Файл қосу


Курстың тапсырмалары|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ                         |
|БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ                       |
|СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы                     |
|МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ                         |
|3 денгейлі СМЖ құжаты  |        ПОӘК  |ПОӘК          |
|            |            |042-18-6.1.47/02-2014  |
|       ПОӘК   |            |            |
|Студентке арналған   |«___» __________ 2014 ж.|            |
|«Жылумассаалмасу» пәннің|№ 1 басылым      |            |
|бағдарламасы      |            |            |            ПӘННІҢ ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
               «Жылумассаалмасу»
          5В071700-Жылуэнергетика мамандығы үшін

               СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН
               ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

                  Семей
                  2014
                 Алғы сөз


   1 ӘЗІРЛЕГЕН
   ҚҰРАСТЫРУШЫ _____ «___» _________ 2014 ж.
   А.Н. Шалаганова «Техникалық физика және жылуэнергетика» кафедрасының
Семей қаласының Шәкәрім атындағы Мемлекеттік Университетінің аға оқытушы   2 ТАЛҚЫЛАНДЫ
   2.1 «Техникалық физика және жылуэнергетика» кафедрасының отырысында.
   «___» _________ 2014 ж., № 1 хаттама.


   Кафедра меңгерушісі ___________ О. Степанова.


   2.2 Инженерлік-технологиялық факультеттің оқу-әдістемелік кеңесінің
отырысында
   «___» _________ 2014 жылы, № 1 хаттама.


   Төрайым ______________ С. Толеубекова


   3 БЕКІТІЛГЕН
   Университеттің оқу-әдістемелік бюросының отырысында қабылданған және
баспадан шығаруға кеңес берілген.
   «___» _________ 2014 жылы, № 1 хаттама.


   ОӘК төрайым, бірінші проректор __________  Г. Искакова


   4 АЛҒАШҚЫ РЕТ ЕҢГІЗІЛГІН


                  Мазмұны

1   ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР 4
1.1  Оқытушы және пән бойыншы жалпы мәліметтер  4
1.2 Пәнің мазмұның қыскаша сипаттау  4
1.3 Пәннің мақсаты, оның оқу процесіндегі алатын орны  4
1.4 Курстың тапсырмалары  5
1.5 Оқу курстың талаптары  5
1.6 Курстың пререквизиттері 6
1.7 Курстың постреквизиттері   6
2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ 7
3 ПӘНДІ ОҚЫП ҮЙРЕНУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР 9
4 КУРСТЫҢ ФОРМАТЫ   12
5 КУРСТЫҢ САЯСАТЫ   12
6 БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ   12
7 ӘДЕБИЕТТЕР   14
7.1 Негізгі әдебиеттер Ошибка! Закладка не определена.
7.2 Қосымша Ошибка! Закладка не определена.
7.3 Интернет-ресурстары   14


    ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР12 Оқытушы және пән бойыншы жалпы мәліметтер   Шалаганова Алмагуль Ныгметовна, аға окытушы.
   «Техникалық физика және жылуэнергетика» кафедрасы.
   Ақпараттық хабарласу орны – тел: 35-46-02,  № 9 ғимарат, № 217
кабинет.
   Сабақты жүргізу орны – дәрісхана № 203.
   кредиттер саны – 3.   1.2 Пәнің мазмұның қыскаша сипаттау   Келешек мамандарды жылуды алу, түрлендіру, тасмалдау және пайдалану
тәсілдері бойынша теориялық және тәжірибе жүзінде білім беріп дайындау.
Олар қажет болғанда  керекті  жылутехникалық  құрал-жабдықтарды  халық
шаруашылығы салаларында дұрыс тандап пайдалана білуі үшін және  жылу
энергетикалық отындарды үнемдеу мақсатында, әрі технологиялық процестерді
оптимизациялауды да үйреніп білуі қажет. Техникалық жылудинамикасы пәні
математика,  физика,  химия,  гидравлика,  аэродинамика  және  есептеу
техникасымен программалау пәндерін оқып үйренген соң оқытылады.   1.3 Пәннің мақсаты, оның оқу процесіндегі алатын орны   Материалдық өндірісті дамытудың қазіргі кезіндегі ең негізгі бағыты
оның салаларын энергетикалық ресурстармен сенімді түрде қамтамасыз ету. Бұл
проблеманы шешудің басты жолы өңдірістің ең жоғарғы тиімділігін қамтамасыз
ету талабына сай келетін энергия ресурсын үнемдеу технологиясын кеңінен
пайдалану болып табылады. Бұл мақсатқа жетуде халық шаруашылдығында басты
роль энергетикалық, жылутехникалықсапаны көтеру үшін білімді бакалаврлар
дайындау керек. Отын энергетикалық ресурстарды (ОЭР) пайдаланудың өсуі
салдарылан, өнеркәсіптегі,  агроөңдірістік  комплекстен,  транспорттағы,
тұрмысқа қажетті қызмет көрсетудегі оның бағасының артуы ОЭР  тиімді
пайдалануды өсіру проблемасы  және  айналадағы  ортаны  отынның  жану
өнімдерімен  ластау  да  өзекті  мәселе  болып  саналады.  Техникалық
жылудинамиканы оқып үйренудегі негізгі мақсат келешек мамандарды жылуды
алу, айналдыру, жылуды тасымалдау және пайдалану тәсілдерін пайдаланып
теориялық және практика жүзінде  дайындау,  оларды  жобалауға,  халық
шаруашылдығының салаларында керекті жылутехникалық құрал-жабдықтарды таңдап
алып пайдалануға үйрету, ОЭР  мен  материалдарды  үнемдеүдің  қазіргі
тәсілдерінен білім беру, технологиялық процестерді  жетілдеру,  екінші
кезектегі энергия ресурстарды (қорларды) пайдалану жолдарын айқындау (ашып
беру), айналадағы ортаны қорғауға үйрету.
     Оқып үйрену тақырыбы болып жылудинамикасы мен жылумассаалмасу
заңдары,  жылудинамикалық   процестермен  циклдар,  жұмысшы  деиелер
қасиеттері, жалуалмастыру  аппараттарының  есебінің  негізгі  ,  жану,
энерготехнологиялар, энергияны үнемдеу, екінші кезеңдегі энергия ресурстары
(қорызы) жылуэнергетикалық және тоңазыту қондырғылары өндіріс  салаларында
жылуды пайдалану, жылу мен қамтамасыз ету жүйелері, жылуэнергетикалық
қондырғылардың айналадағы ортаны қорғау проблемаларымен байланысы саналады.


   1.4 Курстың тапсырмалары   Ол дәріс алушыларға мынаны қалыптастыру
   Энергияны айналдыру негізін, жылудинамиканың және жылумассаалмасу
заңдарын, жылудинамикалық процестер мен циклдарын, сол салалар  жану,
энерготехнологиялар  ,энергияны  үнемдеу  жылуалмастырғыштардың  есебі,
жылуалмасу тәсілдері, жылуалмастырғаштардың жұмыс істеу принциптері мен
құрлысы, жылукүштік қоңдырғылар мен басқа да жылутехникалық құрылғылардың
жұмыс істеу принциптері мен құрлысы , жылу мен қамтамасыз ету жүйелері .
   Жұмысшы денелері күйінің есебі , жылудинамикалық процестер  мен
циклдарының, жылуалмасу прцестерінің, аппараттарының және саланын басқа
негізгі жылутехникалық құрылғыларының есебің жасай білу, жылулық қорғау
шараларын салқындату жүйелерінің жылулық  оқшауландыруын  ұйымдастыруы,
жылумен қамтамасыз ету жүйесінің энергияның айналуын және пайдалануының ең
тиімді түрін есептеу және таңдауды үйретуді
   «Жылумассалмасу» пәнінің негізгі базасы болып физика, математика,
программалау және алгоритм қатнас құралы саналады.

   1.5 Оқу курстың талаптары   Пәнді оқып-үйрену нәтижесінде студент мыналарды
   білулері қажет:
        - сандың шамалардың реттілігіне бағалауды жүргізу;
   меңгеруі қажет:
        - зерттеу әдістерін, жобалау және зерттеу жумыстарын жүргізу;
   игере білуі керек:
        - алынған нәтижелердің қателіктеріне баға беру тәсілдеріне;
        - жылуфизикалық сипаттаманың аңықтап – зерттеу әдістерін;
   істеу білуі керек:
   - өңдеу әдістерін және қабылдауды, ЭЕМ көмегімен зерттеу нәтижелерін
жүргізу;
 - жылудинамикалық процестер мен циклдарын;
 - саладағы пайдаланылатын жұмысшы деиелердің негізгі қасиеттерін;
   түсіне білуі керек:
 - энергияның айналауының негізгі  заңдарын,  жылудинамикасының  және
  жылуалмасудың заңдарын;
   болуы керек:
 - салада пайдаланылатын жылуалмастырғыштардың, жылукүштік қоңдырғылардың
  және басқа да жылутехнологиялық құрылғылардың жұмыс істеу принципімен
  және құрлысын;
 - энергияны үнемдеудің негізгі әдістерін;
 - жылуэнергиялық қондырғылардың айналадағы ортаны қорғау мәселелерімен
  байланысын.
   ие болу керек:
   - әр түрлі жылулық қоңдырғылардың есептелуі және жұмыс істеу принцип


   1.6 Курстың пререквизиттері   оқылатын пәнді меңгеруге қажетті білімін, дағдысын және машықтар
тізімін құрайтын пәндер:
      – жылутехниканың теориялық негіздері.


   1.7 Курстың постреквизиттері   аталған пәнді оқудан кейін алған қажетті білімін, дағдысын және
машықтарын қажет ететін пәндер:
      – қолданбалы жылуфизикасы;
      – термодинамика және жылуаралық масса алмасу;
      – жылулық сораптар және ВӘР;
      – ауаның конденсациялануы.   2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ


                                   1 кесте
|№  |Тақырып-        |   |Сағаттар         |Оқулықтар |
|   |тың аталуы       |   |             |     |
|   |            |Дәріс|ЗС |СС  |ООӨЖ |ОӨЖ   |     |
|1  |2            |3  |4  |5  |6   |7    |8     |
|   |Модул 1. Жылуөткізгіштік.                      |
|1  |Кіріспе.        |1  |-  |   |2   |2    |     |
|   |Жылуөткізгіштік. Фурье |   |  |   |   |    |     |
|   |Заңы. Стационарлы    |   |  |   |   |    |     |
|   |кезіндегі        |   |  |   |   |    |     |
|   |жылуөткізгіштік     |   |  |   |   |    |     |
|   |1 дәріс, 1 апта     |   |  |   |   |    |     |
|2  |Жылуөткізгіштіктің   |1  |-  |   |2   |2    |     |
|   |математикалық талдауы  |   |  |   |   |    |     |
|   |2 дәріс, 2 апта     |   |  |   |   |    |     |
|3  |Стационарлы кезіндегі  |   |-  |3  |   |    |     |
|   |жылуөткізгіштік     |   |  |   |   |    |     |
|   |1 сараман, 1-2 апта   |   |  |   |   |    |     |
|4  |Стационарлы емес    |1  |-  |   |   |    |     |
|   |жылуөткізгіштіктің   |   |  |   |   |    |     |
|   |негіздері        |   |  |   |   |    |     |
|   |3 дәріс, 3 апта     |   |  |   |   |    |     |
|5  |Стационарлы емес    |   |-  |4  |2   |4    |     |
|   |жылуөткізгіштіктің   |   |  |   |   |    |     |
|   |2 сараман, 2-4 апта   |   |  |   |   |    |     |
|6  | Ішкі жылулық көзі бар |   |-  |   |4   |    |     |
|   |стационарлы       |   |  |   |   |    |     |
|   |жылуөткізгіштің     |   |  |   |   |    |     |
|   |есептерің шығару    |   |  |   |   |    |     |
|   |тіктің         |   |  |   |   |    |     |
|   |теплоты.        |   |  |   |   |    |     |
|   |СӨЖБ 1. Реферат. 4 апта |   |  |   |   |    |     |
|7  |Жылу беру теориясының  |1  |-  |   |   |    |     |
|   |негізі.         |   |  |   |   |    |     |
|   |4 дәріс, 4 апта     |   |  |   |   |    |     |
|   |Модул 2. Конвективті жылуалмасу.                  |
|8  |Конвективті жылуалмасу. |1  |-  |   |2   |2    |     |
|   |Конвективті       |   |  |   |   |    |     |
|   |жылуалмасудың ұқсастық |   |  |   |   |    |     |
|   |тоериясы.        |   |  |   |   |    |     |
|   |5 дәріс, 5 апта     |   |  |   |   |    |     |
|9  |Конвективті жылуалмасу. |   |-  |3  |   |    |     |
|   |3 сараман. 3-5 апта   |   |  |   |   |    |     |
|10  |Конвекция кезіндегі   |   |-  |2  |   |    |     |
|   |жылуберу.        |   |  |   |   |    |     |
|   |4 сараман. 6 апта    |   |  |   |   |    |     |

                              1 кестені жалғасы
|1  |2           |3   |4  |5  |6   |7    |8     |
|11  |Жылулық шекаралық   |1   |-  |   |   |4    |     |
|   |қабытының негіздері.  |   |   |   |   |    |     |
|   |6 дәріс, 6 апта    |   |   |   |   |    |     |
|12  |Есеп шығару тапсырма  |   |-  |   |   |4    |     |
|   |8 апта         |   |   |   |   |    |     |
|13  |Аралық бақылау.    |   |-  |   |1   |    |     |
|   |7 апта         |   |   |   |   |    |     |
|14  |Пластина бойымен    |1   |-  |   |   |    |     |
|   |сұйықтың еріксіз    |   |   |   |   |    |     |
|   |қозғалысы кезіндегі  |   |   |   |   |    |     |
|   |жылуалмасу.      |   |   |   |   |    |     |
|   |7 дәріс, 7 апта    |   |   |   |   |    |     |
|15  |Пластина бойымен    |   |-  |5  |   |    |     |
|   |сұйықтың еріксіз    |   |   |   |   |    |     |
|   |қозғалысы кезіндегі  |   |   |   |   |    |     |
|   |жылуалмасу.      |   |   |   |   |    |     |
|   |5 сараман. 7-9 апта  |   |   |   |   |    |     |
|16  |Сұйықтың бір құбырды  |1   |-  |   |   |    |     |
|   |көлдеңінен жуы     |   |   |   |   |    |     |
|   |кезіндегі жылуалмасуы. |   |   |   |   |    |     |
|   |8 дәріс, 8 апта    |   |   |   |   |    |     |
|17  |Конвекция кезіндегі  |1   |-  |   |   |    |     |
|   |жылуберу.       |   |   |   |   |    |     |
|   |9 дәріс, 9 апта    |   |   |   |   |    |     |
|18  |Конвективті      |   |-  |3  |5   |    |     |
|   |жылуалмасудың ұқсастық |   |   |   |   |    |     |
|   |теориясы.       |   |   |   |   |    |     |
|   |6 сараман. 9-10 апта  |   |   |   |   |    |     |
|19  |Куаттың ламинарлы ағысы|   |-  |   |   |2    |     |
|   |режимдегі жылуалмасуы. |   |   |   |   |    |     |
|   |СӨЖБ 3.        |   |   |   |   |    |     |
|   |Реферат. 9 апта    |   |   |   |   |    |     |
|20  |Жылуаалмасудың     |   |-  |   |   |4    |     |
|   |гидродинамикалық    |   |   |   |   |    |     |
|   |теориясы        |   |   |   |   |    |     |
|   |СӨЖ 1. 10 апта     |   |   |   |   |    |     |
|21  |Сұйықтың бір құбырды  |1   |-  |   |   |2    |     |
|   |көлдеңінен жууы    |   |   |   |   |    |     |
|   |кезіндегі жылуберуі  |   |   |   |   |    |     |
|   |10 дәріс, 10 апта   |   |   |   |   |    |     |
|22  |Фазалық айналу     |1   |-  |   |   |    |2     |
|   |кезіндегі жылуалмасу. |   |   |   |   |    |     |
|   |11 дәріс, 11 апта   |   |   |   |   |    |     |
|23  |Фазалық айналу     |   |-  |1  |   |    |     |
|   |кезіндегі       |   |   |   |   |    |     |
|   |7 сараман. 11 апта   |   |   |   |   |    |     |

                            1-ші кестені жалғасы
|1  |2           |3   |4  |5  |6   |7    |8     |
|24  |Сүйық қайнау кезіндегі |1   |-  |   |   |    |     |
|   |жылуалмасу.      |   |   |   |   |    |     |
|   |12 дәріс, 12 апта   |   |   |   |   |    |     |
|25  |Сүйық қайнау кезіндегі |   |-  |3  |   |    |     |
|   |жылуалмасу.      |   |   |   |   |    |     |
|   |8 сараман 11-12 апта  |   |   |   |   |    |     |
|26  |Екі компоненті ортадағы|   |-  |   |   |4    |     |
|   |жылу-алмасуы.     |   |   |   |   |    |     |
|   |СӨЖБ 5. Реферат.    |   |   |   |   |    |     |
|   |13 апта        |   |   |   |   |    |     |
|   |Модул 3. Сәулелі жылуалмасу                     |
|27  |Сәулелену кезіндегі  |1   |-  |   |4   |    |     |
|   |жылуалмасу. Жылулық  |   |   |   |   |    |     |
|   |сәулелену теорияның  |   |   |   |   |    |     |
|   |негіздері.       |   |   |   |   |    |     |
|   |13 Дәріс, 13 апта   |   |   |   |   |    |     |
|28  |Екі сұр арасындағы   |1   |-  |   |   |    |     |
|   |сәулелі жылуалмасу   |   |   |   |   |    |     |
|   |14 дәріс, 14 апта   |   |   |   |   |    |     |
|29  |Денелер арасындағы   |   |-  |2  |   |    |     |
|   |сәулелену жылуалмасу. |   |   |   |   |    |     |
|   |9 сараман. 13 апта   |   |   |   |   |    |     |
|30  |Жылулық сәулелену   |   |-  |4  |   |    |     |
|   |10 сараман. 14 апта  |   |   |   |   |    |     |
|31  |Жылуалмастырғыштардың |1   |-  |   |4   |4    |     |
|   |жылулық есебі.     |   |   |   |   |    |     |
|   |15 Дәріс, 15 апта   |   |   |   |   |    |     |
|   |Жиыны         |15  |0  |30  |22,5 |67,5  |     |
   3 ПӘНДІ ОҚЫП ҮЙРЕНУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР   Дәріс алушының берілген пәнді оқып үйренуін қамтамасыз ететін кеңестер
мен түсіндірмелер жиынтығы болып саналады. Кеңесті жасаған кезде курстың
бір бөлігі дәріс алушының өздік оқып үйренуі мен жүретінің ескеру керек.
әдістемелік кеңестің мазмұны:
   Пәнді оқып үйренуге қажетті уақытты жоспарлауға және оны ұйымдастыруға
керекті ақыл-кеңестер.
   Бұрын пәннің теориялық бөлігіне бөлінген жалпы сағат санының 60-70 %-і
бөлігі қарастырылса қазір оған небәрі 15-30 % қана, ал қалған 70-85 %-і
дәріс алушының оқытушының қадағалауымен жүретін өздік жұмысына (ООӨЖ) және
тек дәріс алушы өзі ғана жасайтын ОӨЖ (оқушының өздік жұмысы) жұмсалатының
ескерту керек.
   Дәріс – оқудың ең маңызды түрі. Ғылыми- техникалық ақпараттың көлемі
күннен күнге өскендіктен дәрістін мазмұнын кеңейтіп және оған қойылатын
талапты да жаңартып, жақсартып отыру керек. Дәрістің дәріс алушының пәнді
оқып үйренуін ұйымдастыруға тигізетін пайдасы көп. Бірақ діәріс алушы
дәріске иек артып алмауы шарт. Дәріс өздік жұмысты алмастыра алмайды.
Сондықтан дәріс алушы дәріске өз бетімен дайындалуы керек. Ол оқулықтан
немесе басып шығарылған дәрістер жинағынан дәрістің мазмұнымен танысып, оны
ар қарай дамытып конспект жазуы керек. Барлық дәріске дайындалу уақыты
кемінде 20-40 минуттан кем болмауы қажет. Бұл уақытты үнемдеуге мүмкіндік
береді. Сарамандық сабаққа және зертханалық  жұмысқа дайындық пәнді оқып
үйренуде дәріс алушының білімінің жетіле беруіне қол жеткізеді.
   Екі сағаттық сараман сабағына кемінде  бір сағат дайындалу керек.
Сараман сабағна дайындықты тексеру әр сабақ тың басында болатының дәріс
алушы білуі  керек.  Сараман  сабағында  көрсетілген  өздік  жұмыстың
творчествалық элементі ескерусіз қалмайтының дәріс алушы білуі керек.
Сараман сабағында есепті әр дәріс алушы оқытушының қадағалауымен өзі жеке
шығарады. Дәріс алушының жұмысы аралық үлгерімді тексеру арқылы жүреді,
сондықтан дәріс алушы әрбір жіберілген (босатылған) сабақтың оған тигізер
залалы үлкен екенін естен шығармауы керек. Егер дәріс алушы белгілі бір
себеппен жұмысты дер кезінде тапсыра алмаса онда бұл оның сынақ немесе
емтиханды тапсыруына үлкен әсер ететінің білуі керек. Сынақ пен емтиханға
дайындықтың нәтижесіне ұзақ уақыт бойы жасалған өздік жұмыстың арқасында
жетеді.
   Дәріс алушының іс-әрекетінің жүру барысын сипаттау.
   «Жылумасаалмасу» пәнін оқып үйренуді тақырыптарды бірінен соң бірін
оқу арқылы жүргізуі керек:алдымен берілген тақырыптың мазмұнымен және оған
арналған әдістемелік нұсқаумен жақсылап танысып,содан кейін осы тақырыпқа
қатысты материалды оқулықтан оқуы керек. Материалды оқып үйрену кезінде
сұрақтың түпкі мәнін ашып алуы, тек содан кейін ғана оның  нақтылы
ерекшеліктерін талдауға кірісу керек. Оқып үйренетін  құбылыстар  мен
процестердің физикалық мәнін анық көзге елестету қажет.
   Формуланы дәлелдеп шығаруда оныңфизикалық немесе техникалық мәніне аса
көп көңіл аудару керек. Пәндегі пайдаланылатын математикалық  амалдар
физикалық және  техникалық  есептерді  шешуге  қолданылады.  Теориялық
материалдарды оқып зерттегенде, әсіресе есептерді шығарғанда шамалардың
өлшем бірліктерінекөңіл аудару қажет, себебі ол шаманың физикалық мәнін
көрсетеді.
   Әр тақыраптың материалын қарап шығып сол бойынша конспект құру қажет.
   Оқу әдістемелік комплекстің (ОӘК) материалдарын пайдалануға арналған
кеңес.
   Дәріс алушы оқу материалдарымен бірінші рет таныса отырып, оның берген
жаңалықтарын, ерекшелік нысандарын қабылдап, сол арқылы пәннің негізгі
жағдайын түсінуі керек.
   Оқу процесіндегі негізгі рольге оқытушының материалдарды түсіндіруі
және пайдаланылатын көрнекті құралы жатады. Ары қарай жаңадан алынған
ақпарат бұрынғы алынған білімдермен араласып, олардың арасында пайдалы
байланыс құралына айналады. Сонда барып дәріс алушыда оқытылатын пән
бойынша белгілі бір түсінік (ұғым) пайда болады.
   Дәріс алушы оқу пәнінің негізгі ережелерін және заңдылықтарын иеленіп,
оқу материалдарын жалпы түрде меңгеріп оны күнделікті жұмыста, өмірде
пайдалануға дайын тұрады.
   Оқулықтар мен қосымша оқу құралдарымен жұмыс істеуге арналған кеңес.
   Егер дәріс алушы берілген материал көрсетілген оқулықта жеткіліксіз
түрде берілген деп есептесе немесе онда берілген материалды оқып зерттеу
қиын екенін білсе, онда ол берілген басқа оқулықтардағы немесе қосымша
құралдардағы материалдарды пайдалану керек. Жақсы оқулықты дұрыс таңдаудың
алатын орны зор. Сондықтанда оқулықтар негізгі және қосымша болып бөлінеді.
Егер негізгі оқулықтарда берілген мтериал жеткіліксіз болса, онда қосымша
оқулықтарды пайдаланғаны жөн.
   Оқулықтар тізімі стандарт бойынша жасалады.
   Берілген тақырып бойынша оқулықтарды және басқа ғылыми көпшілікке
арналған материалдарды оқұыған соң, конспект құру керек. Онда пайдаланылған
оқулықтардын реттік нөмірі, беті, кестелері  және  т.б.  берілгендері
көрсетілуі шарт.
   Емтиханға (сынаққа) дайындыққа керекті кеңестер
   Әртүрлі фактлерді еске сақтауды, процестердің принципін көрсететің
заңдылықтарды жатқа айту, немесе берілген материалдарды өз сөзімен жеткізу
сұрақ тарына жауап бере алуды үйрену және жалпы принциптерді жаңа жағдайда
қолдана алуды үйрену. Дәріс алушы объекті оның құрамдас бөліктеріне жіктей
және керісінше құрамдас бөліктерін бүтіндей объектіге айналдыра білуі
керек. Бұл процестер ерекше ойлау процестерін (жопарлау,  байланысты,
заңдарды құру) тлап етеді. Идеалардың, жұмыстардың құндылығын дайын немесе
жаңадан жасалған критерилер мен стандарттар көмегімен қарастыра білу және
басқалардың алдында өзінің көз қарасынқорғай білу дәріс алушыға емтиханды,
сынаты жақсы тапсыруға көп көмегін тигізеді.


   4 КУРСТЫҢ ФОРМАТЫ   Аудиториялық сабақтар келесі түрлерден тұрады: дәріс, сарамандық
сабақтар (СС) және ООӨЖ бөлігі.
   Кейбір тақырыптар оқушылар сабақта өтеді, ал кейбір өздік жұмыстарға
жатады. Әр тақырып бойынша негізгі түсініктермен заңдарды білуі қажет.
   Дайындалған рефераттың көлімі 5 беттен кем болмау керек.


   5 КУРСТЫҢ САЯСАТЫ   Сабаққа қатысу. Дәріске, зертхана жұмысына қатысу қатан түрде талап
етіледі. Егер қандай да бір себеп пен сабаққа қатыса алмасаныз, онда сіз
материалды тапсырғанға дейін оған жауаптысыз.
   Тәртіп. Сабақ кезінде жүйелі түрде тәртіп бұзғандар аудиториядан
шығарылады  немесе  бүкіл  курс  бойынша  «қанағаттанбайтын»  немесе
«қанағаттанғысыз» бағасы қойылады.
   Бақылау тапсырмасы. Бақылау тапсырмалары міндетті түрде орындалып,
белгіленген  мерзімде тапсырылуы керек. Кешігіп орындалған жұмыстардың
бағасы автоматты түрде төмендетіледі.
   Аралық бақылау. Аралық бақылаудың нәтежесі дәріс алушының сабаққа
қатысуын, дәріс алушының өздік жұмысың (ДӨЖ) дер кезінде  орындауын,
сабақтағы ауызша және жазбаша түрдегі жауабын және аралық бақылаудың
нәтежесін есепке ала отырып қойылады.
   Көшіру және плагиат. Кез келген көшіру немесе плагиат (басқа дәріс
алушының есебің, дайын тапсырмасын пайдалану және көшірмесін пайдалану)
дәріс алушыны аудиториядаң шығару және «қанағаттанғысыз» бағасымен қатан
түрде жазаланады.


   6 БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ

   Әр пәнге кредиттын санына қарамай бір академиялық периодка 600 баллдан
беріледі (1-8 апта – 270 балл және 30 балл сабаққа қатысу; 9-15 апта – 270
балл және 30 сабаққа қатысу).
   Бақылау түрлері бойынша және апта бойынша баллдарды бөлуі 2 кесте
берілген.
                                   2 кесте
|Апта    |Бақылау түрі           |Барлық    |Қосымша    |
|      |                 |ұпайлар   |       |
|      |1-шіден 7-шіге дейін апталардың |30      |       |
|      |дәріс сабақтарға қатысуы және  |       |       |
|      |дайындығы.            |       |       |
|2     |СС 1               |25      |       |
|3     |ӨОЖ 1              |50      |       |
|4     |СС 2               |25      |       |
|5     |ӨОЖ 2              |50      |       |
|5     |СС 3               |25      |       |
|6     |СС 4               |25      |       |
|7     |Аралық бақылау 1.        |70      |       |
|1-шіден 7-шіге дейін апталар аралығындағы оқу|300     |       |
|нәтижесі бойынша барлық ұпайлары.      |       |       |
|      |8-шіден 15-шіге дейін апталардың |30      |       |
|      |дәріс сабақтарға қатысуы және  |       |       |
|      |дайындығы.            |       |       |
|8     |ӨОЖ 3              |25      |       |
|9     |СС 5               |15      |       |
|10     |ӨОЖ 4              |25      |       |
|10     |СС 6               |15      |       |
|11     |СС 7               |15      |       |
|12     |СС 8               |15      |       |
|13     |ӨОЖ 5              |50      |       |
|13     |СС 9               |15      |       |
|14     |СС 10              |25      |       |
|15     |Аралық бақылау 2.        |70      |       |
|8-шіден 15-шіге дейін апталар аралығындағы  |300     |       |
|оқу нәтижесі бойынша барлық ұпайлары.    |       |       |
|Емтихан бойынша ұпайлары           |400     |       |
|Академиялық мерзімі бойынша барлық ұпайлар. |1000     |       |
   7 ӘДЕБИЕТТЕР


   7.1.Негізгі әдебиеттер


   7.1.1 Жанбосынов, Б.О. «Жылу техникасының негізі»: оқу құралы / Б.О.
Жанбосынов.- Семей, 2011.- 266б.
   7.1.2 Кабашев, Р.А. Жылу техникасы:  оқулық  /  Р.А.  Кабашев;
А.К.Каадырбаев, А.М.Кекилбаев.- Алматы: Бастау, 2008.- 426 б.
   7.1.3 Брюханов, О.Н. Тепломассообмен: учеб. пособие / О.Н. Брюханов;
С.Н. Шевченко.- М.: АСВ, 2005.- 460 с.
   7.1.4  Борисов Б.В. Практикум по  технической  термодинамике  и
тепломассообмену / Б.В. Борисов, А.В. Крайнов, В.Е. Юхнов. – Томск: Изд-во
ТПУ, 2010. – 141 с.
   7.1.5 Асамбаев А.Ж. «Техникалық термодинамикалық негіздері»: оқу
құралы/ 2006, - 182 б.
   7.1.6 Ляшков В.И. Теоретические основы теплотехники: учебное пособие.-
М.: Высш. шк., 2008. – 318 с.

   7.2 Қосымша   7.2.1 Борисов Б.В. Практикум по технической термодинамике и
тепломассообмену / Б.В. Борисов, А.В. Крайнов, В.Е. Юхнов. – Томск: Изд-во
ТПУ, 2010. – 141 с.
   7.2.2 Цветков Ф.Ф. Тепломассообмен. – М.: МЭИ, 2005. – 550 с.
   7.2.3 Орлов М. Е. Теоретические основы теплотехники. Тепломассообмен:
Учебное пособие; 2013. – 204 с.
   7.2.4 Ляшков В.И. Теоретические основы теплотехники: учебное пособие.-
М.: Высш. шк., 2008. – 318 с.
   7.2.5 Теплоэнергетика и теплотехника. В 4 кн.  Кн.2. Теоретические
основы теплотехники. Теплотехнический эксперимент: Справочник / Под общ.
ред. А.В.Клименко, В.М.Зорина.- 4-е изд., стер.- М.: МЭИ, 2007.- 561 с.-
(Справочная сер.).
   омассообмен» справочник, 2 изд. – М.: Энергия. 1978 г. - 480 с.
   7.3 Интернет-ресурстары


   7.3.1 WaterSteamPro. – URL: http:twt.mpei.ac.ru/orlov/ watersteampro
бағдарламма сайты
   7.3 2 Справочник URL: http:www.OilMan.ru/
Пәндер