Файл қосу


Жасанды суықты тұтыну мен өндіру технологияларының негіздері|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ                         |
|БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ                       |
|СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы                     |
|СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ                      |
|3 денгейлі СМЖ құжаты  |        ПОӘК  |ПОӘК          |
|            |            |042-18-6.1.07/01-2014  |
|       ПОӘК   |№_ басылым       |            |
|Оқытушыға арналған   |«___» ________ 20__ ж. |            |
|пәннің бағдарламасы   |            |            |
|«Жасанды суықты тұтыну |            |            |
|мен өндіру       |            |            |
|технологияларының    |            |            |
|негіздері»       |            |            |            ПӘННІҢ ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
    «ЖАСАНДЫ СУЫҚТЫ ТҰТЫНУ МЕН ӨНДІРУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫНЫҢ НЕГІЗДЕРІ»
        «5В072300» – «Техникалық физика» мамандығы үшін

               ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН
               ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ


                  Семей
                  2014


                 Алғы сөз


   1 ӘЗІРЛЕГЕН
   ҚҰРАСТЫРУШЫ _____ «___» _________ 2014 ж.
   А.Н. Шалаганова «Техникалық физика және жылуэнергетика» кафедрасының
Семей қаласының Шәкәрім атындағы Мемлекеттік Университетінің аға оқытушы   2 ТАЛҚЫЛАНДЫ
   2.1 «Техникалық физика және жылуэнергетика» кафедрасының отырысында.
   «___» _________ 2014 ж., № 1 хаттама.


   Кафедра меңгерушісі ___________ О. Степанова.


   2.2 Инженерлік-технологиялық факультеттің оқу-әдістемелік бюросының
отырысында
   «___» _________ 2014 жылы, № 1 хаттама.


   Төрайым ______________ С. Толеубекова


   3 БЕКІТІЛГЕН
   Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында қабылданған және
баспадан шығаруға кеңес берілген.
   «___» _________ 2014 жылы, № 1 хаттама.


   ОӘК төрайым, бірінші проректор __________ Г. Искакова


   4 АЛҒАШҚЫ РЕТ ЕҢГІЗІЛГЕН

                  Мазмұны

1 ҚОЛДАНЫЛУ САЛАСЫ  4
2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР  4
3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 4
3.1 Пән мазмұнының қысқа сипатталуы  4
3.2 Пәннің мақсаты, оның оқу процесіндегі алатын орны  5
3.3 Курстың тапсырмалары  5
3.4 Оқу курстың талаптары  5
3.5 Курстың пререквизиттері 6
3.7 Оқу жоспарынан көшірмесі   6
4  ОҚУ ПӘНІНІҢ (МОДУЛДІҢ) МАЗМҰНЫ  7
5   ОКУШЫЛАРДЫҢ  ӨЗДІК  ЖҰМЫСТАРЫНА   АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАРДЫҢ ТІЗІМІ
8
6 ОҚУ-ӨДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТІІЕН  ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ КАРТАСЫ 9
7 Әдебиеттер   10
7.1 Негізгі әдебиеттер 10
7.2 Қосымша әдебиеттер 11   1 ҚОЛДАНЫЛУ САЛАСЫ   «Жасанды суықты тұтыну мен өндіру  технологияларының  негіздері»
мамандығы бойынша оқу-әдістемелік кешеннің кұрамына енгізілген окытушыларға
арналған пәннің бағдарламасы «5В072300» - «Техникалық физика» мамандығының
студенттері үшін арналған.   2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР   «Жасанды суықты тұтыну мен өндіру технологияларының негіздері» пәнінің
оқытушыларға арналған жұмыстық бағдарламасы келесі кұжаттардың талаптары
мен ұсыныстарына сәйкес берілген пән бойынша оқу үрдісін ұйымдастырудың
тәртібін белгілейді:
   - Жоғарғы оқу білімінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарты.
Қазакстан  Республикасы Басқармасының 23 тамыз 2012 ж. № 1080 бұйрығымен
енгізілген және бекітілген.
   - «5В072300» - «Техникалық физика» мамандығының типтік оқу жоспары;
  - СТУ 042-ГУ-4-2014 Университет стандарты «Пәндердің оқу әдістемелік
кешендерің әзірлеудін жалпы талаптары»;
  - ДП 042-1.01-2014 Қужаттық процедура «Пәндердің оқу әдістемелік
кешендерің структурасы мен мазмұны».   3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
   3.1 Пән мазмұнының қысқа сипатталуы   Халық шаруашылығының маңызды міндеттерінің бірі кең ассортименте
сапалы тамақ өнімдерімен жыл бой халықты үздісіз қамтамасыз ету.
   Тез бұзылатын тамақ өнімдері өндірісінің технологиялық процестерінің,
және оларды сақтау, тасмалдау және сақтаудың бір бөлігі жасанды суық
болады. Өндірілетін ауыл шаруашылығы өнімдерінің 40 %-інің  бұзылуын және
шығындарын кеміту үшін суықпен тоңазытып өңдеу қажет. Басқа сүрлемелеу
әдістеріне қарағанда, тамақ өнімдерін суықпен өңдеудің әсерінен негізгі
қасиеттеріндегі өзгеріс минималды болады.
   Суық  ауыл  шарушылығынан  басқада  мұнайгаз,  химия,  құрлыс
кәсіпорындарында және т.б. халық шаруашылығының салаларында қолданылады.
   Сондықтан жасанды суықты қолдану облысында бакалаврларды дайындау,
алынатын өнімнің сапасын жақсартатын және аз материалдық ресурс пен уақыт
талап ететін, практикада тиімді және экономиялық өндіріс процестерін
анықтау мен қолдану үшін, физикалық және химиялық заңдылықтарды анықтаудың
бір құрамдас бөлігі болады.   3.2 Пәннің мақсаты, оның оқу процесіндегі алатын орны   Осы курстың мақсаты жасанды суытуды қолдану облысынан өте терең
теориялық біліммен және практикалық тәжірибемен қамтамасыз ету (тоңазытып
өңдеу кезінде өтетін, негізгі физикалық процестерді оқып үйрену, тоңазытқыш
технологиялық құрал-жабдықты таңдау және есептеу әдістерін меңгеру).   3.3 Курстың тапсырмалары   Пәннің тапсырмалары – жасанды суытуты қолдану облысында білімін
қалыптастыру; нақты тапсырманы орындау үшін дәрістерде алған теориялық
мәліметтерді қолдану тәсілдері мен әдістерін оқып үйрену.   3.4 Оқу курстың талаптары    «Жасанды суықты өндіру және тұтыну технологияларының негіздері»
курсының бұл бөлімінің оқып-үйрену нәтижесінде студенттер:
   білулері қажет:
   - азық - түлік тағамындағы химиялық заттардың қаситеттерін, химиялық
    өндірістің және тоңазытылған азық – түліктің қасиеттерін, суытып
    өңдеу өңдірісінің технологиясын, химиялық заттардың қасиеттерін;
   - тоңазытқыш технологиялық құрал-жабдықтарының қазіргі заманғы даму
    тенденцияларын;
   - тамақ өнімдерінің қасиетіне және  оларды  тоңазытып  өңдеуге
    байланыстыболатын негізгі ойлар мен ғылыми ойларды жетілдіру.
   меңгеруі қажет:
   - сақтау мен тоңазытытып өңдеу процестерінің ұзақтығын анықтауды;
   игере білуі керек:
   - химиялық өңдіріс аппатарттарының конструктивтік  параметрларын
    анықтау әдістерін.
   істеу білуі керек:
   - тамақ өнімдерін тоңазытып өңдеуің рационалдық режимдерін таңдап алу
    әдістерін;
   түсіну керек:
   - тоңазытып өңдеу кезіндегі өнімдерде өтетін физикалық процестерді;
   -  жасанды  суықты  тұтынатын  кәсіпорындардағы  технологиялық
    процестерді.
   болуы керек:
   - техникалық сауатты түрде суытылған, мұздатылған өнімдерді сақтауды
    ұйымдастыруды  және  өнімдердің  кептірілу  шығындарын  азайту
    мақсатымен тоңазытып сақтаудың технологиялық параметрларын шебер
    таңдау мен ұстауды;
   - технологиялық және тоңазытқыш құрал-жабдықты таңдау мен есептеуді
    сауатты түрде жүргізуді;
   - өнімдердің сапасы  мен  массасының  технологиялық  шығындарын
    қысқартуды және өнімдердің сапасын жақсартуды қамтамасыз ететін,
    факторлардың қажетті және ең анық ақпараттарын тәжірибе жүзінде
    енгізу.
   ие болу керек:
   - тоңазытып өңдеудің технологиялық парамтрларын ұстау үшін тамақ
    өнімдері мен заттардың химиялық, физикалық және физикалық-химиялық
    заңдылықтарын қолдана білуі және білімі.   3.5 Курстың пререквизиттері   оқылатын пәнді меңгеруге қажетті білімін, дағдысын және машықтар
тізімін құрайтын пәндер.
   - жоғарғы математика;
   - химия;
   - физика;
   - техникалық жылудинамика және жылумассаалмасу


   3.6 Курстың постреквизиттері


   - ауаны шартқа сәйкестендіру және желдету;
   - тоңазытқыш машиналар.   3.7 Оқу жоспарынан көшірмесі                                   1 кесте
|Курс                              |Семестр  |
|1                               |2     |
|Модул 1. Тамақ өндірісінің тоңазытқыш технологияның негіздері       |
|Дәріс сабақтары                              |
|Кіріспе. Тамақ және химиялық технологияның жалпы сұрақтары.  |2     |
|Жасанды суықты өндіру және тұтыну технологияларының негіздері |     |
|пәнінің жалпы түсініктері. Технологиялық режим.        |     |
|Химиялық-технологиялық процестердің жіктелуі.         |     |
|Тамақ өнімдерінің химиялық құрамы және қасиеттері. Тамақ    |2     |
|өнімдерімен ылғалдың байланысуы. Тамақ өнімдерінің химиялық  |     |
|құрамы және қасиеттері. Тамақ өнімдерінің негізгі компоненті  |     |
|ретіндегі ылғалдың негізгі қасиеті. Биологиялық материалдардағы|     |
|ылғалдың байланысу формасы. Қатырылған су.           |     |
|Теріс температуралар тұсындағы тамақ өнімдерінің жылуфизикалық |2     |
|қасиеттері. Тығыздық. Жылусыйымдылық.  Жылуөткізгіштік.    |     |
|Температураөткізгіштік.                    |     |
|Тамақ өнімдерін суыту. Тамақ өнімдерін суыту әдістері. Суыту  |2     |
|кезінде әкетілетін жылу мөлшері. Суыту ұзақтығын есептеу. Суыту|     |
|кезіндегі масса тасмалы. Өнімнің орта көлемдік температурасы. |     |
|Тамақ өнімдерін мұздату. Мұздату әдістері. Мұздату кезіндегі  |2     |
|жылу-масса тасмалдау. Мұздату жылдамдығы мен интенсивтігі.   |     |
|Тамақ өнімдерін еріту және сақтау. Тамақ өнімдерін еріту. Еріту|2     |
|кезіндегі жылу- масса тасмалы. Тамақ өнімдерін сақтау. Сақтау |     |
|кезіндегі жылу- масса тасмалы.                 |     |
|Тамақ өнімдерін кептіру. Тамақ өнімдерін кептіру әдістері.   |2     |
|Қоршаған орта температурасынан төмен температурада кептіру.  |     |
|Кептірудің физикалық-химиялық негіздері. Кептіру процессінің |     |
|ұзақтығы.                           |     |
|Тоңазытқыш технологиялық құрал-жабдық. Тунелдік ауа тарату   |2     |
|жүйесі. Жалған төбе. Ауамен тұншықтыру жүйесі. Бойлық саңлаумен|     |
|жасалған ау жолдары. Бір каналды ауа тарату жүйесі және    |     |
|каналсыз ауа тарату жүйесі.                  |     |
|Сарамандық сабақтар                            |
|Тамақ өнімдерінің суытуы.                   |2     |
|Жылуберу коэффициентің және суыту процестің ұзақтылығын    |     |
|анықтау.                            |     |
|Тамақ өнімдерінің мұздатуы.                  |2     |
|Өнімнің ортакөлемдік температурасын, жылуөткізу коэффициентін, |     |
|мұздату процестін ұзақтылығын анықтау.             |     |
|Тамақ өнімдерінің ерітуі. Еріту процестің ұзақтылығын анықтау. |2     |
|Термиялық өңдеу кезіндегі өнімнің кептіруден жоғаулардың    |2     |
|есептеуінің теориялық негіздері.                |     |
|Мұздатылған еттің бетінен буландырылған ылғалдың мөлшерін,   |     |
|өнімнің салмағынан айлық жоғауларын, бөлмеге жіберілетін    |     |
|ылғалдың мөлшерін анықтау.                   |     |


                             2 кестенің жалғасы

|1                               |2     |
|Тоңазытқыш құрал-жабдықтары.                  |1     |
|Тоңазытқыш құрал-жабдықтың жылулық жүктемесін және суытылған  |     |
|құралдар беттінің ауданың анықтау.               |     |
|Модул 2. Химиялық өндірісінің тоңазытқыш технологияның негіздері     |
|Дәріс сабақтары                              |
|Химиялық технология негіздері. Мұнайлы-химиялық өндірістің   |4     |
|шикізатының құрамы, қасиеттері. Химиялы- технологиялық     |     |
|процесстер теориясының негіздері. Жылулық және материальдық  |     |
|теңдеулер балансы. Химиялық реакция жылдамдығы.        |     |
|Жасанды суық тұтынатын химиялық технологиялардың процестері.  |4     |
|Абсорбция мен төментемпературалы ректификация. Абсорбция.   |     |
|Физикалық және химиялық абсорбция. Төмен температуралы     |     |
|ректификация. Ректификациялық колонналардың жұсы істеу принципі|     |
|және қолдану облысы.                      |     |
|Жасанды суық тұтынатын химиялық технологиялардың процестері.  |4     |
|Конденсация мен адсорбция. Конденсация. Жанаспалы       |     |
|конденсаторлар. Адсорбция. Физикалық және химиялық адсорбция. |     |
|Жасанды суық тұтынатын химиялық технологиялардың процестері.  |2     |
|Кристализация процессі. Кристализация процесінің негізі.   |     |
|Ертінділер күйі. Кристализациялау жылдамдығы.         |     |
|Кристаллизаторлар.                       |     |
|Сарамандық сабақтар                            |
|Төменгітемпературалы ректификациясы.              |2     |
|Дистиляттың, кубты қалдықтың, флегмалы санның, жылытылатың   |     |
|будың, суытулатын судың шығынның және колоннаның өлшемдерің  |     |
|анықтау.                            |     |
|Абсорбция.                           |2     |
|Массаны өткізу коэффициентің, диффузияның және сұйық      |     |
|жұтылғыштың шығының анықтау бойынша есептерді шығару.     |     |
|Адсорбция.                           |2     |
|Активті көмірдің мөлшерің, жылдамдығын және оның қабатының   |     |
|бойын анықтау бойынша есептерді шығару.            |     |   5   ОКУШЫЛАРДЫҢ  ӨЗДІК  ЖҰМЫСТАРЫНА   АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАРДЫҢ
ТІЗІМІ   Кредиттік жүйемен оқу кезінде студенттердің өздік жұмысын ұйымдастыру
сапасын арттыруға жоғары талаптар қойылады, оған үй тапсырмаларын орындауда
кіреді.
   Оқытушының жетекшілігімен студенттердің өздік жұмысы – бұл кредиттік
жүйемен оқу кезінде оқу жұмысының бір түрі, онда диалогтық тәртіпте
аудиториялық сабақ түрінде өткізіледі, сонымен бірге аудиториядан тыс кеңес
түрінде жүргізіледі.


   5.1 Суықпен өңдеуде азық-түлік өнімдерінің құрамы мен қасиеттерінің
өзгеруі.
   5.2 Сүт өңдеу өнеркәсібінде суықтың пайдалануы.
   5.3 Тоңазытып тасымалдау көліктері
   5.4 Ауаны шартқа сәйкестендіру жүйелерінде суықты қолдану
   5.5 Медицинада суықты қолдану
   5.6 Аралық бақылау 1.
   5.7 Аралық бақылау 2.

   6 ОҚУ-ӨДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТІІЕН  ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ КАРТАСЫ   Оқу-өдістемелік әдебиетііен  қамтамасыз етудің картасы 3 кестеде
көрсетілген.


                                   3 кесте
|Окулыктардын,      |Даналарлың  |Студенттердің  |Қамтамасыз етілу|
|оку-әдістемелік     |саны     |саны       |пайызы     |
|күралдардын       |       |         |        |
|атауы          |       |         |        |
|1            |2      |3        |4        |
|Головкин Н.А.      |7      |5        |100       |
|Холодильная технология |       |         |        |
|пищевых продуктов. - М.:|       |         |        |
|Легкая и пищевая    |       |         |        |
|промышленность, 1984. - |       |         |        |
|350 с.         |       |         |        |
|Физико-технические   |6      |5        |100       |
|основы холодильной   |       |         |        |
|обработки пищевых    |       |         |        |
|продуктов./Под ред. Э. |       |         |        |
|И. Каухчешвили. - М.: |       |         |        |
|Агропромиздат, 1985.-225|       |         |        |
|с            |       |         |        |
|Касаткин А.Р. Основные |8      |5        |100       |
|процессы и аппараты   |       |         |        |
|химической       |       |         |        |
|технологии.-3-е издание.|       |         |        |
|- М.: Химия, 1979.-784 |       |         |        |
|с.           |       |         |        |
|Павлов К.Ф., Романков  |12      |5        |100       |
|П.Г., Носков А.А.    |       |         |        |
|Примеры и задачи по   |       |         |        |
|курсу процессов и    |       |         |        |
|аппаратов хим.     |       |         |        |
|технологии. Учебное   |       |         |        |
|пособие для вузов/Под  |       |         |        |
|ред.П.Г. Романкова.-10-е|       |         |        |
|изд-е.,перераб. И доп. |       |         |        |
|–Л.:Химия, 1987.-576 с. |       |         |        |

                             3 кестенің жалғасы
|1            |2      |3        |4        |
|Голянд М.М., Малеванный |10      |5        |100       |
|Б.И. Холодильное    |       |         |        |
|технологическое     |       |         |        |
|оборудование.-М.:1977.-3|       |         |        |
|35 с.          |       |         |        |
|Применение холода в   |8      |5        |100       |
|пищевой промышленности: |       |         |        |
|Справочник/Под ред. А.В.|       |         |        |
|Быкова - М.: Пищевая  |       |         |        |
|промышленность,     |       |         |        |
|1979.-271        |       |         |        |
|Цуранов О.А. Холодильная|15      |5        |100       |
|техника и        |       |         |        |
|технология.-СПб.:Политех|       |         |        |
|ника, 2004. -446 с.1  |       |         |        |
|Различные области    |7      |5        |100       |
|применения холода:   |       |         |        |
|Справочник/Под ред. А.В.|       |         |        |
|Быкова.-        |       |         |        |
|М.:Агропромиздат, 1985. |       |         |        |
|-272 с.         |       |         |        |
|Примеры расчетов по   |10      |5        |100       |
|курсу Холодильная    |       |         |        |
|техника./Под ред. Н.Д. |       |         |        |
|Маловой.-М.:      |       |         |        |
|Агропромиздат, 1986.-183|       |         |        |
|с.           |       |         |        |

   7 Әдебиеттер
   7.1 Негізгі әдебиеттер   7.1.1 Головкин Н.А. Холодильная технология пищевых продуктов. - М.:
Легкая и пищевая промышленность, 1984. - 350 с.
   7.1.2 Физико-технические  основы  холодильной  обработки  пищевых
продуктов./Под ред. Э. И. Каухчешвили. - М.: Агропромиздат, 1985.-225 с.
   7.1.3 Касаткин А.Р. Основные  процессы  и  аппараты  химической
технологии.-3-е издание. - М.: Химия, 1979.-784 с.
   7.1.4 Цой А.П., Ли  В.Т.  Технология  производств  потребителей
искусственного холода.-методические указания.-А-А.:РУМК, 1988.-47 с.
   7.1.5 Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по
курсу процессов и аппаратов химической технологии. Учебное пособие для
вузов/Под ред.П.Г. Романкова.-10-е изд-е.,перераб. И доп. –Л.:Химия, 1987.-
576 с.
   7.1.6 Холодильные установки./Под. ред. И.Г. Чумака.-3-е изд., перераб.
И доп. –М.:Агропромиздат,1991. -495 с.
   7.1.7 Сборник примеров расчетов и лабораторных работ по  курсу
«Холодильное технологическое оборудование»/[М.М. Голянд, Б.Н. Малеванный,
М.З. Печатников, В.Т.Плотников]. –М.: Легкая и пищевая промышленность,
1981.-168 с.   7.2 Қосымша әдебиеттер   7.2.1 Голянд М.М., Малеванный Б.И.  Холодильное  технологическое
оборудование.-М.:1977.-335 с.
   7.2.2 Применение холода в пищевой промышленности: Справочник/Под ред.
А.В. Быкова - М.: Пищевая промышленность, 1979.-271
   7.2.3 Холодильная техника и технология: Учебник/Под ред. А.В. Руцкого.
–М.:ИНФРА-М, 2000.-286 с.
   7.2.4 Цуранов О.А. Холодильная техника и технология.-СПб.:Политехника,
2004. -446 с.
   7.2.5 Различные области применения холода: Справочник/Под ред. А.В.
Быкова.- М.:Агропромиздат, 1985. -272 с.
   7.2.6 Примеры расчетов по курсу Холодильная техника./Под ред. Н.Д.
Маловой.-М.: Агропромиздат, 1986.-183 с.

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть