Файл қосу


Меткепте физиканыҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ШӘКӘРІМ атындағы СемЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ | |
|3 деңгейлі СМК құжаты  |ПОӘК          |ПОӘК 042-16-13.1.04   |
|            |            |/01-2013        |
|ПОӘК          |            |            |
|Оқытушыға арналған   |№ 2 басылым       |            |
|пәннің  бағдарламасы  |10.01.2013 ж.      |            |
|«Физиканы оқыту     |            |            |
|теориясы»        |            |            |

            ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

             «Физиканы оқыту теориясы»
           5В011000 – «Физика» мамандығы үшін

          СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ
                  Семей
                  2013


Алғы сөз
1. ӘЗІРЛЕНГЕН

Құрастырушы:_____ «  »________2013ж Сыдықова Ж.Қ., п.ғ.к., доцент м.а.,
физика кафедрасы

2. ТАЛҚЫЛАНДЫ
2.1 «Физика» кафедрасы отырысында


«    »       2013ж., №        хаттама

Кафедра       меңгерушісі,       п.ғ.д.,       профессор
С.С.Маусымбаев

2.2 Физика-математика факультетінің оқу-әдістемелік бюросының
отырысында

«    »       2013ж., №        хаттама

Төрайымы                        Қ.А.Батырова

3. БЕКІТІЛДІ
Университететің Оқу-әдістемелік  Кеңесінің  отырысында  басып  шығаруға
мақұлданған және ұсынылған
«    »       2013ж., №        хаттама

ОӘК төрағасы

4 «18» 09 2008ж. № 1 басылым  ОРНЫНА ЕНГІЗІЛІП ОТЫР

   Мазмұны


|1.  |Жалпы ережелер                        |
|2.  |Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу  |
|3.  |Пәнді оқып білу жөніндегі әдістемелік ұсынымдар       |
|4.  |Курс форматы                         |
|5.  |Курс саясаты                         |
|6.  |Баға қоюдың саясаты                     |
|7.  |Әдебиет тізімі                        |1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


1.1 Оқытушы және пән туралы жалпы мәліметтер:
Сыдықова Ж.Қ., педагогика ғылымдарының кандидаты‚ доцент м.а.
Физика кафедрасы
Байланыс ақпараты – оқу ғимараты №3, кабинет №304
Сабақ өткізу орны – дәрісхана № 303, 307,306
Берілген пән бойынша кредиттер саны - 3

1.2 Пәннің қысқаша мазмұны:
 «Физиканы оқыту теориясы» пәні бакалавр дайындау барысында маңызды орын
алады және «Физика» мамандығында оқитын студенттер үшін негізгі пәндер
блогының  міндетті  бөлігі  болып  табылады,  өйткені  студенттерге
профессионалды жұмыс барысында көп нәрсені біліп, істей алу тиіс.

1.3Пәнді  оқып-білудің  мақсаты:  студенттерге  мектеп  физика  курсы
мазмұнынының жүйелі түрде өзгеруінің обьективті қажеттілігін түсіндіру;
жалпы білім беретін мектеп реформасының мәнін және физиканы оқытуда оны
жүзеге асырудың жолдарын көрсету;  оның  ғылыми-техникалық  прогреспен
байланысын көрсету; жалпы білім беретін мектептер мен кәсіптік-техникалық
оқу орындары үшін физика курсының негізгі мазмұны мен құрылымын және жан-
жақты талантты, білімді де білгір мамандармен қамттамасыз ету үшін оқу-
тәрбие процесін жетілдірудің жолдарын талдау. Курсты меңгеру процесінде
студенттерді оқу  жұмысының  жаңа  формаларымен,  сабақ  құрылымындағы
өзгерістермен, жоспралаудың әртүрімен және т.б. таныстыру. Оқыту әдістерін
қарастыра отырып, оқу-тәрбие процесінің тиімділігін арттыруға, оқытудың
жаңа қазіргі заманғы техникалық құралдарын тиімді пайдалануға, оқушылардың
танымдық белсенділігін артыруға көңіл бөлу, оқыту  әдістерімен  таным
әдістерінің  арасындағы  байланысты  көрсету;  студенттерді  оқушыларға
әдіснамалық білімдердің элементтерін қалыптастыру әдістемесін үйрету.
   Физиканы оқыту әдістемесінің жеке мәселелерін қарастырған кезде ғылыми-
әдістемелік талдауға және негізгі физикалық ұғымдарды  қалыптастыруға,
мектеп физика курсындағы теориялар мен заңдарды меңгертуге көңіл бөлу
керек.

1.4Пәнді оқып-білудің негізгі міндеті:
тұжырымдау;
- жалпы орта білім беретін мекемелердегі физика курсының құрылымын және
қысқаша мазмұнын беру және талдау;
- оқыту әдістерінің теориялық негіздерін, физиканы оқытудың тәсілдерін
қарастыру;
- физика бойынша оқу процесін ұйымдастырудың формаларын талдау; физиканы
оқыту технологиясының теориялық  негіздерін,  физиканы  оқыту  кезінде
оқушылардың оқу іскерлігін ұйымдастыру технологиясын талдау; мектептегі
физика курсының жекелеген бөлімдерін меңгерту әдістемесін талдау; физика
курсы бойынша демонстарциялық  тәжірибелерді  қоюдың  техникалық  және
әдістемелік талаптарын талдау; физика есептерін шығарудың  әдістемелік
негіздерін талдау;
- мектеп физика кабинетін жабдықтау жүйесімен және ұйымдастыру негіздерімен
таныстыру.

1.5Оқып-білудің нәтижелелері:
   Пәнді оқып-білудің нәтижесінде студент мыналарды:
  • физикадан оқушылардың зерттеу іскерліктерін (эксперимент барысын
   бақылау, өлшеулер жүргізу, құбылысты моделдеу, талдау) жүзеге асыру
   үшін қажетті ғылыми танымның негізгі әдістері жайындағы түсініктерін
   дамытуға мүмкіндік беретін әдістемелерді меңгеруі тиіс;
  • оқушылардың ақпараттармен жұмыс істей алу  іскерлігін  дамытуға
   бағытталған мұғалімнің жұмыс әдістемесін игеруі тиіс;
  • оқушылардың ұжымдық қарым-қатынастарын ұйымдастыру, өзбетімен жүзеге
   асыру іс-тәжірибеін дамытуға қажетті шарттарды білуі тиіс;
  • оқушылардың үздіксіз білім алу қажеттігін дамытуға мүмкіндік беретін
   мұғалім жұмысының формаларын білуілері тиіс;
  • оқыту әдістерін тиімді ұйымдастыруды;
      • оқушылардың шығармиашылық белсенділігін жоғарылатуды.

1.6Курстың пререквизиттері:
1.6.1 «математика», «физика» (орта мектеп бағдарламасы көлеміндегі)
1.6.2 «жалпы физика»
1.6.3 «теориялық физика»
1.6.4 «педагогика»
1.6.5 «психология»
1.6.6 «философия»

1.7Курстың постреквизиттері:
1.7.1 Астрономия
1.7.2 физиканы оқыту әдістемесі.


2 Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу
                                   1 кесте
|№  |Тақырыб атауы     |Сағаттар                 |Әдебиет |
|т/б |           |                     |     |
|  |           |Дәріс |ПС   |ЗС  |ОСӨЖ |СӨЖ  |       |
|1. |Кіріспе. Физиканы   |1   |1   |1  |1   |2,5  |8.1.1-8.1.4 |
|  |оқыту әдістемесі   |    |    |   |   |    |С. 5-16.   |
|  |педагогикалық ғылым. |    |    |   |   |    |       |
|2. |Меткепте физиканы   |2   |1   |2  |2   |5   |8.1.1-8.1.4 |
|  |оқытудың негізгі   |    |    |   |   |    |С. 17-38.  |
|  |міндеттері.      |    |    |   |   |    |       |
|3. |Физиканы оқытудың   |2   |2   |2  |2   |10   |8.1.1-8.1.4 |
|  |қазіргі заманға    |    |    |   |   |    |       |
|  |концепциясы. Пәнаралық|    |    |   |   |    |       |
|  |байланыс, оның    |    |    |   |   |    |       |
|  |әдістемелік      |    |    |   |   |    |       |
|  |дидактикалық мәні.  |    |    |   |   |    |       |
|4. |Физикадан оқу     |2   |2   |2  |4   |10   |8.1.1-8.1.4 |
|  |сабақтарын      |    |    |   |   |    |       |
|  |ұйымдастырудың    |    |    |   |   |    |       |
|  |формалары.      |    |    |   |   |    |       |
|  |Демонстрациялық    |    |    |   |   |    |       |
|  |эксперимент, оның мәні|    |    |   |   |    |       |
|5. |Физикадан зертханалық |2   |2   |2  |3   |10   |8.1.1-8.1.4 |
|  |сабақтар. Физика   |    |    |   |   |    |       |
|  |бойынша экскурсиялар, |    |    |   |   |    |       |
|  |олардың міндеттері мен|    |    |   |   |    |       |
|  |түрлері.       |    |    |   |   |    |       |
|6. |Физика есептерін   |2   |3   |2  |5   |10   |8.1.1-8.1.4 |
|  |шығару. Оқушылардың  |    |    |   |   |    |       |
|  |білімдерін,      |    |    |   |   |    |       |
|  |іскерліктерін және  |    |    |   |   |    |       |
|  |дағдыларын тексеру.  |    |    |   |   |    |       |
|7. |Техникалық құралдарды |2   |2   |2  |3   |10   |8.1.1-8.1.4 |
|  |пайдалану,      |    |    |   |   |    |       |
|  |бағдардламалап оқыту |    |    |   |   |    |       |
|  |тәсілдері.      |    |    |   |   |    |       |
|8. |Физикадан       |2   |2   |2  |2,5  |10   |8.1.1-8.1.4 |
|  |факультативтік    |    |    |   |   |    |       |
|  |курстар. Физикадан  |    |    |   |   |    |       |
|  |сыныптан тыс жұмыстар,|    |    |   |   |    |       |
|  |түрлері және әдістері.|    |    |   |   |    |       |
|9. |           |    |    |   |   |    |8.1.1-8.1.4 |
|10. |           |    |    |   |   |    |8.1.1-8.1.4 |
|  |БАРЛЫҒЫ:       |15   |15   |15  |22,5 |67,5  |       |

3 ПӘНДІ ОҚУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР
  Физиканы оқыту теориясы курсын оқыту өзара байланысты бес форманы қажет
етеді: дәріс, практикалық (семинар) жұмыс, зертханалық  сабақ,  ОСӨЖ-
оқытушының студентпен өздік жұмысы, және СӨЖ - студенттің өздік жұмысы.
  Дәрістер конспектілері материалды игеруге негіз болып табылады. Дәрісте
конспект жазуға әрбір студент міндетті. Конспектті оқулықтардан және оқу
құралдарынаналынған материалмен толықтырып, жазып алған  өте  пайдалы.
Конспектті лектор беретін кеңестер  кезінде  де  толықтыруға  болады.
Практикалық (семинар) сабағына дайындалуда келесі қажет болады: практикалық
сабақтың тақырыбына сәйкес оқу құралдардан және дәріс материалы бойынша
ұсынылған теориялық  материалдарды  зерттеу;  практикум  немесе  нақты
әдістемелік  нұсқаулардан  жұмыстың  мазмұнымен,  қажетті  құралдар,
карточкалар, сабақ жоспарларын, күнтізбелік жоспар жасау;  зертханалық
сабақта студенттер берілген тақырып бойынша демострациялар мен зертханалық
жұмыстарды орындаулары керек. ОСӨЖ және СӨЖ күнделікті және міндетті
дайындықты талап етеді, нақты тапсырма бойынша орындалады және күнделікті
оқытушымен тексеріледі.  Аудиториядан  тыс  өздік  жұмыста  студенттер
әдебиетпен жұмыс істеп,  үй  тапсырмасын  орындап,  практикалық  және
зертханалық сабақтарға дайындалады.

4  КУРС ФОРМАТЫ
   «Физиканы оқыту теориясы» – 3 кредит.
  Курс бойынша 50 минуттық дәріс, 50 минуттық практикалық сабақ, 50
минуттық зертханалық сабақ және 50 минуттық ОСӨЖ аптасына 1 рет болады.
Дәрістерге, практикалық сабаққа, зертханалық сабаққа, ОСӨЖ-ге қатысуға
студент міндетті. Себепсіз босатылған сабақтар  қайталап  оқытылмайды.
Жазбаша  үй  тапсырмалары  (ЖҮТ)  көрсетілген  уақытта  өткізілмесе,
қабылданбайды, сондықтан студент белгілі бір балын жоғалтады. Практикалық
сабақтар студентті өздігінен жұмыс істеуге үйретеді, ойлау  қабілетін
арттырады, сондықтан сабаққа нұсқаудағы сұрақтарға толық жауап беріп және
тәжірибе жүргізу үшін кейбір физикалық ұғымдар мен шамалардың, құбылыстар
мент процестердің мәнін анықтамалық кітаптан тауып, физика  есептерін
шығарып келуі керек. Сол жағдайда ғана тәжірибелік жұмысқа толық қорытынды
жасауға болады. Сабаққа дайын емес студент практикалық сабаққа  және
зертханалық сабаққа жіберілмейді, қосымша сабақ жүргізілмейді.

5 курс саясаты
   Студент пәнді оқып-білу үрдісінде белсенді және өздік қабілеттерін
көрсету міндетті, қалып келу, себепсіз сабақтан  қалу,  дер  уақытта
жұмыстарды тапсырмау және оқу үрдісінде пассивті болуда баллдарды алу
түрінде штрафтар салынады.


6 БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ
  Пән бойынша емтихан бағасы модульдар бойынша, межелік бақылау бойынша
және соңғы аттестация бойынша (60%) көрсеткіштер мен емтихан нәтижесінің
(40%) қосынды балы түрінде қорытылады, қосындысы 100% құрайды.
  Апта және бақылау түрлері бойынша баллдардың  таратылуы  кестеде
келтірілген
     «Физиканы оқыту теориясы» пәні бойынша балдардың таратылуы
                                   2 кесте
|Апта  |Бақылау түрі          |Балдардың барлығы |Қосымша     |
|1-8  |Аудиториялық сабақтарына қатысу |30        |Оқытушы     |
|    |және даярлық          |         |электрондық   |
|    |                |         |журналда    |
|    |                |         |оқушының тек  |
|    |                |         |сабаққа қатыспау|
|    |                |         |фактісін    |
|    |                |         |көрсетеді    |
|Практикалық сабақ (есеп, қорғау)                       |
|1   |Қолданыстағы бағдарлама бойынша |         |Практикалық   |
|    |физиканы оқыту         |         |сабақта     |
|2   |Физика мұғалімінің жұмысын   |5         |Практикалық   |
|    |жоспарлау. Сабаққа дайындық   |         |сабақта     |
|3-4  |Физика сабағы және оны талдау  |20        |Практикалық   |
|    |                |         |сабақта     |
|5   |Физика сабақтарында оқушылардың |10        |Практикалық   |
|    |құралдармен жұмыс жасауы    |         |сабақта     |
|6   |Білім, іскерлік және дағдыны  |5         |Практикалық   |
|    |тексеру және бақылау, тіркеу  |         |сабақта     |
|7   |Физика сабақтарында есептер   |5         |Практикалық   |
|    |шығару             |         |сабақта     |
|Зертханалық сабақ                              |
|1-2  |«Мектепте фронталь       |10        |Зертханалық   |
|    |лабораториялық жұмыстарды өткізу|         |сабақта     |
|    |әдістемесі. Физикадан      |         |        |
|    |экскурсияларды дайындау және  |         |        |
|    |өткізу»             |         |        |
|3-4  |«Мектеп физикалық        |20        |Зертханалық   |
|    |экспериментінде компьютерлік  |         |сабақта     |
|    |технологияларды, моделдерді   |         |        |
|    |қолдану»            |         |        |
|5-7  |«Механика бойынша лабораториялық|30        |Зертханалық   |
|    |жұмыстарды орындау әдістемесі» |         |сабақта     |
|Студенттің өздік жұмысы                           |
|3   |7 кл. Тақырыптық, календарлық  |25        |Сабақ кестесіне |
|    |жоспарды жасау         |         |сәйкес     |
|5   |8 кл. Тақырыптық, календарлық  |25        |Сабақ кестесіне |
|    |жоспарды жасау         |         |сәйкес     |
|7   |9 кл. Тақырыптық, календарлық  |25        |Сабақ кестесіне |
|    |жоспарды жасау         |         |сәйкес     |
|Оқытушымен студенттің өздік жұмысы                      |
|2   |Физиканы оқыту технологиясы,  |10        |Сабақ кестесіне |
|    |оның құрылымдық элементтері   |         |сәйкес     |
|4   |Мұғалімнің педагогикалық имиджі |10        |Сабақ кестесіне |
|    |                |         |сәйкес     |
|6   |Мектепте физиканы оқытудың   |10        |Сабақ кестесіне |
|    |негізгі міндеттері       |         |сәйкес     |
|    |Аралық бақылау         |60        |        |
|1 апта мен 8 апта аралығында оқу     |30+270      |        |
|нәтижелері бойынша балдардың барлығы   |         |        |
|8-15  |Аудиториялық сабақтарына қатысу |30        |Оқытушы     |
|    |және даярлық          |         |электрондық   |
|    |                |         |журналда    |
|    |                |         |оқушының тек  |
|    |                |         |сабаққа қатыспау|
|    |                |         |фактісін    |
|    |                |         |көрсетеді    |
|Практикалық жұмыстарды орындау (есеп, қорғау)                |
|8   |Физика сабақтарында есептер   |5         |Практикалық   |
|    |шығару             |         |сабақта     |
|9   |Физика кабинеті және оны    |5         |Практикалық   |
|    |жабдықтау (мектепте өтеді)   |         |сабақта     |
|10   |Мектеп физика курсында тарихи  |5         |Практикалық   |
|    |материалдарды қолдану      |         |сабақта     |
|11   |Физика сабағын талдау (мектепте |5         |Практикалық   |
|    |жүргізіледі)          |         |сабақта     |
|12   |Білімдерді жалпылау және    |5         |Практикалық   |
|    |қайталау сабағы. Оқу      |         |сабақта     |
|    |конференциялары         |         |        |
|13   |Физикадан сыныптан тыс жұмыстар |5         |Практикалық   |
|    |                |         |сабақта     |
|14   |Білім берудегі жаңа       |5         |Практикалық   |
|    |технологиялар          |         |сабақта     |
|Зертханалық сабақ                              |
|8-9  |«Молекулалық физикадан     |10        |Зертханалық   |
|    |лабораториялық жұмыстарды    |         |сабақта     |
|    |орындау әдістемесі»       |         |        |
|10-11 |«Электродинамика бойынша    |10        |Зертханалық   |
|    |лабораториялық жұмыстарды    |         |сабақта     |
|    |орындау әдістемесі»       |         |        |
|12-13 |«Электр және магнетизм бойынша |10        |Зертханалық   |
|    |лабораториялық жұмыстарды    |         |сабақта     |
|    |орындау әдістемесі»       |         |        |
|14-15 |«Оптика бойынша лабораториялық |10        |Зертханалық   |
|    |жұмыстарды орындау әдістемесі» |         |сабақта     |
|Студенттің өздік жұмысы                           |
|9   |Физика есептерін шығару     |25        |Сабақ кестесіне |
|    |сабағының әр түріне жоспар жасау|         |сәйкес     |
|11   |Физика бойынша экскурсия    |25        |Сабақ кестесіне |
|    |бағдарламасы мен жоспарын жасау |         |сәйкес     |
|13   |Есеп шығару сабақтарында    |25        |Сабақ кестесіне |
|    |электронды-оқытушы       |         |сәйкес     |
|    |бағдарламаларды қолдану     |         |        |
|Оқытушымен студенттің өздік жұмысы                      |
|8   |Физика есептерін шығару     |10        |Сабақ кестесіне |
|    |әдістемесі. Есептердің әртүріне |         |сәйкес     |
|    |есептер құру          |         |        |
|10   |Сынып тақтасына физика     |10        |Сабақ кестесіне |
|    |сабақтарында суреттерді және  |         |сәйкес     |
|    |сызбаларды, плакаттарды,    |         |        |
|    |диапозитивтерді, диафильмдерді, |         |        |
|    |әртүрлі моделдерді пайдалану.  |         |        |
|12   |Оқушылардың білімдерін,     |10        |Сабақ кестесіне |
|    |іскерліктерді және дағдыларды  |         |сәйкес     |
|    |тексеру түрлері (физикалық   |         |        |
|    |диктант, тесттер, бақылау    |         |        |
|    |жұмыстары)           |         |        |
|14   |Физикалық приборлардың     |10        |Сабақ кестесіне |
|    |классификациясы мен жалпы    |         |сәйкес     |
|    |сипаттамасы           |         |        |
|    |Аралық бақылау         |75        |        |
|9 апта мен 15 апта аралығында оқу    |30+270      |        |
|нәтижелері бойынша балдардың барлығы   |         |        |
|Емтихан балдарының барлығы        |400        |        |
|Академиялық мерзімде балдардың барлығы  |1000       |        |


  Студенттердің білім бағалау шкаласы:


  |Әріптік жүйе   |Балдардың   |Проценттік мазмұны  |Дәстүрлі жүйе    |
|бойынша баға   |сандық     |           |бойынша баға    |
|         |эквиваленті  |           |          |
|А        |4,0      |95-100        |Өте жақсы      |
|А-        |3,67      |90-94        |-«-         |
|В+        |3,33      |85-89        |Жақсы        |
|В        |3.00      |80-84        |-«-         |
|         |        |75-79        |          |
|В-        |2,67      |           |-«-         |
|С+        |2,33      |70-74        |Қанағаттанарлық   |
|С        |2,00      |65-69        |-«-         |
|С-        |1,67      |60-64        |-«-         |
|Д+        |1,33      |55-59        |-«-         |
|Д        |1,00      |50-54        |-«-         |
|Ғ        |0,00      |0-49         |Қанағаттанарлықсыз |  7. ӘДЕБИЕТ
1. Негізгі әдебиет
1. Теория и методика обучения физике в школе: общие вопросы //под ред. С.Е.
Каменецкого, М.: 2000
2. Теория и методика обучения физике в школе: частные вопросы //под ред.
С.Е. Каменецкого, М.: 2000
3. Бугаев А.И. Методика преподавания физики в средней школе: теоретические
основы. - М.: Просвещение, 1981
4. Л.И.Анциферов, И.М.Пищиков Практикум по методике и технике школьного
физического эксперимента: Учебн.пособие для студентов пед.ин-тов по физ.-
мат. спец. –М.: просвещение, 1984. -255с.
5. Межпредметные связи курса физики в средней школе//под ред. Ю.И. Дик,
И.К.Турышева.- М.: Просвещение, 1987
6.Учебное оборудование по физике в средней школе//под ред. А.А.Покровского.
М.: Просв.1973
7.Демонстрационный эксперимент по физике. Ч.1,2.//под ред. А.А.Покровского.
М.: Просв.1968
8.  Фронтальные  лабораторные  работы  по  физике  в  7-11  классах
общеобразовательных учреждений //под ред. В.А.Бурова, -М.,1996
9. Физический практикум для классов с углубленным изучением  физики:
дидактический материал: 9-10кл. //под ред. Ю.И.Дик, О.Ф.Кабардина.- М.:
Просвещение, 1993
10. Методика факультативных занятий по физике: пособие для учителей //под
ред. О.Ф.Кабардина, В.А.Орлова.- М.: Просвещение, 1988
11. Усова А.В., Бобров А.А. Формирование учебных умений и навыков учащихся
на уроке физики. – М.: Просвещение, 1988
12. Бурсиан Э.М. Задачи по физике для компьютера. – М.: Просвещение, 1991
13. Методика преподавания физики ч.1,2 //под ред.В.П.Орехова. А.В.Усовой.-
М.: Просв.,1980
14. Смирнов А.В. Методика применения информационных технологий в обучении
физике. Учеб.пособие. -М.:Академия., 2008. -240с
15. Усова А.В. Практикум по решению физических задач: Для студентов физ.-
  мат.фак. /А.В.Усова, Н.Н.Тулькибаева М.: Просвещение, 2001, - 206с.
16. Симакин М.В. Методика решения задач по физике для 10 класса естественно-
  математического направления, Кокшетау: Келешек – 2030, 2008. – 120с.
17. Физиканы оқыту методикасы 6-7. Тұп нұсқасының редакциясын басқарған
  В.П.Орехов пен А.В.Усова. Алматы 1978.
18. М.Құдайқұлов, Қ.Жаңабергенов Орта мектепте физиканы оқыту әдістемесі.
  Алматы, 1998.
19. Физикадан факультатив сабақтар методикасы. Түп нұсқасының редакциясын
  басқарған О.Ф.Кабардин, Алматы, 1985.
Қосымша әдебиет:
1. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по физике. М.:
  Дрофа, 2000.
2. Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) школы по физике.
  М.: Дрофа, 2001.
3. Кассандрова О.Н., Матвеев А.Н. Методика решения задач по молекулярной
  физике.       М.: Изд-во Моск.унив-та, 1982
4. Ланина И.Я. Формирование познавательных интересов учащихся на уроках
  физики.М.: Просвещение, 1985
5. Л.А.Сена Сборник вопросов и задач по физике. Учебн.пособие. М.:Высшая
школа, 1986
6. Бурсиан Э.В. Физические приборы. Учебн.пособие. М.: Просвещение, 1984
7. ж. Физика в школе.- мерзімдік басылым
8. ж. ФМИ – мерзімдік басылым
9. Газета «Первое сентября», приложение Физика - периодическое издание
10. 7-11 кластарға арналған физика оқулықтары

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть