Файл қосу


СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ                        |
|БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ                       |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ        |
|3 денгейлі СМЖ құжаты  |ПОӘК          |ПОӘК          |
|            |            |042-18-6.1.57/02-2014 |
|ПОӘК          |            |            |
|Студентке арналған   |«___» _________ 2014ж. |            |
|«Жылуэнергетикалық   |№ 4 басылым      |            |
|қондырғылар циклдарының |            |            |
|термодинамикалық    |            |            |
|негіздері» пәннің    |            |            |
|бағдарламасы      |            |            |            ПӘННІҢ ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
  «Жылуэнергетикалық қондырғылар циклдарының термодинамикалық негіздері»
         5В071700 – Жылуэнергетика мамандығы үшін

               СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН
               ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ                  Семей
                  2014
                 Алғы сөз


   1 ӘЗІРЛЕГЕН
   Құрастырған _____ «___» _________ 2014 ж.
   Алдажуманов  Ж..К.,  «Техникалық  физика  және  жылуэнергетика»
кафедрасының  Семей  қаласының  Шәкәрім  атындағы  Семей  Мемлекеттік
Университетінің аға оқытушы
   2 ТАЛҚЫЛАНДЫ
   2.1 «Техникалық физика және жылуэнергетика» кафедрасының отырысында.
   «___» _________ 2014 ж., № 1 хаттама.


   Кафедра меңгерушісі ___________ О.А. Степанова


   2.2 Инженерлік-технологиялық факультеттің оқу-әдістемелік кеңесінің
отырысында
   «___» _________ 2014 жылы, № 1 хаттама.


   Төрайым ______________ С. Толеубекова


   3 БЕКІТІЛГЕН
   Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында қабылданған және
баспадан шығаруға кеңес берді.
   «___» _________ 2014 жылы, № 1 хаттама.


   ОӘК төрайым, бірінші проректор __________  Г. Искакова


   4 АЛҒАШҚЫ РЕТ ЕҢГІЗІЛГЕН

                  Мазмұны


1   ЖАЛПЫ ережелер  4
1.1  Оқытушы және пән бойыншы жалпы мәліметтер  4
1.2 Пәнің мазмұның қыскаша сипаттмасы 4
1.3 Пәнді оқытудың мақсаты 4
1.4 Пәнді оқытудың негізгі тапсырмасы 5
1.5 Оқытудың нәтижесі 5
1.6 Курстың пререквизиттері 6
1.7 Курстың постреквизиттері   6
2 Пәндердің мазмұны. Сабак түрлері бойынша сағаттарды бөлу  7
3 ПӘНДЕРДІ ОКЫП-БІЛУ ЖӨНІНДЕГІ ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫМДАР  7
4 курс форматы  9
5 КУРС САЯСАТЫ  10
6 БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ   10
7 әдебиеттер   12
7.1 Негізгі әдебиеттер 12
7.2 Қосымша 12


    ЖАЛПЫ ережелер11 Оқытушы және пән бойыншы жалпы мәліметтер   Алдажуманов Жан Касенович, аға окытушы.
   «Техникалық физика және жылуэнергетика» кафедрасы.
   Ақпараттық хабарласу орны – тел: 35-46-02, № 9 ғимарат, № 201 кабинет.
   Сабақты жүргізу орны – дәрісхана № 203.
   кредиттер саны – 3.   1.2 Пәнің мазмұның қыскаша сипаттмасы   Келешек мамандарды жылуды алу, түрлендіру, тасмалдау және пайдалану
тәсілдері бойынша теориялық және тәжірибе жүзінде білім беріп дайындау.
Олар қажет болғанда  керекті  жылутехникалық  құрал-жабдықтарды  халық
шаруашылығы салаларында дұрыс тандап пайдалана білуі үшін және  жылу
энергетикалық отындарды үнемдеу мақсатында, әрі технологиялық процестерді
оптимизациялауды да үйреніп білуі қажет. Жылуэнергетикалық қондырғылар
циклдарының термодинамикалық негіздері пәні математика, физика, химия,
гидравлика, аэродинамика және есептеу техникасымен программалау пәндерін
оқып үйренген соң оқытылады.    1.3 Пәнді оқытудың мақсаты   Материалдық өндірісті дамытудың қазіргі кезіндегі ең негізгі бағыты
оның салаларын энергетикалық ресурстармен сенімді түрде қамтамасыз ету. Бұл
проблеманы шешудің басты жолы өңдірістің ең жоғарғы тиімділігін қамтамасыз
ету талабына сай келетін энергия ресурсын үнемдеу технологиясын кеңінен
пайдалану болып табылады. Бұл мақсатқа жетуде халық шаруашылдығында басты
роль энергетикалық, жылутехникалықсапаны көтеру үшін білімді бакалаврлар
дайындау керек. Отын энергетикалық ресурстарды (ОЭР) пайдаланудың өсуі
салдарылан, өнеркәсіптегі,  агроөңдірістік  комплекстен,  транспорттағы,
тұрмысқа қажетті қызмет көрсетудегі оның бағасының артуы ОЭР  тиімді
пайдалануды өсіру проблемасы  және  айналадағы  ортаны  отынның  жану
өнімдерімен  ластау  да  өзекті  мәселе  болып  саналады.  Техникалық
жылудинамиканы оқып үйренудегі негізгі мақсат келешек мамандарды жылуды
алу, айналдыру, жылуды тасымалдау және пайдалану тәсілдерін пайдаланып
теориялық және практика жүзінде  дайындау,  оларды  жобалауға,  халық
шаруашылдығының салаларында керекті жылутехникалық құрал-жабдықтарды таңдап
алып пайдалануға үйрету, ОЭР  мен  материалдарды  үнемдеүдің  қазіргі
тәсілдерінен білім беру, технологиялық процестерді  жетілдеру,  екінші
кезектегі энергия ресурстарды (қорларды) пайдалану жолдарын айқындау (ашып
беру), айналадағы ортаны қорғауға үйрету.
     Оқып үйрену тақырыбы болып жылудинамикасы мен жылумассаалмасу
заңдары,  жылудинамикалық   процестермен  циклдар,  жұмысшы  деиелер
қасиеттері, жалуалмастыру  аппараттарының  есебінің  негізгі  ,  жану,
энерготехнологиялар, энергияны үнемдеу, екінші кезеңдегі энергия ресурстары
(қорызы) жылуэнергетикалық және тоңазыту қондырғылары өндіріс  салаларында
жылуды пайдалану, жылу мен қамтамасыз ету жүйелері, жылуэнергетикалық
қондырғылардың айналадағы ортаны қорғау проблемаларымен байланысы саналады.


   1.4 Пәнді оқытудың негізгі тапсырмасы   Ол дәріс алушыларға мынаны қалыптастыру
   Энергияны айналдыру негізін, жылудинамиканың және жылумассаалмасу
заңдарын, жылудинамикалық процестер мен циклдарын, сол салалар  жану,
энерготехнологиялар,  энергияны  үнемдеу  жылуалмастырғыштардың  есебі,
жылуалмасу тәсілдері, жылуалмастырғаштардың жұмыс істеу принциптері мен
құрлысы, жылукүштік қоңдырғылар мен басқа да жылутехникалық құрылғылардың
жұмыс істеу принциптері мен құрлысы , жылу мен қамтамасыз ету жүйелері .
   Жұмысшы денелері күйінің есебі , жылудинамикалық процестер  мен
циклдарының, жылуалмасу прцестерінің, аппараттарының және саланын басқа
негізгі жылутехникалық құрылғыларының есебің жасай білу, жылулық қорғау
шараларын салқындату жүйелерінің жылулық  оқшауландыруын  ұйымдастыруы,
жылумен қамтамасыз ету жүйесінің энергияның айналуын және пайдалануының ең
тиімді түрін есептеу және таңдауды үйретуді
   «Жылуэнергетикалық қондырғылар циклдарының термодинамикалық негіздері»
пәнінің негізгі базасы болып физика, математика, программалау және алгоритм
қатнас құралы саналады.

   1.5 Оқытудың нәтижесі   Пәнді окытудың нәтижесінде студент:
   Игере білуі керек:
        - алынған нәтижелердің қателіктеріне баға беру тәсілдеріне;
        - жылуфизикалық сипаттаманың аңықтап – зерттеу әдістерін;
   меңгеруі қажет:
        - зерттеу әдістерін, жобалау және зерттеу жумыстарын жүргізу;
   білулері қажет:
        - сандың шамалардың реттілігіне бағалауды жүргізу;
   түсінулері қажет:
        - өңдеу әдістерін және қабылдауды, ЭЕМ көмегімен зерттеу
         нәтижелерін жүргізу;
   түсіне білуі керек:
 - энергияның айналауының негізгі  заңдарын,  жылудинамикасының  және
  жылуалмасудың заңдарын;
 - жылудинамикалық процестер мен циклдарын;
 - саладағы пайдаланылатын жұмысшы деиелердің негізгі қасиеттерін;
 - салада пайдаланылатын жылуалмастырғыштардың, жылукүштік қоңдырғылардың
  және басқа да жылутехнологиялық құрылғылардың жұмыс істеу принципімен
  және құрлысын;
 - энергияны үнемдеудің негізгі әдістерін;
 - жылуэнергиялық қондырғылардың айналадағы ортаны қорғау мәселелерімен
  байланысын.
   дамыту қажет:
 - жылукүштік қондырғылардың және басқа жылутехникалық  құрылғылардың
  жұмысшы процестерінің жылудинамикалық есептерін шығаруды;
 - жылуалмастырғыштардың жылугидравликалық есептерің жүргізуді;
 - жылумен қамтамасыз ету жүйесінің тиімді түрін есептен  таңдауды;
  энергияның айналауын және пайдалануын, салада пайдаланылатын құрал-
  жабдықтардың суыту жүйесінің және жылуды реттеу жүйесінің тиімдісін
  тандай білуі;
 - энергоқондырғылардың жылулық реисиімін есептеу.   1.6 Курстың пререквизиттері   оқылатын пәнді меңгеруге қажетті білімін, дағдысын және машықтар
тізімін құрайтын пәндер.
      – Физика;
      – Математика;
      – Инженерлік графика;
      – Химия;
      – Бағдарламалау.


   1.7 Курстың постреквизиттері   аталған пәнді оқудан кейін алған қажетті білімін, дағдысын және
машықтарын қажет ететін пәндер.
 - еңбекті қорғау және өндірістегі қауіпсіздік техникасы;
 - Технологиялық процестер және өндіріс.

   2 Пәндердің мазмұны. Сабак түрлері бойынша сағаттарды бөлу


                                   1 кесте
|№ |Тақырыптың аталуы     |Сағаттар                 |
|   |                         |Дәріс  |сараман |
|1  |2                        |3    |4    |
|   |1-7 апталар аралығында сабаққа қатысу және оған |30   |    |
|   |дайындық                     |    |    |
|3  |Есеп беру ПС 1.                 |45   |    |
|3  |ОӨЖ 1                      |50   |    |
|6  |Есеп беру ПС 2.                 |45   |    |
|6  |ОӨЖ 2                      |50   |    |
|   |1 Аралық бақылау.                |80   |    |
|   |1 ден 7-нші аптаға дейін оқудың қорытынды    |300   |    |
|   |баллдары                     |    |    |
|   |8-15 апталар аралығында лекциондық сабақтарға  |30   |    |
|   |қатысу және оғандайындық             |    |    |
|9  |Есеп беру ПС 3.                 |25   |    |
|9  |ОӨЖ 3                      |30   |    |
|11  |Есеп беру ПС 4.                 |25   |    |
|11  |ОӨЖ 4                      |35   |    |
|13  |Есеп беру ПС 5.                 |25   |    |
|14  |Есеп беру ПС 6.                 |25   |    |
|14  |ОӨЖ 5                      |35   |    |
|   |2 Аралық бақылау.                |70   |    |
|   |8 және 15 апталар бойынша қорытынды баллдар   |300   |    |


   7 әдебиеттер
   7.1 Негізгі әдебиеттер

   7.1.1  Александров  А.А.  «Термодинамические  основы  циклов
теплоэнергетических установок».-М.,Издательство МЭИ. 2004 г., 156 с.
   7.1.2 Бахмачевский Б.И. и др. «Теплотехника».- М.: металлургиздат.
1969 г. - 479 с.
   7.1.3  Резников  М.И.«Котельные  установки  электростанций»-М.
Энергоатомиздат.,1987.-288с.
   7.1.4 Сидельковский Л.Н., Юренев В.Н.«Котельные установки промышленных
предприятий»- М.Энергоатомиздат.,1988.-527с.
   7.1.5 Хазен М.М.,Матвеев Г.А. и др. «Теплотехника».-М.:Высшая
школа,1980.-480с.
   7.1.6 Ильин Е.И.,Прянишников Н.С.«Теплотехническое оборудование
заводов»-М.Легкая индустрия.,1967.-239с.
   7.1.7 «Теплотехника» (Архаров А.М., Исаев С.И., Кожинов И.А. и др. по
ред. В.И. Крутова). – М.: Машиностроение. 1986 г. - 432 с.
   7.1.8 «Теплотехника» (Баскаков А.П., Берг В.В., Витт О.К. и др. по
ред. Баскакова А.П.). – М.: Энергоатомиздат. 1991 г. - 224 с.   7.2 Қосымша   7.2.1 Алексеев Т.М. «Общая теплотехника». – М.: Высшая школа. 1980 г.
- 551 с.
   7.2.2 Панкратов Г.П. «Сборник задач по теплотехнике». – М.: 1986 г.
   7.2.3 Лыков А.В. «Тепломассообмен» справочник, 2 изд. – М.: Энергия.
1978 г. - 480 с.
Пәндер