Файл қосу


Қазіргі уақыттағы иммундықмоделдеуде қолданылатың пробиотиктер|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТІРЛІГІ         |
|СЕМЕЙ қ. ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ          |
|                |ОӘК      |ПОӘК 042.18-24.1.58  |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты      |       |/01. 2013       |
|ПОӘК              |№1 баспасы  |            |
|оқытушыларға арналған «Қазіргі |28.08.2013  |            |
|уақыттағы иммундықмоделдеуде  |       |            |
|қолданылатың          |       |            |
|пробиотиктер»пәнінің      |       |            |
|бағдарламасы          |       |            |


   «Қазіргі уақыттағы иммундықмоделдеуде қолданылатың пробиотиктер»            Пәнінің оқу-әдістемелік кешені

 6М120100 – «Ветеринариялық медицина» мамандығы магистранттарына арналған           Оқытушыға арналған бағдарламасы                          Семей
                 2013


      Алғы сөз

  1. ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ:

   Құрастырушы_____________Тойкина  Г.Н.  «Ветеринариялық  медицина»
   кафедрасының м.а. профессорі


   «____» _______________2013 ж.

  2.ТАЛҚЫЛАНДЫ
2.1. «Ветеринариялық медицина» кафедрасының мәжілісінде

    «  »          2013  жылы №   хаттама.
   Кафедра меңгерушісі            Г.Н. Тойкина
2.2. Аграрлық факультетының оқу-әдістемелік бюросінің мәжілісінде

    «___»____________2013жылы, №____хаттама
     төраға                            А.В.
Тлеубаева

  3.БЕКІТІЛДІ
Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесі мәжілісінде бекітілді және баспаға
ұсынылды    «___»____________2013  жыл, №____ хаттама
   ОӘК төрағасы, проректор             Г.К. Искакова


   4.БІРІНШІ РЕТ ЕҢГІЗІЛГЕН

           Мазмұны

1. Қолданылу аумағы

2. Нормативтік сілтемелер

3. Жалпы жағдайлары

4. Оқу пәнінің (модулдің) мазмұны

5. Магистранттардың өздік жұмыстарының тақырыптары

6. Пән бойынша оқу- әдістемелік картасы

7. Оқу - әдістемелік әдебиетінің қамтамасыз ету картасы

8. Әдебиет
   1. Қолдану аумағы:
    «Қазіргі уақыттағы иммундықмоделдеуде  қолданылатың пробиотиктер»
пәні бойынша дайындалған оқу-әдістемелік кешен 6М120100 – «Ветеринариялық
медицина» мамандығының магистранттарға арналған. Пәннің жалпы мазмұнымен,
оның мамандық бойынша жұмыс істегенде қажеттілігімен және келелілігімен,
пән саясатымен және оқу барысында  студенттердің  алатын  тәжірибелік
іскерліктерімен таныстырады. Оқу-әдістемелік кешен пәнді оқып-игерудегі
негізгі нұсқаулық құжат болып саналады.

   2.Нормативтік сілтемелер

    «Қазіргі уақыттағы иммундықмоделдеуде  қолданылатың пробиотиктер»
пәні бойынша оқытушыға арналған берілген жұмыс оқу бағдарламасы берілген
пән бойынша оқу процесін ұйымдастыру ретін келесі құжаттардың талаптарына
және ұсыныстарына сай белгілейді:

   -   Мемлекеттік жалпы міндетті білім беру стандарты;

   -   6М120100 «Ветеринариялық медицина» мамандығының типтік оқу
жоспары;

   -   СТУ 042-ГУ-4-2013 университеттің  стандарты  «Пәннің  оқу-
әдістемелік кешенін әзірлеу және рәсімдеуінің жалпы талаптары;

   -   ДП 042-1.01-2013 «Пәннің оқу-әдістемелік кешенін құрылымы және
мазмұны» атты құжатнамалық рәсімі.

   3. Жалпы ереже

    Тойкина Г.Н. – малдәрігерлік ғылымдарының кандидаты, Семей қ.
    Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің м.а. профессорі;
Кафедра – «Ветеринариялық медицина»;
Байланыс ақпараты- тел. 53-19-20, №6 оқу ғимараты, кабинет;
Сабақ өткізу орны- аудиториялар 204, 203, 201.
Пәннің  атауы  «Қазіргі  уақыттағы  иммундықмоделдеуде   қолданылатың
пробиотиктер»

3.1. Пән мазмұнының қысқаша сипаттамасы

    «Қазіргі уақыттағы иммундықмоделдеуде  қолданылатың пробиотиктер»
пәні ветеринария  бағытында  әр  түрлі  жануарлардың  ауруларын  жаңа
иммуностимуляторлар мен биопробиотиктермен емдеу, алдын алу және басқа да
шараларды қолдануға болады.

   Соңғы жылдары мал организмінде дамитын иммундық жетіспеушілікке деген
қызығушылық теориялық және тәжірибелік жағынан  ветеринария  саласында
маңызды орын алуда.
   3.2. Пәннің негізгі мақсаты: жануарлардың ауруларын анықтап  қазіргі
кездегі жаңа  иммундықмоделдеуделер мен  пробиотиктер қолдануды үйрету.
Жинақтап және талқылап, әсер етуші факторлардан жануарлар организмдерінің
 анатомиялық-физиологиялық ерекшеліктерін  бағалау және қажетті  жаңа
иммуностимуляторлар мен пробиотиктерді қарастыру.
   3.3. Пәнді оқытудың негізгі міндеті  келесі мәселелерді зерттеу
болып табылады;

  - пробиотигінің малдың ауруларын алдын алу және емдеу кезіндегі және
   басты әсерімен танысу;
  - Иммунитеттегі процесстерді модульдеуші дәрілік заттармен танысу;
  - Кең спектрлі әсері бар эндогенді интерферонның қасиеттерімен танысу;
  - Организмдегі асқын тотықсызданудан торша мембранасын жағымсыз әсерден
   қорғайтын механизмдерді зерттеу.
БІЛУІ КЕРЕК:
- Адаптогенді және антистресстік препараттардың қасиетін зерттеген кезде
стресс-реакцияның емдеу механизмін зерттеп білуі керек;
-Жаңа   иммуностимуляторлар  мен   биопробиотиктердің   организмнің
физиологиялық  және   патологиялық   жағдайларындағы   әсерлерінің
ерекшеліктерін, олардың сипаттамасын, әсер ету  механизмін,  қолдануға
болатын және болмайтын жағдайларын білуі керек.
ИГЕРУІ КЕРЕК:
  Малдардың ауруларың тексеру;
  Лабораториялық диагностикумдармен  жұмыс істеу;
  Жаңа препараттар, құралдармен  жұмыс істеу;
  Жаңа  иммуностимуляторлар мен  биопробиотиктерді  жан-жақты  теория
  жүзінде  игеруі керек.
ІСТЕЙ БІЛУІ КЕРЕК:
  Ауру малды өздігінен тексеруді;
  Малдың ауруын нақтылы  анықтауды;
  Ауру малды  жан-жақты  емдеуді;
  Аурудың  алдын  алу  жөнінде  жоспарлы  істерді  ұйымдастыруды;
Курстың пререквизиттері:
   • Микробиология вирусологиямен
   • Фармакология токсикологиямен


  4. Оқытушылар үшін жұмыс оқу бағдарламасының мазмұны

      Жұмыс оқу жоспарынан көшірме

                            1 Кесте

|курс |семестр                       |кредит |
|1.  |              2            |  3  |
|   |Модуль 1.                      |    |
|1.  |Кіріспе                       |2   |
|2.  | Иммундық жүйе. Жалпы түсініктеме.         |2   |
| 3.  |Бірінші қатардағы иммунодефицит.          |2   |
| 4.  |Екінші қатардағы иммундық жеткіліксіздіктер     |2   |
|5.  |Қарсы денелердің пассивті түрде берілуінің бұзылуы. |2   |
|6.  |Вирус тудыратын иммуносупрессияның механизмі.    |2   |
|   |Модуль 2                      |    |
| 7  |Клиникалық-иммунологиялық диагностика әдістері.   |2   |
|8.  |Иммундық жүйенің функционалдық белсенділігінің   |2   |
|   |бұзылуын зерттеудің жаңа әдістері.         |    |
|9.  |Иммунокоррекцияның стратегиясы.           |2   |
|10.  |Пробиотиктердің классификациясы.          |2   |
|11.  |Пробиотиктердің иммундық жүйеге әсері және     |2   |
|   |қолданылуы.                     |    |
|   |Модуль 3                      |    |
|12.  |Ферментті-пробиотикті қосымша азықтар.       |2   |
|13.  |Дәрілік заттардың әсер ету уақытын ұзарту үшін   |2   |
|   |қолданылатын жаңа биоцидті құрамдар.        |    |
|14.  |Табиғи иммуномодуляторлардың организмге әсерлерін  |2   |
|   |функционалды клиникалық бағалау.          |    |
|15.  |Иммунодепрессанттар.                |2   |
|   |Барлығы                       |30   |


            Лабораториялық – тәжірибе сабақ

                  3 кесте

|№   |Тәжірибелік сабақтардың тақырыптары           |Сағат |
|п/п  |                             |    |
|1.  |              2               |  3  |
|   |Модуль 1.                        |    |
|1.  |«Ветом 1.1» пробиотигін диарея белгісімен өтетін     |1   |
|   |асқазан-ішек ауруларында қолдану.            |    |
|2.  |Ауылшаруашылық малының ауруларын емдеуде қолданылатын  |1   |
|   |қазіргі кездегі әдістер және препараттар.        |    |
|3.  |Cүттілікті жоғарлататын және сүттің сапасын жақсартатын |1   |
|   |жаңа препараттар.                    |    |
|4.  |«Гемобаланс» препаратының кешенді қолданудың буаз биенің |1   |
|   |қанының иммунологиялық көрсеткіштеріне әсері.      |    |
|5   |Қорытынды сабақ                     |1   |
|   |Модуль 2                         |    |
|6.  |Пробиотиктерді антибиотиктердің орнына қолдану.     |1   |
|   |Бұзаулардың эндогенді интерферонының иммуномоду яциялық |    |
|   |қасиеттері. Жаңа туған төлдердің іш өтуін пробиотиктермен|    |
|   |алдын-алу.                        |    |
|7.  |Несеп қышқылды диатезды емдеуде селен мен токоферолды  |1   |
|   |пробиотиктермен бірге қолдану. Азықтық антибиотиктер ,  |    |
|   |пробиотиктер , қышқылдатқыштар және олардың ферментермен |    |
|   |кешендерінің жұмыртқа өндіруде қолдану.         |    |
|8.  |Азықтық қосымшалар. Антиоксиданттар. Иттерді       |1   |
|   |антистресстік препараттармен емдеу.           |    |
|9   |Қорытынды сабақ                     |1   |
|   |Модуль3                         |1   |
|10.  |Иммуномодуляторлар. Балапан-бройлерді өсіру кезінде   |1   |
|   |«Бацилл» және «Моноспорин» азықтық қосымшалардың     |    |
|   |тиімділігі.                       |    |
|11.  |Балапандардың жарықтық стресс жағдайы кезінде малон   |1   |
|   |қышқылының витамин сақтаушы әсері.            |    |
|12.  |Иммундық статус және жаңа туған төлдер мен торайлардың  |1   |
|   |инфекциялық аурулар.                   |    |
|13  |Жануарлардың селен жетіспеушілігін емдеу және алдын-алу. |1   |
|14.  |Қой организмінің табиғи төзімділігіне лигфолдың әсері.  |1   |
|15  |Қорытынды сабақ                     |1   |
|   |барлығы                         |15   |


       5. Магистранттардың өзіндік жұмыссының тақырыптары

                  4 кесте

|№   |Сабақ тақырыбтары және  олардың мазмұны        |Сағат |
|п/п  |                             |    |
|1.  |              2               |  3  |
|1.  |Ветом пробиотиктердің тарихы Ветом пробиотиктердің    |3   |
|   |топтары                         |    |
|2.  |Қой организмінің табиғи төзімділігіне лигфолдың әсері.  |3   |
|   |Жануарлардың селен жетіспеушілігін емдеу және алдын-алу. |    |
| 3.  |Иммундық статус және жаңа туған төлдер мен торайлардың  |3   |
|   |инфекциялық аурулар.                   |    |
| 4.  |Иммуномодуляторлар. «Моноспорин» азықтық қосымшалардың  |3   |
|   |тиімділігі.                       |    |
|5.  |Азықтық қосымшалар. Құстардың микро- макроэлементтер   |3   |
|   |жетіспеушілігін емдеу және алдын-алу.          |    |
|6.  |Жануарлардың микроэлементтер жетіспеушілігін емдеу және |3   |
|   |алдын-алу.                        |    |
| 7  |Төлдердің стресс жағдайы кезінде малон қышқылының витамин|3   |
|   |сақтаушы әсері.                     |    |
|8.  |Қазіргі кездегі иммуномодуляторлар , оларды қолданудың  |6   |
|   |негізгі ережелері.                    |    |
|9.  |Клиникалық тәжірибеде иммунодиагностика және       |6   |
|   |иммунокоррекция.                     |    |
|10.  |Иммуностимуляциялық терапияның мәселелері. Азықтық    |6   |
|   |қоспалар (қосымшалар).                  |    |
|11.  |Қазіргі кездегі иммунокоррекцияның малдәрігерлігіндегі  |3   |
|   |аспектысы.                        |    |
|12  |Пробиотиктерді антибиотиктердің орнына қолдану      |3   |
|13  |«Моноспорин» және «Бацилл» пробиотиктері.        |3   |
|14  |Несеп қышқылды диатезды емдеуде селен мен токоферолды  |3   |
|   |пробиотиктермен бірге қолдану              |    |
|15  |Азықтық қосымшалар Малдардың стресс жағдайы кезінде малон|3   |
|   |қышқылының витамин сақтаушы әсері.            |    |
|   |барлығы                         |45   |


  1. 6. Пәннің оқу-әдістемелік картасы   |   | Тақырып            |Мақсат және|Орындау,|Балл |Бақылау |Өткiзу|
|Жұмыс|                |тапсырманың|аптаның |   |формасы |мерзiм|
|тарды|                |мазмұныды |ұзақтығы|   |    |, апта|
|ң  |                |      |    |   |    |   |
|түрле|                |      |    |   |    |   |
|рi  |                |      |    |   |    |   |
|Модуль 1                                    |
|тәжир|«Ветом 1.1» пробиотигін диарея |1 тақырып. |1    |5  |конспект|1   |
|   |белгісімен өтетін асқазан-ішек |Бақ.сур.  |    |   |    |   |
|   |ауруларында қолдану.      |      |    |   |    |   |
|тәжир|Ауылшаруашылық малының     |2 тақырып. |2    |5  |сурау  |2   |
|   |ауруларын емдеуде қолданылатын |Бақ.сур.  |    |   |    |   |
|   |қазіргі кездегі әдістер және  |      |    |   |    |   |
|   |препараттар.          |      |    |   |    |   |
|тәжир|Cүттілікті жоғарлататын және  |3 тақырып. |3    |5  |сурау  |3   |
|   |сүттің сапасын жақсартатын жаңа|Бақ.сур.  |    |   |    |   |
|   |препараттар.          |      |    |   |    |   |
|тәжир|«Гемобаланс» препаратының   |3 тақырып. |3    |5  |сурау  |3   |
|   |кешенді қолданудың буаз биенің |Бақ.сур.  |    |   |    |   |
|   |қанының иммунологиялық     |      |    |   |    |   |
|   |көрсеткіштеріне әсері.     |      |    |   |    |   |
|Модуль 2                                    |
|тәжир|Пробиотиктерді антибиотиктердің|4 тақырып. |4    |5  |сурау  |4   |
|   |орнына қолдану. Бұзаулардың  |Бақ.сур.  |    |   |    |   |
|   |эндогенді интерферонының    |      |    |   |    |   |
|   |иммуномоду яциялық қасиеттері. |      |    |   |    |   |
|   |Жаңа туған төлдердің іш өтуін |      |    |   |    |   |
|   |пробиотиктермен алдын-алу.   |      |    |   |    |   |
|тәжир|Несеп қышқылды диатезды емдеуде|5 тақырып. |5    |5  |Конспект|5   |
|   |селен мен токоферолды     |Бақ.сур.  |    |   |    |   |
|   |пробиотиктермен бірге қолдану. |      |    |   |    |   |
|   |Азықтық антибиотиктер ,    |      |    |   |    |   |
|   |пробиотиктер , қышқылдатқыштар |      |    |   |    |   |
|   |және олардың ферментермен   |      |    |   |    |   |
|   |кешендерінің жұмыртқа өндіруде |      |    |   |    |   |
|   |қолдану.            |      |    |   |    |   |
|тәжир|Азықтық қосымшалар.      |6 тақырып. |6    |5  |кроссвор|6   |
|   |Антиоксиданттар. Иттерді    |Бақ.сур.  |    |   |д    |   |
|   |антистресстік препараттармен  |      |    |   |    |   |
|   |емдеу.             |      |    |   |    |   |
|Модуль 3                                    |
|тәжир|Иммуномодуляторлар.      |8 тақырып. |8    |5  |кроссвор|8   |
|   |Балапан-бройлерді өсіру кезінде|Бақ.сур.  |    |   |д    |   |
|   |«Бацилл» және «Моноспорин»   |      |    |   |    |   |
|   |азықтық қосымшалардың     |      |    |   |    |   |
|   |тиімділігі.          |      |    |   |    |   |
|тәжир|Балапандардың жарықтық стресс |9 тақырып. |9    |5  |сурау  |9   |
|   |жағдайы кезінде малон     |Бақ.сур.  |    |   |    |   |
|   |қышқылының витамин сақтаушы  |      |    |   |    |   |
|   |әсері.             |      |    |   |    |   |
|тәжир|Иммундық статус және жаңа туған|10 тақырып.|10   |5  |сурау  |10  |
|   |төлдер мен торайлардың     |Бақ.сур.  |    |   |    |   |
|   |инфекциялық аурулар.      |      |    |   |    |   |
|тәжир|Жануарлардың селен       |11 тақырып.|11   |5  |сурау  |11  |
|   |жетіспеушілігін емдеу және   |Бақ.сур.  |    |   |    |   |
|   |алдын-алу.           |      |    |   |    |   |
|тәжир|Қой организмінің табиғи    |12 тақырып.|12   |5  |Конспект|12  |
|   |төзімділігіне лигфолдың әсері. |Бақ.сур.  |    |   |    |   |
7. Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы

                    6 Кесте

|Оқулықтар, оқу-әдістемелік    |Жалпы саны|Студенттер |Қамтамасыз етілу|
|әдебиеттердің аттары       |     |саны    |пайызы,%    |
|1.К.Н.Қожанов. «Ветеринариялық  |50    |22     |100       |
|фармакология». – Алматы, 2008.  |     |      |        |
|2.Б.Д.Айтжанов. «Фармакология». – |50    |22     |100       |
|Алматы, 2006.           |     |      |        |
|3 Бірінші Евразия ветеринария   |1     |22     |-        |
|конгрессі. 2007. с. 69-72     |     |      |        |
|4. К.Н. Қожанов Малдың ішкі    |100    |22     |100       |
|жұқпалы емес аурулары /қосымша оқу|     |      |        |
|құралы/, Семей, 2005 ж.      |     |      |        |
|5.Соколов В.Д., Фармокология 1977 |20    |22     |90       |
|6.Столяров И.Д. Иммунодиагностика |2     |22     |10       |
|и иммунокоррекция в клинической  |     |      |        |
|практике. СПб:Сотис, 1999 ж    |     |      |        |
|7.В.М. Субботин «Современные   |2     |22     |10       |
|лекарственные вещества в     |     |      |        |
|ветеринарии». 2003 ж       |     |      |        |
|8. В.М. Данилевский Практикум по |100    |22     |100       |
|внутренним незаразным болезням  |     |      |        |
|сельскохозяйственных животных М. |     |      |        |
|«Колос» 1992 г.          |     |      |        |
|9 . В.М. Данилевский. Внутренние |100    |22     |100       |
|незаразные болезни        |     |      |        |
|сельскохозяйственных животных М. |     |      |        |
|«Колос» 1992 г.          |     |      |        |


                8. Әдебиеттер

«Қазіргі уақыттағы иммундықмоделдеуде  қолданылатың пробиотиктер» курсын
оқуда алғашқы көздер, яғни заңнамалық оқу әдебиеттер маңызды роль атқарады.
«Қазіргі уақыттағы иммундықмоделдеуде  қолданылатың пробиотиктер» пәнін
оқуда нарықтық басқаруды жетілдіру бағыттарын анықтайтын нарық шартында
басшылықты экономикалық әдіспен иемдену заңнамалық органдар шешімдеріне
сүйену керек.
Ұсынылатын әдебиеттер:

    1. К.Н.Қожанов. «Ветеринариялық фармакология». – Алматы, 2008.
    2. Б.Д.Айтжанов. «Фармакология». – Алматы, 2006.
    3. Евразия ветеринария конгрессі. 2010. с. 69-72.

Қосымша әдебиеттер:

    1. Қожанов К.Н. Малдың ішкі жұқпалы емес аурулары- /қосымша оқу
      құралы/, Семей, 2005 ж.
    2. Соколов В.Д., Фармокология 1977
    3. Столяров И.Д. Иммунодиагностика и иммунокоррекция в клинической
      практике. СПб:Сотис, 1999 ж
    4.  В.М.  Субботин  «Современные  лекарственные  вещества  в
      ветеринарии». 2003 ж
    5. Внутренние незаразные болезни сельскохозяйственных животных/
      Б.М. Анохин , В.М.Данилевский , Л.Г.Замарин и др.; Под редакцией
      В.М.Данилевского- М.; Агропромиздат , 1991
    6. В.М. Данилевский Практикум по внутренним незаразным болезням
      сельскохозяйственных животных М. «Колос» 1992 г.

Пәндер
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть