Файл қосу


Психикалық танымдық процестер. Пәннің мақсаты|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ                          |
|БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ                        |
|СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКТТІК УНИВЕРСИТЕТІ          |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты  |ПОӘК            |           |
|             |              |ПОӘК         |
|             |              |042-18-16.1.55.1/01-2|
|             |              |013         |
|«Психология» пәні бойынша|№1 басылым 18.09.2013 ж.  |           |
|оқытушыға арналған пәннің|              |           |
|жұмыс оқу бағдарламасы  |              |           |            ПӘННІҢ ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

             «ПСИХОЛОГИЯ» ПӘНІ БОЙЫНША
              ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
         (5В060800 «Экология» мамандығына арналған)       ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ                  Семей


                  2013


                 Алғы сөз

1 ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ
Құрастырушы Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің  “
Психология” кафедрасының аға оқытушысы А. Коңырова
                                  “__13__”
_____09_____ 2013 ж.


2 ҚАРАЛДЫ
   1. Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік  университетінің
    “Психология” кафедрасының отырысында
 Хаттама №__1____ «_13_»___09_____ 2013 жыл

Кафедра меңгерушісі  ____________ Т. Кунслямова

2.2 ГЗФ оқу-әдістемелік бюросының отырысында талқыланды
Хаттама №__1____  «_17_»____09____ 2013 жыл

ОӘБ төрағасы_________ Ш. Кенесбаева


3 БЕКІТІЛДІ
3.1 Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданды және
баспаға ұсынылды
Хаттама №__1___ «_18_»____09____ 2013 жыл

ОӘК төрағасы_________ Г. Искакова

4 АЛҒАШ ЕНГІЗІЛДІ №1 басылым 18.09.2013 ж.
Мазмұны:

   1. Қолданыс аймағы
   2. Нормативтік сілтемелер
   3. Жалпы ережелер
   4. Оқу пәнінің мазмұны (модулі)
   5. Студенттің өзіндік жұмысының тақырыптарының тізімі
   6. Пәнге арналған оқу-әдістемелік картасы
   7. Әдебиетпен қамтамасыз ету оқу-әдістемелік картасы
   8. Әдебиеттер
   1.ҚОЛДАНЫС АЙМАҒЫ
    “Психология” пәні бойынша оқу-әдістемелік кешені университеттің
5В060800 «Экология» мамандығының студенттеріне арналған. Ол студенттерді
курстың мазмұнымен, оның аталған мамандықты игерудегі маңыздылығы және
көкейтестілігімен, курстың саясатымен, оқыту процесінде меңгеретін білім,
дағды, іскерліктерімен таныстырады. Оқу әдістемелік кешен пәнді оқып-
зерттеугде негізгі басшылық болып табылады.   2.НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
  Осы  «Психология» пәнінен оқу - әдістемелік кешен төмендегі құжаттардағы
барлық талаптар мен ұсыныстар бойынша оқу процесінің ұйымдастыру ретін
белгілеп құрастырылған:
  - «5В060800»-«Экология» мамандығы бойынша Мемлекеттік Жалпыға бірдей Оқу
   Стандарты ҚР МЖМБС 3.08.307-2006 Қазақстан Республикасы білім және
   ғылым министрлігінің бұйрығымен бекітілген және күшіне енгізілген;
  - «5В060800»-«Экология» мамандығы бойынша   типтік оқу жоспары;
  - СТУ 042-ГУ-4-2013 университет стандарты «Пәннің  оқу-әдістемелік
   кешендерін құрастыру мен безендіруге қойылатын жалпы талаптар»;
  - ДП 042-1.01-2013 Құжатталған процедура  «Пәннің  оқу-әдістемелік
   кешендерінің құрылымы мен мазмұны».


3. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

3.1 Пәннің қысқаша мазмұны
   Қазақстан Республикасында жүріп жатқан реформалау процесі,оның тек
экономикалық саласын ғана  қамтып  қоймай,сонымен  қатар  әлеуметтік-
гуманитарлық салада да үлкен өзгерістер жасалуда. Жалпы психология курсы
бүгінгі күннің талабына сай психолгия мамандығы студенттері үшін негізгі
базалық пән болып есептеледі. Бұл курста психологияның жалпы мәселелрі,
танымдық процестер, жеке адам проблемасы және тұлғаның сезімдік аймағы мен
қасиеті, сапалары  жөніндегі  ғылыми-қолданбалы  ақпарат  осы  заманғы
психологиялық теориялар негізінде беріледі.

3.2. Пәннің мақсаты
   Курстың мақсаты болашақ мамандардың кәсіптік іс-әрекеттеріне қажетті
психологиялық білім негіздерімен қаруландыру және психологиялық  білім
арқылы  өзін-өзі  кәсіби  нақтылаудағы  дағдыларын,  біліктіліктерін
қалыптастыру.
3.3.Пәнді оқып-зерттеудің негізгі міндеттері:
       ✓ Психология ғылымының категориялық құрылымын ашу;
       ✓ Пәнге қызығушылықтарын қалыптастыру;
       ✓  Психологиялық  білімдер  жүйесін  тәжірибеде  қолдану
        дағдыларын дамыту
3.4.Оқып-зерттеу нәтижесінде студент:
  ✓ Психологияың негізгі категорияларын білуі;
  ✓ Психологиялық жүйені оқып-зерттеудің әдістерін қолдана алуы;
  ✓ Психология ғылымының категориялық құрылымын меңгеруі;
  ✓ Психологиялық жағдаяттарды талдауға дағдылануы; психологияның басқа
   ғылым салаларымен байланысын түсінуі;
  ✓ Кәсіптік іс-әрекет жағдайында психологиялық алған білімін қолдану
   туралы түсінігі болуы қажет.

3.5. Курс пререквизиттері:
  1. Философия

3.6.Курстың постреквизиті:
    1. Гуманитарлық ғылымдар

3.7 Жұмыс оқу жоспарынан үзінді
                                   Кесте1
|Кур|Семестр                         |Кредит    |
|с |                             |Саны     |
|Дәріс сабақтары                               |
|1 |Психология пәніне кіріспе.                |1 сағ     |
|2 |Психиологияны зерттеу әдістері.             |1 сағ     |
|3 |Психиологияның жаратылыстану-ғылыми негіздері.      |1 сағ     |
|4 |Психика мен әрекет-қылықтың төменгі формаларының     |1 сағ     |
|  |қалыптасуы                        |       |
|5 |Іс-әрекет.                        |1 сағ     |
|6 |Психикалық танымдық процестер: түйсік және қабылдау.   |1 сағ     |
|7 |Психикалық танымдық процестер: ойлау және сөйлеу.    |1 сағ     |
|8 |Зейін.                          |1 сағ     |
|9 |Жеке тұлға туралы жалпы түсінік             |1 сағ     |
|10 |Эмоция және сезімдер.                  |1 сағ     |
|11 |Мотив және мотивация                   |1 сағ     |
|12 |Темперамент. Темперамент типтері.            |1 сағ     |
|13 |Мінез. Мінез типологиясы.                |1 сағ     |
|14 |Қабілеттер.                       |1 сағ     |
|15 |Қарым-қатынас.                      |1 сағ     |
|Практикалық (семинар) сабақтар                       |
|1 |Психиология дамушы ғылымдар жүйесі ретінде.       |2 сағ     |
|2 |Психиологияны зерттеу әдістері.             |2 сағ     |
|3 |Психиологияның жаратылыстану-ғылыми негіздері.      |2 сағ     |
|4 |Адамның жоғары психикалық функцияларының дамуы.     |2 сағ     |
|5 |Іс-әрекет түрлері және олардың дамуы.          |2 сағ     |
|6 |Психикалық танымдық процестер:ес.            |2 сағ     |
|7 |Психикалық танымдық процестер.қиял            |2 сағ     |
|8 |Зейін.                          |2 сағ     |
|9 |Тұлғаның қалыптасу және дамуы.              |2 сағ     |
|10 |Ерік.                          |2 сағ     |
|11 |Мотив және мотивация                   |2 сағ     |
|12 |Темперамент. Темперамент типтері.            |2 сағ     |
|13 |Мінез. Мінез типологиясы.                |2 сағ     |
|14 |Қабілеттер.                       |2 сағ     |
|15 |Қарым-қатынас.                      |2 сағ     |


5 СТУДЕНТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫ ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ

  1. Психологиялық білімдердің педагогикалық теория мен практика үшін
               маңызы.
  2. Психологиялық зерттеу әдістері
  3. Мидың құрылым бірліктері қызметінің адамның психикалық процестері
    мен қалыбына байланыстылығы.
  4. Адам психикасы мен әрекет-қылығының дамуында биологиялық және
    әлеуметтік факторлардың ролі.
  5. Адам іс-әрекетінің фило және онтогенездік дамуы.
  6. Түйсіктердің ағзалық ішкі және сыртқы жағдайлармен байланысы.
  7. Шығармашылық ойлаудың психологиясы..
  8. Балаларда зейіннің даму этаптары.
  9. Психологиядағы жеке тұлға түсінігі.
  10. Эмоция және адам даралығы;Баланың эмоционалды сфераны дамытудың
    маңызы мен қажеттігі.
  11. Адам әрекет-қылығын мотивациялық психолгиялық тұрғыдан түсіндіру.
  12. Темперамент және іс-әрекеттің даралық стилі.
  13. Мінезді қалыптастырудың психологиялық-педагогикалық аспектілері
  14. Адам қабілеттерінің қалыптасуының алғышарттары
  15. Топтық әрекеттің тиімділігінің әлеуметтік-психологиялық факторлары.
6. ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ:
                                   Кесте 3

   |         |Тақырыптар    |Көрнекіліктер,|Өздік оқуға |Бақылау |
|         |         |ТСО,     |арналған   |формасы |
|         |         |плакаттар,  |сұрақтар   |     |
|         |         |лабораториялық|       |     |
|         |         |стенд     |       |     |
|Дәрістер     |Практикалық   |       |       |     |
|         |(семинар)    |       |       |     |
|         |сабақтар     |       |       |     |
|1        |2        |3       |4      |5    |
|Психология пәніне|Психиология   |       |Психология  |Конспект |
|кіріспе.     |дамушы ғылымдар |       |ғылымы    |     |
|         |жүйесі ретінде. |       |мәліметтеріні|     |
|         |         |       |ң теориялық |     |
|         |         |       |және     |     |
|         |         |       |практикалық |     |
|         |         |       |маңызы    |     |
|Психиологияны  |Психиологияны  |Кесте     |Зерттеу   |Кесте  |
|зерттеу әдістері.|зерттеу әдістері.|       |әдістерінің |жасау  |
|         |         |       |жетістіктері |     |
|         |         |       |мен өзіндік |     |
|         |         |       |кемшіліктері |     |
|Психиологияның  |Психиологияның  |Сурет-плакатта|ЖЖЖ -    |Реферат |
|жаратылыстану-ғыл|жаратылыстану-ғыл|р, муляждар  |психиканың  |     |
|ыми негіздері.  |ыми негіздері.  |       |физиологиялық|     |
|         |         |       |негізі.   |     |
|Психика мен   |Адамның жоғары  |Кесте     |Адам және  |Конспект |
|әрекет-қылықтың |психикалық    |       |жануарлар  |     |
|төменгі     |функцияларының  |       |психологиясын|     |
|формаларының   |дамуы.      |       |ың      |     |
|қалыптасуы    |         |       |айырмашылықта|     |
|         |         |       |ры.     |     |
|Іс-әрекет.    |Іс-әрекет түрлері|Таратпа    |Адам     |Хабарлама|
|         |және олардың   |материалдар  |іс-әрекеттері|     |
|         |дамуы.      |       |не      |     |
|         |         |       |психологиялық|     |
|         |         |       |талдау.   |     |
|Психикалық    |Психикалық    |Нақты сезім  |Адамның көру |Хабарлама|
|танымдық     |танымдық     |мүшелеріне  |қабылдауына |     |
|процестер: түйсік|процестер:ес.  |әсер ететін  |байланысты  |     |
|және қабылдау.  |         |заттар    |заңдылықтар |     |
|         |         |       |мен     |     |
|         |         |       |жұмбақтар.  |     |
|Психикалық    |Психикалық    |Суреттер   |Ана тілінде |Реферат |
|танымдық     |танымдық     |       |сөйлеп    |     |
|процестер: ойлау |процестер.қиял. |       |үйренудің  |     |
|және сөйлеу.   |         |       |маңызы    |     |
|Зейін.      |Зейін.      |ТСО      |Зейінділікті |Схема  |
|         |         |       |күшейтуші  |     |
|         |         |       |факторлар  |     |
|Жеке тұлға туралы|Тұлғаның     |Лабораториялық|Р.С.Немов  |Схема  |
|жалпы түсінік  |қалыптасу және  |стенд     |б-ша жеке  |     |
|         |дамуы.      |       |тұлғаның   |     |
|         |         |       |қазіргі   |     |
|         |         |       |теорияларын |     |
|         |         |       |классификация|     |
|         |         |       |лау     |     |
|Эмоция және   |Ерік.      |Суреттер   |Махаббат   |Еркін  |
|сезімдер.    |         |       |жоғары сезім |шығарма |
|         |         |       |ретінде.   |     |
|Мотив және    |Мотив және    |Таратпа    |Жеке тұлға  |Хабарлама|
|мотивация    |мотивация    |материалдар  |және     |даярлау. |
|         |         |       |мотивация . |     |
|Темперамент.   |Темперамент.   |Кесте,    |Жеке тұлға  |Реферат |
|Темперамент   |Темперамент   |суреттер   |және     |     |
|типтері.     |типтері.     |       |темперамент. |     |
|Мінез. Мінез   |Мінез. Мінез   |Таратпа    |Мінез    |Жинақ  |
|типологиясы.   |типологиясы.   |материалдар  |мәселесі   |жасау  |
|         |         |       |жөніндегі  |     |
|         |         |       |халық ауыз  |     |
|         |         |       |әдебиетінен |     |
|         |         |       |үзінділер.  |     |
|Қабілеттер.   |Қабілеттер.   |Кесте     |Жоғары адам |Реферат |
|         |         |       |қабілеттеріні|     |
|         |         |       |ң      |     |
|         |         |       |ерекшеліктері|     |
|Қарым-қатынас.  |Қарым-қатынас.  |Кесте     |Қарым-қатынас|Кесте  |
|         |         |       |түрлері мен |жасау.  |
|         |         |       |құралдарына |     |
|         |         |       |анықтама беру|     |


   7 Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз ету картасы:
                                   Кесте 4


   |№ р/с|Оқулықтар, оқу-әдістемелік |Саны   |Студенттер  |Қамтамасыз |
|   |құралдар атауы       |     |саны     |ету пайызы |
|   |              |     |       |      |
|1  |Гиппенрейтер Ю. Введение в |1    |       |      |
|   |общую психологию. –М., 1987|     |       |      |
|   |Сәбет Бап-Баба. Жалпы   |     |       |      |
|   |психология. - А., 2005   |     |       |      |
|2  |Немов Р.С. Учебник для   |10    |       |      |
|   |студентов высших пед.   |     |       |      |
|   |учебных заведений.     |     |       |      |
|   |Т1.(Общие основы      |     |       |      |
|   |психологий) – М.,2003   |     |       |      |
|3  |Рубинштейн С.Л. Основы   |5    |       |      |
|   |общей психологий. – СПБ., |     |       |      |
|   |1999            |     |       |      |
|4  |Сәбет Бап-Баба. Жалпы   |6    |       |      |
|   |психология. - А., 2005   |     |       |      |
|5  |Қ. Жарықбаев. Жантану   |6    |       |      |
|   |негіздері. – А. 2000    |     |       |      |8. Әдебиеттер
8.1. Негізгі әдебиеттер:
8.1.1. Гиппенрейтер Ю. Введение в общую психологию. –М., 1987
8.1.2. Немов Р.С. Учебник для студентов высших пед. учебных заведений.
Т1.(Общие основы психологий) – М.,2003
8.1.3. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологий. – СПБ., 1999
8.1.4. Сәбет Бап-Баба. Жалпы психология. - А., 2005
8.1.5. Қ. Жарықбаев. Жантану негіздері. – А. 2000


8.2 Қосымша әдебиеттер тізімі:
8.2.1.Бодалев А.А. Психология личности. – М., 1998
8.2.2.Лурия А. Мозг человека и психические процессы. Т 1.- М.,1963
8.2.3.Веннер Л.Н. Психические процессы. В 3-х томах. Т. 1 ЛГУ 1974
8.2.4.Общая психология (Курс лекции)./Сост. Е.И.Рогов. – М., 1995
8.2.5.Ярошовский М.Г. История психологии. – М., 1985
8.2.6.Гамезо М.В.,Домашенко И.Л. Атлас по психологии. – М.,1998
Пәндер