Файл қосу


Аморфты диэлектриктерПӘННІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

        5В072300 - «Техникалық физика» мамандығы үшін

            «КОНДЕНСИРЛЕНГЕН КҮЙ ФИЗИКАСЫ»


             ПӘНІНІҢ ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН
             ОҚУ - ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ                  Семей
                  2014
Алғы сөз
1. ӘЗІРЛЕНГЕН

Құрастырушы:          «25»  06  2014ж.   .,  Нурабаева  Г.У.
ф.м..ғ.к., доценті., физика кафедрасы

2. ТАЛҚЫЛАНДЫ
2.1 «Физика» кафедрасы отырысында


«25» 06  2014ж., №  10   хаттама

Кафедра       меңгерушісі,       п.ғ.д.,       профессор
С.С.Маусымбаев

2.2 Физика-математика факультетінің оқу-әдістемелік бюросының
отырысында

« 26 »  06  2014ж., №6 хаттама

Төрайымы                        Қ.А.Батырова

3. БЕКІТІЛДІ
Университететің Оқу-әдістемелік  Кеңесінің  отырысында  басып  шығаруға
мақұлданған және ұсынылған
«    »       2014ж., №        хаттама

ОӘК төрағасы_____________________ Г.К.Искакова


4 АЛҒАШ ЕНГІЗІЛІП ОТЫР                  Мазмұны


   |1|Қолдану аймағы.                            |  |
|2|Нормативтік сілтеме                          |  |
|3|Жалпы мағлұматтар                           |  |
|4|Пәннің оқытушыға арналған жұмыс оқу бағдарламасы мазмұны        |  |
|5|Студенттердің өзіндік жұмысы үшін тапсырмалар тізімі          |  |
|6|Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыздандыру картасы          |  |
|7|Әдебиет                                |  |               1. ҚОЛДАНУ АЙМАҒЫ   «Конденсирленген  күй физикасы»  пәнінің  оқу-әдістемелік  кешені
5В072300 - «Техникалық  физика»  мамандығы  студенттеріне  арналған.
Студенттерді курстың мазмұнымен,  өзектілігі  мен  қажеттілігін,  курс
саясатымен және бұл пәнді оқу барысында алатын білімдері мен дағдылануын
таныстыру. Оқу-әдістемелік кешені пәнді оқыту кезінде негізгі нұсқау болып
табылады.              2. НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕ

Аталған «Конденсирленген күй физикасы» пәнінің оқытушыға арналған жұмыс
оқу бағдарламасы төмендегі құжаттарға сүйене отырып жасалынып,  осы пән
бойынша оқу процесін ұйымдастыру талаптарын тағайындайды:
5В072300 – «Техникалық физика» мамандығының мемлекеттік жалпы міндетті
стандарты,  ҚР МЖМБС 3.08.322 – 2006  Қазақстан  білім  және  ғылым
министрлігінің бұйрығымен бекітілген.
- СТУ 042-08-РГКП-СГУ-8-2007 университет стандарты «Пәннің оқу-әдістемелік
кешендерін әзірлеуге және рәсімдеуге қойылатын жалпы талаптар»
- ДП 042-08. 05.09.2013  «Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің құрылымы мен
мазмұны»

              3. ЖАЛПЫ МАҒЛҰМАТТАР


   1. Пәннің қысқаша мазмұны:
 Қатты денелердің байланысының  негізгі түрлері. Металлдар мен жартылай
өткізгіштердің электрөткізгіштігі.  Диэлектриктердің  электрөткізгіштігі.
Қатты  денелердің  аумақтық  теориясының  негіздері.  Диэлектриктердің
қасиеттері мен поляризациясы. Конденсациялық күйдегі денелердің кристалдық
торындағы атомдардың тербелістері. Нормалды тербелістер, фонондар. Қатты
денелердің жылулық қасиеттері. Диэлектриктердің жылусынымдылығы  (Дебай
теориясы). Металлдардың жылусыйымдылығы. Қатты денелердің жылулық кеңені.
Диэлектриктер  мен  металлдардың  жылуөткізгіштігі.  Қатты  денелі
конденсациялық  орталардың  магнит  қасиеттері.  Қатты  денелердің
диамагнетизмі,  парамагнетизмі және ферромагнетизмі.  Антиферромагнетизм
және ферримагнетизм. Асқынөткізгіштік. Нульдін кедергі. Мейсснер эффектісі.
Жылусынымдылыққа электрондық кіріс.  Электромагниттік  нұрдың  жұтылуы.
Магниттік ағынның квантталуы. Джозефсон эффектісі. Бардин-Купер-Шриффер
теориясы.  Жоғары  температуралы  асқынөткізгіштік.  Қатты  денелі
конденсациялық орталардың оптикалық қасиеттері.  Оптикалық  тұрақтылар.
Кристаллдармен жарықтың жұтылуы  және  шағылуы.  Тосын  және  еріксіз
сәулеленуі. Аморфты қатты денелердің физикалық қасиеттері.  Кристаллдың
емес қатты денелердің энергетикалық спектрі. Аморфты жартылай өткізгіштер.
Аморфты жартылай өткізгіштерді қолдану. Аморфты диэлектриктер. Аморфты
металлдар.
   3.2 Курстын мақсаты: студенттердің сәйкес математикалық денгейде
көрсетілген  бақылаулар  және  эксперименттерді  жалпылау  негізіндегі
конденсацияланған күйдің физикалық  теориясы  туралы  көзарастар  алу;
физикадағы бақылаулар, өлшеулер және эксперимент өткізудің негізгі әдістер
туралы, қазіргі техникада физикалық құбылыстар мен заңдарды қолдану тұралы.

   3.3 Курстың міндеті:студентті физикалық және техникалық есептерді
шешу үшін теориялық білімдерді қолдануға үйрету.
     3.4. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер тиісті:
   білуге:
   - негізгі физикалық ұғымдарды шамаларда  олардың  математикалық
    өрнектелуін және өлшеу бірліктерін;
   - Эксперимент өткізудің негізгі әдістерін және өлшеулер нәтижелерін
    өндеуді.
   игеріп алуға: негізгі физикалық құбылыстар туралы білімдерді, олардың
өту ерекшеліктерін, негізгі ұғымдарын, шамаларын, олардың математикалық
өрнектелуін және өлшеу бірліктерін, эксперимент жасаудың  және  өлшеу
нәтижелерін өндеудің негізгі әдестерін, нақты есептердің мазмұнының ядролық
физика заңдарымен  сәйкестігін  табу,  негізгі  физикалық  приборларды
пайдалануды;
   менгеріп алуға: негізгі физикалық ұғымдарды, физикалық шамаларды,
физикалық  құбылыстарды,  олардың  математикалық  өрнектелуін  олардың
ғылымдағы және қазіргі өндірістегі орны мен ролін;
   жасауға білу:
   - нақты есептердің мазмұнының физиканын жалпы заңдарымен дұрыс
    сәйкестігін табу және физикалық шамаларының ретін дұрыс бағалау;
   - бұл заңдарды физика облысындағы және физиканың  пән  аралық
    шекарасында нақты есептерді шығар үшін эффективті қолдану.

   3.5. Курстык пререквизиттері:
  • Жалпы физика курсының, «механика», «молекулалық физика», «электр және
   магнетизм», «оптика», «атомдық физика» бөлімдері;
  • Теориялық физиканың «кванттық механика», «статистикалық  физика»
   бөлімдері;
  • Математикалық анализ.

   3.6 Курстың постреквизиттері:
  • Специализацияның барлық пәндері.


  Кесте 1 - Жұмыс оқу жоспарының көшірмесі  |Курс                              |Семестр   |
|I.                               |      |
|Дәріс сабақтары                        |      |
|Модуль I.                           |      |
|Кіріспе                            |2      |
|Қатты дененің құрылысы мен симметриясы, кристал ақаулары   |4      |
|Модуль II                           |      |
|Электр өткізгіштіктің классикалық теориясы, еркін       |2      |
|электрондардың квантық теориясы                |      |
|Кристалдағы электрон күйлері, кристалдың периодты өрісіндегі  |2      |
|қозғалысы                           |      |
|Шала өткізгіштің зоналық құрылысы               |2      |
|Шала өткізгіштегі электрондар мен кемтіктердің статистикасы  |2      |
|Модуль III                           |      |
|Қатты денені классификациялау, байланыс түрлері        |2      |
|Кристалдардың серпімділік қасиеттері              |2      |
|Кристалдық тор тербелісі, жылулық қасиеттері          |4      |
|Модуль IV                           |      |
|Металл мен шала өткізгіштегі кинетикалық құбылыстар,      |4      |
|термоэлектрлік эффектілері                   |      |
|Электрон-фонондық өзара әсерлесу, полярондар. Диэлектриктер, |2      |
|металдар, шала өткізгіштердің оптикалық қасиеттері       |      |
|Кристалл емес қатты денелер, олардың электрондық құрылысы   |2      |
|II.                              |      |
|Машықтану сабақтар                       |      |
|Қатты дененің құрылысы мен симметриясы             |2      |
|Металдағы электрондық газ                   |2      |
|Кристалдағы электрондардың күйі                |4      |
|Шала өткізігіштегі электрондар мен кемтіктердің статистикасы  |4      |
|Шала өткізігіштердің зоналық құрылысы             |4      |
|Қатты денені классификациялау                 |2      |
|Кристалдардың серпімділік қассиеттері             |4      |
|Кристалл тордағы тербелістер                  |2      |
|Металдар мен шала өткізігіштердегі кинетикалық құбылыстар   |2      |
|Диэлектриктер мен магнетиктер                 |2      |
|Кристалл емес қатты денелер                  |2      |
|III.                              |      |
|Зертханалық сабақтар                      |      |
|Берілгендерді өндеудің статистикалық әдістерін зерттеу     |1      |
|Термоэлектрондық эмиссияны зерттеу               |1      |
|Термоэлектрондық эмиссияны зерттеу               |1      |
|Сегнетоэлектріктердің қасиеттерін зерттеу           |1      |
|Сегнестоэлектріктердің қасиеттерін зерттеу           |1      |
|Металлдар кедергісінің температураға тәуелділігін зерттеу   |1      |
|Металлдар кедергісінің температураға тәуелділігін зерттеу   |1      |
|Құмның жылуөткізгіштігін зерттеу                |1      |
|Құмның жылуөткізгіштігін зерттеу                |1      |
| p - n ауысудын вольтамперлік сипаттамасын зерттеу       |1      |
| p - n ауысудын вольтамперлік сипаттамасын зерттеу       |1      |
| Жартылай өткізгіштердің фотоөткізгіштігін зерттеу       |1      |
| Жартылай өткізгіштердің фотоөткізгіштігін зерттеу       |1      |
|Басқаратын p - n ауысуы бар өрістік транзистордың       |1      |
|сипаттамаларын зерттеу                     |      |
|Басқаратын p - n ауысуы бар өрістік транзистордың       |1      |
|сипаттамаларын зерттеу                     |      |


   5. СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ
1. Металлдардың классикалық электрондық теориясы.
2. Конденсациялық қатты денелер құрылымын зерттеу әдістер.
3. Қатты денелердің электр қасиеттеріне беттік деңгейлердің әсері.
4. Қатты денелердің механикалық қасиеттері.
5. Вейсетің молекулалық өрісі.
6. Мейсенер эффектісі.
7. Физикалық статистиканың элементтері.
8. Қатты денелердің магниттік қасиеттері. Антиферромагнетиктер және
ферримагнетиктер.
9. Қатты денелі лазерлер.
10. Аморфты денелердің физикалық қасиеттері.


   6. ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ-ДАНДЫРУ КАРТАСЫ

   Кесте 4 - Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыздандыру картасы


|Оқулықтардың, оқу-әдістемелік құралдардың    |Экзем-п|Студент|Қамтамасыз-|
|атаулары                    |ляр  |тер  |дандыру  |
|                        |саны  |саны  |пайызы   |
|1                        |2   |3   |4     |
|Цвелик А.М. Квантовая теория поля в физике   |    |3   |33     |
|конденсированного состояния. – М.: Физматлит,  |1   |    |      |
|2002.-320 с                   |    |    |      |
|Квасов Н.Т. Физика конденсированного состояния. |1   |3   |33     |
|– Минск: БГУИР, 2003. – 80 с.          |    |    |      |
|Брандт Н.Б., Кульбачинский В.А. Квазичастицы в |    |3   |33     |
|физике конденсированного состояния. – М.:    |1   |    |      |
|Физматлит, 2005-632 с              |    |    |      |
|Шаскольская М.П. Кристаллография. – М.: Высшая |1   |3   |33     |
|школа, 1976. – 391 с              |    |    |      |
|Лифшиц И.М., Азбель М.Я., Каганов М.М.     |5   |3   |100    |
|Электронная теория металлов. – М.: Наука,    |    |    |      |
|1971.-352 с                   |    |    |      |
|Бонч-Бруевич В.Л., Калашников С.Г. Физика    |2   |3   |66     |
|полупроводников. – М.: Наука, 1990-688 с    |    |    |      |
| Голсмид Г.Дж. Задачи по физике твердого  |4   |3   |100    |
|тела.- М.: Наука,1976             |    |    |      |
|Епифанов Г.И. Физика твердого тела.-Изд-во   |2   |3   |66     |
|«Высшая школа», 1977              |    |    |      |
|Пәрімбеков З.А., Рахимбердина А.Т., Бралинов  |10   |3   |100    |
|А.И., Какимов М.М., Килибаева С.К. Қатты денелер|    |    |      |
|физикасы., Семей, 2013. – 168 с         |    |    |      |


  7. ӘДЕБИЕТ
  1. Негізгі
  2. Цвелик А.М. Квантовая теория поля в  физике  конденсированного
   состояния. – М.: Физматлит, 2002.-320 с.
  3. Квасов Н.Т. Физика конденсированного состояния. – Минск: БГУИР, 2003.
   – 80 с.
  4.  Брандт  Н.Б.,  Кульбачинский  В.А.  Квазичастицы  в  физике
   конденсированного состояния. – М.: Физматлит, 2005-632 с.
  5. Шаскольская М.П. Кристаллография. – М.: Высшая школа, 1976. – 391 с.
  6. Лифшиц И.М., Азбель М.Я., Каганов М.М. Электронная теория металлов. –
   М.: Наука, 1971.-352 с.
  7. Бонч-Бруевич В.Л., Калашников С.Г. Физика полупроводников. – М.:
   Наука, 1990-688 с.
  8. Голсмид Г.Дж. Задачи по  физике  твердого  тела.-  М.:  Наука,
   1976
  9. Епифанов Г.И. Физика твердого тела.-Изд-во «Высшая школа», 1977
 10. Пәрімбеков З.А., Рахимбердина А.Т., Бралинов А.И., Какимов М.М.,
   Килибаева С.К. Қатты денелер физикасы., Семей, 2013. – 168 с

Пәндер
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть