Файл қосу


Баланың мектепке|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ                          |
|БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ                        |
|Семей қ. ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКТТІК УНИВЕРСИТЕТІ              |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты  |ПОӘК           |             |
|             |             |ПОӘК 042-14.05.01.20.65 |
|             |             |/01-2013         |
|             |             |             |
|Оқытушыға арналған пәннің|Редакция № 2 02.09.13. |             |
|жұмыс оқу бағдарламасы  |орнына Редакция №    |             |
|«Балалар психологиясы»  |             |             |           «БАЛАЛАР ПСИХОЛОГИЯСЫ» ПӘНІ БОЙЫНША
              ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
       5В010100-«Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу»


       ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ


                 Семей 2013


                 Алғы сөз


1 ЖАСАЛЫНДЫ
Құрастырушы_________ Семей қ. Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің
“педагогикалық психология” кафедрасының п.ғ.к., аға оқытушысы Кулмышева Н.А
.
                                  “______”
 ______ 2013 ж.
2 ҚАРАЛДЫ
   1. Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің “педагогикалық
    психология” кафедрасының отырысында
 Хаттама №_1____ «__»________ 2013  жыл

Кафедра меңгерушісі: псх.ғ.к. ____________ Г.К.Джумажанова

2.2 ГЗФ оқу-әдістемелік бюросының отырысында
Хаттама №__1____ «__»________ 2013 жыл

Төрайымы _______ БЕКІТІЛДІ
3.1 Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданды және
баспаға ұсынылды
Хаттама №__1____ «__»_______ 2013 жыл

ОӘК төрағасы, оқу ісі жөніндегі проректор_______


Мазмұны:

  1. Қолданыс аймағы
  2. Нормативтік сілтемелер
  3. Жалпы ережелер
  4. Оқытушыға арналған пәннің жұмыс оқу бағдарламасы
  5. Студенттің өзіндік жұмысының тақырыптарының тізімі
  6. Пәнге арналған оқу-әдістемелік картасы
  7. Әдебиетпен қамтамасыз ету оқу-әдістемелік картасы
  8. Әдебиеттер1 Қолданыс аймағы
     «Балалар психологиясы» пәні бойынша оқу әдістемелік кешен 5В010100-
  «Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» мамандығы студенттеріне арналған.
  Ол студенттерді курс мазмұнымен, оның өзектілігімен, курс саясатымен, оқу
  процесі барысындағы студенттердің білуге және істеуге тиіс білімдерімен
  таныстырады. Оқу - әдістемелік кешен пәнді оқудағы негізгі құрал болып
  табылады.


 2 Нормативтік нұсқама.
     Осы  «Балалар психологиясы» пәнінен оқу - әдістемелік кешен
  төмендегі құжаттардағы барлық талаптар мен ұсыныстар  бойынша  оқу
  процесінің ұйымдастыру ретін белгілеп құрастырылған:
    5В010100-«Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» мамандығы бойынша
  Мемлекеттік Жалпыға бірдей Оқу Стандарты ҚР МЖМБС 5.04.019-2011 Қазақстан
  Республикасы білім және ғылым министрлігінің бұйрығымен бекітілген және
  күшіне енгізілген.


 3.1 Пәннің қысқаша мазмұны.
  Қазіргі қоғамның талаптарына сай мектепке дейінгі ұйымға мамандар
даярлаудың жаңа міндеттерін шешуге мынадай мәселерді қамтиды.
  Балалардың әр алуан іс-әрекеттері жайлы, мағлұматтар беріп, саналы
 тәртібін нығайту үшін тиісті шараларын ұйымдастыруға үйрету. Сонымен қатар
 институт студенттерін өз бетімен жұмыс жасап, білімдерін кеңейтіп отыруға
 баулу мақсаттарын көздейді. Бұл пәннің бағдарламасын жасағанда мынадай
 талаптарға айрықша мән береді.
3.2 Пәннің мақсаты
  Студенттергі мектепке дейінгі балалардың психологиялық ерекшеліктері
туралы білімдерін дамыта меңгертіп, мамандыққа сәйкес білім-біліктілік
дағдыларын қалыптасыру.
3.3 Пәнді оқып-зерттеудің негізгі міндеттері:
  - балалар психологиясы студенттерді психологиялық кәсіби білімдермен
   қамтамасыз етеді.
  - мектеп жасына дейінгі балалардың психикасының дамуың, қалып-күйлерін,
   қасиеттерін жас ерекшеліктерімен салыстыра отырып меңгертеді.
  - оқыту мен тәлім-тәрбие істерін жүргізтудегі әдіс-тәсілдердің өзекті
   мәселелерін психологиялық тұрғыда негіздеу.
  - студенттерді мектеп жасына дейінгі жас ерекшеліктеріне  сәйкес,
   психикалық даму жайында қажетті мағлуматтармен қаруландыру.
  - студенттерді бала психикасының ерекшеліктерімен таныстырып, өзін-өзі
   тани білуге баулу.


3.4 Оқып-зерттеу нәтижесінде студент
 Бала психологиясының кезеңдері бойынша сипаттама бере білуге, және алған
білімдерін іс- тәжірибеде қолдана білуге үйрету. Әрбір кезеңнің өзіне ғана
тән  ерекшелігі  болатындығына  танымдық  процестерінде  индивидуалдық-
психологиялық ерекшеліктерін үнемі ескеріп отыру. Дамудың әр кезеңіндегі
қарым- қатынас, қоғаммен, отбасы мүшелерімен, ұстаздармен, өз құрбыларымен
қарым- қатынас ерекшеліктері, осы қарым- қатынас түрлерінің бала дамуына
әсерлерін анықтау.
3.5 Курс пререквизиттері:
Жалпы психология, анатомия- физиология, философия, тарих, мәдениет тану
3.6 Курстың постреквизиті:
- гуманитарлық пәндер
Жұмыс оқу жоспарынан үзінді

                                   Кесте1

|Курс|Семестр      |Кредит         |ЛК               |
|  |          |Саны          |(сағ.)             |
|  |          |            |Дәріс |Семинар  |СОӨЖ  |СӨЖ |
|1  |1         |3            |4   |5     |7    |8  |
|1  |Балалар      |Балалар психологиясының |2   |1     |1,5   |4,5 |
|  |психологиясы пәні, |жалпы мәселесі.Ғылым  |    |     |    |   |
|  |міндеттері.    |ретінде қалыптасуы және |    |     |    |   |
|  |Балалар дамуының |басқа ғылым салаларымен |    |     |    |   |
|  |теориялары.    |байланысы.Пәннің негізгі|    |     |    |   |
|  |          |міндеттері.       |    |     |    |   |
|2  |Балалар      |Балалар психологиясының |2   |1     |1,5   |4,5 |
|  |психикасының даму |негізгі әдістері.    |    |     |    |   |
|  |заңдылықтарын   |Даму ерекшеліктеріне  |    |     |    |   |
|  |зерттеу әдістері  |қарай жас даму     |    |     |    |   |
|  |          |кезеңдері.       |    |     |    |   |
|  |          |Балалардың психикалық  |    |     |    |   |
|  |          |дамуының қайнар көзі.  |    |     |    |   |
|3  |Балалар      |1. Балалар       |2   |1     |1,5   |4,5 |
|  |психологиясының  |психологиясының даму  |    |     |    |   |
|  |тарихы. Отандық  |тарихына отандық және  |    |     |    |   |
|  |және шетелдік   |шетелдік психологтардың |    |     |    |   |
|  |психологтардың   |пікірлері.       |    |     |    |   |
|  |пікірлері.     |2.Даму заңдылықтары   |    |     |    |   |
|  |Психологиялық даму |            |    |     |    |   |
|  |заңдылықтары    |            |    |     |    |   |
|4  |Нәрестелік және  |Шартсыз рефлекстер.   |2   |1     |1,5   |4,5 |
|  |бөбелік кезеңнің  |Сезім мүшелері.     |    |     |    |   |
|  |дамуына сипаттама |Нәресте кезеңнің    |    |     |    |   |
|  |          |психикалық       |    |     |    |   |
|  |          |ерекшеліктері.     |    |     |    |   |
|5  |Бала өмірінің   |1.Жандану комплексі.  |2   |1     |1,5   |4,5 |
|  |алғашқы жылында  |2.Сөйлеудің       |    |     |    |   |
|  |кезедсетін     |қалыптасуының алғы   |    |     |    |   |
|  |дағдарыстар    |шарттары.        |    |     |    |   |
|  |          |3.Бір жас дағдарысы   |    |     |    |   |
|6  |Сәбилік кезең   |Сәбилік шақтағы     |2   |1     |1,5   |4,5 |
|  |          |психологиялық      |    |     |    |   |
|  |          |ерекшеліктер.      |    |     |    |   |
|  |          |Ерте сәбилік шақта іс- |    |     |    |   |
|  |          |әрекеттің жаңа түрлері. |    |     |    |   |
|  |          |Ерте сәбилік шақтағы  |    |     |    |   |
|  |          |сөздік қоры.      |    |     |    |   |
|7  |Ерте сәбилік    |1.Ерте сәбилік шақ бала |2   |1     |1,5   |4,5 |
|  |шақтағы      |психикасының дамуының  |    |     |    |   |
|  |психологиялық   |маңызы.         |    |     |    |   |
|  |ерекшеліктер, үш  |2.Ерте сәбилік шақтағы |    |     |    |   |
|  |жас кезінде жаңадан|баланың қабылдауының  |    |     |    |   |
|  |пайда болатын   |дамуы.         |    |     |    |   |
|  |заттық әрекеттер. |3.Жетекші әрекет ұғымы. |    |     |    |   |
|  |Жетекші әрекет   |            |    |     |    |   |
|8  |Заттармен әрекет  |Дербестілікке,     |2   |     |1,5   |4,5 |
|  |етуге көшудің   |тәуелділікке ұмтылу.  |    |     |    |   |
|  |түрлері      |Ерте сәбилік шақтағы  |    |     |    |   |
|  |          |баланың қабылдауы мен  |    |     |    |   |
|  |          |ойлауы.         |    |     |    |   |
|9  |Мектеп жасына   |Мектеп жасына дейінгі  |2   |2     |1,5   |4,5 |
|  |балалардың     |баланың жеке басының  |    |     |    |   |
|  |психологиялық даму |дамуы. Өзін- өзі    |    |     |    |   |
|  |ерекшеліктері   |бағалау.        |    |     |    |   |
|  |          |Психологиялық даму   |    |     |    |   |
|  |          |ерекшеліктері      |    |     |    |   |
|10 |Мектепке дейінгі  |Мектепке дейінгі шақта |2   |     |1,5   |4,5 |
|  |кезеңде психикалық |баланың ақыл-ойлауы даму|    |     |    |   |
|  |дамуы. Баланың   |ерешелігі        |    |     |    |   |
|  |ақыл-ойын дамыту  |            |    |     |    |   |
|11 |Мектепке дейінгі  |1.Сенсорлық даму    |2   |2     |1,5   |4,5 |
|  |кезендегі баланың |түсінігі        |    |     |    |   |
|  |түйсінуі,қабылдаужә|2.Балалардың ақыл-ой  |    |     |    |   |
|  |не сенсорлық дамуы |дамуының алғы шарттары. |    |     |    |   |
|  |          |3. Мектеп жасына дейінгі|    |     |    |   |
|  |          |баланың жеке басының  |    |     |    |   |
|  |          |дамуы. Өзін- өзі    |    |     |    |   |
|  |          |бағалау.        |    |     |    |   |
|12 |Мектепке дейінгі  |1.Мектепке дейінгі   |2   |     |1,5   |4,5 |
|  |кезеңдегі зейін,ес,|сезімдерінің дамуы.   |    |     |    |   |
|  |қиялдың дамуы   |2.Еріктің даму.     |    |     |    |   |
|  |          |3Таным процестерінің  |    |     |    |   |
|  |          |дамуы.         |    |     |    |   |
|  |          |Мектеп баласына оқу   |    |     |    |   |
|  |          |іскерлігін қалыптастыру.|    |     |    |   |
|13 |Мектепке дейінгі  |1.Мектеп оқушысын    |2   |2     |1,5   |4,5 |
|  |кезеңдегі эмоциялық|даярлауда үлкендердің  |    |     |    |   |
|  |еріктік және    |ықпалы.         |    |     |    |   |
|  |психоәлеуметтік  |2.Мектепке дейінгі   |    |     |    |   |
|  |дамуы       |баланың құрдастарымен  |    |     |    |   |
|  |          |қарым- қатынастары.   |    |     |    |   |
|  |          |3.Еріктің даму.     |    |     |    |   |
|14 |Жеті жас дағдарысы |1.Мектепке дейінгі   |2   |     |1,5   |4,5 |
|  |          |сезімдерінің дамуы.   |    |     |    |   |
|  |          |2.7- жас дағдарысы.   |    |     |    |   |
|  |          |3.Таным процестерінің  |    |     |    |   |
|  |          |дамуы.         |    |     |    |   |
|15 |Баланың мектепке  |Баланың психологиялық  |2   |2     |1,5   |4,5 |
|  |психологиялық   |дайындығын қамтамасыз  |    |     |    |   |
|  |дайындығы     |ететін алғышарттары   |    |     |    |   |
|  |Барлығы      |            |30   |15    |22,5  |67,5 |


5 СӨЖ тақырыптарының тізімі
  1. Зерттеу әдістеріне анализ жасау.
  2. Ж.Пиаже және оның мектебі.
  3. Психиканың даму кезеңдері.
  4. Баланың дүниеге келуі.
  5. Тест тапсырмаларын құрау.
  6. Қимыл ойындары.
  7. Мектептегі алғашқы күндер.
  8. Мұғалім мен алты жасар.
  9. Коллективтегі психологиялақ жағдайларға түсінік.
  10. Мектепке даярлық. Оқушыларға сипаттама.

      6. Пән бойынша оқу-әдістемелік картасы:


      Кесте 3 Пәнге арналған оқу-әдістемелік картасы


|           |         |Көрнекілік, ТСО, |Өздік оқуға|Бақылау  |
|Тақырыптар      |         |плакаттар,    |арналған  |формасы  |
|           |         |лабораториялық  |сұрақтар  |     |
|           |         |стенд      |      |     |
|Дәрістер       |Практикалық   |         |      |     |
|           |(семинар)    |         |      |     |
|           |сабақтар     |         |      |     |
|1           |2        |3        |4     |5     |
|Балалар психологиясы |Балалар     |Оқулықтармен   | Бала   |Ауызша  |
|пәні, міндеттері.   |психологиясы   |таныстыру    |тұлғасын  |сұрау   |
|Балалар дамуының   |пәні, міндеттері.|         |әртүрлі  |     |
|теориялары      |         |         |аспектіде |     |
|           |         |         |қаралуы.  |     |
|Балалар психикасының |Балалар     |БББ әдістемесі  |Негізгі  |Жазбаша  |
|даму заңдылықтарын  |психологиясының |негізінде сұрау |әдіспен  |тапсырма |
|зерттеу әдістері   |зерттеу     |         |жұмыс   |     |
|           |әдістеріне талдау|         |      |     |
|Балалар        |Балалар     |Таблица     |Отандық  |Таблица  |
|психологиясының    |психологиясына  |         |және    |     |
|тарихы. Отандық және |отандық және   |         |шетелдік  |     |
|шетелдік       |шетелдік     |         |психологтар|     |
|психологтардың    |ғалымдардың ой  |         |ын     |     |
|пікірлері.      |пікірлері және  |         |тұжырымдама|     |
|Психологиялық даму  |даму заңдылықтары|         |ларын   |     |
|заңдылықтары     |         |         |талдау   |     |
|Нәрестелік және    |Нәрестелік    |Логикалық схема |Шартсыз  |Ауызша  |
|бөбелік кезеңнің   |кезеңдегі    |         |рефлек   |     |
|дамуына сипаттама   |психологиялық  |         |Сезім   |     |
|           |ерешеліктер   |         |мүшелері  |     |
|Бала өмірінің алғашқы |Бала өмірінің  |Логикалық схема |Бір жас  |Конспект |
|жылында кезедсетін  |дамудың басты  |         |дағдары  |     |
|дағдарыстар      |белгілері    |         |ұғымын   |     |
|           |         |         |талдау   |     |
|Сәбилік кезең     |Сәбилік кезеңдегі|Тест       |Ерте    |Тестілеу |
|           |психологиялық  |         |сәбилік  |     |
|           |даму       |         |шақта іс- |     |
|           |ерекшеліктері  |         |әрекеттің |     |
|           |         |         |жаңа    |     |
|           |         |         |түрлері.  |     |
|           |         |         |Ерте    |     |
|           |         |         |сәбилік  |     |
|           |         |         |шақтағы  |     |
|           |         |         |сөздік   |     |
|           |         |         |қоры.   |     |
|Ерте сәбилік шақтағы |Сәбидің құралды |Карточкалар   |Сәбилік  |Карточкала|
|психологиялық     |қолданып әрекет |         |кезеңінің |рға    |
|ерекшеліктер, үш   |етуінің дамуы  |         |соңында  |жазбаша  |
|жаскезінде жаңадан  |Заттармен әрекет |         |жаңадан  |жауап   |
|пайда болатын заттық |етуді меңгеруге |         |пайда   |     |
|әрекеттер. Жетекші  |байланысты    |         |болатын  |     |
|әрекет        |қабылдауы    |         |әрекет   |     |
|           |         |         |түрлерін  |     |
|           |         |         |талдау   |     |
|Заттармен әрекет етуге|Дербестілікке,  |Миға шабуыл әдісі|Балаларды |Белсендіру|
|көшудің түрлері    |тәуелділікке   |арқылы      |оқу, еңбек |жаттығулар|
|           |ұмтылу      |студенттерді   |іс-    |ы     |
|           |         |белсендіру.   |әрекеттерін|     |
|           |         |         |ің алғы  |     |
|           |         |         |шарттары. |     |
|Мектеп жасына     |Мектеп жасына  |Логикалық схема |Тілді   |Конспектіл|
|балалардың      |дейінгі кезеңде |         |қатынас  |еу    |
|психологиялық даму  |балалардың сөздің|         |құралы   |     |
|ерекшеліктері     |дыбыстық құрылымы|         |ретінде  |     |
|           |мен сөйлемдегі  |         |пайдалана |     |
|           |сөздер құрамын  |         |білуінің  |     |
|           |саналы түрде   |         |дамуы.   |     |
|           |айыру.      |         |      |     |
|Мектепке дейінгі   | Баланың    |Логикалық схема |Мектепке  |Ауызша  |
|кезеңде психикалық  |сенсролық тастығы|         |дейінгі  |сұрау   |
|дамуы. Баланың    |мен тұрақтылығы |         |кезендегі |     |
|ақыл-ойын дамыту   |дамуы.дамуының  |         |балаланың |     |
|           |негізі.     |         |ойлауның  |     |
|           |         |         |дамуы   |     |
|Мектепке дейінгі   |Мектепке дейінгі |Тест       |Баланың  |Тестілеу |
|кезендегі баланың   |баланың сенсорлық|         |ақыл-ой  |     |
|түйсінуі,қабылдауы  |дамуындағы    |         |дамуының  |     |
|және сенсорлық дамуы. |ерешеліктер   |         |алғы    |     |
|           |         |         |шарттары  |     |
| Мектепке дейінгі   |Ес,қиял,зейінің |Таблица     |Таным   |Таблица  |
|кезеңдегі зейін,ес,  |дамуы      |         |процестерін|     |
|қиялдың дамуы     |         |         |ің дамуы. |     |
|Мектепке дейінгі   |Эмоциялық еріктік|Тест       |Эмоциялық |Тестілеу |
|кезеңдегі эмоциялық  |және       |         |еріктік  |     |
|еріктік және     |психоәлеуметтік |         |сапаларын |     |
|психоәлеуметтік дамуы |даму ерешелігі  |         |анықтап  |     |
|           |         |         |талдау   |     |
|Жеті жас дағдарысы  |Жеті жас     |Логикалық схема | Жеті жас |Ауызша  |
|           |дағдарысының   |         |дағдарыс  |сұрау   |
|           |сипаты      |         |ерекшелік |     |
|Баланың мектепке   |Баланың     |Карточкалар   |Бланы   |Карточкала|
|психологиялық     |психологиялық  |         |мектепке  |рға    |
|дайындығы       |даярлығын бақылау|         |даярлығытал|жазбаша  |
|           |         |         |дау    |жауап   |
   7 Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз ету картасы:
   Кесте 4 - Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз ету картасы


   |№ р/с|Оқулықтар, оқу-әдістемелік |Саны   |Студенттер  |Қамтамасыз |
|   |құралдар атауы       |     |саны     |ету пайызы |
|   |              |     |       |      |
|1  |Мухина В.С. Мектеп жасына |1    |6      |      |
|   |дейінгі балалар      |     |       |      |
|   |психологиясы. Мектеп 1986ж |     |       |      |
|2  |Болдырев Н.И. Мектептегі  |1    |6      |      |
|   |тәрбие жұмысының методикасы|     |       |      |
|3  |Мұқанов М. Жас және    |1    |6      |      |
|   |педагогикалық психология. |     |       |      |
|   |А., «Мектеп» 1981ж.    |     |       |      |
|4.  |В.С.Мухина Алты жастағылар |1    |6      |      |
|   |мектепте. Мектеп., 1989.  |     |       |      |
|5.  |Сейдалиев К.Б. Тәрбие   |1    |6      |      |
|   |теориясы. А ., 1986 ж   |     |       |      |
|6.  |Т.И.Осокина Балалар    |1    |6      |      |
|   |бақшасындағы дене     |     |       |      |
|   |шынықтыру.Мектеп.1982   |     |       |      |
|7.  |Р.Нығметова, Н.Дүйсенова  |1    |6      |      |
|   |Балалар психологиясы А,2012|     |       |      |
|8.  |Элконин Д.Б. Психическое  |1    |6      |      |
|   |развитие в детских     |     |       |      |
|   |возрастах.М.,1996     |     |       |      |
|9.  |Блонский П.П. Психология  |1    |6      |      |
|   |младшего школьника М., 1997|     |       |      |
|   |ж             |     |       |      |
|10. |Люблинская А.А. Детская  |1    |6      |      |
|   |психология М.,1971     |     |       |      |  9. Негізгі әдебиеттер:
    1.Элконин Д.Б. Психическое развитие в детских возрастах.М.,1996
    2.Мухина В.С. Детская психология.
    3.Люблинская А.А. Детская психология М.,1971.
    4.Мұқанов М. Жас және педагогикалық психология. А., «Мектеп» 1981ж.
    5. Педагогикалық және жас ерекшелік психология. А., «Мектеп» 1987 ж.
    6.Педагогикалық ізденістер. А., «Рауан» 1990 ж.
    7.Болдырев Н.И. Мектептегі тәрбие жұмысының методикасы. А.,  1987
    ж.
    8.Сейдалиев К.Б. Тәрбие теориясы. А ., 1986 ж.
    9.Люблинская А.А. Мұғалімге бастауыш мектеп оқушысының психологиясы
     жөнінде. А.,1981 ж.

    10.Немов Р.С. Психология в 3-х книгах. Кн.2. Психология образования.
    М.    Владос,1998 ж.

    11.Блонский П.П. Психология младшего школьника М., 1997 ж.
    12.Петровски А.В. Возрастная и педагогическая психология.
    Просвещение1986
    13.Мухина В.С. Мектеп жасына дейінгі балалар психологиясы. Мектеп
    1986ж.

    14.Каптерев П.Ф. Детская и педагогическая психология М-Воронеж
    1999ж.
    15.Обухова Л.Ф. Возрастная психология М. 2000ж.
    16.Мухина В.С. 6- жастағы мектеп А. Мектеп 1989 ж.
    17.Лисина М.И. Общение, личность и психика ребенка - М.,1997ж.
    18.Менчинская Н.А. Психическое развитие ребенка от рождения до 10
    лет -М., 1996 ж.

    19.Хрестоматия по возрастной психологии-М., 1996ж.

    20.Абрамова Г.С. Возрастная психология М.,1997.
                   10.
  11. Қосымша әдебиеттер.
    21.Возрастная и педагогическая психология. Тексты.- М Изд-во
    Московского  университета, 1999.
    22. Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии Под ред.
    И.И. Ильясова, В.С. Ляудис-М., 1981
    23.Выготский Л.С. Психология развития как феномен культуры- М.,1996
    24.Н.П.Аникеева Учителю о психологическом климате в
    коллективе.М.,1983.
Пәндер