Файл қосу


Психологияның дербес ғылымға айналу тарихы|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ                          |
|БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ                        |
|СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКТТІК УНИВЕРСИТЕТІ          |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты  |ПОӘК           |             |
|             |             |ПОӘК 042-18-16.1.44   |
|             |             |/01-2014         |
|ПОӘК           |18.09.2013ж. басылым №1 |             |
|«Психология»       |орнына 05.09.2014ж.   |             |
|Оқытушыға арналған пәннің|басылым № 2       |             |
|бағдарламасы       |             |             |
             «ПСИХОЛОГИЯ» ПӘНІ БОЙЫНША
              ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
           Психологиялық емес мамандықтарға


          ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ
                  Семей


                  2014
                 Алғы сөз

1 ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ
Құрастырушы Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің  “
Психология” кафедрасының аға оқытушысы ____________ А. Бураханова
                                 “__05____”
 _____09_____ 2014 ж.

2 ҚАРАЛДЫ
   1. Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік  университетінің
    “Психология” кафедрасының отырысында
 «_05_»___09_____ 2014 ж. хаттама №_1_____

Кафедра меңгерушісі  ____________ Ш.Сатиева

2.2 ЭҚжГҒФ оқу-әдістемелік бюросының отырысында талқыланды
 «_09_»____09____ 2014 ж. хаттама №_1_____

ОӘБ төрағасы_________ С.Тойкин


3 БЕКІТІЛДІ
3.1 Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданды және
баспаға ұсынылды
 «_11_»___09_____ 2014 ж. хаттама №_1_____

ОӘК төрайымы_________ Г.Искакова

4 18.09.2013ж. басылым №1 орнына 05.09.2014ж. басылым № 2
                  Мазмұны

  1. Қолданыс аймағы
  2. Нормативтік сілтемелер
  3. Жалпы ережелер
  4. Оқу пәнінің мазмұны (молдулі)
  5. Студенттің өзіндік жұмысы тақырыптарының тізімі
  6. Пәнге арналған оқу-әдістемелік картасы
  7. Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы
  8. Әдебиеттер
   1 ҚОЛДАНЫС АЙМАҒЫ
   «Психология» пәні бойынша оқу әдістемелік кешен психологиялық емес
мамандықтардағы студенттерге арналған. Ол студенттерді курс мазмұнымен,
оның өзектілігімен, курс саясатымен, оқу процесі барысындағы студенттердің
білуге және істеуге тиіс білімдерімен таныстырады. Оқу - әдістемелік кешен
пәнді оқудағы негізгі құрал болып табылады.


   2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
    Осы  «Психология» пәнінен оқу - әдістемелік кешен  төмендегі
құжаттардағы барлық талаптар мен  ұсыныстар  бойынша  оқу  процесінің
ұйымдастыру ретін белгілеп құрастырылған:
   - Мемлекеттік Жалпыға бірдей Оқу Стандарты ҚР МЖМБС 5.04.033-2011
    Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің бұйрығымен
    бекітілген және күшіне енгізілген;
  - СТУ 042-ГУ-4-2014  университет стандарты «Пәннің оқу-әдістемелік
   кешендерін құрастыру мен безендіруге қойылатын жалпы талаптар»;
  - ДП 042-1.01-2014  Құжатталған процедура «Пәннің  оқу-әдістемелік
   кешендерінің құрылымы мен мазмұны».


   3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
   3.1 Пәннің қысқаша мазмұны.
   Әрбір адамның кәсіптік және өмірлік іс-әрекеттерін тиімді ұйымдастыру
мүмкіндігін арттыратын, қарапайым болса  да  психологиялық  білімдерді
мењгеруі өте мањызды роль атқарады.
   Психологиялық білім адамның өзінің ішкі дүниесін және айналадағы
ортаны танып-біліп, қажетті өзгерістер жасай отырып, өзін жетілдіру, өзініњ
мүмкіндігін толық пайдалану, тұлғалық ерекшеліктерін оқып-білу арқылы басқа
адамдармен қарым-қатынасты дұрыс ұйымдастыру, тиімді творчестволық жұмыс
жасау қабілеттілігін дамыту сияқты мәселелерді жүзеге асыруға көмектеседі.

   3.2 Пәннің мақсаты
     Психология курстын мақсаты –студенттерді психология  саласында
білімдермен қаруландыру және психологиялық білімдер негізінде өзін-өзі
тұрақтандыратын кәсіби іскерлік пен дағдыларды қалыптастыру.


   3.3 Пәнді оқып-зерттеудің негізгі міндеттері:
  - психология және оның категориялық аппараты туралы
 ұғым беру;

  - психологиялық білімдерінің мән-мағынасын ұғыну;
  - психологияның басқа ғылымдармен байланысын көрсету;
  - психология пәнінің әдістемесінің мәнін ашып көрсету.

   3.4 Оқып-зерттеу нәтижесінде студент:
   - психологиялық ғылымдар жүйесі туралы, оның қағидалары, міндеттері
мен құрылымы;
   - психология ғылымының зерттеу әдістері мен принциптерін;
   - психология ғылымының категориялық құрылымын;
   -  психологияның басқа ғылымдармен байланысын түсіну;
   - психологиялық білімін кәсіби әрекетінде қолдана алуы.

   3.5 Курс пререквизиттері:
   - философия

   3.6.Курстың постреквизиті:
   - гуманитарлық ғылымдар

   3.7 Жұмыс оқу жоспарынан үзінді

                                   Кесте 1
|Кур|Семестр                         |Кредит    |
|с |                             |Саны     |
|Дәріс сабақтары                               |
|1 |Психология ғылымының жалпы мәселелері мен тарихы     |2       |
|2 |Ғылыми психологияның принциптері мен зерттеу әдістері  |2       |
|3 |Психика дамуы                      |2       |
|4 |Жеке адам және оның психологиялық табиғаты        |2       |
|5 |Іс-әрекет психологиясы                  |2       |
|6 |Қарым-қатынас психологиясы                |2       |
|7 |Топ және ұжым                      |2       |
|8 |Зейін                          |2       |
|9 |Түйсік пен қабылдау                   |2       |
|10 |Ес                            |2       |
|11 |Ойлау мен сөйлеу                     |2       |
|12 |Қиял                           |2       |
|13 |Жеке тұлғаның эмоциялық жүйесі              |2       |
|14 |Ерік және қабілет                    |2       |
|15 |Темперамент және мінез                  |2       |
|Практикалық (семинар) сабақтар                       |
|1 |Психология ғылымының жалпы мәселелері мен тарихы     |1       |
|2 |Ғылыми психологияның принциптері мен зерттеу әдістері  |1       |
|3 |Психика дамуы                      |1       |
|4 |Жеке адам және оның психологиялық табиғаты        |1       |
|5 |Іс-әрекет психологиясы                  |1       |
|6 |Қарым-қатынас психологиясы                |1       |
|7 |Топ және ұжым                      |1       |
|8 |Зейін                          |1       |
|9 |Түйсік пен қабылдау                   |1       |
|10 |Ес                            |1       |
|11 |Ойлау мен сөйлеу                     |1       |
|12 |Қиял                           |1       |
|13 |Жеке тұлғаның эмоциялық жүйесі              |1       |
|14 |Ерік және қабілет                    |1       |
|15 |Темперамент және мінез                  |1       |
|  |        |                    |       |
|  |        |                    |       |
|  |        |                    |       |
|  |        |                    |       |

   5 СТУДЕНТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫ ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ
    1. Психологияның дербес ғылымға айналу тарихы
    2. Ми және психика
    3. Психика дамуы және сананың қоғамдық-тарихи сипаты
    4. Танымдық процестердің физиологиялық механизмдері
    5. Психологиялық зерттеудің қазіргі кезең бағыттары
    6. Сөйлеу және ойлау арақатынасы
    7. Ойлаудың адам дүниетанымындағы маңызы
    8. Психологиядағы ес теориялары
    9. Қиял дамыту жолдары
    10. Жеке тұлға және оның психологиялық табиғаты
    11. Мінез және адамның басқа қасиеттері арасындағы байланыс
    12. Жүйке жүйесінің типтері және темперамент
    13. Ұлттық мінез ерекшеліктері
    14. Адам қабілеттерін жедел дамыту шарттары
    15. Жоғары деңгейдегі сезімдер


6 ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ
                                   Кесте 3

|           |Тақырыптар    |Көрнекіліктер,|Өздік оқуға |Бақылау   |
|           |         |ТСО,     |арналған  |формасы   |
|           |         |плакаттар,  |сұрақтар  |      |
|           |         |лабораториялық|      |      |
|           |         |стенд     |      |      |
|Дәрістер       |Практикалық   |       |      |      |
|           |(семинар)    |       |      |      |
|           |сабақтар     |       |      |      |
|1           |2        |3       |4      |5      |
|Психология ғылымының |Психология    |Психология  |Психология |Ауызша   |
|жалпы мәселелері мен |ғылымының жалпы |ғылымының   |ғылымының  |      |
|тарихы        |мәселелері мен  |құрылымы-табли|тарихы   |      |
|           |тарихы      |ца      |      |      |
|Ғылыми психологияның |Ғылыми      |Оқулықтар   |Психологияны|Конспект  |
|принциптері мен    |психологияның  |       |ң негізгі  |      |
|зерттеу әдістері   |принциптері мен |       |әдістер тобы|      |
|           |зерттеу әдістері |       |      |      |
|Психика дамуы     |Психика дамуы  |Плакаттар   |Адам    |Бақылау   |
|           |         |       |психикасы  |жұмысы   |
|           |         |       |мен     |      |
|           |         |       |санасының  |      |
|           |         |       |дамуы    |      |
|Психологияның     |Психологияның  |Оқулықтар, ми |Ми және   |Ауызша   |
|жаратылыстық –ғылыми |жаратылыстық   |макеті    |психика   |      |
|негізі        |–ғылыми негізі  |       |      |      |
|Іс-әрекет психологиясы|Іс-әрекет    |Карточкалар  |Ойын, оқу, |Карточкалар |
|           |психологиясы   |       |еңбектің  |      |
|           |         |       |адам    |      |
|           |         |       |өміріндегі |      |
|           |         |       |маңызы   |      |
|Түйсік пен қабылдау  |Түйсік пен    |Оқулықтар   |Түйсік   |Конспект  |
|           |қабылдау     |       |түрлері.  |      |
|           |         |       |Қабылдау  |      |
|           |         |       |ерекшеліктер|      |
|           |         |       |і      |      |
|Зейін         |Зейін      |«Ассоциация» |Зейіннің  |Схема    |
|           |         |әдістемесі  |психологиялы|      |
|           |         |       |қ      |      |
|           |         |       |сипаттамасы |      |
|Ес          |Ес        |Тесттер    |Ес     |Еске    |
|           |         |       |процестері |арналған  |
|           |         |       |      |тесттер   |
|Ойлау мен сөйлеу   |Ойлау мен сөйлеу |«Миға шабуыл» |Ойлау мен  |Әістемелер |
|           |         |әдістемесі  |сөйлеудің  |өткізу   |
|           |         |       |өзара    |      |
|           |         |       |байланысы  |      |
|Қиял         |Қиял       |Қағаз,    |Дүниеде жоқ |Шығармашылық|
|           |         |қарындаштар  |жануардың  |тапсырмалар |
|           |         |       |суретін салу|      |
|Жеке адам және оның  |Жеке адам және  |Оқулықтар   |Жеке адамның|Конспект  |
|психологиялық табиғаты|оның       |       |өмірлік   |      |
|           |психологиялық  |       |ұстанымдары |      |
|           |табиғаты     |       |      |      |
|Жеке тұлғаның     |Жеке тұлғаның  |Тесттер    |Сезімнің  |Тестілеу  |
|ерік-эмоциялық жүйесі |ерік-эмоциялық  |       |эмоциядан  |      |
|           |жүйесі      |       |айырмашылығы|      |
|           |         |       |, ерік   |      |
|           |         |       |сапалары  |      |
|Темперамент      |Темперамент   |Тест     |Темперамент | Тестілеу  |
|           |         |       |теориялары |      |
|Мінез         |Мінез      |Тест     |Қазақтың  |Тестілеу  |
|           |         |       |ұлттық мінез|      |
|           |         |       |бітістері  |      |
|Қабілет        |Қабілет     |Тест     |Қабілеттің |Шығармашылық|
|           |         |       |түрлері   |тапсырмалар |

   7 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ КАРТАСЫ
                                   Кесте 4


   |№ р/с|Оқулықтар, оқу-әдістемелік |Саны   |Студенттер  |Қамтамасыз |
|   |құралдар атауы       |     |саны     |ету пайызы |
|   |              |     |       |      |
|1  |Бап-Баба С. Жалпы     |10    |77      |1,2     |
|   |психология. –А., 2003   |     |       |      |
|2  |Жарықбаев Қ. Психология.  |30    |77      |38,9    |
|   |–А., 2003         |     |       |      |
|3  |Жарықбаев Қ. Жалпы     |50    |77      |64,9    |
|   |психология. –А., 2003   |     |       |      |
|4  |Тәжібаев Т. Жалпы     |25    |77      |32,4    |
|   |психология. –А., 2003   |     |       |      |
|5  |Немов Р.С. Психология. Ч.1.|30    |77      |38,9    |
|   |М., 2001-2003       |     |       |      |

8 ӘДЕБИЕТТЕР
1. Негізгі әдебиеттер
8.1.1 Жақыпов С. Жалпы психология негіздері. А., 2012
8.1.2 Столяренко Л.Д. Психология. Р/на Д., 2000
8.1.3 Қ.Жарықпаев. Жантану негіздері. А.,2004
8.1.4 С.Бап-Баба. Жалпы психология. А.,2003
8.1.5 Тәжібаев Т. Жалпы психология. –А., 2003
8.1.6 Немов Р.С. Психология. Ч.1. М., 2001-2003

8.2 Қосымша әдебиеттер
8.2.1 Р.С.Немов. Психология. I том. М.,2002
8.2.2 С.Л.Рубинштейн. Основы общей психологии. М.,2004
8.2.3 Нұржанова Г.Т. Жалпы және балалар психологиясы. Астана, 2010
8.2.4 Лурия А.Р. Лекции по общей психологии.М., 2004
8.2.5 Жақыпов С. Жалпы психология негіздері. А., 2008
8.2.6 Гальперин П.Я. Введение в психологию. М., 2006
Пәндер