Файл қосу


Биотехнология объектісі|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ                         |
|БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ                       |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ атындағы                     |
|МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ                         |
|3 деңгейдегі СМЖ құжаты |ПОӘК          |            |
|            |            |ПОӘК          |
|            |            |042-18-9.1.62/02-2014  |
|ПОӘК          |11.09.2014ж.      |            |
|«Биотехнология     |№ 2 басылым       |            |
|негіздері» пәнінен   |            |            |
|студентке арналған   |            |            |
|бағдарламасы      |            |            |           «БИОТЕХНОЛОГИЯ НЕГІЗДЕРІ» пәнінен


            ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
             5В070100 «Биотехнология»

                мамандығы үшін               СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН
              ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ


                  Семей


                   2014                 Алғы сөз


  1 ӘЗІРЛЕГЕН
  Құрастырушы __________ 29.08.2014ж., С. Аманжолов,  «Стандарттау және
биотехнология» кафедрасының доцент м.а., т.ғ.к.


  2 ТАЛҚЫЛАҒАН
  2.1 Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік  университетінің
«Стандарттау және биотехнология» кафедрасының отырысында


  «29» тамыз 2014ж., № 1 хаттама


  Кафедра меңгерушісі ___________ Ж. Кәкімова


  2.2 Инженерлік-технологиялық факультеттің оқу-әдістемелік бюросының
мәжілісінде


  «05» қыркүйек 2014ж., № 1 хаттама


  Төрайымы_____________ С. Төлеубекова


  3 БЕКІТІЛГЕН
  Университеттің  Оқу-әдістемелік  кеңесінің  мәжілісінде  шығаруға
мақұлданған және ұсынылған


  «11» қыркүйек 2014ж., № 1 хаттама


  Оқу-әдістемелік кеңесінің төрайымы ___________ Г. Искакова


  4 «11» _09_2014 ж. № 2 БАСЫЛЫМ                  Мазмұны

|1  |Жалпы ережелер                          |4  |
|2  |Пәннің мазмұны және сабақтардың түрлері бойынша сағаттарды    |5  |
|  |үлестіру                             |  |
|3  |Пәнді меңгеруге арналған әдістемелік ұсыныстар          |6  |
|4  |Курстың форматы                          |7  |
|5  |Курстың саясаты                          |7  |
|6  |Бағаларды қою саясаты                       |8  |
|7  |Әдебиеттер                            |9  |1 Жалпы ережелер
  1.1 Оқытушылар мен пән туралы жалпы мәліметтер
Аманжолов Самат Аманжолұлы, доцент м.а., т.ғ.к.
«Стандарттау және биотехнология» кафедрасы
Қатынасу ақпараты тел.35-46-02, оқу ғимараты № 9, № 304 кабинеті
Сабақ өткізілетін орындары - № 318 аудитория
Бұл пән бойынша кредит саны 3.

  1.2 Пәннің  қысқаша  мазмұны.  «Биотехнология  негіздері»  пәнінде
биотехнология  ғылым  ретінде  жалпы  мінездемесіне  сұрақтары,  оның
жетістіктері және дамуын, ферментті процесс технологиясын қарастырады.
Ғылымда көптеген бағыттарының іргелі дамуы мен жетістіктері арасындағы
қатынастарға ерекше көңіл аударады.


  1.3 Берілетін курстың мақсаты білім алушыларды негізгі бағыттары мен
биотехнологияның болашақта дамуын, оның көмегімен тапсырмалардың шешімін
табу, осы салада қолданылатын объектілер мен әдістердің мінездемелерінің
құрылуы.


  1.4 Пәнді оқытудағы басты міндеттері – биотехнологияда қолданылатын
терминдер мен түсініктемелермен өндірісте қолданылатын биотехнологиялық
өнімдер мен  әртүрлі  объект  түрлері,  ауыл  шаруашылық  өндірісінде
қолданылатын биотехнологиялық процестермен танысу.


  1.5 Пәнді оқу нәтижесінде:
  Білу керек: биотехнологиялық өндірістің биологиялық объект принципін,
әртүрлі биологиялық объект ерекшеліктері, типі және ферменттеу кезеңі және
ферменттің орналасуы, фермент кезеңдері мен типі, культураның негізгі
құрылымын;
  Игеруі  керек:  биотехнологияның  жетістіктерін,  биотехнологиялық
өндірістің негізгі әдістері мен этаптары және оларды жүргізу тәртібін,
биотехнологияның негізгі құрал-жабдықтары;
  Меңгеру керек: пәннің дәрістік материалдарын;
  Істей алу  керек:  әртүрлі  өндірістерде  және  ауыл  шаруашылық
өндірістерінде қолданылатын биотехнологиялық процестерін;
  Ойлау керек: тексеріс барысында микробиологиялық әдісті және жұмыс
істеу барысында биотехнологялық өндірісте  қолдануын,  биотехнологияның
негізгі объектілерін, морфологиясын, өсуін, көбеюін және қоректенуін;
  Болу керек: штампты продуцентті активі заттарда классикалық және
заманауи генетикалық әдістерді қолдану және микроорганизмдердің табиғатта
және халық шаруашылығында қызмет ерекшеліктерін;
  Алу керек: пәннің негізгі теориялық ережесін; отандық және шетелдік
тәжірибеде технологияның және өнім сапасын қамтамасыз етудің әдістерін.

  1.6 Курстың пререквизиттері:
  1.6.1 Микробиология
  1.6.2 Биотехнология объектісі


  1.7 Курстың постреквизиттері:
  1.7.1 Микроорганизм биотехнологиясы
  1.7.2 Биотехнологиялық өндірістердің негіздері
  1.7.3 Сүт өнімдері өндірісінің биотехнологиясы
  1.7.4 Ферменттік препараттарда заманауи технологияда қолдану
  1.7.5 Экологиялық биотехнология

  2 Пәннің мазмұны және сабақтардың түрлері бойынша сағаттарды үйлестіру
                                   Кесте 1
|Тақырыптардың атаулары мен олардың мазмұны |Сағаттар саны      |Әдебие|
|                      |            |ттер |
|                      |ДС  |ТС  |БАОӨЖ |БАӨЖ |   |
|                      |(сағ)|(сағ)|(сағ) |(сағ) |   |
|1                     |2  |3  |4   |5   |6   |
|Дәріс сабақтары                              |
|Модуль 1. Биологиялық объектілерді дайындау                |
|Биотехнология пәні, әдістері және     |1  |   |    |2   |7.1.1 |
|перспективалы дамуы.            |   |   |    |   |   |
|Биотехнологиялық объектіні таңдау.     |1  |   |1   |2   |7.1.4 |
|Селекция.                 |1  |   |    |2   |7.1.4 |
|Инженериялық генетика.           |2  |   |1   |2   |7.1.4 |
|Жасушалы инженерия.            |1  |   |    |2   |7.1.1 |
|Биологиялық объектілердің популяциялық   |1  |   |1   |2   |7.1.4 |
|тұрақтылығы.                |   |   |    |   |   |
|Модуль 2. Биологиялық объектілерді культивирлеу              |
|Культивирлеу биообъектілерге арналған   |1  |   |1   |2   |7.1.2 |
|субстратілер.               |   |   |    |   |7.1.4 |
|Биореактордың қолдану принципі және    |1  |   |1   |2   |7.1.3 |
|құрылымы.                 |   |   |    |   |7.1.4 |
|Араластыру жүйесі және аэрациясы.     |1  |   |    |2   |7.1.4 |
|Жылу алмасу жүйесі, биореакторды стирильдеу|1  |   |1   |2   |7.1.4 |
|және көбікбасу.              |   |   |    |   |   |
|Зертханалық, пилотты және өндірістік    |1  |   |1   |2   |7.1.2 |
|биореакторы: масштабтау мәселелері.    |   |   |    |   |   |
|Биотехнологиялық процесс, үздікті және   |1  |   |1   |2   |7.1.3 |
|үздіксіз аппарат жұмысы          |   |   |    |   |7.1.4 |
|Биотехнологиялық процесс және аппараттың  |1  |   |1   |2   |7.1.3 |
|мамандандырылған типі.           |   |   |    |   |7.1.4 |
|Модуль 3. Бөліну, тазалау және өнімдердің модификациясы          |
|Биомассаның культуралы сұйықтықтан бөлінуі.|1  |   |1   |2   |7.1.4 |
|Жасушаның бұзылу әдістері.         |1  |   |    |2   |7.1.2 |
|Өнімдерді бөлу және тазалау.        |2  |   |1   |3   |7.1.4 |
|Өнімді концентрирлеу.           |1  |   |1   |2   |7.1.4 |
|Өнімді сусыздандыру.            |1  |   |1   |2   |7.1.2 |
|Өнімнің модификациялық жолы. Өнімнің    |1  |   |1   |2   |7.1.2 |
|тұрақтандырылуы.              |   |   |    |   |   |
|Модуль 4. Халық шаруашылығындағы биотехнология, медицина және ғылым    |
|Биотехнология және ауыл шаруашылығы.    |2  |   |1   |3   |7.1.4 |
|Энергия өндірісінде биотехнологиялық    |1  |   |1   |2   |7.1.3 |
|процесстерді қолдану.           |   |   |    |   |   |
|Биотехнология және медицина.        |2  |   |    |2   |7.1.4 |
|Биотехнология және тағам өндірісі.     |2  |   |1   |3   |7.1.3 |
|Биогеотехнология.             |2  |   |    |2   |7.1.4 |
|Тәжірибелік сабақтар                            |
|Модуль 1. Биологиялық объектілерді дайындау                |
|1. Биотехнологиялық объектіні таңдау.   |   |2  |1   |2   |7.1.1 |
|Модуль 2. Биологиялық объектілерді культивирлеу              |
|2. Культивирлеу биообъектілерге арналған  |   |2  |1   |2   |7.1.1 |
|субстратілер.               |   |   |    |   |7.1.4 |
|3. Биообъектілерді кельтивирлеуге арналған |   |2  |1   |2   |7.1.1 |
|биотехнологиялық процесс және аппарат.   |   |   |    |   |7.1.4 |
|Модуль 3. Бөліну, тазалау және өнімдердің модификациясы          |
|4. Биомассаның культуралы сұйықтықтан   |   |1  |    |2   |7.1.1 |
|бөлінуі.                  |   |   |    |   |   |
|5. Өнімді концентрирлеу және сусыздандыру |   |2  |1   |2   |7.1.1 |
|әдістері.                 |   |   |    |   |7.1.4 |
|Модуль 4. Халық шаруашылығындағы биотехнология, медицина және ғылым    |
|6. Ауыл шаруашылығындағы биотехнология.  |   |2  |    |2   |7.1.4 |
|7. Медицинадағы биотехнология.       |   |2  |1,5  |2   |7.1.4 |
|8. Тағам өндірісіндегі биотехнология.   |   |2  |    |2,5  |7.1.4 |
|Жалпы:                   |30  |15  |22,5  |67,5 |   |


  3 Пәнді меңгеруге арналған әдістемелік ұсыныстар


  Пәнді жақсы менгеру үшін білім алушы алдымен  7-бапта  берілген
әдебиеттерді іздеп, олармен танысуы керек. Ары қарай берілген тақырыптар
бойынша өз кезегімен жаңағы әдебиеттерден материал іздеп, оны өз бетімен
оқуы керек. Сонымен, сабаққа келген білім алушы, онда  қай  тақырып
талданылатыны туралы хабарлы  болуы  керек  және  тақырыптың  негізгі
жағдайларын алдын ала оқып алуы керек.
  Курстың бір бөлігі семестр бойы білім алушылардың өзіндік жұмыстарына
келеді.
   Өздік жұмыс «Биотехнология негіздері» пәнінде маңызды бөлігі болып
табылады және де басқа аудиториялық дайындықпен толтырылады. Өздік жұмыста
бөлек әр түрлі теориялық бөлімдерді оқуда, тақырыптар бойынша есептерді
шығарғанда, сонымен қатар есептік-графикалық тапсырмаларды және жеке сұрақ
қатарларын ғылыми оқыту кірістіріледі. Өздік жұмысқа бақылау ауызша түрде
және жазбаша сұрау, коллоквиум, тест, есептік-графиктік жұмыстарды қорғау,
сұхбаттасу, сонымен қатар талқылау және рефераттарды қорғау арқылы жүзеге
асады.
   Әр түрлі жұмыстарды орындау барысында міндетті түрде жүйеде берілген
әдебиеттермен шектелмеу керек. Каталог қарау барысында қарастырылып отырған
тақырыпқа келетін аттарға жолығуымыз мүмкін. Міне, сол жолықтырғандарымызды
бірнешеуі жарап қалуы әбден мүмкін.
  Сонымен қоса, тақырыппен байланысқан немесе сол тақырыпқа келетін
кітаптағы библиографиялық нұсқаулықтарға қарайласуымыз керек. Онда біз
керек тақырыптың басқа қандай кітапта бар екендігі туралы ақпарат алуымыз
мүмкін. Құнды ақпаратты нұсқаушы мақалалардан сызып алуымызға болады. Ол
нұсқаулықтан керекті, қызықтыратын мақалаларды шыққаны туралы ақпарттарымен
алуымызға және содан кейін керекті номерларымызға тапсырыс беруімізге
болады.
  Басты көмекші ретінде компьютерлік жүйе Internet атқарады. Онда ешқашан
мақала болып шықпаған ақпарттарды кездестіруімізге болады.
  Тез және дұрыс керекті әдебиетті таңдау үшін ғылыми және студенттік
кітапханаларды және кітап іздеу механизмін жақсы білу қажет. Керекті
әдебиет тізімі университет кітапханасында  болмаған  жағдайда  ғылыми-
техникалық немесе қалалық кітапханаға жүгіну керек.
  Тағы бір жұмыс түрі реферат болып табылады.  Білім  алушылардың
рефератында сол тақырып бойынша бірнеше көздерден алынып жинақтырылған
негізгі мазмұнын тиянақты жеткізу жеткілікті.
  Мәтінде тақырыпқа келмейтін артық ақпараттар болмауы шарт. Рефераттың
мазмұнының сәйкестігі негізгі бағалаудың критериінің бірі болып табылады.
  Рефераттың құрылуы алдына қойылған мақсаттар есебінен жүреді. Реферат
титулды бет, мазмұны, кіріспе, негізгі бөлік, қорытынды және қолданылған
әдебиеттер тізімінен тұрады.


   4 Курстың форматы


  Семестр бойы білім алушыларға бағдарламаның сәйкес бөлімдері бойынша 30
дәріс және оқу жоспарына сай 15 тәжірибелік сабақ жүргізіледі.
  Курстағы өзіндік жұмысты былай жүргізу ұсынылады. Курстың  әрбір
тақырыбынан ұсынылған әдебиеттерді оқып, оның теориялық негіздеріне көп
тоқталмай, талқыланатын сұрақтарға жалпы түсінік қалыптастыру керек.
   Содан кейін материалды толығымен меңгеруге көшу керек: теориялық
жағдайларды меңгеру, негізгі мәліметтердің қажет жерлерін еске сақтау үшін
жұмыс дәптерін жүргізген дұрыс.
   Курсты меңгеру кезінде білім алушы өткен материялдарды жақсы меңгеру
үшін реферат түріндегі БАОӨЖ және БАӨЖ алынады.

   5 Курстың саясаты


   Осы курсты меңгеруде білім алушы жүйелі түрде  өзі дайындалу керек,
қажет болған жағдайда оқытушыдан көмек сұраса болады. Порталға жиі кіру
керек.  Оқытушының  жұмыс  бағдарламасындағы  методикалық  ұсыныстарын
тәжірибелік сабақта мұқият оқыңыздар. Тек қана дәріс  материалдарымен
шектеліп  калмай,  басқа  да  әдебиеттерді,  электронды  ресурстарды
қолданыңыздар. Алдымен бірінші модульды меңгеріп, тапсырмасын орындаңыз,
кейін келесі модульге көшіңіз. Әрбір бақылау тапсырмасын уақытында орындап,
тексеруге беру керек, аралық тесттерді уақытында өту керек.  Бақылау
мерзімдері – 1-7 апталардағы тапсырмалар мен тесттерге 7 –ші аптаның соңы
қалғандары 15 аптада.


   6 Бағаларды қою саясаты   Әрбір білім алушы қорытынды бағасы жақсы болуы үшін әр пәннен бір
мөлшерде ұпай сандарын жинау керек.Ұпайдың максимальды саны:
1-7 апталардағы бірінші рейтинг қорытындысында - 300 ұпай,
8-15 апталардағы екінші рейтинг қорытындысына - 300 ұпай,
Дисциплина бойынша семестрдағы максимальды ұпай саны - 600.

   «Биотехнология негіздері» пәні бойынша балдарды бөлу кестесі
                                   2 кесте
|Апта  |Бақылау түрі         |Жалпы балл    |Ескерту     |
|1   |2              |3        |4        |
|    |1 – 7 аптаға дейн барлық   |30        |         |
|    |аудиториялық сабаққа қатысу |         |         |
|2   |ТС қорғау          |         |         |
|    |БАӨЖ             |         |         |
|3   |ТС қорғау          |50        |         |
|    |БАӨЖ             |         |         |
|4   |ТС қорғау          |         |         |
|    |БАӨЖ             |40        |         |
|5   |ТС қорғау          |50        |         |
|    |БАӨЖ             |         |         |
|6   |ТС қорғау          |         |         |
|    |БАӨЖ             |40        |         |
|7   |ТС қорғау          |         |         |
|    |БАӨЖ             |         |         |
|    |Рубеждік бақылау       |90        |         |
|    |8 – 15 аптаға дейн барлық  |30        |         |
|    |аудиториялық сабаққа қатысу |         |         |
|8   |ТС қорғау          |25        |         |
|    |БАӨЖ             |         |         |
|9   |ТС қорғау          |         |         |
|    |БАӨЖ             |40        |         |
|10   |ТС қорғау          |25        |         |
|    |БАӨЖ             |         |         |
|11   |ТС қорғау          |         |         |
|    |БАӨЖ             |         |         |
|12   |ТС қорғау          |25        |         |
|    |БАӨЖ             |         |         |
|13   |ТС қорғау          |         |         |
|    |БАӨЖ             |40        |         |
|14   |ТС қорғау          |25        |         |
|    |БАӨЖ             |         |         |
|15   |ТС қорғау          |         |         |
|    |БАӨЖ             |         |         |
|    |Рубеждік бақылау       |90        |         |


  7 Әдебиеттер
  7.1 Негізгі әдебиеттер:
  7.1.1 Беккер М.Е., Лиепиныш Г.К., Райпулис Е.П. Биотехнология. М.:
«Агопромиздат», 1990. 436с.
  7.1.2  Беккер  М.Е.  Введение  в  биотехнологию.  М.:  «Пищевая
промышленность». 1976г. 272с.
  7.1.3 Елинов Н.П. Издательская фирма "Наука" СПБ 1995 г.с, 600 стр.
  7.1.4 Егорова, Т.А. Основы биотехнологии: учебное пособие для высш.
пед. учеб. заведений/ Т.А. Егорова, С.М. Клунова, Е.А. Живухина. – 2-е
изд., стер. –М.: Академия, 2005. – 208 с.
  7.1.5 Сельскохозяйственная биотехнология. Под редакцией В.С. Шевелухи,
 -М.: Высшая школа, 1998. -416с.


  7.2  Қосымша әдебиеттер:
  7.2.1 Егорова Т.А., Клунова С.М., Живухина Е.А. Основы биотехнологии.
М.: «АСАДЕМА», 2003г. 568с.
  7.2.2 Промышленная микробиология. Под ред. проф. Егорова Н.С., М.:
«Высшая школа», 1987г.
  7.2.3 Сассон А. Биотехнология: свершения и надежды. Пер. а англ., М.:
«Мир», 1987г.

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть