Файл қосу


Түзудің теңдеулеріҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ШӘКӘРІМ атындағы СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ | |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты  |ПОӘК       |               |
|            |         |ПОӘК 042-18-37.1.67/02-2014  |
|ПОӘК          | 11.06.2014 ж.  |               |
|студентке арналған   |№1 басылым    |               |
|пәннің бағдарламасы   |         |               |
|«Математика1»      |         |               |
            ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
                «Математика1»


          5B011100 – «Информатика» мамандығы үшін          СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ
                  Семей
                  2014
Алғысөз

1 ӘЗІРЛЕНГЕН

Құрыстырушы ____________   «___» ______ 2014ж.
Тайболдина Қ.Р.
«Математика және МОӘ» кафедрасының аға оқытушысы

2 ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1 «Математика және МОӘ» кафедра отырысында
№ ____ хаттама,  «___» ______ 2014ж.

Кафедра меңгерушісі  ______________ Жолымбаев О.М.

 2.2 Физика-математика факультетінің оқу–әдістемелік бюросының
отырысында
№ ____ хаттама,  «___» ______ 2014ж.

Төраға   ______________    Батырова Қ.А.

3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында басып шығаруға
мақұлдаған және ұсынылған

№ ____ хаттама,  «___» ______ 2014ж.


ОӘК төрағасы   ______________    Г.К.Искакова

4 АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН
                  Мазмұны


   1. Жалпы мағлұматтар

   2. Пән мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу

   3. Пәнді меңгеру бойынша оқу-әдістемелік нұсқаулар

   4. Курс форматы

   5. Курс саясаты

   6. Баға қою саясаты

   7. Әдебиеттер
1. Жалпы мағлұматтар
   1.1 Оқытушы және пән туралы қысқаша мағлұматтар
   Оқытушының аты-жөні – Тайболдина Қ.Р., аға оқытушы
   Кафедра – Математика және математиканы оқыту әдістемесі
   Байланыс жүйелері – №3 оқу корпусы, 226-кабинет
   Пәннің өтілу орны – №3 корпус
   Пән атауы – Математикалық анализ
   Кредит саны -4
   1.2 Пән мазмұнының қысқаша сипаттамасы
    Алгебра және аналитикалық геометрия курсы орта мектепте оқытылатын
геометриямен тікелей байланысты. Сызықтық алгебра элементтері; Векторлық
алгебра элементтері; жазықтықтағы аналитикалық геометрия;  кеңістіктегі
аналитикалық геометрия;
   1.3 " Математика1 " курсының мақсаты
   геометриялық объектілердің қасиеттерін аналитикалық әдістердің
көмегімен оқу болып табылады. Аналитикалық әдістердің негізіне
координаталық әдіс жатады. Бұл әдістің негізінде векторлық алгебра, оларға
қолданылатын сызықтық амалдар, векторлардың скаляр көбейтіндісі, векторлық
көбейтінді, аралас көбейтінді қаралады. Координаталар әдісін оқыту және
оларды жазықтықтағы және кеңістіктегі түзулерді, жазықтықтарды, екінші
ретті сызықтар мен беттерді зерттеуде қолдана білу аналитикалық
геометрияның оқытудың объектілерін құрайды.
   1.4 Курсты оқытудың негізгі міндеті
   Геометрия курсында қаралатын материалдар, соған байланысты есептер
мектептің геометрия курсында қаралатын дәлелдеуге,  есептеуге,  салуға
берілген есептермен тығыз байланыста болуы шарт. Бұлар болашақ оқытушының
білімін, іскерлігін, дағдысын қалыптастырады.
   Геометрияның негізгі фактыларын, олардың геометриялық және механикалық
мағыналарын білу;
   Теориялық білімдерін геометрияның есептерін шеше білу дағдыларын,
іскерліктерін қалыптастыру.
   - студент өзінің логикалық және алгоритмдік ойлау қабілетін дамыту;
   - математикалық түрде қалыптасқан есептерді шешу  және  зерттеу
әдістерін меңгере білу;
   - студент қарапайым сандық әдістерді жетік білім, оны есептеу
машиналарында іске   асыру деңгейін жету.
   - іргетасты математикалық дайындықты жоғарылату, курстың қолданбалы
бағытын арттыру;
   - қолданбалы есептерді шешуде студенттердің математикалық әдістерді
пайдалануға бағыттап оқыту;
   - студенттерде логикалық және алгоритмдік ойлауды қалыптастыру;
   - студенттердің өз бетімен математикалық білімді алып, оны тереңдетуге
дағдыландыру.
   1.5 Курсты өткеннен кейінгі білімі мен дағдысы:
   - өмірде кездесетін практикалық жағдайларда математикалық әдістерді
қолдану.
   - математикалық түрде қалыптасқан есептерді шешу  және  зерттеу
әдістерін меңгере білу;
   - студент қарапайым сандық әдістерді жетік білім, оны  есептеу
машиналарында іске асыру деңгейіне жету, меңгеруі тиіс;
  6. Курстың пререквизиті: орта мектептің  бағдарламасы  деңгейінде
    арифметика, алгебра, геометрия курстарын білу.
  7. Курстың постреквизиті: бітіртіп шығарушы кафедралар оқитын пәндер
                      1 кесте – Оқу жоспарынан көшірме


   |Кур|Семестр               |Кредиттер          |ЛК   |
|с |                   |              |(сағ) |
|  |                   |Д  |Т  |Л  |СОӨЖ |СӨЖ |    |
|1 |2                  |3  |4  |5  |6   |7  |8   |
|1 |Матрица және оған қолданылатын    |1  |1  |   |   |3  |1,2,4 |
|  |амалдар. Анықтауыштар және оның   |   |   |   |   |   |    |
|  |қасиеттері. Бірінші, екінші ретті  |   |   |   |   |   |    |
|  |анықтауыштар.            |   |   |   |   |   |    |
|2 |2, 3 –ші ретті анықтауыш, оның    |1  |1  |   |   |3  |1,2,4 |
|  |қасиеттері. Жол немесе баған бойынша |   |   |   |   |   |    |
|  |анықтауыштарды жіктеу.        |   |   |   |   |   |    |
|3 |Кері матрица. Матрица рангі. Минор, |1  |1  |   |   |3  |1,2,4 |
|  |алгебралық толықтауыш. n –ші ретті  |   |   |   |   |   |    |
|  |анықтауыш.              |   |   |   |   |   |    |
|4 |Сызықтық теңдеулер жүйесі, олардың  |1  |1  |   |   |3  |1,2,4 |
|  |классификациясы. Крамер ережесі.   |   |   |   |   |   |    |
|5 |Сызықтық теңдеулер жүйесін Гаусс   |1  |1  |   |   |3  |1,2,4 |
|  |әдісімен шешу.            |   |   |   |   |   |    |
|6 |Вектор ұғымы. Векторларға орындалатын|1  |1  |   |   |3  |1,2,4 |
|  |сызықтық амалдар.          |   |   |   |   |   |    |
|7 |Векторларға орындалатын сызықтық   |1  |1  |   |   |3  |1,2,4 |
|  |амалдар. Векктор модулі.       |   |   |   |   |   |    |
|8 |Векторлардың скаляр, аралас,     |1  |1  |   |   |3  |1,2,4 |
|  |векторлық көбейтінділері.      |   |   |   |   |   |    |
|9 |Векторлық кеңістіктер, ішкі     |1  |1  |   |   |3  |1,2,4 |
|  |кеңістіктер. Өлшемі және базисы.   |   |   |   |   |   |    |
|  |Векторлар арасындағы бұрыш.     |   |   |   |   |   |    |
|10 |Полярлық координаттар        |1  |1  |   |   |3  |1,2,4 |
|  |жүйесі.Біртектес сызықтық теңдеулер |   |   |   |   |   |    |
|  |жүйесінің шешулерінің фундаментальді |   |   |   |   |   |    |
|  |жүйесі.               |   |   |   |   |   |    |
|11 |Түзудің теңдеулері. Қолданбалы    |1  |1  |   |   |3  |1,2,4 |
|  |есептер Жазықтықтағы түзудің әртүрлі |   |   |   |   |   |    |
|  |берілу тәсілдері..          |   |   |   |   |   |    |
|12 |Жазытықтағы сызықтық амалдар.    |1  |1  |   |   |3  |1,2,4 |
|13 |Кеңістіктегі сызықтық амалдар.    |1  |1  |   |   |3  |1,2,4 |
|14 |Екі айнымалылы теңдеулердің     |1  |1  |   |   |3  |1,2,4 |
|  |геометриялық мағынасы. Кеңістіктегі |   |   |   |   |   |    |
|  |түзу. Айқыш түзулердің арасындағы  |   |   |   |   |   |    |
|  |арақашықтық.             |   |   |   |   |   |    |
|15 |Екінші ретті сызықтар және олардың  |1  |1  |   |   |3  |1,2,4 |
|  |канондық теңдеулері. Эллипс.     |   |   |   |   |   |    |
|  |Гипербола. Парабола.         |   |   |   |   |   |    |
|16 |Фокус, директриса. Екінші ретті   |1  |1  |   |   |3  |1,2,4 |
|  |сызықтардың теңдеулерін полярлық   |   |   |   |   |   |    |
|  |координатада берілуі.        |   |   |   |   |   |    |
|17 |Плоскость и прямая в пространстве.  |1  |1  |   |   |3  |1,2,4 |
|  |Общее уравнение плоскости. Различные |   |   |   |   |   |    |
|  |способы задания плоскости: проходящей|   |   |   |   |   |    |
|  |через данную точку перпендикулярно  |   |   |   |   |   |    |
|  |данному вектору; неполное уравнение |   |   |   |   |   |    |
|  |плоскости. Частные случаи      |   |   |   |   |   |    |
|18 |Различные способы задания прямой   |1  |1  |   |   |3  |1,2,4 |
|  |линии и связь между ними. Взаимное |   |   |   |   |   |    |
|  |расположение двух прямых. Взаимное  |   |   |   |   |   |    |
|  |расположение прямой и плоскости   |   |   |   |   |   |    |
|19 |Прямая в пространстве. Общие    |1  |1  |   |   |3  |1,2,4 |
|  |уравнение прямой. Канонические    |   |   |   |   |   |    |
|  |уравнения прямой.          |   |   |   |   |   |    |
|20 |Прямая в пространстве.        |1  |1  |   |   |3  |1,2,4 |
|  |Параметрические уравнения прямой в  |   |   |   |   |   |    |
|  |пространстве. Угол между прямыми.  |   |   |   |   |   |    |
|21 |Поверхности вращения. Цилиндрические|1  |1  |   |   |3  |1,2,4 |
|  |поверхности второго порядка     |   |   |   |   |   |    |
|22 |Поверхности вращения. Конические   |1  |1  |   |   |3  |1,2,4 |
|  |поверхности второго порядка.     |   |   |   |   |   |    |
|  |Конические сечения.         |   |   |   |   |   |    |
|23 |Эллипсоид. Гиперболоиды. Параболоиды |1  |1  |   |   |3  |1,2,4 |
|24 |Комплексные числа. Определение    |1  |1  |   |   |3  |1,2,4 |
|  |комплексных чисел и основные операции|   |   |   |   |   |    |
|  |над ними.              |   |   |   |   |   |    |
|25 |Геометрическая интерпретация     |1  |1  |   |   |3  |1,2,4 |
|  |комплексных чисел.          |   |   |   |   |   |    |
|  |Геометрическое изображение      |   |   |   |   |   |    |
|  |комплексных чисел. Модуль и аргументы|   |   |   |   |   |    |
|  |комплексного числа.         |   |   |   |   |   |    |
|26 |Различные формы записи комплексных |1  |1  |   |   |3  |1,2,4 |
|  |чисел. Алгебраические и       |   |   |   |   |   |    |
|  |тригонометрические формы записи   |   |   |   |   |   |    |
|  |комплексных чисел. Умножение и    |   |   |   |   |   |    |
|  |деление комплексных чисел, записанных|   |   |   |   |   |    |
|  |в тригонометрической форме.     |   |   |   |   |   |    |
|27 |Различные формы записи комплексных |1  |1  |   |   |3  |1,2,4 |
|  |чисел. Возведение в степень и    |   |   |   |   |   |    |
|  |извлечение корня. Квадратные     |   |   |   |   |   |    |
|  |уравнения. Комплексная степень числа |   |   |   |   |   |    |
|  |е.                  |   |   |   |   |   |    |
|28 |Разложение многочленов на множителей.|1  |1  |   |   |3  |1,2,4 |
|  |Показательная форма записи      |   |   |   |   |   |    |
|  |комплексного числа. Формула Муавра, |   |   |   |   |   |    |
|  |Формула Эйлера, выражения      |   |   |   |   |   |    |
|  |тригонометрических функции через   |   |   |   |   |   |    |
|  |показательную функцию.        |   |   |   |   |   |    |
|29 |Разложение многочленов на множителей.|1  |1  |   |   |3  |1,2,4 |
|  |Теорема Безу.            |   |   |   |   |   |    |
|30 |Формула Муавра, Формула Эйлера,   |1  |1  |   |   |3  |1,2,4 |
|  |выражения тригонометрических функции |   |   |   |   |   |    |
|  |через показательную функцию.     |   |   |   |   |   |    |
|  |Барлығы               |30  |30  |   |   |90  |    |
3 Пәнді меңгеру бойынша оқу-әдістемелік нұсқаулар
  Аталған пәнді жетістікпен оқып үйрену үшін барлық сабақтарға қатынасу,
оқытушының барлық тапсырмаларын орындау, машықтану сабақтарға, СӨЖ өз
уақытында  дайындалу  қажет.  Машықтану  сабақтары  барысында  екпінді
қатынасқаны жөн.
  Барлық сабақтарға қатынасу қатаң түрде тексеріледі. Сабақты босатқан
жағдайда оқылған материалға жауап бересіз. Себепсіз босатылған сабаққа ұпай
есептелмейді.
  Машықтану сабақтарына, СӨЖ дайындалу барысында  сәйкес  теориялық
материалдарын білу қажет.
  Семестр бойы екі межелік бақылау жүргізіледі.
  Қорытынды  емтихан  барлық  теориялық  сұрақтармен  практикалық
тапсырмаларды қамтиды.

4-5. Курс форматы және саясаты

Келесі талаптар қойылады:
  1. Студент дәріс, машықтану және зертханалық сабақтарына міндетті түрде
   қатынасуы қажет;
  2. Сабақтарға кешікпей келу қажет;
  3. Сабақ уақытында ұялы телефонды ағытып қою керек;
  4. Зертханалық сабақтарда техника қауіпсіздігін сақтау қажет;
  5. Орнатылған программалар мен бөгде құжаттарды жоюға қатаң түрде тиым
   салынады;
  6. Сабақ уақытында сабақ өткізуге кедергі жасайтын болса,  бірден
   «қанағаттанарлықсыз» бағасы қойылады;
  7. Өздік жұмыстарды уақытында тапсыру қажет,  кешіктірілген  жұмыс
   қабылданбайды.
  Межелік аттестация  студенттің  сабаққа  қатынасуына,  тапсырмаларды
уақытында орындауына, бақылау жұмыстарының бағасына қатысты қойылады. Соңғы
қорытынды баға соңғы аттестацияның 60( және емтихан бағасының 40( құрайды.
5 Бағаларды қою саясаты
Математикалық анализ пәні бойынша баллдар
|Апта   |Бақылау түрі                 |балл   |Ескерту |
|     |1-7 апта аралығындағы барлық аудиториялық   |30    |    |
|     |сабақтарға қатысу              |     |    |
|     |Аудиториялық жұмыс              |100    |    |
|2,3,4,5,6 |Үй тапсырмасы                 |45    |    |
|3     |СӨЖ-1. Матрица және анықтауыш.        |30    |    |
|     |[2], 32-55 бет. Жеке нұсқа бойынша.      |     |    |
|6     |СӨЖ-2. Векторлық алгебра элементтері.     |30    |    |
|     |[2], 67-87 бет. Жеке нұсқа бойынша.      |     |    |
|     |СӨЖ-3. Аналитическая геометрия на плоскости. |     |    |
|     |[2], 97-114 бет. Жеке нұсқа бойынша.     |     |    |
|7     |Аралық бақылау жұмысы             |65    |    |
|1 – 7 апта қорытындысы                 |300    |    |
|     |1-7 апта аралығындағы барлық аудиториялық   |30    |    |
|     |сабақтарға қатысу              |     |    |
|     |                       |105    |    |
|8,9,10,11,|Үй тапсырмасы                 |45    |    |
|12,13,14 |                       |     |    |
|10    |СӨЖ-4. Екінші ретті қисықтар.         |30    |    |
|     |[2], 131-137 стр. по инд. вариантам.     |     |    |
|14    |СӨЖ-5. Екінші ретті беттер.          |30    |    |
|     |[2], 139-142 стр. по вариантам.        |     |    |
|     |СӨЖ-6. Комплекс сандар            |     |    |
|15    |Аудиториялық жұмыс              |60    |    |
|8 –15 апта қорытындысы                 |300    |    |6 Әдебиеттер тізімі
  1. Хасеинов К.А. Математика канондары. Алматы., 2004.
  2. Махмеджанов Н.М. Жоғары математика есептерінің жинағы, Алматы, 2008
  3. Каплан И.А. Практикум по высшей математике, М. 2006
  4. Баврин, И.И.. Математический анализ.- М., 2006 
  5. Айдос, Е.Ж.. Жоғары математика. Үш бөл..- Алматы, 2008 
  6. Темірғалиев Н.Т. Математикалық анализ. Том – 1, Алматы: Мектеп, 1987.
   -288 б. Том – 2. Алматы: Ана тілі, 1991. -400 б. Том – 3. Алматы:
   Білім, 1997. -432 б.
  7. Фихтенгольц Г.М. Дифференциалдық және интегралдық есептеулер курсы.
   Том – 1, Алматы: Мектеп, 1970. -634 б. Том – 2, Алматы: Мектеп, 1971.
   -664 б.
  8. Бохан К.А., Егорова И.А. Лащенов К.В. Курс математического анализа.
   Том – 1. Москва: Просвещение, 1965. -436 с. Том – 2, 1966. -380 с.
  9. Ибрашев Х.И., Еркеғұлов Ш.Т. Математикалық анализ курсы. Т–1,2.
   Алматы, 1963.
 10. Кудрявцев Л.Д.Курс математического анализа. В 3 томах. М.: Дрофа;  т.1
   – 2003. -704с.; т.2 – 2004.-720с.;  т.3 – 2006. -351с.
 11. Ильин В.А., Садовничий В.А., СендовБл.Х. Математический анализ. В 2-х
   томах.  М.: Изд-во МГУ. Ч.1: 2-е изд., перераб., 1985. - 662с.; Ч.2 -
   1987. - 358с.
 12. Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу.
   Москва: Наука, 1990. -624 с.
 13. Берман Г.Н. Сборник задач по курсу математического анализа. Москва:
   Наука, 1969. -440 с.
 14. Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу.
   Москва: Наука, 1997. -654 с.
 15. Жәутіков О.А. Математикалық анализ курсы. Алматы, 1958.
 16. Төлегенов Б.Т. Математикалық анализден лекциялар курсы. Алматы, 1994.
 17. Ильин В.А., Поздняк Э.П. Основы математического анализа. М.: Наука,
   1973. -448 с.
 18. Никольский С.М. Курс математического анализа. Т – 1,2. М.: Наука,
   1983.
 19. Бутузов В.Ф. и др.Математический анализ в вопросах и задачах. 4-е
   изд., исправ. М.: Физматлит, 2001. -480 с.
 20. Берікханова Г.Е., Анияров А.А., Каримова Г.К. Фурье қатары, Фурье
   түрлендіруі және оның қолданылуы. Семей: Printmaster, 2008. -156 б.
 21. Запорожец Г.И. Руководство к решению задач по математическому анализу.
   М.: Высшая школа, 1966. -462 с.
 22. Н.А.Давыдов,  П.П.Коровкин,  В.Н.Никольский.  Сборник  задач  по
   математическому анализу. М.:Просвещение, 1973. -256с.
 23. П.Е.Данко, А.Г.Попов, Т.Я.Кожевникова. Высшая математика в упражнениях
   и задачах. Ч.ІІ. М.: Высшая школа, 1986. -415с.

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть