Файл қосу


Пәнге қызығушылықтарын қалыптастыру|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ                          |
|БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ                        |
|СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКТТІК УНИВЕРСИТЕТІ          |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты  |ПОӘК           |             |
|             |             |ПОӘК 042-14.05.01.20.03 |
|             |             |/01-2013         |
|«Дифференциалды     |             |             |
|психология» пәні бойынша |Басылым №        |             |
|оқу-әдістемелік кешен  |             |             |
|Оқытушыға арналған пәннің|             |             |
|жұмыс оқу бағдарламасы  |             |             |            ПӘННІҢ ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

             «ПСИХОЛОГИЯ» ПӘНІ БОЙЫНША
              ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
          ( «Психологиялық емес» мамандықтарына )       ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ                  Семей


                  2013


                 Алғы сөз

1 ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ
Құрастырушы Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің  “
Психология” кафедрасының аға оқытушысы А. Коңырова
                                  “______”
__________ 2013 ж.


2 ҚАРАЛДЫ
   1. Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік  университетінің
    “Психология” кафедрасының отырысында
 Хаттама №______ «__»________ 2013 жыл

Кафедра меңгерушісі  ____________ Т. Кунслямова

2.2 ГЗФ оқу-әдістемелік бюросының отырысында талқыланды
Хаттама №______  «__»________ 2013 жыл

ОӘБ төрағасы_________


3 БЕКІТІЛДІ
3.1 Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданды және
баспаға ұсынылды
Хаттама №______ «__»________ 2013 жыл

ОӘК төрағасы_________

4 №  «___» ____ 201_ ж. баспа ОРНЫНА

Мазмұны:

   1. Қолданыс аймағы
   2. Нормативтік сілтемелер
   3. Жалпы ережелер
   4. Оқытушыға арналған пәннің жұмыс оқу бағдарламасы
   5. Студенттің өзіндік жұмысының тақырыптарының тізімі
   6. Пәнге арналған оқу-әдістемелік картасы
   7. Әдебиетпен қамтамасыз ету оқу-әдістемелік картасы
   8. Әдебиеттер
   1.Қолданыс аймағы
    “Психология” пәні бойынша оқу-әдістемелік кешені университеттің
психологиялық емес мамандықтары студенттеріне арналған. Ол студенттерді
курстың мазмұнымен, оның аталған мамандықты игерудегі маңыздылығы және
көкейтестілігімен, курстың саясатымен, оқыту процесінде меңгеретін білім,
дағды, іскерліктерімен таныстырады. Оқу әдістемелік кешен пәнді оқып-
зерттеугде негізгі басшылық болып табылады.   2.Нормативтік сілтемелер
 Осы “Психология” пәнінің оқу-әдістемелік кешені Әл-Фараби атындағы ҚазҰМУ-
нің ПОҚ құрастырған психология мамандықтарына арналған жалпы психология
пәнінің типтік  бағдарламасының  нұсқаулары  және  талаптарына  сәйкес
жасалынып, аталған пән бойынша оқу процесінің ұйымдастырылу  тәртібін
орнатады.
3. Жалпы ережелер

3.1 Пәннің қысқаша мазмұны
   Қазақстан Республикасында жүріп жатқан реформалау процесі,оның тек
экономикалық саласын ғана  қамтып  қоймай,сонымен  қатар  әлеуметтік-
гуманитарлық салада да үлкен өзгерістер жасалуда. Жалпы психология курсы
бүгінгі күннің талабына сай психолгия мамандығы студенттері үшін негізгі
базалық пән болып есептеледі. Бұл курста психологияның жалпы мәселелрі,
танымдық процестер, жеке адам проблемасы және тұлғаның сезімдік аймағы мен
қасиеті, сапалары  жөніндегі  ғылыми-қолданбалы  ақпарат  осы  заманғы
психологиялық теориялар негізінде беріледі.

3.2. Пәннің мақсаты
   Болашақ  мамандардың  психология  ғылым  саласын  оқып-зерттеуге
бағытталған кәсіптік білім негіздерін қалыптастыру.
3.3.Пәнді оқып-зерттеудің негізгі міндеттері:
       ✓ Педагогика ғылымының категориялық құрылымын ашу;
       ✓ Пәнге қызығушылықтарын қалыптастыру;
       ✓  Педагогикалық  білімдер  жүйесін  тәжірибеде  қолдану
        дағдыларын дамыту
3.4.Оқып-зерттеу нәтижесінде студент:
  ✓ Педагогиканың негізгі категорияларын білуі;
  ✓ Педагогикалық жүйені оқып-зерттеудің әдістерін қолдана алуы;
  ✓ Педагогика ғылымының категориялық құрылымын меңгеруі;
  ✓ Педагогикалық жағдаяттарды талдауға дағдылануы;педагогиканың басқа
   ғылым салаларымен байланысын түсінуі;
  ✓ Кәсіптік іс-әрекет жағдайында педагогикалық алған білімін қолдану
   туралы түсінігі болуы қажет.

3.5. Курс пререквизиттері:
  1. Философия

3.6.Курстың постреквизиті:
    1. Гуманитарлық ғылымдар

Жұмыс оқу жоспарынан үзінді
                                   Кесте1
|Кур|Семестр   |Кредит           |ЛК         |СПС  |
|с |       |Саны            |(сағ.)       |(сағ) |
|         |         |       |Д      |СПС   |
|Дәрістер     |Практикалық   |       |       |     |
|         |(семинар)    |       |       |     |
|         |сабақтар     |       |       |     |
|1        |2        |3       |4      |5    |
|Психология пәніне|Психиология   |       |Психология  |Конспект |
|кіріспе.     |дамушы ғылымдар |       |ғылымы    |     |
|         |жүйесі ретінде. |       |мәліметтеріні|     |
|         |         |       |ң теориялық |     |
|         |         |       |және     |     |
|         |         |       |практикалық |     |
|         |         |       |маңызы    |     |
|Психиологияны  |Психиологияны  |Кесте     |Зерттеу   |Кесте  |
|зерттеу әдістері.|зерттеу әдістері.|       |әдістерінің |жасау  |
|         |         |       |жетістіктері |     |
|         |         |       |мен өзіндік |     |
|         |         |       |кемшіліктері |     |
|Психиологияның  |Психиологияның  |Сурет-плакатта|ЖЖЖ -    |Реферат |
|жаратылыстану-ғыл|жаратылыстану-ғыл|р, муляждар  |психиканың  |     |
|ыми негіздері.  |ыми негіздері.  |       |физиологиялық|     |
|         |         |       |негізі.   |     |
|Психика мен   |Адамның жоғары  |Кесте     |Адам және  |Конспект |
|әрекет-қылықтың |психикалық    |       |жануарлар  |     |
|төменгі     |функцияларының  |       |психологиясын|     |
|формаларының   |дамуы.      |       |ың      |     |
|қалыптасуы    |         |       |айырмашылықта|     |
|         |         |       |ры.     |     |
|Іс-әрекет.    |Іс-әрекет түрлері|Таратпа    |Адам     |Хабарлама|
|         |және олардың   |материалдар  |іс-әрекеттері|     |
|         |дамуы.      |       |не      |     |
|         |         |       |психологиялық|     |
|         |         |       |талдау.   |     |
|Психикалық    |Психикалық    |Нақты сезім  |Адамның көру |Хабарлама|
|танымдық     |танымдық     |мүшелеріне  |қабылдауына |     |
|процестер: түйсік|процестер:ес.  |әсер ететін  |байланысты  |     |
|және қабылдау.  |         |заттар    |заңдылықтар |     |
|         |         |       |мен     |     |
|         |         |       |жұмбақтар.  |     |
|Психикалық    |Психикалық    |Суреттер   |Ана тілінде |Реферат |
|танымдық     |танымдық     |       |сөйлеп    |     |
|процестер: ойлау |процестер.қиял. |       |үйренудің  |     |
|және сөйлеу.   |         |       |маңызы    |     |
|Зейін.      |Зейін.      |ТСО      |Зейінділікті |Схема  |
|         |         |       |күшейтуші  |     |
|         |         |       |факторлар  |     |
|Жеке тұлға туралы|Тұлғаның     |Лабораториялық|Р.С.Немов  |Схема  |
|жалпы түсінік  |қалыптасу және  |стенд     |б-ша жеке  |     |
|         |дамуы.      |       |тұлғаның   |     |
|         |         |       |қазіргі   |     |
|         |         |       |теорияларын |     |
|         |         |       |классификация|     |
|         |         |       |лау     |     |
|Эмоция және   |Ерік.      |Суреттер   |Махаббат   |Еркін  |
|сезімдер.    |         |       |жоғары сезім |шығарма |
|         |         |       |ретінде.   |     |
|Мотив және    |Мотив және    |Таратпа    |Жеке тұлға  |Хабарлама|
|мотивация    |мотивация    |материалдар  |және     |даярлау. |
|         |         |       |мотивация . |     |
|Темперамент.   |Темперамент.   |Кесте,    |Жеке тұлға  |Реферат |
|Темперамент   |Темперамент   |суреттер   |және     |     |
|типтері.     |типтері.     |       |темперамент. |     |
|Мінез. Мінез   |Мінез. Мінез   |Таратпа    |Мінез    |Жинақ  |
|типологиясы.   |типологиясы.   |материалдар  |мәселесі   |жасау  |
|         |         |       |жөніндегі  |     |
|         |         |       |халық ауыз  |     |
|         |         |       |әдебиетінен |     |
|         |         |       |үзінділер.  |     |
|Қабілеттер.   |Қабілеттер.   |Кесте     |Жоғары адам |Реферат |
|         |         |       |қабілеттеріні|     |
|         |         |       |ң      |     |
|         |         |       |ерекшеліктері|     |
|Қарым-қатынас.  |Қарым-қатынас.  |Кесте     |Қарым-қатынас|Кесте  |
|         |         |       |түрлері мен |жасау.  |
|         |         |       |құралдарына |     |
|         |         |       |анықтама беру|     |
   7 Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз ету картасы:
                                   Кесте 4


   |№ р/с|Оқулықтар, оқу-әдістемелік |Саны   |Студенттер  |Қамтамасыз |
|   |құралдар атауы       |     |саны     |ету пайызы |
|   |              |     |       |      |
|1  |Гиппенрейтер Ю. Введение в |1    |       |      |
|   |общую психологию. –М., 1987|     |       |      |
|   |Сәбет Бап-Баба. Жалпы   |     |       |      |
|   |психология. - А., 2005   |     |       |      |
|2  |Немов Р.С. Учебник для   |10    |       |      |
|   |студентов высших пед.   |     |       |      |
|   |учебных заведений.     |     |       |      |
|   |Т1.(Общие основы      |     |       |      |
|   |психологий) – М.,2003   |     |       |      |
|3  |Рубинштейн С.Л. Основы   |5    |       |      |
|   |общей психологий. – СПБ., |     |       |      |
|   |1999            |     |       |      |
|4  |Сәбет Бап-Баба. Жалпы   |6    |       |      |
|   |психология. - А., 2005   |     |       |      |
|5  |Қ. Жарықбаев. Жантану   |6    |       |      |
|   |негіздері. – А. 2000    |     |       |      |8. Әдебиеттер
8.1. Негізгі әдебиеттер:
8.1.1. Гиппенрейтер Ю. Введение в общую психологию. –М., 1987
8.1.2. Немов Р.С. Учебник для студентов высших пед. учебных заведений.
Т1.(Общие основы психологий) – М.,2003
8.1.3. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологий. – СПБ., 1999
8.1.4. Сәбет Бап-Баба. Жалпы психология. - А., 2005
8.1.5. Қ. Жарықбаев. Жантану негіздері. – А. 2000


8.2 Қосымша әдебиеттер тізімі:
8.2.1.Бодалев А.А. Психология личности. – М., 1998
8.2.2.Лурия А. Мозг человека и психические процессы. Т 1.- М.,1963
8.2.3.Веннер Л.Н. Психические процессы. В 3-х томах. Т. 1 ЛГУ 1974
8.2.4.Общая психология (Курс лекции)./Сост. Е.И.Рогов. – М., 1995
8.2.5.Ярошовский М.Г. История психологии. – М., 1985
8.2.6.Гамезо М.В.,Домашенко И.Л. Атлас по психологии. – М.,1998

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть