Файл қосу


Пәнді оқыту міндеттеріПӘННІҢ ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

          Жасөспірімдердің тәртіп бұзушылықтағы
            санасының өзгешеліктері пәні

     6М010300 «Педагогика және психология» мамандығына арналған


          МАГИСТРАНТТАРҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС
               ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

                  Семей
                  2014

                  Алғысөз


1 ЖАСАЛЫНДЫ
Құрастырған: педагогикалық психология кафедрасының доценті, псх.ғ.к.
30.08.2014 ж. ___________ Джумажанова Г.К.


2 ҚАРАЛДЫ
2.1. Педагогикалық психология кафедра меңгерушісі, псх.ғ.к.:
_____________Г.К. Джумажанова
 Хаттама №1 «03» 09 2014  ж.


2.2.  Педагогика  факультетінің  оқу-әдістемелік  кеңесінің  бюросында
талқыланды:
Хаттама №1 «05» 09 2014 ж.

Оқу-әдістемелік кеңесінің төрайымы ____________ Т.Ш. Ахметова

3 БЕКІТІЛДІ
3.1. Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданды және
баспаға ұсынылды
Хаттама №1 «18» 09 2014 ж.

ОӘК төрайымы,
оқу-әдістемелік жұмысының проректоры ______________Г.К. Искакова

4 АЛҒАШ ЕНГІЗІЛГЕН

                 Мазмұны:

  1. Жалпы ережелер
  2. Пәннің мазмұны және сабақтардың түрі бойынша сағаттарға бөлу
  3. Пәнді оқытудың әдістемелік нұсқаулары
  4. Курс форматы
  5. Курс саясаты
  6. Баға қою саясаты
  7. Әдебиеттер

1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


   1.1 Оқытушы және пән туралы жалпы мәлімет
   Джумажанова Гульжанар Какимжановна, педагогика ғылымдарының кандидаты,
доцент
   Телефон номері: 42-06-41
   Сабақ өтетін орын - №303 аудитория
   Пән бойынша кредит саны - 3
   1.2 Пән мазмұнының қысқаша сипаттамасы:
   Пәннің оқу-әдістемелік кешені Шәкәрім атындағы СМУ-нің  пәндерге
арналған оқу-әдістемелік кешені туралы ережесіне сай құрастырылған. Аталған
пәнді оқыту барысында дәріс, тәжірибелік, сондай-ақ МӨЖ және МӨЖО сабақтары
құрастырылады. Оқу жоспарының көшірмесінде бөлініп берілген әр  сабақ
түрлері сағатқа шағылған, пәннің қысқаша мазмұны, мақсаттары мен міндеттері
көрсетілген. ОӘК оқу пәнін меңгерудің барлық талаптарына сай келеді.
Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі бар. Магистранттарға арналған жұмыс
бағдарламасы берілген. Магистрантқа арналған жүмыс бағдарламасында оқылуға
тиісті тақырыптар мен жұмыс түрлерінің тізімі әдебиеттердің көрсетілуімен
айқындалған. Әр дәріс сабағы бойынша қысқаша мәлімет берілген. Тәжірибелік
сабақтардың тақырыптары және әр тақырыпта қарастырылатын мәселелер жоспар
түрінде нақты көрсетілген. МӨЖ және МӨЖО тапсырмаларын өткізудің мерзімі,
тақырыптары және әдебиеттері жазылған. Магистранттардың білімін бағалау
әдістемесі бар.
   1.3 Пәнді оқытудың мақсаты: Магистранттарда жасөспірімдердің тәртіп
бұзушылықтағы санасының өзгешеліктерінің табиғаты, механизмі, заңдылықтары
туралы тұтас түсінік қалыптастыру. Сана туралы  теориялық  білімдерді
зерттеп,  психологтың  қызметінде  сана  қасиеттерін  экспериментальды
әдістемелердің көмегімен дамытудың негіздерін қарастыру.
   1.4 Пәнді оқыту міндеттері:
 ✓ Сана туралы  психологиялық  және  психофизиологиялық  зерттеулердің
  теориялық бағыттарымен танысу;
 ✓ Курсты оқыту барысында жасөспірімдердің тәртіп бұзушылықтағы санасының
  өзгешеліктері деңгейлерін анықтайтын және дамытатын әдістемелерді іріктеп
  жүйелейге бағдарлау;
 ✓ Курс бойынша білімдер жүйесін тәжірибеде қолдану дағдыларын дамыту.
   1.5. Оқып-зерттеу нәтижесінде студент:
   - білуі керек: сана туралы психологиялық және психофизиологиялық
зерттеулердің теориялық бағыттарын;
   - игеруі керек: педагогикалық қызметіне  ақпараттық-қалыптастыру,
құрастырушылықты, жобалаушылықты,  ұйымдастырушылықты  және  әдістемелік
дағдыларын дамытуды.
   - меңгеруі керек: әдістерді орынды қолдану іскерлігін.
   - істей алуы керек: пән бойынша меңгерген білімін күнделікті өз іс-
әрекетінде, сонымен қатар, кәсіби іс-әрекет практикасында өздігінен.
   - түсінуі керек: курсты оқыту барысында жасөспірімдердің тәртіп
бұзушылықтағы санасының өзгешеліктері деңгейлерін анықтайтын және дамытатын
әдістемелерді;
   -  болуы  керек:  адамдар  арасындағы  қарым-қатынасты  зерттеу
әдістемелері.
   - қабылдауы керек: жобалау әдісін меңгеруді.
   1.6 Курс пререквизиттері:
   1.6.1 Әлеуметтану
   1.6.2 Мәдениеттану
   1.6.3 Педагогика
   1.6.4 Философия.
   1.7 Курстың постреквизиті:
   1.7.1 Балалар психологиясы
   1.7.2 Жас ерекшелік психологиясы
   1.7.3 Әлеуметтік психология
   1.7.4 Этнопсихология
   1.7.5 Психодиагностика
   1.7.6 Психокоррекция және кеңес беру


2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚТАРДЫҢ ТҮРІ БОЙЫНША САҒАТТАРҒА БӨЛУ

|№ |Тақырып атауы  |Сағат саны                |       |
|  |         |                     |Әдебиеттер  |
|  |         |Дәріс |Семи- |Лаб. |МӨЖО   |МӨЖ   |       |
|  |         |    |нар  |   |     |     |       |
|1 |2        |3   |4   |5   |6     |7    |8      |
|1 |Сана туралы жалпы|2   |1   |-   |1,5    |4,5   |1 Б. 35-48  |
|  |түсінік     |    |    |   |     |     |3 Б. 5-9   |
|  |         |    |    |   |     |     |7 Б. 47-210 |
|2 |Жасөспірімдердің |2   |1   |-   |1,5    |4,5   |1 Б. 51-55  |
|  |тұлғалық дамуының|    |    |   |     |     |8 Б. 210-225 |
|  |теориялық негізі |    |    |   |     |     |       |
|3 |Жасөспірімдердің |2   |1   |-   |1,5    |4,5   |6 Б. 29-56  |
|  |психикасының   |    |    |   |     |     |7 Б. 105-135 |
|  |дамуының өзіндік |    |    |   |     |     |4 Б. 52-69  |
|  |сипаты      |    |    |   |     |     |       |
|4 |Психологиядағы  |2   |1   |-   |1,5    |4,5   |1 Б. 32-95  |
|  |жасөспірімдердің |    |    |   |     |     |7 Б. 12-165 |
|  |тәртіп      |    |    |   |     |     |8 Б. 14-28  |
|  |бұзушылығының  |    |    |   |     |     |       |
|  |қазіргі     |    |    |   |     |     |       |
|  |мәселелері    |    |    |   |     |     |       |
|5 |Қылмысқа барған |2   |1   |-   |1,5    |4,5   |1 Б. 35-48  |
|  |жасөспірімдердің |    |    |   |     |     |3 Б. 5-9   |
|  |делинквентті   |    |    |   |     |     |7 Б. 47-210 |
|  |мінез-құлық   |    |    |   |     |     |       |
|  |психологиясының |    |    |   |     |     |       |
|  |ерекшелігі    |    |    |   |     |     |       |
|6 |Жасөспірімдердің |2   |1   |-   |1,5    |4,5   |1 Б. 32-95  |
|  |психологиялық  |    |    |   |     |     |7 Б. 12-165 |
|  |дамуындағы    |    |    |   |     |     |8 Б. 14-28  |
|  |өзгешеліктері  |    |    |   |     |     |       |
|7 |Жасөспірімдердің |2   |1   |-   |1,5    |4,5   |1 Б. 32-95  |
|  |тәрбиесі мен   |    |    |   |     |     |7 Б. 12-165 |
|  |дамуындағы мінез-|    |    |   |     |     |8 Б. 14-28  |
|  |құлық      |    |    |   |     |     |       |
|  |ауытқушылықтар  |    |    |   |     |     |       |
|  |және оларды жою |    |    |   |     |     |       |
|  |және алдын алу  |    |    |   |     |     |       |
|  |жолдары     |    |    |   |     |     |       |
|8 |Отбасындағы   |2   |1   |-   |1,5    |4,5   |1 Б. 32-95  |
|  |жасөспірімдерді |    |    |   |     |     |4 Б. 52-69  |
|  |тәрбиелеудің   |    |    |   |     |     |7 Б. 12-165 |
|  |психологиялық  |    |    |   |     |     |8 Б. 14-28  |
|  |негіздері    |    |    |   |     |     |       |
|9 |Қазіргі кезеңдегі|2   |1   |-   |1,5    |4,5   |6 Б. 29-56  |
|  |мінез-құлқында  |    |    |   |     |     |7 Б. 105-135 |
|  |ауытқуы бар   |    |    |   |     |     |4 Б. 52-69  |
|  |жасөспірімдер  |    |    |   |     |     |       |
|  |тұлғасының    |    |    |   |     |     |       |
|  |өзіндік     |    |    |   |     |     |       |
|  |сана-сезімдерінің|    |    |   |     |     |       |
|  |ерекшеліктері  |    |    |   |     |     |       |
|10 |Жасөспірімдердің |2   |1   |-   |1,5    |4,5   |6 Б. 29-56  |
|  |өткір аффективті |    |    |   |     |     |7 Б. 105-135 |
|  |реакциялары және |    |    |   |     |     |4 Б. 52-69  |
|  |саналарының   |    |    |   |     |     |       |
|  |өзгеру      |    |    |   |     |     |       |
|  |ерекшеліктері  |    |    |   |     |     |       |
|11 |Жасөспірімдердің |2   |1   |-   |1,5    |4,5   |1 Б. 32-95  |
|  |қарым-қатынастағы|    |    |   |     |     |4 Б. 52-69  |
|  |қиындықтың жалпы |    |    |   |     |     |7 Б. 12-165 |
|  |сипаттамасы   |    |    |   |     |     |8 Б. 14-28  |
|12 |Агрессивті және |2   |1   |-   |1,5    |4,5   |1 Б. 32-95  |
|  |агрессивті    |    |    |   |     |     |4 Б. 52-69  |
|  |тәртіп:     |    |    |   |     |     |7 Б. 12-165 |
|  |психологиядағы  |    |    |   |     |     |8 Б. 14-28  |
|  |теория негізі,  |    |    |   |     |     |       |
|  |түрлері     |    |    |   |     |     |       |
|13 |Жасөспірімдердің |2   |1   |-   |1,5    |4,5   |6 Б. 29-56  |
|  |мінез-құлқының  |    |    |   |     |     |7 Б. 105-135 |
|  |өзгеруі     |    |    |   |     |     |4 Б. 52-69  |
|14 |Жасөспірімдердің |2   |1   |-   |1,5    |4,5   |6 Б. 29-56  |
|  |тәртіп      |    |    |   |     |     |7 Б. 105-135 |
|  |бұзушылықтағы  |    |    |   |     |     |4 Б. 52-69  |
|  |санасының    |    |    |   |     |     |       |
|  |өзгешеліктері  |    |    |   |     |     |       |
|15 |         |2   |1   |-   |1,5    |4,5   |1 Б. 32-95  |
|  |Жасөспірімдердің |    |    |   |     |     |4 Б. 52-69  |
|  |тәртіп      |    |    |   |     |     |7 Б. 12-165 |
|  |бұзушылықтағы  |    |    |   |     |     |8 Б. 14-28  |
|  |санасының    |    |    |   |     |     |       |
|  |өзгешеліктерінің |    |    |   |     |     |       |
|  |негізгі     |    |    |   |     |     |       |
|  |аспектілері   |    |    |   |     |     |       |
|  |Барлығы:     |30   |15   |-   |22,5   |67,5   |       |

3 ПӘНДІ ОҚЫТУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАРЫ
   Магистрант аталған курс бойынша теориялық және практикалық мәселелерді
игеруі керек. Оқу жоспарының көшірмесінде бөлініп берілген әр сабақ түрлері
сағатқа шағылған, пәннің қысқаша мазмұны, мақсаттары  мен  міндеттері
көрсетілген. ОӘК оқу пәнін меңгерудің барлық талаптарына сай келеді.
Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі бар. Магистранттарға арналған жұмыс
бағдарламасы берілген. Магистрантқа арналған жұмыс бағдарламасында оқылуға
тиісті тақырыптар мен жұмыс түрлерінің тізімі әдебиеттердің көрсетілуімен
айқындалған. Әр дәріс сабағы бойынша қысқаша мәлімет берілген. Тәжірибелік
сабақтардың тақырыптары және әр тақырыпта қарастырылатын мәселелер жоспар
түрінде нақты көрсетілген. МӨЖ және МӨЖО тапсырмаларын өткізудің мерзімі,
тақырыптары және әдебиеттері жазылған. Магистранттардың білімін бағалау
әдістемесі бар.


4 КУРС ФОРМАТЫ
   Семинарға дайындық кезінде магистрант мұғалімнің дәрісін назарға ұстай
отырып, біршама ізденіс жұмыстарын жасау қажет. Ғылыми мақалалар мен
монографиялар, сондай-ақ интернет желісінен алынған материалдардағы керекті
деректер конспектіленіп алынады. Семинар магистранттардың ізденіс жұмысы
болғандықтан, бір емес бірнеше дереккөздерді пайдалануға тиісті. Курс
бойынша білуге тиісті терминдер мен шартты ұғымдарды оқытушы қамтып,
түсіндіреді. МӨЖ тақырыптары берілген сұрақтарды қамти отырып, жазбаша және
ауызша жұмыс түрінде орындалады. МӨЖ-ді конспект түрінде дәптерге жазып
өткізу  қажет.  Сабақ  барысында  магистранттардың  теориялық  білімі,
белсенділігі, ынтасы және шығармашылық шешім таба білу дағдысы бағаланады.


5 КУРС САЯСАТЫ
   Курсты оқу барысында алынған ұпай жинақталып, жалпы саны шығарылады.
Жиынтық бағаны шығару үшін әрбір тапсырманы орындауы, сабаққа қатысуы,
МӨЖ,МӨЖО тапсырмаларын, тиісті жаттығу жұмыстарын орындағаны жөніндегі ұпай
жиынтығы, кезеңдік, қорытынды бақылау нәтижелері т.б. түгел ескеріледі.
Курсты оқу барысында алынған барлық  ұпайлар  жинақталып,  бір-біріне
қосылады. Осы курстан алған жиынтық бағаны шығару үшін әрбір тапсырама мен
рейтинг бақылауынан алынған баға және емтихан бағаларының қорытындысы
бойынша орташа балл есептеледі. Барлық тапсырмаларды көрсетілген уақытында
өткізу қажет. Барлық тапсырмаларды қабылдап алу емтиханға 7 күн қалғанда
аяқталады.  Барлық  тапсырманы  өткізбеген  магистранттар  емтиханға
кіргізілмейді. Жұмысты кеш тапсырсаңыз: қосымша тапсырма беру арқылы жұмыс
көлемін ұлғайтылады; Тапсырмалар оқытушы тағайындаған уақытта қабылданады.
Емтиханға келмесеңіз: орынды себеп болса, бұрынғы орындалған жұмыстарыңыз
есепке алынады; орынсыз себеп болса, тапсырманы орындауыңыз қажет және осы
мәселеге қатысты университет саясаты есепке алынады. Әрбір  тақырыпты
қайталау және өтеу міндетті. Өтілген материалды меңгеру деңгейі тест арқылы
тексеріледі. Тест алдын ала ескертілмей өткізіледі. Аудиториялық сабақтарды
босатпау,  кешікпеу  міндетті.  Себепсіз  сабақтан  қалсаңыз:  қосымша
шығармашылылық жұмыс беріледі (реферат, көркем мәтінге талдау  т.б.);
Сабаққа екі рет кешігу бір рет сабақ босатылғанға теңгеріледі. Оқу үрдісіне
белсенді түрде қатысу қажет.

6 БАҒАЛАУ САЯСАТЫ
   «Жасөспірімдердің тәртіп бұзушылықтағы санасының өзгешеліктері» пәні
бойынша ұпай бөлінісі
                                   Кесте 2

|Апта   |Бақылау түрі     |Ұпай жиыны      |Ескерту      |
|1    |2           |3           |4         |
|     |1-8 апта бойы     |30          |          |
|     |дәріске қатысу    |           |          |
|     |Семинар        |30          |          |
|2    |           |           |          |
|     |МӨЖ          |15          |          |
|     |Семинар        |30          |          |
|4    |           |           |          |
|     |МӨЖ          |15          |          |
|     |МӨЖО         |35          |          |
|     |Семинар        |30          |          |
|6    |           |           |          |
|     |МӨЖ          |15          |          |
|     |МӨЖО         |35          |          |
|     |Семинарға       |30          |          |
|8    |           |           |          |
|     |МӨЖ          |15          |          |
|     |МӨЖО         |35          |          |
|1-8 апта бойынша барлық ұпай  |300          |          |
|саны              |           |          |
|     |9-15 апта бойы    |30          |          |
|     |дәріске қатысу    |           |          |
|     |Семинар        |30          |          |
|10    |           |           |          |
|     |МӨЖ          |15          |          |
|     |Семинар        |30          |          |
|12    |           |           |          |
|     |МӨЖ          |15          |          |
|     |МӨЖО         |45          |          |
|     |Семинар        |30          |          |
|14    |           |           |          |
|     |МӨЖ          |15          |          |
|     |Семинар        |30          |          |
|15    |           |           |          |
|     |МӨЖ          |15          |          |
|     |МӨЖО         |45          |          |
|9-15 апта бойынша барлық ұпай  |300          |          |
|саны              |           |          |
|Емтихан ұпайы          |400          |          |
|Академиялық мерзімге жиынтық  |1000         |          |
|ұпай              |           |          |

7 ӘДЕБИЕТТЕР
   7.1. Негізгі әдебиеттер:
   7.1.1 Бартол, Курт . Психология криминального поведения. 7-е
   междунар.изд. Еврознак: Олма-Пресс,2004.-352с.
   7.1.2 Селецкий А.И. Тарарухин С.А. Несовершеннолетние с откланяющимся
   поведением. Киев, 1981.-238с
   7.1.3 Ратинов А.Р. , Ефремова Г.Х. Правовая психология и преступное
   поведение: Теория и методол. исслед. Красноярск 1988.-253с.
   7.1.4 Немов Р.С. Психология.Книга 2. - М., 2000.
   7.1.5  Образцов  В.А.  Криминалистическая  психология:  Методы,
   рекомедации. Москва, Юнити-дана, Закон и право. 2002.-447с.
   7.1.6 Мұқанов М. Педагогикалық психология очерктері. - Алматы,1962


   7.2. Қосымша әдебиеттер:
   7.2.1 Леонтьев А.А. Психология общения. Изд.Тарту. 1976
   7.2.2 Золотухина Е.В. Чухраев Б.М. Почему они такие? заметки о
   правонарушениях подростков. Карелия, 1989.-92с.
   7.2.3 Копыстынский Е.А. Этот опасный возраст. Москва, знание. 1982.-
   93с.
   7.2.4 Абдрасулов Е. «Кәмелетке толмаған жасөспірімдер арасында құқық
   бұзушының алдын-алу».// Заң. 2005.- №6. 21-23 бет.
   7.2.5 Ломов Б.Ф. Общение и социальная регуляция поведения индивида. -
   М., 1976.
Пәндер