Файл қосу


Реттеу автоматты жүйелеріҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
            БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
               ШӘКӘРІМ атындағы
СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ | |
|3 денгейлі СМЖ құжаты   |        ПОӘК  |ПОӘК 042-.01.20.38/|
|              |            |01-2009       |
|       ПОӘК     |            |          |
|Оқытушыларға арналған   |18 қыркүйек 2008 ж. №1 |          |
|пәндердің оқу жұмыс    |басылым орнына 30    |          |
|бағдарламасы        |қыркүйек 2009 ж. №2   |          |
|«Тоңазытқыш қондырғыларды |басылым         |          |
|автоматтандыру »      |            |          |           ПӘНДЕРДІҢ ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

         «Тоңазытқыш қондырғыларды автоматтандыру »
        «050723» – «Техникалық физика» мамандығы үшін

         ОҚЫТУШЫЛАРҒА АРНАЛҒАН ПӘНДЕРДІҢ ОҚУ ЖҰМЫС
                БАҒДАРЛАМАСЫ
                  Семей
                  2009
                  Кіріспе


   1 ӘЗІРЛЕГЕН
  ҚҰРАСТЫРУШЫ _____ «28» тамыз 2009 ж.
   Жумагажинов А.Т., аға оқытушысы  кафедрасы  «Техникалық физика және
жылуэнергетика»
   2 ТАЛҚЫЛАНДЫ
   2.1 «Техникалық физика және жылуэнергетика» кафедрасының отырысында.
   «28» тамыз 2009 жылы, № 1 хаттама.


   Кафедра меңгерушісі ___________ М.К. Мукушева.


   2.2 Инженерлік - технологиялық факультеттің оқу-әдістемелік кеңесінің
отырысында
    «28» қыркүйек 2009 жылы, № 1 хаттама.


   Төрағасы ______________ Ж. Молдабаева


   3 БЕКІТІЛГЕН
   Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында қабылданған және
баспадан шығаруға кеңес берді.
   «30» қыркүйек 2009 жылы, № 1 мәжілісхат.


   ОӘК төрағасы, бірінші проректор _____________ А. Молдажанова


   БІРІНШІ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН.

                  Мазмұны

|1   Қолданылу саласы                 |4    |
|2   Нормативтік сілтемелер              |4    |
|3   Жалпы ережелер                  |4    |
|4   Оқытушыларға арналған пәндердін оку жүмыс     |6    |
|бағдарламасының мазмұңы                 |     |
|5   Студенттердің өздік жүмысына арналған       |8    |
|такырьптардың тізімі                   |     |
|6   Пән бойынша оку-әдістсмелік карта         |9    |
|7   Оку-әдістемелік әдебиетпен камтамасыз етудін   |9    |
|картасы                         |     |
|8   Әдебиеттер                     |10    |

   1 ҚОЛДАНЫЛУ САЛАСЫ


   «Тоңазытқыш қондырғыларды автоматтандыру » мамандығы бойынша оқу-
әдістемелік кешеннің күрамына енгізілген окытушыларға арналған пәндердің
оку жүмыс бағдарламасы «050723» -  «Техникалық  физика»  мамандыгының
студенттері үшін арналган .


   2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР


   «Тоңазытқыш қондырғыларды  автоматтандыру»  пәнінің  оқытушыларыңа
арналган осы пәндердің оку жұмыс бағдарламасы келесі кұжаттардың талаптары
мен ұсыныстарына сәйкес берілген пән бойынша оку үрдісін үйымдастырудың
тәртібін белгілейді:
    - «050723» - «Техникалық физика» мамандығының мсмлсксттік жалпыға
міндетті білім стандарты, ҚР МЖБС 3.08.349-2006, 23.12.05 ж. №  779
Қазакстан   Республикасы   Білім   және   ғылым   министрлігінің
Бүйрыгымен енгізілген және бекітілген.
   -  СТУ 042-РГКП-СГУ-8-2007  «Пәндердің  оқу-әдістемелік  кешенін
әзірлеуге және ресімдеуге қойылатың жалпы талаптар» университет стандарты;
   -   ДП 042-08.10.10.12-2007 «Пәндердің оқу-әдістемелік кешенінің
қүрылымы және мазмүны» құжаттандырылған процедурасы.


   3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


   3.1 Пәндердің мазмұның қыскаша сипаттау
    «Тоңазытқыш қондырғыларды автоматтандыру»  пәні  автоматизацияның
негізгі қуралдары қызметінің принципі мен құрылымын зертеуді қарастырады,
сондайақ тоңазытқыш қондырғыларының жұмысы реттеу мен автоматты басқару
негізн және автоматты сигнализация жүйесі мен қауіпті жұмыс режимдерінен
пайда болатын қиындыңтардан тоңазытқыш қондырғаны  қорғауды  үйретеді.
Автоматтандыру жүйесінң тағайындалуы, олардың   құрылысы және істейтін
принципі;  басқару объектісі ретінде - өндіріс про       цесінің
қасиеті; автоматтандыру аспаптарынын істейтін принципы және тағайындау;


    3.2 Бұл пәнді меңгерген студент автоматты реттеу мен  басқару
теориясының негізгі мен автоматизацияның құралдары мен  элементтерінің
қызмет принципінің құрастыруын білу керек. Соны мен қатар, реттеу мен
басқарудың автоматты түрде қорғаудың  технологиялық  схемасын  таңдап,
тұрғызуды, технологиялық процестің нақты бір бағытта  автоматизацияның
тиімділігін анықтауды білу қажет.
   3.3 Пәндерді окып-білудің негізгі міндеті - болашақ маманды инженерлік
ойлау мен нақтылы жағдайлардағы тоңазытқыш қондырғыларды автоматтандыру
жұмыс ерекшеліктерін түсіну, геометриялық модельдеу алгоритмдерін қолдану
бойынша шешім қабылдауда дағдыларды қалыптастыру болып табылады.


   3.4 Оқып-білудің нәтижесінде студент мыналарды:


   - тоңазытқыш қондырғыларды автоматтандыру  құралдарының қызметінің
принципі мен құрылымын білуі;
   - автоматтандыру жүйесінің жұмыс жабдықтары мен тәсілдерін меңгеруі;
   - автоматтандыру және басқа адам қызметінің практикалық аймақтары мен
ғылыми пәндердің өзара байланысын түсінуі;
   - автоматтандыру жүйесінің жұмыстар жүргізу жағдылары алуы тиіс.


   3.5 Курстың пререквизиттері


   - Тоңазытқыш машиналар
   - Тоңазытқыш компрессолар


   3.6 Курстың постреквизиттері


   - Тоңазытқыш қондырғыларды монтаждау, диагностика және жөндеу
   - Тоңазытқыш машиналарды құрастыру және есептеу негіздері1 кесте - Оқу жоспарынан көшірмесі
|Курс                |Семестр   |Креди|Дәрістер,      |
|                  |      |ттер |сағ.         |
|1                 |2      |   |з          |
|Дәріс сабактар                     |           |
|Кіріспе. Негізгі ұғымдармен    |2      |   |8.1.2, 8.2.2.    |
|анықтамалар. Өндіріс процестер және|      |   |           |
|олардың автоматтандыруы. Автоматты |      |   |           |
|жүйесі               |      |   |           |
|Автоматты басқару жүйелерінің құру |2      |   |8.1.1, 8.1.3.    |
|принциптары. Реттеу автоматты   |      |   |           |
|жүйелері.             |      |   |           |
|Автоматика негізгі элементтері.  |2      |   |8.1.1, 8.1.3.    |
|Датчик. Реле. Күшейткішті     |      |   |           |
|құрылғылар.            |      |   |           |
|Технологиялық параметрлерді реттеу,|8      |   |8.1.1, 8.1.3.    |
|бақылау және сигнал беру.     |      |   |           |
|Температураны бақылау және реттеу. |      |   |           |
|Кысымды бақылау және реттеу.    |      |   |           |
|Деңгенді бақылау, сигнал беру және |      |   |           |
|реттеу. Сұйықтың және газдардың  |      |   |           |
|шығының бақылау және реттеу.    |      |   |           |
|Өнеркәсіпті құралдардың және    |2      |   |8.1.1, 8.1.3, 8.2.4, |
|автоматтандыру құралдарының    |      |   |8.2.5.        |
|мемлекеттік жүйесі. Негізгі ұғымдар|      |   |           |
|және құру принциптары. МЖП даму  |      |   |           |
|бағыттары және құрылымы.      |      |   |           |
|Автоматты реттеу объектілері.   |2      |   |8.1.1, 8.1.3.    |
|Реттеу объектілерінің қасиеттері  |      |   |           |
|және негізгі мінездемелері. Реттеу |      |   |           |
|объектілерінің мінездемелердің   |      |   |           |
|анықтамасы.            |      |   |           |
|Реттеу жүйелерінің топтастыру,   |2      |   |8.2.1, 8.2.3.    |
|статика және динамикасы. Реттеу  |      |   |           |
|принциптары және автоматты реттеу |      |   |           |
|жүйелерінің схемалары. Талдау   |      |   |           |
|мақсаттары және автоматты     |      |   |           |
|жүйелердің синтезі.        |      |   |           |
|Салқындатушы жүйелерді және    |6      |   |8.2.1, 8.2.3.    |
|конденсаторларды автоматтандыру.  |      |   |           |
|Тоңазытқыш қондырғылар автомат-  |      |   |           |
|тандырудың объектілері. Автомат-  |      |   |           |
|тандырудың негізгі мақсаттардың  |      |   |           |
|шешім тәсілдері.          |      |   |           |


2-і кестенің жалғасы
|1                 |2      |3  |           |
|Тоңазытқыш қондырғыларды      |4      |   |8.2.1, 8.2.3.    |
|автоматтандыруы. Поршеньді компрес-|      |   |           |
|сорлармен тоңазытқыш қондырғылардың|      |   |           |
|автоматтандыруы.          |      |   |           |
|Практикалық сабактар                 |           |
|Қысым өлшеуіне арналған құралдардың|2      |   |8.2.6        |
|контрукция және әрекет принцибының|      |   |           |
|оқып білу. Өлшеу қателік      |      |   |           |
|анықтамасы.            |      |   |           |
|Кедергі термометрлерінің контрукция|2      |   |8.2.6        |
|және әрекет принцибының,  және  |      |   |           |
|олардың екінші қайтара құралдарды |      |   |           |
|оқып білу.             |      |   |           |
|Бақылау және реттеу шығын     |2      |   |8.2.6        |
|құралдарының, және деңгей өлшеуіш |      |   |           |
|контрукция және принциптың    |      |   |           |
|әрекеттерің оқып білу.       |      |   |           |
|Термоэлектр түрлендіргіштердің   |2      |   |8.2.6        |
|контрукция және әрекет принцибының,|      |   |           |
|және олардың екінші қайтара    |      |   |           |
|құралдарды оқып білу.       |      |   |           |
|Кондуктометрикалық концентратомер |2      |   |8.2.6        |
|контрукция және әрекет принцибының |      |   |           |
|оқып білу.             |      |   |           |
|Тоңазытқыш қондырғының бөлек түйін |5      |   |8.2.6        |
|автоматтандыру схема құрастыруы.  |      |   |           |


   5   СТУДЕНТТЕРДІҢ  ӨЗДІК  ЖҰМЫСТАРЫНА   АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАРДЫҢ
ТІЗІМІ


   5.1 . Автоматты жүйелердің функционал элементтері.
   5.2 Бақылау және қорғау автоматты жүйелері.
   5.3 Дистанциялық тапсыру. Атқару механизмдар және реттеуші органдар
   5.4 Заттардың қасиеттерінің және құрам сигнал беруі және бақылау.
   5.5 Автоматты жүйелердің зерттеу әдістері. Автоматты реттеуіштер.
   5.6 Салқындау объектілерінде температуралардың  ұстаудың  негізгі
схемалары.
   5.7  Бұрандалық  компрессорлармен  тоңазытқыш   қондырғылардың
автоматтандыруы.
   5.8 Ортадан  тепкіш  компрессорлармен  тоңазытқыш  қондырғылардың
автоматтандыруы.


   6 ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТА


   3 кесте -Пән бойынша оқу-әдістемелік карта
|        |Такырыбы   |     |Көрнекі  |Өз  бетімен |Бақылау|
|        |       |     |қүралдар, |окып      |нысаны |
|        |       |     |ТСО,   |үйренуге    |    |
|        |       |     |плакаттар,|арналган    |    |
|        |       |     |зертханалы|сұрактар    |    |
|        |       |     |к такталар|        |    |
|Дәріс сабактар |Практикалық  |Зертханал|     |        |    |
|        |(семинар)   |ык    |     |        |    |
|        |сабактар   |сабактар |     |        |    |
|1        |0       |3    |4     |5       |6   |
|Кіріспе. Негізгі|       |     |     |        |Конспек|
|ұғымдармен   |       |     |     |        |т   |
|анықтамалар.  |       |     |     |        |    |
|Автоматты    |       |     |     |Автоматты   |Реферат|
|басқару     |       |     |     |жүйелердің   |.   |
|жүйелерінің құру|       |     |     |функционал   |ЗЖ есеп|
|принциптары.  |       |     |     |элементтері.  |беру  |
|Автоматика   |       |     |     |        |    |
|негізгі     |       |     |     |        |    |
|элементтері   |       |     |     |        |    |
|Технологиялық  |Технологиялық |     |     |Бақылау және  |Реферат|
|параметрлерді  |параметрлерді |     |     |қорғау     |.   |
|реттеу, бақылау |өлшеуіне   |     |     |автоматты   |ЗЖ есеп|
|және сигнал   |арналған   |     |     |жүйелері.   |беру  |
|беру.      |құралдардың  |     |     |        |    |
|        |контрукция  |     |     |        |    |
|        |және әрекет  |     |     |        |    |
|        |принцибының  |     |     |        |    |
|        |оқып білу.  |     |     |        |    |
|Өнеркәсіпті   |       |     |     |Дистанциялық  |Реферат|
|құралдардың және|       |     |     |тапсыру. Атқару|.   |
|автоматтандыру |       |     |     |механизмдар  |Конспек|
|құралдарының  |       |     |     |және реттеуші |т   |
|мемлекеттік   |       |     |     |органдар    |    |
|жүйесі     |       |     |     |        |    |
|Автоматты реттеу|       |     |     |Заттардың   |Реферат|
|объектілері   |       |     |     |қасиеттерінің |.   |
|        |       |     |     |және құрам   |Конспек|
|        |       |     |     |сигнал беруі  |т   |
|        |       |     |     |және бақылау. |    |
|Реттеу     |       |     |     |Автоматты   |Реферат|
|жүйелерінің   |       |     |     |жүйелердің   |.   |
|топтастыру,   |       |     |     |зерттеу    |Конспек|
|статика және  |       |     |     |әдістері.   |т   |
|динамикасы.   |       |     |     |Автоматты   |    |
|        |       |     |     |реттеуіштер.  |    |

3-і кестенің жалғасы
|1        |2       |3     |4    |5      |6    |
|Салқындатушы  |Тоңазытқыш   |     |     |Салқындау  |Реферат.|
|жүйелерді және |қондырғының  |     |     |объектілерінд|ЗЖ есеп |
|конденсаторларды|бөлек түйін  |     |     |е      |беру  |
|автоматтандыру. |автоматтандыру |     |     |температурала|    |
|        |схема     |     |     |рдың ұстаудың|    |
|        |құрастыруы   |     |     |негізгі   |    |
|        |        |     |     |схемалары  |    |
|Тоңазытқыш   |Тоңазытқыш   |     |     |Бұрандалық  |Реферат.|
|қондырғыларды  |қондырғының  |     |     |компрес-   |ЗЖ есеп |
|автоматтандыруы.|бөлек түйін  |     |     |сорлармен  |беру  |
|        |автоматтандыру |     |     |тоңазытқыш  |    |
|        |схема     |     |     |қондырғыларды|    |
|        |құрастыруы   |     |     |ң      |    |
|        |        |     |     |автоматтандыр|    |
|        |        |     |     |уы.     |    |
|        |        |     |     |Ортадан   |    |
|        |        |     |     |тепкіш    |    |
|        |        |     |     |компрес   |    |
|        |        |     |     |сорлармен  |    |
|        |        |     |     |тоңазытқыш  |    |
|        |        |     |     |қондырғыларды|    |
|        |        |     |     |ң      |    |
|        |        |     |     |автоматтандыр|    |
|        |        |     |     |уы.     |    |
   7  ОҚУ-ӨДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТІІЕН  ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ КАРТАСЫ


   4 кесте Оку-әдістемелік әдебиетпен камтамасыз етудін картасы
|Окулыктардын,     |Даналарлың  |Студенттердің   |Қамтамасыз етілу  |
|оку-әдістемелік    |саны     |саны       |пайызы       |
|күралдардын      |       |         |          |
|атауы         |       |         |          |
|1           |2       |3         |4         |
|Лунеев Д.Е. Основы  |       |         |          |
|автоматики и     |       |         |          |
|автоматизации     |       |         |          |
|производства на    |       |         |          |
|предприятиях и судах |       |         |          |
|рыбной промышленности.|       |         |          |
|– М., 1991      |       |         |          |
4-і кестенің жалғасы
|1           |2       |3         |4         |
|Ужанский В.С.     |       |         |          |
|Автоматизация     |       |         |          |
|холодильных машин и  |       |         |          |
|установок. – М., 1982 |       |         |          |
|Конторович В.И. Основы|       |         |          |
|автоматизации     |       |         |          |
|холодильных установок.|       |         |          |
|- М.: Пищевая     |       |         |          |
|промышленность, 1976 |       |         |          |
|Бекбаев А.Б.     |       |         |          |
|Автоматика және    |       |         |          |
|өндірістік процестерді|       |         |          |
|автоматтындыру.-Алматы|       |         |          |
|.: Білім, 1995. -288 б|       |         |          |
|Митин В.В. и др.   |       |         |          |
|Автоматика и     |       |         |          |
|автоматизация     |       |         |          |
|производственных   |       |         |          |
|процессов мясной и  |       |         |          |
|молочной       |       |         |          |
|промышленности. – М., |       |         |          |
|1987         |       |         |          |


    8 Әдебиеттер
   8.1 Негізгі әдебиеттер


   8.1.1 Лунеев Д.Е. Основы автоматики и автоматизации производства на
предприятиях и судах рыбной промышленности. – М., 1991
   8.1.2 Ужанский В.С. Автоматизация холодильных машин и установок. – М.,
1982
   8.1.3 Конторович В.И. Основы автоматизации холодильных установок. -
М.: Пищевая промышленность, 1976
   8.1.4  Бекбаев  А.Б.  Автоматика  және  өндірістік  процестерді
автоматтындыру.-Алматы.: Білім, 1995. -288 б


   8.2 Қосымша әдебиеттер


   8.2.1 Митин В.В. и др. Автоматика и автоматизация производственных
процессов мясной и молочной промышленности. – М., 1987
   8.2.2 Теплообменные аппараты, приборы автоматизации и  испытания
холодильных машин. Справочник М.:Легкая и пищевая промышленность.1984
   8.2.3 Кулаков М.В. Технологические измерения и приборы для химических
производств. – М.: Машиностроение, 1983. 423 с.
   8.2.4 Фарзане Н.Г., Илясов Л.В., Азим-заде А.Ю. Технологические
измерения и приборы. – М.: Высшая школа, 1989. 456 с.
   8.2.5 Лапшенков Г.И, Полоцкий Л.М. Автоматизация производственных
процессов в химической промышленности. –М.:Химия,1988. 287 с.
   8.2.6 Воробева Н.И Основы автоматизации тех. Процессов в мясной и
молочной промышленности. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983. 326с.
   8.2.7 Основы автоматизации тех. Процессов пищевых производств./ Под
ред. В.А. Соколова.- М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983. 397 с.
   8.2.8 Холодильные машины. Справочник /Под ред. А.В. Быкова.-М.:Легкая
и пищевая промышленность, 1982.- 224 с.

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть