неорганическая  |1      |10      |10     |
|химия. М.:Высш.шк.,1986. –   |       |       |      |
|464б.             |       |       |      |
 8. ӘДЕБИЕТПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ КАРТАСЫ


 8.1. НЕГІЗГІ ӘДЕБИЕТТЕР

  1. Бірімжанов Б. Жалпы химия: оқулық. Алматы: Ана тілі. 1992 – 638б.
  2. Аханбаев К. Жалпы және анарганикалық химия. Оқулық. Алматы. Санат,1999
   – 560б.
  3. Омаров Т. Бейорганикалық химия. Алматы. Ассоциация вузов,2008. -360б.
  4. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия. – М.: Высш.шк.,2001 – 743с.


  5. Шрайвер Д. Неорганическая химия. В 2-х т. М.: Мир, 2009- 679б және
   486б.
  6. Угай Я.А. Общая и неорганическая химия. М.: Высш.шк.1997 – 518б- 2
   дана; 2000 – 527б.
  7. Кабдулкаримова К.К., Омарова Н.М., Абекова Р.С. Жалпы химия курсы
   бойынша есептер мен жаттығулар. Семей, 2012 – 138 б.
  8. Яшкарова М.Г., Омарова Н.М., Кабдулкаримова К.К., Мусабаева Б.Х.
   Бейорганикалық химиядан зертханалық жұмыстар, Семей,2007- 80 б.
  1. Қосымша әдебиеттер
  1. Неорганическая химия. Биогенные и абиогенные элементы / под ред
   Егорова В.В. М.: Лань,2009 – 313б.
  2. Павлов Н.Н. Неорганическая химия. М.: Высш.шк.,1986. – 332б.
  3. Хомченко Г.П. Неорганическая химия. М.:Высш.шк.,1986. – 464б.
  4. Бишімбаева Г.Қ. Жалпы химия. Алматы: Бастау, 2007 – 136б.
Пәндер