Файл қосу


Түзу мен нүктенің орналасуы|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ           |
|Семей қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ         |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты   |ПОӘК        |ОӘК 042-14.1.01.3.20.   |
|             |          |83/02-2013         |
|ПОӘК           |№ 3         |              |
|Cтуденттерге арналған   |басылым       |              |
|«Инженерлік графика»   |          |              |
|пәнінің оқу-жұмыс     |          |              |
|бағдарламасы       |          |              |


            ПӘНІНІҢ ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

              «Инженерлік графика»             5В071700 - «Машинажасау»


              мамандығына арналған            СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘНІНІҢ


              ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

                  Семей
                  2013
                  Кіріспе


  1. ӘЗІРЛЕНДІ
  Құрастырушы А.К. Мустафаева доцент міндетін атқарушы, Семей қаласының
  Шәкәрім атындағы мемлекеттік  университетінің  «Тамақ  өндірісінің
  машиналары  мен  аппараттары»  кафедрасы  ____________   «____»
  _______2013 ж.


  2. ТАЛҚЫЛАНДЫ
  2.1. Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің
«Тамақ өндірісінің машиналары мен аппараттары»  кафедрасы  мәжілісінде
қаралды


  «____» __________ 2013 жыл, № __ хаттама


  Кафедра меңгерушісі ___________ М.М. Акимов


  2.2. Инженерлі - технологиялық факультеттің оқу-әдістемелік кеңесінің
отырысында қаралды


   «____» __________ 2013 года, № __ хаттама


   Төрайымы ___________  С. С. Толеубекова

   3. БЕКІТІЛДІ
   Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында басып шығаруға
мақұлданған және ұсынылған
   «___» «____________» 2013 жыл, №____ хаттама

   ОӘК төрағасы _______________ Г.К. Искакова


                  Мазмұны  |1  |Жалпы ережелер                            |4  |
|2  |Пәндерді оқып-білу жөніндегі әдістемелік ұсынымдар          |5  |
|3  |Курс форматы және саясаты                      |6  |
|4  |Баға коюдың саясаты                         |6  |
|5  |Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу      |8  |
|6  |Практикалық сабақтар мазмұны                     |9  |
|7  |«Сызба геометрия және инженерлік графика» пәні бойынша оқу үрдісінің |  |
|  |күнтізбелік кестесі                         |11 |
 1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


    1. Оқу жұмыс жоспарынан көшірме


   Мустафаева Аяулым Какеновна     тех. ғыл. канд. доцент м.а.


   Кафедра – «Тамақ өндірісінің машиналары мен аппараттары»


   Байланыс ақпараты – тел: 36-02-15 (3), оқу ғимараты № 9
   Сабақ өткізу орны – дәрісхана № 104


   Берілген пән бойынша кредиттер саны – 2


   1.2. – Оқу жұмыс жоспарынан көшірме (1 кесте)

 1 кесте – Оқу жұмыс оқу жоспарынан көшірме

|Курс   |Семестр      |Кредитер     |Дәріс           |
|     |         |         |(сағ.)          |
|А     |4,0        |95 – 100     |Өте жақсы         |
|А–    |3,67       |90 – 94      |             |
|В+    |3,33       |85 – 89      |Жақсы           |
|В     |3,0        |80 – 84      |             |
|В–    |2,67       |75 – 79      |             |
|С+    |2,33       |70 – 74      |Қанағаттанарлық      |
|С     |2,0        |65 – 69      |             |
|С–    |1,67       |60 – 64      |             |
|D+    |1.33       |55 – 59      |             |
|D     |1,0        |50 – 54      |             |
|F     |0         |0 – 49      |Қанағаттантанарлықсыз   |
|I     |NA        |-         |Аяқталмаған        |
|Р     |-         |өтті       |Пәнді өтті        |
  5 Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу


   |№  |Тақырыптың аталуы           |Сағаттары           |
|р/н |                   |                |
|  |                   |ДС   |Прак. |ОСӨЖ  |СӨЖ  |
|1  |Проекция әдісі. Центрлік, параллель, |1   |1   |    |    |
|  |ортогональ проекциялар.        |    |    |    |    |
|  |Үш жазықтыққа түсірілген нүкте    |    |    |    |    |
|  |проекциялары.Г. Монж эпюры.      |    |    |    |    |
|2  |Түзу. Түзу сызық проекциялары.    |1   |1   |    |    |
|  |Түзу кесінді мен проекция       |    |    |    |    |
|  |жазықтықтарының өз ара орналасуы.   |    |    |    |    |
|  |Жалпы жағдай түзуі. Ерекше жағдай   |    |    |    |    |
|  |түзуі. Бәсекелес нүктелер.      |    |    |    |    |
|3  |Екі түзудің өз ара орналасуы. Өз ара |1   |1   |    |    |
|  |параллель түзулер, өз ара қиылысушы  |    |    |    |    |
|  |түзулер, өз ара айкасушы түзулер. Түзу|    |    |    |    |
|  |мен нүктенің орналасуы.Түзу кесіндінің|    |    |    |    |
|  |нақты ұзындығы мен проекция      |    |    |    |    |
|  |жазықтықтарына көлбеу бұрыштарын   |    |    |    |    |
|  |анықтау. Түзу мен нүктенің өз ара   |    |    |    |    |
|  |орналасуы.              |    |    |    |    |
|4  |Жазықтық. Жазықтықтың берілу     |1   |1   |    |    |
|  |тәсілдері. Жалпы жағдай жазықтық-   |    |    |    |    |
|  |тары. Ерекше жағдай жазықтықтары.   |    |    |    |    |
|  |Жазықтықтағы түзу мен нүкте      |    |    |    |    |
|  |проекцияларының орналасуы. Жазықтықтың|    |    |    |    |
|  |ерекше түзулері. Горизонталь,     |    |    |    |    |
|  |фронталь, профиль түзуі. Жазықтықтың |    |    |    |    |
|  |ең үлкен көлбеу түзуі.        |    |    |    |    |
|5  |Позициялық есептер. Жазықтық пен түзу |1   |1   |    |    |
|  |сызықтың өз ара қиылысуы. Екі     |    |    |    |    |
|  |жазықтықтың өз ара қиылысуы.     |    |    |    |    |
|6  |Кескіндер - қөріністер, тіліктер,   |1   |1   |    |    |
|  |қималар                |    |    |    |    |
|7  |Стандарттық аксонометриялық      |1   |1   |    |    |
|  |проекциялар              |    |    |    |    |
|8  |Проекция жазықтықтарын алмастыру   |1   |1   |    |    |
|  |тәсілі. Кескінделетін заттың проекция |    |    |    |    |
|  |жазықтықтарына параллель бағытта орнын|    |    |    |    |
|  |ауыстыру тәсілі. Бұру тәсілі.     |    |    |    |    |
|  |Метриқалық есептер.          |    |    |    |    |
|9  |Беттердің құрылуы.          |1   |1   |    |    |
|  |Көпжақтар. Көпжақтар         |    |    |    |    |
|  |беттердің нүктелері мен түзулері.   |    |    |    |    |
|10 |Айналу беттердің нүктелері мен    |1   |1   |    |    |
|  |түзулері.               |    |    |    |    |
|11 |Көмекші қиюшы жазықтықтар тәсілі.  |1   |1   |    |    |
|12 |Көмекші сфералар тәсілі.       |1   |1   |    |    |
|13 |Екі беттің өз ара ерекше       |1   |1   |    |    |
|  |қиылысуы.               |    |    |    |    |
|14 |Құрастыру сызу            |1   |1   |    |    |
|15 |Компьютерлік графика         |1   |1   |    |    |
|  |Барлығы                |15   |15   |    |    |
  6 ПРАКТИКАЛЫҚ САБАҚТАР МАЗМҰНЫ


  3 кесте - практикалық сабақтар жоспары


  |№  |Практикалық сабақтар                          |
|п/п |                                    |
|  |Аудиториялық      |Аудиториядан тыс                |
|1  |2           |3                       |
|1  |Швеллердің есебін   |Көлбеулікті салу    |ISO,ЕСКД стандарттары |
|  |орындау        |            |            |
|2  | Швеллерді салу    |Білікті салу     |Эллипсты салу     |
|3  |Конустылықты салу   |1 ИГ тапсырманы    |Шаңбақты салу     |
|  |            |орындау        |            |
|4  |Жазықтық пен түзу   |Берілген координата  |Көмекші жазықтықты салу|
|  |сызықтың өз ара    |бойынша пен түзу    |            |
|  |қиылысуы.       |сызықтың проекцияларын |            |
|  |            |салу          |            |
|5  |Түзу кесіндінің нақты | Проекция жазықтықтарын|Кескінделетін заттың  |
|  |ұзындығын анықтайтын  |алмастыру тәсілі    |проекция        |
|  |тәсілдер        |            |жазықтық-тарына    |
|  |            |            |параллель бағытта орнын|
|  |            |            |ауыстыру тәсілі. Бұру |
|  |            |            |тәсілі.        |
|6  |Бәсекелес нүктелер.  |2 ИГ тапсырманы    |Нүктеден жазықтықта  |
|  |            |орындау        |дейінгі қашықтықты   |
|  |            |            |анықтау.        |
|7  |Негізгі, қосымша,   |Тіліктер, қималар   |Шығарылған элементтер |
|  |жергілік көріністер.  |            |            |
|8  |Бөлшектің изометриясын |Эллипстің изометриясын |Эллипсты овал сиякты  |
|  |орындау.        |орындау        |салу          |
|9  |Бөлшектің изометриясын |3 ИГ тапсырманы    |Бөлшектің изометриясын |
|  |тілікпен орындау.   |орындау        |штрихтау        |
|10 | Ажырайтын қосылыстарын|Болттық косылыстың   |Стандарттық бұранданың |
|  |орындау.        |есебін шығару     |кескіндеуі және    |
|  |            |            |белгеленуі.      |
|11 |Өлшемдерді түсіру   |Болт, гайка  түрлері |Болт, гайка кескіндеуі|
|  |            |            |және белгеленуі.    |
|12 |Шпилька, шпонка    |4 ИГ тапсырманы орындау|Ақа, буат, епелектің |
|  |түрлері        |            |кескіндеуі және    |
|  |            |            |белгеленуі.      |
|13 |Пісіру қосылысты    |Дәнекерлеу, желімдеу  |Пісіру қосылыстарың  |
|  |орындау        |қосылыстарды орындау. |кескіндеуі және    |
|  |            |            |белгеленуі.      |
|14 |Дәнекерлеу қосылыстарың| 5 ИГ тапсырманы   |Желімдеу қосылыстарың |
|  |кескіндеуі және    |орындау        |кескіндеуі және    |
|  |белгеленуі.      |            |белгеленуі.      |
|15 |Вариант бойынша    | Берілген       |Бұйым түрлері     |
|  |құрастыру сызуын оқу  |көріністер, тіліктер, |            |
|  |            |қималарының анықтау  |            |
  7 «Сызба геометрия және инженерлік графика» пәні бойынша оқу үрдісінің
   күнтізбелік кестесі


  Кесте 4 - «Сызба геометрия және инженерлік графика» пәні бойынша оқу
   үрдісінің күнтізбелік кестесі


  |№      |Апталар                              |

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть