Файл қосу


Тақырып атауы|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ            |
|ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК                    |
|УНИВЕРСИТЕТІ                               |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты  |ПОӘК        |              |
| ПОӘК          |______2013 жылғы  |УМКД 042-16.1.31/01-2013  |
|«Психология және адам  |№ 2 басылым    |              |
|дамуы» пәнінің      |          |              |
|студенттерге арналған  |          |              |


        5В010900 «Математика»  мамандығына арналған
          « Психология және адам дамуы» пәнінің
             ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ          СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ
                  СЕМЕЙ
                  2013


                  КіріспеҚұрастырған: психология
кафедрасының оқытушысы__________ Р.Х.Кошкимбаева

Кафедра мәжілісінде бекітілген:
Хаттама №    «    »      2013ж


Психология кафедрасының
меңгерушісі, псх.ғ.к.   _____________ Г.К.Джумажанова


Психология-педагогика факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінің мәжілісінде
талқыланып, бекітілді:
Хаттама №    «    »     2013ж

Оқу-әдістемелік кеңесінің төрайымы:___________ Т.Ш.Ахметова

Психология-педагогика факультетінің кеңесінде бекітілді:
Хаттама №    «    »     2013ж

Факультет деканы: _____________ Р.Ж.Аубакирова

                  Мазмұны


1 Жалпы ережелер
2 Пәннің мазмұны және сабақтардың түрі бойынша сағаттарға бөлу
3 Пәнді оқытудың әдістемелік нұсқаулары
4 Курс форматы
5 Курс саясаты
6 Бағалау саясаты
7 Әдебиеттер


1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


1.1 Оқытушы және пән туралы жалпы мәлімет
 Кошкимбаева Раиса Халыковна, психология кафедрасының аға оқытушысы
педагогикалық психология кафедрасы
Ақпараттық қатынас – телефон- 87056236586
Сабақ өтетін орын - №105 аудитория
Пән бойынша кредит саны - 3

1.2 Пән мазмұнының қысқаша сипаттамасы:
   Пәннің оқу-әдістемелік кешені Шәкәрім атындағы СМУ-нің  пәндерге
арналған оқу-әдістемелік кешені туралы ережесіне сай құрастырылған. Аталған
пәнді оқыту барысында дәріс, тәжірибелік, сондай-ақ СӨЖ және ӨСӨЖ сабақтары
қүрастырылады. Оқу жоспарының көшірмесінде бөлініп берілген әр  сабақ
түрлері сағатқа шағылған, пәннің қысқаша мазмүны, мақсаттары мен міндеттері
көрсетілген. ОӘК оқу пәнін меңгерудің барлық талаптарына сай келеді.
Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі бар. Оқушылар мен студенттерге
арналған  жүмыс  бағдарламасы  берілген.  Студентке  арналған  жүмыс
бағдарламасында оқылуға тиісті тақырыптар мен жүмыс түрлерінің тізімі
әдебиеттердің көрсетілуімен айқындалған. Әр дәріс сабағы бойынша қысқаша
мәлімет берілген. Тәжірибелік сабақтардың тақырыптары және әр тақырыпта
қарастырылатын мәселелер жоспар түрінде нақты көрсетілген. СӨЖ және ӨСӨЖ
тапсырмаларын өткізудің мерзімі, тақырыптары және әдебиеттері жазылған.
Студенттердің білімін бағалау әдістемесі бар.


1.3 Пәнді оқытудың мақсаты: адам жан дүниесінің сан қилы қыры мен тіршілік
әрекетін зерттейтін психология ғылымымен таныстыру, мағлұмат беру.
1.4 Пәнді оқыту міндеттері:
 - студенттерді психологиялық білімнің ғылыми  теориялық  негіздерімен
  қаруландыру;
 - психологияны жаратылыстану және қоғамдық ғылыми пән ретінде ашып көрсету;
 - студенттердің өздігінен психо- педагогикалық зерттеулер  жүргізуіне
  мүмкіндік беретін, білім, іскерлік дағдыларын қалаптастыру.
 - Жалпы психологияның қарастыратын барлық мәселелері мына пәндермен тығыз
  байланысты: педагогика, философия, анатомия және физиология, социология,
  медицина, мәдениеттану.
1.5 Оқытудың нәтижесі:
1.6 Курстың пререквизиттері:
  - социология;
  - мәдениет тану;
  - педагогика;
1.7 Курстың постреквизиті:
  - балалар психолоиясы;
  - жас ерекшелігі психологиясы;
  - педагогикалық психология;
  - әлеуметтік психология;
  - этнопсихология;


2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚТАРДЫҢ ТҮРІ БОЙЫНША САҒАТТАРҒА БӨЛУ


                                   Кесте 1
|  |Тақырып атауы     |Сағат саны             |        |
|  |            |                  |Әдебиеттер   |
|  |            |Дәріс |Семи  |Лаб |ОЖСӨЖ  |СӨЖ  |        |
|  |            |   |нар  |   |    |    |        |
|1 |2           |3   |4   |5  |6    |7   |8       |
|1 |Психология пәні,    |2   |1   |   |1,5   |4,5  |1 Б. 35-48   |
|  |міндеті және зерттеу  |   |    |   |    |    |3 Б. 5-9    |
|  |әдістері.       |   |    |   |    |    |7 Б. 47-210  |
|2 |Психологияның     |2   |1   |   |1,5   |4,5  |1 Б. 51-55   |
|  |методологиялық     |   |    |   |    |    |8 Б. 210-225  |
|  |принциптері.      |   |    |   |    |    |        |
|3 |Психика және сана.   |2   |1   |   |1,5   |4,5  |6 Б. 29-56   |
|  |            |   |    |   |    |    |7 Б. 105-135  |
|  |            |   |    |   |    |    |4 Б. 52-69   |
|4 |Жеке адам және     |2   |1   |   |1,5   |4,5  |1 Б. 32-95   |
|  |іс-әрекет. Жеке тұлға |   |    |   |    |    |7 Б. 12-165  |
|  |теориялары       |   |    |   |    |    |8 Б. 14-28   |
|5 |Әлеуметтік-психологиялы|2   |1   |   |1,5   |4,5  |1 Б. 35-48   |
|  |қ феномендер.     |   |    |   |    |    |3 Б. 5-9    |
|  |            |   |    |   |    |    |7 Б. 47-210  |
|6 |Қарым-қатынас. Топ және|2   |1   |   |1,5   |4,5  |1 Б. 32-95   |
|  |ұжым.         |   |    |   |    |    |7 Б. 12-165  |
|  |            |   |    |   |    |    |8 Б. 14-28   |
|7 |Іс - әрекет      |2   |1   |   |1,5   |4,5  |1 Б. 32-95   |
|  |психологиясы. Зейін  |   |    |   |    |    |7 Б. 12-165  |
|  |туралы түсінік.    |   |    |   |    |    |8 Б. 14-28   |
|8 |Түйсік туралы түсінік. |2   |1   |   |1,5   |4,5  |1 Б. 32-95   |
|  |Қабылдау.       |   |    |   |    |    |4 Б. 52-69   |
|  |            |   |    |   |    |    |7 Б. 12-165  |
|  |            |   |    |   |    |    |8 Б. 14-28   |
|9 |Ес туралы жалпы    |2   |1   |   |1,5   |4,5  |6 Б. 29-56   |
|  |түсінік. Қиял туралы  |   |    |   |    |    |7 Б. 105-135  |
|  |түсінік        |   |    |   |    |    |4 Б. 52-69   |
|10 |Ойлау туралы жалпы   |2   |1   |   |1,5   |4,5  |6 Б. 29-56   |
|  |түсінік. Сөйлеудің   |   |    |   |    |    |7 Б. 105-135  |
|  |жалпы сипаттамасы.   |   |    |   |    |    |4 Б. 52-69   |
|11 |Темперамент. Мінез   |2   |1   |   |1,5   |4,5  |1 Б. 32-95   |
|  |туралы түсінік.    |   |    |   |    |    |4 Б. 52-69   |
|  |            |   |    |   |    |    |7 Б. 12-165  |
|  |            |   |    |   |    |    |8 Б. 14-28   |
|12 |Қабілет туралы жалпы  |2   |1   |   |1,5   |4,5  |1 Б. 51-55   |
|  |түсінік.        |   |    |   |    |    |8 Б. 210-225  |
|13 |Эмоция және сезім.   |2   |1   |   |1,5   |4,5  |2 Б. 2-28   |
|  |Еріктің жалпы сипаты. |   |    |   |    |    |3 Б. 5-9    |
|  |            |   |    |   |    |    |7 Б. 47-210  |
|14 |Мектепке дейінгілердің |2   |1   |   |1,5   |4,5  |1 Б. 32-95   |
|  |психикалық дамуы.   |   |    |   |    |    |7 Б. 12-165  |
|  |Бастауыш мектеп    |   |    |   |    |    |8 Б. 14-28   |
|  |жасындағылардың    |   |    |   |    |    |        |
|  |психикалық дамуы.   |   |    |   |    |    |        |
|15 |Жеткіншектердің    |2   |1   |   |1,5   |4,5  |1 Б. 51-55   |
|  |психикалық дамуы. Балаң|   |    |   |    |    |8 Б. 210-225  |
|  |жас психологиясы.   |   |    |   |    |    |        |
|  |Барлығы        |30  |15   |   |22,5  |67,5  |        |


   3 ПӘНДІ ОҚЫТУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАРЫ


  Студент аталған  курс бойынша мынадай теориялық және практикалық
мәселелерді игеруі керек. Оқу жоспарының көшірмесінде бөлініп берілген әр
сабақ түрлері сағатқа шағылған, пәннің қысқаша мазмүны, мақсаттары мен
міндеттері көрсетілген. ОӘК оқу пәнін меңгерудің барлық талаптарына сай
келеді. Негізгі және қосымша әдебиеттер  тізімі  бар.  Оқушылар  мен
студенттерге арналған жүмыс бағдарламасы берілген. Студентке арналған жүмыс
бағдарламасында оқылуға тиісті тақырыптар мен жүмыс түрлерінің тізімі
әдебиеттердің көрсетілуімен айқындалған. Әр дәріс сабағы бойынша қысқаша
мәлімет берілген. Тәжірибелік сабақтардың тақырыптары және әр тақырыпта
қарастырылатын мәселелер жоспар түрінде нақты көрсетілген. СӨЖ және ӨСӨЖ
тапсырмаларын өткізудің мерзімі, тақырыптары және әдебиеттері жазылған.
Студенттердің білімін бағалау әдістемесі бар.

  4 КУРС ФОРМАТЫ
  Семинарға дайындық кезінде студент мұғалімнің дәрісін назарға ұстай
отырып, біршама ізденіс жұмыстарын жасау қажет. Ғылыми мақалалар мен
монографиялар, сондай-ақ интернет желісінен алынған материалдардағы керекті
деректер конспектіленіп алынады.  Семинар  студенттің  ізденіс  жұмысы
болғандықтан, бір емес бірнеше дереккөздерді пайдалануға тиісті. Курс
бойынша білуге тиісті терминдер мен шартты ұғымдарды оқытушы қамтып,
түсіндіреді. СӨЖ тақырыптары берілген сұрақтарды қамти отырып, жазбаша және
ауызша жұмыс түрінде орындалады. СӨЖ-ді конспект түрінде дәптерге жазып
өткізу қажет. Сабақ барысында студенттің теориялық  білімі, белсенділігі,
ынтасы және шығармашылық шешім таба білу дағдысы бағаланады.  5 КУРС САЯСАТЫ
  Курсты оқу барысында алынған ұпай жинақталып, жалпы саны шығарылады.
Жиынтық бағаны шығару үшін әрбір тапсырманы орындауы, сабаққа қатысуы, СӨЖ,
ОСӨЖ тапсырмаларын, тиісті жаттығу жұмыстарын орындағаны жөніндегі  ұпай
жиынтығы, кезеңдік, қорытынды бақылау нәтижелері т.б. түгел ескеріледі.
Курсты оқу барысында алынған барлық  ұпайлар  жинақталып,  бір-біріне
қосылады. Осы курстан алған жиынтық бағаны шығару үшін әрбір тапсырама мен
рейтинг бақылауынан алынған баға және емтихан бағаларының қорытындысы
бойынша орташа балл есептеледі. Барлық тапсырмаларды көрсетілген уақытында
өткізу қажет. Барлық тапсырмаларды қабылдап алу емтиханға 7 күн қалғанда
аяқталады. Барлық тапсырманы өткізбеген студенттер емтиханға кіргізілмейді.
Жұмысты кеш тапсырсаңыз: қосымша тапсырма беру арқылы жұмыс  көлемін
ұлғайтылады;  Тапсырмалар  оқытушы  тағайындаған  уақытта  қабылданады.
Емтиханға келмесеңіз: орынды себеп болса, бұрынғы орындалған жұмыстарыңыз
есепке алынады; орынсыз себеп болса, тапсырманы орындауыңыз қажет және осы
мәселеге қатысты университет саясаты есепке алынады. Әрбір  тақырыпты
қайталау және өтеу міндетті. Өтілген материалды меңгеру деңгейі тест арқылы
тексеріледі. Тест алдын ала ескертілмей өткізіледі. Аудиториялық сабақтарды
босатпау,  кешікпеу  міндетті.  Себепсіз  сабақтан  қалсаңыз:  қосымша
шығармашылылық жұмыс беріледі (реферат, көркем мәтінге талдау  т.б.);
Сабаққа екі рет кешігу бір рет сабақ босатылғанға теңгеріледі. Оқу үрдісіне
белсенді түрде қатысу қажет.
   6 БАҒАЛАУ САЯСАТЫ
«Психология және адам дамуы» пәні бойынша ұпай бөлінісі
                                   Кесте 2
|Апта |Бақылау түрі    |Ұпай жиыны         |Ескерту      |
|1   |2          |3              |4         |
|   |1-8 апта бойы    |30             |         |
|   |дәріске қатысу   |              |         |
|   |Семинар       |30             |         |
|2   |          |              |         |
|   |СӨЖ         |15             |         |
|   |Семинар       |30             |         |
|4   |          |              |         |
|   |СӨЖ         |15             |         |
|   |ОСӨЖ        |35             |         |
|   |Семинар       |30             |         |
|6   |          |              |         |
|   |СӨЖ         |15             |         |
|   |ОСӨЖ        |35             |         |
|   |Семинарға      |30             |         |
|8   |          |              |         |
|   |СӨЖ         |15             |         |
|   |ОСӨЖ        |35             |         |
|1-8 апта бойынша барлық  |300             |         |
|ұпай саны         |              |         |
|   |9-15 апта бойы   |30             |         |
|   |дәріске қатысу   |              |         |
|   |Семинар       |30             |         |
|10  |          |              |         |
|   |СӨЖ         |15             |         |
|   |Семинар       |30             |         |
|12  |          |              |         |
|   |СӨЖ         |15             |         |
|   |ОСӨЖ        |45             |         |
|   |Семинар       |30             |         |
|14  |          |              |         |
|   |СӨЖ         |15             |         |
|   |Семинар       |30             |         |
|15  |          |              |         |
|   |СӨЖ         |15             |         |
|   |ОСӨЖ        |45             |         |
|9-15 апта бойынша барлық |300             |         |
|ұпай саны         |              |         |
|Емтихан ұпайы       |400             |         |
|Академиялық мерзімге   |1000            |         |
|жиынтық ұпай       |              |         |7 ӘДЕБИЕТТЕР

7.1 Негізгі әдебиеттер:

   1. Ж.Аймауытұлы. Психология Алматы, «Рауан» 1995ж.
   2. Алдамұратов Ә, Мұқанов М. Психология пәнінен  лабораториялық
    практикалық сабақтар. А, 1978 ж.
   3. Жарықбаев Қ. Б. Психология. Алматы «Білім» 1993ж.
   4. А. А. Темірбеков, С. Балаубаев Психология, А. Мектеп, 1966ж.
   5. Тәжібаев Т. Жалпы психология А. Білім 1993 ж.
   6. Алдамұратов Ә. Рақымбеков Қ, Іргебаева Н, Бапаева М. Нығыметова Г,
    Түрікпенов Ж. Жалпы психология. А, Білім. 1996 ж.
   7. Немов Р. С. Общие основы психологии. Кн. 1 М: Владос 1998 ж.
   8. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. С п б: Питер 1990 ж.
   9. Ананьев Б. Г. Избранные психологические труды: В- 2 х т. под ред.
    А.А. Бодалева, Б. Ф. Ломова том 1М. 2001 ж.
  10. Петровский А. В. Ярошевский М. Г. Психология М. Высшая школа, 2001
    ж.
  11. Психология: Словарь Под ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского.
    М: Политиздат 1990 ж.
  12. Смирнов А. А. Избранные психологические труды: 2 том М: 1987 ж.
  13. Леонтьев А. Н. Избранные психологические произведения.
  14. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. 2-ое изд. М.
    Политиздат. 1977 ж.
  15. Столяренко Л.Д. Основы психологии.-М., 1997.
  16. Джемс У. Психология. М., 1991.
  17. Забродин Ю.М., Лебедев А.Н. Психофизиология и психофизика.- Москва.
    1977.
  18. Выготский Л.С.Педагогическая психология. –М., 1991.
  19. Краткий психологический словарь / Сост. Л.А.Карпенко.- М.,1985.
  20. Кордуэлл М. Психология.- М., 1999.
  21. Стреляу Я. Роль темперамента в психологическом развитии.- М., 1982.
   22.Соколов А.Н. Внутренняя речь и мышление. –М., 1987.
   23.Жарикбаев К. Развитие психологической мысли в Казахстане. Алма-Ата.
   1996.
   24.Ждан А.Н.История психологии. 1997.
   25.Аверин В.А. Психология детей и подростков. М., 1998
   26.Педагогикалық және жас ерекшелігі психологиясы. А.В.Петровский
   редакциясымен. А,1987 ж.
   27.Хрестоматия по возрастной психологии. М., 1996
   28.Солодилова О.П. Возрастная психология – в вопросах и ответах. М,
   2005 ж.
   29.Мухина В.С. Мектеп жасына дейінгі балалар психологиясы. А., 1982
Пәндер