Файл қосу


Пән атауы - Көрнекілік құралдар дайындауҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ
               БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ
        ШӘКӘРІМ атындағы СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

                  [pic]


         ПӘННІҢ ЭЛЕКТРОНДЫҚ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


            «Көрнекі құралдарды дайындау»


          «5В011300» – «биология» мамандығы үшін
                               Құрастырғандар:


                      Садыкова Р.А., а/ш.ғ.к.,


                            Биология кафедрасының

                    доцент м.а.

                  Семей


                  2013Мазмұны
1. Жұмыс бағдарламасы

    1.1. Пәнді оқыту мақсаты
   Биологияның әр сабағында көрнекілік құралдар қолданылады. Курсты
көңілдегідей оқыту үшін үлестіріліп берілетін материалдар (құрғақ және
кептірілген күйде) қажет. Бұл материалдың көбін қай мектеп болса да өз
күштері мен дайындай алады.
   Сондықтан студенттер биология курсына арналған көрнекілік құралдарды
дайындау әдістемесін меңгеру қажет және оқушылардың өздеріне көрнекі құрал
жасатуға көңіл бөлу керек. Оқушылардың экскурсияда жинаған материалдарынан
таблицалар, гербарийлер, коллекциялар жасау жұмыстарын ұйымдастыру білу
қажет.
   1.2. Пәнді оқыту міндеттері
   Студенттерге көрнекілік құралдарды биологияны оқыту барысында дұрыс
пайдалану әдістерін меңгеру.

ЭПОӘК- авторлары туралы мәліметтер
           ПЭОӘК авторлары туралы мәліметтер
|      |Садыкова Райгуль Алимгазиевна                      |
|      |Ғылыми дәрежесі:        |Ауыл шаруашылық ғылымдары кандидаты   |
|      |Ғылыми атағы:         |Доцент м.а.               |
|      |Қызметі:            |Биология кафедрасының доцент м.а.    |
|      |Мамандандыруы:         |                    |
|      |Байланыс мәліметтері:                          |
|      |Жұмыс телефоны:        |+7 (7222)35-10-10            |
|      |Электрондық пошта:      |sadykova.raigul@mail.ru         |
|      |Skype:             | sadykova.raigul            |2 Жұмыс бағдарламасы
  1. Қолдану саласы
2. Нормативті сілтемелер
3. Жалпы ережелер
4. Әдебиет және қорлар
5. Пән мазмұны, пәннің модульдік бөлінуі
6. СӨЖ тақырыптары мен мазмұны
7. Пәнді оқу бойынша әдістемелік ұсыныстар
8. Курс форматы
9. Курс саясаты
10. Баға қою саясаты
11. Студенттер білімін бақылау
12. Оқу үдерісінің және қашықтық кеңестердің графигі

Қолдану саласы
   «Көрнекілік құралдар дайындау» пәнінің электрондық оқу-әдістемелік
кешені қашықтықтан оқыту технологиялалары (ҚОТ) бойынша оқитын «5В011300»
– «биология» мамандығының студенттеріне арналған. ПЭОӘК студенттерді курс
мазмұнымен, өзектілігімен, қажеттілігімен, саясатымен және студенттің оқу
үдерісінде қандай дағдылар мен іскерлікті үйренетінімен таныстырады.
  Пәнді ҚОТ бойынша оқу кезінде ПЭОӘК негізгі құрал болып табылады.
  Осы электрондық оқу әдістемелік кешен пәннің мазмұны  5В011300  –
  «Биология» бойынша Семей мемлекеттік педагогикалық институтында білім
  алатын студенттерді оқытуға арналған .
  Бұл оқу бағдарлама дистанттық оқу технологиясы  негізінде  Семей
мемлекеттік педагогикалық институтының порталы арқылы студенттерді оқыту
механизімін жүзеге асыру үшін ұсынылады.
  Беріліп отырған оқу әдістемелік кешен 5В011300 – «Биология» мамандығы
бойынша оқитын студенттерге арналып, білім алу бағдарламасының дистанттық
технологиялық оқыту жүйесі бойынша құрылған.Нормативтік сілтемелер
    Осы «Көрнекілік құралдар дайындау»  пәнінің  электрондық  оқу-
әдістемелік кешені (ПЭОӘК) берілген пән бойынша оқу үдерісінде пайдалана
ұйымдастыру ретін анықтайды және  келесі  құжаттардың  талаптары  мен
ұсыныстарына сәйкес әзірленген:
  1.  Осы  стандартта  келесі  нормативті  құжаттардан  сілтемелер
    пайдаланылады;
  2. 2007 жылдыњ 27 шілдесіндегі Ќазаќстан Республикасының «Білім туралы»
    Заңы;
  3. ЌР МЖМБС 5.04.019–2008 «Жоғары білім. Бакалавриат. Негізгі ережелер»
    ;
  4. ЌР ЕР 40.1.01–2008 «Қазақстан Республикасы стандартизациялауының
  5.  мемлекеттік жүйесі». Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру
    стандартын  құруға,  мазмұндауға,  рәсімдеуге,  мазмұнына  және
    белгілеуге қойылатын жалпы талаптар;
  6. ҚР МЖМБС 5.05.001–2005 «Жоғары оқу орнынан кейінгі және жоғары
    білім беру оқу пәндерін кодтау жүйесі».
  7. ҚР МЖМБС дистанттық білім беру технологиясы бойынша оқыту жүйесі
    жағдайы
  8. ҚР МЖМБС дистанттық білім беру технологиясы бойынша оқу үрдісін
    ұйымдастыру тәртібі «19» 01.2012г №112.
   Шәкәрім атындағы СМУ «Пәннің электрондық оқу-әдістемелік кешені туралы
ережесі».


      •  Оқытушының тегі, аты, жөні  – Садыкова Р.А., а/ш.ғ.к.,
       доцент м.а.;
      • Кафедра – биология;
      • Хабарласу ақпараты – тел:53-92-19, Оқу ғимараты № 3, кабинет
       № 227; e-mail: sadykova.raigul@mail.ru
      • Контактілі сабақтардың өткізілу орны – аудитория № ххх;
      • Пән атауы – «Көрнекілік құралдар дайындау»;
      • Кредит саны – 3;
            Жұмыс оқу жоспарынан көшірме

                                   1 кесте
|Курс         |Семестр        |Кредиттер     |Аудиториялық жұмыс|
|           |           |          |         |
|           |Көрнекі құралдарды  |          |Верзилин Н.М.,  |
|           |жіктеу. Көрнекілік  |          |Корсунская В.М.  |
|           |құралдарды табиғи   |          |Общая методика  |
|           |материалдарды қолдану |          |преподавания   |
|           |арқылы жасау.     |          |биологии.     |
|           |Өсімдіктерден жасалған|          |Садыкова Р.А.   |
|           |көрнекіліктерді    |          |Изготовление   |
|           |дайындау және сақтау. |          |наглядных пособий,|
|           |Өсімдіктерді кептіру |          |Семей, 2007 г.  |
|           |әдістері.       |          |         |
|           |Динамикалық көрнекілік|          |Садыкова Р.А.   |
|           |құралдар жасау    |          |Изготовление   |
|           |әдістері       |          |наглядных пособий,|
|           |           |          |Семей, 2007 г.  |
|           |Табиғи материалдан  |          |Садыкова Р.А.   |
|           |микропрепараттар   |          |Изготовление   |
|           |дайындау       |          |наглядных пособий,|
|           |Объекттерді бояу.   |          |Семей, 2007 г.  |
|           |Митоз» тақырыбында  |          |Садыкова Р.А.   |
|           |микропрепарат дайындау|          |Изготовление   |
|           |           |          |наглядных пособий,|
|           |           |          |Семей, 2007 г.  |
|           |Объектідердің көрінісі|          |Садыкова Р.А.   |
|           |және бейнеленуі    |          |Изготовление   |
|           |           |          |наглядных пособий,|
|           |           |          |Семей, 2007 г.  |
|           |Бунақденелілердің   |          |Садыкова Р.А.   |
|           |коллекциясын дайындау |          |Изготовление   |
|           |           |          |наглядных пособий,|
|           |           |          |Семей, 2007 г.  |


 СӨЖ тақырыптары тізімі және мазмұны

             СӨЖ тақырыптары мен мазмұны
                                   3 кесте
|№ р/б|СӨЖ тақырыбы    |СӨЖ мазмұны          |Өткізу мерзімі|Қойылатын  |
|   |          |               |(апта)    |баллдар   |
|1  |2         |3               |4       |5      |
|1  |Динамикалық    |Бүршіктен өркендердің пайда  |       |       |
|   |көрнекілік құралдар|болуы.            |       |       |
|   |жасау әдістері.  |Лептестік моделі.       |       |       |
|2  |Өсімдіктерді құмда |Өсімдіктерді көлемді құмда  |       |       |
|   |кептіру      |кептіру            |       |       |
|3  |Бейне көрнекілік  |Өсімдік әлемінің эволюциясы. |       |       |
|   |құралдар дайындау: |Гүлдің құрылысы        |       |       |
|4  |Бөлшек таблицалар, |               |       |       |
|   |таратпалы     |               |       |       |
|   |көрнекіліктерді  |               |       |       |
|   |дайындау.     |               |       |       |Пәнді оқу бойынша оқу-әдістемелік нұсқаулар
  •    {пәнді оқуға қажетті уақытты жоспарлау мен ұйымдастыру бойынша
   кеңестер;
  • студент әрекеттерінің ретін сипаттау;
  • ПЭОӘК материалдарын пайдалану бойынша ұсыныстар;
  • әдебиетпен жұмыс істеу бойынша ұсыныстар;
  • емтиханға дайындық бойынша кеңестер және т.б.}


    Әріптік, баллдық және пайыздық эквиваленттегі бағалар шкаласы
                                   4 кесте
|Әріптік   |Баллдың цифрлық   |Пайыздық мөлшері  |Дәстүрлі жүйе бойынша баға  |
|жүйедегі  |эквиваленті     |          |               |
|баға    |          |          |               |
|А      |4,0         |95 – 100      |Өте жақсы          |
|А–     |3,67        |90 – 94       |               |
|В+     |3,33        |85 – 89       |               |
|      |          |          |Жақсы            |
|В      |3,0         |80 – 84       |               |
|В–     |2,67        |75 – 79       |               |
|С+     |2,33        |70 – 74       |               |
|      |          |          |               |
|      |          |          |Қанағаттанарлық       |
|С      |2,0         |65 – 69       |               |
|С–     |1,67        |60 – 64       |               |
|D+     |1.33        |55 – 59       |               |
|D      |1,0         |50 – 54       |               |
|F      |0          |0 – 49       |Қанағаттанарсыз       |
|I      |NA         |-          |Аяқталмаған         |
|P      |-          |өтті        |Пәнді өтті          |Дәрістер

Дәріс №1. Көрнекі құралдарды жіктеу.Көрнекілік құралдарды табиғи
материалдарды қолдану арқылы жасау.
Көрнекі құралдарды жіктеу.


           Биологиядан оқу құрал – жабдықтары
   Көрнекі оқыту – оқушылардың заттар мен құбылыстар туралы қабылдауы,
түсінігі абстрактылы оймен ұштастыра оқыту деген сөз. осындай  оқыту
нәтижесінде құбылыс арқылы оқушылар ағзалардың құбылысы мен тіршілігінің
мәнін біледі, түсінік қалыптасады, негізгі заңдылықтарын ұғынады.
   Биология курсы бойынша оқу жабдықтары мынадай топтарға бөлінеді:
   Ι топ. Табиғи объектілер (түпнұсқалар):
   1. Тікелей оқып үйрену үшін объективті шындықтың  заттары  мен
    құбылыстары.
   2. Құбылысты демонстрациялауға және лабораторияда бейнелеуге, оларды
    сапалық және сандық жағынан зерттеуге қажетті приборлар  мен
    тетіктер.
   ΙΙ топ. Объектілердің (түпнұсқалардың) көрінісі және бейнеленуі:
   1. Визуальді табиғи және символды бейнелеу:
   а) көлемдік,
   б) жазықтық
   2. аудиовизуалді табиғи және символды көрінісі.
   ΙΙΙ топ. Заттар мен құбылыстарды сипаттау.
   ΙV топ. Табиғи объектілерде олардың бейнелерінде және сипаттамаларында
   болатын хабарды анықтауға және жеткізуге, бақылауға кері байланысын
   көрсетуге және жаттығуға қажет техникалық жабдықтар.
   V. Түпнұсқалар жинауға және оларды дайындауға, оларды бейнелеу \мен
   сипаттап жазуға, оларды күтуге және жөндеуге, оқушылардың еңбек
   әрекетіне қажет материалдық және техникалық жабдықтар.
      Муляж – табиғи объектінің көшірмесі, мұнда объектінің мөлшері,
   пішіні және реңі дәл көрсетіледі.
      Муляждарды стеарин массасынан жасайды, мақта,а орап жылытқыш
   приборлардан алыс жерде картон қорапта сақтайды, өйткені t0С жоғары
   болса, олар пішінін өзгертеді.
      Модельдер – табиғи объектілерді көлемді бейнелейді,  бірақ
   объектіні дәл бейнелемейді, оны схема түрінде көрсетеді.
      Схема түрінде көрсетудің мәні – оқушылардың назарын аударуы
   қажет маңызды белгілерін айқын көрсету.
      Модельдерді сәйкес табиғи объектілермен бірге пайдалану керек.
   Модельдердің өздерін ғана пайдалану оқушыларға табиғи объектілердің
   құрылысы жөнінде теріс ұғым тудыруы мүмкін.
      Модельдерді шкафта бөлшектенген күйде, картон қорапта сақтайды.


      Көрнекілік құралдардың негізгі түрлері мен топтары


        1.Табиғи
        2. Жасанды

     1.Табиғи көрнекілік құралдар: Тірі және өлі табиғаттың түрі;
Топырақ түрлері мен қазбалы заттар, өсімдіктер мен жануарлар, заттар,
адамдардын шығармашылығына байланысты, тарихи нақты заттар, мәдени заттар,
еңбек құралдары және тұрмыстық құралдар.

     Кеппешөп – өсімдіктердің кепкен түрлерінің жиынтығы
      Коллекция - нақты бір тақырыбы бар, систематикалық заттар
жиынтығы
Бағалы заттардың үлгі ретінде коллекциялап көрсету.
Таратпа материалдар – табиғи және өндірісті.
Препараттар – жануарлар мен өсімдіктердің препараттары кептірілген түрде
немесе сұйықтыққа салынған түрінде болады.
Чучела – белгілі бір жануарлардың түрлерін, түсін, көлемін, яғни сыртқы
келбетін көрсетеді.
Нақты заттар – адамдардың өткен өмірін көрсету үшін, олардың еңбектерін,
мәдениетін, тұрмыстық жағдайын бейнелеу.

          2. Жасанды
          2.1 Шартты көрнекі құралдар
      Шартты көрнекі құралдар заттар мен құбылыстарды схемалы түрде,
шартты белгілермен, логикалық абстрактілі турде өңделген және ең негізгі,
қажет мағынасын жеткізіп бейнелейді.
     Шартты көрнекі құралдар тобына жататындар: схемалық суреттер,
схемалар, сызбалар, графикалық диаграммалаар, сондай- ақ картографиялық
қосымшалар – жоспарла, карталар, карталық сызбалар, атластар, глобустар.

          2.2 Экранды көрнекі құралдар

    Олар бейнелі көрнекі құралдарға жатады.
    Диафильмдер – олар бір- бірімен біртұтас лентада, ортақ тақырыбы бар
бірнеше кадрлардан тұрады.
   Диапозитивтер – бірнеше кадрлардан тұратын жеке сериялары пленкада
басылады.
   Кинофильмдер – көп кадрлардан тұратын біртұтас лентада орналасады.
   Дыбысты (дауысты құралдар) – дискідегі, пластинкадағы жазбалар.

           Көрнекілік құралдар

Тегіс
 Көлемді
(картиналар,суреттер,             (муляж,моделдер,макеттер)
таблица иллюстр)
               Көрнекілік құралдар

    Бейнелі                        Шартты


  Картина – ақпараттың көзі болып ,бейнелеу рөлін атқарады.
  Портреттер – сабақта және сабақтан тыс увқыттарды орындалады.
  Альбом – картиналардың, суреттердің, сызбалардың жиынтығы.
  Кестелерден көрнекілік құралдарға жануарлар ағзаларының  анатомиялық
құрылысы жатады.
  Муляждар  –  бейнелеп  тұрған  затың  дәл  көрсететін,  оның
көлемін,пішінін,түсін,сыртқы құрылысын еш өзгеріссіз бейнелеу.
  Моделдер –  көлемді  заттарлың  үлкейтілген  немесе  кішірейтілген
түрі.Алмалы- салмалы модеодер қолданнуға ыңғайлы.
  Макеттер – заттың ірі өлшемді бейнесі.Моделмен салытырғанла көлемін
дәлдігінен сақтамаай,схема түрінде бейнелеу.
  Диаграммалар – табиғи ландшафтылы әртүрлі сценаларда,архитектураларды,
бірнеше пландағы ансамблдерді, театр түрінде орналасқандарды суреттейді.

   ...
   &&&
$$$002-001-002$3.2.1.2 Көрнекілік құралдарды табиғи материалдарды қолдану
арқылы жасау.
        Микроскопиялық препараттарды дайындау
    Микроскопиялық препаратты дайындауда ең бірінші шыныға мән беру
керек.Объектіні заттық шыныға қойып, үстін жабындық шынымен жабады. Заттық
шынының мөлшері, ұзындығы 76 мм, ені 26мм болу керек. Жабындық шыны өте
жұқа шыныдан жасалады. Мөлшері 18 мм. Шыныны бірінші жақсылап сүрту  керек.
Заттық шыныны қолмен ұстауға болмайды.

           Препараттың ортасы
    Ең қолайлы препараттың ортасы  су болып табылады. Бірақ ондай
препарат уақытша, бір тәуліктен соң құрғап, бұзылып кетеді.Ең  жақсы
глицерин,  глицеринді  препарат  жақсы  сақталады.15-20  күн  кеппей
сақталады.Тұрақты препараттарды глицеринді желатинде жасайды.

           Препаратқа арналған объект құралы
  Объект жабындық шыныға сыйу үшін ұсақ болу керек;1)объект түссіз болу
керек, өйткені микроскоп астындағы объект жарық арқылы көрінеді.2) объект
жұқа болу керек,0,5 мм қалың болмау керек.


             Кесінді дайындау және бояу
  Өсімдіктерден кесінді дайныдау үшін кесінді өте жіңішке болу керек.
Объектіні бояу үшін түссіз бояу қолданылады – күлгін гемотоксин, қызыл
кармин, көк метия, қызғылт эозин.
Препаратты бояуда объектің протоплазмасы және ядросы алынады.

   ...
   ...
   &&&
   $$$002-001-100$Дәріс №1.Өзін-өзі тексеру сұрақтары


   ...
   &&&
$$$002-002-000$3.2.2 Дәріс №2. Өсімдіктерден жасалған көрнекіліктерді
дайындау және сақтау. Өсімдіктерді кептіру әдістері.
   {Дәрісте қозғайтын сұрақтар}
   &&&
   $$$002-002-001$3.2.2.1 Өсімдіктерден жасалған көрнекіліктерді дайындау
   және сақтау.
         Табиғи препаратталған құрал – жабдықтарды дайндау
       Табиғи  препаратталған   құрал   –жабдықтарға:ботаникадан
кеппещоптер;гербарийлі кестелер;п рактикалық жұмысқа арналған өсімдіктердің
кепкен мүшелерінің таратпа материялдары; зоологиядан  бунақденелілердің
коллекциялары;омыртқалылардың қаңқасы мен  чучелалары;жануарлардың  жеке
мүшелері; сүйектері, балықтардың кабыршағы;құстардың кауырсынына арналған
таратпа материялдар;анатомия, физиология және адам гигиенасынан – адам
қаңқасы, жеке сүйектері(таратпа  материялдар),  микропрепараттар,  қан,
жануарлардың жеке ағзалары(жүрек, ми т.б);Жалпы биологиядан барлық курстың
арнайы коллекциялары және құрал – жабдықтары қолданылады.

                     Өсімдіктен жасалған микроскопиядық
кұрал – жабдықтарды жинау , сақтау, дайындау.
  Керекті құрал- жабдықтар: қалақша, күрек, пышақ, ара, қайшы.
  Кеппешөпке арналған папка дайындау: папка картоннан жасалынады.көлемі
45*40 см. Өсімдікті толық кептіру үшін өсімдіктерді преске орналастырады.


   ...
   &&&
$$$002-002-002$3.2.2.2 Өсімдіктерді кептіру әдістері.
   Престің торына 5-6 қағаз беттерін салып, бір бетті ашық қалтырып
өсімдікті орналастырады. Бір бетте тек бір жерде жиналған және бір түрге
жататын  өсімдіктерді  орналастырған  дұрыс.  Ғылыми  гербарийлерді
құрастырғанда бұл шартты міндетті түрде қолданылу қажет. Өсімдіктің кейбір
бөліктері басқа өсімдіктің үстіне немесе қағаздың сыртына шығып кетпеуіне
назар аудару қажет. Гербарийдің қалыңдығы бір қалыптылу болу үшін өсімдікті
қағаздың бетіне біркелкі орналастыру қажет.
   Ірі өсімдіктерді бір бетке бір данасын ғана орналастырады, ал ұсақ
өсімдіктердің  бірнешеүін  орналастыруға  болады.  Өте  ірі  өсімдікті
орналастырғанда өсімдіктің сабағын бүгүге болады. Жуан  сабақтар  мен
тамырларды ұзынынан кесіп, сыртқы пішінін өзгертпей, ішкі ортасын тазалап
орналастырады. Кейбір шырынды өсімдіктерді қарайып кетпеу үшін қағазға
салар алдында ыстық суға 1 минутқа салып алады. Гүлдердің түсі мен пішіні
жақсы сақталыну үшін гүлдердің жан-жағын мақтамен қоршап қояды.
   Көбінесе өсімдіктерді салқын әдіспен кептіреді.
   Ыстық әдіспен кептіргенде өсімдіктерді қағаздардың арасына мақтамен
араластырып орналастырадыда термостатта 50-60° жылылығында немесе күннің
көзінде кептіреді. Ыстық әдіске тағады утюгті қолдануға болады.
   өсімдіктерді тегіс кептіру әдісінен басқа құмда көлемді кептіру
әдістерінде қолданады.
   ...
   &&&
   $$$002-002-100$Дәріс №2.Өзін-өзі тексеру сұрақтары


   ...
   &&&
$$$002-003-000$3.2.3 Дәріс №3. Динамикалық көрнекілік құралдар жасау
әдістері
   {Дәрісте қозғайтын сұрақтар}
   &&&
$$$002-003-001$3.2.3.1 Динамикалық көрнекілік құралдар жасау әдістері
    Динамикалық көрнекілік құралдар қозғалмалы және  алмалы-салмалы
бөлшектерден  тұрады.  Динамикалық  көрнекілік  құралдар  биологиялық
құбылыстарды  оқушыларға  түсіндіру  барысында  және  жаттығу  ретінде
қолданғанға ыңғайлы. Динамикалық көрнекілік құралдарды «Өскіннің өсүі»,
«Митоз», «ДНҚ молекуласының моделі», «Гүлдің қосарланып ұрықтануы» және
«Лептестіктің ашылуы» атты тақырыптарға дайыдауға болады. Дайындау әдістері
әдебиетте жазылған.
   &&&
   $$$002-003-100$Дәріс №3.Өзін-өзі тексеру сұрақтары


   ...
   &&&
$$$002-004-000$3.2.4 Дәріс №4. Табиғи материалдан микропрепараттар дайындау
Объекттерді бояу.
   ...
   &&&
$$$002-004-001$3.2.4.1 Табиғи материалдан микропрепараттар дайындау
        Микроскопиялық препараттарды дайындау
    Микроскопиялық препаратты дайындауда ең бірінші шыныға мән беру
керек.Объектіні заттық шыныға қойып, үстін жабындық шынымен жабады. Заттық
шынының мөлшері, ұзындығы 76 мм, ені 26мм болу керек. Жабындық шыны өте
жұқа шыныдан жасалады. Мөлшері 18 мм. Шыныны бірінші жақсылап сүрту  керек.
Заттық шыныны қолмен ұстауға болмайды.

   {Дәріс конспектері}
   ...
   &&&
$$$002-004-002$3.2.4.2 Объекттерді бояу.
 Препараттың ортасы
    Ең қолайлы препараттың ортасы  су болып табылады. Бірақ ондай
препарат уақытша, бір тәуліктен соң құрғап, бұзылып кетеді.Ең  жақсы
глицерин,  глицеринді  препарат  жақсы  сақталады.15-20  күн  кеппей
сақталады.Тұрақты препараттарды глицеринді желатинде жасайды.

           Препаратқа арналған объект құралы
  Объект жабындық шыныға сыйу үшін ұсақ болу керек;1)объект түссіз болу
керек, өйткені микроскоп астындағы объект жарық арқылы көрінеді.2) объект
жұқа болу керек,0,5 мм қалың болмау керек.

             Кесінді дайындау және бояу
  Өсімдіктерден кесінді дайныдау үшін кесінді өте жіңішке болу керек.
Объектіні бояу үшін түссіз бояу қолданылады – күлгін гемотоксин, қызыл
кармин, көк метия, қызғылт эозин.
Препаратты бояуда объектің протоплазмасы және ядросы алынады.


   ...
   &&&
   $$$002-004-100$Дәріс №4.Өзін-өзі тексеру сұрақтары


   ...
   &&&
   $$$002-005-000$3.2.5 Дәріс №5.  «Митоз» тақырыбында микропрепарат
   дайындау
   &&&
   $$$002-005-001$3.2.5.1 «Митоз» тақырыбында микропрепарат дайындау
   {Дәріс конспекті}
   ...
   &&&
   $$$002-005-002$3.2.5.2 Сұрақ атауы 2
   {Дәріс конспекті}
   ...
   ...
   &&&
   $$$002-005-100$Дәріс №5.Өзін-өзі тексеру сұрақтары


   ...
   &&&
$$$002-006-000$3.2.6 Дәріс №6. Объектідердің көрінісі және бейнеленуі

   {Дәрісте қозғайтын сұрақтар}
   &&&
   $$$002-006-001$3.2.6.1 Сұрақ атауы 1
   {Дәріс конспекті}
   ...
   &&&
   $$$002-006-002$3.2.6.2 Сұрақ атауы 2
   {Дәріс конспекті}
   ...
   &&&
   $$$002-006-003$3.2.6.3 Сұрақ атауы 3
   {Дәріс конспекті}
   ...
   &&&
   $$$002-006-100$Дәріс №6.Өзін-өзі тексеру сұрақтары немесе тестер
   {Өзін-өзі тексеру сұрақтар тізімі немесе тесттер}
   ...
   &&&
$$$002-007-000$3.2.7 Дәріс №7. Бунақденелілердің коллекциясын дайындау
   &&&
$$$002-007-001$3.2.7.1 Бунақденелілердің коллекциясын дайындау
   Бунақденелілерден қорғаныш реңді көрсететін коллекциясын дайындауға
болады. Ашық түсті көбелекті коллекцияның жоғарғы жағына ал қою түсті
көбелекті төменгі жағына орналастырған дұрыс. Бір түрге жататын көбелектің
бір данасының қанаттарын жазық күйінде ал бір данасының қанаттары жабық
күйінде орналстырған дұрыс. Қанаттары жабық күйдегі көбелекті қанатының
төменгі жағындағы түсіне сәйкес түсті ағашқа орналастырғанда оқушылар
қорғаныш реңнінң маңызын айқын көре алады. Картон қорабта арнайы
желімдермен көбелектерді өсімдік бұталарына жапсырып орналатыру қажет
   ...
   &&&
   $$$002-007-100$Дәріс №7.Өзін-өзі тексеру сұрақтары


   ...
   &&&
      $$$002-008-000$3.2.8 Дәріс №8. Гербарийдің сақталуы
   ...
   &&&
      $$$002-008-001$3.2.8.1 Гербарийдің сақталуы
   Гербарийді құрғақ және жарықтан, шаңнан қорғалған арнайы қоймада
сақтайды. Әдетте құрғатылған өсімдік гигроскопиялы (ылғалды сорғыш) болып
келеді. Дұрыс кептірілмеген өсімдік тез көгеріп қарая бастайды. Сонымен
қатар тым құрғақ кептірллген өсімдіктерде жарамсыз болып қалады, яғни тез
сыңғыш болады. Кептірілген экземплярлы гербарийдлерді арнайы жәшіктерде
сақтаған ыңғайлы. Жәшіктің беткі қақпағының төменгі  жағында  жәшікке
салынған өсімдіктердің реттік санымен атауы жазылған этикетка жапсырылу
керек. Гербарий қағаздарының шеткі бөлігіне, яғни қабырғасына жақын жерде
алфавиттік кітаптағыдай , реттік саны жазылған кішкентай қағаз тілін
жабыстыруға болады. Мұндай қарапайым тәсіл керек бетті тез табуға және
гербарийдің ұзақ сақталуына әсері мол. Егер гербарий жәшіктері болмаса,
онда бүйірінде тесіктері бар папка қолдануға болады. Мұндай папкілерді
кәдімгі кеңселі өлшем бойынша дайындайды, бірақ гербарий қағаздарының
мөлшеріне сай келуі керек.
   Гербарийді  жәнтіктерден  қорғау  үшін  жәшікке  немесе  шкафқа
инсектицидтер бар қапшықтарды салады. ...
   &&&
   ...
   &&&
   $$$002-008-100$Дәріс №8.Өзін-өзі тексеру сұрақтары немесе тестер
   {Өзін-өзі тексеру сұрақтар тізімі немесе тестер}
   ...
   &&&
$$$003-000-000$3.3 Практикалық сабақтар

         &&&
   $$$003-001-000$3.3.1 Практикалық сабақ №1
   {Сабақтың тақырыбы, жоспары}
   ...
   &&&
   $$$003-001-001$3.3.1.1 Практикалық сабаққа арналған оқу-әдістемелік
   нұсқаулар №1
   {Сабақтын мақсаты, практикалық сабаққа арналған оқу-әдістемелік
   нұсқаулар, есептеулер мен есептер мысалдары}
   ...
   &&&
   $$$003-001-002$3.3.1.2 №1 сабақтан алған білімді тексеру тапсырмалары
   {Тапсырмалар немесе тестілік сұрақтар(керек жағдайларда вариантты
   таңдау кілтін көрсету керек)}
   ...
   &&&
   $$$003-002-000$3.3.2 Практикалық сабақ №2
   {Сабақтың тақырыбы, жоспары}
   ...
   &&&
   $$$003-002-001$3.3.2.1 Практикалық сабаққа арналған оқу-әдістемелік
   нұсқаулар №2
   {Сабақтын мақсаты, практикалық сабаққа арналған оқу-әдістемелік
   нұсқаулар, есептеулер мен есептер мысалдары}
   ...
   &&&
   $$$003-002-002$3.3.2.2 №2 сабақтан алған білімді тексеру тапсырмалары
   {Тапсырмалар немесе тестілік сұрақтар(керек жағдайларда варианты
   таңдау кілті көрсету керек)}
   ...
         &&&
   $$$004-001-000$3.4.1 Зертханалық сабақтың тақырыбы №1
   ...
   &&&
   $$$004-001-001$3.4.1.1 №1 зертханалық сабаққа әдістемелік нұсқаулар
   {Сабақтын мақсаттары, зертханалық сабаққа арналған әдістемелік
   нұсқаулар}
   ...
   &&&
   $$$004-001-002$3.4.1.2 №1 сабақта орындайтын тапсырмалар
   {Тапсырмалар немесе тестілік сұрақтар(керек жағдайларда варианты
   таңдау кілті көрсету керек)}
   ...
   &&&
   $$$004-002-000$3.4.2 Зертханалық сабақтың тақырыбы №2
   ...
   &&&
   $$$004-002-001$3.4.2.1 №2 зертханалық сабаққа әдістемелік нұсқаулар
   {Сабақтын мақсаттары, зертханалық сабаққа арналған әдістемелік
   нұсқаулар}
   ...
   &&&
   $$$004-002-002$3.4.2.2 №2 сабақта орындайтын тапсырмалар
   {Тапсырмалар немесе тестілік сұрақтар(керек жағдайларда вариантты
   таңдау кілтін көрсету керек)}
   ...
   &&&
   $$$004-003-000$3.4.3 Зертханалық сабақтың тақырыбы №3
   ...
   &&&
   $$$004-003-001$3.4.3.1 №3 зертханалық сабаққа әдістемелік нұсқаулар
   {Сабақтын мақсаттары, зертханалық сабаққа арналған әдістемелік
   нұсқаулар}
   ...
   &&&
   $$$004-003-002$3.4.3.2 №3 сабақта орындайтын тапсырмалар
   {Тапсырмалар немесе тестілік сұрақтар(керек жағдайларда вариантты
   таңдау кілтін көрсету керек)}
   ...
   &&&
   $$$004-004-000$3.4.4 Зертханалық сабақтың тақырыбы №4
   ...
   &&&
   $$$004-004-001$3.4.4.1 №4 зертханалық сабаққа әдістемелік нұсқаулар
   {Сабақтын мақсаттары, зертханалық сабаққа арналған әдістемелік
   нұсқаулар}
   ...
   &&&
   $$$004-004-002$3.4.4.2 №4 сабақта орындайтын тапсырмалар
   {Тапсырмалар немесе тестілік сұрақтар(керек жағдайларда вариантты
   таңдау кілтін көрсету керек)}
   ...
   &&&
$$$007-000-000$3.7 Білімді бақылау бөлімі
...
&&&
   $$$007-001-000$3.7.1 1-модуль бойынша тапсырма
   {Әдістемелік нұсқаулар және тапсырма}
   ...
   &&&
   $$$007-001-001$3.7.2 2-модуль бойынша тапсырма
   {Әдістемелік нұсқаулар және тапсырма}

   …
   &&&
   $$$007-001-007$3.7.7 Емтихан сұрақтары немесе тестілер үлгілері
   ...
   &&&


(…) – бөлім мазмұнымен ауыстыру қажет.
Пәндер