Файл қосу


Кірме сөздер«Кәсіби қазақ (орыс) тілі»

            ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
   5В073200- «Стандарттау, сертификаттау және метрология»мамандығының

        СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
                  СЕМЕЙ
                   2013
                  Кіріспе

   1 ҚҰРАСТЫРҒАН
   Құрастырушы  ________ «___» __________ 2013 ж.
   Рахимова  Ш.М.,  «Стандарттау  және  биотехнология»  кафедрасының
оқытушысы.


   2 ТАЛҚЫЛАНДЫ
   2.1 Семей қаласының Шәкәрім  атындағы  мемлекеттік  университеті
«Стандарттау және биотехнология» кафедрасының отырысында.
   «___»_______ 2013 жылы, № 1 хаттама.


   Кафедра меңгерушісі ___________ т.ғ.к. Ж.Какимова


   2.2 Инженерлік - технологиялық факультеттің оқу-әдістемелік бюро
отырысында
   «__» _______ 2013 жылы, № 1 хаттама.


   Төрайымы ______________ С. Толеубекова


   3 БЕКІТІЛГЕН
   Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында қабылданған және
баспадан шығаруға кеңес берді.
    «___»_________ 2013 жылы, № 1 мәжілісхат.


   ОӘК төрайымы, проректор __________ Г. Искакова


   4 АЛҒАШҚЫ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН.


4  20___ж. «____» __________ шыққан ПОӘК-нің
№ 1 БАСЫЛЫМЫ
                  Мазмұны


1 Жалпы ережелер
2 Пәннің мазмұны және сабақтардың түрі бойынша сағаттарға бөлу
3 Пәнді оқытудың әдістемелік нұсқаулары
4 Курс форматы
5 Курс саясаты
6 Бағалау саясаты
7 Әдебиеттер


   1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


   1.1 Оқытушы және пән туралы жалпы мәлімет
   Рахимова Шынар Мендыгалиевна, оқытушы
   «Стандарттау және биотехнология» кафедрасы
   Ақпараттық қатынас-телефон: 35-05-90, №9 оқу ғимараты, №304 бөлме
   Сабақ өтетін орын - №301 аудитория
   Пән бойынша кредит саны - 2
   1.2 Оқу жұмыс жоспарынан көшірме (Кесте 1)


   Кесте 1 – Оқу жұмыс жоспарынан көшірме

|Курс          |Сем-естр                     |
|            |Дәріс  |Семинар |Лаб   |ОСӨЖ   |СӨЖ   |
|1            |2    |3    |4    |5    |6    |
|Л: Қазақстан жаһандану |     |1    |    |2    |2    |
|дәуірінде        |     |     |    |     |     |
|            |     |     |    |     |     |
|Г:Үндестік заңы     |     |     |    |     |     |
|Л:           |     |1    |    |2    |2    |
|Г: Лексика       |     |     |    |     |     |
|және лексикология ұғымы |     |     |    |     |     |
|туралы         |     |     |    |     |     |
|Л:Білім де бәсекеге   |     |1    |    |2    |2    |
|түседі         |     |     |    |     |     |
|            |     |     |    |     |     |
|Г: Сөздің тура және   |     |     |    |     |     |
|ауыспалы мағынасы    |     |     |    |     |     |
|Л:           |     |1    |    |2    |2    |
|            |     |     |    |     |     |
|Г: Диалект және кәсіби |     |     |    |     |     |
|сөздер         |     |     |    |     |     |
|Л: Кәсіби мәтін №5   |     |1    |    |2    |2    |
|            |     |     |    |     |     |
|Г: Жалпылама      |     |     |    |     |     |
|қолданылатын терминдер |     |     |    |     |     |
|мен сөздер. Терминдердің|     |     |    |     |     |
|ұғымы мен мағынасы.   |     |     |    |     |     |
|Маман саласындағы    |     |     |    |     |     |
|терминдер мен ұғымдар. |     |     |    |     |     |
|Л:           |     |1    |    |2    |2    |
|            |     |     |    |     |     |
|            |     |     |    |     |     |
|Г: Кірме сөздер     |     |     |    |     |     |
|Л: Кәсіби мәтін №    |     |1    |    |2    |2    |
|            |     |     |    |     |     |
|Г: Кәсіби сала мамандығы|     |     |    |     |     |
|бойынша қанатты сөздер, |     |     |    |     |     |
|фразеологиялық     |     |     |    |     |     |
|тіркестер,       |     |     |    |     |     |
|мақал-мәтелдердің    |     |     |    |     |     |
|қазақша-орысша     |     |     |    |     |     |
|баламалары.       |     |     |    |     |     |
|Мақал-мәтелдерді кәсіби |     |     |    |     |     |
|тілде қолдану.     |     |     |    |     |     |
|Л:           |     |1    |    |2    |2    |
|            |     |     |    |     |     |
|            |     |     |    |     |     |
|Г: Көнерген сөздер мен |     |     |    |     |     |
|неологизмдер      |     |     |    |     |     |
|Л:           |     |1    |    |2    |2    |
|            |     |     |    |     |     |
|            |     |     |    |     |     |
|Г: Стиль туралы түсінік.|     |     |    |     |     |
|Стиль турлері      |     |     |    |     |     |
|Л:           |     |1    |    |2    |2    |
|            |     |     |    |     |     |
|Г:Ресми іс-қағаздар   |     |     |    |     |     |
|стилі          |     |     |    |     |     |
|Л:           |     |     |    |     |     |
|            |     |     |    |     |     |
|Г: Ғылыми стиль    |     |     |    |     |     |
|лексикасы. Ғылыми    |     |     |    |     |     |
|мәтіндердегі      |     |     |    |     |     |
|терминдердің қолданысы. |     |     |    |     |     |
|Ғылыми және публицистика|     |     |    |     |     |
|лық стильде лебіз айтуға|     |     |    |     |     |
|дағдылану.       |     |     |    |     |     |
|Л:           |     |1    |    |2    |2    |
|            |     |     |    |     |     |
|Г: Публицистикалық   |     |     |    |     |     |
|стильдегі сөз      |     |     |    |     |     |
|қолданыстары      |     |     |    |     |     |
|Л:           |     |1    |    |2    |2    |
|            |     |     |    |     |     |
|Г: Сөзжасам. Сөзжасамның|     |     |    |     |     |
|тәсілдері.       |     |     |    |     |     |
|Л:           |     |1    |    |2    |2    |
|Г: Туынды сөздер    |     |     |    |     |     |
|Л:           |     |1    |    |2    |2    |
|            |     |     |    |     |     |
|Г: Жалғаулардың түрлері |     |     |    |     |     |
|Барлығы         |     |15    |    |30    |30    |

   3 ПӘНДІ ОҚЫТУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАРЫ
  •    пәнді оқуға қажетті уақытты жоспарлау мен ұйымдастыру бойынша
   кеңестер;
  • студент әрекеттерінің ретін сипаттау;
  • ПЭОӘК материалдарын пайдалану бойынша ұсыныстар;
  • әдебиетпен жұмыс істеу бойынша ұсыныстар;
  • емтиханға дайындық бойынша кеңестер және т.б.

   4 КУРС ФОРМАТЫ
   Аудиториялық уақытқа семинар сабақтары, оқытылған материалды талқылау
және әртүрлі тапсырмаларды  орындау  кіреді.  Әрбір  сабаққа  студент
әдебиеттің негізгі және қосымша  қайнар  көздерінің  тізіміне  сәйкес
дайындалуы керек  (негізгі  бөлімдер  мен  бөлімшелер  әрбір  сабақта
нақтыланады). Аралық бақылау жұмысында болмаған студенттер автоматты түрде
0 балл алады және бақылау жұмысын тапсыруға жіберілмейді.
   Сабаққа қатысу  және  негізгі  ұғымдарды,  түсіндірмелерді  және
мәліметтерді жазып алу студенттің міндеті болып табылады. Егер студент
қандай да бір жағдайлармен  қатыспаған жағдайда, сабақтың  материалын
топтағы басқа студенттен алуы керек. Әсіресе, СӨЖ тапсыру барысында,
аралық, ағымдық бақылау мен қорытынды емтихан кезінде кітаптан немесе басқа
біреуден көшіруге, тапсырмалардың дайын көшірмесін пайдалануға және басқа
студенттің орнына емтихан тапсыруға болмайды. Шектеу қойылған мәліметтер
алған, интранет жүйесінің тыйым салынған ақпараттарын және шпаргалканы
пайдаланған студентке қорытынды емтиханда «F» бағасы қойылады.
   Студенттердің өздік жұмысы – бұл тұлғаның жеке танымды қызметі, ол
өзіне тек қана алған білімін бекітіп қоймауы,  сонымен  қатар  жеке
шығармашылық ойлау процесі болып табылады. Өзіндік жағынан ол келешек
маманның шығармашылығы үшін жаңа білімінің ашылуына, қалыптасуына жағдай
жасайды.
   Өздік жұмыс сонымен қатар  студенттің  максималды  белсенділігін
қарастырады және ол алған білімін ұйымдағы ғылыми зерттеу, қоғамдық және
өндірістік қызметтерде көрінеді.


   5 КУРС САЯСАТЫ
   Курсты оқу барысында алынған барлық ұпайлар жинақталып, бір-біріне
қосылады. Осы курстан алған ақтық бағаны шығару үшін әрбір тапсырма мен
аралық және қорытнды бақылаудан алынған баға және емтихан бағаларының
қорытындысы  бойынша  орташа  ұпай  есептеледі.  Барлық  тапсырмаларды
көрсетілген уақытында өткізу қажет. Барлық тапсырмаларды қабылдап алу
емтиханға 7 күн қалғанда аяқталады. Барлық тапсырманы өткізбеген студенттер
емтиханға кіргізілмейді. Жұмысты кеш тапсырсаңыз: қосымша тапсырма беру
арқылы жұмыс көлемі ұлғайтылады. Тапсырмалар оқытушы тағайындаған уақытта
қабылданады. Емтиханға келмесеңіз, орынды себеп болса, бұрынғы орындалған
жұмыстарыңыз есепке алынады; орынсыз себеп болса, тапсырманы орындауыңыз
қажет және осы мәселеге қатысты университет саясаты есепке алынады. Әрбір
тақырыпты қайталау және өтеу міндетті. Өтілген материалды меңгеру деңгейі
тест арқылы  тексеріледі.  Тест  алдын  ала  ескертілмей  өткізіледі.
Аудиториялық сабақтарды босатпау, кешікпеу міндетті. Себепсіз сабақтан
қалсаңыз: қосымша шығармашылылық жұмыс беріледі (реферат, көркем мәтінге
талдау т.б.);  Сабаққа екі рет кешігу бір  рет  сабақ  босатылғанға
теңгеріледі. Оқу үрдісіне белсенді түрде қатысу қажет.

   6 БАҒАЛАУ САЯСАТЫ


  «Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу» пәні бойынша ұпайларды бөлу
                                   2 Кесте
|Апта |Бақылау түрі             |Барлық ұпай  |Ескерту     |
|1  |2                  |3       |4        |
|   |1-аптадан 7-апта аралығында дәріске |30       |        |
|   |қатысу                |        |        |
|1  |Семинар               |12       |        |
|   |ОЖСӨЖ                |6       |        |
|   |СӨЖ                 |10       |        |
|2  |Семинар               |12       |        |
|   |ОЖСӨЖ                |6       |        |
|   |СӨЖ                 |10       |        |
|3  |Семинар               |12       |        |
|   |ОЖСӨЖ                |6       |        |
|   |СӨЖ                 |10       |        |
|4  |Семинар               |12       |        |
|   |ОЖСӨЖ                |6       |        |
|   |СӨЖ                 |10       |        |
|5  |Семинар               |12       |        |
|   |ОЖСӨЖ                |6       |        |
|   |СӨЖ                 |10       |        |
|6  |Семинар               |12       |        |
|   |ОЖСӨЖ                |6       |        |
|   |СӨЖ                 |10       |        |
|7  |Семинар               |12       |        |
|   |ОЖСӨЖ                |6       |        |
|   |СӨЖ                 |10       |        |
|   |Межелік бақылау           |74       |        |
|1-7 апта аралығындағы оқу нәтижесі бойынша |300      |        |
|қорытынды ұпай               |        |        |
|   |8-15 апта аралығында дәріске қатысу |30       |        |
|8  |Семинар               |12       |        |
|   |ОЖСӨЖ                |5       |        |
|   |СӨЖ                 |9       |        |
|9  |Семинар               |12       |        |
|   |ОЖСӨЖ                |5       |        |
|   |СӨЖ                 |9       |        |
|10  |Семинар               |12       |        |
|   |ОЖСӨЖ                |5       |        |
|   |СӨЖ                 |9       |        |
|11  |Семинар               |12       |        |
|   |ОЖСӨЖ                |5       |        |
|   |СӨЖ                 |9       |        |
|12  |Семинар               |12       |        |
|   |ОЖСӨЖ                |5       |        |
|   |СӨЖ                 |9       |        |
|13  |Семинар               |12       |        |
|   |ОЖСӨЖ                |5       |        |
|   |СӨЖ                 |9       |        |
|14  |Семинар               |12       |        |
|   |ОЖСӨЖ                |5       |        |
|   |СӨЖ                 |9       |        |
|15  |Семинар               |12       |        |
|   |ОЖСӨЖ                |5       |        |
|   |СӨЖ                 |9       |        |
|   |Межелік бақылау           |62       |        |
|9-15 апта аралығындағы оқу нәтижесі бойынша|300      |        |
|қорытынды ұпай               |        |        |
|Емтихан бойынша қорытынды ұпай       |400      |        |
|Академиялық кезең бойынша қорытынды ұпай  |1000      |        |
   7. СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ


    1. Психологиялық терминдер. Психологиялық  терминдердің  салалық
     сөздікте түзілуі (Тапсырма түрі: терминдер сөздігін құрастыру –
     100 сөз).
    2. Психологиялық ғылыми жаңалықтарға сипаттама беру (Тапсырма түрі:
     реферат).
    3.  Іскерлік дағды қалыптастыруға  арналған  тілдік  құрылымдар
     (Тапсырма түрі: реферат).
    4. Мамандығы бойынша ғылыми еңбектерді оқып түсіну және қазақ және
     орысша аңдатпа (аннотация) жазу (Тапсырма түрі: ғылыми мақаланың
     көшірмесі және 2 тілде жазылған аңдатпа).
    5. Аударма: түсінігі, түрлері, талаптар, әдістері, ерекше жағдайлары,
     маңызы (Тапсырма түрі: баяндама жасау).


   8 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ

   Кесте 4 – Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы
|Оқулықтардың, оқу   |Саны     |Студенттердің |Қамтамасыз ету  |
|құралдарының атауы   |       |саны      |пайызы      |
|1           |2       |3       |4        |
|Бектұров Ш. Қазақ тілі.|1       |6       |20%       |
|Алматы: Мектеп, 1992. –|       |        |         |
|223 б.         |       |        |         |
|Мұхамадиева Н.Қ.    |4       |6       |50%       |
|«Іскерлік қазақ тілі». |       |        |         |
|Астана, 2007 ж.    |       |        |         |
|Жиенбаев С., Бегалиев |2       |6       |40%       |
|Г., Уюкбаев И. Қазақ  |       |        |         |
|тілі. - Алматы, 2000. |       |        |         |
|В.Салагаев, Б.Шалабай. |5       |6       |100%       |
|«Іс қағаздарын жүргізу |       |        |         |
|туралы». - Алматы   |       |        |         |
|«Раритет», 2000.    |       |        |         |
|Кеңесбаев І. Қазақ   |2       |6       |40%       |
|тілінің        |       |        |         |
|фразеолог.сөздігі.   |       |        |         |
|–Алматы: Ғылым, 1977  |       |        |         |
|«Қазақстан       |3       |6       |60%       |
|Республикасында іс   |       |        |         |
|қағаздарын жүргізу»  |       |        |         |
|(мемлекеттік және ресми|       |        |         |
|тілдерде іс қағаздарын |       |        |         |
|жүргізудің үлгілері) - |       |        |         |
|А, 2001.        |       |        |         |
|Өмірзақ Т., Сансызбай |2       |6       |40%       |
|Ә. Қазақ тілі. IV   |       |        |         |
|деңгей. Астана, 2006. |       |        |         |


   8 ӘДЕБИЕТТЕР
   1. Негізгі әдебиеттер
   8.1.1 Қазақстан Республикасының Конституциясы. 30 тамыз,1995 жыл.
   8.1.2 «Қазақстан Республикасындағы тіл туралы» заң, ҚР президенті 11
шілде, 1997 жыл №151
   8.1.3 «Тілдерді қолдану мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы». ҚР
президентінің Жарлығы 5 қазан, 1998 жыл. №4106.
   8.1.4 «Тілдерді қолдану мен дамытудың 2001-2010 жылдарға арналған
мемлекеттік бағдарламасы». ҚР президентінің Жарлығы 7 ақпан, 2001 жыл,
№550
   8.1.5 «Мемлекеттік ұйымдарда мемлекеттік тілдің қолдану аясын кеңейту
туралы». ҚР Үкіметінің Қаулысы 14 тамыз, 1998 жыл №769
   8.1.6 «Мемлекеттік ақпарат жұмыстарын жақсарту бюрократиямен күрес
және құжат айналымын қысқарту шаралары туралы». ҚР  президентінің Жарлығы
31 шілде, 2000 жыл, №427
   8.1.7  «Азаматтардың  өтініштерін  қарау  тәртібі  туралы».  ҚР
президентінің Жарлығы 19 маусым, 1995 жыл.
   8.1.8 «Нормативтік-құқықтық актілері туралы». ҚР-ның заңы: 24 наурыз,
1997 жыл №213-1
   8.1.9 «Құжаттарды мемлекеттік тілде даярлайтын мемлекеттік әкімшілік
қызметкерлерін көтермелеу туралы». ҚР Премьер-Министрлігінің Нұсқауы 21
қыркүйек , 2000 жыл №117
   8.1.10 «Қазақстан Республикасында  қызметтерін  мемлкеттік  тілде
жүргізетін, сонымен қатар мемлекеттік тілді жете меңгерген әділет және сот
органдары қызметкерлерін моральдық және материалдық тұрғыда көтермелеу реті
туралы». ҚР Әділет министірінің бұйрығы 12 маусым, 1999 жыл № 45
   8.1.11 «Қазақстан Республикасында нотариалдық іс жүргізу туралы». ҚР
Әдлет министірінің бұйрығы, 16 шілде, 1998 жыл № 83
   8.1.12 «Іс жүргізу туралы» ҚР Министрлер кабинетінің Қаулысы. 20
маусым, 1992, № 562
   8.1.13 В.Салагаев, Б.Шалабай: «Іс қағаздарын жүргізу туралы» Алматы
«Раритет», 2000.
   8.1.14 І.Жақып. «Іс жүргізу» Алматы «Раритет», 2000
   8.1.15 «Қазақстан Республкасында іс қағаздарын жүргізу» (мемлекеттік
және ресми тілдерде іс қағаздарын жүргізудің үлгілері) А,2001
   8.1.16 Л.Дүйсенбаева «Іс қағаздарын қазақша жүргізу» Алматы «Ана тілі»
2001.
   8.1.17 «Сөздік анықтамалық: екі тілде іс жүргізу» Алматы, «Атамұра»,
1994.
   2. Қосымша әдебиеттер
       1. Дүйсенбекова Л. «Іс-қағаздарын жүргізу». Алматы, 2001ж.
       2. Ақанова Д.Х. және т.б. «Ресми-іскери қазақ тілі».  Алматы,
         2006ж.
       3. Зейнулина А. Ф., Балпанов Н.М.. Іскери- кәсіби қазақ тілі.
         - Павлодар, 2007 ж.
       4. Сөз сарасы. Қазақ тілінің ресми-іскери стилі  бойын.
         әдістем. құрал. Астана, 2009ж.
       5. Өмірзақ Т., Сансызбай Ә. Қазақ тілі. IV деңгей. Астана,
         2006ж.
       6. Зейнуллина А.Ф., Жұмабаева З.Е., Шаһарман А.П., Пазыл Ә.Қ.
         Іскери- кәсіби қазақ тілі: практикалық сабақтарға арналған
         әдістемелік нұсқау. Павлодар, 2009 ж.
       7. Қазақстан Республикасының «Тіл туралы Заңы» (2000 жылдың 13
         наурызында шыққан Заң бойынша).
       8. Мұхамадиева Н.Қ. «Іскерлік қазақ тілі». Астана, 2007 ж.
Пәндер