Файл қосу


Тарихи дерекҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ | |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты  |ПОӘК           |            |
|             |             |            |
|             |             |ПОӘК 042-16 - 02.1.30/ |
|             |             |01- 2013        |
|ПОӘК           |             |            |
|«Қазақстан тарихының   |             |            |
|деректануы» пәнінің оқу |№1 басылым        |            |
|әдістемелік кешені    |30.09..2013        |            |
|Оқытушылар үшін     |             |            |


            ПӘННІҢ ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
           «Қазақстан тарихының деректануы»
          050203- «тарих» мамандығына арналған


                ОҚЫТУШЫЛАР ҮШІН
              ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ


                 Семей 2013


1 ӘЗІРЛЕГЕН
Құрастырған :  «Қазақстан тарихы»  кафедрасының аға оқытушысы , тарих
ғылымының кандидаты Бақытжанова Анар Бақытжанқызы
 2 ТАЛҚЫЛАҒАН

2.1 2.ТАЛҚЫЛАҒАН:
2.1.Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің Қазақстан тарихы
кафедрасының отырысында
Хаттама № 1. « »    қыркүйек 2013 жыл

 Кафедра меңгерушісі:            Мухамеджанова Н.А.


2.2. Гуманитарлық – заң факультетінің оқу-әдістемелік бюросының отырысында
мақұлданды
Хаттама № 1 «  » қыркүйек 2013 жыл

Факультеттің ОӘБ төрайымы:          Кеңесбаева Ш.С.


2.3.Факультеттің ғылыми кеңесінің отырысында талқыланды
Хаттама № 1. « » қыркүйек 2013 жыл

Ғылыми кеңесінің төрағасы:             Мамырбеков А.М.


3.БЕКІТІЛДІ
Университеттің Оқу-әдістемелік  кеңесінің  отырысында  мақұлданды  және
шығаруға ұсынылды
Хаттама № 1 « » қыркүйек 2013 жыл

Университеттің ОӘК төрағасы,
Бірінші проректор            Искакова Г.К.

                  Мазмұны


1 Қолдану аумағы
2 Нормативтік сілтемелер
3 Жалпы ереже
4 Оқытушылар үшін пәннің жұмыс бағдарламасының мазмұны
5 Студенттердің өздік жұмыстары тақырыптарының тізімі
6 Пән бойынша оқу-әдістемелік картасы.
7 Оқу-әдістемелік әдебиеттердің қамтамасыз етілу картасы
8 Әдебиеттер

  1 Қолдану аумағы
  «Деректану»  пәні  университеттің  050203-  «тарих»  мамандығының
студенттеріне арналған. Бұл оқу-әдістемелік кешен студенттерге курстың
мазмұнымен, өзектілігімен және қажеттілігімен, курстың саясатымен және
студенттің оқу процесінде алатын жетістігімен таныстырады. Пәннің оқу
-әдістемелік кешені осы пәнді оқытуда жетекші рол атқарады.


  2 Нормативтік сілтемелер
  «Деректану» пәні бойынша осы оқу-әдістемелік кешені келесі құжаттардың
ұстанымдарымен және талаптарына сәйкес берілген пән бойынша оқу процесін
ұйымдастыру тәртібін белгілейді және жасайды:
  «050203»- «тарих» мамандықтағы мемлекеттік жалпы  міндетті  білім
стандарты ҚР МБЖС 3.08.0.ХХ-2006, Қазақстан Республикасы білім және ғылым
министрлігінің «7» 08 2004 жылғы №671 бұйрығы бойынша әрекетке енгізілді
және бекітілді.
  -СТУ 042 РГКП-СГУ -8-2007 «Пәннің оқу-әдістемелік кешенін жасау және
рәсімдеудің жалпы талабы» университет стандарты
  -ДП 042-08.10.10.12-2007 «Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің құрылымы
және мазмұны» құжаттық іс-жосығы және тағы да басқа құжаттар негізінде
жасалды.

  3 Жалпы ереже
  - Оқытушының аты-жөні Бақытжанова Анар Бақытжанқызы;
  - Кафедра – «тарих »;
  - Дәрістерді өткізу орны – 1211а  аудитория; № 1 оқу ғимараты;
  - Пән атауы –«Қазақстан тарихының деректануы»;
  - Кредиттер саны – 3;
  - Оқу жоспарынан көшірме;


  3.1 Пәннің мазмұнының қысқаша сипаты:
  Деректану тарихнамамен қатар тарихшыларды теоретикалық методологиялық
дайындауда негізгі фундаменталдық пөндердің қатарына жатады. Деректанудың
фундаментальдығы тарих ғылымының тарих обьектісіндегі - өткен  қоғам
ретіндегі тарихшыға тікелей берілген емес, ол тарихи деректерді таным
арқылы, тану арқылы тарих ғылымының обьектісі ретінде қаралады.
  Деректану тарихи зерттеудің практикалығынан туындаған. Алғашқы кезде
жазба деректер зерттеліп, деректанудың қолданбалы фактілік жағы ескерілді,
ол деректерді тануда нақты тарихи фактілерге жүгінді.
  Деректану ғылымы өзіне тән ерекшеліктері мен заңдылықтары, әдістемесімен
теориялық принциптері, зерттеу әдістерімен тәсілдері бар жүйелі ғылым.
Сонымен қатар ұлттық деректерімізді тануға мүмкіндік береді. Деректердің
ғылыми айналымға түсуіне байланысты, тарихи деректер және сол тарихи
деректердің окиғалары, үрдістері әр деректе әр қырынан  көрсетіледі.
Деректің оқиғаларды қалай  баяндауына  байланысты,  эмперикалық  және
апробиралық практикалық  жолмен  алынған  деректер  жазба  деректерді
методикалық зерттеу нақты фактілік материалдарды алуда зерттеу обьектісіне
айналды. Жазба деректер заттай деректерден тармақталып бөліне бастады
(археологиялық). Дегенмен тарихи зерттеуді жұзеге асыруда жазба деректің,
заттай деректің де орны ерекше болып табылады.
  «Деректану» курсы тарихи зерттеулердің қалыптасу процесін, оның дамуын,
тарихи оқиғаларды объективті түрде жан-жақты зерттелуін нақты тарихи
материал негізінде қарастырады.
  «Деректану» курсы Ежелгі дүние тарихы, Ортағасырлар тарихы, Азия және
Африка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы, Европа және Америка
елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихындағы болған тарихи оқиғаларын
көрсететін деректердің, тарихи және жалпы тарихи процесстердің шынайылығын
ашуға бағытталған.
     Курстың көптеген тақырыптары келесі «Қосалқы тарихи  пәндер»,
«Тарихнама», «Саясаттану», «Философия» және т.б. пәндерді оқуда кешенді
білім береді.


  3.2 Курстын мақсаты - деректердің тарих ғылымындағы табиғатын зерттеу,
белгілі әлеуметтік жағдайдағы оның туындау себептерін, осы жағдайдағы
деректердің гносеологиялық табиғатын тарихи танымның зерттеу обьектісіне
айналдыру. Отан тарихының іргелі мәселелерін зерттеуге уйрету. «Деректану»
курсын оқыту студенттердің тарихи танымын қалыптастыруға, олардың әлем
алдында тұрған тапсырмаларды шешуге белсенді қатысуына жағдай жасауға
бағытталған. Сондай-ақ практикалық тұрғыдан іске асыру жолдарын үйрету.
Тарихи  оқиғалардың шынтуайттылық негізін білуге  жәрдемдесер  негізгі
пәндерді анықтай білу.


3.3 Курсты зерделеудің негізгі міндеттері:
  • Деректерді таңдау, сыни талдау жасау жөне зерттеу жұмыстарын жүргізу;
  • Тарихи зерттеуде деректілік - ақпараттың базалық негіз жасау;
  • Тарихи зерттеуде терминалогиялық аппаратты негіздеу;
  • Деректерде анализ жасауда әдістеме жүйесін білу және оның іс-
   тәжірибеде қолдану мүмкіндігі;
  • Аймақтық тарихи деректерді зерттеумен танысу. Тарих ғылымының ғылыми
   принциптерін игеру, тарихи  танымды  үйренуге  қажетті  біліммен
   қаруландыру; деректер мен  тарихнаманың  мазмұны  мен  пішінінің
   арақатынасының сырын ұғыну; тарих ғылымын  құрайтын  ұғымдармен,
   категориялармен танысып, білу;
  • Зерттеулердегі мәселелерді жаңаша көзқарас тұрғысында қабылдай білу;
   көркемдік, тарихи болмысын тани алып, тарихи бағасын біліп, танитын
   талғам қалыптастыру; тарихи оқиғаның ішкі, сыртқы аспектілерін саралай
   алып, түрлі қырынан талдай білуге жаттықтыру.


  3.4 Курс аяқталған соң студент:
  • Әлемдік тарих тенденциялар негізінде адамзаттың тарихи дамуының
   кезеңдері туралы ғылыми негізінің болуы.
  • Қоғамның дамуының туралы: әлемдік тарихи процесте Қазақстанның орны,
   әлеуметтік (сынақ) қабілет түрі, өркениет, мәдениет әр түрлілігі
   туралы білімді игеру.
  • Деректанудың әдістемесі мен теориясының түсінуі, Қазақстан тарихынан
   деректер, көмекші тарихи пәндер кешені туралы көрініс қалыптастыру.
  • Әлемдік тарих тенденциялар негізінде адамзаттың тарихи дамуының
   кезеңдері туралы ғылыми негізінің болуы.
  • Тарихи зерттеу барысында қажетті ілімдер: топонимика, хронология,
   археология,  генеология,  сфрагистика,  геральдика,  нумизматика,
   лингвистика сынды ілімдердің қызметі мен тарих ғылымындағы орнын біліп
   шығады.


  3.5 Курс пререквизиттері:
  «Деректану» пәнін оқу үшін студенттер мұрағаттану, қосалқы тарихи пән,
тарихнама, мұражайтану және өлкетану пәндерінен алған білім негіздеріне
сүйене отырып, тарихи  кезеңге  бөлу  негізінде  тарихи  оқиғалардың,
құбылыстардың мәнін деректер арқылы аша білуі тиіс. Сонымен қатар  конспект
жасау, реферат жаза білу, аннотациялай алу және әдебиеттермен жұмыс істей
алу дағдысының болуы, тестілеу әдістерін білуі шарт.


  3.6 Курс постреквизиттері:
  - мұрағаттану;
  - қосалқы тарихи пән;
  - тарихнама;
  - мұражайтану;
  - өлкетану;


              Оқу жоспарынан көшірме

                                 кесте – 1.
|Курс|Семестр           |Кредит |Дәріс             |
|Дәріс сабақтары                              |
|1. |Деректану теориясы, тарихы |1   |1 Источниковедение истории   |
|  |және әдісі         |    |СССР: Учебник. М., 1981.    |
|  |1.Деректану пәні және    |    |2.Источниковедение:Теория.Истор|
|  |міндеттері.         |    |ия:Метод. Источники Российской |
|  |2.Деректанудың       |    |истории:Уч.пособие.М.,РГГУ,1998|
|  |методологиясы.       |    |3.Атабаев Қ. Деректану     |
|  |3. Пәннің тарихшы мамандар |    |теориясының негіздері. А.,2002 |
|  |даярлау және жастарды    |    |4.Байтурсынов А. Тезисы о   |
|  |тарихпен тәрбиелеудегі орны |    |терминологии на тюркских    |
|  |мен маңызы.         |    |языках//Бюллетень оргкомитета |
|  |4. Тарихи дерек түсінігі  |    |по созыву Всесоюзного     |
|  |және ондағы субьективті және|    |тюркологического сьезда. № 2, |
|  |обьективті арақатынас.   |    |Баку, 28 февраля 1929     |
|  |              |    |года.С.20-22          |
|  |              |    |Зевелев И. Источниковедение и |
|  |              |    |его методологические      |
|  |              |    |аспекты.М.,1980        |
|2. |Деректанулық ұғымдар мен  |1   |1.Атабаев Қ. Деректану     |
|  |терминдер          |    |теориясының негіздері. А.,2002 |
|  |1.Қазақ тілінде ғылыми   |    |2.Байтурсынов А. Тезисы о   |
|  |терминдер қалыптастыру   |    |терминологии на тюркских    |
|  |тарихынан.         |    |языках//Бюллетень оргкомитета |
|  |2.Деректанулық терминдер мен|    |по созыву Всесоюзного     |
|  |ұғымдар туралы: «дерек»,  |    |тюркологического сьезда. № 2, |
|  |«деректану», «сыныптау»,  |    |Баку, 28 февраля 1929     |
|  |«тарихи дерек», «тарихи   |    |года.С.20-22          |
|  |факт» т.б.         |    |3.Зевелев И. Источниковедение и|
|  |3.Деректанулық ұғымдар мен |    |его методологические      |
|  |терминдердің анықтамасы.  |    |аспекты.М.,1980        |
|  |              |    |4.Шлезингер А.М. Циклы     |
|  |              |    |американской истори.М.,1992  |
|3. |Деректану теориясы     |2   |1.Источниковедение истории   |
|  |1. Деректану мәселелері мен|    |СССр:Учебник.М.,1981      |
|  |методологиясы.       |    |2.Источниковедение:Теория.Истор|
|  |2.Тарихи деректерді     |    |ия:Метод. Источники Российской |
|  |сыныптау.          |    |истории:Уч.пособие.М.,РГГУ,1998|
|  |3.Тарихи деректер бейнелеу |    |3.Медушевская О.М. Современное |
|  |теориясы тұрғысынан.    |    |зарубежное           |
|  |4.Тарихи шындық пен     |    |источниковедение.М.,1983    |
|  |деректің, дерек пен     |    |4.Тихомиров М.Н.        |
|  |тарихшының диалектикалық  |    |Источниковедение истории    |
|  |байланыс механизмі. Тарихи |    |СССР.Ч.1. М.,1940       |
|  |танымның ретроспективті   |    |5.Источниковедение истории   |
|  |сипаты.           |    |СССР/ Подред.Ковальченко И.Д. |
|  |5.Деректану және тарихи   |    |М.,1981            |
|  |зерттеу.          |    |                |
|4. |Тарихи деректерді сыныптау |2   |1.Источниковедение истории   |
|  |мәселесі          |    |СССр:Учебник.М.,1981      |
|  |Тарихи деректерді      |    |2.Источниковедение:Теория.Истор|
|  |сыныптаудың қажеттілігі мен |    |ия:Метод. Источники Российской |
|  |жолдары.          |    |истории:Уч.пособие.М.,РГГУ,1998|
|  |Тарихи деректерді типтерге |    |3.Медушевская О.М. Современное |
|  |және түрлерге бөлудің    |    |зарубежное           |
|  |негізгі принциптері.    |    |источниковедение.М.,1983    |
|  |Жазба деректердің негізгі  |    |4.Тихомиров М.Н.        |
|  |типтері. Жазба деректерді |    |Источниковедение истории    |
|  |түрлік сыныптау. Ерекше   |    |СССР.Ч.1. М.,1940       |
|  |(қайталанбайтын) және    |    |5.Источниковедение истории   |
|  |көпшілік (қайталанатын)   |    |СССР/ Подред.Ковальченко И.Д. |
|  |деректер және олардың    |    |М.,1981            |
|  |деректік маңызы.      |    |                |
|  |4.Тарихи деректер      |    |                |
|  |эволюциясы.         |    |                |
|5. |Деректанудың қалыптасуы және|2   |1 Источниковедение истории   |
|  |дамуы            |    |СССР: Учебник. М., 1981.    |
|  |Деректанудың ғылым ретінде |    |2.Источниковедение:Теория.Истор|
|  |пайда болуының және     |    |ия:Метод. Источники Российской |
|  |қалыптасуының алғышарттары |    |истории:Уч.пособие.М.,РГГУ,1998|
|  |және ортақ заңдылықтары.  |    |3.Атабаев Қ. Деректану     |
|  |Деректанудың қалыптасуы мен |    |теориясының негіздері. А.,2002 |
|  |дамуының негізгі кезеңдері. |    |4.Байтурсынов А. Тезисы о   |
|  |XIX ғ. бірінші жартысындағы |    |терминологии на тюркских    |
|  |ірі ғылыми жаңалықтардың  |    |языках//Бюллетень оргкомитета |
|  |ашылуы және ұлттық сананың |    |по созыву Всесоюзного     |
|  |оянуының деректану ғылымының|    |тюркологического сьезда. № 2, |
|  |дамуына тигізген өсері.   |    |Баку, 28 февраля 1929     |
|  |Орыс тарихшысы       |    |года.С.20-22          |
|  |В.О.Ключевский XIX ғ.    |    |Зевелев И. Источниковедение и |
|  |соңындағы Ресей тарих    |    |его методологические      |
|  |ғылымыңың ерекшелігі мен  |    |аспекты.М.,1980        |
|  |міндеттері, тарихи деректер,|    |                |
|  |тарихи сын және тарихи   |    |                |
|  |сынның ерекшеліктері туралы.|    |                |
|  |Кеңестік тарихнамадағы   |    |                |
|  |деректану ғылымының дамуы  |    |                |
|  |ның  негізгі  кезеңдері  |    |                |
|  |жәпе  деректану  пәнін  |    |                |
|  |оқытудың ерекшеліктері.   |    |                |
|6. |Тарихи деректерді талдау  |2   |1.Источниковедение истории   |
|  |әдісі            |    |СССр:Учебник.М.,1981      |
|  |1.Деректанулық сын.    |    |2.Источниковедение:Теория.Истор|
|  |2.Тарихи деректерді     |    |ия:Метод. Источники Российской |
|  |талдаудың құрамдас үш бөлігі|    |истории:Уч.пособие.М.,РГГУ,1998|
|  |— методология, методика және|    |3.Медушевская О.М. Современное |
|  |техника.          |    |зарубежное           |
|  |3.Объективтік принцип,   |    |источниковедение.М.,1983    |
|  |тарихилық принцип,     |    |4.Тихомиров М.Н.        |
|  |партиялық, принцип –    |    |Источниковедение истории    |
|  |деректану методикасының   |    |СССР.Ч.1. М.,1940       |
|  |негізгі принциптері.    |    |5.Источниковедение истории   |
|  |4.Деректермен жұмыс істеудің|    |СССР/ Подред.Ковальченко И.Д. |
|  |негізгі үш кезеңі:     |    |М.,1981            |
|  |деректерді іздеу, табу   |    |6.Ключевский          |
|  |(деректанулык, эвристика), |    |В.О.Неопубликованные      |
|  |деректанулық талдау (сын), |    |произведения.М.,1983      |
|  |деректердегі алынған    |    |7.Карамзин Н.М. История    |
|  |мәліметтер нақты      |    |государства Российского.    |
|  |зертгеулерге пайдалану,   |    |М.,1990            |
|  |тәсілдсрін жасау (методика).|    |8.Карамзин Н.М. Об истории   |
|  |              |    |государства Российского.    |
|  |              |    |М.,1989            |
|7. |Қазақ зилыларының      |1   |1.Атабаев Қ. Деректану     |
|  |деректанушылық көзқарастары |    |теориясының негіздері. А.,2002 |
|  |1.Ш.Уалиханов-қазақтың   |    |2.Байтурсынов А. Тезисы о   |
|  |тұңғыш деректанушы ғалымы. |    |терминологии на тюркских    |
|  |2.Ә.Бөкейханның       |    |языках//Бюллетень оргкомитета |
|  |деректанушылық саласындағы |    |по созыву Всесоюзного     |
|  |еңбегі.           |    |тюркологического сьезда. № 2, |
|  |3.А.Байтұрсынұлы тарих және |    |Баку, 28 февраля 1929     |
|  |тарихи деректер туралы.   |    |года.С.20-22          |
|  |              |    |3.Зевелев И. Источниковедение и|
|  |              |    |его методологические      |
|  |              |    |аспекты.М.,1980        |
|  |              |    |4.Шлезингер А.М. Циклы     |
|  |              |    |американской истори.М.,1992  |
|8. |Қазақ ғалымдарының Кеңес  |2   |Источниковедение истории    |
|  |өкіметі жылдарындағы    |    |СССр:Учебник.М.,1981      |
|  |деректанушылық қызметі.   |    |Источниковедение:Теория.История|
|  |1.Е.Бекмахановтың      |    |:Метод. Источники Российской  |
|  |деректанушылық көзқарастары |    |истории:Уч.пособие.М.,РГГУ,1998|
|  |мен тәсілдері.       |    |Медушевская О.М. Современное  |
|  |2.О.Сүлейменовтың «АЗиЯ» сы |    |зарубежное           |
|  |және деректанудың      |    |источниковедение.М.,1983    |
|  |түпнұсқалық мәселесі.    |    |Тихомиров М.Н. Источниковедение|
|  |              |    |истории СССР.Ч.1. М.,1940   |
|  |              |    |Источниковедение истории СССР/ |
|  |              |    |Подред.Ковальченко И.Д. М.,1981|
|  |              |    |Ключевский В.О.Неопубликованные|
|  |              |    |произведения.М.,1983      |
|9. |Деректің пайда болуын сынау |1   |1.Атабаев Қ. Деректану     |
|  |1.Деректердің сақталу    |    |теориясының негіздері. А.,2002 |
|  |формалары жоне олардың   |    |2.Байтурсынов А. Тезисы о   |
|  |деректанулық маңызы. Мәтінді|    |терминологии на тюркских    |
|  |дүрыс оқу - жазба деректі  |    |языках//Бюллетень оргкомитета |
|  |талдаудың басты шарты.   |    |по созыву Всесоюзного     |
|  |2. Деректің пайда болған  |    |тюркологического сьезда. № 2, |
|  |уақытын анықтау (датировка).|    |Баку, 28 февраля 1929     |
|  |Деректің пайда болған жерін |    |года.С.20-22          |
|  |анықтау. Дерек авторының не |    |3.Зевелев И. Источниковедение и|
|  |кұрастырушының атын анықтау |    |его методологические      |
|  |(атрибуция).        |    |аспекты.М.,1980        |
|  |3.Тарихи деректің әлеуметтік|    |4.Шлезингер А.М. Циклы     |
|  |функциясын анықтау.     |    |американской истори.М.,1992  |
|  |4.Деректанудың шынайылық  |    |                |
|  |проблемасы. Тарихи деректану|    |                |
|  |ғылымындағы өкілеттілік   |    |                |
|  |проблемасы.         |    |                |
|10. |Ежелгі жазба тарихи деректер|3   |1.Атабаев Қ. Деректану     |
|  |1.Ежелгі парсы, грек, рим, |    |теориясының негіздері. А.,2002 |
|  |қытай жазбаларындағы    |    |2.Байтурсынов А. Тезисы о   |
|  |мәліметтер. Ежелгі жазба  |    |терминологии на тюркских    |
|  |түркі ескерткіштері: пайда |    |языках//Бюллетень оргкомитета |
|  |болуын сынау, мәтінін оқу  |    |по созыву Всесоюзного     |
|  |және түсіндіру.       |    |тюркологического сьезда. № 2, |
|  |2.Гомер поэмасы.      |    |Баку, 28 февраля 1929     |
|  |Тарихнамасы. Зерттелу    |    |года.С.20-22          |
|  |кезец-дері. Тарихи дерек  |    |3.Зевелев И. Источниковедение и|
|  |ретіндегі ерекшелігі, маңызы|    |его методологические      |
|  |және орыны, тарихи дерек  |    |аспекты.М.,1980        |
|  |көзі ретінде зерттеудің   |    |4.Шлезингер А.М. Циклы     |
|  |негізгі проблемалары.    |    |американской истори.М.,1992  |
|  |3. Араб деректері, ІХ-ХІІІ |    |                |
|  |ғғ. ал-Жахиздің, ибн-Фадлан,|    |                |
|  |ал-Факихтың т.б. тарихи   |    |                |
|  |трактаттары, ал-Масудидің  |    |                |
|  |("Ахбар-аз-заман"), Худун  |    |                |
|  |ал-Алемнің (Дүние шеңбері. X|    |                |
|  |ғ.), Ибн-Хордабектің ("Шет |    |                |
|  |аймақ кітабы"), Ибн-Рустенің|    |                |
|  |("Асыл алкалар кітабы") т.б.|    |                |
|  |тарихи-географиялық еңбектер|    |                |
|  |мен географиялық карталардың|    |                |
|  |деректік маңызы және оларға |    |                |
|  |деректанулық талдау жасау  |    |                |
|  |жолдары.          |    |                |
|  |4.Батыс Европа саяхатшъшары |    |                |
|  |Палано Карпиниди      |    |                |
|  |(1182-1252), Вильгелм    |    |                |
|  |Рубруктің, Марко Полоның  |    |                |
|  |т.б. жазбалары.       |    |                |
|11. |Жылнамалар және жылнаматану |2   |1.Атабаев Қ. Деректану     |
|  |1.Жылнаманың тарихи дерек  |    |теориясының негіздері. А.,2002 |
|  |ретіндегі ерекшелігі.    |    |2.Байтурсынов А. Тезисы о   |
|  |Жылнама жазу гарихы. Негізгі|    |терминологии на тюркских    |
|  |кезеңдері. Хронографтар.  |    |языках//Бюллетень оргкомитета |
|  |Ортағасырлык. деректер   |    |по созыву Всесоюзного     |
|  |арасындағы жылнамалардың  |    |тюркологического сьезда. № 2, |
|  |орны мен маңызы.      |    |Баку, 28 февраля 1929     |
|  |2.Жылнаматану ғылыми    |    |года.С.20-22          |
|  |проблема ретінде.      |    |3.Зевелев И. Источниковедение и|
|  |Жылнамаларды жариялау.   |    |его методологические      |
|  |Жылнамаларды гылыми зерттеу.|    |аспекты.М.,1980        |
|  |А.А 3.Шахматовтың (186-1920)|    |4.Шлезингер А.М. Циклы     |
|  |жылнаматану ісіне қосқан  |    |американской истори.М.,1992  |
|  |үлесі мен пайдаланган    |    |                |
|  |тәсілдері          |    |                |
|  |4.Қазіргі жылнаматану    |    |                |
|  |проблемалары жылнама    |    |                |
|  |жазушылықтың бастапқы    |    |                |
|  |кезеңін қалпына келтіру,  |    |                |
|  |жылнаманың шынайылық    |    |                |
|  |проблемасы, жылнаманың   |    |                |
|  |өкілеттілік проблемасы   |    |                |
|12. |Орта ғасырлық жазба     |2   |1.Атабаев Қ. Деректану     |
|  |ескерткіштер        |    |теориясының негіздері. А.,2002 |
|  |1.Жүсіп Баласағұнның    |    |2.Байтурсынов А. Тезисы о   |
|  |"Қүдадғу біліг", Махмуд   |    |терминологии на тюркских    |
|  |Қашқаридің "Диуани лұғат  |    |языках//Бюллетень оргкомитета |
|  |ат-түрік" (түркі сөздерінің |    |по созыву Всесоюзного     |
|  |жинағы), "Кодекс куманикус" |    |тюркологического сьезда. № 2, |
|  |ортағасырлық Қазақстан   |    |Баку, 28 февраля 1929     |
|  |тарихының дерегі ретінде.  |    |года.С.20-22          |
|  |Рашид-ад-диннің "Жылнамалар |    |3.Зевелев И. Источниковедение и|
|  |жинағы" қазақ тайпалары   |    |его методологические      |
|  |тарихының қүнды дерек көзі. |    |аспекты.М.,1980        |
|  |2.Мұхамед Хайдар Дулати   |    |4.Шлезингер А.М. Циклы     |
|  |(1499-1551) "Тарих-и Рашиди"|    |американской истори.М.,1992  |
|  |тарихнамасы. Зерттелу    |    |                |
|  |кезеңдері. Дулатитану    |    |                |
|  |ғылымының қалыптасуы.    |    |                |
|  |"Тарих-и Рашидидщ" деректік |    |                |
|  |маңызы.           |    |                |
|  |3.Қадырғали би Қосымүлының |    |                |
|  |"Жылнамалар жинағы".    |    |                |
|  |Деректанулық талдау.    |    |                |
|  |4.Әбілғазы Баһадурдың    |    |                |
|  |(1603-1663) "Түріктер    |    |                |
|  |шежіресі", "Зафарнама" және |    |                |
|  |"Бабурнама".        |    |                |
|13. |Заң актілері  — тарихи   |2   |1.Атабаев Қ. Деректану     |
|  |дерек көзі.        |    |теориясының негіздері. А.,2002 |
|  |Заң, актілерінің тарихи   |    |2.Байтурсынов А. Тезисы о   |
|  |дерек ретіндегі маңызы,   |    |терминологии на тюркских    |
|  |орны, ерекшелігі.      |    |языках//Бюллетень оргкомитета |
|  |Заң актілерін дерек көзі  |    |по созыву Всесоюзного     |
|  |ретінде зерттеу методтары.|    |тюркологического сьезда. № 2, |
|  |              |    |Баку, 28 февраля 1929     |
|  |              |    |года.С.20-22          |
|  |              |    |3.Зевелев И. Источниковедение и|
|  |              |    |его методологические      |
|  |              |    |аспекты.М.,1980        |
|  |              |    |4.Шлезингер А.М. Циклы     |
|  |              |    |американской истори.М.,1992  |
|14. |Іс-қағаздық құжаттар    |1   |1.Атабаев Қ. Деректану     |
|  |1.ХҮІІІ-ХХ ғ.  басындағы |    |теориясының негіздері. А.,2002 |
|  |іс-қағаздық құжаттардың  |    |2.Байтурсынов А. Тезисы о   |
|  |пайда  болуы жөне дамуы. |    |терминологии на тюркских    |
|  |Оларды кұрастырудың  және |    |языках//Бюллетень оргкомитета |
|  |тіркеудің  ерекшеліктері. |    |по созыву Всесоюзного     |
|  |              |    |тюркологического сьезда. № 2, |
|  |2.Іс-қағаздық құжаттарды  |    |Баку, 28 февраля 1929     |
|  |деректанулық  талдаудың  |    |года.С.20-22          |
|  |жалпы  принциптсрі және  |    |3.Зевелев И. Источниковедение и|
|  |оларды сыныптау.      |    |его методологические      |
|  |3.Іс-қағаздық құжаттарды  |    |аспекты.М.,1980        |
|  |талдаудыц кешенді әдісі.  |    |4.Шлезингер А.М. Циклы     |
|  |              |    |американской истори.М.,1992  |
|15. |Мерзімді басылымдар.    |2   |1.Атабаев Қ. Деректану     |
|  |Газеттер мен журналдар дерек|    |теориясының негіздері. А.,2002 |
|  |ретінде           |    |2.Байтурсынов А. Тезисы о   |
|  |БАҚ -ты жіктеу.       |    |терминологии на тюркских    |
|  |XIX ғ. соңы XX ғ. басындағы |    |языках//Бюллетень оргкомитета |
|  |әлем тарихының дерек көзі. |    |по созыву Всесоюзного     |
|  |Мерзімді басылымдарды    |    |тюркологического сьезда. № 2, |
|  |сыныптау. Оларды      |    |Баку, 28 февраля 1929     |
|  |деректанулық талдаудың   |    |года.С.20-22          |
|  |негізгі принциптері және  |    |3.Зевелев И. Источниковедение и|
|  |проблемалары.        |    |его методологические      |
|  |              |    |аспекты.М.,1980        |
|  |              |    |4.Шлезингер А.М. Циклы     |
|  |              |    |американской истори.М.,1992  |
|16. |Жеке адамдық құжаттар тарихи|2   |1.Атабаев Қ. Деректану     |
|  |дерек ретінде        |    |теориясының негіздері. А.,2002 |
|  |1.Жеке адамдық құжаттар   |    |2.Байтурсынов А. Тезисы о   |
|  |анықтамасы. Сыныптау.    |    |терминологии на тюркских    |
|  |2. Жеке  адамдық құжаттар |    |языках//Бюллетень оргкомитета |
|  |эволюциясы хаттар,     |    |по созыву Всесоюзного     |
|  |күнделіктер, естеліктер және|    |тюркологического сьезда. № 2, |
|  |заманхаттардың деректік   |    |Баку, 28 февраля 1929     |
|  |ерекшеліктері.       |    |года.С.20-22          |
|  |3. Жеке адамдық құжаттарды |    |3.Зевелев И. Источниковедение и|
|  |дерек көзі ретінде талдау  |    |его методологические      |
|  |әдістері.  Қазан      |    |аспекты.М.,1980        |
|  |төңкерісіне дейінгі жеке  |    |4.Шлезингер А.М. Циклы     |
|  |адамдық құжаттардың негізгі |    |американской истори.М.,1992  |
|  |топтары.          |    |                |
|17. |Статистикалык деректер.   |2   |1.Атабаев Қ. Деректану     |
|  |1.Статистика туралы түсінік.|    |теориясының негіздері. А.,2002 |
|  |2.Статистикалық ұйымдастыру.|    |2.Байтурсынов А. Тезисы о   |
|  |3.Ф.А.Цербина дайындаған  |    |терминологии на тюркских    |
|  |статистикалық мәліметтері. |    |языках//Бюллетень оргкомитета |
|  |4.Щербина, Румянцев     |    |по созыву Всесоюзного     |
|  |экспедиция-ларының     |    |тюркологического сьезда. № 2, |
|  |қорытындылары.       |    |Баку, 28 февраля 1929     |
|  |5.Статистикалық мәліметтерді|    |года.С.20-22          |
|  |талдаудың негізгі жолдары. |    |3.Зевелев И. Источниковедение и|
|  |Толықтық және шынайылық   |    |его методологические      |
|  |деңгейі. Өкілеттілік    |    |аспекты.М.,1980        |
|  |проблемасы.         |    |4.Шлезингер А.М. Циклы     |
|  |6.Демографиялық статистика |    |американской истори.М.,1992  |
|  |және оның деректік маңызы. |    |                |
|  |Барлығы           |    |30 сағат            |
|Практикалық сабақтар                           |
|№  |Семинар тақырыптары     |Сағат |Қолданылатын әдібиеттер    |
|  |              |саны  |                |
|1. |Деректану теориясы     |1   |1.Источниковедение истории   |
|  |1. Деректану мәселелері мен|    |СССр:Учебник.М.,1981      |
|  |методологиясы.       |    |2.Источниковедение:Теория.Истор|
|  |2.Тарихи деректерді     |    |ия:Метод. Источники Российской |
|  |сыныптау.          |    |истории:Уч.пособие.М.,РГГУ,1998|
|  |3.Тарихи деректер бейнелеу |    |3.Медушевская О.М. Современное |
|  |теориясы тұрғысынан.    |    |зарубежное           |
|  |4.Тарихи шындық пен     |    |источниковедение.М.,1983    |
|  |деректің, дерек пен     |    |4.Тихомиров М.Н.        |
|  |тарихшының диалектикалық  |    |Источниковедение истории    |
|  |байланыс механизмі. Тарихи |    |СССР.Ч.1. М.,1940       |
|  |танымның ретроспективті   |    |5.Источниковедение истории   |
|  |сипаты.           |    |СССР/ Подред.Ковальченко И.Д. |
|  |5.Деректану және тарихи   |    |М.,1981            |
|  |зерттеу.          |    |                |
|2. |Тарихи деректерді сыныптау |1   |1.Источниковедение истории   |
|  |мәселесі          |    |СССр:Учебник.М.,1981      |
|  |Тарихи деректерді      |    |2.Источниковедение:Теория.Истор|
|  |сыныптаудың қажеттілігі мен |    |ия:Метод. Источники Российской |
|  |жолдары.          |    |истории:Уч.пособие.М.,РГГУ,1998|
|  |Тарихи деректерді типтерге |    |3.Медушевская О.М. Современное |
|  |және түрлерге бөлудің    |    |зарубежное           |
|  |негізгі принциптері.    |    |источниковедение.М.,1983    |
|  |Жазба деректердің негізгі  |    |4.Тихомиров М.Н.        |
|  |типтері. Жазба деректерді |    |Источниковедение истории    |
|  |түрлік сыныптау. Ерекше   |    |СССР.Ч.1. М.,1940       |
|  |(қайталанбайтын) және    |    |5.Источниковедение истории   |
|  |көпшілік (қайталанатын)   |    |СССР/ Подред.Ковальченко И.Д. |
|  |деректер және олардың    |    |М.,1981            |
|  |деректік маңызы.      |    |                |
|  |4.Тарихи деректер      |    |                |
|  |эволюциясы.         |    |                |
|3. |Деректанудың қалыптасуы және|1   |1 Источниковедение истории   |
|  |дамуы            |    |СССР: Учебник. М., 1981.    |
|  |Деректанудың ғылым ретінде |    |2.Источниковедение:Теория.Истор|
|  |пайда болуының және     |    |ия:Метод. Источники Российской |
|  |қалыптасуының алғышарттары |    |истории:Уч.пособие.М.,РГГУ,1998|
|  |және ортақ заңдылықтары.  |    |3.Атабаев Қ. Деректану     |
|  |Деректанудың қалыптасуы мен |    |теориясының негіздері. А.,2002 |
|  |дамуының негізгі кезеңдері. |    |4.Байтурсынов А. Тезисы о   |
|  |XIX ғ. бірінші жартысындағы |    |терминологии на тюркских    |
|  |ірі ғылыми жаңалықтардың  |    |языках//Бюллетень оргкомитета |
|  |ашылуы және ұлттық сананың |    |по созыву Всесоюзного     |
|  |оянуының деректану ғылымының|    |тюркологического сьезда. № 2, |
|  |дамуына тигізген өсері.   |    |Баку, 28 февраля 1929     |
|  |Орыс тарихшысы       |    |года.С.20-22          |
|  |В.О.Ключевский XIX ғ.    |    |Зевелев И. Источниковедение и |
|  |соңындағы Ресей тарих    |    |его методологические      |
|  |ғылымыңың ерекшелігі мен  |    |аспекты.М.,1980        |
|  |міндеттері, тарихи деректер,|    |                |
|  |тарихи сын және тарихи   |    |                |
|  |сынның ерекшеліктері туралы.|    |                |
|  |Кеңестік тарихнамадағы   |    |                |
|  |деректану ғылымының дамуы  |    |                |
|  |ның  негізгі  кезеңдері  |    |                |
|  |жәпе  деректану  пәнін  |    |                |
|  |оқытудың ерекшеліктері.   |    |                |
|4. |Тарихи деректерді талдау  |1   |1.Источниковедение истории   |
|  |әдісі            |    |СССр:Учебник.М.,1981      |
|  |1.Деректанулық сын.    |    |2.Источниковедение:Теория.Истор|
|  |2.Тарихи деректерді     |    |ия:Метод. Источники Российской |
|  |талдаудың құрамдас үш бөлігі|    |истории:Уч.пособие.М.,РГГУ,1998|
|  |— методология, методика және|    |3.Медушевская О.М. Современное |
|  |техника.          |    |зарубежное           |
|  |3.Объективтік принцип,   |    |источниковедение.М.,1983    |
|  |тарихилық принцип,     |    |4.Тихомиров М.Н.        |
|  |партиялық, принцип –    |    |Источниковедение истории    |
|  |деректану методикасының   |    |СССР.Ч.1. М.,1940       |
|  |негізгі принциптері.    |    |5.Источниковедение истории   |
|  |4.Деректермен жұмыс істеудің|    |СССР/ Подред.Ковальченко И.Д. |
|  |негізгі үш кезеңі:     |    |М.,1981            |
|  |деректерді іздеу, табу   |    |6.Ключевский          |
|  |(деректанулык, эвристика), |    |В.О.Неопубликованные      |
|  |деректанулық талдау (сын), |    |произведения.М.,1983      |
|  |деректердегі алынған    |    |7.Карамзин Н.М. История    |
|  |мәліметтер нақты      |    |государства Российского.    |
|  |зертгеулерге пайдалану,   |    |М.,1990            |
|  |тәсілдсрін жасау (методика).|    |8.Карамзин Н.М. Об истории   |
|  |              |    |государства Российского.    |
|  |              |    |М.,1989            |
|5. |Қазақ зилыларының      |1   |1.Атабаев Қ. Деректану     |
|  |деректанушылық көзқарастары |    |теориясының негіздері. А.,2002 |
|  |1.Ш.Уалиханов-қазақтың   |    |2.Байтурсынов А. Тезисы о   |
|  |тұңғыш деректанушы ғалымы. |    |терминологии на тюркских    |
|  |2.Ә.Бөкейханның       |    |языках//Бюллетень оргкомитета |
|  |деректанушылық саласындағы |    |по созыву Всесоюзного     |
|  |еңбегі.           |    |тюркологического сьезда. № 2, |
|  |3.А.Байтұрсынұлы тарих және |    |Баку, 28 февраля 1929     |
|  |тарихи деректер туралы.   |    |года.С.20-22          |
|  |              |    |3.Зевелев И. Источниковедение и|
|  |              |    |его методологические      |
|  |              |    |аспекты.М.,1980        |
|  |              |    |4.Шлезингер А.М. Циклы     |
|  |              |    |американской истори.М.,1992  |
|6. |Қазақ ғалымдарының Кеңес  |1   |Источниковедение истории    |
|  |өкіметі жылдарындағы    |    |СССр:Учебник.М.,1981      |
|  |деректанушылық қызметі.   |    |Источниковедение:Теория.История|
|  |1.Е.Бекмахановтың      |    |:Метод. Источники Российской  |
|  |деректанушылық көзқарастары |    |истории:Уч.пособие.М.,РГГУ,1998|
|  |мен тәсілдері.       |    |Медушевская О.М. Современное  |
|  |2.О.Сүлейменовтың «АЗиЯ» сы |    |зарубежное           |
|  |және деректанудың      |    |источниковедение.М.,1983    |
|  |түпнұсқалық мәселесі.    |    |Тихомиров М.Н. Источниковедение|
|  |              |    |истории СССР.Ч.1. М.,1940   |
|  |              |    |Источниковедение истории СССР/ |
|  |              |    |Подред.Ковальченко И.Д. М.,1981|
|  |              |    |Ключевский В.О.Неопубликованные|
|  |              |    |произведения.М.,1983      |
|7. |Деректің пайда болуын сынау |1   |1.Атабаев Қ. Деректану     |
|  |1.Деректердің сақталу    |    |теориясының негіздері. А.,2002 |
|  |формалары жоне олардың   |    |2.Байтурсынов А. Тезисы о   |
|  |деректанулық маңызы. Мәтінді|    |терминологии на тюркских    |
|  |дүрыс оқу - жазба деректі  |    |языках//Бюллетень оргкомитета |
|  |талдаудың басты шарты.   |    |по созыву Всесоюзного     |
|  |2. Деректің пайда болған  |    |тюркологического сьезда. № 2, |
|  |уақытын анықтау (датировка).|    |Баку, 28 февраля 1929     |
|  |Деректің пайда болған жерін |    |года.С.20-22          |
|  |анықтау. Дерек авторының не |    |3.Зевелев И. Источниковедение и|
|  |кұрастырушының атын анықтау |    |его методологические      |
|  |(атрибуция).        |    |аспекты.М.,1980        |
|  |3.Тарихи деректің әлеуметтік|    |4.Шлезингер А.М. Циклы     |
|  |функциясын анықтау.     |    |американской истори.М.,1992  |
|  |4.Деректанудың шынайылық  |    |                |
|  |проблемасы. Тарихи деректану|    |                |
|  |ғылымындағы өкілеттілік   |    |                |
|  |проблемасы.         |    |                |
|8. |Ежелгі жазба тарихи деректер|1   |1.Атабаев Қ. Деректану     |
|  |1.Ежелгі парсы, грек, рим, |    |теориясының негіздері. А.,2002 |
|  |қытай жазбаларындағы    |    |2.Байтурсынов А. Тезисы о   |
|  |мәліметтер. Ежелгі жазба  |    |терминологии на тюркских    |
|  |түркі ескерткіштері: пайда |    |языках//Бюллетень оргкомитета |
|  |болуын сынау, мәтінін оқу  |    |по созыву Всесоюзного     |
|  |және түсіндіру.       |    |тюркологического сьезда. № 2, |
|  |2.Гомер поэмасы.      |    |Баку, 28 февраля 1929     |
|  |Тарихнамасы. Зерттелу    |    |года.С.20-22          |
|  |кезец-дері. Тарихи дерек  |    |3.Зевелев И. Источниковедение и|
|  |ретіндегі ерекшелігі, маңызы|    |его методологические      |
|  |және орыны, тарихи дерек  |    |аспекты.М.,1980        |
|  |көзі ретінде зерттеудің   |    |4.Шлезингер А.М. Циклы     |
|  |негізгі проблемалары.    |    |американской истори.М.,1992  |
|  |3. Араб деректері, ІХ-ХІІІ |    |                |
|  |ғғ. ал-Жахиздің, ибн-Фадлан,|    |                |
|  |ал-Факихтың т.б. тарихи   |    |                |
|  |трактаттары, ал-Масудидің  |    |                |
|  |("Ахбар-аз-заман"), Худун  |    |                |
|  |ал-Алемнің (Дүние шеңбері. X|    |                |
|  |ғ.), Ибн-Хордабектің ("Шет |    |                |
|  |аймақ кітабы"), Ибн-Рустенің|    |                |
|  |("Асыл алкалар кітабы") т.б.|    |                |
|  |тарихи-географиялық еңбектер|    |                |
|  |мен географиялық карталардың|    |                |
|  |деректік маңызы және оларға |    |                |
|  |деректанулық талдау жасау  |    |                |
|  |жолдары.          |    |                |
|  |4.Батыс Европа саяхатшъшары |    |                |
|  |Палано Карпиниди      |    |                |
|  |(1182-1252), Вильгелм    |    |                |
|  |Рубруктің, Марко Полоның  |    |                |
|  |т.б. жазбалары.       |    |                |
|9. |Жылнамалар және жылнаматану |1   |1.Атабаев Қ. Деректану     |
|  |1.Жылнаманың тарихи дерек  |    |теориясының негіздері. А.,2002 |
|  |ретіндегі ерекшелігі.    |    |2.Байтурсынов А. Тезисы о   |
|  |Жылнама жазу гарихы. Негізгі|    |терминологии на тюркских    |
|  |кезеңдері. Хронографтар.  |    |языках//Бюллетень оргкомитета |
|  |Ортағасырлык. деректер   |    |по созыву Всесоюзного     |
|  |арасындағы жылнамалардың  |    |тюркологического сьезда. № 2, |
|  |орны мен маңызы.      |    |Баку, 28 февраля 1929     |
|  |2.Жылнаматану ғылыми    |    |года.С.20-22          |
|  |проблема ретінде.      |    |3.Зевелев И. Источниковедение и|
|  |Жылнамаларды жариялау.   |    |его методологические      |
|  |Жылнамаларды гылыми зерттеу.|    |аспекты.М.,1980        |
|  |А.А 3.Шахматовтың (186-1920)|    |4.Шлезингер А.М. Циклы     |
|  |жылнаматану ісіне қосқан  |    |американской истори.М.,1992  |
|  |үлесі мен пайдаланган    |    |                |
|  |тәсілдері          |    |                |
|  |4.Қазіргі жылнаматану    |    |                |
|  |проблемалары жылнама    |    |                |
|  |жазушылықтың бастапқы    |    |                |
|  |кезеңін қалпына келтіру,  |    |                |
|  |жылнаманың шынайылық    |    |                |
|  |проблемасы, жылнаманың   |    |                |
|  |өкілеттілік проблемасы   |    |                |
|10. |Орта ғасырлық жазба     |1   |1.Атабаев Қ. Деректану     |
|  |ескерткіштер        |    |теориясының негіздері. А.,2002 |
|  |1.Жүсіп Баласағұнның    |    |2.Байтурсынов А. Тезисы о   |
|  |"Қүдадғу біліг", Махмуд   |    |терминологии на тюркских    |
|  |Қашқаридің "Диуани лұғат  |    |языках//Бюллетень оргкомитета |
|  |ат-түрік" (түркі сөздерінің |    |по созыву Всесоюзного     |
|  |жинағы), "Кодекс куманикус" |    |тюркологического сьезда. № 2, |
|  |ортағасырлық Қазақстан   |    |Баку, 28 февраля 1929     |
|  |тарихының дерегі ретінде.  |    |года.С.20-22          |
|  |Рашид-ад-диннің "Жылнамалар |    |3.Зевелев И. Источниковедение и|
|  |жинағы" қазақ тайпалары   |    |его методологические      |
|  |тарихының қүнды дерек көзі. |    |аспекты.М.,1980        |
|  |2.Мұхамед Хайдар Дулати   |    |4.Шлезингер А.М. Циклы     |
|  |(1499-1551) "Тарих-и Рашиди"|    |американской истори.М.,1992  |
|  |тарихнамасы. Зерттелу    |    |                |
|  |кезеңдері. Дулатитану    |    |                |
|  |ғылымының қалыптасуы.    |    |                |
|  |"Тарих-и Рашидидщ" деректік |    |                |
|  |маңызы.           |    |                |
|  |3.Қадырғали би Қосымүлының |    |                |
|  |"Жылнамалар жинағы".    |    |                |
|  |Деректанулық талдау.    |    |                |
|  |4.Әбілғазы Баһадурдың    |    |                |
|  |(1603-1663) "Түріктер    |    |                |
|  |шежіресі", "Зафарнама" және |    |                |
|  |"Бабурнама".        |    |                |
|11. |Заң актілері  — тарихи   |1   |1.Атабаев Қ. Деректану     |
|  |дерек көзі.        |    |теориясының негіздері. А.,2002 |
|  |Заң, актілерінің тарихи   |    |2.Байтурсынов А. Тезисы о   |
|  |дерек ретіндегі маңызы,   |    |терминологии на тюркских    |
|  |орны, ерекшелігі.      |    |языках//Бюллетень оргкомитета |
|  |Заң актілерін дерек көзі  |    |по созыву Всесоюзного     |
|  |ретінде зерттеу методтары.|    |тюркологического сьезда. № 2, |
|  |              |    |Баку, 28 февраля 1929     |
|  |              |    |года.С.20-22          |
|  |              |    |3.Зевелев И. Источниковедение и|
|  |              |    |его методологические      |
|  |              |    |аспекты.М.,1980        |
|  |              |    |4.Шлезингер А.М. Циклы     |
|  |              |    |американской истори.М.,1992  |
|12. |Іс-қағаздық құжаттар    |1   |1.Атабаев Қ. Деректану     |
|  |1.ХҮІІІ-ХХ ғ.  басындағы |    |теориясының негіздері. А.,2002 |
|  |іс-қағаздық құжаттардың  |    |2.Байтурсынов А. Тезисы о   |
|  |пайда  болуы жөне дамуы. |    |терминологии на тюркских    |
|  |Оларды кұрастырудың  және |    |языках//Бюллетень оргкомитета |
|  |тіркеудің  ерекшеліктері. |    |по созыву Всесоюзного     |
|  |              |    |тюркологического сьезда. № 2, |
|  |2.Іс-қағаздық құжаттарды  |    |Баку, 28 февраля 1929     |
|  |деректанулық  талдаудың  |    |года.С.20-22          |
|  |жалпы  принциптсрі және  |    |3.Зевелев И. Источниковедение и|
|  |оларды сыныптау.      |    |его методологические      |
|  |3.Іс-қағаздық құжаттарды  |    |аспекты.М.,1980        |
|  |талдаудыц кешенді әдісі.  |    |4.Шлезингер А.М. Циклы     |
|  |              |    |американской истори.М.,1992  |
|13. |Мерзімді басылымдар.    |1   |1.Атабаев Қ. Деректану     |
|  |Газеттер мен журналдар дерек|    |теориясының негіздері. А.,2002 |
|  |ретінде           |    |2.Байтурсынов А. Тезисы о   |
|  |БАҚ -ты жіктеу.       |    |терминологии на тюркских    |
|  |XIX ғ. соңы XX ғ. басындағы |    |языках//Бюллетень оргкомитета |
|  |әлем тарихының дерек көзі. |    |по созыву Всесоюзного     |
|  |Мерзімді басылымдарды    |    |тюркологического сьезда. № 2, |
|  |сыныптау. Оларды      |    |Баку, 28 февраля 1929     |
|  |деректанулық талдаудың   |    |года.С.20-22          |
|  |негізгі принциптері және  |    |3.Зевелев И. Источниковедение и|
|  |проблемалары.        |    |его методологические      |
|  |              |    |аспекты.М.,1980        |
|  |              |    |4.Шлезингер А.М. Циклы     |
|  |              |    |американской истори.М.,1992  |
|14. |Жеке адамдық құжаттар тарихи|1   |1.Атабаев Қ. Деректану     |
|  |дерек ретінде        |    |теориясының негіздері. А.,2002 |
|  |1.Жеке адамдық құжаттар   |    |2.Байтурсынов А. Тезисы о   |
|  |анықтамасы. Сыныптау.    |    |терминологии на тюркских    |
|  |2. Жеке  адамдық құжаттар |    |языках//Бюллетень оргкомитета |
|  |эволюциясы хаттар,     |    |по созыву Всесоюзного     |
|  |күнделіктер, естеліктер және|    |тюркологического сьезда. № 2, |
|  |заманхаттардың деректік   |    |Баку, 28 февраля 1929     |
|  |ерекшеліктері.       |    |года.С.20-22          |
|  |3. Жеке адамдық құжаттарды |    |3.Зевелев И. Источниковедение и|
|  |дерек көзі ретінде талдау  |    |его методологические      |
|  |әдістері.  Қазан      |    |аспекты.М.,1980        |
|  |төңкерісіне дейінгі жеке  |    |4.Шлезингер А.М. Циклы     |
|  |адамдық құжаттардың негізгі |    |американской истори.М.,1992  |
|  |топтары.          |    |                |
|15. |Статистикалык деректер.   |1   |1.Атабаев Қ. Деректану     |
|  |1.Статистика туралы түсінік.|    |теориясының негіздері. А.,2002 |
|  |2.Статистикалық ұйымдастыру.|    |2.Байтурсынов А. Тезисы о   |
|  |3.Ф.А.Цербина дайындаған  |    |терминологии на тюркских    |
|  |статистикалық мәліметтері. |    |языках//Бюллетень оргкомитета |
|  |4.Щербина, Румянцев     |    |по созыву Всесоюзного     |
|  |экспедиция-ларының     |    |тюркологического сьезда. № 2, |
|  |қорытындылары.       |    |Баку, 28 февраля 1929     |
|  |5.Статистикалық мәліметтерді|    |года.С.20-22          |
|  |талдаудың негізгі жолдары. |    |3.Зевелев И. Источниковедение и|
|  |Толықтық және шынайылық   |    |его методологические      |
|  |деңгейі. Өкілеттілік    |    |аспекты.М.,1980        |
|  |проблемасы.         |    |4.Шлезингер А.М. Циклы     |
|  |6.Демографиялық статистика |    |американской истори.М.,1992  |
|  |және оның деректік маңызы. |    |                |
|  |Барлығы 15 сағат                           |

        5 Студенттердің өздік жұмыстарының тақырыптары

5.1 Тарихи деректерді талдау методикасы.
5.2 Ежелгі жазба тарихи деректер.
5.3 Орта ғасырлық жазба ескерткіштер.
5.4 Іс- қағаздық құжаттардың деректік маңызы.
5.5 Деректанудың қазіргі даму мәселелері.
5.6 Тарихнама мен деректану арасындағы қатынас негіздері.
5.7 Дерек түрлері.
5.8 Тарихи деректанудың өзекті мәселелері.
5.9 Деректің шынайылығын анықтаудың әдіс – тәсілдері
5.10 Жылнамалар жайлы мәліметтер
5.11 Көшпенділердің тарихының дерек көздері.
5.12 Заң актілерін зерттейтін сала дипломатика.
5.13 Мәліметті жеткізу міндетін атқаратын мерзімді басылым - дерек көзі
ретінде
5.14 Мемуарлық жазба деректердің алатын орны.
5.15 Мұрағат деректері: мәні және маңызы.

          6 Пән бойынша оқу-әдістемелік картасы

Пән бойынша оқу-әдістемелік картасы
                                   кесте-3
|Тақырыптары            |Әдістемелік    |Өз бетімен |Бақылау   |
|                 |материалдар,    |оқу     |формасы   |
|                 |плакаттар     |сұрақтары  |      |
|Дәріс сабақтары |Практикалық   |          |      |      |
|         |(семинар)    |          |      |      |
|         |сабақтары    |          |      |      |
|1        |2        |3         |4      |5      |
|Тарихи деректерді|Деректану    |Дәріс тезисі, сызба|Сөздіктер  |Жазбаша,  |
|сыныптау мәселесі|теориясы    |нұсқа       |мен жұмыс  |ауызша   |
|Деректанудың   |Тарихи     |Дәріс тезисі, сызба|Сөздіктер  |Жазбаша,  |
|қалыптасуы және |деректерді   |нұсқа       |мен жұмыс  |ауызша   |
|дамуы      |сыныптау    |          |      |      |
|         |мәселесі    |          |      |      |
|Тарихи деректерді|Деректанудың  |Дәріс тезисі, сызба|Сөздіктер  |Жазбаша,  |
|талдау әдісі   |қалыптасуы және |нұсқа       |мен жұмыс  |ауызша   |
|         |дамуы      |          |      |      |
|Қазақ зилыларының|Тарихи     |Дәріс тезисі, сызба|Сөздіктер  |Сұхбаттасу |
|деректанушылық  |деректерді   |нұсқа       |мен жұмыс  |      |
|көзқарастары   |талдау әдісі  |          |      |      |
|Қазақ      |Қазақ      |Дәріс тезисі, сызба|Сөздіктер  |Сұхбаттасу |
|ғалымдарының   |зилыларының   |нұсқа       |мен жұмыс  |      |
|Кеңес өкіметі  |деректанушылық |          |      |      |
|жылдарындағы   |көзқарастары  |          |      |      |
|деректанушылық  |        |          |      |      |
|қызметі.     |        |          |      |      |
|Деректің пайда  |Қазақ      |Дәріс тезисі, сызба|Сөздіктер  |Жазбаша,  |
|болуын сынау   |ғалымдарының  |нұсқа       |мен жұмыс  |ауызша   |
|         |Кеңес өкіметі  |          |      |      |
|         |жылдарындағы  |          |      |      |
|         |деректанушылық |          |      |      |
|         |қызметі.    |          |      |      |
|Ежелгі жазба   |Деректің пайда |Дәріс тезисі, сызба|Сөздіктер  |Жазбаша,  |
|тарихи деректер |болуын сынау  |нұсқа       |мен жұмыс  |ауызша   |
|Жылнамалар және |Ежелгі жазба  |Дәріс тезисі, сызба|Сөздіктер  |Жазбаша,  |
|жылнаматану   |тарихи деректер |нұсқа       |мен жұмыс  |ауызша   |
|Орта ғасырлық  |Жылнамалар және |Дәріс тезисі, сызба|Сөздіктер  |Жазбаша,  |
|жазба      |жылнаматану   |нұсқа       |мен жұмыс  |ауызша   |
|ескерткіштер   |        |          |      |      |
|Заң актілері  — |Орта ғасырлық  |Дәріс тезисі, сызба|Сөздіктер  |Жазбаша,  |
|тарихи      |жазба      |нұсқа       |мен жұмыс  |ауызша   |
|дерек көзі.   |ескерткіштер  |          |      |      |
|Іс-қағаздық   |Заң актілері  —|Дәріс тезисі, сызба|Сөздіктер  |Жазбаша,  |
|құжаттар     |тарихи     |нұсқа       |мен жұмыс  |ауызша   |
|         |дерек көзі.  |          |      |      |
|Мерзімді     |Іс-қағаздық   |Дәріс тезисі, сызба|Сөздіктер  |Сұхбаттасу |
|басылымдар.   |құжаттар    |нұсқа       |мен жұмыс  |      |
|Жеке адамдық   |Мерзімді    |Дәріс тезисі, сызба|Сөздіктер  |Жазбаша,  |
|құжаттар тарихи |басылымдар.   |нұсқа       |мен жұмыс  |ауызша   |
|дерек ретінде  |        |          |      |      |
|Статистикалык  |Жеке адамдық  |Дәріс тезисі, сызба|Сөздіктер  |Жазбаша,  |
|деректер.    |құжаттар тарихи |нұсқа       |мен жұмыс  |ауызша   |
|         |дерек ретінде  |          |      |      |

7. Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы

Кесте 4- Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілуі
                                  кесте- 4
|Оқулықтар, оқу-әдістемелік  |Жалпы саны  |Студенттер  |Қамтамасыз  |
|әдебиеттердің аттары     |       |саны     |етілу пайызы |
|Атабаев Қ. Деректану     |  1     |3       |40      |
|теориясының негіздері. А.,  |       |       |       |
|2002             |       |       |       |
|Источниковедение истории   |3      |3       |100      |
|СССР: Учебник. М.,1981    |       |       |       |
|Источниковедение: Теория.  |1      |3       |40      |
|История: Метод. Источники  |       |       |       |
|Российской истории:     |       |       |       |
|Уч.пособие. М., РГГУ, 1998  |       |       |       |
|Тихомиров М.Н.        |2      |3       |70      |
|Источниковедение истории   |       |       |       |
|СССР. Ч.1. М., 1940     |       |       |       |
|Источниковедение истории   |3      |3       |10      |
|СССР/ Под. ред. Ковальченко |       |       |       |
|И.Д. М., 1981        |       |       |       |

8.Әдебиеттер

8.1 Негізгі әдебиеттер
8.1.1 Атабаев Қ. Деректану теориясының негіздері. А.,2002
8.1.2 Источниковедение истории СССР: Учебник. М.,1981
8.1.3 Источниковедение: Теория. История: Метод. Источники  Российской
истории: Уч.пособие. М., РГГУ, 1998
8.1.4 Медушевская О.М. Современное зарубежное источниковедение. М., 1983
8.1.5 Тихомиров М.Н. Источниковедение истории СССР. Ч.1. М., 1940
8.1.6 Источниковедение истории СССР/ Под. ред. Ковальченко И.Д. М., 1981
8.1.7 Ключевский В.О.Неопубликованные произведения. М., 1983
8.1.8 Карамзин Н.М. История государства Российского. М.,1990
8.1.9 Карамзин Н.М. Об истории государства Российского. М.,1989


8.2 Қосымша әдебиеттер
 8.2.1 Бекмаханов Е. XIX ғ. 20-40-жьлдарындағы Қазақстан. Алматы, 1992.

 8.2.2 Сыздықова Р.,  Қойгелдиев М.  Қадырғали би Қосымұлы және оның
жылнамалар жинағы. Алматы, 1991.
 8.2.3 Қозыбаев  М.  Ғұмырнама  жанрын  зерттеу  мәселелері//Қазақ
тарихы 1997, N4.
 8.2.4 Атабаев Қ.М., Қадыртаева М.А. Деректанудың теориялық мәсе-лелері.
Алматы, 1999.
 8.2.5 Атабаев Қ. Қазақ баспасөзі - Қазақстан тарихының дерек көзі. Алматы,
2000.
8.2.6 Мухамед Хайдар Дулати. Тарих-и Рашиди.А.,1999
8.2.7 Бернгейм Э. Введение в историческую науку. СПб., 1908
8.2.8 Ключевский В.О. Соч. В девяти томах. Т. VII. Специальные курсы М.,
1989.
8.2.9 Источниковедение истории СССР //Под ред. Ковальченко И.Д. М , 1981
8.2.10 Пушкарев Л Н. Типологическая классификация русских пись-менных
источников по отечественной истории. М., 1969. С. 474-478.
8.2.11 Татищев В.Н. История Российская. Т.І.-М-Л., 1982.
8.2.12 Шлецер А.Л. Русские летописи на древнеславянском языке. Ч.І. СПб,
1908.
8.2.13 Сүлейменов О. АзиЯ. Алматы, 1992.
8.2.14 Уәлиханов Ш. Тандамалы. Алматы, 1985.
8.2.15 Лихачев Д.С. Текстология. М-Л. 1962.
8.2.16 Рашид-ад-Дин. Сборник летописей. Т.І. Кн.І. С.47-48, 50, 68, 69, 75.
8.2.17 Кононов А.Н.  Махмуд  Кашгарский и его  "Дивану  лугат  ат-
тюрк"//Сов.тюркология. 1972, N1, с.3-17.
8.2.18 Кононов А.Н  Поэма Юсуфа Балагунского "Благодатное зна-ние"  В
кн.  Юсуф Баласагунский.  Благодатное знание  М.,1983, с495-517.
 8.2.19 Кляшторный  С.Г  Древнетюрские  рунические  памятники  как
источник по истории Средней Азии М.,1964
8.2.20 Комеков Б Е. Государство кимаков ІХ-ХІ вв ІІо арабским источ-никам.
Алма-Ата,1972
8.2.21 Лихачев Д.С. Текстология. Л.Д983.
8.2.22  Малов  С.Е.  Памятники  древнетюркской  письменности.  М-
Л.Д951.
8.2.23 Малов С.Е. Енисейская письменность тюрков. М-Л.1952.
8.2.24 Пищулина К.А. Юго-Восточный Казахстан в середине XIV — начало  XVI
вв. Вопросы политической и социально-экономи-ческой истории. Алма-Ата,1977.
8.2.25 Пронштейн А.П.  Методика исторического источниковедения. Росов- на
-Дону. 1976.
8.2.26 Қазак, фольклорының тарихилығы. Алматы: Ғылым, 1993. 328-6.
8.2.27 Марғүлан Ә. Ежелгі жыр, аңыздар. Алматы: Жазушы, 1985. 368
8.2.28 Бердібай Р. Эпос - ел қазынасы. Алматы: Рауан, 1995. 352-6.
8.2.29 Бердібай Р. Эпос мұраты. Алматы: Білім, 1997. 320-6
8.2.30 Дулати Мухаммед Хайдар. Тарих-и Рашиди. Алматы. Санат, 1999.

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть