Файл қосу


Философияның философия тарихы|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ             |
|ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ               |
|ГУМАНИТАРЛЫҚ-ЗАҢ ФАКУЛЬТЕТІ                         |
|ФИЛОСОФИЯ КАФЕДРАСЫ                             |
|СМЖ 3 - деңгейдегі құжаты|ПОӘК           |             |
|             |             |УМКД           |
|             |             |042-14-05-08.01.20.01/01-|
|             |             |2012           |
|«Философия» пәнінің   |             |             |
|оқу-әдістемелік кешені  |№3 – басылым       |             |


                 ФИЛОСОФИЯ

              ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

            (Барлық мамандықтарға арналған)


           Оқытушыларға арналған пәндердің оқу

               жұмыс бағдарламасы                 Cемей -2014

1.ӘЗІРЛЕГЕН:
Құрастырушы:  «03.09.2014 »
ф.ғ.к., аға оқытушы Болысова Қ.М., аға оқытушы Кенжебулатова А.М.

2.ТАЛҚЫЛАНДЫ:
2.1. Шәкәрім  атындағы  Семей  мемлекеттік  университетінің  Философия
кафедрасының мәжілісінде 4аралды.
Хаттама № 1 03.09. 2014ж.

Кафедра меңгерушісі м.а.: ______________ /Кенжебулатова А.М./


2.2. Гуманитарлық факультетінің оқу-әдістемелік бюросының отырысында.
Хаттама № 1 05.09.2014ж.
Төрағасы: ________________ /ф.ғ.к. Кенесбаева Ш.С./

3. БЕКІТІЛДІ:

Шәкәрім  атындағы  Семей  мемлекеттік  университетінің  Оқу-әдістемелік
кеңесінің отырысында мақұлданған және басып шығаруға ұсынылды.

Хаттама №1  13.09.2014ж.

ОӘК төрағасы, проректор: ____________ /с.ғ.д.ИскаковаГ.К./

4. АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН


                М А З М Ұ Н Ы :
1.Қолдану аясы
2.Нормативтік сілтемелер
3.Жалпы ережелер
4.Оқытушы үшін пәннің жұмыс бағдарламасы
5. Практикалық сабақтың тақырыптары
6.Студенттердің өздік жұмыстарының тақырыптары
7.Пәннің оқу-әдістемелік картасы
8.Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы
9.Әдебиеттер

1. ҚОЛДАНУ АЯСЫ:
  «Философия» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешені университеттің барлық
мамандықтардың 1-2 курстың оқу топтарына арналған. Оқу-әдістемелік кешенде
қоғам өміріндегі күрделі құбылыстар мен процестерді, оларды философиялық
теориялар арқылы түсіндірудің бағдарламалары мен әдіс-тәсілдері, әлеуметтік
маңызды мәселелерді түсіну мен шеше білудің жолдары сынды т.б. маңызды
мәліметтері қамтылған. Оқыту үрдісінде студенттерді курс мазмұнымен, оның
өзектілігі және қажеттілегімен, курс саясатымен студенттерді таныстырады.
Пәннің оқу-әдістемелік кешені студенттердің пәнді танудағы  басшылыққа
алатын оқу көмекші құралы ретінде пайдалануға құрастырылды.

2. НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР:
  Философия пәнінен осы оқу бағдарламасы пәннен типтік бағдарламаға
сәйкес жасалған және оқу үрдісін ұйымдастыруда мына құжаттар негізінде
негіз болады:
  - Барлық мамандығының жалпы білім беретін стандарты ҚР,  Қазақстан
Республикасының Білім және ғылым министрлігінің өзгерістер мен толықтырулар
   енгізілген 13.02.2012 жылғы білім заңы, СТУ  042-РГКП-СГУ-8-2007
университетінің «Пәннің оқу - әдістемелік кешендерін жасау мен безендіруге
жалпы талаптар» стандарты.
   - ДП-042-08.10.10.12.-2007  «Пәннің  оқу-әдістемелік  кешендерінің
құрылымы және мазмұны» құжаттық процедурасы.

3. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР:
   3.1 Пән мазмұнының қысқаша сипаттамасы
   Философия пәні қазіргі  уақытта  барлық  мамандықтарға  міндетті
өткізілетін пән. Себебі философия пәні адамзат мәдениетінің ерекше саласы
ретінде қоғамдағы әлеуметік - мәдени тұтастықты жасап, бүкіл адамзаттың
ақыл-ойын жинақтаушы ғылым.
   Философия – қоғамдық сана формасы, болмыс пен  танымның  жалпы
принциптері, адамның дүниеге қатынасы туралы ілім.
   Философия - адамның әлемдегі орны туралы, адамның дүниені танып
білуінің рөлі мен мақсаты туралы дүниетанымдық біртұтас көзқарастар жүйесі.

   3.2 Бұл курстын мақсаты студентерді философия пәнімен, тарихы және
қолданбалы философиялық ілімдермен таныстыру.

   3.3 Пәнді оқытудын негізгі мақсаты:
  •  студенттер  санасында  қазіргі  замаңғы  қоғамтанудың  негізін
   қалыптастыру,
  • болашақ мамандардың философиялық ой-өрісін дамыту,
  • қоғамдағы философиялық мәселелер мәнін дұрыс түсінуге және дұрыс
   шешудің жолдарын таба білуге қалыптастыру.

   3.4 Пәнді оқу барысында студент білу керек:
  • философиялық дамудың негізгі ережелерін білу,
  • болашақ мамандық жайлы, оның ертеңгі өзі үшін пайдалануын, оның
   ғылымилық және практикалық мәнін айқындау барысында  эмпирикалық
   әлеуметтік зерттеулер жүргізе білу.
  • Тестілеу, анкета жүргізу, социометрия және т.б. статистикалық талдау
   әдістерін қолдану арқылы әлеуметтік өмірдің барлық салаларындағы
   әлеуметтік құбылыстарды талдай білу.

   3.5 Курстың талаптары:
студенттер дәрістермен семинар сабақтарына толық қатысуы керек.
  • СӨЖ (О) тапсырмаларын уақытында өткізіп, қорғау,
  • семинар сабақтарына, СӨЖ тапсырмаларына үнемі дайындықпен келу,
  • босатылған сабақтарды дер кезінде қайта қалпына келтіру
  • курс аяқталғаннан кейін тестілеу емтиханын тапсыру

   3.6 Пререквизиттер:
      Пәнді оқып-үйрену үшін студенттің тарих, мәдениеттану, қазақ
рухани мұрасы пәндерінен білімі болуы керек.

     3.7 Постреквизиттер:
   Философия пәні бойынша алған білім студентке саясаттану, әлеуметтану,
психология  пәндерін  меңгеруге  көмектеседі,  дүниеге  көзқарасын
қалыптастыруға, сыни ойлау жүйесін негіздеуге септігін тигізеді.

    КЕСТЕ 1. Жұмыстық оқу жоспарынан үзінді көшірме
|Кур|Семестр      |Несие           |Лек  |Сем         |
|с |         |              |(сағ) |(сағ)        |
|1 |2         |3             |4   |5          |
|Лекциялық сабақтар                              |
|1 |Философия, оның  |Философия пәні: Дүние мен |2   |Чанышев А.Н. Курс  |
|  |пәні, негізгі   |адам арасындағы      |   |лекций по древней  |
|  |бағыттары,    |біртұтастық. Дүниеге    |   |философии. М., 2001.|
|  |функциясы және  |көзқарас және олардың   |   |Қ.Бейсенов Философия|
|  |зерттеу обьектісі.|формалары. Мифология.   |   |тарихы. А., 2002  |
|  |         |Дін.Философия. Философияның|   |Ә.Нысанбаев,    |
|  |         |негізгі сұрағы мен     |   |Т.Әбжанов. қысқаша |
|  |         |әдістері. Философияның   |   |философия тарихы.  |
|  |         |қарастыратын мәселелері.  |   |А., 2006      |
|  |         |Философия және ғылым.   |   |          |
|2 |Ежелгі Үнді    |Ежелгі Үнді философиясының |2   |Тұрғанбаев Философия|
|  |философиясы және |пайда болуы мен өзіндік  |   |А., 2001      |
|  |оның негізгі   |жүйесі. Веда-әдеби,    |   |Абишев Қ. Философия.|
|  |мектептері.    |философиялық ескерткіштер. |   |А., 2001      |
|  |         |Философиялық мектептері  |   |Философиялық сөздік.|
|  |         |және олардың қарастыратын |   |А., 1996.      |
|  |         |мәселелері. Буддизм.    |   |          |
|  |         |Джайнизм, Чарвака-Лакаяата |   |          |
|  |         |ілімдерінің ерекшелігі.  |   |          |
|3 |Ежелгі Қытай   |Ежелгі Қытай философиясының|2   |Алтаев Ж., Қасабек |
|  |философиясы және |қалыптасуы мен негізгі   |   |А. Философия тарихы.|
|  |оның мектептері. |бағыттары. Конфуциандық,  |   |А., 2004.      |
|  |         |даосизм философиясының   |   |          |
|  |         |саяси-әлеуметтік және   |   |          |
|  |         |гуманистік         |   |          |
|  |         |ой-қорытындылары. Заңгерлер|   |          |
|  |         |мектебі т.б.        |   |          |
|4 |Антикалық     |Ежелгі Грекиядағы     |2   |Молдабеков Ж.,   |
|  |философия     |философияның пайда болуы  |   |Қасабек А. Шығыс  |
|  |         |мен оның ерекшеліктері.  |   |философиясы. А.,  |
|  |         |Сократқа дейінгі және одан |   |2001.        |
|  |         |кейінгі философтардың   |   |Чанышев А.Н. Курс  |
|  |         |ой-пікірлері. Милет, Элей |   |лекций по древней  |
|  |         |т.б мектептері және    |   |Философии. М., 2001.|
|  |         |субстанция мәселелері.   |   |          |
|  |         |Әлемдік ойдың алыптары   |   |          |
|  |         |Сократ, Платон,      |   |          |
|  |         |Аристотельдің философиялық |   |          |
|  |         |әлемі. Антикалық      |   |          |
|  |         |философияның одан кейінгі |   |          |
|  |         |философияның дамуына қосқан|   |          |
|  |         |үлесі.           |   |          |
|5 |Ортағасырлардағы |Ортағасыр христиан     |2   |Богомолов А.С.   |
|  |христиан     |философясының қалыптасуы  |   |Античная философия. |
|  |философиясы.   |мен басқа философиялық   |   |М., 2005.      |
|  |         |жүйелерден ерекшелігі.   |   |          |
|  |         |Христиан діні. Теоцентризм |   |          |
|  |         |мәселесі. А.Августин,   |   |          |
|  |         |Ф.Аквинскийдің құдай, адам |   |          |
|  |         |туралы ілімдері.      |   |          |
|6 |Ортағасыр     |Ортағасыр араб-мұсылман  |2   |Есім Ғ. Фәлсәфа   |
|  |араб-мұсылман   |философиясының пайда болуы.|   |тарихы. А., 2001  |
|  |философиясы.   |Ислам діні және негізгі  |   |Есім Ғ. Суфизмге  |
|  |         |бағыттары. Әл-Кинди,    |   |кіріспе.      |
|  |         |ибн-Сина, Ибн-Рушд араб  |   |Степаняниц М.Т.   |
|  |         |тілді философия. Суфизм.  |   |Восточная философия.|
|  |         |Қ.А.Ясауидің сопылық ілімі.|   |М., 2007.      |
|  |         |Әл-Фараби екінші ұстаз.  |   |13. Әл-Фарабидің  |
|  |         |Оның ғылымдар       |   |философиялық    |
|  |         |класификациясы мен музыка |   |трактаттары     |
|  |         |жайлы еңбегі. Қорқыт ата, |   |          |
|  |         |Ж.Баласағұн, М.Қашқаридің |   |          |
|  |         |шығармашылығындағы     |   |          |
|  |         |философиялық мәселелер.  |   |          |
|7 |Қайта өрлеу және |Қайта Өрлеу дәуәрәндегә  |2   |          |
|  |Жаңа заман    |философияның өзгешелігі.  |   |14. Горфункель А.Х. |
|  |философиясы    |Антропоцентризм және    |   |Философия эпохи   |
|  |         |Гуманизм.Н.Макиавеллидің  |   |Возрождения. М.,  |
|  |         |саяси ілімі. Монтень,   |   |2002        |
|  |         |Н.Кузанский, Дж.Бруно,   |   |          |
|  |         |Л.Д.Винчилердің      |   |          |
|  |         |философиясы. Әлеуметтік  |   |          |
|  |         |утопизм. Жаңа дәуір    |   |          |
|  |         |философиясының ерекшелігі |   |          |
|  |         |мен негізгі рационалистік |   |          |
|  |         |және эмпирикалық бағыттар. |   |          |
|  |         |Ф.Бэконның таным теориясы |   |          |
|  |         |мен индуктивті әдісі.   |   |          |
|  |         |Р.Декарттың рационалистік |   |          |
|  |         |әдісі. Т.Гоббс, Дж.Локктың |   |          |
|  |         |мемлекет, қоғам жайлы   |   |          |
|  |         |ілімдері. Д.Беркли мен   |   |          |
|  |         |Д.Юмның субьективті    |   |          |
|  |         |идеялары.         |   |          |
|8 |ХVІІІ ғ. Француз |ХҮІІІ ғасырлардағы     |2   |15. Кампанелла Т.  |
|  |материализмі және |Франциядағы ағарту және  |   |Город Солнца. М.,  |
|  |классикалық неміс |қоғамдық саяси өзгеріс.  |   |2004.        |
|  |философиясы    |Вольтердің еркіндік туралы.|   |16.Кузанский Н. Соч.|
|  |         |Монтескьенің саяси     |   |В 2-томах. М., 2000 |
|  |         |идеялары. Ж.Ж.Руссоның   |   |17. Т.Мор. Утопия. |
|  |         |философиясындағы «қоғамдық |   |М., 2001.      |
|  |         |келісім» идеялары.     |   |18. Рассел Б.    |
|  |         |Классикалық неміс     |   |История западной  |
|  |         |философиясының       |   |философии. В 2 т.  |
|  |         |қалыптасуындағы идеализм. |   |М., 2003.      |
|  |         |И.Канттың философиялық   |   |19.Спиноза Б. Этика.|
|  |         |көзқарастары. Ф.Гегельдің |   |2003.        |
|  |         |диалектикалық идеализмі.  |   |20. Очерки по    |
|  |         |Фейербахтың антропологиялық|   |истории философии. |
|  |         |материализмі.И.Фихтенің  |   |2001        |
|  |         |субьективті идеализмі.   |   |          |
|  |         |Шеллингтің обьективті   |   |          |
|  |         |идеализмі.         |   |          |
|9 |Қазақ философиясы |Қазақ философиясының    |2   | 21. Есім Ғ. Фәлсәфа|
|  |         |қалыптасуы қайнар бұлақтар.|   |тарихы. А., 2001  |
|  |         |М.Х.Дулати мен       |   |Мырзалы С.     |
|  |         |Қ.Қ.Жалайридің тарихи   |   |Философия. А., 2009 |
|  |         |философиясы.        |   |Тұрғынбаев Х.    |
|  |         |Ақын-жыраулардың қоғамның |   |Философия. А., 2006 |
|  |         |тұтастығы, бірлігі     |   |Алтаев Ж., Қасабек |
|  |         |жөніндегі идеялары. Асан  |   |А. Философия тарихы.|
|  |         |қайғының Жерұйықты іздеуі. |   |А., 2004      |
|  |         |Шалкиіз, Бұқар т.б.    |   |          |
|  |         |жыраулық философиясы.   |   |          |
|  |         |Шоқан, Ыбырай, Абайдың   |   |          |
|  |         |философиялық әлемі. Қазақ |   |          |
|  |         |зиялыларының халықтың   |   |          |
|  |         |азаттығы мен тұтастығы   |   |          |
|  |         |туралы. Кеңістік дәуірдегі |   |          |
|  |         |диалектикалық логика    |   |          |
|  |         |мектебінің қалыптасуы.   |   |          |
|  |         |Қазіргі қазақ философтары. |   |          |
|10 |ХХ ғасырдағы батыс|ХХ ғасырдағы философиялық |2   |Антология мировой  |
|  |философиясы және |бағыттардың қалыптасуы.  |   |философии М., 2009. |
|  |оның негізгі   |Сцентизм және антисцентизм,|   |Асмус.В. Декарт. М.,|
|  |бағыттары.    |позитивизм,        |   |2006.        |
|  |         |экзестенциализм,      |   |Соколов В.В.    |
|  |         |прагматизм, герменевтика  |   |Европейская     |
|  |         |т.б бағыттардың қарастырған|   |философия 15-18 в.в.|
|  |         |мәселелері.        |   |М., 2001.      |
|11 |Онтология және  |Болмыс ұғымы және оның мәні|2   |История философии  |
|  |Материя      |мен ерекшелігі. Болмыс   |   |кратком изложении. |
|  |         |ұғымының тарихи генезисі. |   |М., 2001.      |
|  |         |Болмыс формалары. Материя |   |Вольтер Ф.М.А.   |
|  |         |және оның тарихи      |   |Философские     |
|  |         |эволюциясы. Материяның   |   |сочинение. М., 2003.|
|  |         |қасиеттері. Алғашқы    |   |30.Гулыга А.В.   |
|  |         |субстанция мәселесі.    |   |Немецкая      |
|  |         |              |   |классическая    |
|  |         |              |   |философия. М., 2002.|
|12 |Сана және     |Сана – адам миының     |2   |И.Кант. Критика   |
|  |Гносеология    |функциясы. Сана- обьективті|   |чистого разума.   |
|  |         |дүниенің белгісі. Сана   |   |2004.        |
|  |         |генезисі. Қоғамдық сана  |   |Мир философии. 2 т. |
|  |         |және оның формалары. Саяси |   |М., 2001.      |
|  |         |сана, діни сана,      |   |Радугин А.А.    |
|  |         |философиялық сана.     |   |Философия. Курс   |
|  |         |З.Фрейддің бейсаналық   |   |лекции. М., 2005.  |
|  |         |концепциясы.        |   |          |
|  |         |Таным – адамның ойлау   |   |          |
|  |         |әрекетінің нәтижесі.    |   |          |
|  |         |Танымның обьектісі мен   |   |          |
|  |         |субьектісі. Рациональды  |   |          |
|  |         |және сезімдік танымның   |   |          |
|  |         |сатылары. Ақиқат деген не? |   |          |
|13 |Диалектика және  |Даму концепциясы.     |2   |          |
|  |оның негізгі   |Диалектиканың тарихи    |   |Радугин А.А.    |
|  |заңдары      |формалары.         |   |Философия. Курс   |
|  |         |Қарама-қайшылықтардың өзара|   |лекции. М., 2005.  |
|  |         |күресі мен бірлігі.    |   |          |
|  |         |Терістеуді терістеу.    |   |          |
|  |         |Диалектиканың       |   |          |
|  |         |категориялары.       |   |          |
|14 |Антропология   |Философия тарихындағы адам |2   |Радугин А.А.    |
|  |         |проблемасының қойылуы.   |   |Философия. Курс   |
|  |         |Антропосоциогенез. Адамның |   |лекции. М., 2005.  |
|  |         |негізгі құндылықтары.   |   |          |
|15 |ХХІ ғасырдағы   |Әлемдік мәселелер және   |2   |Гадамер Г.Г. Истина |
|  |ғаламдық     |футурология. Негізгі    |   |и метод. М., 2002. |
|  |мәселелер.    |әлемдік мәселелер:     |   |36. Конт О. Курс  |
|  |         |Экологиялық, Термоядролық, |   |позитивной     |
|  |         |жаппай қарулану т.б.    |   |философии. Спб, 2000|
|  |         |Олардың шығуы мен шешілу  |   |          |
|  |         |жолдары.          |   |          |

           5. Практикалық сабақтың тақырыптары

|№  |Семинар сұрақтары            |Прак-қ сағат |Әдебиеттер  |
|  |                     |саны     |       |
|1  |2                    |3       |4      |
|1  |Философия пәні.             |1       |1.Чанышев  |
|  |Философиялық танымның өзіндік ерекшелігі.|       |А.Н. Курс  |
|  |Дүниеге көзқарастың формалары.      |       |лекций по  |
|  |Философия және ғылым.          |       |древней   |
|  |Гуманитарлық ғылымдар жүйесіндегі    |       |Философии.  |
|  |философияның орны.            |       |М., 2001.  |
|  |                     |       |2. Қ.    |
|  |                     |       |Бейсенов   |
|  |                     |       |Философия  |
|  |                     |       |тарихы. А., |
|  |                     |       |2002     |
|  |                     |       |3.      |
|  |                     |       |Ә.Нысанбаев, |
|  |                     |       |Т.Әбжанов.  |
|  |                     |       |қысқаша   |
|  |                     |       |философия  |
|  |                     |       |тарихы. А., |
|  |                     |       |2004     |
|2  |Философияның генезисі.          |1       |4.Тұрғанбаев |
|  |Ежелгі Үнді философиясы.        |       |Философия  |
|  |Үнді философиясыны пайда болуы мен    |       |А.,2001   |
|  |кезеңдері.                |       |5.Әбишев Қ. |
|  |Веда Үнді мәдениетінің көнеескерткіші  |       |Философия. А.|
|  |және филосфияның бастауы.        |       |2002,    |
|  |                     |       |6.Философиялы|
|  |                     |       |қ сөздік.  |
|  |                     |       |А.,1996.   |
|3  |Ежелгі Үнді философиясының мектептері.  |       |7.Алтаев Ж., |
|  |Ежелгі Үнді философиясының негізгі   |       |Қасабек А.  |
|  |категориялары.              |       |Философия  |
|  |Буддизм философиясы.           |       |тарихы. А., |
|  |                     |       |2001.    |
|  |                     |       |8.Книга   |
|  |                     |       |перемен. М., |
|  |                     |       |2003.    |
|4  |Ежелгі Қытай философиясы.        |1       |9.Молдабеков |
|  |Көне Қытай философиясының пайда болуы  |       |Ж., Касабек |
|  |және даму кезеңдері.           |       |А. Шығыс   |
|  |Қытай философиясының негізгі мектептері. |       |философиясы. |
|  |Конфуцийдің әлеуметтік- адамгершілік   |       |А.,2001.   |
|  |ілімі.                  |       |10.Чанышев  |
|  |Лао-Цзы іліміндегі негізгі уғымдар.   |       |А.Н. Курс  |
|  |Мо-Дидің философиялық идеялары.     |       |лекций по  |
|  |Легистердің саяси-құқықтық ілімдері.  |       |древней   |
|  |                     |       |Философии.  |
|  |                     |       |М., 2001.  |
|  |                     |       |11.Асмус В.Ф.|
|  |                     |       |Античная   |
|  |                     |       |Философия.  |
|  |                     |       |М., 2003.  |
|5  |Антика дәуірінің философиясы.      |2       |12.Богомолов |
|  |Антикалық философияның пайда болуы және |       |А.С. Античная|
|  |ерекшелегі.               |       |философия.  |
|  |Көне грек философиясының космоцентризмі. |       |М., 2005.  |
|  |Алғашқы философиялық мектептері. Милет, |       |13.Платон.  |
|  |Элей.                  |       |Собр.соч. М.,|
|  |Сократ философиясы.           |       |2000.    |
|  |Платон философиясы.           |       |Соколов В.В. |
|  |Аристотель философиясы.         |       |Средневековая|
|  |Эпикуризм, скептицизм, неоплотонизм.   |       |философия.  |
|  |                     |       |М., 2002   |
|6  |Ортағасырлық христиан философиясы.    |1       |14.Есім Ғ.  |
|  |Ортағасырлық христиан философиясының   |       |Фәлсәфа   |
|  |дамуының негізгі кезеңдері        |       |тарихы. А., |
|  |А.Августин философиясы.         |       |2001     |
|  |Ф.Аквинский философиясы.         |       |15.Есім Ғ.  |
|  |4. Номинализм және реализм        |       |Суфизмге   |
|  |                     |       |кіріспе.   |
|  |                     |       |Степаняниц  |
|  |                     |       |М.Т.     |
|  |                     |       |Восточная  |
|  |                     |       |философия.  |
|  |                     |       |М., 2002.  |
|7  |Ортағасырдағы мұсылман философиясы.   |1       |16.Әл-Фарабид|
|  |Мұсылман елдеріндегі мәдениет пен дін.  |       |ің      |
|  |Әл-Кинди және араб тілді философияның  |       |философиялық |
|  |бастауы.                 |       |трактаттары. |
|  |Ибн-Синаның философиялық ойлары.     |       |17.Горфункель|
|  |Әл-Фараби философиясы.          |       |А.Х.     |
|  |Қ.А.Яссауидің сопылық ілімі.       |       |Философия  |
|  |                     |       |эпохи    |
|  |                     |       |Возрождения. |
|  |                     |       |М., 2000.  |
|8  |Қайта өрлеу дәуірінің философиясы.    |1       |18.Кампанелла|
|  |Антропоцентризм және гуманизм.      |       |Т. Город   |
|  |Н.Кузанскийдің пантеизмі.        |       |Солнца. М., |
|  |Ф.Петрарканың гуманизмі.         |       |2004.    |
|  |Л.Д.Винчидің тәжірибе мен жаңа      |       |19.Кузанский |
|  |экспериментальді әдісі.         |       |Н. Соч. В  |
|  |Галилейдің математикалық танымның ролі  |       |2-томах. М., |
|  |туралы.                 |       |2000     |
|  |Дж.Бруноның Космостың шексіздігі туралы |       |20.Т.Мор.  |
|  |идеясы.                 |       |Утопия. М., |
|  |Коперник гелиоортылық Ілімдері.     |       |2001.    |
|  |Қайта өрлеу дәуірінің әлеуметтік-саяси  |       |       |
|  |философиясы.               |       |       |
|  |/Н.Макиавелли,Т.Мор,Т.Кампанелла/    |       |       |
|9  |Жаңа дәуір философиясы.         |1       |21.Горфункель|
|  |Жаңа дәуір философиясының        |       |А.Х.     |
|  |рационалистік және эмпиристік бағыттары |       |Философия  |
|  |/Ф.Бэкон,Р.Декарт,Б.Спиноза/.      |       |эпохи    |
|  |Лейбництің “монодологиясы”.       |       |Возрождения. |
|  |Т.Гобсстың “қоғамдық келісім”      |       |М., 2002   |
|  |концепциясы.               |       |22. Рассел Б.|
|  |Д.Юм мен Д.Берклидің субьективті     |       |История   |
|  |идеализмі.                |       |западной   |
|  |ХVІІІ ғасырдағы фрацуз материализмі.   |       |философии. В |
|  |Ф.Вольтердің философиясындағы адам    |       |2 т. М.,   |
|  |және еркіндік мәселелері. Ж.Ж.Руссо   |       |2003.    |
|  |“қоғамдық келісім” теориясы.       |       |23. Спиноза |
|  |П.Гольбах пен Д.Дидроның философиясы.  |       |Б. Этика.  |
|  |                     |       |2003.    |
|  |                     |       |24.Очерки по |
|  |                     |       |истории   |
|  |                     |       |философии.  |
|  |                     |       |2001     |
|10 |ХҮІІІ-ХІХ ғасырлардағы неміс философиясы.|1       |25. Антология|
|  |Неміс философиясының пайда болуының   |       |мировой   |
|  |алғы шарттары. Идеализм мен       |       |философии  |
|  |материализм.               |       |М.,1969.   |
|  |И.Кант философиясындагы таным,этика,   |       |26.Мырзалы С.|
|  |априорлык угымы жане антиномиялары.   |       |Философия.  |
|  |Гегельдін диалектикалык адісі,абсолютті |       |А., 2009   |
|  |идеясы жане негізгі категориялары.    |       |27.Тұрғынбаев|
|  |Фейербахтың анторпологиялық       |       |Х. Философия.|
|  |материализмі.              |       |А., 2006   |
|  |Марксизм философиясы.          |       |Алтаев Ж.,  |
|  |Тарихты материалистік тургыдан тусіндіру.|       |Қасабек А.  |
|  |                     |       |Философия  |
|  |                     |       |тарихы. А., |
|  |                     |       |2004     |
|11 |Қазақ философиясы.            |1       |28.Мырзалы С.|
|  |Қазақ философиясының қалыптасуының    |       |Философия.  |
|  |әлеуметтік - мәдени алғышарттары.    |       |А., 2009   |
|  |Ақын-жыраулардың философиясы.      |       |29.Тұрғынбаев|
|  |Ш.Уәлиханов, Абай, Шәкәрім        |       |Х. Философия.|
|  |философиясы.               |       |А., 2006   |
|  |Кеңестік дәуірдегі қазақстандық     |       |30. Алтаев  |
|  |философиясы.               |       |Ж., Қасабек |
|  |ХХ ғасыр басындагы қазақ философиясы.  |       |А. Философия |
|  |                     |       |тарихы. А., |
|  |                     |       |2004     |
|12 |ХХ ғасырдағы батыс философиясындағы   |1       |31.Антология |
|  |бағыттар.                |       |мировой   |
|  |Позитивизм жане онын тарихи       |       |философии М.,|
|  |формалары.                |       |2009.    |
|  |Прагматизм ағымы /Пирс, У.Джеймс/.    |       |32.Асмус.В. |
|  |Неокантианшылдык Марбург жане Баден   |       |Декарт. М., |
|  |мектептері.               |       |2006.    |
|  |Структурализм жане постструктурализм.  |       |33.Соколов  |
|  |Экзистенцализм.             |       |В.В.     |
|  |Герменевтика.              |       |Европейская |
|  |                     |       |философия  |
|  |                     |       |15-18 в.в.  |
|  |                     |       |М., 2001.  |
|13 |Философияның теориялық проблемалары мен |1       |34.История  |
|  |методикалық принциптері.         |       |философии  |
|  |Болмыс ұғымы, оның мәні мен ерекшелігі. |       |кратком   |
|  |Болмыс ұғымының тарихи генезисі және   |       |изложении.  |
|  |түрлері.                 |       |М., 2001.  |
|  |Материя және оның тарихи эволюциясы мен |       |35.Вольтер  |
|  |негізгі қасиеттері.           |       |Ф.М.А.    |
|  |                     |       |Философские |
|  |                     |       |сочинение.  |
|  |                     |       |М., 2003.  |
|  |                     |       |36.Гулыга  |
|  |                     |       |А.В. Немецкая|
|  |                     |       |классическая |
|  |                     |       |философия.  |
|  |                     |       |М., 2002.  |
|14 |Сана концепциясы             |1       |37.И.Кант.  |
|  |Сана –адам миының функциясы.       |       |Критика   |
|  |Сана- обьективті дүниенің бейнесі.    |       |чистого   |
|  |Қоғамдық сананың түрлері.        |       |разума.   |
|  |Таным-адамның ойлау әрекетінің нәтижесі. |       |2004.    |
|  |Танымның обьектісі мен субьектісі.    |       |38.Мир    |
|  |Сезімдік және рациональды танымның    |       |философии. 2 |
|  |формалары. Ақиқат дегеніміз не?     |       |т. М., 2001. |
|  |                     |       |39.Радугин  |
|  |                     |       |А.А.     |
|  |                     |       |Философия.  |
|  |                     |       |Курс лекции. |
|  |                     |       |М., 2005   |
|15 |Диалектика-Адам-Ғаламдық проблема.    |1       |40.Гадамер  |
|  |Даму концепциясы.            |       |Г.Г. Истина и|
|  |Диалектиканың тарихи формалары.     |       |метод. М.,  |
|  |Диалектиканың заңдары мен категориялары. |       |2002.    |
|  |Адам ең басты байлық.          |       |41.Конт О.  |
|  |Философия тарихындағы Адам проблемасының |       |Курс     |
|  |қойылуы.                 |       |позитивной  |
|  |Қазіргі замандағы әлемдік мәселелер.   |       |философии.  |
|  |Әлемдік мәселелер және жарқын болашық.  |       |Спб, 2000  |
|  |Негізгі ғаламдық мәселелердің      |       |Конт О. Курс |
|  |шығуы табиғаты мен шешілу жолдары. ҒТР. |       |позитивной  |
|  |                     |       |философии.  |
|  |                     |       |Спб, 2000  |
|  |Барлығы                 |15      |       |

6. Студенттердің өздік жұмыстарының тақырыптары
1. Дүниеге көзқарастың формалары
2. Философия және оның пәні, Обьектісі, қызметі.
3. Философияның негізгі сұрағы.
4. Гуманитарлық ғылымдар арасындағы философияның алатын орны.
5. Үнді философиясының пайда болуы және негізгі ерекшеліктері.
6. Веда дегеніміз не?
7. Көне Үнді философиясының мектептері.
8. Буддизм философиясы.
9. Көне Қытай философиясының пайда болуы және негізгі ерекшеліктері.
10. Классикалық кітаптар және қазіргі уақыттағы маңыздылығы.
11. Көне Қытай философиясының мектептері.
12. Конфуции ілімі.
13. Даосизм.
14. Ежелгі Грек философиясының өзіндік ерекшелігі.
15. Сократқа дейінгі антикалық философия.
16. Сократ, Платон, Аристотель философиясы.
17. Ортағасыр христиан философиясының дамуындағы негізгі кезең
18. Аврелии Августин, Ф.Аквинскии философиясы.
19. Номинализм мен реализм арасындағы күрес.
20. Ортағасыр мұсылман философиясының қалыптасуы және дін.
21. Суфизм.
22. Әл-Фараби, Ибн-Сина, Әл-Кинди философиялыры.
23. Қорқыт ата, Ж.Баласағұн, М.Қашқаридің дүниетанымы.
24. Қайта өрлеу философиясының ерекшелігі.
25. Гносеология және оның обьектісі мен субьектісі.
26. Жаңа дәуір философиясының негізгі ерекшеліктері.
27. Ф.Бэкон,Р.Декарт, Т.Гоббс, Д.Локк т.б. философиялық идеялары.
28. Неміс классикалық философиясының өкілдері И.Кант, Гегель, Фейербахтың
  философиялары.
29. Шоқан, ы.Алтынсарин, Абай, Шәкәрімнің ғылым, білім, әлеуметтік
  идеялары.
30. Қазақ философиясының өзіндік ерекшелігі.
31. Болмыстың философиялық түсінігі.
32. Болмыстың негізгі түрелері.
33. Материя ұғымының философиялық түсінігі және қасиеттері.
34. Ежелгі Грек философиясының өзіндік ерекшелігі.
35. Өзіндік және қоғамдық сана формалары.
36. Гносеология және оның обьектісі мен субьектісі.
37. Таным теориясының негізгі формалары.
38. Даму.
39. Диалектика және оның негізгі заңдары.
40. Диалектиканың категориялары.
41. Философия тарихындағы адам мәселесі.
42. Адамның әлеуметтік-биологиялық сипаты.
43. Қазақ халқының түсінігіндеге адам жайлы мақал-мәтелдер, афоризмдер.
44. Ислам дінінің философиялық астарлары.
45. Жаһандану.

  1. Пәннің оқу-әдісттемелік картасы


   Кесте 3
|Тақырып                |Көрнекті  |Өзіндік оқуға|Бақылау |
|                   |құралдар,  |сұрақтар   |форма-сы |
|                   |ТОҚ,    |       |     |
|                   |плакаттар, |       |     |
|                   |мультимедиал|       |     |
|                   |ық тақта  |       |     |
|Лекциялық   |Тәжірибелік  |Лаб.  |      |       |     |
|сабақ     |сабақ     |сабақ |      |       |     |
|Философия,  |Философия пәні.|    |Тест    |Дүниеге   |Ауызша  |
|оның пәні,  |        |    |      |көзқарастың |сұрау  |
|негізгі    |        |    |      |формалары  |     |
|бағыттары,  |        |    |      |       |     |
|функциясы және|        |    |      |       |     |
|зерттеу    |        |    |      |       |     |
|обьектісі.  |        |    |      |       |     |
|Ежелгі Үнді  |Философияның  |    |Викторина, |Веда     |Ауызша  |
|философиясы  |генезисі.   |    |реферат   |дегеніміз не?|сұрау  |
|және оның   |        |    |      |Көне Үнді  |     |
|негізгі    |        |    |      |философиясыны|     |
|мектептері.  |        |    |      |ң мектептері |     |
|Ежелгі Қытай |Ежелгі Қытай  |    |Тест    |Көне Қытай  |Ауызша  |
|философиясы  |философиясы.  |    |      |философиясыны|сұрау  |
|және оның   |        |    |      |ң пайда болуы|     |
|мектептері.  |        |    |      |және негізгі |     |
|       |        |    |      |ерекшеліктері|     |
|Антикалық   |Антика     |    |Тест    |Ежелгі Грек |Ауызша  |
|философия   |дәуірінің   |    |      |философиясыны|сұрау  |
|       |философиясы.  |    |      |ң өзіндік  |     |
|       |        |    |      |ерекшелігі  |     |
|Ортағасырларда|Ортағасырлық  |    |Тест    |Аврелии   |Ауызша  |
|ғы христиан  |христиан    |    |      |Августин,  |сұрау  |
|философиясы. |философиясы.  |    |      |Ф.Аквинскии |     |
|       |        |    |      |философиясы |     |
|Ортағасыр   |Ортағасыр   |    |Тест    |Әл-Фараби,  |Ауызша  |
|араб-мұсылман |араб-мұсылман |    |      |Ибн-Сина,  |сұрау  |
|философиясы. |философиясы.  |    |      |Әл-Кинди   |     |
|       |        |    |      |философиялыры|     |
|Қайта өрлеу  |Қайта өрлеу  |    |Тест    |Қайта өрлеу |Ауызша  |
|және Жаңа   |және Жаңа заман|    |      |философиясыны|сұрау  |
|заман     |философиясы  |    |      |ң ерекшелігі |     |
|философиясы  |        |    |      |       |     |
|ХVІІІ ғ.   |ХVІІІ-ХІХ   |    |Тест    |Ф.Бэкон,Р.Дек|Ауызша  |
|Француз    |ғасырлардағы  |    |      |арт, Т.Гоббс,|сұрау  |
|материализмі |неміс     |    |      |Д.Локк т.б. |     |
|және     |философиясы.  |    |      |философиялық |     |
|классикалық  |        |    |      |идеялары   |     |
|неміс     |        |    |      |       |     |
|философиясы  |        |    |      |       |     |
|Қазақ     |Қазақ     |    |Мультимедиал|Шоқан,    |Ауызша  |
|философиясы  |философиясы  |    |ық тақта  |ы.Алтынсарин,|сұрау  |
|       |        |    |      |Абай,    |     |
|       |        |    |      |Шәкәрімнің  |     |
|       |        |    |      |ғылым, білім,|     |
|       |        |    |      |әлеуметтік  |     |
|       |        |    |      |идеялары.  |     |
|ХХ ғасырдағы |ХХ ғасырдағы  |    |Викторина, |Неміс    |Ауызша  |
|батыс     |батыс     |    |реферат   |классикалық |сұрау  |
|философиясы  |философиясы  |    |      |философиясыны|     |
|және оның   |және оның   |    |      |ң өкілдері  |     |
|негізгі    |негізгі    |    |      |И.Кант,   |     |
|бағыттары.  |бағыттары.   |    |      |Гегель,   |     |
|       |        |    |      |Фейербахтың |     |
|       |        |    |      |философиялары|     |
|Онтология және|Онтология және |    |Тест    |Болмыстың  |Ауызша  |
|Материя    |Материя    |    |      |философиялық |сұрау  |
|       |        |    |      |түсінігі   |     |
|Сана және   |Сана және   |    |Тест    |Өзіндік және |Ауызша  |
|Гносеология  |Гносеология  |    |      |қоғамдық сана|сұрау  |
|       |        |    |      |формалары  |     |
|Диалектика  |Диалектика және|    |Тест    |Диалектика  |Ауызша  |
|және оның   |оның негізгі  |    |      |және оның  |сұрау  |
|негізгі    |заңдары    |    |      |негізгі   |     |
|заңдары    |        |    |      |заңдары   |     |
|Антропология |Антропология  |    |Тест    |Адамның   |Ауызша  |
|       |        |    |      |әлеуметтік-би|сұрау  |
|       |        |    |      |ологиялық  |     |
|       |        |    |      |сипаты    |     |
|ХХІ ғасырдағы |ХХІ ғасырдағы |    |Тест    |Жаһандану.  |Ауызша  |
|ғаламдық   |ғаламдық    |    |      |       |сұрау  |
|мәселелер.  |мәселелер.   |    |      |       |     |

  2. Оқу - әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы


   Кесте 4
|Оқулық, оқу - әдістемелік құрал |Экземпляр  |Студент саны|Қамтамасыз |
|аты               |саны     |      |ету пайызы |
|1                |2      |3      |4      |
|Әбішев Қ. Философия. А.,2001   |20      |      |      |
|Алтаев Ж., Қасабек А. Философия |30      |      |      |
|тарихы. А., 2004.        |       |      |      |
|Қ.Бейсенов Философия тарихы 2002|10      |      |      |
|Ғабитов Т.Х. Философия А. 2000  |40      |      |      |
|Есім Ғ. Фәлсәфа тарихы. А., 2001 |15      |      |      |
|Ә.Нысанбаев, Т.Әбжанов. Қысқаша |45      |      |      |
|философия тарихы 2006      |       |      |      |
|Тұрғанбаев Философия А.,2001   |25      |      |      |
|Философиялық сөздік. А., 1996.  |5      |      |      |
|Молдабеков Ж., Касабек А. Шығыс |15      |      |      |
|философиясы. А., 2001      |       |      |      |


9. Әдебиеттер
               Негізгі әдебиеттер
1.Әбішев К.А. Философия А., 2006ж.
2.Бөрібаев Т.Қ. Ұлт менталиенті. А.,2002ж.
3.Қасабеков А.Қ. Тарихи-философиялық таным. А.,2001ж.
4.Кішібеков Ф.Қ. Философия А.,2002ж.
5.Нысанбаев А.Н., Әбжанов Т.Ы. Қысқаша философия тарихы А., 2009ж.
6.Тұрғынбаев А.Қ. Философия тарихы А., 2004ж.
7.Алтай Ж, Қасабек А, Мұхаметәлі К. Философия тарихы А., 2006ж.
8.Бейсенов Қ. Философия тарихы А., 2002ж.
9.Ақназаров Х. Философия тарихынан дәрістер курсы А., 2002ж.
10.Философия және мәдениеттану. Оқу құралу А., 2008ж.
11.Батыс философиясының антологиясы. А.,2002ж
12.Ғарифолла Е. Фәлсәфа тарихы. А.,2004ж.
13.Ғабитов Т. Философия А., 2004ж.
14.Философиялық сөздік А.,1999 ж.
15.Әлеуметтік философия. Хрестоматия А., 2002ж.
16. Қазақ даласының ойшылары .(ХIІІ-XVғ.ғ) А.,2001 ж.
17.Орынбеков М.С. Ежелгі қазақтың дүниетанымы А., 2000ж.
18. Краткая философская энциклопедия   М., 2004
19. Мырзалы С. Философия А., 2008ж.
20. Мырзалы С. Ғылым философиясы және тарихы А., 2010ж.
21. Кактаева Г. Философия негіздері Астана., 2010ж.

               Қосымша әдебиеттер
1.Антология мировой философии в 4 томах.   Т.2   М., 2001
2.Философия в 2 частях. Ч. 1 История философии   М., 2002
3.Спиркин А.П. Философия  М., 2002
4.Алексеев П.А.  Панин А.В.  Философия  Учебник  для  вузов.  М.,
2006
5. Богомолов А.С. Античная философия. М., 2005
6. Бекон Ф. Новый органон . Соч.в 2т. М., 2002 2-т.
7. Декарт Р. Избранные произведения. М., 2003
8. Лейбниц Г.В. Монадология Соч. в 4т. М., 2002 -т.
9. Рассел Б. История западной философии. М., 2006.
10. Спиркин А.Г. Философия. М., 2002
11. Гулыга А.В. Немецкая классическая философия М.,2004
12. Есім Ғ. Фәлсәфа тарихы А., 2000.
13. Есім Ғ. Абай туралы философиялық трактат А., 2004.

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть