Файл қосу


Психологиялық мәдениеті|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ                |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК                   |
|УНИВЕРСИТЕТІ                                   |
|2-деңгейлі СМЖ құжаты    |ПОӘК       |ПОӘК 042-18.1.14/01-2013     |
|ПОӘК             |         |                 |
|«Қарым-қатынас психологиясы» |_____2013 жылғы  |                 |
|пәнінің оқытушыға арналған  |№ 1 басылым    |                 |


          5В010300 - «Педагогика және психология»
              мамандығына арналған
          «Қарым-қатынас психологиясы» пәнінің


             ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


          ПӘННІҢ ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМАСЫ                  СЕМЕЙ
                  2014

                  Кіріспе

1ӘЗІРЛЕГЕН
Құрастырушы: аға оқытушы, педагогика ғылымдарының магиcтрі Куребаева Г.А.
 ____________ «25» 08. 2014 ж.

2 КЕЛІСІЛДІ
2.1 Педагогикалық психология кафедрасының отырысында қаралып, талқыланды.
Хаттама № 1 «03» 09. 2014 ж.
Кафедра меңгерушісі _______________ псх.ғ.к. Джумажанова Г.К.

2.2 Педагогикалық факультетінің оқу-әдістемелік бюросында талқыланып,
бекітілді.
Хаттама № 1 «05» 09. 2014 ж.

Төрайымы _________________ п.ғ.к. Ахметова Т.Ш.3 БЕКІТІЛДІ
Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданып, басуға ұсынылды.
Хаттама № 1 «11» 09. 2014ж.

ОӘК төрағасы________________ с.ғ.д., профессор Искакова Г.К.

4  «____» __________ 2014ж. шыққан ПОӘК-нің
№ 1 БАСЫЛЫМЫ


                  Мазмұны

1 Қолданыс аясы
2 Нормативтік сілтемелер
3 Жалпы ережелер
4 Оқу пәнінің мазмұны (модуль)
5 Студенттің өздік жұмысының тақырыптары
6 Пәннің оқу-әдістемелік картасы
7 Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы
8 Әдебиеттер
1 ҚОЛДАНЫС АЯСЫ

«Қарым-қатынас психологиясы» пәнінің оқу-әдістемелік кешенінің құрамына
кіретін оқытушыға арналған пәннің жұмыс бағдарламасы 5В010300 - «Педагогика
және психология» мамандығының студенттеріне арналған.

2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
   Осы «Қарым-қатынас психологиясы» пәнінің оқытушыға арналған жұмыс
бағдарламасы берілген пән бойынша оқу үрдісін ұйымдастырудың тәртібін
төмендегі нормативтік құжаттар негізінде жүзеге асырады:
- 5В010300 «Педагогика және психология» мамандығының 6.08.067-2010, ҚР
Білім және ғылым министрлігінің 2011жылғы «_08_» _тамыз__ №349__ бұйрығымен
бекітілген, ҚР МЖМБС мемлекеттік жалпыға бірдей міндетті білім стандарты;
- 5В010300 «Педагогика және психология» мамандығының типтік оқу жоспары;
- СТУ 042-РГКП-СГУ-5-2012 Пәндердің оқу-әдістемелік кешендерін әзірлеуге
және рәсімдеуге қойылатын жалпы талаптар университет стандарты;

- ДП 042-1.07-2012 «Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің мазмұны мен құрылымы»
құжаттық іс-жосығы.


3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
3.1 Пәннің қысқаша мазмұны
  Психологиялық ғылымдардың кез - келген мәселесі адам өмірінің сан алуан
салаларымен тығыз байланысты.
  Соңғы жылдары психология ғылымдарының аса мән беріп отырған маңызды
мәселелерінің бірі- ол адамдар арасындағы қарым - қатынас.
  Қарым -қатынас өнері, оның құралдары, техникасы, тәсілдері, құрылымы
және психологиялық ерекшеліктері туралы білім «адам - адам» жүйесінде жұмыс
істейтін мамандар үшін аса қажет. Адамдар мен қатынас орната білу, жол таба
білу іскерлігі әркімге керек. Бұл іскерлік кәсіби табыстылықтың негізі
болмақ.
  Адамдар мен қарым - қатынас бұл өнер және ғылым. Ол үшін адамның табиғи
қабілеттілігі мен білімінің алар орны ерекше. Сол  себепті  болашақ
мамандарды кәсіби даярлауда соңғы уақытта оқыту бағдарламасында міндетті
түрде іскерлік қарым - қатынас психологиясы енгізілуде.
3.2 Пәнді оқытудың мақсаты:
Студенттерге қарым - қатынас саласы бойынша психологиялық білім және
іскерлікті меңгеруге көмектесу.
3.3 Пәнді оқыту міндеттері:
  - студенттерді  қарым  -  қатынас  психологиясының  теориялық
негіздерімен қаруландыру;
 * қарым - қатынастың психологиялық аспсктілерін ашып көрсету;
* студенттердің өздігінен психо-педагогикалық зерттеулер жүргізуіне
мүмкіндік беретін білім, іскерлік және дағдыларын қалыптастыру.
  Қарым - қатынас психологиясының  қарастыратын  барлық  мәселелері
гуманитарлық пәндермен (философия,  тарих,  социология,  мәдениеттану,
педагогика, психология және т.б.) тығыз байланысты.
  Курсты меңгеру барысында студенттер  қарым-қатынастың  анықтамасы,
құрылымы, құралдары және мазмұны, оның түрлері мен формалары, қарым -
қатынастағы келіспеушіліктер және олардын алдын -алу жолдары тәрізді
мәселелермен танысады.

3.4 Оқытудың нәтижесі:
 Курстың соңында студент мыналарды білуі керек:
* қарым - қатынастың ғылыми анықтамасын, оның негізгі түсініктерін,
құрылымын, құралдарын және мазмұнын;
 * қарым - қатынастың түрлері мен формаларын;
 * қарым - қатынас үрдісіндегі әсер ету механизмдерін;
  -қарым - қатынастағы  келіспеушіліктер,  олардың  пайда  болу
себептерін және олардың алдын - алу жолдарын;
  - адамдар арасындағы қарым - қатынасты зерттеу әдістемелерін және
оларды жүргізе білу;
  - курс  бойынша  меңгерген  білімін  күнделікті  өз  іс  -
әрекетінде,
сонымен қатар, кәсіби іс - әрекет практикасында өздігінен қолдана білу

3.5 Курстың  пререквизиттері:  Жалпы  психология,  даму  психологиясы,
мамандыққа кіріспе


3.6  Курстың  постреквизиті:  Психокоррекция  негіздері,  коррекциялық
педагогика

3.7 Оқу жұмыс жоспарынан көшірме:

                                   1 Кесте

|Курс                                 |Семестр|
|1                                   |2   |
|Дәріс сабақтары                               |
|Модуль 1. Кіріспе                              |
|Тақырып - 1. Қарым – қатынас әлеуметтік - психологиялық проблема  |1   |
|ретінде                               |    |
|Мақсаты: Қарым – қатынас туралы түсінік беру. Қарым - қатынастың   |    |
|психологиялық және педагогикалық аспектілері жайлы мәлімет беру.   |    |
|Жоспары:                               |    |
|Қарым - қатынас түсінігін анықтау. Қарым- қатынастың пайда болуы және|    |
|дамуы.  Қарым - қатынас мазмұны. Қарым - қатынас құралдары. Қарым- |    |
|қатынас процесіндегі әсер ету механизмдері. Қарым - қатынас стилі.  |    |
|Қарым - қатынастың психологиялық және педагогикалық аспектілері.   |    |
|Тақырып -2. Қарым - қатынас, оның түрлері.              |1   |
|Мақсаты: Қарым – қатынас түрлері жайлы мәлімет беру.         |    |
|Жоспары:                               |    |
|Қарым-қатынас түрлері: іскерлік қарым - қатынас, жеке өзара     |    |
|қарым-қатынас,   топтық   қарым-қатынас,   көпшілік      |    |
|қарым-қатынас   және т.б. Ұзақтығы және аяқталуы бойынша: қысқа  |    |
|және ұзақ уақытты; аяқталған және аяқталмаған немесе үзілген.    |    |
|Тақырып - 3. Қарым-қатынас техникасы мен тәсілдері.         |1   |
|Мақсаты: Қарым-қатынас техникасы мен тәсілдері жайлы түсінік беру.  |    |
|Жоспары:                               |    |
|Қарым - қатынастың перцептивті жағынан сипаттамасы. Әлеуметтік    |    |
|перцепция түсінігі әлеуметтік перцепцияның кезендері: алғашқы    |    |
|қабылдау және эмоциялық бағалау; қарым - қатынастағы серіктесінің  |    |
|жеке ерекшелігін түсіну және оның қылықтарын бағалау; қарым -    |    |
|қатынастағы серіктесінің адамгершілік - мәдени мінез - құлқының   |    |
|дамуын болжау; өзінің мінез -құлкының адамгершілік стратегиясын құру.|    |
|Әлеуметтік перцеицияның психологиялық  механизмдері:        |    |
|идентификация,  эмпатия,  рефлексия  және аттракция.       |    |
|Қарым - қатынастың коммуникативті жағының сипаттамасы. Коммуникативті|    |
|қарым - қатынастың құралдары. Қарым-қатынастағы кедергілер, бедел,  |    |
|түсінбеу.                              |    |
|Қарым - қатынастың интерактивті жағының сипаттамасы. Андреева Г.,  |    |
|Бодалев А, Леоньтев А, Петровский Л. зерттеулері.          |    |
|Тақырып - 4. Қарым - қатынастағы вербальды емес құралдар       |1   |
|Мақсаты: Вербальды емес құралдар туралы түсінік беру. Вербальды емес |    |
|қозғалыстың маңызы жайлы мәлімет беру.                |    |
|Жоспары:                               |    |
|Вербальды емес құралдардың қарым - қатынастағы маңызы.        |    |
|Әңгімелесушілердің ішкі жағдайын, олардың қимыл - қозғалысы,     |    |
|мимикалары арқылы танып білу. Көз және ерінмен берілетін белгілер.  |    |
|Жалғандықты білдіретін мимика, қимыл - қозғалыстар. Вербальды емес  |    |
|қозғалыстың маңызы.                         |    |
|Модуль 2. Адамдардың өзара қатынас психологиясы.           |    |
|Тақырып - 5. Қарым-қатынас және жеке бастық қатынастар.       |1   |
|Мақсаты: Қарым-қатынас және жеке бастық қатынастар, шағын топ және  |    |
|ұжым туралы түсінік беру.                      |    |
|Жоспары:                               |    |
|Басқарудағы қарым - қатынастың мәні мен орны. Шағын топ және ұжым  |    |
|туралы түсінік. Топтағы қарым - қатынас және оның құрылымы. Шағын  |    |
|топтағы әлеуметтік биліктің құрылымы. Топтағы және ұжымдағы өзара  |    |
|қатынастар.                             |    |
|Тақырып - 6. Жеке бас аралық психикалық өзара әрекеттесу формалары. |1   |
|Мақсаты: Қарым - қатынастағы бедел, қарым-қатынас этикеті жайлы   |    |
|түсінік беру.                            |    |
|Жоспары:                               |    |
|Психологиялық технология туралы түсінік. Қарым-қатынас этикеті. Жеке|    |
|шара    қатынастағы  іскерлік  карым  -  қатынас     |    |
|этикетінің психологиялық  және  педагогикалық  технологиясы.   |    |
|Психологиялық  -педагогикалық  және этикалық талаптар  және   |    |
|ережелер.  Субординация түсінігі.Қарым - қатынастағы бедел.     |    |
|Модуль 3. Қарым-қатынас мәдениеті                  |    |
|Тақырып - 7. Қарым - қатынас этикасы                 |1   |
|Мақсаты: Этика, мораль, адамгершілік түсініктерінің арақатынасы жайлы|    |
|түсінік беру.                            |    |
|Жоспары:                               |    |
|Этика туралы жалпы түсінік. Этика, мораль, адамгершілік       |    |
|түсініктерінің арақатынасы. Кәсіби этиканың қалыптасуы. Мораль    |    |
|құрылымы және функциялары. Қылық және сана, адамгершілік қатынаста  |    |
|мәні. Мораль категориялары және оның классификациясы. Іскерлік    |    |
|этикасы, оның қалыптасуы. Қарым - қатынас этикасын дамыту.      |    |
|Тақырып - 8. Педагогикалық қарым - қатынастың психологиялық     |1   |
|аспектілері                             |    |
|Мақсаты: Педагогикалық қарым - қатынас туралы түсінік беру. Қарым - |    |
|қатынас үрдісіндегі өзара әрекеттесу рөлі жайлы мағлұмат беру.    |    |
|Жоспары:                               |    |
|Педагогикалық қарым - қатынас туралы түсінік. Қарым - қатынас    |    |
|үрдісіндегі өзара әрекеттесу рөлі. Коммуникативті міндеттері.    |    |
|Коммуникативті іскерлік және комуникативті қабілеттілік. Қарым    |    |
|-қатынасты дамыту. Коммуникативті әсер етудің тиімділігін     |    |
|жетілдіретін құралдар.                       |    |
|Тақырып -9. Көпшілік алдында сөйлеудің психологиялық ерекшеліктері  |1   |
|Мақсаты: Сөйлеу мәдениеті жайлы түсінік беру.            |    |
|Жоспары:                               |    |
|Шешендік өнер туралы түсінік. Сөйлеуге даярлану. Көпшілік назарын  |    |
|өзіңе аудару тәсілдері. Сөйлеуді аяқтау және қорытындылау. Іскер   |    |
|адамның сөйлеу мәдениеті. Психологиялық мәдениеті. Логикалық     |    |
|мәдениеті.                              |    |
|Тақырып -10. Қарым - қатынас мәдениеті                |2   |
|Мақсаты: Қарым-қатынастағы әңгімелесу барысындағы психологиялық   |    |
|мәдениеті жайлы мәлімет беру.                    |    |
|Жоспары:                               |    |
|Әңгімелесу барысындағы сөйлеу мәдениеті. Іс барысындағы әңгімелесуге |    |
|қойылатын негізгі талаптар. Сөйлеу этикеті. Іскерлік әңгімелесу   |    |
|барысындағы логикалық мәдениет. Қарым- қатынастағы әңгімелесу    |    |
|барысындағы психологиялық мәдениет. Әңгіме барысында жағымды     |    |
|психологиялық климатты қалыптастыру.                 |    |
|Тақырып-11. Келіспеушілік.                      |2   |
|Мақсаты: Келіспеушілік туралы жалпы түсінік беру. Келіспеушілікті  |    |
|шешу жолдары жайлы мағлұмат беру.                  |    |
|Жоспары:                               |    |
|Келіспеушілік және оның құрылымы. Келіспеушіліктің пайда болу    |    |
|себептері және оның зардаптары. Келіспеушіліктер классификациясы.  |    |
|Келіспеушілік жағдайындағы әдепсіз қылықтардың себептері.      |    |
|Келіспеушілікті шешу жолдары. Стресс және стрестік жағдайлар.    |    |
|Келіспеушіліктегі қылық этикасы. Келіспеушілік жағдайын шешудің   |    |
|этикалық қағидалары.                         |    |
|Тақырып - 12. Дауласу және пікірталас, олардың психологиялық     |2   |
|ерекшеліктері                            |    |
|Мақсаты: «Дауласу», «пікірталас», «сөзбен қағысу» түсініктеріне   |    |
|анықтама беру.                            |    |
|Жоспары:                               |    |
|Дауласу түрлерін классификациялау. Дауласу мәдениеті. Дауласудағы  |    |
|сендірудің психологиялық тәсілдері: дауласуға қатысушыларға әсер ету |    |
|тәсілдері; дауласудағы сұрақтар және оған жауап түрлері; әділетсіз  |    |
|тәсілдер, ерікті және еріксіз амалдар.                |    |
|Тәжірибелік (семинар) сабақтар                    |    |
|№1 Тәжірибелік. Қарым - қатынас әлеуметтік - психологиялық проблема |2   |
|ретінде                               |    |
|1.Қарым - қатынас мазмұны. Қарым - қатынас құралдары.        |    |
|2.Қарым- қатынас процесіндегі әсер ету механизмдері.         |    |
|3.Қарым - қатынас стилі.                       |    |
|№2-Тәжірибелік. Қарым - қатынас, оның түрлері.            |2   |
|1. Қарым-қатынас түрлері: іскерлік қарым - қатынас, жеке өзара    |    |
|қарым-қатынас,   топтық   қарым-қатынас,   көпшілік      |    |
|қарым-қатынас                            |    |
|2.Ұзақтығы және аяқталуы бойынша: қысқа және ұзақ уақытты; аяқталған |    |
|және аяқталмаған немесе үзілген.                   |    |
|№3-тәжірибелік. Қарым-қатынас техникасы мен тәсілдері.        |2   |
|1.Әлеуметтік перцепция түсінігі                   |    |
|2.Әлеуметтік перцепцияның кезендері:                 |    |
|3.Әлеуметтік перцепцияның психологиялық  механизмдері        |    |
|№4-тәжірибелік. Қарым - қатынастағы вербальды емес құралдар     |2   |
|1.Вербальды емес құралдардың қарым - қатынастағы маңызы.       |    |
|2.Әңгімелесушілердің ішкі жағдайын, олардың қимыл- қозғалысы,    |    |
|мимикалары арқылы танып білу. Көз және ерінмен берілетін белгілер.  |    |
|Жалғандықты білдіретін мимика, қимыл - қозғалыстар.         |    |
|3.Вербальды емес қозғалыстың маңызы                 |    |
|№5-Тәжірибелік. Қарым-қатынас және жеке бастық қатынастар.      |2   |
|1.Басқарудағы қарым - қатынастың мәні мен орны.           |    |
|2.Шағын топ және ұжым туралы түсінік. Топтағы қарым - қатынас және  |    |
|оның құрылымы. Шағын топтағы әлеуметтік биліктің құрылымы.      |    |
|3.Топтағы және ұжымдағы өзара қатынастар.              |    |
|№6 Тәжірибелік. Жеке бас аралық психикалық өзара әрекеттесу     |2   |
|формалары.                              |    |
|1.Қарым-қатынас этикеті.                       |    |
|2.Психологиялық  - педагогикалық  және этикалык талаптар  және  |    |
|ережелер.                              |    |
|3.Субординация түсінігі. Қарым - қатынастағы бедел.         |    |
|№7 Тәжірибелік. Қарым - қатынас этикасы               |3   |
|1.Этика, мораль, адамгершілік түсініктерінің арақатынасы. Кәсіби   |    |
|этиканың қалыптасуы.                         |    |
|2.Мораль құрылымы және функциялары. Қылық және сана, адамгершілік  |    |
|қатынаста мәні. Мораль категориялары және оның классификациясы.   |    |
|3. Іскерлік этикасы, оның қалыптасуы. Қарым - қатынас этикасын    |    |
|дамыту.                               |    |
|№8- Тәжірибелік. . Педагогикалық қарым - қатынастың психологиялық  |3   |
|аспектілері                             |    |
|1.Қарым - қатынас үрдісіндегі өзара әрекеттесу рөлі.         |    |
|2.Коммуникативті міндеттері. Коммуникативті іскерлік және      |    |
|комуникативті қабілеттілік. Коммуникативті әсер етудің тиімділігін |    |
|жетілдіретін құралдар.                       |    |
|№9-Тәжірибелік Көпшілік алдында сөйлеудің психологиялық ерекшеліктері|3   |
|1. Көпшілік назарын өзіңе аудару тәсілдері. Сөйлеуді аяқтау және   |    |
|қорытындылау. 2.Іскер адамның сөйлеу мәдениеті. Психологиялық    |    |
|мәдениеті. Логикалық мәдениеті.                   |    |
|№10-Тәжірибелік. Қарым - қатынас мәдениеті              |3   |
|1.Іскерлік әңгімелесу барысындағы логикалық мәдениет.        |    |
|2.Қарым- қатынастағы әңгімелесу барысындағы психологиялық мәдениет. |    |
|3.Әңгіме барысында жағымды психологиялық климатты қалыптастыру.   |    |
|№11-Тәжірибелік. Келіспеушілік.                   |3   |
|1.Келіспеушілік және оның құрылымы. Келіспеушіліктің пайда болу   |    |
|себептері және оның зардаптары. Келіспеушіліктер классификациясы.  |    |
|Келіспеушілік жағдайындағы әдепсіз қылықтардың себептері.      |    |
|2.Келіспеушілікті шешу жолдары. Стресс және стрестік жағдайлар.   |    |
|Келіспеушіліктегі қылық этикасы.                   |    |
|3.Келіспеушілік жағдайын шешудің этикалық қағидалары.        |    |
|№12-тәжірибелік. Дауласу және пікірталас, олардың психологиялық   |3   |
|ерекшеліктері                            |    |
|1.Дауласу түрлерін классификациялау. Дауласу мәдениеті.       |    |
|2.Дауласудағы сендірудің психологиялық тәсілдері: дауласуға     |    |
|қатысушыларға әсер ету тәсілдері; дауласудағы сұрақтар және оған   |    |
|жауап түрлері; әділетсіз тәсілдер.                  |    |
5 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ

5.1 Қарым-қатынас әлеуметтік психологиялық проблема ретінде
5.2 Қарым-қатынас мәдениеті
5.3 Вербалды және вербалды емес қарым-қатынас.
5.4 Іскерлік қарым – қатынас психологиясы
5.5 Қарым-қатынас техникасы мен тәсілдері
5.6 Қарым-қатынас стратегиясы


6 ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ
                                   3-Кесте
|Тақырыптар              |Көрнекі     |Өз бетімен   |Бақылау   |
|                   |құралдар,    |дайындалу   |Түрі    |
|                   |плакаттар,   |сұрақтары   |      |
|                   |лабораториялық |        |      |
|                   |стендтер    |        |      |
|Дәріс сабақ   |Тәжірибелік сабақ  |        |        |      |
|1        |2          |5        |6       |      |
|Қарым – қатынас |Қарым – қатынас   |Библиографиялық |Қарым - қатынас|Жазбаша,  |
|әлеуметтік    |әлеуметтік     |жұмыс.     |мазмұны. Қарым |ауызша   |
|психологиялық  |психологиялық    |        |- қатынас   |      |
|проблема ретінде |проблема ретінде  |        |құралдары   |      |
|Қарым - қатынас, |Қарым - қатынас,  |Қарым – қатынас |Іскерлік,жеке |ауызша   |
|оның түрлері   |оның түрлері    |түрлеріне    |өзара,топтық  |      |
|         |          |сипаттама    |көпшілік    |      |
|         |          |        |қарым-қатынас |      |
|Қарым-қатынас  |Қарым-қатынас    |Тірек сызба   |Әлеуметтік   |Жазба    |
|техникасы мен  |техникасы мен    |        |перцепцияның  |жұмыстарын |
|тәсілдері    |тәсілдері      |        |кезендері,   |тексеру,  |
|         |          |        |психология   |әңгімелесу |
|         |          |        |лық      |      |
|         |          |        |механизмдері  |      |
|Қарым-қатынастағы|Қарым-қатынастағы  |Сызба нұсқалары-| Көз және   | Жазбаша  |
|вербальды емес  |вербальды емес   |        |ерінмен    |түрінде   |
|құралдар     |құралдар      |        |берілетін   |      |
|         |          |        |белгілер.   |      |
|         |          |        |Жалғандықты  |      |
|         |          |        |білдіретін   |      |
|         |          |        |мимика, қимыл -|      |
|         |          |        |қозғалыстар.  |      |
|Қарым-қатынас  |Қарым-қатынас және |Түпнұсқамен   |Басқарудағы  |Жазбаша,  |
|және жеке бастық |жеке бастық     |жұмыс, сызба  |қарым -    |әңгімелесу |
|қатынастар    |қатынастар     |нұсқалары    |қатынастың мәні|      |
|         |          |        |мен орны.   |      |
|Жеке бас аралық |Жеке бас аралық   |Кестелер    |Қарым-қатынас |Әңгімелесу. |
|психикалық өзара |психикалық өзара  |        |этикеті.    |Талдау   |
|әрекеттесу    |әрекеттесу формалары|        |        |      |
|формалары    |          |        |        |      |
|Қарым-қатынас  |Қарым-қатынас    |Кесте, сызбалары|Этика, мораль, |Жазбаша,  |
|этикасы     |этикасы       |        |адамгершілік  |ауызша   |
|         |          |        |түсініктерінің |      |
|         |          |        |арақатынасы  |      |
|Педагогикалық  |Педагогикалық    |Кестелер,    |Қарым - қатынас|Жазбаша,  |
|қарым-қатынастың |қарым-қатынастың  |бақылау     |үрдісіндегі  |әңгімелесу |
|психологиялық  |психологиялық    |тапсырмалары  |өзара     |      |
|аспектілері   |аспектілері     |        |әрекеттесу   |      |
|         |          |        |рөлі.     |      |
|Көпшілік алдында |Көпшілік алдында  |Кестелер    |Көпшілік    |жазбаша,  |
|сөйлеудің    |сөйлеудің      |        |назарын өзіңе |әңгімелесу |
|психологиялық  |психологиялық    |        |аудару     |      |
|ерекшеліктері  |ерекшеліктері    |        |тәсілдері.   |      |
|Қарым-қатынас  |Қарым-қатынас    |Сызба нұсқалары |Қарым-     |Жазбаша,  |
|мәдениеті    |мәдениеті      |        |қатынастағы  |әңгімелесу |
|         |          |        |әңгімелесу   |      |
|         |          |        |барысындағы  |      |
|         |          |        |психологиялық |      |
|         |          |        |мәдениет.   |      |
|Келіспеушілік  |Келіспеушілік    |Сызба нұсқа.  |Келіспеушілік |Әңгімелесу. |
|         |          |кестелер    |және оның   |Талдау   |
|         |          |        |құрылымы.   |      |
|         |          |        |Келіспеушілік |      |
|         |          |        |тің пайда болу |      |
|         |          |        |себептері   |      |
|Дауласу және   |Дауласу және    |Түпнұсқамен   |Дауласу    |Тірек схема,|
|пікірталас    |пікірталас олардың |жұмыс      |түрлерін    |жазбаша   |
|олардың     |психологиялық    |        |классификацияла|      |
|психологиялық  |ерекшеліктері    |        |у. Дауласу   |      |
|ерекшеліктері  |          |        |мәдениеті.   |      |7 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ «ПСИХОЛОГИЯ ЖӘНЕ
АДАМ ДАМУЫ» ПӘНІНЕН
                                   4-Кесте
|№  |Оқулық және оқу-әдістемелік құрал саны           |Кітап |Студе|%  |
|  |                              |саны |нттер|Қамту|
|  |                              |   |саны |пайыз|
|  |                              |   |   |ы  |
|1  |2                             |3   |4  |5  |
|1. |Андреева Г.М. Социальная психология. -М.,1996.       |10  |13  |100 |
|2. |Абрамова Г.С. Введение в психологическую психологию.    |10  |   |100 |
|  |М.,1997.                          |   |   |   |
|3. |Агеева В.С. Межгрупповое взаимодействие. Социально-    |20  |   |100 |
|  |психологические проблемы. - М., 1990.           |   |   |   |
|4. |Шепель В.М. Управленческая психология М., 1984.      |15  |   |100 |
|5. |Шепель В. Управленческая этика. М; 1989.          |10  |   |100 |
|6. |Айви А. Лицом к лииу. Практическое пособия для освоение  |10  |   |100 |
|  |приемов и                         |   |   |   |
|  |навыков делового общения. - Новосибирск, 1994.       |   |   |   |
|7. |Мелибруда Е.Я. - Ты - Мы. Психологические возможности   |5   |   |60  |
|  |улучшения общения. -М., 1986.               |   |   |   |
|8. |Рагозин Ю.Т. Секреты общения. -М.,1991.          |5   |   |60  |
|9. |Сафронов В.И. Культура общения. -М, 1992.         |10  |   |100 |
|10. |Социальная психология и этика делового общения. Учебное  |10  |   |100 |
|  |пособие под ред. Лавриненко В.Л. -М., 1995.        |   |   |   |
|11. |Соколов В.М. Социология нравственного развития личности.  |10  |   |100 |
|  |-М.,1986.                         |   |   |   |
|12. |Фромм Э. Психоанализ иэтика.-М., 1993.           |5   |   |60  |
|13. |Фиппер Р., Юри У. Путь к согласию или переговоры без    |5   |   |60  |
|  |поражения. -М., 1990.                   |   |   |   |
|14. |Чернышева М.А. Этика деловых общений. -М., 1988.      |5   |   |60  |
|15. |Внедиктова В.И. О деловой этике и этикете. -М., 1994.   |10  |   |100 |
|16. |Мицич П. Как проводить деловые беседы. -М., 1987.     |10  |   |100 |
|17. |Бароздина Г.В. Психология делового общения. - М., 2001. 295|5   |   |60  |
|  |стр.                            |   |   |   |
|18. |Федосихина Е.А. Кашник О.И. Звягинцев В.В. Психотехнология |10  |   |100 |
|  |и этика                          |   |   |   |

8 ӘДЕБИЕТТЕР
 Негізгі әдебиеттер тізімі.
1. Андреева Г.М. Социальная психология. -М.,1996.
2. Абрамова Г.С. Введение в психологическую психологию. М.,1997.
3. Агеева В.С. Межгрупповое взаимодействие. Социально- психологические
 проблемы. - М., 1990.
4. Шепель В.М. Управленческая психология М., 1984.
5. Шепель В. Управленческая этика. М; 1989.
6. Айви А. Лицом к лииу. Практическое пособия для освоение приемов и
 навыков делового общения. - Новосибирск, 1994.
7. Мелибруда Е.Я. - Ты - Мы. Психологические возможности улучшения
 общения. -М., 1986.
8. Рагозин Ю.Т. Секреты общения. -М.,1991.
9.  Миникес А.В. Деловое общение. М, 1994.
10.Сафронов В.И. Культура общения. -М, 1992.
1І.Социальная психология и этика делового общения. Учебное пособие под
 ред. Лавриненко В.Л. -М., 1995.
12.Соколов В.М. Социология нравственного развития личности. -М.,1986.
І3.Фромм Э. Психоанализ иэтика.-М., 1993.
14.Фиппер Р., Юри У. Путь к согласию или переговоры без поражения. -М.,
 1990.
15.Чернышева М.А. Этика деловых общений. -М., 1988.
16.Внедиктова В.И. О деловой этике и этикете. -М., 1994.
17.Мицич П. Как проводить деловые беседы. -М., 1987.
18. Бароздина Г.В. Психология делового общения. - М., 2001. 295 стр.
19.Федосихина Е.А. Кашник О.И. Звягинцев В.В. Психотехнология и этика
 делового общения. Н., 1998.
20.Кузин Ф.А. Культураделового общения. М.3 2000. 240стр.

Қосымша әдебиеттер тізімі.
  1. Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения. М., 1972.
  2. История зарубежной психологии. М., МГУ, 1983.
  3. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. Спб. Питер, 1997.
  4. Натанзон Э.Ш. Задания по психологии. М- 1975.
  5. Практические задания по психологии. Под.ред. А.В.Петровского. 1972
  6. Практикум по психологии. Под.ред. А.Н.Леонтьева. М, 1972.
  7. Практикум по общей психологии. Под.ред. А.И.Щербакова. М, 1990
  8. Кон И.С. Психология ранней юности. М., Просвещение. 1999
  9. Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. СПб, 2000
 10. Мұқанов М.М. Жас және педагогикалық психология. А., 1982
Пәндер