Файл қосу


Кәсіби бағытталған шет|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ            |
|СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ          |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты |ПОӘК          |               |
|            |            |               |
|            |            |ПОӘК 042-18-10.1.108     |
|            |            |/01-2014           |
|ПОӘК          |            |               |
|«Кәсіби бағытталған шет|___11.09_____2014 ж.  |               |
|тілі» пәнінің     |№ 1 басылым      |               |
|оқытушыға арналған   |            |               |
|бағдарламасы      |            |               |            ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

            «Кәсіби бағытталған шетел тілі»

 5В072000 – «Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандығы үшін


           ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ

                  Семей
                  2014


                  Кіріспе

  1 ӘЗІРЛЕНГЕН


  Құрастырушы ___________ «__29___»___08___ 2014 ж. А.Ш. Омарова, Ph.D.,
  «Химия» кафедрасының доцент м.а.


  2 ТАЛҚЫЛАНДЫ
  2.1 «Химия» кафедрасының отырысында
  «__29__»____08_____ 2014 ж. № 1 хаттама


  Кафедра меңгерушісі ____________ Б.Х. Мұсабаева


  2.2  Инженер-технологиялық  факультетінің  оқу-әдістемелік  бюросы
  отырысында


  «__05__» _____09______ 2014 ж. № 1 хаттама


  Төрайымы ______________С.С. Төлеубекова
  3 БЕКІТІЛДІ
  Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында басып шығаруға
  мақұлданған және ұсынылған
  «___11___» ______09______ 2014 ж. № 1 хаттама


  ОӘК төрайымы ____________Г.К. Искакова
  4 АЛҒАШҚЫ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН
                  Мазмұны


|1 |Қолданылу саласы                      |4   |
|2 |Нормативтік сілтемелер                   |4   |
|3 |Жалпы ережелер                       |4   |
|4 |Оқу пәнінің мазмұны (модульдің)              |5   |
|5 |Білім алушылардың өздік жұмысына арналған тақырыптарының  |8   |
|  |тізімі                           |   |
|6 |Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз етудің картасы    |9   |
|7 |Әдебиеттер                         |11  |
|  |                              |   |  1 ҚОЛДАНЫЛУ САЛАСЫ
   «Кәсіби бағытталған шетел тілі» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешеннің
құрамына енгізілген оқытушыға арналған  пәннің бағдарламасы «5В072000» –
«Бейорганикалық заттардың химиялық  технологиясы»  мамандығының  білім
алушыларына арналған.

  2. НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
   «Кәсіби бағытталған шетел тілі» пәнінің осы оқу-әдістемелік кешені
келесі құжаттар талаптары мен ұсыныстарына сәйкес әзірленген және аталған
пән бойынша оқу процесін ұйымдастыру тәртібін белгілейді:
   - Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты, ҚР МЖМБС «23»
08   2012  жылғы, №1080 Қазақстан  Республикасы  Білім  және  ғылым
министрлігінің бұйрығымен әрекетке енген және бекітілген.
   - СТУ 042-ГУ-4-2014 «Пәндердің оқу-әдістемелік кешенін әзірлеуге және
ресімдеуге қойылатын жалпы талаптар» университет стандарты;
   - ДП 042-1.01-2014 «Пәндердің оқу-әдістемелік кешенінің құрылымы
және мазмұны» құжаттандырылған процедурасы.


  3. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
3.1 Пәннің қысқаша мазмұны:
    «Кәсіби-бағытталған шетел тілі» курсы  пәндік-тілдік  материалды
меңгерудің  негізін  қалыптастыруға,  базалық  категориялық-түсініктік
аппараттың шет тілдік мағынасын, кәсіби шет тілі терминологиясының негізін
қалыптастыруды жасайды.
3.2  Пәнді оқу мақсаты: «5В072000» – «Бейорганикалық заттардың химиялық
технологиясы» мамандығы бойынша бакалавриаттың білім беру бағдарламасын
табысты меңгерген студенттердің ағылшын тілі деңгейін көтеру және ағылшын
тілінде кәсіби міндеттерді шешуде қажетті дағдыларды меңгеру, сол сияқты
ары қарай кәсіби деңгейін өзбеттік көтеруге көмектесу.
3.3 Пәнді оқып–білудің негізгі міндеті:
– студенттердің кәсіби-бағытталған лексико-грамматикалық базисін кеңейту;
– шет тілді көздерден химия салалары бойынша ақпарат ала алу дағдыларын
жетілдіру;
– кәсіби және академиялық сипаттағы ұлтаралық тілдесуге қатысуға қажетті
ауызша және жазбаша тілдегі біліктіліктерін жетілдіру;
– студенттерді академиялық және кәсіби мақсаттар үшін ағылшын тілдерін
өзбеттік жетілдіруге дайындау.
3.4  Оқыту нәтижелері:
Пәнді оқып-білудің нәтижесінде білім алушы мыналарды:
- шетел тілін іскерлік және кәсіби тілдесу құралы ретінде қолдану: химиялық
пәндер аймағындағы сұрақтарға қатысты тақырыптарды талқылауға қатысу
(сұрақтар қою және сұрақтарға жауап беру);
- арнайы тақырыптарға арналған (монологическую и диалогическую) ауыз тілді
түсіну;
- мамандықтың кең және арнайы бейіндік арнайыланған әдебиеттерді сөздік
арқылы оқу және түсіну;
Меңгеру:
- кәсіби қызмет бабында тұлғааралық тілдесуді ағылшын тілінде жүргізу
дағдысы;
- қажетті ақпараттарды химия бағытындағы түпнұсқалық мәтіндерден ала білуге
дағдысы;
- химия бойынша әдебиеттерден аңдатпа, реферат жазу және аударудың негізгі
әдістерінен хабардар болу;
- жарияланым дайындау, тезистер және ғылыми қатынас хаттарға қажетті хаттың
негізгі жазылу формасын білу.

3.5 Курстың пререквизиттері:
3.5.1 Шет тілі

3.6 Курстың постреквизиттері: жоқ.

3.7 Жұмыс оқу жоспарынан көшірме:
                                   Кесте 1
|Курс                         |Семестр       |
|Практикалық сабақтар                            |
|№1 тақырып                      |2          |
|Science                       |           |
|№ 2-3 тақырып                    |4          |
|Chemistry                      |           |
|№ 4-5 тақырып                    |4          |
|Laboratory                      |           |
|№ 6 тақырып                     |2          |
|Periodic table                    |           |
|№ 7 тақырып                     |2          |
|Matter                        |           |
|№ 8-9 тақырып                    |4          |
|Inorganic chemistry                 |           |
|№ 10-11 тақырып                   |4          |
|Organic chemistry                  |           |
|№ 12 тақырып                     |2          |
|Environmental chemistry               |           |
|№ 13-14 тақырып                   |4          |
|Analytical chemistry                 |           |
|№ 15 тақырып                     |2          |
|Everyday chemistry                  |           |
  5. БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАРДЫҢ ТІЗІМІ


  5.1 Кәсіби қызметі туралы Power Point-та презентация түрінде жоба
  орындау;
  5.2 «Периодтық жүйе және химиялық элементтер» тақырыбында монолог құру;
  5.3 Әдебиетпен жұмыс: мәтін аудару (1500-2000 белгі);
  5.4 Кәсіби бағытталған тақырып бойынша аңдатпа жазу.


  6. ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ КАРТАСЫ
                                   Кесте 3
|Оқулықтардың, оқу-әдістемелік |Даналардың  |Білім     |Қамтамасыз |
|құралдардың атауы       |саны     |алушылардың  |етілу пайызы|
|                |       |саны     |      |
|1               |2      |3       |4      |
|Серебренникова Э. И.,     |8      |11      |73     |
|Круглякова И. Е. Английский  |       |       |      |
|язык для химиков, М.: «Книжный |       |       |      |
|дом «Университет», 2004. — 189 |       |       |      |
|с.               |       |       |      |
|Агабекян И.П. «Английский язык |10      |11      |91     |
|для техничских         |       |       |      |
|вузов»,Ростов-на-Дону:     |       |       |      |
|2001.-108 с.          |       |       |      |
  7. ӘДЕБИЕТТЕР


    1. Негізгі әдебиеттер
  7.1.1 Mgr. Božena Velebná, English for Chemists,  Univerzita Pavla
  Jozefa Šafárika v Košiciach, 20. 2. 2009.
  7.1.2 Серебренникова Э. И., Круглякова И. Е. Английский язык для
  химиков, М.: «Книжный дом «Университет», 2004. — 189 с.    7.2 Қосымша әдебиеттер

  7.2.1 Агабекян И.П. «Английский язык для техничских вузов», Ростов-на-
  Дону: 2001.-108 с.

  7.2.2 Кутепова М.М. The World of Chemistry: Английский язык для
  студентов-химиков, М.: «Книжный дом «Университет», 2001. — 272 с.

  7.2.3 Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. «Практическая грамматика
  английского языка с упражнениями», М.: Высшая школа, 1997.-210 с.
  7.2.4 Шах-Назарова В.С. «Практический курс английского языка», М: Высшая
  школа, 1991.-234 с.
Пәндер