Файл қосу


Дән сипаттамасы|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ                            |
|БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ                         |
|СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы                       |
|МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ                           |
|СМЖ 3-деңгейдегі құжаты    |ПОӘК       |               |
|                |         |               |
|                |         |ПОӘК 042-18-7.1.88/01 - 2014 |
|ПОӘК              |         |               |
|Оқытушыға арналған       |№1 басылым   |               |
|«Өңдеу өндірістерінің арнайы  |«11» қыркүйек  |               |
|технологиясы 2» оқытушыға   |2014ж.      |               |
|арналған пәнінің бағдарламасы |         |               |
        5В072800 – «Өңдеу өндірістерінің технологиясы»


              мамандығына арналған


         «Өңдеу өндірістерінің арнайы технологиясы 2»

            ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
               ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН
               ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ


                  Семей


                  2014


                 Алғы сөз


   1 ӘЗІРЛЕНДІ
   Құрастырған  Семей  қаласының  Шәкәрім  атындағы  мемлекеттік
университетінің «Тамақ өнімдерінің және жеңіл  өнеркәсіп  бұйымдарының
технологиясы»  кафедрасының  аға  оқытушы  Әбішев  Болат  Шарипқазыұлы
____________ «27» тамыз 2014 ж.

   2 ТАЛҚЫЛАНДЫ
   2.1 «Тамақ өнімдерінің және жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы»
 кафедрасының мәжілісінде

  №1 хаттама  «03» қыркүйек 2014 ж.

  Кафедра меңгерушісі   __________      Б.Қ. Әсенова

  2.2 Инженерлік –технологиялық факультеттің оқу-әдістемелік бюросының
мәжілісінде

  №1 хаттама 05 қыркүйек 2014 ж.

  Төрайымы  ___________  С.С.Төлеубекова


  3 БЕКІТІЛДІ
  Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің мәжілісінде қолдау алды және
басып шығаруға ұсынылды

  №1 хаттама 11 қыркүйек 2014ж.


  ОӘК төрайымы_____________ Г.К. Искакова
  4 АЛҒАШҚЫ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ


                  Мазмұны  |1  |Қолдану аясы                           |4 |
|2  |Нормативтік сілтемелер                      |4 |
|3  |Жалпы ережелер                          |4 |
|4  |Оқу пәнінің (модуль бойынша) мазмұны               |6 |
|5  |Білім алушылардың өздік жұмысына арналған тақырыптар тізімі   |8 |
|6  |Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз ету картасы       |9 |
|7  |Әдебиеттер                            |  |
   1 ҚОЛДАНУ АЯСЫ

   «Өңдеу өндірістерінің арнайы технологиясы 2» пәнінің оқу-әдістемелік
кешені 5В072800 – «Өңдеу өндірістерінің технологиясы» мамандығының білім
алушыларына арналған.

   2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

  Бұл оқушыларға арналған пәнінің бағдарламасы «Өңдеу өндірістерінің
арнайы  технологиясы  2»  оқу-әдістемелік  кешені  5В072800–  «Өңдеу
өндірістерінің технологиясы» мамандығына арналған Мемлекеттік стандартқа
қосымша элективті каталог бойынша жасалынған.
  «Өңдеу өндірістерінің арнайы технологиясы»  пәнінің оқу-әдістемелік
кешені осы пән бойынша оқу процесін ұйымдастыру тәртібін белгілейді және
төмендегі құжаттардың талаптары мен сілтемелеріне сай келеді:
  5В072800 – «Өңдеу өндірістерінің технологиясы» мамандығы  бойынша
мемлекеттік жалпыға бірдей білім стандарты ҚР МЖБС  3.08.354.-2006,  ҚР
Білім және ғылым министрлігінің № 779 хаттама, 23.12.2005 ж. бұйрығымен
бекітілген.


   3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


   3.1 Пәннің қысқаша мазмұны
  «Өңдеу өндірістерінің арнайы технологиясы 2» курсы бір-бірімен тығыз
байланысты төрт түрден тұрады: дәріс, зертханалық жұмыстар, аудиторияда
оқытушының бақылауымен жүретін студенттің өзіндік жұмысы (БАОӨЖ) және
студенттің өзіндік жұмысы (БАӨЖ). Дәріс сабағы ең маңызды түрі болып
табылады, яғни пәннің маңызды  және  күрделі  бөлімдерін  меңгертеді;
зертханалық жұмыс белгілі зерттеулерді және алынған нәтижелерді әдістемелік
нұсқаулармен жасауды үйретеді; пәнге қатысты материалдарды оқу-әдістемелік
және әдебиеттерді қолдана отырып БАӨЖ және БАОӨЖ түрінде өңделеді және
оқытушының қадағалауында болады.


  3.2 Пәнді оқыту мақсаты:
  - Инновациялық технология;
  - Технологиялық процестердің интенсификациясы;
  - Қант алмастырғыштар мен тағамдық талшықтарды қолданғандағы арнайы
   бағыттағы технологиялар;
  - Өңдеу өндірістерінің өндірістік желілері;
  - Студенттерге өңдеу өндірістерінің жаңа технологиялары бойынша білім
   беру.

  3.3 Пәннің негізгі бағыттары:
  Өңдеу өндірістерінің технологияларымен таныстыру және үйрету.


  3.4 Пәнді оқу барысында студент білу керек:
 - заңдастырылған және нормативті құкылы актілер;
 - өңдеу өндірістерінің технологиясын;
 - өнім сапасын сараптау әдістері;
 - шикізаттың жаңа түрінен алынған өнімдер технологиясы.


 5. Курс пререквизиттері:
 1. Өңдеу өндірістерінің жалпы технологиясы;
 2. Өңдеу өндірістерінің теориялық негіздері;
 3. Физика, химия, физколлоидді химия;
 4. Биохимия
  3.5.5 Тамақ өнімдерін физикалық өңдеу әдістері.


 6. Курс постреквизиттері:
 1. Өңдеу өндірістерінің ғылыми негіздері;
 2. Өңдеу өндірістеріндегі технохимиялық бақылау;
  3.6.3 Ғылыми зерттеу әдістері және инновациялық әрекет;


  3.7 Жұмыс оқу жоспарынан жазба (1-кесте):

                                  1- кесте
|Курс                               |Семестр  |
|1                                |2     |
|Дәріс сабақтары                               |
|Кіріспе.                             |2     |
|1.Өңдеу өндірісі тех-нологиясының даму перспективасы және қазіргі|     |
|жағдайы.                             |     |
|2.Өңдеу өндірісі сала-сында инновациялық қызмет пен ғылыми    |     |
|қамтамасыз ету.                         |     |
|Дәнді-дақылдарды қабылдау, алғашқы өңдеу және сақтау       |2     |
|1.Дәнді дақылдарға қысқаша сипаттама.              |     |
|2.Дәнді дақылдарды қабылдау.                   |     |
|Астық дақылдарының сипаттамасы                  |2     |
|1.Өнімнің экология-лық тазалығын қамта-масыз ететін тиімді    |     |
|технологиялар.                          |     |
|2. Дәнді тұқымдастар, қарақұмық тұқымдастар           |     |
|Өңдеу өндірісіндегі өнімдер ассортименті             |2     |
|1.Арпа, қарақұмық, жасымық дақылдары-ның ботаникалық сипаттамасы.|     |
|Жарманың ботаникалық сипаттамасы және ассортименттері      |2     |
|1.Жарма сипаттамасы.                       |     |
|2.Жарма ассортименттері                     |     |
|Тарының ботаникалық сипаттамасы мен биологиялық ерекшелігі    |2     |
|1. Тарының ботаникалық сипаттамасы                |     |
|2. Тарының биологиялық 1ерекшелігі                |     |
|Нан пісіру өндірісіндегі негізгі шикізаттар           |2     |
|1.Нан пісіру ұны. Дән сипаттамасы.                |     |
|2.Ұн өндірудің негіздері.                    |     |
|3. Ұн сорттарын пішіндеу және бақылау.              |     |
|Ұнның химиялық құрамы                      |2     |
|1.Ұнның химиялық құрамы.                     |     |
|2.Көмірсулар.                          |     |
|3.Ақуыздар.                           |     |
|4.Липидтер.                           |     |
|5.Ферменттер.                          |     |
|6. Сапа көрсеткіштері.                      |     |
|Нан-тоқаш және макарон бұйымдарының технологиясы.        |2     |
|1.Нан пісіру қасиеттері.                     |     |
|2.Ақ бидай ұнының қасиеттері.                  |     |
|3.Қара бидай ұнының қасиеттері.                 |     |
|Нан дайындаудың технологиялық процесі.              |2     |
|1.Шикізатты сақтау және оны өндіріске қосуға дайындық.      |     |
|2. Сақтау кезінде ұнда өтетін процестер             |     |
|3.Ұнды және қосымша шикізаттарды сақтау.             |     |
|Нан өнімдерінің шығымын және сапасын жақсар-татын әдістер. Нан  |2     |
|өнімдерін сақтау.                        |     |
|1.Нанды сақтау және тасымалдау шарттары.             |     |
|2.Нанның кебуі мен қатуы, оған әсер ететін факторлар.      |     |
|Нан өнімдерінің шығымы.                     |2     |
|1.Нан шығымына әсер ететін факторлар.              |     |
|2.Технологиялық жоғалулар.                    |     |
|Үлгі алу әдістері және дәндерді арнайы МЕСТ бойынша зерттеу   |2     |
|1.Дәнді шикізаттар.                       |     |
|2. Орташа үлгі алу.                       |     |
|3. Алғашқы және орташа үлгі алу.                 |     |
|Макарон өнімдерінің қазіргі кездегі технологиясы         |2     |
|1. Макарон өнімдерін өндіруде қолданыла-тын шикізат.       |     |
|2.Ассортимент, өнім классификациясы               |     |
|3.Макарон өнімдерін өндірудің негізгі саты-лары         |     |
|4.Макарон өнімдерін өндірудің негізгі тех-нологиялық схемасы   |     |
|Диеталық және балалар тағамдары                 |2     |
|1.Тиімді тамақтану                        |     |
|2. Диеталық тамақтану                      |     |
|3. Балалар тағамы                        |     |
|Барлығы:                             |30    |
|Зертханалық сабақтар                            |
|Өнімдердің сапасын анықтау әдістері               |2     |
|1.Өнімнің сапасын органолептикалық анықтау            |     |
|Өнімдердің сапасын анықтау әдістері               |2     |
|1.Балдық бағалау                         |     |
|2.Сенсорлық анализ                        |     |
|3.Қос салыстыру әдісі                      |     |
|4.Үшбұрышты салыстыру әдісі                   |     |
|5.Сұйылту әдісі                         |     |
|6.Профильдеу әдісі                        |     |
|Өнімдердің сапасын анықтауда қолданылатын әдістер        |2     |
|1.Физикалық әдіс                         |     |
|2.Микроскоптау әдісі                       |     |
|3.Рефрактометрия әдісі                      |     |
|4.Поляриметрия әдісі                       |     |
|5.Фотометриялық әдіс                       |     |
|Тамақ өнімдерінің құрамы мен қасиетін анықтауда қолданылатын   |3     |
|әдістер                             |     |
|1.Биохимиялық әдіс                        |     |
|2.Физиологиялық әдіс                       |     |
|3.Эксперттік әдіс                        |     |
|Бидайдың ылғалдылығын анықтау                  |2     |
|1.Тепе-тең ылғалдылықты анықтау                 |     |
|Өңдегеннен кейінгі металлдық қоқым құрамын анықтау        |2     |
|1. Дәнді- дақылдардағы металлдық қоқым құрамын анықтау      |     |
|Дәннің зиянкестермен зақымдалуын анықтау             |1     |
|1.Зиянкестермен зақымданған бидай түрлерін бөлу.         |     |
|Шикізатты өндіріске дайындау                   |1     |
|1.Шикізатты өңдеу өндірістеріне дайындау.            |     |
|Барлығы:                             |15    |

   5 БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ
|5.1 |Астық-түйірді іріктеу ерекшеліктері.                |
|5.2 |Астық-түйірдегі зиянды қоспалар.                  |
|5.3 |Дәндік массаны сақтаудың қазіргі кездегі технологиялары.      |
|5.4 |Астық-түйір тұқымының тіршілікке бейімділігі.           |
|5.5 |Астық-түйір және дәнді-дақылдардың химиялық құрамы.        |
|5.6 |Астық-түйір тұқымының өсіп-өну күші.                |
|5.7 |Дәндік массаны сақтауда қолданылатын қойма түрлері.        |
|5.8 |Астық және астық өнімдерінің жылу физикалық және масса алмасу   |
|   |қасиеттері.                            |
|5.9 | Қоймадағы дәндік массаның күйі.                  |
|5.10 | Сақтау қоймаларының күйі және олардың конструкциялары.      |
|5.11 | Сақтау қоймаларындағы ауа температурасы, сыртқы ауа.       |
|5.12 | Өздігінен қызудың бастапқы сатылары.               |
|5.13 | Дәнді-дақылдарды жинау шарттары.                 |
|5.14 | Сапаны бақылау әдістері, ақаулар анализі және олардың себептері. |
|5.15 | Әртүрлі дәнді-дақылдарды кептіру технологиясы.          |
|5.16 | Жоғары ақуызды ұнның технологиясы.                |
|5.17 | Сұйық ашытқыны дайындау және қолдану.              |
|5.18 | Балалардың тамақтануына арналған тағамдар технологиясы.      |
|5.19 | Созылмалы карамель массасының сапасы.               |
|5.20 | Нан өндірісіндегі ашытқылар технологиясы.             |

  6 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРДІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ КАРТАСЫ
                                  4 - кесте
|Әдебиеттердің , оқу-әдістемелік|Оқулықтардың  |Студенттер |Қамтамасыз   |
|оқулықтардың атауы       |саны      |саны    |етілу проценті |
|1               |2       |3      |4       |
|Назарова Н.И. «Общая технология|8       |8      |100      |
|пищевых производств», М.    |        |      |        |
|«Легкая пищевая        |        |      |        |
|промышленность», 2000г,    |        |      |        |
|стр.360.            |        |      |        |
|Пащенко Л.П., Жаркова И.М.   |8       |8      |100      |
|технология хлебобулочных    |        |      |        |
|изделий./М.: Колос, 2006, 389 |        |      |        |
|с.               |        |      |        |
|Вобликов Е.М. «Технология   |8       |8      |100      |
|хранения зерна» М. Изд-во   |        |      |        |
|«Лань». 2003г. стр. 448.    |        |      |        |
|Ковальский Л.П. «Общая     |8       |8      |100      |
|технология пищевых производств»|        |      |        |
|М.Колос. 1997г. стр. 320.   |        |      |        |
|Ауэрман Л.Я. Технология    |8       |8      |100      |
|хлебопекарного производства./ |        |      |        |
|СПб: Профессия, 2005, 416 с.  |        |      |        |
|Сапронов А.Р. Технология    |8       |8      |100      |
|сахарного производства. / М.  |        |      |        |
|Колос, 1999, 495 с.      |        |      |        |
|Кузнецова Л.С. технология   |8       |8      |100      |
|приготовления мучных      |        |      |        |
|кондитерских изделий. М.:   |        |      |        |
|Мастерство. Высшая школа, 2001,|        |      |        |
|320 с.             |        |      |        |
|Салина Т.В. Практикум по    |8       |8      |100      |
|технологии хлеба, кондитерских |        |      |        |
|и макаронных изделий. / М.:  |        |      |        |
|Колос, 2006, 215 с.      |        |      |        |
|Налеев О.Н. «Технология    |8       |8      |100      |
|зерносушения» Изд. Алматинский |        |      |        |
|технологический университет.  |        |      |        |
|200г. стр.200.         |        |      |        |
|Романов А.С. и др. Экспертиза |8       |8      |100      |
|хлеба и хлебобулочных изделий. |        |      |        |
|/ Сиб. Унив. Изд-во, 2005, 278 |        |      |        |
|с.               |        |      |        |
|Рихтер М. и др. «Избранные   |8       |8      |100      |
|методы исследования крахмала» |        |      |        |
|Н.М. Чечеткина «Товарная    |8       |8      |100      |
|экспертиза». Ростов на Дону,  |        |      |        |
|Феникс. 2000, 510 с.      |        |      |        |


  7. ӘДЕБИЕТТЕР

7.1 Негізгі әдебиеттер
  1. Назарова Н.И. «Общая технология пищевых производств», М. «Легкая
   пищевая промышленность», 2000г, стр.360.
  2. Федюкин В.К.. «Основы квалиметрии», М. Информационный издательский дом
   «Филинъ». 2004г. стр.296.
  3. Чеботарев О.Н. «Технология муки, крупы» М. Издательский центр «Март»
   2004г. стр. 688.
  4. Вобликов Е.М. «Технология хранения зерна» М. Изд-во «Лань». 2003г.
   стр. 448.
  5. Доценко В.А. «Диетическое питание» М. Изд-во «Олма-пресс». 2002г.
   стр.352.
  6. Виноградова А.А. и др. «Лабораторный практикум по общей технологии
   пищевых производств» М. Агропромиздат. 1991г. стр. 296.
  7. Ауэрман Л.Я. Технология хлебопекарного производства./ СПб: Профессия,
   2005, 416 с.
  8. Пащенко Л.П., Жаркова И.М. технология хлебобулочных изделий./ М.:
   Колос, 2006, 389 с.
7.2 Қосымша әдебиеттер
  1. Күзембаев, Қ. Азық-түлік өнімдерін тану.- Алматы, 2006.
  2. Тулегенов, А. Тұтынушылық тауарлар . Тауартану. Азық-түлік тауарлар.1-
   бөлім.- Қарағанды, 2004
  3. Вобликов Е.М. Технология хранения зерна, СПбМ, Краснодар, Лань, 2003-
   438 с.
  4. Вобликов Е.М. Бестарное хранение муки. Технология элеватарной
   промышленности, М., Д.Март, 2001 -191 с
  5. Совершенствование технологического процесса сушки зерна на сушильной
   установке с движущейся перфорированной лентой //
   Диссер.насоиск.уч.степ канд. техн.наук Жакупов Т.М.
Пәндер