Файл қосу


Тәжірибелік сабақтар|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ                        |
|БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ                       |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ                     |
|МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ                         |
|3 деңгейдегі СМЖ құжаты  |ПОӘК       |              |
|              |         |              |
|              |         |              |
|              |         |ПОӘК 042-18-9.1.37/02-2014 |
|ПОӘК            |18.09.2013 ж.   |              |
|«Сапа менеджменті жүйесі» |№ 1 басылымның  |              |
|пәнінен студенттерге    |орнына 11.09.2014 |              |
|арналған пәннің      |ж.        |              |
|бағдарламасы        |№ 2 басылым    |              |
            ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


          5В072900 «Құрылыс» мамандығы бойынша


           «Сапа менеджменті жүйелері» пәнінен

              СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН
               ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

                  Семей


                   2014                 Алғы сөз


  1 ӘЗІРЛЕГЕН
  Құрастырушы ___________ 29.08.2014 ж.,  С. Төлеубекова, «Стандарттау
және биотехнология» кафедрасының аға оқытушысы, т.ғ.к.
  2 ТАЛҚЫЛАҒАН
  2.1 Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік  университетінің
«Стандарттау және биотехнология» кафедрасының отырысында


  «29» ___08____2014 ж., № 1 хаттама


  Кафедра меңгерушісі ___________ Ж. Кәкімова


  2.2 Инженерлі-технологиялық факультеттің оқу-әдістемелік  бюросының
мәжілісінде


  «05» ___09____2014 ж., № 1 хаттама


  Төрайымы_____________С. Төлеубекова


  3 БЕКІТІЛГЕН
  Университеттің  Оқу-әдістемелік  кеңесінің  мәжілісінде  шығаруға
мақұлданған және ұсынылған


  «11» ___09___2014 ж., № 1 хаттама


  Оқу-әдістемелік кеңесінің төрайымы,
                                  проректор
___________ Г. Искакова
  4 «18» __09__2013 ж. № 1 БАСЫЛЫМНЫҢ ОРНЫНА ЕНГІЗІЛГЕН                  Мазмұны  |1  |Жалпы ережелер                          |4  |
|2  |Пәннің мазмұны мен сабақтардың түрлері бойынша сағаттарды үлестіру|5  |
|3  |Пәнді меңгеруге арналған әдістемелік ұсыныстар          |7  |
|4  |Курстың форматы                          |8  |
|5  |Курстың саясаты                          |8  |
|6  |Бағаларды қою саясаты                       |8  |
|7  |Әдебиеттер                            |10 |1 Жалпы ережелер
  1.1 Оқытушылар мен пән туралы жалпы мәліметтер
Төлеубекова Сандуғаш Сайлауқызы, аға оқытушы
«Стандарттау және биотехнология» кафедрасы
Қатынасу ақпараты тел.35-46-02, оқу ғимараты № 9, № 304 кабинеті
Сабақ өткізілетін орындары - № 318, 303 аудиториялар
Пән бойынша кредитердің саны 3

  1.2 Пәннің қысқаша мазмұны
  Пәннің мақсаттары болып білім алушыларға стандарттау ғылымы және сапа
жүйесін басқару жөнінідегі түсінік беру; білім алушыларды Халықаралық
стандарттау жөніндегі ұйым (ISO) әзірленген сапа жүйелері және оларды
басқару бойынша Халықаралық стандарттарымен таныстыру; студенттерге ИСО
9000 сериялы стандарттармен жұмыс істеу, олардың өздерінің тәжірибелік
жұмыстарында қолдану жөніндегі дағдылар беру болып табылады.

  1.3 Осы курстың мақсаты білім алушыларды пәндік саламен таныстыру болып
табылады.


  1.4  Осы курсты оқудың негізгі міндеті білім алушыларға ИСО 9000
сериялы  стандарттармен  жұмыс  істеу,  олардың  талаптарын  өздерінің
тәжірибелік жұмыстарында қолдану жөнінде дағдылар беру болып табылады.


  1.5 Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы білуі керек:
  Білуі керек:
 - сапа менеджментінің жүйелері жөнінде;
 - сапа менеджменті жүйесін құрудың негізгі принциптері жөнінде.
   Игеруі керек:
 - сапа менеджмент жүйесінің стандарттары мен өзге  де  нормативтік
  құжаттамаларын, әдістемелік материалдарды;
 - сапа менеджмент жүйесі саласындағы стандарттарды және ведомствоаралық
  және ведомстволық бақылау жүйесін;
 - стандарттармен жұмыс істеуді.
   Меңгеру керек: пәннің дәрістік және методикалық материалдарын.
   Істеуі керек:
-  стандарттау  жұмыстарын  жобалау  және  өткізу  үшін  компьютерлік
технологияларды.
   Ойлау керек:
 - сапа менеджмент жүйесі саласындағы отандық және шет елдік тәжирибені
  зерттеу және тануды.
   Болу керек:
 - ИСО 9000 сериялы сапа менеджмент жүйесінің стандарттарын.
   Алу керек:
 - стандарттау әдістерін қолдануды;
 - кәсіпорында қолданылатын стандарттар және басқа нормативтік құжаттарды
  жүйелі түрде тексеруді.


  1.6 Курстың пререквизиттері:
  1.6.1 Стандарттау;
  1.6.2 Сертификаттау;
  1.6.3 Өнімнің сапасын бақылау мен басқарудың статистикалық әдістері.


   1.7 Курстың постреквизиттері:
   1.7.1 Стандарттар мен нормативтік құжаттаманы жасау технологиясы;
   1.7.2 Сапа аудиті.


  2 Пәннің мазмұны және сабақтар бойынша сағаттарды үлестіру


                                   1 кесте
|Тақырыптың атауы             |Сағаттар саны           |
|                     |дс |стс  |баоөж |баөж  |әдебиетт|
|                     |  |   |   |    |ер   |
|1                    |2  |3   |4   |5    |6    |
|Дәріс сабақтары                               |
|Модуль 1. Сапаны қамтамасыз етудің маңыздылығы                |
|Сапаны қамтамасыз етудің даму кезеңдері | 1 |   |   |2,5   |7.1.1  |
|                     |  |   |   |    |7.1.7  |
|Сапа менеджмент жүйесі          | 1 |   |   |2,5   |7.1.1  |
|                     |  |   |   |    |7.1.7  |
|Сапа менеджментінің қазіргі заманғы   |1  |   |   |2,5   |7.1.1  |
|концепциялары              |  |   |   |    |7.1.7  |
|Сапа менеджмент жүйесінің ИСО 9000    |1  |   |   |2,5   |7.1.2  |
|сериялы стандарттар талабына сәйкестігі |  |   |   |    |7.2.1  |
|Сапа менеджмент жүйесінің негізгі    |2  |   |   |2,5   |7.1.7  |
|принциптері               |  |   |   |    |    |
|МОДУЛЬ 2. Сапа менеджмент жүйесіне қойылатын талаптар            |
|Сапа менеджмент жүйесіне қойылатын    |1  |   |   |2,5   |7.2.2  |
|талаптар                 |  |   |   |    |    |
|Сапа менеджмент жүйесін құжаттандыру   |1  |   |   |2,5   |7.1.7  |
|Қазақстан Республикасында сапа менеджмент|2  |   |   |2,5   |7.1.7  |
|жүйесін енгізу және сертификаттау    |  |   |   |    |    |
|Сапаға қатысты ұлттық мадақтаулар және  |1  |   |   |2,5   |7.1.1  |
|олардың белгіленуі            |  |   |   |    |7.1.7  |
|мОДУЛЬ 3. Сапа менеджмент жүйесін жақсарту                  |
|Сапа менеджмент жүйесін жақсарту бойынша |2  |   |   |2,5   |7.2.3  |
|ұсыныстар                |  |   |   |    |    |
|1                    |2  |3   |4   |5    |6    |
|Сапа жүйесін бағалау және сертификаттау |1  |   |   |2,5   |7.1.7  |
|бойынша нүктелер мен ұйымдар       |  |   |   |    |    |
|Сапаны басқарудың халықаралық тәжірибесі |1  |   |   |2,5   |7.1.7  |
|Тәжірибелік сабақтар                             |
|Модуль 1. Сапаны қамтамасыз етудің маңыздылығы                |
|№ 1-2 тәжірибелік сабақтар. ҚР СТ ИСО  |  |2   |1,5  |2,5   |7.2.1  |
|9000 «Сапа менеджмент жүйесі. Негізгі  |  |   |   |    |    |
|ережелер және сөздік». Өнім сапасын   |  |   |   |    |    |
|жақсартуды және сапаны басқаруды     |  |   |   |    |    |
|қамтамасыз етудің негізгі терминдерінің |  |   |   |    |    |
|мазмұнын ашу               |  |   |   |    |    |
|№ 3-4 тәжірибелік сабақтар. ҚР СТ ИСО  |  |2   |1,5  |2,5   |7.2.1  |
|9000 «Сапа менеджмент жүйесі. Негізгі  |  |   |   |    |    |
|ережелер және сөздік». Сапаға қатысты  |  |   |   |    |    |
|терминдердің мазмұнын ашу        |  |   |   |    |    |
|№ 5-6 тәжірибелік сабақтар. ҚР СТ ИСО  |  |2   |1,5  |2,5   |7.2.1  |
|9000 «Сапа менеджменті жүйесі. Негізгі |  |   |   |    |    |
|ережелер және сөздік». Менеджментке   |  |   |   |    |    |
|қатысты терминдердің мазмұнын ашу    |  |   |   |    |    |
|№ 7-8 тәжірибелік сабақтар. ҚР СТ ИСО  |  |2   |1,5  |2,5   |7.2.1  |
|9000 «Сапа менеджменті жүйесі. Негізгі |  |   |   |    |    |
|ережелер және сөздік». Ұйымға қатысты  |  |   |   |    |    |
|терминдерді терминдердің мазмұнын ашу  |  |   |   |    |    |
|№ 9-10 тәжірибелік сабақтар. ҚР СТ ИСО  |  |2   |1,5  |2,5   |7.2.2  |
|9001 «Сапа менеджменті жүйесі. Талаптар» |  |   |   |    |    |
|мазмұнымен танысу            |  |   |   |    |    |
|МОДУЛЬ 2. Сапа менеджмент жүйесіне қойылатын талаптар            |
|№ 11-12 тәжірибелік сабақтар. ҚР СТ ИСО |  |2   |1,5  |2,5   |7.2.3  |
|9004 «Сапа менеджменті жүйесі. Қызметті |  |   |   |    |    |
|жақсарту жүйесі жөніндегі ұсыныстар»   |  |   |   |    |    |
|стандартының мазмұнымен танысу      |  |   |   |    |    |
|№ 13-14 тәжірибелік сабақтар. ҚР СТ ИСО |  |2   |1,5  |2,5   |7.2.3  |
|19011 «Сапа менеджменті жүйесіне     |  |   |   |    |    |
|және/немесе экологиялық менеджментіне  |  |   |   |    |    |
|аудит жүргізу бойынша басқарушы     |  |   |   |    |    |
|нұсқаулар» стандартының мазмұнымен танысу|  |   |   |    |    |
|№ 15-16 тәжірибелік сабақтар. Сапа    |  |2   |1,5  |2,5   |7.1.7  |
|менеджмент жүйесінің негізгі принциптері.|  |   |   |    |    |
|1 принцип – тұтынушыға бейімделу     |  |   |   |    |    |
|№ 17-18 тәжірибелік сабақтар. Сапа    |  |2   |1,5  |2,5   |7.1.7  |
|менеджмент жүйесінің негізгі принциптері.|  |   |   |    |    |
|2 принцип – басшылық жетекшілігі     |  |   |   |    |    |
|№ 19-20 тәжірибелік сабақтар. Сапа    |  |2   |1,5  |2,5   |7.1.7  |
|менеджмент жүйесінің негізгі принциптері.|  |   |   |    |    |
|3 принцип – қызметкерлерді қызықтыру   |  |   |   |    |    |
|мОДУЛЬ 3. Сапа менеджмент жүйесін жақсарту                  |
|№ 21-22 тәжірибелік сабақтар.Сапа    |  |2   |1,5  |2,5   |7.1.7  |
|менеджмент жүйесінің негізгі принциптері.|  |   |   |    |    |
|4 принцип                |  |   |   |    |    |
|1                    |2  |3   |4   |5    |6    |
|№ 23-24 тәжірибелік сабақтар. Сапа    |  |2   |1,5  |2,5   |7.1.7  |
|менеджмент жүйесінің негізгі принциптері.|  |   |   |    |    |
|5 принцип – менеджментке жүйелік келісім |  |   |   |    |    |
|№ 25-26 тәжірибелік сабақтар. Сапа    |  |2   |1,5  |2,5   |7.1.7  |
|менеджмент жүйесінің негізгі принциптері.|  |   |   |    |    |
|6 принцип – ұдайы жақсарту        |  |   |   |    |    |
|№ 27-28 тәжірибелік сабақтар. Сапа    |  |2   |1,5  |2,5   |7.1.7  |
|менеджмент жүйесінің негізгі принциптері.|  |   |   |    |    |
|7 принцип – фактілерге негізделген    |  |   |   |    |    |
|шешімдерді қабылдау           |  |   |   |    |    |
|№ 29-30 тәжірибелік сабақтар. Сапа    |  |2   |1,5  |2,5   |7.1.7  |
|менеджмент жүйесінің негізгі принциптері.|  |   |   |    |    |
|8 принцип – жеткізушілермен өзара тиімді |  |   |   |    |    |
|қатынастар                |  |   |   |    |    |
|Барлығы:                 |30 |15  |22,5 |67,5  |    |


  3 Пәнді меңгеруге арналған әдістемелік ұсыныстар


  Пәнді жақсы меңгеру үшін білім алушы алдымен  7-бапта  берілген
әдебиеттерді іздеп, олармен танысуы керек. Ары қарай берілген тақырыптар
бойынша өз кезегімен жаңағы әдебиеттерден материал іздеп, оны өз бетімен
оқуы керек. Сонымен, сабаққа келген білім алушы, онда қай  тақырып
талданылатыны туралы хабарлы болуы  керек  және  тақырыптың  негізгі
жағдайларын алдын ала оқып алуы керек.
  Курстың бір бөлігі семестр бойы білім алушылардың өзіндік жұмыстарына
келеді.
  Өздік жұмыс «Сапа менеджменті жүйесі» пәнінде маңызды  бөлігі болып
табылады және де басқа аудиториялық дайындықпен толтырылады. Өздік жұмыста
бөлек әр түрлі теориялық бөлімдерді оқуда, тақырыптар бойынша есептерді
шығарғанда, сонымен қатар есептік-графикалық тапсырмаларды және жеке сұрақ
қатарларын ғылыми оқыту кірістіріледі. Өздік жұмысқа бақылау ауызша түрде
және жазбаша сұрау, коллоквиум, тест, есептік-графиктік жұмыстарды қорғау,
сұхбаттасу, сонымен қатар талқылау және рефераттарды қорғау арқылы жүзеге
асады.
   Әр түрлі жұмыстарды орындау барысында міндетті түрде жүйеде берілген
әдебиеттермен шектелмеу керек. Каталог қарау барысында қарастырылып отырған
тақырыпқа келетін аттарға жолығуымыз мүмкін. Міне, сол жолықтырғандарымызды
бірнешеуі жарап қалуы әбден мүмкін.
  Сонымен қоса, тақырыппен байланысқан немесе сол тақырыпқа келетін
кітаптағы библиографиялық нұсқаулықтарға қарайласуымыз керек. Онда біз
керек тақырыптың басқа қандай кітапта бар екендігі туралы ақпарат алуымыз
мүмкін. Құнды ақпаратты нұсқаушы мақалалардан сызып алуымызға болады. Ол
нұсқаулықтан керекті, қызықтыратын мақалаларды шыққаны туралы ақпарттарымен
алуымызға және содан кейін керекті номерларымызға тапсырыс беруімізге
болады.
  Басты көмекші ретінде компьютерлік жүйе Internet атқарады. Онда ешқашан
мақала болып шықпаған ақпарттарды кездестіруімізге болады.
  Тез және дұрыс керекті әдебиетті таңдау үшін ғылыми және білім
алушылардың кітапханаларды және кітап іздеу механизмін жақсы білу қажет.
Керекті әдебиет тізімі университет кітапханасында болмаған жағдайда ғылыми-
техникалық немесе қалалық кітапханаға жүгіну керек.
  Тағы бір жұмыс түрі реферат болып табылады.  Білім  алушылардың
рефератында сол тақырып бойынша бірнеше көздерден алынып жинақтырылған
негізгі мазмұнын тиянақты жеткізу жеткілікті.
  Мәтінде тақырыпқа келмейтін артық ақпараттар болмауы шарт. Рефераттың
мазмұнының сәйкестігі негізгі бағалаудың критериінің бірі болып табылады.
  Рефераттың құрылуы алдына қойылған мақсаттар есебінен жүреді. Реферат
титулды бет, мазмұны, кіріспе, негізгі бөлік, қорытынды және қолданылған
әдебиеттер тізімінен тұрады.

   4 Курстың форматы


   Семестр кезінде білім алушыларға оқу жоспарына сәйкес 30 тәжірибелік
сабақтар және курсқа сәйкес 15 дәріс оқылады.
   Курстағы өзіндік жұмысты былай жүргізу ұсынылады. Курстың әрбір
тақырыбынан ұсынылған әдебиеттерді оқып, оның теориялық негіздеріне көп
тоқталмай, талқыланатын сұрақтарға жалпы түсінік қалыптастыру керек.
   Содан кейін материалды толығымен меңгеруге көшу керек: теориялық
жағдайларды меңгеру, негізгі мәліметтердің қажет жерлерін еске сақтау үшін
жұмыс дәптерін жүргізген дұрыс.
   Курсты меңгеру кезінде білім алушы өткен материалдарды жақсы меңгеру
үшін реферат түріндегі БАОӨЖ және БАӨЖ алынады.

   5 Курстың саясаты


   Осы курсты меңгеруде білім алушы жүйелі түрде  өзі дайындалу керек,
қажет болған жағдайда оқытушыдан көмек сұраса болады. Порталға жиі кіру
керек.  Оқытушының  жұмыс  бағдарламасындағы  методикалық  ұсыныстарын
тәжірибелік сабақта мұқият оқыңыздар. Тек қана дәріс  материалдарымен
шектеліп  калмай,  басқа  да  әдебиеттерді,  электронды  ресурстарды
қолданыңыздар. Алдымен бірінші модульды меңгеріп, тапсырмасын орындаңыз,
кейін келесі модульге көшіңіз. Әрбір бақылау тапсырмасын уақытында орындап,
тексеруге беру керек, аралық тесттерді уақытында өту керек.  Бақылау
мерзімдері – 1-7 апталардағы тапсырмалар мен тесттерге 7 –ші аптаның соңы
қалғандары 15 аптада.    6 Бағаларды қою саясаты

   Әрбір білім алушы қорытынды бағасы жақсы болуы үшін әр пәннен бір
мөлшерде ұпай сандарын жинау керек. Ұпайдың максималды саны:
1-7 апталардағы бірінші рейтинг қорытындысында -300 ұпай,
8-15 апталардағы екінші рейтинг қорытындысына- 300 ұпай,
Пән бойынша семестрдағы максимальды ұпай саны -600.
   «Сапа менеджменті жүйесі» пәні бойынша балдарды бөлу кестесі
                                   2 кесте
|Апта  |Бақылау түрі         |Жалпы балл    |Ескертпе     |
|1   |2               |3        |4        |
|    |1 – 7 аптаға дейін барлық   |30        |         |
|    |аудиториялық сабаққа қатысу  |         |         |
|2   |ТС қорғау           |         |         |
|    |БАОӨЖ             |         |         |
|    |БАӨЖ             |         |         |
|3   |ТС қорғау           |50        |Ауызша сабақ   |
|    |БАОӨЖ             |         |сұрау      |
|    |БАӨЖ             |         |         |
|4   |№ 1 БАӨЖ           |40        |Жұмысты қорғау  |
|5   |ТС қорғау           |50        |Ауызша сабақ   |
|    |БАОӨЖ             |         |сұрау      |
|    |БАӨЖ             |         |         |
|6   |№ 2 БАӨЖ           |40        |Жұмысты қорғау  |
|7   |Аралық бақылау        |90        |Тест       |
|1-7 апталар бойынша оқу нәтижелерінен |300       |         |
|балдардың жиынтығы          |         |         |
|8-15  |8 – 15 аптаға дейін барлық  |30        |         |
|    |аудиториялық сабаққа қатысу  |         |         |
|8   |ТС қорғау           |25        |Ауызша сабақ   |
|    |БАОӨЖ             |         |сұрау      |
|    |БАӨЖ             |         |         |
|9   |№ 3 БАӨЖ           |40        |Жұмысты қорғау  |
|10   |ТС қорғау           |25        |Ауызша сабақ   |
|    |БАОӨЖ             |         |сұрау      |
|    |БАӨЖ             |         |         |
|11   |ТС қорғау           |         |         |
|    |БАОӨЖ             |         |         |
|    |БАӨЖ             |         |         |
|1   |2               |3        |4        |
|12   |ТС қорғау           |25        |Ауызша сабақ   |
|    |БАОӨЖ             |         |сұрау      |
|    |БАӨЖ             |         |         |
|13   |№ 4 БАӨЖ           |40        |Жұмысты қорғау  |
|14   |ТС қорғау           |25        |Ауызша сабақ   |
|    |БАОӨЖ             |         |сұрау      |
|    |БАӨЖ             |         |         |
|15   |Аралық бақылау        |90        |Тест       |
|8-15 апталар бойынша оқу нәтижелерінен|300       |         |
|балдардың жиынтығы          |         |         |
|Емтиханда алынған балдардың жиынтығы |400       |         |
|Академиялық мерзімде алынған балдардың|1000       |         |
|жиынтығы               |         |         |

  7 Әдебиеттер
  7.1 Негізгі әдебиеттер
  7.1.1   Әубәкiров Қ. Метрология, стандарттау және өнiм  сапасын
басқару. – Алматы, 1996.
  7.1.2 Менеджмент систем качества: Учебное пособие/Круглов М.Г., Сергеев
С.К., Такташов В.А. и др. – М.: ИПК, Издательство стандартов, 1997. – 368
с.
  7.1.3 Магомедов, М.Д.   Управление качеством в отраслях пищевой
промышленности. - М., 2006.
  7.1.4 Мутанов Г. Основы стандартизации, метрологии, сертификации.
Менеджмент качества. – Астана, 2000.
  7.1.5 Басовский Л.Е., Протасьев В.Б. Управление качеством: Учебник.-
М.:ИНФРА. – 2000. – 212 с.
  7.1.6 Мишин В.М. Управление качеством: Учебное пособие для вузов.-
М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2000.-303 С.
  7.1.7 Основы стандартизации, метрологии, сертификации и менеджмента
качества. Учебное пособие под редак. Тазабекова Алматы.: 2003 г. - 450 с.
  7.2  Қосымша  әдебиеттер
  7.2.1 ҚР СТ ИСО 9000 «Сапа менеджмент жүйесі. Негізгі ережелер және
сөздік»;
  7.2.2 ҚР СТ ИСО 9001 «Сапа менеджменті жүйесі. Талаптар»;
  7.2.3 ҚР СТ ИСО 9004 «Сапа менеджменті жүйесі. Қызметті жақсарту жүйесі
жөніндегі ұсыныстар»;
  7.2.4 ҚР СТ ИСО 19011 «Сапа  менеджменті  жүйесіне  және/немесе
экологиялық менеджментіне аудит жүргізу бойынша басқарушы нұсқаулар»;
  7.2.5 Исикава К. Японские методы управления качеством: Сокр. пер. С
анг. / Науч. ред. и авт. предисл. Гличев А.В. – М.: Экономика, 1988. – 215
с.;
  7.2.6 Мазур И.И.  Управление качеством. - М., 2006.
  7.2.7 Управление качеством /С.Д. Ильенковой.-М.,2006, 2004
  7.2.8 Никитин, В.А.  Управление качеством на базе стандартов ИСО:
9000:2000 :Политика. Оценка. Формирование .-СПб, 2004.
  7.2.9 Басовский Л.Е. Управление качеством.-М.,2000.
  7.2.10 Никифоров А.Д. Управление качеством . – М., 2004.

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть