Файл қосу


Кванттық статистиканың элементтеріАлғы сөз
1 ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ
Құрастырушы -  Желдыбаева Балғын Сембаевна «Физика» кафедрасының доцент
м.а., п.ғ.к.

2 ТАЛҚЫЛАНДЫ
2.1 «Физика» кафедрасының отырысында
№10 хаттама, 25.06. 2014.
Кафедра меңгерушісі _______  п.ғ.д., профессор Маусымбаев С.С.

2.2 Физика-математика факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында
№6 хаттама, 26.06. 2014.
Төраға ________  Батырова К.А.

3 БЕКІТІЛДІ
Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданып және
баспаға ұсынылды
№ хаттама, 2014 ж.
ОӘК төрағасы ________ Искакова Г.К.

4 11.09.2013 орнына ЕНГІЗІЛДІ
                  МАЗМҰНЫ

1. Қолданылу аумағы
2. Нормативтік сілтемелер
3. Жалпы мағлұматтар
4. Оқу пәнінің мазмұны (модуль бойынша)
5. Студенттердің өздік жұмысына арналған тақырыптар тізімі
6. Пәннің оқу-әдістемелік картасы
7. Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтылу картасы
8. Әдебиеттер


   1 ҚОЛДАНУ АЙМАҒЫ

«Физика» пәнінің оқу-әдістемелік кешені 5В090100 – «Kөлікті пайдалану және
жүк қозғалысы мен тасымалдауды  ұйымдастыру»  мамандығы  студенттеріне
арналған. Студенттерді курстың мазмұнымен, өзектілігі мен қажеттілігін,
курстың алдына қойған мақсатымен, курс саясатымен және бұл пәнді оқу
барысында алатын білімдері мен дағдыларын қолдана алу жолдарымен таныстыру.
Оқу-әдістемелік кешені пәнді оқыту кезінде негізгі нұсқау болып табылады.

   2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕ

   Аталған «Физика» пәнінің  оқу-әдістемелік  кешені  оқытушы  үшін
дайындалған және келесі құжаттардың ұсынысымен және талаптарына сәйкес осы
пәннің  оқу  процесін  ұйымдастыру  тәртібімен  тағайындалған  және
сәйкестендірілген:
   - 5В090100 – «Kөлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды
    ұйымдастыру» мамандығының мемлекеттік жалпы міндетті стандарты, ҚР
    МЖММБС 3.08.350-2006, Қазақстан Республикасы білім және ғылым
    министрлігінің  бұйрығымен  01.09.2006  жылы  бекітілген  және
    енгізілген;
  – 5В090100 – «Kөлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды
   ұйымдастыру» мамандығы үшін 22.09.2013 ж. университеттің ғылыми
   кеңесімен бекітілген базалық пәндердің каталогы;
  – 6. 09. 2013ж. кафедрада бекітілген пәннің оқу бағдарламасы,
  – «Пәндердің оқу-әдістемелік кешендерін дайындауға  және  өндеуге
   арналған жалпы талаптар» СТУ 042-РГКП-СГУ-8-2007  университеттің
   Стандарты,
  – «Пәндердің оқу-әдістемелік кешендердің құрылымы мен мазмұны» ДП 042-
   1.01-2013-01 Құжатталған процедура.
   3 ЖАЛПЫ МАҒЛҰМАТТАР
     3.1 Пәннің қысқаша мазмұны:
Физика

  Механиканың физикалық  негіздері.  Сақталу  заңдары.  Салыстырмалық
принциптері, салыстырмалықтың арнайы теория элементтері, қатты дененің,
сұйықтар мен газдардың кинематикасы мен динамикасы. Электр және магнетизм,
электростатика мен магнитстатика. Электродинамика, Максвелл теңдеулері.
Тербелістер мен толқындардың физикасы, толқындардың түрлі ортада таралуы.
Кванттық физика: корпускулярлық - толқындық дуализм, анықталмағандықтар
арақатынастары.


   Микробөлшектердің кванттық күйі, қозғалыстың кванттық теңдеулері,
физикалық шамалардың операторлары, атомдар мен молекулалардың энергиялық
спектрі, химиялық байланыстардың табиғаты. Статистикалық физика  және
термодинамика: термодинамиканың үш бастамасы, күйі, потенциалы, фазалық
тепе-теңдік  пен  фазалық  өзгерістер,  тепе-теңсіз  термодинамиканың
элементтері,  классикалық  және  кванттық  статистикалар,  кинетикалық
құбылыстар, зарядталған бөлшектер жүйелері, конденцияланған күйлер. Атом
ядросының құрылысы. Ядролық реакциялар. Ядролық энергетиканың мәселелері.
Элементар бөлшектердің қазіргі жүйелілік күйі.

Көліктін әр түрімен тасымалдаған кезде жүктерге әсер етуші физикалық
процесстер.  Олардың  тасымалданатың  жүктердін  сапалық  және  сандық
сипаттамаларына физикалық әсері.
    3.2 Курстың мақсаты: Физиканың осы курсының негізіне физикалық
эксперименттер мен тәжірибелердің нәтижесінде тұжырымдалған математикалық
деңгейдегі физикалық  теорияларды;  Физикадағы  эксперименттер  кезінде
қолданылатын басты бақылаулар, өлшеулер әдістерін;  қазіргі  техникада
физикалық құбылыстар мен заңдардың қолданылуын таныстыру жатады.
   3.3 Курстың міндеті: студенттердің алған теориялық білімін практикада
физикалық және техникалық есептерді шығаруда қолдана білуге үйрету, олардың
математикалық өрнегін беру.
- Студенттің логикалық және алгоритмдік ойлау қабілетін дамыту;
- физикалық есептерді шешу және зерттеу әдістерін меңгере білу;
- зертханалық жұмыстарды жасап есептеулерді орындау;
- студент қарапайым сандық әдістерді жетік білу;
     3.4 Оқытудың нәтижелері
Пәнді оқу нәтижесінде студенттер тиісті:
   білуге:
   - негізгі құбылыстар жайлы білімді, олардың өту ерекшеліктерін,
    негізгі ұғымдарды, физикалық шамаларды, олардың  математикалық
    жазылуларын, өлшем бірліктерін; тәжірибелік әдістердің негіздерін
    және өлшеу нәтижелерін өңдеуді игеруі қажет.
   - физика заңдарын нақты физикалық есептерге қолдануды, құралдармен
    жұмыс істеуді түсінуі және олардың математикалық өрнектелуін білуі
    қажет.
   - негізгі физикалық заңдылықтарды, олардың табиғатта байқалуын және
    техникада қолданылуын, олардың математикалық сипатталуын меңгеруі
    қажет.
   - Физикалық приборлармен жұмыс  істеуді,  белгіленген  мерзімде
    физиканың нақты есептерін шығаруды және оны физика заңдарымен
    байланыстыра білуі керек.
   игеріп алуға: оптика, кванттық физика, қатты денелер физикасы, атом
ядросы және элементар бөлшектер физикасының негізгі заңдылықтары туралы
білімдерді, олардың өту ерекшеліктерін, негізгі ұғымдарын,  шамаларын,
олардың математикалық өрнектелуін және өлшеу бірліктерін,  эксперимент
жасаудың және өлшеу нәтижелерін  өндеудің  негізгі  әдестерін,  нақты
есептердің мазмұнының физика заңдарымен сәйкестігін табу, негізгі физикалық
приборларды пайдалануды;
   меңгеріп алуға: құбылыстың физикалық механизмін аша білуі, физикалық
негізгі ұғымдарды, физикалық шамаларды, физикалық құбылыстарды, олардың
математикалық өрнектелуін, олардың казіргі өндіріспен ғылымдағы орны мен
ролі;
   істей білу:
   - статистикалық әдісті қолдана білуі;
   - құралдар мен жүйелердің негізгі параметрлерін өлшеу әдістерімен
    жұмыс істей білуі;
   - нақты есептердің мазмұнының физиканың жалпы заңдарымен дұрыс
    сәйкестігін табу және физикалық шамаларының ретін дұрыс бағалау;
   - процесс сипаттамаларын өлшей білуі, өлшеу нәтижелерін бағалай білуі
    және және нәтиженің статистикалық нәтижесін ала білуі;
   - физика курсының есептерін шығара білуі.
   3.5 Курстык пререквизиттері: Математикалық анализ, дифференциалдық
  және интегралдық теңдеулер,  аналитикалық  геометрия  және  жоғарғы
  математика, векторлық және тензорлық анализ негіздері;
    3.6  Курстың постреквизиттері:  Электртехника  және  электроника
  негіздері, жылу техникасы.
  3.7 Оқу жұмыс жоспарынан көшірме
                                  1 кесте -

|Курс                         |Семест|Кредитер    |
|                           |р   |        |
|1                           |2   |3        |
|Дәрістер                                   |
|Модуль 1. Дәріс №1. Кіріспе. Механиканың физикалық  |1   |[8.1]-Т.I, §1; |
|негіздері. Жылдамдық пен үдеу радиус-вектордың уақыт |   |Т.II, §1,2,3  |
|бойынша туындылары. Айналмалы қозғалыстың       |   |б.9, 30-42,   |
|кинематикасының элементтері. Қисық сызықты      |   |[8.1.12]-Т.45, |
|қозғалыстағы жылдамдық пен үдеу. Бұрыштық жылдамдық  |   |б.532-534    |
|пен бұрыштық үдеу.                  |   |        |
|Қатты дене физикасы. Кванттық статистиканың      |1   |[8.1.8]-Т.1   |
|элементтері. Фазалық кеңістік. Элементар ұяшық.    |   |§4-7,      |
|Күйлердің тығыздығы. Бозе-Эйнштейн және Ферми –    |   |б.42-62     |
|Директің кванттық статистикалары туралы түсінік.   |   |        |
|Квазибөлшектер. Олардың анықтамасы және түрлері.   |   |        |
|Сақталу заңдары. Консервативті және консервативті емес|1   |[8.1.8]-Т.VI,  |
|күштер. Механика-дағы энергияның сақталу заңы. Импульс|   |§1,2, б.192-207,|
|моменті. Импульс моментінің сақталу заңы.       |   |[4.1.12]-Т.45, |
|Гиро-скопиялық эффект.                |   |б.535-537    |
|Арнайы салыстырмалылық теориясының элементтері.    |1   |[8.1.8]-Т.VI,  |
|Эйнштейн постулаттары. Лоренц түрлендірулері.     |   |§3, б.207-219, |
|Түрлендірілудің инварианттары. Жылдамдықтарды қосудың |   |[8.2]-Т.45,   |
|релятивистік заңы. Релятивистік динамика.       |   |б.537      |
| Тұтас орталар механикасының элементтері. Бернулли  |1   |[8.1.8]-Т.VI,§4,|
|теңдеуі. Сұйықтардың ламинарлық және турбуленттік   |   |б.219-249,   |
|ағыны. Стокс өрнегі. Пуазейл теңдеуі. Серпімді    |   |[8.1.12]-Т.45, |
|кернеулер. Серпімді деформацияланған дененің     |   |б.537-539    |
|энергиясы.                      |   |        |
|Тербелістер мен толқындар. Гармониялық тербелістердің |1   |        |
|жалпы сипаттамалары. Серіппедегі жүктің тербелісі,  |   |        |
|математикалық маятник, физикалық маятник.       |   |        |
|Тербелістерді қосу. Векторлық диаграмма. Еркін өшетін |   |        |
|тербелістер. Өшу коэффициенті. Өшудің логарифмдік   |   |        |
|декременті. Синусойдалық күштің әсерінен болатын   |   |        |
|еріксіз тербелістер. Еріксіз тербелістердің      |   |        |
|амплитудасы мен фазасы. Резонанс. Автотербелістер.  |   |        |
|Толқындық қозғалыстардың негізгі сипаттамалары. Толқын|   |        |
|теңдеуі. Қума және тұрғын толқындар. Фазалық     |   |        |
|жылдамдық. Допплер эффектісі. Дыбыс.         |   |        |
|Термодинамикалық және статистикалық физика.      |1   |[8.1.8]-Т.VI,  |
|Тепе-теңдік күйлер мен процестер, оларды       |   |§6, б.248-262, |
|термодинамикалық диаграммаларда көрсету. Идеал газ  |   |[8.1.12]-Т.45, |
|заңдары. Идеал газ күйінің теңдеуі. Ықтималдық және |   |б.542-543    |
|флуктуация. Максвелл таралуы. Бөлшектердің жылулық  |   |        |
|қозғалысының жылдамдығы. Сыртқы потенциялық өрістегі |   |        |
|бөлшектер үшін Больцман таралуы. Идеал газдың ішкі  |   |        |
|энергиясы. Идеал газдың жылу сыйымдылығының      |   |        |
|молекула-кинетикалық теориясы және оның шектелуі.   |   |        |
|Статистикалық үлестірулер. Ықтималдық және флуктуация.|   |        |
|Максвелл үлестірілуі. Бөлшектердің жылулық      |   |        |
|қозғалысының жылдамдығы. Сыртқы потенциалдық өрістегі |   |        |
|бөлшектер үшін Больцман үлестірілуі. Еркін дәреже   |   |        |
|саны. Еркін дәрежесі бойынша энергияның үлестірілуі. |   |        |
|Идеал газдың ішкі энергиясы. Идеал газдың жылу    |   |        |
|сыйымдылығының молекула кинетикалық теориясы және оның|   |        |
|жіктелуі.                       |   |        |
|Термодинамика негіздері. Термодинамиканың 1-ші    |1   |[8.1.8]-Т.VI,  |
|бастамасы. Изопроцестер. Қайтымды және қайтымсыз   |   |§1-6, б.104-134,|
|жылулық процестер. Карно циклі және оның п.ә.к. Карно |   |[8.1.12]-Т.45, |
|теоремасы. Келтірілген жылу. Клаузиус теоремасы.   |   |б.542-543    |
|Энтропия. Термодинамикалық потенциалдар.       |   |        |
|Термодинамиканың екінші бастамасы және оның физикалық |   |        |
|мағынасы. Термодинамиканың екінші бастамасының    |   |        |
|статистикалық сипаттамасы. Энтропияның күй      |   |        |
|ықтималдығымен байланысы. Сызықты емес жүйелерінің  |   |        |
|энтропиясы. Өзін-өзі ұйымдастыратын жүйелер      |   |        |
|Тасымалдау құбылыстары. Тасымалдау құбылысының жалпы |1   |[8.1.8]-Т.Х, §3,|
|сипаттамасы. Молекулалардың соқтығысуының орташа саны |   |б.489-496, Т.XI,|
|және еркін жүру жолының орташа релаксация уақыты.   |   |§1-4, б.510-540,|
|Термодинамикалық тепе теңдік емес күйлердегі     |   |[8.1.12]-Т.45, |
|тасымалдау құбылысы. Өткізгіштік, ішкі үйкеліс    |   |б.544-545    |
|(тұтқырлық), диффузия тасымалдау құбылыстарының    |   |        |
|молекула кинетикалық теориясы. Тасымалдау       |   |        |
|коэфициенттері.                    |   |        |
|Реал газдар. Ван-дер-Вальс теңдеуі. Ван-дер-Ваальс  |1   |[8.1.8]-Т.XII, |
|изотермалары. Бірінші және екінші текті фазалық    |   |§1, б.540-561, |
|тепе-теңдік және фазалық алмасулар. Клапейрон-Клаузиус|   |[8.1.12]-Т.45, |
|теңдеуі. Кризистік нүкте. Метастабильді күйлер. Үштік |   |б.545-546    |
|нүкте                         |   |        |
|Модуль 2. Электростатикалық өріс. Электр зарядтарының |   |[8.1.8]-T.VIII, |
|өзара әсерлері. Электр зарядтарының сақталу заңы.   |   |§1,2, б.383-394 |
|Электр өрісі. Электр өрісінің кернеулігі. Суперпозиция|   |        |
|принципі. Электрлік диполь. Вектор ағыны. Гаусс    |   |        |
|теоремасы. Электр өрістерінің кернеуліктерін есептеу |   |        |
|үшін Гаусс теоремасын қолдану. Электростатикалық   |   |        |
|өрістің жұмысы. Электростатикалық өрістің      |   |        |
|циркуляциясы. Потенциал. Потенциалдың         |   |        |
|электростатикалық өріс кернеулігімен байланысы.    |   |        |
|Электростатикалық өрістегі өткізгіштер. Өткізгіштер  |   |        |
|және өткізгіш бетіне жақын жердегі электр өрісі.   |   |        |
|Өткізгіш - вакуум шекарасындағы шекаралық шарттар.  |   |        |
|Электр сиымдылық. Конденсаторлар. Әр түрлі      |   |        |
|геометриялық пішіндегі конденсаторлардың сыйымдылығы. |   |        |
|Тұрақты электр тоғы. Электр тогының болу шарттары және|1   |[8.1.8]-Т.VIII, |
|оның жалпы сипаттамасы. Металдардың электрлік     |   |§4, б. 400-406 |
|өткізгіштігінің классикалық электрондық теориясы. Ом |   |        |
|және Джоуль-Ленц заңдарының дифференциалды түрі. Бөгде|   |        |
|күштер. Гальваникалық элементі бар тізбектің бөлігі  |   |        |
|үшін жалпы Ом заңы. Кирхгоф ережелері. Газдар мен   |   |        |
|плазмадағы электр өрісі                |   |        |
|Магнит өрісі. Магнит индукциясы векторы. Суперпозиция |   |[8.1.8]-Т.I,  |
|принципі. Био-Савар-Лаплас заңы. Қарапайым жүйелердің|   |§2,3,4, б.13-30,|
|магнит өрісіндегі зарядталған бөлшектің қозғалысы.  |   |[8.1.12]-Т.45, |
|Лоренц күші. Холл эффектісі. Ампер заңы. Магнит    |   |б.547-548    |
|өрісіндегі тоғы бар орам. Тоғы бар рамкаға әсер етуші|   |        |
|күш моменті. Магнит ағыны. Магнит өрісі үшін Гаусс  |   |        |
|теоремасы. Тогы бар өткізгішті магнит өрісінде    |   |        |
|ауыстырғанда іс-телетін жұмыс.            |   |        |
|Заттағы магнит өрісі. Магнетиктер. Магнеиктердің   |   |[8.1.8]-Т.V,  |
|түрлері. Диамагнетиктер. Парамагнетиктер.       |   |§1-8, б.    |
|Ферромагнеиктер. Магниттік гистерезис. Кюри     |   |154-193,    |
|температурасы. Екі ортаның шекарасындағы шекаралық  |   |[8.1.12]-Т.45, |
|шарттар. Заттағы магнит өрісі үшін толық ток заңы.  |   |б.534-535    |
|Электромагниттік индукция құбылысы. Электромагниттік |   |[8.1.8]-Т.VII, |
|индукцияның негізгі заңы. Ленц ережесі. Өзара индукция|   |§1-8 б.262-383, |
|және өздік индукция құбылысы. Ұзын соленоидтың    |   |Т.XII, §3    |
|индуктивтігі. Өзара индукция коэффициенті. Токтың   |   |б.575-587    |
|магнит энергиясы. Магниттік энергияның тығыздығы.   |   |[8.1.12]-Т.45, |
|                           |   |б.547-571    |
|Максвелл теңдеулері. Электромагниттік индукция    |   |        |
|құбылысын Фарадейлік және Максвелдік түсініктемесі.  |   |        |
|Ығысу тогы. Максвелл теңдеулерінің жүйесі. Электрлік |   |        |
|және магниттік өрістерінің салыстырмалылығы.     |   |        |
|Векторлық және скалярляқ потенциалдар. Толқындық   |   |        |
|теңдеу. Электромагниттік қозудың таралу жылдамдығы.  |   |        |
|Электромагниттік тербелістер. Тербелмелі контур. Еркін|   |        |
|және еріксіз электромагниттік тербелістер. Резонанс. |   |        |
|Айнымалы электр тогы. Айнымалы ток үшін Ом заңы.   |   |        |
|Кернеулер мен токтардың резонансы. Динамикалық хаос. |   |        |
|Модуль 3. Сәулелік оптика туралы түсінік. Шағылу және |   |        |
|сыну заңдары. Толық шағылу құбылысы. Оптикалық    |   |        |
|приборлар. Фотометрия                 |   |        |
|Жарық толқындарының қасиеттері. Толқындық түйдек.   |   |        |
|Жарықтың топтық жылдамдығы. Жарықтың интерференциясы. |   |        |
|Уақыттық және кеңістіктік когеренттік.        |   |        |
|Интерферометрлер                   |   |        |
|Толқындардың дифракциясы. Гюйгенс-Френель принципі.  |   |        |
|Френельдің зоналық әдісі. Фраунгофер дифракциясы. Бір |   |        |
|саңылаудағы және көп саңылаудағы дифракция. Спектрлік |   |        |
|жіктелу. Голография.                 |   |        |
|Заттағы электромагниттік толқындар. Заттағы жарықтың |   |        |
|таралуы. Жарық дисперсиясы. Жарықтың жұтылуы. Жарықтың|   |        |
|поляризациясы. Шағылу кезіндегі толқындардың     |   |        |
|поляризациясы. Кристалдық оптиканың элементтері.   |   |        |
|Жылулық сәулелену. Абсолют қара дененің сәулеленуінің |   |        |
|проблемелары. Кванттық. Гипотеза және және Планк   |   |        |
|өрнегі. Фотондар. Комптон эффектісі          |   |        |
|Кванттық теориялардың негізгі идеяларын тәжірибе   |   |        |
|жүзінде тұжырымдау. Франк және Герц тәжірибелері.   |   |        |
|Штерн мен Герлахт тәжірибелері. Атомдардың сызықтық  |   |        |
|спектрлері. Бор постулаттары. Сәйкестік принципі.   |   |        |
|Шредингердің теңдеулері. Бір өлшемді тік бұрышты   |   |        |
|шұңқырдағы бөлшек. Бөлшектің потенциалдық бөгет    |   |        |
|үстінен және астынан өтуі.              |   |        |
|Қатты дене физикасы. Кванттық статистиканың      |1   |        |
|элементтері. Фазалық кеңістік. Элементар ұяшық.    |   |        |
|Күйлердің тығыздығы. Бозе-Эйнштейн және Ферми –    |   |        |
|Директің кванттық статистикалары туралы түсінік.   |   |        |
|Квазибөлшектер. Олардың анықтамасы және түрлері.   |   |        |
| Конденсацияланған күй. Құрылымдық кристаллографияның |1   |        |
|элементтері. Кристалдық құрылымдарды зерттеу әдістері.|   |        |
|Кристалдық торлардың жылу сиымдылығы.         |   |        |
|Ферми деңгейі. Металдар, диэлектриктер және жартылай |1   |        |
|өткізгіштердің зоналық теориясы. Кемтік        |   |        |
|өткізгіштертүсінігі. Меншікті және қоспалы      |   |        |
|өткізгіштер. Асқын өткізгіштік            |   |        |
|құбылысы.иферромагнетиктердің қасиеттері туралы    |   |        |
|кванттық көзқарастар.                 |   |        |
| Атом ядросының құрылысы. Ядролық күштер. Ядролық   |1   |        |
|күштердің ауыспалы сипаты. Ядро моделі. Альфа-бетта  |   |        |
|және гамма сәулеленудің тегі мен заңдылықтары және  |   |        |
|олардың затпен әсерлесуі.               |   |        |
| Ядролық реакциялар. Атом ядроларының радиоактивті  |1   |        |
|ыдырауы. Ядролық бөлінудің реакциясы. Бөлінудің    |   |        |
|тізбекті реакциясы. Ядролық реактор. Синтез реакциясы.|   |        |
|Энергия көздерінің проблемасы.            |   |        |
| Элементар бөлшектер. Лептондар, адрондар. Кварктер. |1   |        |
|Күшті электромагниттік. Әлсіз гравитациялық өзара   |   |        |
|әсерлесулер. Өзара әсерлесуді тасымалдаушылар. Қазіргі|   |        |
|физиканың және астрофизиканың негізгі проблемалары  |   |        |
|туралы түсінік.                    |   |        |
|Зертханалық жұмыстар                             |
|Модуль 1. Зерт.жұм. №1. «Қателіктер теориясына    |   |        |
|кіріспе»                       |   |        |
|Зерт.жұм. №2. «Атвуда машинасының көмегімен түзу   |   |        |
|сызықты қозғалыс заңдарын зерттеу»          |   |        |
|Зерт.жұм. №3. «Денелердің инерция моментін анықтау.  |   |        |
|Обербек маятнигі»                   |   |        |
|Зерт.жұм. №4. «Дөңгелектің көмегімен инерция моменті |   |        |
|мен үйкеліс коэффициентін анықтау»          |   |        |
|Модуль 2. Зерт.жұм. №5. «Стокс әдісі көмегімен    |   |        |
|сұйықтардың тұтқырлық коэффициентін анықтау»     |   |        |
|Зерт.жұм. №6. «Клеман-Дезаорма әдісі арқылы Ср / Сі  |   |        |
|анықтау»                       |   |        |
|Зерт.жұм. №7. «Құмның жылуөткізгіштік коэффициентін  |   |        |
|анықтау»                       |   |        |
|Зерт.жұм. №8. «Зерт. Сабақтарды қорытындылау»     |   |        |
|Зерт.жұм. №9. «Сұйықтардың беттік керілу коэффициентін|   |        |
|тамшы әдісімен анықтау»                |   |        |
|Модуль 3. Зерт.жұм. №10. «Элементар зарядты зерттеу» |   |        |
|(Милликен тәжірибесі)                 |   |        |
|Зерт.жұм. №11. «Электрстатикалық өрісті зерттеу»   |   |        |
|Зерт.жұм. №12.«Ом заңын оқып үйрену. Уитсон көпірінің |   |        |
|көмегімен өткізгіштердің кедергілерін анықтау»    |   |        |
|Зерт.жұм. №13. «Жердің магнит өрісін зерттеу.     |   |        |
|Тангенс-гальванометр»                 |   |        |
|Зерт.жұм. №14. «Тербелмелі процесті зерттеу.     |   |        |
|Математикалық және физикалық маятниктер»       |   |        |
|Зерт.жұм. №15. «Зертханалық сабақтарды қорытындылау» |   |        |


   5 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫ ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ
   5.1 Инерциалды санақ жүйесі
   5.2 Консервативті және консервативті емес күштер
   5.3 Резонанс. Автотербелістер
   5.4 Тепе теңдіксіз термодинамикалық жүйелердегі тасымалдау құбылыстары
   5.5 Әртүрлі геометриялық пішіндегі конденсаторлардың сыйымдылығы
   5.6 Газдар мен плазмадағы электр өрісі
   5.7 Өзара индукция коэффициенті
   5.8 Динамикалық хаос
   5.9 Голография
   5.10 Поляризацияланған жарықты алу әдістері
   5.11 Лазерлер
   5.12 Кристалдардың жылу өткізгіштігіндегі өлшемдік эффект
   5.13 Ферромагнетиктердің магниттелуі
   5.14 Ядролық күштердің ауыспалы сипаты
   5.15Қазіргі физиканың және астрофизиканың негізгі проблемалары туралы
түсінік
   6 ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ
                                  3 – кесте
|Тақырыбы              |Көрнекі   |Өздік оқуға    |Бақылау түрі|
|                  |құралдар,  |арналған сұрақтар |      |
|                  |ОТҚ,     |          |      |
|                  |плакаттар,  |          |      |
|                  |зертханалық |          |      |
|                  |стенд    |          |      |
|Дәріс сабағы     |Зертханалық |       |          |      |
|           |сабақтар  |       |          |      |
|1           |3      |4      |5         |6     |
|Модуль 1. Дәріс №1.  | Қателіктер |плакаттар  |СӨЖ        |Конспект  |
|Кіріспе. Механиканың |тео-риясына |р,      |Бақылау сұрақтар  |Есептер  |
|физикалық негіздері. |кіріспе.  |интерактивті |бойынша тәжірибелік|шығару   |
|Жылдамдық пен үдеу  |Геометриялық|тақта    |сабаққа дайындалу |бойынша  |
|радиус-вектордың уақыт|дұрыс    |       |          |СӨЖ    |
|бойынша туындылары.  |формалы   |       |          |орындалуы |
|Айналмалы қозғалыстың |денелердің |       |          |және    |
|кинематикасының    |тығыз-дықтар|       |          |өнделуі  |
|элементтері. Қисық  |ын анық-тау.|       |          |      |
|сызықты қозғалыстағы |Обербек   |       |          |      |
|жылдамдық пен үдеу.  |маятнигі  |       |          |      |
|Бұрыштық жылдамдық пен|көмегімен  |       |          |      |
|бұрыштық үдеу.    |айналмалы  |       |          |      |
|           |қозға-лыс  |       |          |      |
|           |заңдылықта-р|       |          |      |
|           |ын зертте». |       |          |      |
|Қатты дене физикасы. |Тұтас    |плакаттар  |СӨЖ        |Конспект  |
|Кванттық статистиканың|дискінің  |р,      |Бақылау сұрақтар  |Есептер  |
|элементтері. Фазалық |инерция   |интерактивті |бойынша тәжірибелік|шығару   |
|кеңістік. Элементар  |мометін   |тақта    |сабаққа дайындалу |бойынша  |
|ұяшық. Күйлердің   |танықтау.  |       |          |СӨЖ    |
|тығыздығы.      |      |       |          |орындалуы |
|Бозе-Эйнштейн және  |      |       |          |және    |
|Ферми – Директің   |      |       |          |өнделуі  |
|кванттық       |      |       |          |      |
|статистикалары туралы |      |       |          |      |
|түсінік.       |      |       |          |      |
|Квазибөлшектер.    |      |       |          |      |
|Олардың анықтамасы  |      |       |          |      |
|және түрлері.     |      |       |          |      |
|Сақталу заңдары.   | «Стокс   |плакаттар  |СӨЖ        |Конспект  |
|Консервативті және  |әдісі    |р,      |Бақылау сұрақтар  |Есептер  |
|консервативті емес  |көме-гімен |интерактивті |бойынша тәжірибелік|шығару   |
|күштер. Механика-дағы |сұйықтың  |тақта    |сабаққа дайындалу |бойынша  |
|энергияның сақталу  |тұтқырлық  |       |          |СӨЖ    |
|заңы. Импульс моменті.|коэф-фициент|       |          |орындалуы |
|Импульс моментінің  |ін анық-тау»|       |          |және    |
|сақталу заңы.     |      |       |          |өнделуі  |
|Гиро-скопиялық эффект.|«Тербелмелі |       |          |      |
|           |қоз-ғалыс  |       |          |      |
|           |заңдылықта-р|       |          |      |
|           |ын зерттеу» |       |          |      |
|Арнайы салыстырмалылық|«Газдың жылу|плакаттар  |СӨЖ        |Конспект  |
|теориясының      |сиымдылықтар|р,      |Бақылау сұрақтар  |Есептер  |
|элементтері. Эйнштейн |ының    |интерактивті |бойынша тәжірибелік|шығару   |
|постулаттары. Лоренц |қатынасын  |тақта    |сабаққа дайындалу |бойынша  |
|түрлендірулері.    |Клеман-Дезор|       |          |СӨЖ    |
|Түрлендірілудің    |ма әдісімен |       |          |орындалуы |
|инварианттары.    |анықтау»  |       |          |және    |
|Жылдамдықтарды қосудың|      |       |          |өнделуі  |
|релятивистік заңы.  |      |       |          |      |
|Релятивистік динамика.|      |       |          |      |
|Тұтас орталар     |      |плакаттар  |СӨЖ        |Конспект  |
|механикасының     |«Электростат|р,      |Бақылау сұрақтар  |Есептер  |
|элементтері. Бернулли |ика-лық   |интерактивті |бойынша тәжірибелік|шығару   |
|теңдеуі. Сұйықтардың |өрісті   |тақта    |сабаққа дайындалу |бойынша  |
|ламинарлық және    |зерттеу   |       |          |СӨЖ    |
|турбуленттік ағыны.  |      |       |          |орындалуы |
|Стокс өрнегі. Пуазейл|      |       |          |және    |
|теңдеуі. Серпімді   |      |       |          |өнделуі  |
|кернеулер. Серпімді  |      |       |          |      |
|деформацияланған   |      |       |          |      |
|дененің энергиясы.  |      |       |          |      |
|Тербелістер мен    |Уитстон   |плакаттар  |СӨЖ        |Конспект  |
|толқындар. Гармониялық|көпірі   |р,      |Бақылау сұрақтар  |Есептер  |
|тербелістердің жалпы |арқылы   |интерактивті |бойынша тәжірибелік|шығару   |
|сипаттамалары.    |кедергілерді|тақта    |сабаққа дайындалу |бойынша  |
|Серіппедегі жүктің  |анықтау   |       |          |СӨЖ    |
|тербелісі,      |      |       |          |орындалуы |
|математикалық маятник,|      |       |          |және    |
|физикалық маятник.  |      |       |          |өнделуі  |
|Тербелістерді қосу.  |      |       |          |      |
|Векторлық диаграмма. |      |       |          |      |
|Еркін өшетін     |      |       |          |      |
|тербелістер. Өшу   |      |       |          |      |
|коэффициенті. Өшудің |      |       |          |      |
|логарифмдік      |      |       |          |      |
|декременті.      |      |       |          |      |
|Синусойдалық күштің  |      |       |          |      |
|әсерінен болатын   |      |       |          |      |
|еріксіз тербелістер. |      |       |          |      |
|Еріксіз тербелістердің|      |       |          |      |
|амплитудасы мен    |      |       |          |      |
|фазасы. Резонанс.   |      |       |          |      |
|Автотербелістер.   |      |       |          |      |
|Толқындық       |      |       |          |      |
|қозғалыстардың негізгі|      |       |          |      |
|сипаттамалары. Толқын |      |       |          |      |
|теңдеуі. Қума және  |      |       |          |      |
|тұрғын толқындар.   |      |       |          |      |
|Фазалық жылдамдық.  |      |       |          |      |
|Допплер эффектісі.  |      |       |          |      |
|Дыбыс.        |      |       |          |      |
|Термодинамикалық және |«Жердің   |плакаттар  |СӨЖ        |Конспект  |
|статистикалық физика. |магнит   |р,      |Бақылау сұрақтар  |Есептер  |
|Тепе-теңдік күйлер мен|өрісінің  |интерактивті |бойынша тәжірибелік|шығару   |
|процестер, оларды   |кернеу-лігін|тақта    |сабаққа дайындалу |бойынша  |
|термодинамикалық   |ің     |       |          |СӨЖ    |
|диаграммаларда    |горизон-таль|       |          |орындалуы |
|көрсету. Идеал газ  |құраушысын |       |          |және    |
|заңдары. Идеал газ  |анықтау»  |       |          |өнделуі  |
|күйінің теңдеуі.   |      |       |          |      |
|Ықтималдық және    |      |       |          |      |
|флуктуация. Максвелл |      |       |          |      |
|таралуы. Бөлшектердің |      |       |          |      |
|жылулық қозғалысының |      |       |          |      |
|жылдамдығы. Сыртқы  |      |       |          |      |
|потенциялық өрістегі |      |       |          |      |
|бөлшектер үшін    |      |       |          |      |
|Больцман таралуы.   |      |       |          |      |
|Идеал газдың ішкі   |      |       |          |      |
|энергиясы. Идеал   |      |       |          |      |
|газдың жылу      |      |       |          |      |
|сыйымдылығының    |      |       |          |      |
|молекула-кинетикалық |      |       |          |      |
|теориясы және оның  |      |       |          |      |
|шектелуі.       |      |       |          |      |
|Статистикалық     |      |плакаттар  |СӨЖ        |Конспект  |
|үлестірулер.     |      |р,      |Бақылау сұрақтар  |Есептер  |
|Ықтималдық және    |      |интерактивті |бойынша тәжірибелік|шығару   |
|флуктуация. Максвелл |      |тақта    |сабаққа дайындалу |бойынша  |
|үлестірілуі.     |      |       |          |СӨЖ    |
|Бөлшектердің жылулық |      |       |          |орындалуы |
|қозғалысының     |      |       |          |және    |
|жылдамдығы. Сыртқы  |      |       |          |өнделуі  |
|потенциалдық өрістегі |      |       |          |      |
|бөлшектер үшін    |      |       |          |      |
|Больцман үлестірілуі. |      |       |          |      |
|Еркін дәреже саны.  |      |       |          |      |
|Еркін дәрежесі бойынша|      |       |          |      |
|энергияның      |      |       |          |      |
|үлестірілуі. Идеал  |      |       |          |      |
|газдың ішкі энергиясы.|      |       |          |      |
|Идеал газдың жылу   |      |       |          |      |
|сыйымдылығының    |      |       |          |      |
|молекула кинетикалық |      |       |          |      |
|теориясы және оның  |      |       |          |      |
|жіктелуі.       |      |       |          |      |
|Термодинамика     |«Френель  |плакаттар  |СӨЖ        |Конспект  |
|негіздері.      |биприз-масын|р,      |Бақылау сұрақтар  |Есептер  |
|Термодинамиканың 1-ші |ың     |интерактивті |бойынша тәжірибелік|шығару   |
|бастамасы.      |көмегі-мен |тақта    |сабаққа дайындалу |бойынша  |
|Изопроцестер. Қайтымды|толқын   |       |          |СӨЖ    |
|және қайтымсыз жылулық|ұзын-дығын |       |          |орындалуы |
|процестер. Карно циклі|анықтау»  |       |          |және    |
|және оның п.ә.к. Карно|«Дифракциялы|       |          |өнделуі  |
|теоремасы. Келтірілген|қ тордың  |       |          |      |
|жылу. Клаузиус    |көмегімен  |       |          |      |
|теоремасы. Энтропия. |толқын   |       |          |      |
|Термодинамикалық   |ұзынды-ғын |       |          |      |
|потенциалдар.     |анықтау»  |       |          |      |
|Термодинамиканың   |      |       |          |      |
|екінші бастамасы және |      |       |          |      |
|оның физикалық    |      |       |          |      |
|мағынасы.       |      |       |          |      |
|Термодинамиканың   |      |       |          |      |
|екінші бастамасының  |      |       |          |      |
|статистикалық     |      |       |          |      |
|сипаттамасы.     |      |       |          |      |
|Энтропияның күй    |      |       |          |      |
|ықтималдығымен    |      |       |          |      |
|байланысы. Сызықты  |      |       |          |      |
|емес жүйелерінің   |      |       |          |      |
|энтропиясы. Өзін-өзі |      |       |          |      |
|ұйымдастыратын жүйелер|      |       |          |      |
|Тасымалдау      |Малюс заңын |плакаттар  |СӨЖ        |Конспект  |
|құбылыстары.     |анықтау.  |р,      |Бақылау сұрақтар  |Есептер  |
|Тасымалдау құбылысының|«Сыртқы   |интерактивті |бойынша тәжірибелік|шығару   |
|жалпы сипаттамасы.  |фото-эффект |тақта    |сабаққа дайындалу |бойынша  |
|Молекулалардың    |құбылы-сын |       |          |СӨЖ    |
|соқтығысуының орташа |зерттеу.  |       |          |орындалуы |
|саны және еркін жүру |Планк    |       |          |және    |
|жолының орташа    |тұрақтысын |       |          |өнделуі  |
|релаксация уақыты.  |анықтау»  |       |          |      |
|Термодинамикалық тепе |      |       |          |      |
|теңдік емес күйлердегі|      |       |          |      |
|тасымалдау құбылысы. |      |       |          |      |
|Өткізгіштік, ішкі   |      |       |          |      |
|үйкеліс (тұтқырлық), |      |       |          |      |
|диффузия тасымалдау  |      |       |          |      |
|құбылыстарының    |      |       |          |      |
|молекула кинетикалық |      |       |          |      |
|теориясы. Тасымалдау |      |       |          |      |
|коэфициенттері.    |      |       |          |      |
|Реал газдар.     |      |плакаттар  |СӨЖ        |Конспект  |
|Ван-дер-Вальс теңдеуі.|      |р,      |Бақылау сұрақтар  |Есептер  |
|Ван-дер-Ваальс    |      |интерактивті |бойынша тәжірибелік|шығару   |
|изотермалары. Бірінші |      |тақта    |сабаққа дайындалу |бойынша  |
|және екінші текті   |      |       |          |СӨЖ    |
|фазалық тепе-теңдік  |      |       |          |орындалуы |
|және фазалық     |      |       |          |және    |
|алмасулар.      |      |       |          |өнделуі  |
|Клапейрон-Клаузиус  |      |       |          |      |
|теңдеуі. Кризистік  |      |       |          |      |
|нүкте. Метастабильді |      |       |          |      |
|күйлер. Үштік нүкте  |      |       |          |      |
|Модуль 2.       |      |плакаттар  |СӨЖ        |Конспект  |
|Электростатикалық   |      |р,      |Бақылау сұрақтар  |Есептер  |
|өріс. Электр     |      |интерактивті |бойынша тәжірибелік|шығару   |
|зарядтарының өзара  |      |тақта    |сабаққа дайындалу |бойынша  |
|әсерлері. Электр   |      |       |          |СӨЖ    |
|зарядтарының сақталу |      |       |          |орындалуы |
|заңы. Электр өрісі.  |      |       |          |және    |
|Электр өрісінің    |      |       |          |өнделуі  |
|кернеулігі.      |      |       |          |      |
|Суперпозиция принципі.|      |       |          |      |
|Электрлік диполь.   |      |       |          |      |
|Вектор ағыны. Гаусс  |      |       |          |      |
|теоремасы. Электр   |      |       |          |      |
|өрістерінің      |      |       |          |      |
|кернеуліктерін есептеу|      |       |          |      |
|үшін Гаусс теоремасын |      |       |          |      |
|қолдану.       |      |       |          |      |
|Электростатикалық   |      |       |          |      |
|өрістің жұмысы.    |      |       |          |      |
|Электростатикалық   |      |       |          |      |
|өрістің циркуляциясы. |      |       |          |      |
|Потенциал.      |      |       |          |      |
|Потенциалдың     |      |       |          |      |
|электростатикалық өріс|      |       |          |      |
|кернеулігімен     |      |       |          |      |
|байланысы.      |      |       |          |      |
|Электростатикалық   |      |       |          |      |
|өрістегі өткізгіштер. |      |       |          |      |
|Өткізгіштер және   |      |       |          |      |
|өткізгіш бетіне жақын |      |       |          |      |
|жердегі электр өрісі. |      |       |          |      |
|Өткізгіш - вакуум   |      |       |          |      |
|шекарасындағы     |      |       |          |      |
|шекаралық шарттар.  |      |       |          |      |
|Электр сиымдылық.   |      |       |          |      |
|Конденсаторлар. Әр  |      |       |          |      |
|түрлі геометриялық  |      |       |          |      |
|пішіндегі       |      |       |          |      |
|конденсаторлардың   |      |       |          |      |
|сыйымдылығы.     |      |       |          |      |
|Тұрақты электр тоғы. |      |плакаттар  |СӨЖ        |Конспект  |
|Электр тогының болу  |      |р,      |Бақылау сұрақтар  |Есептер  |
|шарттары және оның  |      |интерактивті |бойынша тәжірибелік|шығару   |
|жалпы сипаттамасы.  |      |тақта    |сабаққа дайындалу |бойынша  |
|Металдардың электрлік |      |       |          |СӨЖ    |
|өткізгіштігінің    |      |       |          |орындалуы |
|классикалық      |      |       |          |және    |
|электрондық теориясы. |      |       |          |өнделуі  |
|Ом және Джоуль-Ленц  |      |       |          |      |
|заңдарының      |      |       |          |      |
|дифференциалды түрі. |      |       |          |      |
|Бөгде күштер.     |      |       |          |      |
|Гальваникалық элементі|      |       |          |      |
|бар тізбектің бөлігі |      |       |          |      |
|үшін жалпы Ом заңы.  |      |       |          |      |
|Кирхгоф ережелері.  |      |       |          |      |
|Газдар мен плазмадағы |      |       |          |      |
|электр өрісі     |      |       |          |      |
|Магнит өрісі. Магнит | «Сутегі  |плакаттар  |СӨЖ        |Конспект  |
|индукциясы векторы.  |спектрін  |р,      |Бақылау сұрақтар  |Есептер  |
|Суперпозиция принципі.|зерттеу.  |интерактивті |бойынша тәжірибелік|шығару   |
|Био-Савар-Лаплас заңы.|Ридберг   |тақта    |сабаққа дайындалу |бойынша  |
|Қарапайым жүйелердің |тұрақтысын |       |          |СӨЖ    |
|магнит өрісіндегі   |және    |       |          |орындалуы |
|зарядталған бөлшектің |электрон  |       |          |және    |
|қозғалысы. Лоренц  |массасын  |       |          |өнделуі  |
|күші. Холл эффектісі. |анықтау»  |       |          |      |
|Ампер заңы. Магнит  |      |       |          |      |
|өрісіндегі тоғы бар  |      |       |          |      |
|орам. Тоғы бар    |      |       |          |      |
|рамкаға әсер етуші күш|      |       |          |      |
|моменті. Магнит ағыны.|      |       |          |      |
|Магнит өрісі үшін   |      |       |          |      |
|Гаусс теоремасы. Тогы |      |       |          |      |
|бар өткізгішті магнит |      |       |          |      |
|өрісінде ауыстырғанда |      |       |          |      |
|іс-телетін жұмыс.   |      |       |          |      |
|Заттағы магнит өрісі. |      |плакаттар  |СӨЖ        |Конспект  |
|Магнетиктер.     |      |р,      |Бақылау сұрақтар  |Есептер  |
|Магнеиктердің түрлері.|      |интерактивті |бойынша тәжірибелік|шығару   |
|Диамагнетиктер.    |      |тақта    |сабаққа дайындалу |бойынша  |
|Парамагнетиктер.   |      |       |          |СӨЖ    |
|Ферромагнеиктер.   |      |       |          |орындалуы |
|Магниттік гистерезис.|      |       |          |және    |
|Кюри температурасы.  |      |       |          |өнделуі  |
|Екі ортаның      |      |       |          |      |
|шекарасындағы     |      |       |          |      |
|шекаралық шарттар.  |      |       |          |      |
|Заттағы магнит өрісі |      |       |          |      |
|үшін толық ток заңы. |      |       |          |      |
|Электромагниттік   |      |плакаттар  |СӨЖ        |Конспект  |
|индукция құбылысы.  |      |р,      |Бақылау сұрақтар  |Есептер  |
|Электромагниттік   |      |интерактивті |бойынша тәжірибелік|шығару   |
|индукцияның негізгі  |      |тақта    |сабаққа дайындалу |бойынша  |
|заңы. Ленц ережесі.  |      |       |          |СӨЖ    |
|Өзара индукция және  |      |       |          |орындалуы |
|өздік индукция    |      |       |          |және    |
|құбылысы. Ұзын    |      |       |          |өнделуі  |
|соленоидтың      |      |       |          |      |
|индуктивтігі. Өзара  |      |       |          |      |
|индукция коэффициенті.|      |       |          |      |
|Токтың магнит     |      |       |          |      |
|энергиясы. Магниттік |      |       |          |      |
|энергияның тығыздығы. |      |       |          |      |
|Максвелл теңдеулері. |      |плакаттар  |СӨЖ        |Конспект  |
|Электромагниттік   |      |р,      |Бақылау сұрақтар  |Есептер  |
|индукция құбылысын  |      |интерактивті |бойынша тәжірибелік|шығару   |
|Фарадейлік және    |      |тақта    |сабаққа дайындалу |бойынша  |
|Максвелдік      |      |       |          |СӨЖ    |
|түсініктемесі. Ығысу |      |       |          |орындалуы |
|тогы. Максвелл    |      |       |          |және    |
|теңдеулерінің жүйесі. |      |       |          |өнделуі  |
|Электрлік және    |      |       |          |      |
|магниттік өрістерінің |      |       |          |      |
|салыстырмалылығы.   |      |       |          |      |
|Векторлық және    |      |       |          |      |
|скалярляқ       |      |       |          |      |
|потенциалдар.     |      |       |          |      |
|Толқындық теңдеу.   |      |       |          |      |
|Электромагниттік   |      |       |          |      |
|қозудың таралу    |      |       |          |      |
|жылдамдығы.      |      |       |          |      |
|Электромагниттік   |      |       |          |      |
|тербелістер.     |      |       |          |      |
|Тербелмелі контур.  |      |       |          |      |
|Еркін және еріксіз  |      |       |          |      |
|электромагниттік   |      |       |          |      |
|тербелістер. Резонанс.|      |       |          |      |
|Айнымалы электр тогы. |      |       |          |      |
|Айнымалы ток үшін Ом |      |       |          |      |
|заңы. Кернеулер мен  |      |       |          |      |
|токтардың резонансы. |      |       |          |      |
|Динамикалық хаос.   |      |       |          |      |
|Модуль 3. Сәулелік  |      |плакаттар  |СӨЖ        |Конспект  |
|оптика туралы түсінік.|      |р,      |Бақылау сұрақтар  |Есептер  |
|Шағылу және сыну   |      |интерактивті |бойынша тәжірибелік|шығару   |
|заңдары. Толық шағылу |      |тақта    |сабаққа дайындалу |бойынша  |
|құбылысы. Оптикалық  |      |       |          |СӨЖ    |
|приборлар. Фотометрия |      |       |          |орындалуы |
|           |      |       |          |және    |
|           |      |       |          |өнделуі  |
|Жарық толқындарының  |      |плакаттар  |СӨЖ        |Конспект  |
|қасиеттері. Толқындық |      |р,      |Бақылау сұрақтар  |Есептер  |
|түйдек. Жарықтың   |      |интерактивті |бойынша тәжірибелік|шығару   |
|топтық жылдамдығы.  |      |тақта    |сабаққа дайындалу |бойынша  |
|Жарықтың       |      |       |          |СӨЖ    |
|интерференциясы.   |      |       |          |орындалуы |
|Уақыттық және     |      |       |          |және    |
|кеңістіктік      |      |       |          |өнделуі  |
|когеренттік.     |      |       |          |      |
|Интерферометрлер   |      |       |          |      |
|Толқындардың     |      |плакаттар  |СӨЖ        |Конспект  |
|дифракциясы.     |      |р,      |Бақылау сұрақтар  |Есептер  |
|Гюйгенс-Френель    |      |интерактивті |бойынша тәжірибелік|шығару   |
|принципі. Френельдің |      |тақта    |сабаққа дайындалу |бойынша  |
|зоналық әдісі.    |      |       |          |СӨЖ    |
|Фраунгофер      |      |       |          |орындалуы |
|дифракциясы. Бір   |      |       |          |және    |
|саңылаудағы және көп |      |       |          |өнделуі  |
|саңылаудағы дифракция.|      |       |          |      |
|Спектрлік жіктелу.  |      |       |          |      |
|Голография.      |      |       |          |      |
|Заттағы        |      |плакаттар  |СӨЖ        |Конспект  |
|электромагниттік   |      |р,      |Бақылау сұрақтар  |Есептер  |
|толқындар. Заттағы  |      |интерактивті |бойынша тәжірибелік|шығару   |
|жарықтың таралуы.   |      |тақта    |сабаққа дайындалу |бойынша  |
|Жарық дисперсиясы.  |      |       |          |СӨЖ    |
|Жарықтың жұтылуы.   |      |       |          |орындалуы |
|Жарықтың       |      |       |          |және    |
|поляризациясы. Шағылу |      |       |          |өнделуі  |
|кезіндегі толқындардың|      |       |          |      |
|поляризациясы.    |      |       |          |      |
|Кристалдық оптиканың |      |       |          |      |
|элементтері.     |      |       |          |      |
|Жылулық сәулелену.  |      |плакаттар  |СӨЖ        |Конспект  |
|Абсолют қара дененің |      |р,      |Бақылау сұрақтар  |Есептер  |
|сәулеленуінің     |      |интерактивті |бойынша тәжірибелік|шығару   |
|проблемелары.     |      |тақта    |сабаққа дайындалу |бойынша  |
|Кванттық. Гипотеза  |      |       |          |СӨЖ    |
|және және Планк    |      |       |          |орындалуы |
|өрнегі. Фотондар.   |      |       |          |және    |
|Комптон эффектісі   |      |       |          |өнделуі  |
|Кванттық теориялардың |      |плакаттар  |СӨЖ        |Конспект  |
|негізгі идеяларын   |      |р,      |Бақылау сұрақтар  |Есептер  |
|тәжірибе жүзінде   |      |интерактивті |бойынша тәжірибелік|шығару   |
|тұжырымдау. Франк және|      |тақта    |сабаққа дайындалу |бойынша  |
|Герц тәжірибелері.  |      |       |          |СӨЖ    |
|Штерн мен Герлахт   |      |       |          |орындалуы |
|тәжірибелері.     |      |       |          |және    |
|Атомдардың сызықтық  |      |       |          |өнделуі  |
|спектрлері. Бор    |      |       |          |      |
|постулаттары.     |      |       |          |      |
|Сәйкестік принципі.  |      |       |          |      |
|Шредингердің     |      |плакаттар  |СӨЖ        |Конспект  |
|теңдеулері. Бір    |      |р,      |Бақылау сұрақтар  |Есептер  |
|өлшемді тік бұрышты  |      |интерактивті |бойынша тәжірибелік|шығару   |
|шұңқырдағы бөлшек.  |      |тақта    |сабаққа дайындалу |бойынша  |
|Бөлшектің потенциалдық|      |       |          |СӨЖ    |
|бөгет үстінен және  |      |       |          |орындалуы |
|астынан өтуі.     |      |       |          |және    |
|           |      |       |          |өнделуі  |
|Қатты дене физикасы. |      |плакаттар  |СӨЖ        |Конспект  |
|Кванттық статистиканың|      |р,      |Бақылау сұрақтар  |Есептер  |
|элементтері. Фазалық |      |интерактивті |бойынша тәжірибелік|шығару   |
|кеңістік. Элементар  |      |тақта    |сабаққа дайындалу |бойынша  |
|ұяшық. Күйлердің   |      |       |          |СӨЖ    |
|тығыздығы.      |      |       |          |орындалуы |
|Бозе-Эйнштейн және  |      |       |          |және    |
|Ферми – Директің   |      |       |          |өнделуі  |
|кванттық       |      |       |          |      |
|статистикалары туралы |      |       |          |      |
|түсінік.       |      |       |          |      |
|Квазибөлшектер.    |      |       |          |      |
|Олардың анықтамасы  |      |       |          |      |
|және түрлері.     |      |       |          |      |
|Конденсацияланған күй.|      |плакаттар  |СӨЖ        |Конспект  |
|Құрылымдық      |      |р,      |Бақылау сұрақтар  |Есептер  |
|кристаллографияның  |      |интерактивті |бойынша тәжірибелік|шығару   |
|элементтері.     |      |тақта    |сабаққа дайындалу |бойынша  |
|Кристалдық      |      |       |          |СӨЖ    |
|құрылымдарды зерттеу |      |       |          |орындалуы |
|әдістері. Кристалдық |      |       |          |және    |
|торлардың жылу    |      |       |          |өнделуі  |
|сиымдылығы.      |      |       |          |      |
|Ферми деңгейі.    |Зерт.жұм.  |плакаттар  |СӨЖ        |Конспект  |
|Металдар,       |№15.    |р,      |Бақылау сұрақтар  |Есептер  |
|диэлектриктер және  |«Зертханалық|интерактивті |бойынша тәжірибелік|шығару   |
|жартылай       |сабақтарды |тақта    |сабаққа дайындалу |бойынша  |
|өткізгіштердің зоналық|қорытындылау|       |          |СӨЖ    |
|теориясы. Кемтік   |»      |       |          |орындалуы |
|өткізгіштертүсінігі. |      |       |          |және    |
|Меншікті және қоспалы |      |       |          |өнделуі  |
|өткізгіштер. Асқын  |      |       |          |      |
|өткізгіштік      |      |       |          |      |
|құбылысы.иферромагнети|      |       |          |      |
|ктердің қасиеттері  |      |       |          |      |
|туралы кванттық    |      |       |          |      |
|көзқарастар.     |      |       |          |      |
|Атом ядросының    |      |плакаттар  |СӨЖ        |Конспект  |
|құрылысы. Ядролық   |      |р,      |Бақылау сұрақтар  |Есептер  |
|күштер. Ядролық    |      |интерактивті |бойынша тәжірибелік|шығару   |
|күштердің ауыспалы  |      |тақта    |сабаққа дайындалу |бойынша  |
|сипаты. Ядро моделі. |      |       |          |СӨЖ    |
|Альфа-бетта және гамма|      |       |          |орындалуы |
|сәулеленудің тегі мен |      |       |          |және    |
|заңдылықтары және   |      |       |          |өнделуі  |
|олардың затпен    |      |       |          |      |
|әсерлесуі.      |      |       |          |      |
|Ядролық реакциялар.  |      |плакаттар  |СӨЖ        |Конспект  |
|Атом ядроларының   |      |р,      |Бақылау сұрақтар  |Есептер  |
|радиоактивті ыдырауы. |      |интерактивті |бойынша тәжірибелік|шығару   |
|Ядролық бөлінудің   |      |тақта    |сабаққа дайындалу |бойынша  |
|реакциясы. Бөлінудің |      |       |          |СӨЖ    |
|тізбекті реакциясы.  |      |       |          |орындалуы |
|Ядролық реактор.   |      |       |          |және    |
|Синтез реакциясы.   |      |       |          |өнделуі  |
|Энергия көздерінің  |      |       |          |      |
|проблемасы.      |      |       |          |      |
|Элементар бөлшектер. |      |плакаттар  |СӨЖ        |Конспект  |
|Лептондар, адрондар. |      |р,      |Бақылау сұрақтар  |Есептер  |
|Кварктер. Күшті    |      |интерактивті |бойынша тәжірибелік|шығару   |
|электромагниттік.   |      |тақта    |сабаққа дайындалу |бойынша  |
|Әлсіз гравитациялық  |      |       |          |СӨЖ    |
|өзара әсерлесулер.  |      |       |          |орындалуы |
|Өзара әсерлесуді   |      |       |          |және    |
|тасымалдаушылар.   |      |       |          |өнделуі  |
|Қазіргі физиканың және|      |       |          |      |
|астрофизиканың негізгі|      |       |          |      |
|проблемалары туралы  |      |       |          |      |
|түсінік.       |      |       |          |      |


   7 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ОҚУЛЫҚПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ

                                  4 - кесте

|Оқулықтардың, оқу-әдістемелік құралдардың атаулары|Экзем-|Студен|Қамту   |
|                         |саны |т саны|пайызы   |
|1                         |2   |22  |4     |
|Трофимова Т.И. Курс физики, М., Высшая школа,   |1   |10  |10     |
|1987-1999 г.                   |   |   |      |
|Волькенштейн В.С. Жалпы физика курсының есептер  |1   |10  |10     |
|жинағы, А., Мектеп, 1974ж.            |   |   |      |
|Абдуллаев Ж. Жалпы физика курсы, Ана тілі, 1991ж. |20  |10  |100    |
|Сборник задач по общему курсу физики. V. Атомная |1   |10  |10     |
|физика. Физика ядра и элементарных частиц. Под  |   |   |      |
|ред. Сивухина Д.В.-М.: Наука,1981 г.       |   |   |      |
|Иродов И.Е. Задачи по общей физике.М.: Наука,1988 |36  |10  |100    |
|Кортнев А.В., Рублев Ю.В., Куценко А.Н. Практикум |2   |10  |20     |
|по физике, М.: ВШ, 1965              |   |   |      |
|Савельев И.В. Жалпы физика курсы І, ІІ. –А: Мектеп|1   |10  |10     |
|1977 ж. (Аударма).                |   |   |      |
|Сивухин Д.В. Общий курс физики. М., Наука,    |3   |10  |30     |
|1977-1986г.                    |   |   |      |
|Иродов И.Е. Основные законы . Задачи по общей   |1   |10  |10     |
|физике. М.: Наука,1988г.             |   |   |      |
|Савельев И.В. Сб.вопросов и задач по общей физике.|1   |10  |10     |
|Учебное пособие.-М.: Наука.1982.-272 с.      |   |   |      |
|Пустовалов Г.Е. Атомная и ядерная физика.М.:   |1   |10  |10     |
|МУ.1968.-311с.                  |   |   |      |
|Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики.-М.: ВШ., |10  |10  |100    |
|1989.-608 с.                   |   |   |      |


  8 ОҚУЛЫҚАР
 8.1 Негізгі оқулықтар
1. Трофимова Т.И. Курс физики, М., Высшая школа, 1987-1999 г.
2. Савельев И.В. Жалпы физика курсы І, ІІ. –А: Мектеп 77 ж. (Аударма).
3. Волькенштейн В.С. Жалпы физика курсының есептер жинағы, А., Мектеп,
 1974ж.
4. Абдуллаев Ж. Жалпы физика курсы, Ана тілі, 1991ж.
5. Жумагулов А.Ж., Естекбаев М.Қ., Паримбеков З.А. Физикадан лабораториялық
 практикум. Семей, 1995ж.
6. Сивухин Д.В. Общий курс физики. М., Наука, 1977-1986г.
7. Шпольский Э.В. Атомная физика: Учебное пособие в 2-х томах.-М.:
 Наука,1984, т.2-438 с.
8. Сборник задач по общему курсу физики. V. Атомная физика. Физика ядра и
 элементарных частиц. Под ред. Сивухина Д.В.-М.: Наука,1981 г.
9. Иродов И.Е. Задачи по общей физике.М.: Наука,1988г.
10. Кортнев А.В., Рублев Ю.В., Куценко А.Н. Практикум по физике, М.: ВШ,
 1965
11. Иродов И.Е. Атомная и ядерная физика. Сборник задач: Учебное пособие.-
 СПб: изд. «Лань»,2002.-288 с.
12. Иродов И.Е. Квантовая физика. Основные законы.-М.: Вш,1988 г.
13. Савельев И.В. Сб.вопросов и задач по общей физике. Учебное пособие.-М.:
 Наука.1982.-272 с
14. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики.-М.: ВШ., 1989.-608 с.
 8.2 Қосымша
1. Дж. Орир Физика в 2-х томах, Москва, Мир, 1989г.
2. Берклеевский, Курс физики, 1-6 томы, Москва, Наука, 1971-1978г.
3. Чертов А.Г., Воробьев А.А. Задачи по физике, М., Высшая школа, 1988г.
4. Мелешина А.Л. Учебное пособие для самостоятельного обучения решения
  задач по физики в вузе, Воронеж, ВГУ, 1968г.
5. Беликов Б.С. Решение задач по физике, №4, Высшая школа, 1986г.
6. Физ. Практикум под редакцией Ивероновой В.И., М., Наука, 1968г.
7. Савельев И.В. Курс общей физики. Книга 5. М.: Наука,1998.368 с.
8. Корсунский М.И. Оптика. Строение атома. Атомное ядро. М.: Наука,1967
9. Физический практикум. Под ред. В.И.Ивероновой.-М.: Наука,1968
10. Майсова Н.Н. Практикум по курсу общей физики. Росвузиздат, 1963
11. Руководство к лабораторным занятиям по физике. Под ред. Л.Л.Гольдина.-
  М.: Наука,1973
12. Взоров Н.Е. и др. Сборник задач по общей физике,-М.: Наука,1968 г. ч.5
13. Батракова Л.М. и др. Программа вопросов с выборочными ответами для
  изучения курса физики. Ч.2. Алма-Ата,1979
14. Чертов А.Г., Воробьев А.А. Задачник по физике-М.: Вш,1988, гл.8.

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть