Файл қосу


Инженерлік механикаҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ШӘКӘРІМ атындағы СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ | |
|3 дәрежелі СМЖ құжат    |ПОӘК         |            |
|              |           |ПОӘК 042-14-1-02.   |
|              |           |1.20.87/01-2009    |
|“Инженерлік механика2”   |№2 баспа       |            |
|пәнінің оқу-әдістемелік  |           |            |
|кешенінің студенттер үшін |           |            |
|пәннің жұмыс оқу      |           |            |
|бағдарламасы        |           |            |
               050729 - « Құрылыс»

                 мамандығының


              студенттеріне арналған              “Инженерлік механика2 ”


            ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ             ОҚЫТУШЫ ҮШІН ПӘННІҢ ЖҰМЫС


               ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ


                 Семей 2009                  Алғысөз


  1. ЖЕТІЛДІРГЕН


  Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті, “Машина жасау және
механика” кафедрасының аға оқытушысы Турусбеков Серікбол Какарманұлы
  25  тамыз  2009 ж.
  2. ҚАРАСТЫРЫЛДЫ
  2.1 Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті “ Машина жасау және
механика” кафедрасының отырысында


  Хаттама № 1 , 1 қыркүйек 2009 жыл
  Кафедра меңгерушісі _________                   Д.Т.
Жайлаубаев


  2.2 Инженерлі-технологиялық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінің
отырысында
  Хаттама № 1 , 17 қыркүйек 2009 жыл
  Төрайымы                           __________
Ж.К. Молдабаева


  3. БЕКІТІЛГЕН
   Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында талқыланды және
басылымға ұсынылды


  Хаттама № 1 , 18 қыркүйек 2009 жыл


  ОӘК төрағасы, бірінші проректор _____________     А.А. Молдажанова
  ЕКІНШІ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ


                  Мазмұны


  |1  |Қолдану аймағы                          |3  |
|2  |Нормативтік сілтемелер                      |3  |
|3  |Жалпы мағлұматтар                         |3  |
|4  |Оқытушы үшін жұмыс бағдарламасының мазмұны            |5  |
|5  |Студенттердің өздік жұмыстары үшін тақырыптар тізімі       |8  |
|6  |Пәннің оқу-әдістемелік картасы                  |8  |
|7  |Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамсыздану картасы           |10 |
|8  |Әдебиеттер                            |10 |

   1 ҚОЛДАНУ АЙМАҒЫ
“Инженерлік механика2 ” пәнінің оқу-әдістемелік кешенінің құрамына енетін
оқытушы үшін пәннің жұмыс бағдарламасы  050729  «Құрылыс»мамандығының
студенттеріне арналған. Оқу-әдістемелік кешен Шәкәрім  атындағы  Семей
мемлекеттік университеті “Машина  жасау  және  механика”  кафедрасында
жүргізілетін “Инженерлік механика2” пәнін оқытуды ұйымдастырудың жүйелі
негізі болып табылады.


  2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
   Бұл  “Инженерлік механика2 ” пәнінің оқу-әдістемелік  кешенінің
оқытушы үшін пәннің жұмыс оқу бағдарламасы  төмендегідей  құжаттардың
талаптары мен ұсыныстарына сәйкес пәнді оқытуды  ұйымдастырудың жүйелі
негізі болып табылады:
  2.1  050729 «Құрылыс» мамандығының Қазақстан Республикасы Білім және
ғылым министрлігінің 25 желтоқсан 2005 жылғы № 779 бұйрығымен бекітілген
және күшіне енген ҚР МЖБС 3.08.355-2006 мемлекеттік жалпы білім беру білім
стандартын негізге ала отырып жасалынған, жоғары және ЖОО кейінгі білім
берудің Республикалық оқу-әдістемелік  кеңесі  мәжілісінің  2006ж.  22
маусымдағы шешімімен бекітілген және іске қосылған типтік оқу бағдарламасы
2.2 СТУ 042-РГКП-СГУ-8-2007 «Пәннің оқу-әдістемелік кешендерін жетілдіру
мен рәсімдеуге қойылатын жалпы талаптар» университет стандарты;
2.3 ДП 042-08.10.10.12-2007 «Пәннің оқу-әдістемелік кешендерінің құрылымы
мен мазмұны» құжаттамалық процедура.


  3 ЖАЛПЫ МАҒЛҰМАТТАР
   3.1 Пәннің қысқаша сипаттамасы.

  Ірі құрылыстар, зәулім биік үйлер, ұшу аппараттары, сонымен қатар халық
шаруашылығында кеңінен қолданылатын әр түрлі машиналардың бәрі де алдын ала
дайындалған жобалар бойынша жасалады. Жобада күрделі конструкцияның және
оның жеке элементтерінің материалдары мен өлшемдері, оларға әсер етуші
күштердің сипаттары сияқты әр түрлі деректер толығымен көрсетіледі. Машина
құрылымының жобалануы кезінде, оның келешек  жұмыс  істеу  шарттарына
байланысты, өздеріне және жеке бөлшектеріне әр түрлі инженерлік талаптар
қойылады. Бұл талаптардың негізгілерінің бірі материалдардың беріктігі,
сонымен қатар жеке элементтерінің қатаңдығы мен орнықтылығы.

  Құрылыстағы элеменнтерді  беріктікке есептеу Инженерлік  механика2
ғылымында шешілетін мәселелердің ең негізгісі болып табылады. Денелер
сыртқы күш әсерінен өздерінің өлшемдері мен  пішіндерін  (формаларын)
өзгертеді, яғни деформацияланады

  Инженер,  машина  тораптарын  жобалау  кезінде,  конструкциялық
материалдарды барынша үнемдеумен қатар олардың беріктігін, қатаңдығын және
орнықтылығын қамтамасыз етуі тиіс.
  3.2 Бұл курстың мақсаты –  ñòóäåíòтåðãå ìûíàäàé ìәñåëåëåðäåí áiëiì
áåðó:
 - áåðiêòiêêå, қàòàңäûққà æәíå îðíûқòûëûққà åñåïòåó
èíæåíåðëiê êîíñòðóêöèÿëàðäûқ áөëøåêòåðiíiң êåðíåóëåði ìåí äåôîðìàöè-
ÿëàðûí òàáóäà ýêñïåðèìåíòòiê әäiñòåðäi  қîëäàíó.

 - êîíñòðóöèÿíûң äұðûñ æұìûñ iñòåóiìåí қàòàð îíûң àðçàí äà æåңië
  áîëóûí åñåïòåéòií ñàëûñòûðó әäiñòåðií áiëó.
«Инженерлік механика II» пәні келесі пәндерді оқу үшін негіз  болып
табылады:  «Инженерлік  механика  III»,  «Ғимараттар  динамикасы  мен
орнықтылығы», «Құрылыстық конструкциялар I, II, III», «Құрылыс өндірісінің
технологиясы I, II»
   3.3 Пәнді оқудың негізгі міндеті-студенттерге Инженерлік механика2
пәнінің әдістерімен кез-келген құрылыс элементтеріне  күш түскен кезде
олардың беріктігін, қатаңдығын және орнықтылығын есептеу жолдарын үйрету.
  Сонымен қатар, берілген курстың маңызы тек студенттерге  белгілі
мәліметтер беру ғана емес (анықтамалар, заңдылықтар, есептердіі  шешу
әдістерін), сондай-ақ олардың пайдаланылуын қолдана білу.
  «Инженерлік механика2» практикалық курс. Сондықтан бақылаудың негізгі
түрін құрайтын барлық практикалық және жеке есептерді орындау міндетті шарт
болып табылады.
   3.4 Пәнді оқу нәтижесінде студент білуі қажет:
    - Нүкте қозғалысының берілу әдістиерін;
    - Динамика заңдарын, динамика есептерін, негізгі түсініктерін және
     анықтамаларын;
    - Ғимараттар элементтерін беріктікке, қаттылыққа есептеудің негізгі
     әдістері  мен  принціптерін,  сонымен  бірге   инженерлік
     конструкцияларды тиімді жобалау ұсыныстарын білуі керек
    - Берілген дененің (немесе нүктенің) қозғалу заңдылықтарын біле
     отырып, дене қозғалысын толығымен, сонымен бірге оның  әрбір
     нүктелерінің қозғалыстарын жеке (траекториясын, жылдамдығын, үдеуін
     және т.б.) сипаттайдын барлық кинематикалық өлшемдерді анықтауды;
    - Қолданбалы есептерді щещу үшін динамиканың негізгі заңдарын және
     теоремеларын қолдануды;
    - Деформацияның қарапайым түрлері (стаикалық анықталған жүйелердегі
     созылу – сығылу, бұралу), күрделі деформациялар (көлденең иілу,
     центрден тыс сығылу) кезінде конструкция элементтерін беріктікке,
     қаттылыққа және орнықтылыққа есептеуді орындауды, оның ішінде осы
     заманғы бағдарламаларды пайдалануды істей білу керек.
    - Қолданбалы есептерді шешуге;
    - Беріктікке есептеудің үш түрін орындау бойынша: тексермеліге,
     есептелген жүктемені  анықтауға,  жобалаудың  қазіргі  заманғы
     әдістерін пайдалануға;
    - Қаттылыққа есептеуге дайындалулары қажет.
    - курстың қарапайым (созылу, сығылу, ығысу, бұралу, иілуге) және
     күрделі (қиғаш иілу, иіліп бұралу, жалпы  жағдай)  жүктелген
     конструкция элементтерін беріктік пен қатаңдыққа есептеуге, маңызды
     конструкциялық  материалдардың  қасиеттерін  және  кернеулі-
     деформацияланған күй теориясын зерделеуге, шектік күйді айқындау
     критериилеріне; орнықтылыққа, динамикалық күштер әсеріне, қажуға,
     беріктікке және серпімділік шегінен асқан кернеулерге есептеулерге
     арналған бөлімдерін білуі керек;
    - құрылыстың элементтеріне  тән кернеулі және  деформацияланған
     күйлерді талдау, шектік күйді дұрыс бағалау, қауіпсіз күш шамасын
     анықтау,  тексеру  және  жобалау  есептеулерінде  компьютерлік
     технология қолдану жұмыстарын істей алуы керек;
    - машина бөлшектері мен жабдықтардың беріктігін, қатаңдығын және
     орнықтылығын қамтамасыз ету мәселелерінде,  тәжірибелік-зерттеу
     жұмыстарын жүргізу саласында құзыретті болуы керек.


  3.4. Курстың пререквизиттары: Инженерлік механика I
  3.5. Курстың постреквизиттары: Инженерлік механика III
Құрылыстық конструкциялар I, II, III

  Кесте 1 - Оқу жұмыс жоспарынан көшірме


|Курс                           |Семес|Кредит   |
|                             |тр  |саны    |
|1                            |2  |3     |
|Дәріс сабақтар                               |
|Дәріс 1. Материялық қозғалыс формаларының ең қарапайым |   |[1, § 1, 13|
|түрі – механикалық қозғалыс. Теориялық механиканың    |1  |бет],   |
|табиғаттану және және техникалық ғылымдар қатарындағы  |   |      |
|орны, негізгі бөлімдері.                 |   |      |
|Дәріс2. Ìàòåðèàëäàð êåäåðãiñi ïәíiíiң øåøåòií ìәñåëåëåði,|   |[3,10.1.71б|
|ìàøèíà æàñàó æәíå èíæåíåðëiê êәñiï-êåðëiêêå áàéëàíûñòû  |   |]     |
|îíûң өðëåói. Áàñқà ïәíäåðìåí áàéëаíûñòàрû        |   |      |
|Дәріс3. Кинематиканың негізі мен мәселелері. Классикалық |1  |[2, §7,  |
|механикадағы абсолют кеңістік пен абсолют уақыт.     |   |42б]    |
|Механикалық қозғалыстың салыстырмалылығы. Санақ жүйесі. |   |      |
|Дәріс 4. Нүкте кинематикасы. Нүкте қозғалысын анықтаудың |1  |[1, § 9,  |
|векторлық, координаталық және табиғи әдістері. Табиғи  |   |26б]    |
|үшжақтың өстері, нүктенің жанама және нормаль үдеуі.   |   |      |
|Дәріс 5. Қатты дене кинематикасы. Дене қозғалысының   |1  |      |
|түрлері.                         |   |      |
|Дәріс 6. Ілгерілмелі қозғалыстағы қатты дене нүктелерінің|1  |      |
|траекториясы, жылдамдықтары және үдеулері туралы теорема.|   |      |
|Дәріс7. Қатты дененің өске қатысты айналмалы қозғалысы. |1  |      |
|Қозғалыс теңдеуі, бұрыштық жылдамдық пен бұрыштық үдеу. |   |      |
|Дәріс 8. Қатты дененің жазық-параллель қозғалысы. Жазық |1  |[3,15.9,130|
|фигура нүктесінің жылдамдығын полюс арқылы анықтау.   |   |б],    |
|Жылдамдықтардың лездік центрі.              |   |      |
|Дәріс 9. Динамика. Динамиканың негізгі ұғымдары мен   |1  |[3, §13.1, |
|заңдары. Материялық нүкте қозғалысының дифференциалдық  |   |§14.1,99-10|
|теңдеулері. Нүкте динамикасының екі мәселесі.      |   |5 бет],  |
|Дәріс 10. Материялық нүктенің қозғалыс мөлшері. Күштің  |1  |[2, § 8, 45|
|элементарлық және толық импульстары. Қозғалыс мөлшерінің |   |б]     |
|өзгеруі туралы теорема.                 |   |      |
|Дәріс 11. Күштің элементарлық және толық жұмысы. Қуат.  |1  |[2, §4.89 |
|Кинетикалық энергия. Кинетикалық энергияның өзгеруі   |   |б]     |
|туралы теорема.                     |   |      |
|Дәріс 12. Даламбер принципі. Инерция күші. Инерция    |1  |[2 §3 86 б]|
|күштерінің бас векторы мен бас моменті. Айналмалы    |   |      |
|қозғалыстағы қатты дененің айналу өсіне жасайтын     |   |      |
|динамикалық реакциялары.                 |   |      |
|Дәріс 13. Тік стерженнің созылуы және сығылуы Беріктік  |1  |[2, §4, 11 |
|шарты үш түрлі есептер. Беріктікке тексеру, қима     |   |б] [3,10.6 |
|өлшемдерін іріктеу, мүмкіндік жүктемелерді табу. Бойлық |   |79 б]   |
|және колденең деформация.                |   |      |
|Дәріс 14. Созылу мен сығылу кезіндегі статикалық     |   |[3. 10. 4. |
|анықталмаған есептер. Деформацияны анықтау.       |   |74 б],   |
|Дәріс 15. Материалдардың созылу сығылу кезіндегі     |1  | [3.10.3, |
|механикалық қасиеттері. Созылу, сығылудағы беріктік,   |   |10.4.75-77 |
|қатаңдыққа есептеу.                   |   |      |
|Дәріс 16. Пластикалық деформациялардың тегіндегі     |   |[2, §5, 33 |
|механизмі, дислокациялар, сырғанау сызқтары. Жеке    |   |б],    |
|сырықтарды дайындауда жіберілген қателерден пайда болатын|   |      |
|кернеулер. Температуралық кернеулер.           |   |      |
|Дәріс 17. Ығысу және бұралу .Òàçà ûғûñó. Ûғûñó êåçiíäåãi|1  |      |
|æàëïû àëàңøàäàғû êåðíåóëåð. Æàíà-ìà êåðíåóëåðäiң     |   |[1, §1,  |
|æұïòûëûғû. Ûғûñóäàғû Ãóê çàңû. Ûғûñó êåçiíäåãi      |   |71б, § 1, |
|äåôîðìàöèÿìåí ïîòåíöèàëäû ýíåðãèÿ.Áiðкелкі қàñèåòòi   |   |88 б]   |
|äåíåíiң үø ñåðïiìдіëiê òұðàқòûëàðûíûң àðàñûнäàғû     |   |      |
|áàéëàíûñ. Қèûëó ìåí æàíøûëóғà åñåïòåó.          |   |      |
|Дәріс 18.  Æұқà қàáûðғàëû äөңãåëåê қèìàëû ñûðûқòûң   |   |[2, §2, 77 |
|áұðàëóû. Áұðàëó. Áұðàóøû ìîìåíò æàéëû òүñiíiê. Îëàðäûң  |   |бет]    |
|ýïþðëåðií ñàëó.                     |   |      |
|Дәріс 19. Бұралудағы беріктік пен қатаңдыққа есептеу.  |1  |      |
|Ығысу мен бұралудағы деформацияның потенциялдық     |   |[1, §4,63б]|
|энергиясы.Áұðàëó êåçiíäåãi äåôîðìàцияöèÿíûң ïîòåíöèàëäû |   |[3,14.3,  |
|ýíåðгияñû. Áåðiêòiêêå åñåïòåó.              |   |106 б]   |
|Дәріс 20. Êөëäåíåң қèìàñû äөңãåëåê åìåñ ñûðûқòàðäûң   |   |2, §7,42б],|
|áұðàëóû. Áұðàëó êåçiíäåãi ñòàòèêàëûқ àíûқòàëìàғàí    |   |      |
|æүéåëåð. Îðàìäàðû êiøi қàäàìäû öèëèíдрëiê ñåðiïïåëåðäiң |   |      |
|åñåïòåói. Ñåðiïïåíiң ұçàðóûí (қûñқàðóûí( àíûқòàéòûí   |   |      |
|ôîðìóëà.                         |   |      |
|Дәріс 21. Күрделі қарсыласу. Қиғаш иілу.         |   |[2, §4.11 |
|Күрделі қарсыласу түсініктемесі. Жүктемелерді түсіру   |   |бет]    |
|әдістері. Күрделі қарсыласу кезіндегі кернеулі –     |   |      |
|деформацияланған күй түрлері. Қиғаш иілу. Кернеу. Нөлдік |   |      |
|сызықтың орналасу жағдайы. Иілулер. Беріктікке есептеу. |   |      |
|Дәріс 22. Күрделі қарсыласу. Қиғаш иілу.         |   |[2, §2,  |
|Күрделі қарсыласу түсініктемесі. Жүктемелерді түсіру   |   |77б, §1, 81|
|әдістері. Күрделі қарсыласу кезіндегі кернеулі –     |   |б]     |
|деформацияланған күй түрлері. Қиғаш иілу. Кернеу. Нөлдік |   |      |
|сызықтың орналасу жағдайы. Иілулер. Беріктікке есептеу. |   |      |
|Дәріс23. Күрделі кедергі. Центрден тыс сығылу мен соғылу.|   |[1, § 11, |
|Центрден тыс созылу мен сығылу. Кернеу. Нөлдік сызықтың |   |30 б],   |
|орналасу жағдайы. Қима ядросы. Беріктік шарты.      |   |      |
|Дәріс24. Өñi ñûíûқ ñûçûқ áîëûï êåëåòií ñûðûқòû еñåïòåó. |   |[1, §1, 71 |
|Áåðiêòiê øàðòû. Áåðiêòiê òåîðèÿñûí қîëäàíó.       |   |б],    |
|Дәріс25.Статикалық анықталған рамаларды есептеу.     |   |[1, §14,  |
|Жалпы түсініктер. Жай рамаларды аналитикалық есептеу.  |   |39б]    |
|Рамалардағы тірек реакцияларын анықтау.         |   |      |
|Дәріс26.Статитикалық анықталған рамаларды есептеу.    |   |      |
|Учаскелер бойынша көлденең күш және иілу моменттерінің  |   |      |
|теңдеулерін құру.                    |   |      |
|Дәріс27.Статикалық анықталған рамаларды есептеу. Иілу  |   |      |
|моменттерінің, көлденең және бойлық күштерінің эпюрлерін |   |      |
|салу.                          |   |      |
|Дәріс28.Статикалық анықталған рамаларды есептеу. Үш   |   |[1, §1,266 |
|топсалы рамаларды аналитикалық есептеу. Олардың қарымта |   |б],    |
|күштерін табу.                      |   |      |
|Дәріс29.Статикалық анықталған рамаларды есептеу. Үш   |   |[2,    |
|топсалы рамаларды аналитикалық есептеу. Иілу       |   |§2.3.28-29 |
|моменттерінің, көлденең және бойлық күштердің эпюрлерін |   |б]     |
|салу.                          |   |      |
|Дәріс 30. Деформация мен кернеуді зерттеудің       |1  |[2 §1.191 |
|эксперементальді әдістері. Қîðûòûíäû.          |   |бет]    |


              Машықтану  сабақтары
|1 тақырып. Нүкте қозғалысының траекториясы және теңдеуі. Нүкте    |1   |
|жылдамдығы.                             |   |
|2 тақырып. Нүкте қозғалысының траекториясы және теңдеуі. Нүкте үдеуі |1   |
|3 тақырып. Қатты дененің қарапайым қозғалыстары. Қатты дененің    |1   |
|ілгерілемелі қозғалысы.                       |   |
|4 тақырып. Қатты дененің қарапайым қозғалыстары. Қатты дененің    |1   |
|қозғалмайтын өсті айнала қозғалуы.                  |   |
|5 тақырып. Берілген қозғалыс бойынша күштерді анықтау.Қозғалыстың  |1   |
|дифференциялдық теңдеулері.                     |   |
|6 тақырып. Материялық нүктенің қозғалыс мөлшерінің өзгеруі туралы  |1   |
|теорема. Материялық нүктенің кинетикалық моментінің өзгеруі туралы  |   |
|теорема.Материялық нүктенің кинетикалық энергиясының өзгеруі туралы |   |
|теорема.                               |   |
|7 тақырып. Созылу мен сығылу кезіндегі стаикалық анықталмаған    |1   |
|жүйелерді беріктікке 1есептеу.                    |   |
|8 тақырып. Жеке сырықтарды дайындауда жіберілген қателерден пайда  |1   |
|болатын кернеулер. Температуралық кернеулер.             |   |
|9 тақырып. Бұралу моменттерінң эпюрлерін салу. Дөңгелек қималы    |1   |
|біліктерде пайда болатын кернеулерді анықтау.            |   |
|10 тақырып. Біліктерді бұрағандағы деформациялар мен орын      |1   |
|ауыстырулар. Бұралу бұрыштарының эпюрлерін салу. Беріктікке есептеу. |   |
|11 тақырып. Күрделі қарсыласу. Қиғаш иілу. Беріктікке есептеу.    |1   |
|12 тақырып. Күрделі қарсыласу . Центрден тыс созылу мен сығылу.   |1   |
|Беріктікке есептеу.                         |   |
|13 тақырып. Статикалық анықталған жай рамаларды аналитикалық    |1   |
|есептеу. Қарымта күштерді анықтау.                  |   |
|14 тақырып. Статикалық анықталған жай рамаларды аналитикалық    |1   |
|есептеу. Иілу моменттерінің, көлденең және бойлық күштердің эпюрлерін|   |
|салу.                                |   |
|15 тақырып. Есептер шығарудың жалпы тәсілдерін қорытындылау     |1   |

5 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫ ҮШІН ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ
  5.1. ÅÃÒ 1. Нүктенің траекториясын, жылдамдығын және үдеуін анықтау.
  2. Қатты дененің қарапайым қозғалыстары.
  5.2.  ÅÃÒ  1.  Нүкте  қозғалысының  дифференциалдық  теңдеулерін
  интегралдау .
  2. Кинетикалық энергияның өзгерісі жайлы теореманы қолдану.
  5.3. ÅÃÒ  1. Ñîçûëó ìåí ñûғûëó êåçiíäåãi ñòàòèêàëûқ àíûқòàëìàғàí
  åñåïòåð.
  2. Áұðàëó êåçiíäåãi ñòàòèêàëûқ àíûқòàëғàí áiëiêòåðäi åñåïòåó.
  5.4. ÅÃÒ  1. Қиғаш иілу. Беріктікке есептеу.
  2. Центрден тыс созылу мен сығылу. Беріктікке есептеу.
   5.5. ÅÃÒ 1. Статикалық анықталған жай рамаларды аналитикалық есептеу.


  6 ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ
|Тақырып                   |Көрнекті   |сұрақтар|Бақылау |
|                      |құралдар,  |    |түрі  |
|дәріс сабақ      |Машықтану сабақтары |       |    |    |
|1           |2          |3      |4    |5    |
|Дәріс 1-2 Кіріспе.   |1 тақырып. Нүкте  |Таком көпірі |Әдебиетт|    |
|            |қозғалысының    |– видеофильмі|ермен  |    |
|            |траекториясы және  |       |танысу, |    |
|            |теңдеуі. Нүкте   |       |оларды |    |
|            |жылдамдығы.     |       |алу   |    |
|Дәріс 3-4 Нүкте    |2 тақырып. Нүкте  |Әдістемелік |Әдебиетт|    |
|кинематикасы.     |қозғалысының    |нұсқау.Плакат|ермен  |    |
|            |траекториясы және  |тар,     |танысу, |    |
|            |теңдеуі. Нүкте үдеуі|       |    |    |
|Дәріс 5-6 Нүкте    |3 тақырып. Қатты  |       |    |    |
|кинематикасы. Қатты  |дененің қарапайым  |       |    |    |
|дененің қарапайым   |қозғалыстары. Қатты |       |    |    |
|қозғалыстары.     |дененің ілгерілемелі|       |    |    |
|            |қозғалысы.     |       |    |    |
|Дәріс 7-8 Қатты дененің|4 тақырып. Қатты  |Әдістемелік |    |тестік |
|қарапайым қозғалыстары.|дененің қарапайым  |нұсқау    |    |бақылау |
|Қатты дененің     |қозғалыстары. Қатты |       |    |    |
|қозғалмайтын өсті   |дененің қозғалмайтын|       |    |    |
|айнала қозғалуы.    |өсті айнала     |       |    |    |
|            |қозғалуы.      |       |    |    |
|Дәріс 9-10 Нүкте    |5 тақырып. Берілген |       |    |ауызша |
|динамикасы. Қозғалыстың|қозғалыс бойынша  |       |    |жауап  |
|дифференциялдық    |күштерді анықтау.  |       |    |    |
|теңдеулері.      |Қозғалыстың     |       |    |    |
|            |дифференциялдық   |       |    |    |
|            |теңдеулері.     |       |    |    |
|Дәріс 11-12 Теориялық |6 тақырып.     |Әдістемелік |    |ауызша |
|механиканың негізгі  |Материялық нүктенің |нұсқау    |    |жауап  |
|теоремалары.      |кинетикалық     |       |    |    |
|            |энергиясының өзгеруі|       |    |    |
|            |туралы теорема.   |       |    |    |
|Дәріс 13-14 Созылу мен|7 тақырып. Созылу  |       |    |ауызша |
|сығылу кезіндегі    |мен сығылу кезіндегі|       |    |жауап  |
|статикалық анықталмаған|статикалық     |       |    |    |
|жүйелерді беріктікке  |анықталмаған    |       |    |    |
|есептеу.        |жүйелерді беріктікке|       |    |    |
|            |есептеу.      |       |    |    |
|Дәріс 15-16 Жеке    |8 тақырып. Жеке   |Әдістемелік |    |тестік |
|сырықтарды дайындауда |сырықтарды     |нұсқау    |    |бақылау |
|жіберілген қателерден |дайындауда     |       |    |    |
|пайда болатын     |жіберілген     |       |    |    |
|кернеулер.       |қателерден пайда  |       |    |    |
|Температуралық     |          |       |    |    |
|кернеулер.       |          |       |    |    |
|Дәріс 17-18 Бұралу  |9 тақырып. Дөңгелек |       |    |ауызша |
|моменттерінң эпюрлерін |қималы біліктерде  |       |    |жауап  |
|салу. Дөңгелек қималы |пайда болатын    |       |    |    |
|біліктерде пайда    |кернеулерді анықтау.|       |    |    |
|болатын кернеулерді  |          |       |    |    |
|анықтау.        |          |       |    |    |
|Дәріс 19-20 Біліктерді |10 тақырып.     |Әдістемелік |    |ауызша |
|бұрағандағы      |Біліктерді     |нұсқау    |    |жауап  |
|деформациялар мен орын |бұрағандағы     |       |    |    |
|ауыстырулар. Бұралу  |деформациялар мен  |       |    |    |
|бұрыштарының эпюрлерін |орын ауыстырулар.  |       |    |    |
|салу. Беріктікке    |Бұралу бұрыштарының |       |    |    |
|есептеу.        |эпюрлерін салу.   |       |    |    |
|Дәріс 21-22 Күрделі  |11 тақырып. Күрделі |       |    |ауызша |
|қарсыласу. Қиғаш иілу. |қарсыласу. Қиғаш  |       |    |жауап  |
|Беріктікке есептеу.  |иілу. Беріктікке  |       |    |    |
|            |есептеу.      |       |    |    |
|Дәріс 23-24 Центрден  |12 тақырып. Центрден|Әдістемелік |    |тестік |
|тыс созылу мен сығылу. |тыс созылу мен   |нұсқау    |    |бақылау |
|Беріктікке есептеу.  |сығылу. Беріктікке |       |    |    |
|            |есептеу.      |       |    |    |
|Дәріс 25-26 Статикалық |13 тақырып.     |       |    |ауызша |
|анықталған жай     |рамаларды      |       |    |жауап  |
|рамаларды аналитикалық |аналитикалық    |       |    |    |
|есептеу.        |есептеу.      |       |    |    |
|Дәріс 27-28 Статикалық |14 тақырып.     |Әдістемелік |    |тестік |
|анықталған жай     |Статикалық рамаларды|нұсқау    |    |бақылау,|
|рамаларды аналитикалық |аналитикалық    |       |    |аралық |
|есептеу. Иілу     |есептеу. Иілу    |       |    |бақылау |
|моменттерінің, көлденең|моменттерінің,   |       |    |    |
|және бойлық күштердің |көлденең және бойлық|       |    |    |
|эпюрлерін салу.    |күштердің эпюрлерін |       |    |    |
|            |салу.        |       |    |    |
|Дәріс 29-30 Статикалық |15 тақырып. Есептер|       |    |    |
|анықталған үштопсалы  |шығарудың жалпы   |       |    |    |
|рамаларды аналитикалық |тәсілдерін     |       |    |    |
|есептеу.        |қорытындылау    |       |    |    |
7 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТПЕН ҚАМСЫЗДАНУ КАРТАСЫ
  Кесте 4 – Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамсыздану картасы
|Оқу, оқу-әдістемелік құралдарының атауы         |Экземпл|Студе|Қамсыз|
|                             |яр саны|нт  |дану |
|                             |    |тер |үлесі |
|                             |    |саны |   |
|1. З.М. Рахымбекова «Материалдар кедергісі», Алматы   |65   |6  |100  |
|«мектеп» 1987 ж.                     |    |   |   |
|2. С.Д.Тәжібаев «Қолданбалы механика» Адматы «білім» 1994|47   |6  |100  |
|ж.                            |    |   |   |
|3. Аманжол Нұғыман. Теориялық механика негіздері.    |31   |6  |100  |
|Алматы. 2006ж.                      |    |   |   |
|4. Дарков А.В., Шапиро Г.С. Сопротивление материалов. М.:|75   |6  |100  |
|Высшая школа, 1975.-354 с. (сырттай оқытуға арналған)  |    |   |   |
|5. Әдістемелік құралдар: Дәрістер жинағы, машықтану   |73   |6  |100  |
|сабақтары, өздік жұмыстар жинағы мен олардың орындалу  |    |   |   |
|реті, бақылау сұрақтары . 2008ж.             |    |   |   |


  8 ӘДЕБИЕТТЕР
  8.1 Негізгі
  8.1.1 З.М. Рахымбекова «Материалдар кедергісі», Алматы «мектеп» 1987 ж.
  8.1.2 М. Үркімбаев, С. Жүнісбеков «Инженерлік механика2  теориялар
  негіздері» Алматы «білім» 1994 ж.
  8.1.3 С.Д.Тәжібаев «Қолданбалы механика» Алматы «білім» 1994 ж.
8.1.4 Аманжол Нұғыман. Теориялық механика негіздері. Алматы. 2006ж.
  8.1.5 Дарков А.В., Шапиро Г.С. Сопротивление материалов. М.: Высшая
  школа, 1975.-354 с. (сырттай оқытуға арналған)

8.2 Қосымша
  8.2.1 Феодосьев В.И. Сопротивление материалов. –М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.
  Баумана, 2000.-592 с.
  8.2.2 Писаренко Г.С., Агарев В.А. и др. Сопротивление материалов. –Киев:
  Висща школа, 1986.-775 с.
8.1.3 Тарг С.М. Краткий курс теоретической механики. М., 1998 и предыдущие
издания.
8.1.4 Мещерский И.В. Сборник задач по теоретической механике. М., 1986 и
предыдущие издания.

Пәндер
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть