Файл қосу


Машинақұрылыстық сызу бойынша бағдарламасы|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ          |
|СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ         |
|СМК 3-дәрежелі құжаты    |ПОӘҚ      |ПОӘҚ 042-33.1.27/01-2014  |
|ПОӘҚ            |Баспа №1    |              |
|оқытушыға арналаған пән   |11.09.2014   |              |
|«Машинақұрылыстық сызу»   |        |              |
|бойынша бағдарламасы    |        |              |

            ПӘННІҢ ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
              «Машинақұрылыстық сызу»

         5В0120000 – «Кәсіптік білім» мамандық үшін


            ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМАСЫ

                  Семей
                  2014
                 Алғы сөз
1 ҚҰРАСТЫРЫЛҒАН
Құрастырушы ___________ «03»  09  2014 ж. М.Е.Татиева
«Бейнелеу өнер және дизайн» кафедрасының аға оқытушысы
2 ТАЛҚЫЛАНды
2.1 «Бейнелеу өнері және дизайн» кафедра мәжілісінде
Хаттама № 1, «03» қыркүйек 2014 ж.,
Кафедра меңгерушісі __________ М.С. Мырзаканов

2.2  Педагогикалық факультетінің оқу-әдістемелік  бюросының  отырысында
қарастырылы
Хаттама № 1, «05» қыркүйек 2014 ж.,
Төраға _____________Т.Ш. Ахметова

3 БЕКІТІЛГЕН
Университетінің оқу-әдістемелік кеңес мәжілісінде қаралып, баспаға ұсынылды

Хаттама № 1 «11» қыркүйек 2014 ж.
Төраға ____________________ Г.К. Искакова
АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН


                  Мазмұны

|1 Қолдану                               |4 |
|саласы................................................................|  |
|...............................                    |  |
|2 Нормативті                             |4 |
|сілтемелер............................................................|  |
|.......................                        |  |
|3 Жалпы                                |4 |
|ережелер..............................................................|  |
|...............................                    |  |
|4 Оқу пәнінің (модульдің)                       |6 |
|мазмұны...............................................................|  |
|.                                   |  |
|5 Студенттердің өздік жұмыстарының тақырыптарының           |6 |
|тізімі...................                       |  |
|6 Оқу-әдістемелік әдебиетімен қамтамассыз ету             |6 |
|картасы.............................                 |  |
|7                                   |7 |
|Әдебиеттер............................................................|  |
|...........................................              |  |

|                               |      |
|                               |      |
|                               |      |
|                               |      |
|                               |      |
|                               |      |
|                               |      |
|                               |      |

1 ҚОЛДАНУ САЛАСЫ
Пәннің «Машинақұрылыстық сызу» пәні бойынша 5В0120000 «Кәсіптік білім»
мамандығы бойынша бағдарлама студенттерге конструкторлық құжаттармен жұмыс
істеуге,  сондай-ақ  конструкторлық  құжаттардың  біріңғай  жүйесі
стандарттарымен таныстырады. Оқу-әдістемелік кешен ең негізгі құжат болып
табылады.

2 НОРМАТИВТІ СІЛТЕМЕЛЕР
  Аталған оқытушыға арналған бағдарлама «Машинақұрылыстық сызу»  пән
бойынша оқу үрдістерін ұйымдастыру тәртібін келесі құжаттардың талаптары
мен ұсыныстарына сай бекітеді:
  - 5В010700 «Бейнелеу өнері және сызу» мамандықтағы мемлекеттік жалпы
міндетті білім стандарты ГОСО РК 3.08.020-2006, Қазақстан республикасының
білім және ғылым министрлігінің 3 августа 2006г, № 337 бұйрығы  бойынша
әрекетке енгізілді және бекітілді.
  - «5В0107000» - «Бейнелеу өнері және сызу» мамандығына арналған типтік
оқу бағдарламасы;
  - «5В012000» - «Кәсіптік білім» мамандығының типтік оқу жоспары;

     - СТУ 042 - ГУ-4-2014 Университет стандарты «Пәндердің оқу-
әдістемелік кешендерін әзірлеу және рәсімдеу жалпы талаптары»;

   - ДП 042-1.01-2013 Құжатталған рәсімдеме «Пәндердің оқу-әдістемелік
кешендерінің құрылымы және мазмұны».

3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
3.1 Пәннің қысқаша мазмұны:
Машинақұрылыстық сызу және құрылыстық сызудың теориялық негізі,  ҚСЖБ
стандарты, бұйымның түрлері, құрастырмалы құжаттың түрлері.  Құрастырмалы
және   жұмыс   сызбаларын   орындау   және   оқу.   Қатпарлы
                  жазықтықтар. Құрастырмалы  және  жұмыс
сызбаларының эскиздері.  Ажыратылатын және ажыратылмайтын біріктірулер.
Бұранда және бұрандалы қосылыстар. Берілістер және тісті  берілістер.
Бөлшектелген құрастырмалы сызба. Кестелер. Құрлыстық сызбаның элементтері.


3.2 Пәнді оқыту мақсаты:
Машинақұрылыстық сызба мен құрлыстық сызбаларды орындаудағы және оқудағы
білім мен іскерлігін игеру.

3.3 Пәнді оқытуың негізгі міндеттері:
Машинақұрлыстық сызбаларды орындаудағы әр түрлі әдіс-тәсілдерді үйрету.


3.4 Білім алу нәтижесі:
Пәнді оқу нәтижесіндегі білімалушы міндетті:

  Білу:
-  пәні мен міндетін;
-  мамандық  бойынша  мемлекеттік  стандартқа  және  типтік  оқыту
бағдарламаларына сай машинақұрылыстық сызу пәнінің негізгі мазмұнын;
-  педагогикалық және білім жетістіктер спектрін;
-  нәрселерді кеңістікте көз алдына елестетуді.

  Игеру:
  - сызбаларды оқу және орындауды;
  - әдістемелік және оқыту әдебиеттерімен жұмыс істеуді;
  - графикалық, техникалық тапсырмаларды шешуді;
  - педагогикалық қызметінде қажетке жаратуға қалыптастыруды.

   Меңгеру:
- машинақұрылыстық сызбадағы негізгі ұғымдарды;
- машинақұрылыстық сызбаны орындау реті мен заңдылықтарын;

  Қолдана білу:
- сызу аспаптарын дұрыс пайдалану;
- сызба ережелерін сақтай отыру;
- сызбаны кәсіби түрде пайдалану;
- сызбаны шығармашылық жобалар жасауда.

  Түсіну:
- сызба техниканың тілі екенін;
- сызбалардың өмірде қажеттілігін;
- оқытудың негізгі концепцияларын;
- машинақұрылыстық сызу сабаққа қойылатын жалпы, әдістемелік, тәрбиелік,
талаптарды;
- машинақұрылыстық сызу пәні бойынша әртүрлі өздік жұмыстарды ұйымдастыру
және өткізуге талаптар;
- сабақ конспектілерін,  оқу  және  календарлық  жоспарларды  жазуға
талаптарды.


  Істей алу:
- машинақұрылыстық сызу пәні бойынша сабақ ұйымдастырудың классикалық және
интерактивті формаларын;
- машинақұрылыстық сызу пәні бойынша графикалық жұмысты ұйымдастыруды;
- графикалық жұмыстарды мәдениетті түрде орындауды, түсіндіруді.

   Иемдену:
- білім беру саласында оқыту және оқу концепцияларын;
- мектепте сызуды оқытудың классикалық және жаңа әдістерін;
- оқу іс-әрекетінің сызу теориясын және оқу іс-әрекетінің  қалыптасу
жолдарын;
- сызу сабақтарын ұйымдастырудың классикалық және интерактивті формаларын;
-сызу  пәнінен  сабаққа  қойылатын  жалпы,  әдістемелік,  тәрбиелік,
физиологиялық-гигиеналық талаптарды;
- сызуды оқытудың ұйымдастыру принциптерін.3.5 Курстың пререквизиттері:
- Сызу және сызба геометриясы.

3.6 Курстың постреквизиттері:
- педагогикалық практика;
- кәсіптік білімдегі компьютерлік технологиялар;
- дипломдық жоба;
- кәсіптік қызмет.

3.7 Жұмыс оқу жоспарынан үзінді:
                                   1 кесте
|Курс                            |Семестр   |
|1                              |2      |
|Практикалық (тәжірибелік) семинар сабақтар         |       |
|Берілістің түрлері. Тісті берілістер. Тісті дөңгелектің   |4      |
|сызбасы.                          |       |
|Цилиндрлі тісті берілістің сызбасын орындау.        |6      |
|Техникалық өлшемдер. Өлшеу тәсілдері.            |4      |
|Ажыратылмайтын біріктірулер. Пісірмелі біріктіру. Пісірмелі |4      |
|біріктірудің сызбасын орындау.               |       |
|Құрасыру сызбасы . Құрасытру сызбаларын бөлшектеу.     |4      |
|Кестенің түрлері. Кинематикалық кестелер.  Шартты белгілер.|4      |
|Құрлыс сызбаларының элементтер. Фасад. Жоспар. Қима.    |4      |


5 БІЛІМАЛУШЫЛАРДЫҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАР ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ

  - тісті дөңгелектің сызбасын орындау;
  - тісті берілістің сызбасын сызу;
  - пісірмелі біріктірудің сызбасын орындау;
  - құрасытру сызбаларын бөлшектеу.6 ОҚУ – ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ
                                   3 кесте
|Әдебиеттер және оқу-әдістемелік |Дана саны |Студенттердің |Қамтамасыздық  |
|құжаттар             |     |саны     |пайызы      |
|Есмуханов Ж.М. Сызу.- А.,1990 и |24+13   |43      |86        |
|А.,2001             |     |       |         |
|Есмұхан., Ж.М.  Сызу 9-сыныбына|5     |43      |11        |
|оқулық.-Алматы,2005       |     |       |         |
|Боголюбов С.К., Воинов С.В.   |2     |43      |5        |
|Черчение. - М., 1982       |     |       |         |
|Боголюбов С. К. Задачник по   |15    |43      |33        |
|черчению. - М., 1972       |     |       |         |
|Ройтман И.А, Кузьменко В.И.   |1     |43      |2        |
|Основы машиностроения в     |     |       |         |
|черчении.В 2-х кн.Кн.1.М.,2000  |     |       |         |
|Ройтман И.А, Кузьменко В.И.   |1     |43      |2        |
|Основы машиностроения в     |     |       |         |
|черчении.В 2-х кн.Кн.2.М.,2000  |     |       |         |
|Ботвинников А. Д. и др. Черчение.|28    |43      |65        |
|- Алматы, 1990          |     |       |         |
|Левицкий В.С. Машиностроительное |21    |43      |48        |
|черчение.- М., 1988       |     |       |         |
|Боголюбов С.К., Воинов А.В.   |15    |43      |34        |
|Машиностроительное черчение.- М.,|     |       |         |
|1976               |     |       |         |
|                 |4     |       |         |  7. ӘДЕБИЕТТЕР
  1. Негізгі әдебиеттер
|7.1.1|Есмуханов Ж.М. Сызу.- А.,1990 и А.,2001               |
|7.1.2|Есмұхан., Ж.М.  Сызу 9-сыныбына оқулық.-Алматы,2005        |
|7.1.3|Боголюбов С.К., Воинов С.В. Черчение. - М., 1982          |
|7.1.4|Боголюбов С. К. Задачник по черчению. - М., 1972          |
|7.1.5|Ройтман И.А, Кузьменко В.И. Основы машиностроения в черчении.В 2-х |
|   |кн.Кн.1.М.,2000                           |
|7.1.6|Ройтман И.А, Кузьменко В.И. Основы машиностроения в черчении.В 2-х |
|   |кн.Кн.2.М.,2000                           |
|7.1.7|Ботвинников А. Д. и др. Черчение. - Алматы, 1990          |
|7.1.8|Левицкий В.С. Машиностроительное черчение.- М., 1988        |
|7.1.9|Боголюбов С.К., Воинов А.В. Машиностроительное черчение.- М., 1976 |  2. Қосымша әдебиеттер
|7.2.1|АксеновН.Н., КузнецовН.С., Кириллов А.Ф. Черчение и рисование. - М: |
|   |Высшая школа, 1983.                         |
|7.2.2|Балягин С.Н., Брилинг Н.С., Симонин С.И. Справочник по строительному|
|   |черчению.- М.: Стройиздат,1987.                   |
|7.2.3|Боголюбов С.К. Черчение. - М.: Машиностроение, 1985.        |
|7.2.4|Ботвинников А. Д. и др. Черчение. - Алматы, 1990          |
|7.2.5|Дятков С.В. Архитектура промышленных зданий.- М.:Стройиздат, 1984. |
|7.2.6|Кириллов А.Ф. Чертежи строительные.- М.: 1985.           |
|7.2.7|Короев Ю.П. Инженерно-строительное черчение и рисование. - М.:   |
|   |Высшая школа, 1983.                         |
|7.2.8|ГОСТ. Единая система конструкторской документации (ЕСКД). 1984.   |
|7.2.9|Система проектной документации для строительства (СПДС). 1985.   |

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть