Файл қосу


Деректану дың|                                       |
|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТІРЛІГІ            |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ        |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты  |ПОӘК           |            |
|             |             |            |
|             |             |ПОӘК          |
|             |             |042-16-02.1.13/02-2013 |
|             |             |            |
|«Деректану» пәнінің оқу |№1 басылым        |            |
|әдістемелік кешені    |30.09.2013        |            |

                 «Деректану»

            ПӘНІНІҢ ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
          050203- «тарих» мамандығына арналған


                СТУДЕНТТЕР ҮШІН
              ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ                           Семей 2013


1 ӘЗІРЛЕГЕН
Құрастырған Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің
«Қазақстан тарихы» кафедрасының  аға оқытушысы, т.ғ.к. Бақытжанова Анар
Бақытжанқызы

2 ТАЛҚЫЛАҒАН

2.1 Семей  қаласының  Шәкәрім  атындағы  мемлекеттік  университетінің
«Қазақстан тарихы» кафедрасының отырысында талқыланды.
«» қыркүйек 2013 ж. №1 хаттама

Кафедра меңгерушісі ________ Мұхаметжанова Н.А.

2.2. Гуманитарлық - заң факультетінің оқу-әдістемелік бюросының отырысында
талқыланды.
«» қыркүйек 2013 ж. №1 хаттама

Төрайым ________ Кеңесбаева Ш.С.

2.3. Гуманитарлық – заң  факультетінің  ғылыми  кеңесінің  отырысында
талқыланды.
«» қыркүйек 2013 ж. №1 хаттама

Ғылыми кеңес төрағасы____________ Мамырбеков А.М.


3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында шығаруға мақұлданған
және ұсынылған.

«» қыркүйек 2013 ж. № 1 хаттама

ОӘК төрағасы, бірінші проректор ______ Искакова Г.К.


                  Мазмұны


1 Жалпы ереже
2 Пәнді оқытудағы әдістемелік нұсқау
3 Пәннің саясаты және форматы
4 Бағалау саясаты
5 Пәннің мазмұны және сабақ түрлеріне сәйкес сағаттарды бөлу
6 СӨЖ және СОӨЖ – ның мазмұны
8 Пән бойынша оқу үрдісінің күнтізбелік кестесі

  1 Жалпы ереже
  - Оқытушының аты-жөні – Бақытжанова Анар Бақытжанқызы
  - Кафедра –«Қазақстан тарихы»
  - Байланыс ақпараты – 360225, №1 оқу ғимараты, 1006-кабинет;
  - Дәрістерді өткізу орны – №1 оқу ғимараты; 1211 а -дәрісханасы;
 - Пән атауы – «Деректану»
  - Кредит саны – 3;
  - Оқу жұмыс жоспарынан көшірме;


  1.2. Оқу жұмыс жоспарынан көшірме


        Оқу      жұмыс      жоспарынан      көшірме
      кесте-1
|курс       |семестр            |кредит    |лек.   |
|A        |Өте жақсы           |4,00     |95-100  |
|A-        |Өте жақсы           |3,67     |90.94   |
|B+        |Жақсы             |3,33     |85-89   |
|B        |Жақсы             |3,00     |80-84   |
|B-        |Жақсы             |2,67     |75-79   |
|C+        |Қанағаттандырылған       |2,33     |70-74   |
|C        |Қанағаттандырылған       |2,00     |65-69   |
|C-        |Қанағаттандырылған       |1,67     |60-64   |
|D+        |Өту баллы           |1,33     |55-59   |
|D        |Ең төмен өту баллы       |1,00     |50-54   |
|F        |Ең төмен            |0,00     |0-49   |
|I        |Аяқталмаған          |NA      |     |
|W        |Оқудан шығарылған       |NA      |     |
|AW        |Әкімшілік үкім бойынша оқудан |NA      |     |
|         |шығарылған           |       |     |
|P        |Өтті (қорытынды тест)     |NA      |0     |

Әртүрлі жұмыстар түрлерін бағалау критерийлері      кесте-3
|Жұмыс түрі                           |баллдар  |
|Тәжірибелік сабақта жауап беру                 |0,35   |
|Аннотация (әрбір жұмысқа)                   |0,3    |
|Жазбаша жұмыс (әрбір жұмысқа)                 |0,2    |
|Реферат (әрбір жұмысқа)                    |0,3    |
|Дискуссияда қатысу (әрбір жұмысқа)               |0,3    |
|СӨЖ (СОӨЖ) шегінде ауызша жауап беру (әрбір жұмысқа)      |0,4    |
|Межелік бағалау (әрбір жұмысқа)                |5     |
|Ағымды бақылау жұмысы (әрбір жұмысқа)             |5     |
|Зерттеу жұмысы (курстық жұмыс)                 |4,75   |
|Емтихан                            |60    |
|Барлығы                            |100    |

5 Пәннің мазмұны және сабақ түрі бойынша сағаттарды бөлу
Пәннің   мазмұны.   Сабақ   түрі   бойынша   сағаттарды   бөлу
кесте-4
|№ |Тақырып   |Қысқаша мазмұны           |Сағат саны          |
|  |       |                   |Дәріс |Семи  |ОСӨЖ |СӨЖ  |
|  |       |                   |   |нар  |   |   |
|1 |Деректану  |Бұл тақырыпта студент деректанудың  |2   |1   |1,5  |1,5  |
|  |теориясы   |ғылым ретіндегі қызметі тарихи    |   |    |   |   |
|  |       |деректердің пайда болу заңдылықтарын |   |    |   |   |
|  |       |және оларда тарихи процестердің   |   |    |   |   |
|  |       |обьективті бейнелеу дәрежесі туралы |   |    |   |   |
|  |       |мәлімет алады. Тарихи ақпараттарды  |   |    |   |   |
|  |       |іріктеу және талдау тәсілдеріне баса |   |    |   |   |
|  |       |көңіл аударуға байланысты қазіргі  |   |    |   |   |
|  |       |уақыт талабына сай маман тарихшы   |   |    |   |   |
|  |       |дайындаудың маңыздылығын меңгереді  |   |    |   |   |
|2 |Тарихи    |Бұл тақырыпта студент тарихи     |2   |1   |1,5  |1,5  |
|  |деректерді  |деректердің саны, көлемі жағынан аса |   |    |   |   |
|  |сыныптау   |көп, түрі жағынан әр алуандығы    |   |    |   |   |
|  |проблемасы  |туралы, оның барлығын қамту мүмкін  |   |    |   |   |
|  |       |еметігін. Сондықтан тарихи деректер |   |    |   |   |
|  |       |ді меңгеруде дұрыс жол табу, тарихи |   |    |   |   |
|  |       |зерттеулерде оларды тиімді және   |   |    |   |   |
|  |       |пайдалы етіп қолдана білу қажеттілігі|   |    |   |   |
|  |       |оларды сыныптау проблемасы екендігін |   |    |   |   |
|  |       |түсіне алады.            |   |    |   |   |
|3 |Деректану дың|Бұл тақырыпта студент деректанудың  |2   |1   |1,5  |1,5  |
|  |қалыптасуы  |ғылым ретінде қалыптасу тарихын   |   |    |   |   |
|  |және дамуы  |зерттеу XVIII- XIX ғ.ғ. Еуропаның  |   |    |   |   |
|  |       |барлық өркениетті елдерінде болып  |   |    |   |   |
|  |       |өткен түбегейлі қоғамдық өзгерістер |   |    |   |   |
|  |       |салдарынан ұлттық сананың оянуының, |   |    |   |   |
|  |       |сол елдерде тарих ғылымының, оның  |   |    |   |   |
|  |       |ішінде деректанудың қалыптасуына алып|   |    |   |   |
|  |       |келгендігін біледі.         |   |    |   |   |
|4 |Тарихи    |Бұл тақырыпта студент тарихи     |2   |1   |1,5  |1,5  |
|  |деректерді  |деректанудың өзекті мәселесі     |   |    |   |   |
|  |талдау әдісі |деректегі сақталынған ақпарларды ала |   |    |   |   |
|  |       |білу жолдарын іздестіру және сол   |   |    |   |   |
|  |       |ақпарларды тарихи зерттеулерде ғылыми|   |    |   |   |
|  |       |пайдалана білу тәсілдерін жасауды  |   |    |   |   |
|  |       |үйренеді.              |   |    |   |   |
|5 |Қазақ    |Бұл тақырыпта студент қазақ     |   |    |   |   |
|  |зиялылары ның|ғалымдарының деректану ғылымына   |   |    |   |   |
|  |деректану  |қосқан үлесі жөнінде мәлімет ала   |   |    |   |   |
|  |шылық    |алады. Сондай-ақ, олардың      |   |    |   |   |
|  |көзқараста  |көзқарастарына талдау жасайды.    |   |    |   |   |
|  |ры      |                   |   |    |   |   |
|6 |Қазақ    |Бұл тақырыпта студент кеңестік    |   |    |   |   |
|  |ғалымдары  |заманда қазақ халқының зиялы     |   |    |   |   |
|  |ның Кеңес  |қауымының тарих жөнінде және тарихи |   |    |   |   |
|  |өкіметі   |көзқарас қалыптастырудағы орнын   |   |    |   |   |
|  |жылдарын   |айшықтайды.             |   |    |   |   |
|  |дағы     |                   |   |    |   |   |
|  |деректану  |                   |   |    |   |   |
|  |шылық қызметі|                   |   |    |   |   |
|7 |Деректің   |Бұл тақырыпта студент деректі    |2   |1   |1,5  |1,5  |
|  |пайда болуын |сынаудың мәтінді оқудан, оның дәл  |   |    |   |   |
|  |сынау    |мазмұнын, өмір сүру формасын     |   |    |   |   |
|  |       |айқындаудан, түпнұсқалығын, уақытын, |   |    |   |   |
|  |       |авторын, жасалынған жерін, пайда   |   |    |   |   |
|  |       |болуының нақты тарихи жағдайын,   |   |    |   |   |
|  |       |деректі жасаудағы мақсаты мен    |   |    |   |   |
|  |       |міндеттерін анықтай алуға үйренеді. |   |    |   |   |
|8 |Ежелгі жазба |Бұл тақырыпта студент деректану   |2   |1   |1,5  |1,5  |
|  |тарихи    |саласында жазбаша деректердің алатын |   |    |   |   |
|  |деректер   |орнын және ғылым үшін оның      |   |    |   |   |
|  |       |маңыздылығын сонымен қатар жазбаша  |   |    |   |   |
|  |       |деректердің әр елдің тарихында сан  |   |    |   |   |
|  |       |түрлі себептерге байланысты хабарлар |   |    |   |   |
|  |       |алады.                |   |    |   |   |
|9 |Жылнама   |   Бұл тақырыпта студент ортағасыр |2   |1   |1,5  |1,5  |
|  |лар және   |тарихының аса маңызды жазба     |   |    |   |   |
|  |жылнама   |деректерінің бір тобын құрайтын   |   |    |   |   |
|  |тану     |жылнамалар жайлы, әр халықтың даму  |   |    |   |   |
|  |       |ерекшеліктеріне қарай олардың тарихи |   |    |   |   |
|  |       |дерек көздерінің өзіндік      |   |    |   |   |
|  |       |ерекшеліктерін анықтай алуға     |   |    |   |   |
|  |       |үйренеді.              |   |    |   |   |
|10 |Орта ғасырлық|Бұл тақырыпта студент жылнамалар тек |2   |1   |1,5  |1,5  |
|  |жазба    |славян халықтарының ғана емес,    |   |    |   |   |
|  |ескерткіш  |сонымен қатар белгілі бір дәрежеде  |   |    |   |   |
|  |тер     |көшпенділердің тарихының дерек    |   |    |   |   |
|  |       |көздері міндетін атқара алатындығы  |   |    |   |   |
|  |       |туралы мәлімет ала алады.      |   |    |   |   |
|11 |Заң актілері |Бұл тақырыпта студент заң актілерін |2   |1   |1,5  |1,5  |
|  |— тарихи   |зерттейтін сала дипломатиканың дерек |   |    |   |   |
|  |дерек көзі. |көздерін табу зерттеу және әдіс   |   |    |   |   |
|  |       |тәсілдерін талдаудағы орнын және заң |   |    |   |   |
|  |       |актілерінің мемелекет тарихында   |   |    |   |   |
|  |       |таптырмас тарихи жазба дерек ретінде |   |    |   |   |
|  |       |маңызын анықтауға үйренеді.     |   |    |   |   |
|12 |Іс-қағаздық |Бұл тақырыпта студент жаңа заман   |2   |1   |1,5  |1,5  |
|  |құжаттар   |тарихының даму тарихында, қоғамның  |   |    |   |   |
|  |       |түбегейлі өзгерістерге ұшырауы    |   |    |   |   |
|  |       |нәтижесінде пайда болған іс- қағаздық|   |    |   |   |
|  |       |құжаттардың маңызды орнын,      |   |    |   |   |
|  |       |өзектілігін оқып үйренуге, талдауға, |   |    |   |   |
|  |       |зерттеуге дағдыланады.        |   |    |   |   |
|13 |Мерзімді   |Бұл тақырыпта студент қоғамда болып |2   |1   |1,5  |1,5  |
|  |       |жатқан әр алуан уақиғалар туралы дер |   |    |   |   |
|  |       |кезінде оқырмандарына мәлімет жеткізу|   |    |   |   |
|  |       |міндетіін атқаратын мерзімді басылым,|   |    |   |   |
|  |басылымдар  |уақыт өте келе баға жетпес құнды   |   |    |   |   |
|  |       |деректер көзіне айналатындығына көзін|   |    |   |   |
|  |       |жеткізу. Оны зерттеудің, талдаудың, |   |    |   |   |
|  |       |әдіс- тәсілдердің жолдарын үйрету.  |   |    |   |   |
|14 |Жеке адамдық |Бұл тақырыпта студент жеке адамның  |2   |1   |1,5  |1,5  |
|  |құжаттар   |өзі өмір сүрген заманы туралы мәлімет|   |    |   |   |
|  |тарихи дерек |беретін мемуарлық жазба деректердің |   |    |   |   |
|  |ретінде   |алатын орны туралы мәлімет ала    |   |    |   |   |
|  |       |аалады.               |   |    |   |   |
|15 |Статистика  | Бұл тақырыпта студент мемлекетт,  |2   |1   |1,5  |1,5  |
|  |лык деректер.|қоғамның өміріндегі статистикалық  |   |    |   |   |
|  |       |мәліметтерді талдаудың, зерттеудің  |   |    |   |   |
|  |       |әдіс тәсілдерін меңгереді.      |   |    |   |   |

6 СОӨЖ және СӨЖ мазмұны


СОӨЖ          және          СӨЖ          жоспары
         кесте -5
|№  |Тақырыптардың атауы    |    СОӨЖ     |     СӨЖ      |
|рет. |             |           |            |
|1.  |Тарихи деректерді талдау |Ежелгі жазба тарихи |Орта ғасырлық жазба  |
|   |методикасы.        |деректер       |ескерткіштер.     |
|2.  |Іс- қағаздық құжаттардың |Деректанудың қазіргі |Тарихнама мен деректану|
|   |деректік маңызы.     |даму мәселелері.   |арасындағы қатынас   |
|   |             |           |негіздері.       |
|3.  |Деректің шынайылығын   |Тарихи деректанудың |Дерек түрлері.     |
|   |анықтаудың әдіс –     |өзекті мәселелері.  |            |
|   |тәсілдері         |           |            |
|4.  |Жылнамалар жайлы     |Көшпенділердің    |Заң актілерін     |
|   |мәліметтер        |тарихының дерек   |зерттейтін сала    |
|   |             |көздері.       |дипломатика.      |
|5.  |Мәліметті жеткізу міндетін|Мұрағат деректері:  |Мемуарлық жазба    |
|   |атқаратын мерзімді басылым|мәні және маңызы.  |деректердің алатын   |
|   |- дерек көзі ретінде   |           |орны.         |

7 «Деректану » пәні бойынша оқу үрдісінің күнтізбелік кестесі


«Деректану» пәні бойынша оқу үрдісінің күнтізбелік сызбасы     кесте -
6
№Апта1234567891011121314151Бақылау
ТүріБХКТ1ХКб/ж
ХКТ2КРККб/ж2Балл
Көрсеткіштері555555555555555
Р-реферат
Х-хабарлама
К-конспект
б/ж-бақылау жұмысы
Б-библиография
Т1-термин
Т2-тест құрастыру
Пәндер