Файл қосу


Дәріске дайындық|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИАСЫНЫҢ                          |
|БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ                        |
|Семей қаласының ШӘКӘРІМ атындағы                      |
|МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ                          |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты  |ПОӘК         |ПОӘК 042-18.38.1.84/02-2013 |
|ПОӘК           |« »  2013 ж.    |               |
|«Теориялық механика»   |№ _1_ баспа.     |               |
|пәнінің студенттерге   |           |               |
|арналған бағдарламасы  |           |               |
           5В060400 - «Физика» мамандығы үшін
               ТЕОРИЯЛЫҚ МЕХАНИКА
            ПӘННІҢ ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

              СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН
               ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ                  Семей
                  2013


                 Алғы сөз


   1. ӘЗІРЛЕНДІ
   Құрастырған ____________  «_» ____2013ж. О.Т. Абдуахитова, «Физика»
   кафедрасының аға оқытушысы
   2 КЕЛІСІЛДІ
   2.1 Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің
   «Физика» кафедрасы мәжілісінде қаралды
   Хаттама  «__» _____ 2013 жыл, № 1
   Кафедра меңгерушісі ___________ С.С.Маусымбаев.
   2.2 Физика-математика факультетінің оқу әдістемелік кеңесінің
   мәжілісінде
     Хаттама № 1  «». 2013 жыл
     Факультеттің оқу әдістемелік кеңесінің төрайымы _______
Қ.А.Батырова
    3 БЕКІТІЛДІ
   Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында талқыланды және
              басылымға рұқсат етілді
    Хаттама № _1_   «___» ____________  2013 жыл
     ОӘК төрайымы ________ Г.К.Искакова
   4 Алғаш енгізілді                  Мазмұны

1. Жалпы ережелер
2. Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу
3. Пәнді оқып-білу жөніндегі әдістемелік ұсынымдар
4. Курс форматы
5. Курс саясаты
6. Баға қоюдың саясаты
7. Әдебиет1 ЖАЛПЫ МАҒЛҰМАТ
1.1 Оқытушы және пән туралы жалпы мағлұмат
Абдуахитова О.Т, «Физика» кафедрасының аға оқытушысы
Байланыс туралы ақпарат – тел. 35-26-22,77-33-58 №1 оқу корпусы, № 1110
каб. №3 оқу корпусы, № 308 каб.
Сабақты жүргізу орыны – 3-ші қабат аудиториялары
Осы пән бойынша кредит саны – 3

1.2 Пән мазмұнына қысқаша сипаттама:
   Теориялық механика курсының физика ғылымындағы және ғылыми-техникалық
прогрестегі алатын орыны.
   Классикалық механика өзіміздің күнделікті тұрмыстағы  материалдық
денелердің қозғалысы туралы мағлұматтарды жалпылау негізінде пайда болды.
Сонымен қатар көп жылдар бойғы зерттеу нәтижесінде мынадай қорытындыға
келді: механиканың заңдарын құру үшін үйкеліске қатысты кейбір құбылыстарды
байқау қажет,  немесе  олардың  механизмі  және  заңдылықтары  туралы
сипаттамадан бас тарту керек.
      Өткен ғасырдың аяғына таман  осы тұрғыда кинетикалық теорияны
жасау нәтижесінде мынадай түсінік пайда болды: шын мәнінде механиканың
заңдары тек микробөлшектерге, молекулалар және атомдарға ғана қолданылуы
туралы.
   1.3 Курстың мақсаты: Студенттерді классикалық механиканың негізгі
ірге тасы болып есептелетін қағидаларымен таныстыру, әсіресе алдымен,
кеңістік пен уақыт ұғымдарының қазіргі кездегі анықтамаларын, олардың
классикалық механикамен байланысын анықтап беру. Импульстің, кинетикалық
момент және энергияның сақталу заңдарының кеңістік пен уақыт қасиеттерімен
тығыз байланысына көңіл аудару, олардың күш өрістерінің симметриясына
байланысы. Қозғалыс теңдеуінің ковариантты түрлері. Лагранж, Гамильтон және
гамильтон-Якоби тәсілдерін меңгеру. Қатты  дене  қозғалысының  негізгі
теңдулерін тағайындап, оларды зерттеу.
   1.4 Оқытуда қойылатын мәселелер: студент
   - математикалық анализдің, аналитикалық  геометрияның,  векторлық
анализдің негіздерімен жақсы таныс болуы қажет;
   - сонымен қатар теориялық механиканың іргесін қалайтын заңдармен және
негізгі ұғымдарды, оның негізгі басты тәсілдерін меңгере отырып, бұл пәннің
басты себебі мен оны шешу жолдарын жақсы түсінуі керек;
   - теориялық механиканың негізгі тәсілінің математикалық аппаратын
игеріп алуы: ең аз әсер принципі, лагранж формализмі, гамильтон формализмі,
оларды интегралдау тәсілдері, Гамильтон-Якоби тәсілі, нақты  физикалық
жүйелердің параметрлерін есептеудегі жолдарды меңгеру.
    1.5 Студент пәнді оқу нәтижесінде:
білуі керек:
   - негізгі құбылыстар жайлы білімді, олардың өту ерекшеліктерін,
негізгі ұғымдарды, физикалық шамаларды, олардың математикалық жазылуларын;
заңдылықтарды, олардың жүру ерекшеліктерін;
   - өлшем бірліктерін, тәжірибелік әдістердің негіздерін және өлшеу
нәтижелерін өңдеуді;
игеруі керек:
   - негізгі құбылыстарды, олардың өту ерекшеліктерін, негізгі үғымдарды,
шамаларды, олардың математикалық жазылуларын, өлшем бірліктерін;
   - физика заңдарын нақты физикалық есептерге қолдануды, құралдармен
жұмыс істеуді;
есте ұстауы керек:
   - пәннің негізгі қағидаларын, шамаларын, заңдарын, есепті шығару
әдістерін;
   - математикалық аппаратты, қазіргі заман өндірісінде және ғылымда
алатын орыны мен атқаратын ролі;
орындауы керек:
   - нақты физикалық жүйелердің параметрлерінің сандық есептеулерін
жүргізу;
түсінуі керек:
   - негізгі физикалық заңдарды, олардың табиғатта байқалуын  және
техникада қолданылуын, олардың математикалық сипаттамасы;
білуі керек:
 - модельдер мен гипотезалардың қолданылу шектері туралы, маңызды даму
тарихи этаптары туралы.
   1.6 Курстың пререквизиті:
физиканың жалпы курсы, математикалық анализ,  аналитикалық  геометрия,
дифференциалды геометрия, векторлық  анализ,  дифференциалды  теңдеулер
теориясы.
   1.7 Курстың постреквизиті:
   Теориялық физика курсының басқа салалары: электродинамика, кванттық
механика, термодинамика және статистикалық физика.


 2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРІНЕ САҒТТАРДЫҢ БӨЛІНУІ
                                  2-кесте.

|Тақырыптың атаулары және мазмұны     |Сағат саны               |
|                     |ЛК |ПС  |ОБСӨЖ|СӨ|Әдебиеттер      |
|                     |  |   |   |Ж |           |
|1                    |2 |3  |4  |5   |6         |
|Дәріс № 1 Кіріспе. Негізгі ұғымдар    |2 |1  |1,5 |4,5  |[7.1.1] тарау 1.|
|(материалдық нүкте, кеңістік - уақыт,  |  |   |   |   |§1.4.       |
|жалпыланған координаттар және инерциалды |  |   |   |   |10-13 бет. [7.1.1]|
|санақ жүйесі). Механикалық күй түсінігі, |  |   |   |   |тарау 1. §1.4.  |
|ең аз әсер принципі (Гамильтон принципі).|  |   |   |   |10-13 бет.    |
|                     |  |   |   |   |         |
|Дәріс № 2 Галилейдің салыстырмалылық   |2 |1  |1,5 |4,5  |[7.1.1] , 13-17  |
|принципі, Лагрнаж теңдеуі. Еркін     |  |   |   |   |бет        |
|материалдық нүктенің Лагранж функциясы. |  |   |   |   |[7.1.1] , 15-21  |
|Материалдық нүктелер жүйесінің Лагранж  |  |   |   |   |бет        |
|функциясы.                |  |   |   |   |         |
|Дәріс № 3 Сақталу заңдары. Энергия,   |2 |1  |1,5 |4,5  |[7.1.1] 23-32 бет|
|импульс, импульс моментінің сақталу   |  |   |   |   |[7.1.1] 23 бет |
|заңдары және изотроптығымен, уақыттың  |  |   |   |   |         |
|біртектілігімен және күш өрістерінің   |  |   |   |   |         |
|симметриялылығы мен байланысы. Инерция  |  |   |   |   |         |
|центрі және механикалық ұқсастық.    |  |   |   |   |         |
|Дәріс № 4 Бөлшектердің шашырауы. Бір  |2 |1  |1,5 |4,5  |[7.1.1]- 64-70 бет|
|өлшемді қозғалыс, тербеліс периоды арқылы|  |   |   |   |[7.1.1] – 37-43  |
|потенциалдық энергияны анықтау.     |  |   |   |   |бет;       |
|Келтірілген масса.            |  |   |   |   |         |
|Дәріс № 5 Орталық өрістегі қозғалыс.  |2 |1  |1,5 |4,5  |[7.1.1]- 43-55  |
|Кеплер есептері. Бөлшектердің соқтығысуы.|  |   |   |   |бет.       |
|Бөлшектердің ыдырауы. Бөлшектердің    |  |   |   |   |[7.1.1]- 70-75 бет|
|серпімді соқтығысы.           |  |   |   |   |         |
|Дәріс № 6 Резерфорд формуласы, аз    |2 |1  |1,5 |4,5  |[7.1.1]- 76-83  |
|бұрышпен шашырау. Аз тербелістер. Еркін |  |   |   |   |бет.       |
|бірөлшемді тербелістер, еріксіз     |  |   |   |   |[7.1.1]- 85-94 бет|
|тербелістер.               |  |   |   |   |         |
|Дәріс № 7. Көп еркіндік дәрежелі     |2 |1  |1,5 |4,5  |[7.1.1]- 85-94 бет|
|жүйелердің                |  |   |   |   |[7.1.1]- 97-107  |
|тербелісі,молекулалартербелістері. Өшетін|  |   |   |   |бет        |
|тербелістер, үйкеліс бар кездегі еріксіз |  |   |   |   |         |
|тербеліс. Параметрлік резонанс.     |  |   |   |   |         |
|Дәріс № 8. Ангармониялық тербеліс,   |2 |1  |1,5 |4,5  |[7.1.1]- 109-118 |
|сызықты емес тербеліс кезіндегі резонанс.|  |   |   |   |бет        |
|Тез осцилляциялық өрістегі қозғалыс.   |  |   |   |   |119-121 бет    |
|Дәріс № 9. Қатты дене қозғалысы,    |2 |1  |1,5 |4,5  |[7.1.1]- 123-125 |
|бұрыштық жылдамдық. Инерция тензоры,   |  |   |   |   |бет        |
|қатты дененің импульс моменті.      |  |   |   |   |[7.1.1]- 126-140 |
|                     |  |   |   |   |бет        |
|Дәріс № 10 Эйлер бұрыштары, Эйлер    |2 |1  |1,5 |4,5  |[7.1.1]- 140-152 |
|теңдеуі. Асимметриялық ұршық. Қатты   |  |   |   |   |бет        |
|денелердің үйкелісі. Инерциалды емес   |  |   |   |   |[7.1.1]- 155-163 |
|санақ жүйесіндегі қозғалыс.       |  |   |   |   |бет        |
|Дәріс № 11 Каноникалық теңдеу.     |2 |1  |1,5 |4,5  |[7.1.1]- 165-167 |
|Гамильтон теңдеуі. Раусс функциясы.   |  |   |   |   |бет        |
|Пуассон жақшалары.            |  |   |   |   |[7.1.1]- 168-172 |
|                     |  |   |   |   |бет        |
|Дәріс № 12. Әсер-координаттар функциясы.|2 |1  |1,5 |4,5  |[7.1.1]- 173-178 |
|Мопертюи принципі. Каноникалық      |  |   |   |   |бет        |
|түрлендірулер.              |  |   |   |   |[7.1.1]- 179-182 |
|                     |  |   |   |   |бет        |
|Дәріс № 13 Лиувилль теоремасы.     |2 |1  |1,5 |4,5  |[7.1.1]- 173-178 |
|Гамильтон, Гамильтон-Якоби теңдеуі.   |  |   |   |   |бет        |
|Айнымалы координаттардың бөліну тәсілі. |  |   |   |   |[7.1.1]- 179-182 |
|Адиабаталық инварианттар.        |  |   |   |   |бет        |
|Дәріс № 14  Каноникалық айнымалылар.  |2 |1  |1,5 |4,5  |[7.1.1]- 196-197 |
|Адиабатты инварианттың сақталу дәлдігі. |  |   |   |   |бет        |
|                     |  |   |   |   |[7.1.1]- 193 бет |
|Дәріс № 15 Шартты периодты қозғалыс.  |2 |1  |1,5 |4,5  |[7.1.1]- 196-197 |
|Материалдық нүктелер жүйесінің Лагранж  |  |   |   |   |бет        |
|функциясы.                |  |   |   |   |[7.1.1]- 193 бет |


 3 ПӘНДІ ОҚЫТУ БОЙЫНША СТУДЕНТТЕРГЕ ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ
 «Теориялық механика» пәнін оқытуға қатыстылар:
   - оқулықтар және ғылыми әдебиеттермен өз бетінше жұмыс жасау;
   - рлекция материалдарымен жұмыс жасау және лекцияға дайындалу;
   - семинар сабақтарына дайындалу.
  3.1 Әдебиетпен жұмыс жасауға нұсқау:
  3.1.1 Әдебиеттен қажетті материалдың тарауын тауып, студент оны оқып
және оқыған әрбір абзацна ат қояды. Егер студент абзацқа ат қоя білсе, онда
оның сол абзацты түсінгенін көрсетеді.
  3.1.2 Осы абзацтағы материалды конспекті жасап, студент келесі тексттің
абзацна көшеді.
  3.1.3 Егер студент тексттің әр абзацна ат беруге қиналса, онда
материалдың мөлшерін үлкейтуге болады. Сонда студент материалды конспекті
жасап, оған ат беруі мүмкін. Сөйтіп параграфтың барлық текстін өтуі керек.
  3.1.4 Осылайша материалды оқып және конспекті жасап, текстке қатысты
сұрақтарға жауап беруі қажет.
  3.1.5 Егер текстке қатысты сұрақтар жоқ болса, онда өзінің оқыған
материалдары бойынша сұрақтарды өзі құрастыруы керек.
  3.1.6 Соңында студенттің параграф бойынша оқығған материалдарын
мазмұндап бергені тиімді.
  3.2. Дәріске дайындық.
  Қолдарыңыздағы жұмыс бағдарламасында пәннің мазмұны ашылып көрсетілген,
негізгі әдебиетте көрсетілген, дәріс сұрақтары  берілген,  практикалық
сабақтар үшін және өзбетімен жұмыс тапсырмалары көрсетілген.
  3.2.1 Сабақ кестесі Сізге семестр басталмай тұрып белгілі болады.
  3.2.2 Дәріс кезінде белсенді түрде жұмыс істеуге дайындық жасау үшін
көрсетілген әдебиет бойынша дәріс материалын өзбетіңмен оқуын  қажет,
тақырып бойынша қосымша әдебиеттерді қарастыру қажет, өз ойыңыз бойынша
тақырып бойынша түсуге қиындық тудырған сұрақтар тізімін жасау керек.
  3.2.3 Тақырып бойынша дәрісті тыңдау  барысында  өз  конспектінді
толықтыруға мүмкіндігіңіз бар, өз сұрақтарыңызға жауап алуыңызға болады. Өз
конспектіңізді түсіндіре білуіңіз керек, себебі семестр соңындағы емтиханды
және курстың соңында өткізілетін мемлекеттік емтиханды ауызша тапсыратын
боласыз.
  3.3. Практикалық сабаққа дайындық.
  3.3.1 Практикалық сабаққа дайындалу үшін Сізге бақылау  сұрақтары
белгілі, осы сұрақтардың жауабын білу қажет.
  3.3.2 Сабақ кезінде шығарылатын есептер нөмірлері белгілі болғандықтан,
ол есептерді өзбетіңізбен шығаруға тырысыңыз, себебі сабақ кезінде осы
жұмыс үшін балл алуға болады.
  3.3.3 Егер есептерді шығара алмасаңыз, ұсынылған, физикалық есептерді
шығару жолдары көрсетілген әдістемелік нұсқауларды пайдаланыңыз.
  3.3.4 Практикалық сабақтар кезінде, ОКӨЖ – та,  консультацияларда
шығарылған есептер де Сізге өзбетімен жұмыс  тапсырмаларын  орындауға
мүмкіндік береді.
  3.3.5 Практикалық сабақ кезінде есепті шешуге ұсынылған әр қадам 1
баллға бағаланады.
  3.3.6 Есепті шығарудағы өзбетімен жұмыс 5 баллға бағаланады.
  3.3.7 Практикалық сабақ кезінде тест бойынша жауап алу жүргізілуі
мүмкін, әр сұрақ 1 баллға бағаланады.
  3.3.8 Барлық алынған баллдар аралық және межелік аттестация кезінде
қосылады.
  Студентке қойылатын талаптар:
  Сабаққа қатысу: Лекцияға қатысу міндетті. Егер сіз қандай да бір
себеппен сабаққа қатыса алмасаңыз да, Сіз мерзімінде тақырып және тарау
бойынша өздік жұмыстарды тапсыруыңыз керек, босатылған семинар сабақтарының
тақырыптары бойынша Сіз бақылау жұмысын жазуыңыз немесе тақырып бойынша
жауап беруіңіз керек.
  Тәртібіңіз:  сабақ уақытында пәнде жүйелі  түрде  бұзған  студент
аудиторяидан шығарылады немесе барлық курсқа «қанағаттанарлықсыз» деген
баға қойылады.
  Бақылау тапсырмасы: Оларды орындау міндетті және мерзімінде тапсырылуы
қажет.  Кешіктіріліп  орындалған  жұмыстар  автоматты  түрде  бағасы
төмендетіледі.
  Аралық аттестация: Аралық аттестацияның қорытындысы сабаққа қатысу,
мерзімінде орындалған өздік жұмыстарды, сабақ үстінде жазбаша немесе ауызша
түрде жауап беруі ескеріліп қойылады.
  Біреуден көшіріп алу және плагиат (дайын тапсырмаларды қолдану немесе
көшіріп алу және басқа студенттердің көмегін пайдалану) үшін Оқытушының
студентті аудиториядан шығарып жіберуіне немесе қанағаттанарлықсыз баға
қоюына құқығы бар
  Ұялы телефондар: Сабақ жүргізілуі уақытында өшірілуі керек.
  Емтихан: Қорытынды аттестация ауызша емтихан арқылы өткізіледі. Әрбір
билетте екі теориялық сұрақ жяне бір есеп болады.

4  КУРС ФОРМАТЫ  Сабақ уақыты аптасына 50 минуттан 3 рет жүргізіледі, ОБСӨЖ уақытын қоса
есептегенде. Курс форматы - аралас. Дәріс сабақтарында күрделі, мәселелі
сұрақтарды қарастырады. Мысалы, дәрістер құрылымы мынадай – сабақ мәнін
талқылау  немесе  блиц-сұрақ  (10(15  минут),  дәріс  (35(40  минут),
материалдарды бекіту.  Сабақты  мұндай  құрылымда  жүргізу  студенттен
жүйелілікті, ұсынылған әдебиеттермен өздігінен жұмыс жасай білуді және
дәрістегі жаңа тақырып бойынша материалдарды білуді талап етеді.
   Практикалық сабактар есептер шығару, жұлдыз карталарымен жұмыс жасау
негізінде теориялық материалды тереңірек түсінуге және дағдырларды алуға
арналған.
   Аудиториялық ОБСӨЖ уақытында сіздердің дәріске немесе лабораториялық
сабаққа дайындалу процесінде, сондай-ақ үйге берген өздік жұмысын орындау
кезінде туындаған сұрақтарыңызды қарастырамыз.
   Сонымен қатар аптасына бір рет, кафедрада бекітілген график бойынша,
мен жекелей немесе топпен консультация түрінде ОБСӨЖ сабағын өткіземін.
   Пәнді оқуға арналған сабақ уақытының үштен бір бөлігінде, сіздер менің
көмегімсіз өздеріңіз жұмыс жасайсыздар. Өздік жұмысына арналған тапсырмалар
түрлері, ОБСӨЖ және СӨЖ жоспары – кестесінде көрсетілген.
  5  КУРС САЯСАТЫ


  Пәнді оқуға берілген  барлық  кезеңде,  менің  сіздерге  қойятын
талаптарымның барлығын орныдайсыз  және  бір-бірімізді  түсінеміз  деп
ойлаймын.
   1. Дәріс, практикалық сабақтарға қатысу әрбір студент үшін міндетті
жағдай. Сабақтарға кешікпей келу және сабақ үстінде бір–бірлеріңізбен
сөйлеспей отыруларыңызды сұраймын. Әр дәріске немесе практикалық сабаққа
қатысқаны үшін +4 баллмен бағаланады, ал дәрісті немесе практикалық сабақты
босатып келмей қалған жағдайда -4 баллмен бағаланады.
   Өткен материалдарды өтеу үшін студентке оқытушы тапсырма береді және
ол жұмыс тексеріледі, бірақ ол жұмысқа сіз максимал баға алалмайсыз.
   2. Сабақты белгілі бір себептермен босатсаңыз ол сізді курсты толық
меңгеруден босатпайды. Егер студент  сабақтарды  себепті  жағдайлармен
босатса, онда ол факультет деканатынан анықтама-рұқсат алуға міндетті.
Рұқсат алғанан кейін студент сабаққа қатыса алады. Босатқан сабақтардың
тақырыптарын өтеу үшін сіз арнайы тапсырма аласыз және көрсетілген уақытта
оны орындап тапсыру қажет. Тапсырма тиісті  бағамен  бағаланады,  ал
босатылған сабақтар үшін баллдар қосылмайды.
   3. Сіз сабақ процесіндегі аудиториялық жұмыстарға және емтихандарға
белсенді түрде қатысып отыруларыңыз, сондай-ақ өз уақытында және шамаңыз
келгенше толық үй жұмысын орындауыңыз және белгіленген уақытында өткізуіңіз
керек. Тапсырмаларынызды пунктуальды және уақытында тапсыруларыңыз керек.
Осылардың бәрі сіздерге жоғары рейтингілік көрсеткіштерге жетуге мүмкіндік
береді. Сабақ кезінде студент бұзақылық жасап немесе оқытушының ескертуіне
құлақ аспаса, ол студентті сабақтан шығарып жібере алады және ол студентті
тәртіпке салу үшін оған қосымша тапсырмалар беріледі.
   4. Аудиториялық сабақ уақытында Сіздердің ұялы телефондарыңыз өшіп
тұруы керек. Егер бұл талап орындалмаса оқытушы студентті жауапқа тартуға
құқығы бар.
   5. Сіздер студенттермен және оқытушыларыңызбен ашық, шыдамды және
мейірімді болулары керек.
   6. Біреуден көшіріп алу және плагиат (дайын тапсырмаларды қолдану
немесе көшіріп алу және басқа студенттердің көмегін пайдалану)  үшін
Оқытушының  студентті  аудиториядан   шығарып   жіберуіне   немесе
қанағаттанарлықсыз баға қоюына құқығы бар.
   7. Межелік аттестация қорытындысы, студенттің сабаққа қатысуымен,
өзіндік жұмысты орындауымен, сабақта ауызша және  жазбаша  жауаптарға
байланысты, межелік бақылау нәтижелеріне байланысты қойылады.
   6. Қорытынды аттестация (емтихан) ауызша емтихан арқылы өткізіледі.
 Әрбір билетте екі теориялық сұрақ жяне бір есеп болады.


    6  БАҒА ҚОЮДЫҢ САЯСАТЫ


   Пән бойынша үлгерімді бақылау келесі түрде жүзуге асырылады:
   - ағымдағы бақылау («Теориялық механика» пәнінің оқу процесінің
күнтізбелік кестесіне сәйкес жүргізіледі)
   - межелік бақылау (7 және 15 апталар)
   - қорытынды бақылау (бір рет академиялық мерзімнің соңында өткізіледі
–ауызша түрінде емтихан)
   Ағымдағы бақылау кезінде студенттің  дәріс  және  лабораториялық
сабақтардағы жұмысы бағаланады, сонымен қатар үй тапсырмаларын орындау,
рефераттарды жазу және т.с.с.
   Межелік бақылау – оқытушының қатысуымен тесттерге жауап беру және
аудиториялық бақылау жұмыс орындау.
   Пән бойынша баға 100 %-тік  шкала бойынша пайыздық  мөлшерімен
қойылады. Қорытынды рейтінгті есептеуде  баллдарды  жинақтау  принципі
қолданады, яғни бірінші межелік бақылау алдында жиналған баллдар екінші
межелік бақылаудың баллдарына қосылады. Сонымен, екінші межелік бақылау
(МБ2) қорытынды болып есептеледі.
   Студенттердің рейтингтерін есептеу кезінде жұмыстардың барлық түрлері
есепке алынады:
  • сабаққа қатысу (СҚ);
  • ОБСӨЖ орындау графигі бойынша ();
  • аудиториялық бақылау жұмысын (АБЖ) орындау;
  • ауызша жауап беру (АЖ)
  • СӨЖ орындау жоспары бойынша () үй тапсырмасын (ҮТ) орындау
  • әр студент 7 және 15 апталарда коллоквиум тапсырып, межелік бақылаудан
   өтеді;
  • басқа жұмыстары бойынша, мысалы жұмыспен өтеу (ЖӨ - отработка)
   Әр  студенттің  рейтингі  «идеалды  студенттің»  жетістіктерімен
салыстырылып қойылады. Ол үшін топ тізіміне қосымша «идеалды студент»
еңгізіледі. Берілген тапсырмалардың бәрін тиянақты орындаған студент жоғары
рейтингке ие болады.
   Емтиханға екінші межелік бақылаудың рейтингісі 50 % жоғары студенттер
жіберіледі.
   Пән бойынша қорытынды баға (ҚБ) келесі ереже бойнша анықталады: екінші
межелік бақылау нәтижесі МБ2, % 0,6-ға (60 %) көбеітіндісіне емтиханның
нәтижесінің (Е, %) 0,4-ке (40 %) көбейтіндісі қосылыу арқылы табылады,
яғни[pic][pic].
Пәнге семестр бойына 600 балл бөлінеді, оның ішінде 60 балл сабаққа
қатысуға. Қалған 540 балл екіге болінеді (1-7 апталарға 270 балл және 8-15
апталарға 270 балл). Олардың апталар бойынша сабақ түрлеріне сәйкес бөлінуі
7 тарауда көрсетілген.


   3-кесте. Бағаны әріппен, баллмен және пайызбен көрсету шкаласы.
|Әріппен |Балдың сандық   |Пайыздық мәні   |Қалыпты жүйе бойынша   |
|бағалау |эквиваленті    |         |бағалау          |
|А    |4,0        |95 – 100     |Өте жақсы         |
|А–   |3,67       |90 – 94      |             |
|В+   |3,33       |85 – 89      |             |
|    |         |         |Жақсы           |
|В    |3,0        |80 – 84      |             |
|В–   |2,67       |75 – 79      |             |
|С+   |2,33       |70 – 74      |             |
|    |         |         |             |
|    |         |         |Қанағаттанарлық      |
|С    |2,0        |65 – 69      |             |
|С–   |1,67       |60 – 64      |             |
|D+   |1.33       |55 – 59      |             |
|D    |1,0        |50 – 54      |             |
|F    |0         |0 – 49      |Қанағаттанарлықсыз    |
|I    |NA        |-         |Аяқталмаған        |
|P    |-         |өтті       |Пәнді өтті        |

  4 кесте – «Теориялық механика» пәні бойынша баллдарды болу
|Апта  |                    |Барлық |Ескерту      |
|    |Бақылау түрі              |баллдар |         |
|    |                    |саны  |         |
|1   |2                    |3    |4         |
|    |1 аптадан 8 апта бойынша дәріс     |30   |         |
|    |сабақтарына дайындалу және қатысу    |    |         |
|2   |Студенттердің дәрістерге дайындығын тест|8    |Дәрістердің    |
|    |арқылы тексеру.             |    |басында      |
|    |Студенттердің практикалық сабаққа    |4    |Практикалық    |
|    |дайындығын ауызша тексеру        |    |сабақтың басында |
|    |ОБСӨЖ № 1 – жазбаша орындау       |10   |Кеңесте      |
|    |СӨЖ № 1 – бес есепті үйде шығару    |10   |Практикалық    |
|    |                    |    |сабақта      |
|3   |Студенттердің дәрістерге дайындығын тест|8    |Дәрістердің    |
|    |арқылы тексеру.             |    |басында      |
|    |Студенттердің практикалық сабаққа    |4    |Практикалық    |
|    |дайындығын ауызша тексеру        |    |сабақтың басында |
|    |ОБСӨЖ № 2 – жазбаша орындау       |10   |Кеңесте      |
|    |СӨЖ № 2 – бес есепті үйде шығару    |10   |Практикалық    |
|    |                    |    |сабақта      |
|4   |Студенттердің дәрістерге дайындығын тест|8    |Дәрістердің    |
|    |арқылы тексеру.             |    |басында      |
|    |Студенттердің тәжірибелік сабаққа    |4    |Практикалық    |
|    |дайындығын ауызша тексеру        |    |сабақтың басында |
|    |ОБСӨЖ № 3 – жазбаша орындау       |10   |Кеңесте      |
|    |СӨЖ № 3 – бес есепті үйде шығару    |10   |Практикалық    |
|    |                    |    |сабақта      |
|    |Бақылау жұмыс              |10   |Кеңесте      |
|5   |Студенттердің дәрістерге дайындығын тест|8    |Дәрістердің    |
|    |арқылы тексеру.             |    |басында      |
|    |Студенттердің практикалық сабаққа    |4    |Практикалық    |
|    |дайындығын ауызша тексеру        |    |сабақтың басында |
|    |ОБСӨЖ № 4 – жазбаша орындау       |10   |Кеңесте      |
|    |СӨЖ № 4 – бес есепті үйде шығару    |10   |Практикалық    |
|    |                    |    |сабақта      |
|6   |Студенттердің дәрістерге дайындығын тест|8    |Дәрістердің    |
|    |арқылы тексеру.             |    |басында      |
|    |Студенттердің практикалық сабаққа    |4    |Практикалық    |
|    |дайындығын ауызша тексеру        |    |сабақтың басында |
|    |ОБСӨЖ № 5 – жазбаша орындау       |10   |Кеңесте      |
|    |СӨЖ № 5 – бес есепті үйде шығару    |10   |Практикалық    |
|    |                    |    |сабақта      |
|7   |Студенттердің дәрістерге дайындығын тест|8    |Дәрістердің    |
|    |арқылы тексеру.             |    |басында      |
|    |Студенттердің практикалық сабаққа    |4    |Практикалық    |
|    |дайындығын ауызша тексеру        |    |сабақтың басында |
|    |ОБСӨЖ № 6 – жазбаша орындау       |10   |Кеңесте      |
|    |СӨЖ № 6 – бес есепті үйде шығару    |10   |Практикалық    |
|    |                    |    |сабақта      |
|    |Бақылау жұмыс              |11   |Кеңесте      |
|8   |Студенттердің дәрістерге дайындығын тест|8    |Дәрістердің    |
|    |арқылы тексеру.             |    |басында      |
|    |Студенттердің практикалық сабаққа    |4    |Практикалық    |
|    |дайындығын ауызша тексеру        |    |сабақтың басында |
|    |ОБСӨЖ № 7,8 – жазбаша орындау      |20   |Кеңесте      |
|    |СӨЖ № 7 – бес есепті үйде шығару    |10   |Практикалық    |
|    |                    |    |сабақта      |
|    |Межелік бақылау – коллоквиум      |15   |Кеңесте      |
|1 аптадан 8 апта бойынша оқыту нәтижелерінің  |300   |         |
|баллдарының барлығы               |    |         |
|9   |9 аптадан 15 апта бойынша дәріс     |30   |         |
|    |сабақтарына дайындалу және қатысу    |    |         |
|    |Студенттердің дәрістерге дайындығын тест|8    |Дәрістердіің   |
|    |арқылы тексеру.             |    |басында      |
|    |Студенттердің практикалық сабаққа    |4    |Практикалық    |
|    |дайындығын ауызша тексеру        |    |сабақтың басында |
|    |ОБСӨЖ № 9 – жазбаша орындау       |10   |Кеңесте      |
|    |СӨЖ № 8 – бес есепті үйде шығару    |10   |Практикалық    |
|    |                    |    |сабақта      |
|10   |Студенттердің дәрістерге дайындығын тест|8    |Дәрістердіің   |
|    |арқылы тексеру.             |    |басында      |
|    |Студенттердің практикалық сабаққа    |4    |Практикалық    |
|    |дайындығын ауызша тексеру        |    |сабақтың басында |
|    |ОБСӨЖ № 10 – жазбаша орындау      |10   |Кеңесте      |
|    |СӨЖ № 9 – бес есепті үйде шығару    |10   |Практикалық    |
|    |                    |    |сабақта      |
|11   |Студенттердің дәрістерге дайындығын тест|8    |Дәрістердіің   |
|    |арқылы тексеру.             |    |басында      |
|    |Студенттердің практикалық сабаққа    |4    |Практикалық    |
|    |дайындығын ауызша тексеру        |    |сабақтың басында |
|    |ОБСӨЖ № 11 – жазбаша орындау      |10   |Кеңесте      |
|    |СӨЖ № 10 – бес есепті үйде шығару    |10   |Практикалық    |
|    |                    |    |сабақта      |
|    |Бақылау жұмыс              |10   |Кеңесте      |
|12   |Студенттердің дәрістерге дайындығын тест|8    |Дәрістердіің   |
|    |арқылы тексеру.             |    |басында      |
|    |Студенттердің практикалық сабаққа    |4    |Практикалық    |
|    |дайындығын ауызша тексеру        |    |сабақтың басында |
|    |ОБСӨЖ № 12 – жазбаша орындау      |10   |Кеңесте      |
|    |СӨЖ № 11 – бес есепті үйде шығару    |10   |Практикалық    |
|    |                    |    |сабақта      |
|13   |Студенттердің дәрістерге дайындығын тест|8    |Дәрістердіің   |
|    |арқылы тексеру.             |    |басында      |
|    |Студенттердің практикалық сабаққа    |4    |Практикалық    |
|    |дайындығын ауызша тексеру        |    |сабақтың басында |
|    |ОБСӨЖ № 13 – жазбаша орындау      |10   |Кеңесте      |
|    |СӨЖ № 12 – бес есепті үйде шығару    |10   |Практикалық    |
|    |                    |    |сабақта      |
|14   |Студенттердің дәрістерге дайындығын тест|8    |Дәрістердіің   |
|    |арқылы тексеру.             |    |басында      |
|    |Студенттердің практикалық сабаққа    |4    |Практикалық    |
|    |дайындығын ауызша тексеру        |    |сабақтың басында |
|    |ОБСӨЖ № 14 – жазбаша орындау      |10   |Кеңесте      |
|    |СӨЖ № 13 – бес есепті үйде шығару    |10   |Практикалық    |
|    |                    |    |сабақта      |
|    |Бақылау жұмыс              |10   |Кеңесте      |
|15   |Студенттердің дәрістерге дайындығын тест|15   |Дәрістердіің   |
|    |арқылы тексеру.             |    |басында      |
|    |Студенттердің практикалық сабаққа    |15   |Практикалық    |
|    |дайындығын ауызша тексеру        |    |сабақтың басында |
|    |ОБСӨЖ № 15 – жазбаша орындау      |15   |Кеңесте      |
|    |СӨЖ № 14 – бес есепті үйде шығару    |25   |Практикалық    |
|    |                    |    |сабақта      |
|    |Межелік бақылау – коллоквиум      |60   |Кеңесте      |
|9 аптадан 15 апта бойынша оқыту нәтижелерінің  |300   |         |
|баллдарының барлығы               |    |         |
|Емтиханға баллдарының барлығы          |400   |         |
|Академиялық мерзімге баллдарының барлығы    |1000  |         |

7. ҚОЛДАНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР
1 Негізгі
1.1 Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Механика. М., 2006.
1.2 Медведев Б.В. Начала теоретической физики. М., 1977.
1.3 Ольховский И.И. Курс теоретической механики для физиков. М., 1974.
1.4 Мещерский И.В. Сборник задач по теоретической механике. М., 1986.
 2 Қосымша
2.1 Поляхов Н.Н., Зегжда. С.А., Юшков М.П. Теоретическая механика. М.,
2000.
2.2 Иродов И.Е. Задачи по общей физике. М.: Наука, 1988.Айзерман М.А. 2.3
Классическая механика. М., 2004.
8.Голдстейн Г. Классическая механика. М., 2005.

Пәндер
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть