Файл қосу


Нейтрондық көздерЭЛЕКТИВТІ ПӘННІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

           5В060400 - «Физика» мамандығы үшін

               «НЕЙТРОНДЫҚ ФИЗИКА»


       ПӘНІНІҢ ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ОҚУ - ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
                  Семей
                  2013

                 Алғы сөз

1. ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ
Құрастырушы __________ 2013 ж.  Ботатаев  В.У.,  Физика  кафедрасының
профессоры

2. ТАЛҚЫЛАНДЫ
2.1 «Физика» кафедрасының отырысында
№ _1_ хаттама                2013 ж.
Кафедра меңгерушісі _________ С.С. Маусымбаев

3. МАҚҰЛДАНДЫ
3.1 Физика-математика факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында
№ ____ хаттама  ______________2013 ж.
Төрайымы ___________ К.А. Болатова

4. БЕКІТІЛДІ
4.1 Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында құпталып  және
баспаға ұсынылды
№ _____ хаттама _______________ 2013 ж.
ОӘК төрайымы ____________ Г.К. Искакова

5 Алғаш еңгізілген


                  Мазмұны


   |1|Қолдану аймағы.                            |  |
|2|Нормативтік сілтеме                          |  |
|3|Жалпы мағлұматтар                           |  |
|4|Пәннің оқытушыға арналған жұмыс оқу бағдарламасы мазмұны        |  |
|5|Студенттердің өзіндік жұмысы үшін тапсырмалар тізімі          |  |
|6|Пән бойынша оқу-әдістемелік картасы                  |  |
|7|Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыздандыру картасы          |  |
|8|Әдебиет                                |  |               1. ҚОЛДАНУ АЙМАҒЫ   «Нейтрондық физика» пәнінің оқу-әдістемелік кешені 5В060400 - «Физика»
 мамандығы студенттеріне арналған.  Студенттерді  курстың  мазмұнымен,
өзектілігі мен қажеттілігін, курс саясатымен және бұл пәнді оқу барысында
алатын білімдері мен дағдылануын таныстыру. Оқу-әдістемелік кешені пәнді
оқыту кезінде негізгі нұсқау болып табылады.              2. НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕ   «Нейтрондық физика» пәнінің оқу-әдістемелік кешені оқутушы  үшін
дайындалған және келесі құжаттардың ұсынысымен және талаптарына сәйкес осы
пәннің  оқу  процесін  ұйымдастыру  тәртібімен  тағайындалған  және
құрастырылған:
  – 5В060400 - «Физика» мамандығы үшін 22.09.2008 ж. университеттің
   ғылыми кеңесімен бекітілген элективті пәндердін каталогы;
  – 6. 09. 2010 ж. кафедрада бекітілген пәннің оқу бағдарламасы,
  – «Пәндердің оқу-эдістемелік кешендерін дайындауға  және  өндеуге
   арналған жалпы талаптар» СТУ 042-РГКП-СГУ-8-2007  университеттің
   Стандарты,
  – «Пәндірдің оқу-әдістемелік кешендердің құрылымы мен мазмұны» ДП 042-
   08.10.10.12-2007 Қужатталған процедура.

              3. ЖАЛПЫ МАҒЛҰМАТТАР


     3.1 Пәннің қысқаша мазмұны:
     Атом ядросының құрамы. Протондар  және  нейтрондар,  олардың
қасиеттері. Нейтрондардың көздері және детекторлары. Нейтрондар әсерінен
өтетің ядролық реакциалар.  Нейтрондар  әсерінен  ядролардың  ыдырауы.
Нейтрондар  энергияларының  әр  түрлі  диапазондардағы  реакциялардың
ерекшеліктері. Ядролық реакторлар. Реактордың нейтрондық өрісінің және
торының параметрлері. Нейтрондардың диффузия ұзындығын, термализация және
өмір сүру уақыттарың анықтау. Қолданылған отынның нуклидті құрамын, жану
терендігін және қайта өндіру коэффициентің талдау әдістері.
   3.2 Курстын мақсаты: реакторлардағы физикалық құбылыстар туралы,
оларды теориялық түсіну және тәжирибелік бақылау әдістері, нейтрондық
физиканың физикалық шамаларының масштабтары туралы көріністер алу.
   3.3 Курстың міндеті:нейтрондарды зерттеу тарихының мағналы кезендері
және олардың ядролық энергетикадағы пайдаланылу туралы түсінік беру.
     3.4. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер тиісті:
   білуге:
   - нейтрондардың затпен әсерлесуінің негізгі  турлерің,  олардың
    ерекшеліктерін, бақылау және тәжирибелік зерттеу әдістерін;
   - нуклондардың қасиеттерің анықтаудың басты әдістерін, олардың зат
    пен әсерлесуінің негізгі заңдарын және олардың  математикалық
    өрнектелуін;
   - нейтрондардың негізгі ғылыми – техникалық қолданылуын.
   игеріп алуға: негізгі ядролық құбылыстар туралы білімдерді, олардың
өту ерекшеліктерін, негізгі ұғымдарын, шамаларын, олардың математикалық
өрнектелуін және өлшеу бірліктерін, эксперимент жасаудың  және  өлшеу
нәтижелерін өндеудің негізгі әдестерін, нақты есептердің мазмұнының ядролық
физика заңдарымен  сәйкестігін  табу,  негізгі  физикалық  приборларды
пайдалануды;
   менгеріп алуға: ядролық физиканың негізгі  ұғымдарды,  физикалық
шамаларды, ядролық құбылыстарды, олардың математикалық өрнектелуін, олардың
казіргі өндіріспен ғылымдағы орны мен ролі;
   жасауға білу:
   - нақты есептердің мазмұнының ядролық физиканын жалпы заңдарымен
    дұрыс сәйкестігін табу және физикалық шамаларының ретін дұрыс
    бағалау;
   - атом ядролардың және элементар бөлшектердің касиеттерін, ядролық
    сәулеленуінің зат пен әсерлесуінің қарастырғанда кванттық ұғымдар
    мен релятивистік көріністерді сапалы пайдалану.

   3.5. Курстык пререквизиттері:
  • Жалпы физика курсының, «механика», «молекулалық физика», «электр және
   магнетизм», «оптика», «атомдық физика» бөлімдері;
  • Теориялық физиканың «кванттық механика», «статистикалық  физика»
   бөлімдері;
  • Математикалық анализ.

   3.6 Курстың постреквизиттері:
  • Специализацияның барлық пәндері.


  Кесте 1 - Жұмыс оқу жоспарының көшірмесі  |Курс                            |Семест|Кредитер  |
|                              |р   |      |
|1                              |2   |3     |
|Дәрістер                                   |
|Кіріспе. Атом ядросының және элементар бөлшектер физикасының|1   |[8.1]-Т.I, |
|даму тарихының негізгі кезендері. Микроәлемдегі       |   |§1; Т.II, |
|құбылыстарының масштабтары. Ядроны әсерлесетін протондар  |   |§1,2,3 б.9,|
|мен нейтрондар жүйесі ретінде қарастыру. Ядроның массалық  |   |30-42,   |
|саны мен заряды. Изотроптар, изобаралар. Ядроның байланыс  |   |[8.1.12]-Т.|
|энергиясы. Түрақты және радиоактивті ядролар.        |   |45,    |
|                              |   |б.532-534 |
|Нейтронның ашылу тарихы Боте, Жолио-Кюри,Чедвик       |1   |[8.1.8]-Т.1|
|тәжірибелері. Нейтрон массасынының, спины мен зарядының   |   |§4-7,   |
|анықталуы. Масс-спектрометрия.               |   |б.42-62  |
|Нейтрондардың изотопты көздері. Альфа – және гамма көздері. |1   |[8.1.8]-Т.V|
|α- нейтрондық көздердің негізгі сипаттамалары: полоний,   |   |I, §1,2,  |
|радий, плутоний және актиний негізіндегі. Фотонейтрондық  |   |б.192-207, |
|көздер.                           |   |[4.1.12]-Т.|
|                              |   |45,    |
|                              |   |б.535-537 |
|Нейтрондар детекторлары. Нейтрондарды энергиялар бойынша  |1   |[8.1.8]-Т.V|
|топтастыру: баяу, жылулық, резонансты, жылдам. Нейтрондар  |   |I, §3,   |
|детекторларының жұмыс принципі. Нейтрондық спектроскопия.  |   |б.207-219, |
|                              |   |[8.2]-Т.45,|
|                              |   |б.537   |
|Нейтрондар ядроларымен әсерлесу түрлері. Нейтронны х    |1   |[8.1.8]-Т.V|
|радиациялық ұсталуы. Протондар және α-бөлшектер пайда болу |   |I,§4,   |
|реакциялар. Ыдырау реакциялар. Екі және одан көп нейтрондар |   |б.219-249, |
|пайда болу реакциялар.                   |   |[8.1.12]-Т.|
|                              |   |45,    |
|                              |   |б.537-539 |
|Нейтрондардың затпен әсерлесуін зерттеуге арналған негізгі |1   |[8.1.8]-Т.V|
|тәжірибелер. Нейтрондардың баяулауы. Диффузиялық ұзындық.  |   |I, §6,   |
|                              |   |б.248-262, |
|                              |   |[8.1.12]-Т.|
|                              |   |45,    |
|                              |   |б.542-543 |
|Жылулық, баяу және жылдам нейтрондар. Олардың затпен    |1   |[8.1.8]-Т.V|
|әсерлесуінің ерекшеліктері. Әсерлесуінің қимасы.      |   |I, §1-6,  |
|Брейт-Вигнер формуласы.                   |   |б.104-134, |
|                              |   |[8.1.12]-Т.|
|                              |   |45,    |
|                              |   |б.542-543 |
|Атом ядроларының ыдырау. Ыдырау туралы негізгі тәжірибелік |1   |[8.1.8]-Т.Х|
|мағлуматтар. Ыдыраудың элементар теориясы. Ыдырау      |   |, §3,   |
|параметрлері. Спонтандық ыдырау. Тізбектелген        |   |б.489-496, |
|реакция.ядролық реакторлар. Ядролық энергетика.       |   |Т.XI, §1-4,|
|                              |   |б.510-540, |
|                              |   |[8.1.12]-Т.|
|                              |   |45,    |
|                              |   |б.544-545 |
|Ыдырау энергиясын қолдану. Бір ыдырау актісіне екіншілік  |1   |[8.1.8]-Т.X|
|нейтрондардың орташа саны. Кешігетін нейтрондар. Ыдырау   |   |II, §1,  |
|қимасы және тізбектелген ядролық процесінің практикалық   |   |б.540-561, |
|орындалуы.                         |   |[8.1.12]-Т.|
|                              |   |45,    |
|                              |   |б.545-546 |
| Нейтрондық спектроскопия. Механикалық селектор әдісі.   |1   |[8.1.8]-T.V|
|Үздікті жұмыс істейтің әдісі. Баяу нейтрондардан      |   |III, §1,2, |
|кристаллдағы дифракциясы.                  |   |б.383-394 |
| Ядроға енбей жағдайдағы нейтрондардың серпінді потенциалдық|1   |[8.1.8]-Т.V|
|шашырау. Серпінді әсерлесулер теориясы.           |   |III, §4, б.|
|                              |   |400-406  |
| Нейтрондардың ядроға енген жағдайдағы олардың ядродаға   |1   |[8.1.8]-Т.I|
|серпінді шашырау. Серпінді резонанстық шашырауы Борндық   |   |, §2,3,4, |
|жуықтау                           |   |б.13-30,  |
|                              |   |[8.1.12]-Т.|
|                              |   |45,    |
|                              |   |б.547-548 |
| Нуклон-нуклондық әсерлесулер. Нейтрондардың протондардағы |1   |[8.1.8]-Т.V|
|шашырау. Ядролық күштердің спиндік тәуелділігі. Тепе-тең  |   |, §1-8, б. |
|бөлшектер шашырауының ерекшеліктері. Ядролық күштердің   |   |154-193,  |
|зарядтық тәуелсіздігі. Ядролық күштердің алмасу табиғаты.  |   |[8.1.12]-Т.|
|                              |   |45,    |
|                              |   |б.534-535 |
| Ядролық қабыршақтар. Ядроның протондық-нейтрондық моделінен|1   |[8.1.8]-Т.V|
|шығатын қассиеттері. Қабыршақты моделінен шығатын ядролардың|   |II, §1-8  |
|қасиеттері.                         |   |б.262-383, |
|                              |   |Т.XII, §3 |
|                              |   |б.575-587 |
|                              |   |[8.1.12]-Т.|
|                              |   |45,    |
|                              |   |б.547-571 |
| Нуклондардың құрылымы. π-мезондар. Кварктар. Ұлы қосылудың |1   |      |
|идеялары. Глюокдар. Нуклондардын кварктық құрылымы және   |   |      |
|олардың қасиеттерін алу.                  |   |      |
|Барлығы                           |15  |      |
|Тәжірибелік сабақтар                             |
|Тәж.сабақ № 1 Масса ақауы мен байланыс энергиясы. Мына типті|1   |[8.2.1]  |
|есептер шығару [8.2.1]40.4,12,17,19,21,24,26,27       |   |      |
|Тәж.сабақ № 2 Нейтрон спины мен магнит моменті. Мына типті |1   |[8.1.7]  |
|есептер шығару [8.1.7]11.1-6,9,11,14            |   |      |
|Тәж.сабақ № 3 Нейтрондық көздер. Мына типті есептер шығару |1   |[8.1.7]  |
|[8.1.7]11. 25-27,30,31,35-40                |   |      |
|Тәж.сабақ № 4 Нейтрондық көздер және олардың сипаттамалары.|1   |[8.1.7]  |
|Мына типті есептер шығару [8.1.7]11. 25-27,30        |   |      |
|Тәж.сабақ № 5 Нейтрондар әсерінен өтетін реакциялар. Мына  |1   |[8.1.7]  |
|типті есептер шығару [8.1.7]11. 30-39            |   |      |
|Тәж.сабақ № 6 Баяулаудың ұзындығын,уақытын және диффузиялық|1   |[8.1.7]  |
|ұзындығын анықтау. Мына типті есептер шығару [8.1.7]11.   |   |      |
|40-45                            |   |      |
|Тәж.сабақ № 7 Брейт-Вигнер формуласы және әсерлесу қимасын |1   |[8.1.7]  |
|есептеу. Мына типті есептер шығару [8.1.7]15.1,9,17,25,28  |   |      |
|Тәж.сабақ № 8 Атом ядроларының ыдырауы. Мына типті есептер |1   |[8.1.7]  |
|шығару [8.1.7]15.1,9,17,25,28                |   |      |
|Тәж.сабақ № 9 Тізбектелген ядролық процесс. Мына типті   |1   |[8.1.7]  |
|есептер шығару [8.1.7]15.30,33,37,43,45           |   |      |
|Тәж.сабақ № 10 Нейтрондық спектроскопия. Мына типті есептер |1   |[8.1.7]  |
|шығару [8.1.7]15.30,33,37,43,45               |   |      |
|Тәж.сабақ № 11 Нейтрондардың ядролар мен серпінді әсерлесуі.|1   |[8.1.7]  |
|Мына типті есептер шығару [8.1.7]15.46,49,53,57,59     |   |      |
|Тәж.сабақ № 12 Нейтрондардың серпінді резонанстық шашырауы.|1   |[8.1.7]  |
|Тәж.сабақ № 13 Дейтон теориясы. Мына типті есептер шығару  |1   |[8.1.7]  |
|[8.1.7]15.46,49,53,57,59                  |   |      |
|Тәж.сабақ № 14 Қабыршақты моделі бойынша ядроның құрылысы. |1   |[8.1.7]  |
|Тәж.сабақ № 15 Элементар бөлшектердің өзара ауысудағы   |1   |[8.1.7]  |
|сақталу зандары. Мына типті есептер шығару [8.1.7]16.42-44, |   |      |
|23.1,6,11,16,21,26,29                    |   |      |
|Барлығы                           |15  |      |


    5. 6. «НЕЙТРОНДЫҚ ФИЗИКА» ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ


   Кесте 3 – Пән бойынша оқу-әдістемелік картасы
|Тақырыбы                    |Көркемдік |Өздік оқуға|Бақылау |
|                        |құралдар, |арналған  |түрі   |
|                        |ОТҚ,   |сұрақтар  |     |
|                        |плакаттар,|      |     |
|                        |лаборатори|      |     |
|                        |ялық стенд|      |     |
|Дәріс сабағы     |Тәжірибелік |Зертханалық |     |      |     |
|           |сабақтар  |сабақтар  |     |      |     |
|1           |2      |3      |4     |5     |6    |
|Кіріспе. Атом     |Тәж.сабақ № |Зерт.сабақ 1|плакаттар |СӨЖ№1   |Конспект |
|ядросының және    |1 Масса   |      |кодотрансп|Бақылау  |Ауызша  |
|элементар бөлшектер  |ақауы мен  |Зарядталған |аранттар |сұрақтар  |сұрау  |
|физикасының даму   |байланыс  |бөлшектердің|     |бойынша  |     |
|тарихының негізгі   |энергиясы. |электр және |     |тәжірибелік|     |
|кезендері.      |Мына типті |магнит   |     |сабаққа  |     |
|Микроәлемдегі     |есептер   |өрістеріндег|     |дайындалу |     |
|құбылыстарының    |шығару   |і қозғарысы |     |3 есеп   |     |
|масштабтары. Ядроны |[8.2.1]40.4,|      |     |шығару   |     |
|әсерлесетін протондар |12,17,19,21,|      |     |Тест    |     |
|мен нейтрондар жүйесі |24,26,27  |      |     |бойынша  |     |
|ретінде қарастыру.  |      |      |     |сұрау 3  |     |
|Ядроның массалық саны |      |      |     |балл    |     |
|мен заряды.      |      |      |     |СӨЖ тексеру|     |
|Изотроптар,      |      |      |     |3 балл   |     |
|изобаралар. Ядроның  |      |      |     |      |     |
|байланыс энергиясы.  |      |      |     |      |     |
|Түрақты және     |      |      |     |      |     |
|радиоактивті ядролар. |      |      |     |      |     |
|Нейтронның ашылу   |Тәж.сабақ № |Зерт.сабақ 2|плакаттар |СӨЖ№2   |Конспект |
|тарихы Боте,     |2 Нейтрон  |Көп бөлшекті|кодотрансп|Бақылау  |Ауызша  |
|Жолио-Кюри,Чедвик   |спины мен  |бөлшектердің|аранттар |сұрақтар  |сұрау  |
|тәжірибелері. Нейтрон |магнит   |құрылымдық |     |бойынша  |     |
|массасынының, спины  |моменті.  |қасиеттеріні|     |тәжірибелік|     |
|мен зарядының     |Мына типті |ң үлгілерін |     |сабаққа  |     |
|анықталуы.      |есептер   |жасау    |     |дайындалу |     |
|Масс-спектрометрия.  |шығару   |      |     |3 есеп   |     |
|           |[8.1.7]11.1-|      |     |шығару   |     |
|           |6,9,11,14  |      |     |Тест    |     |
|           |      |      |     |бойынша  |     |
|           |      |      |     |сұрау 3  |     |
|           |      |      |     |балл    |     |
|           |      |      |     |СӨЖ тексеру|     |
|           |      |      |     |3 балл   |     |
|Нейтрондардың изотопты|Тәж.сабақ № |Зерт.сабақ 3|плакаттар |СӨЖ№3   |Тест.  |
|көздері. Альфа – және |3      |Дозиметрияны|кодотрансп|Бақылау  |Конспект |
|гамма көздері. α-  |Нейтрондық |ң және   |аранттар |сұрақтар  |     |
|нейтрондық көздердің |көздер. Мына|радиоактивті|     |бойынша  |     |
|негізгі сипаттамалары:|типті    |сәулеленудан|     |тәжірибелік|     |
|полоний, радий,    |есептер   |қорғанудың |     |сабаққа  |     |
|плутоний және актиний |шығару   |кейбір   |     |дайындалу |     |
|негізіндегі.     |[8.1.7]11. |сұрақтарын |     |3 есеп   |     |
|Фотонейтрондық көздер.|25-27,30,31,|зерттеу   |     |шығару   |     |
|           |35-40    |      |     |Тест    |     |
|           |      |      |     |бойынша  |     |
|           |      |      |     |сұрау 3  |     |
|           |      |      |     |балл    |     |
|           |      |      |     |СӨЖ тексеру|     |
|           |      |      |     |3 балл   |     |
|Нейтрондар      |Тәж.сабақ № |Зерт.сабақ 4|плакаттар |СӨЖ№4   |Конспект |
|детекторлары.     |4      |Альфа-бөлшек|кодотрансп|Бақылау  |Ауызша  |
|Нейтрондарды     |Нейтрондық |тердің еркін|аранттар |сұрақтар  |сұрау  |
|энергиялар бойынша  |көздер және |жүру    |     |бойынша  |     |
|топтастыру: баяу,   |олардың   |ұзындығы  |     |тәжірибелік|     |
|жылулық, резонансты, |сипаттамалар|бойынша   |     |сабаққа  |     |
|жылдам. Нейтрондар  |ы. Мына   |изотоптардың|     |дайындалу |     |
|детекторларының жұмыс |типті    |ыдырау   |     |3 есеп   |     |
|принципі. Нейтрондық |есептер   |тұрақтысын |     |шығару   |     |
|спектроскопия.    |шығару   |анықтау   |     |Тест    |     |
|           |[8.1.7]11. |      |     |бойынша  |     |
|           |25-27,30  |      |     |сұрау 3  |     |
|           |      |      |     |балл    |     |
|           |      |      |     |СӨЖ тексеру|     |
|           |      |      |     |3 балл   |     |
|Нейтрондар ядроларымен|Тәж.сабақ № |Зерт.сабақ 5|плакаттар |СӨЖ№5   |Конспект |
|әсерлесу түрлері.   |5 Нейтрондар|      |кодотрансп|Бақылау  |Ауызша  |
|Нейтронны х      |әсерінен  |Нейтрондар |аранттар |сұрақтар  |сұрау  |
|радиациялық ұсталуы. |өтетін   |әсерінен  |     |бойынша  |     |
|Протондар және    |реакциялар. |жеңіл    |     |тәжірибелік|     |
|α-бөлшектер пайда болу|Мына типті |ядролардың |     |сабаққа  |     |
|реакциялар. Ыдырау  |есептер   |ыдырау   |     |дайындалу |     |
|реакциялар. Екі және |шығару   |реакцияларын|     |3 есеп   |     |
|одан көп нейтрондар  |[8.1.7]11. |ың     |     |шығару   |     |
|пайда болу реакциялар.|30-39    |компьютерлік|     |Тест    |     |
|           |      |үлгілерін  |     |бойынша  |     |
|           |      |жасау    |     |сұрау 3  |     |
|           |      |      |     |балл    |     |
|           |      |      |     |СӨЖ тексеру|     |
|           |      |      |     |3 балл   |     |
|Нейтрондардың затпен |Тәж.сабақ № |      |плакаттар |СӨЖ№6   |Конспект |
|әсерлесуін зерттеуге |6      |      |кодотрансп|Бақылау  |Бақылау |
|арналған негізгі   |Баяулаудың |      |аранттар |сұрақтар  |жұмыс  |
|тәжірибелер.     |ұзындығын,уа|      |     |бойынша  |     |
|Нейтрондардың     |қытын және |      |     |тәжірибелік|     |
|баяулауы. Диффузиялық |диффузиялық |      |     |сабаққа  |     |
|ұзындық.       |ұзындығын  |      |     |дайындалу |     |
|           |анықтау.  |      |     |3 есеп   |     |
|           |Мына типті |      |     |шығару   |     |
|           |есептер   |      |     |Тест    |     |
|           |шығару   |      |     |бойынша  |     |
|           |[8.1.7]11. |      |     |сұрау 3  |     |
|           |40-45    |      |     |балл    |     |
|           |      |      |     |СӨЖ тексеру|     |
|           |      |      |     |3 балл   |     |
|Жылулық, баяу және  |Тәж.сабақ № |Зерт.сабақ 6|плакаттар |СӨЖ№7   |Конспект |
|жылдам нейтрондар.  |7      |      |кодотрансп|Бақылау  |Коллоквиу|
|Олардың затпен    |Брейт-Вигнер|Отдача   |аранттар |сұрақтар  |м    |
|әсерлесуінің     |формуласы  |ядролар   |     |бойынша  |     |
|ерекшеліктері.    |және    |бойынша   |     |тәжірибелік|     |
|Әсерлесуінің қимасы. |әсерлесу  |ядролық   |     |сабаққа  |     |
|Брейт-Вигнер     |қимасын   |реакцияларды|     |дайындалу |     |
|формуласы.      |есептеу.  |ң үлгілерін |     |3 есеп   |     |
|           |Мына типті |жасау    |     |шығару   |     |
|           |есептер   |      |     |Тест    |     |
|           |шығару   |      |     |бойынша  |     |
|           |[8.1.7]15.1,|      |     |сұрау 3  |     |
|           |9,17,25,28 |      |     |балл    |     |
|           |      |      |     |СӨЖ тексеру|     |
|           |      |      |     |3 балл   |     |
|Атом ядроларының   |Тәж.сабақ № |      |плакаттар |СӨЖ№8   |Конспект |
|ыдырау. Ыдырау туралы |8 Атом   |      |кодотрансп|Бақылау  |Ауызша  |
|негізгі тәжірибелік  |ядроларының |      |аранттар |сұрақтар  |сұрау  |
|мағлуматтар. Ыдыраудың|ыдырауы.  |      |     |бойынша  |     |
|элементар теориясы.  |Мына типті |      |     |тәжірибелік|     |
|Ыдырау параметрлері. |есептер   |      |     |сабаққа  |     |
|Спонтандық ыдырау.  |шығару   |      |     |дайындалу |     |
|Тізбектелген     |[8.1.7]15.1,|      |     |3 есеп   |     |
|реакция.ядролық    |9,17,25,28 |      |     |шығару   |     |
|реакторлар. Ядролық  |      |      |     |Тест    |     |
|энергетика.      |      |      |     |бойынша  |     |
|           |      |      |     |сұрау 3  |     |
|           |      |      |     |балл    |     |
|           |      |      |     |СӨЖ тексеру|     |
|           |      |      |     |3 балл   |     |
|Ыдырау энергиясын   |Тәж.сабақ № |      |плакаттар |СӨЖ№9   |Конспект |
|қолдану. Бір ыдырау  |9      |      |кодотрансп|Бақылау  |Ауызша  |
|актісіне екіншілік  |Тізбектелген|      |аранттар |сұрақтар  |сұрау  |
|нейтрондардың орташа |ядролық   |      |     |бойынша  |     |
|саны. Кешігетін    |процесс.  |      |     |тәжірибелік|     |
|нейтрондар. Ыдырау  |Мына типті |      |     |сабаққа  |     |
|қимасы және      |есептер   |      |     |дайындалу |     |
|тізбектелген ядролық |шығару   |      |     |3 есеп   |     |
|процесінің практикалық|[8.1.7]15.30|      |     |шығару   |     |
|орындалуы.      |,33,37,43,45|      |     |Тест    |     |
|           |      |      |     |бойынша  |     |
|           |      |      |     |сұрау 3  |     |
|           |      |      |     |балл    |     |
|           |      |      |     |СӨЖ тексеру|     |
|           |      |      |     |3 балл   |     |
| Нейтрондық     |Тәж.сабақ № |Зерт.сабақ 7|плакаттар |СӨЖ  №10 |Тест.  |
|спектроскопия.    |10     |      |кодотрансп|Бақылау  |Конспект |
|Механикалық селектор |Нейтрондық |Гамма-квантт|аранттар |сұрақтар  |     |
|әдісі. Үздікті жұмыс |спектроскопи|ардың затпен|     |бойынша  |     |
|істейтің әдісі. Баяу |я. Мына   |әсерлесуінің|     |тәжірибелік|     |
|нейтрондардан     |типті    |ұлгісін   |     |сабаққа  |     |
|кристаллдағы     |есептер   |жасау    |     |дайындалу |     |
|дифракциясы.     |шығару   |      |     |3 есеп   |     |
|           |[8.1.7]15.30|      |     |шығару   |     |
|           |,33,37,43,45|      |     |Тест    |     |
|           |      |      |     |бойынша  |     |
|           |      |      |     |сұрау 3  |     |
|           |      |      |     |балл    |     |
|           |      |      |     |СӨЖ тесеру |     |
|           |      |      |     |3 балл   |     |
| Ядроға енбей     |Тәж.сабақ № |Зерт.сабақ 8|плакаттар |СӨЖ  № 11 |Конспект |
|жағдайдағы      |11     |      |кодотрансп|Бақылау  |Ауызша  |
|нейтрондардың серпінді|Нейтрондарды|Монте-Карло |аранттар |сұрақтар  |сұрау  |
|потенциалдық шашырау. |ң ядролар  |әдісімен  |     |бойынша  |     |
|Серпінді әсерлесулер |мен серпінді|тығыз    |     |тәжірибелік|     |
|теориясы.       |әсерлесуі. |орталарының |     |сабаққа  |     |
|           |Мына типті |тене-тең  |     |дайындалу |     |
|           |есептер   |қасиеттерін |     |3 есеп   |     |
|           |шығару   |үлгісін   |     |шығару   |     |
|           |[8.1.7]15.46|жасау    |     |Тест    |     |
|           |,49,53,57,59|      |     |бойынша  |     |
|           |      |      |     |сұрау 3  |     |
|           |      |      |     |балл    |     |
|           |      |      |     |СӨЖ тексеру|     |
|           |      |      |     |3 балл   |     |
| Нейтрондардың ядроға |Тәж.сабақ № |      |плакаттар |СӨЖ №12  |Конспект |
|енген жағдайдағы   |12     |      |кодотрансп|Бақылау  |Ауызша  |
|олардың ядродаға   |Нейтрондарды|      |аранттар |сұрақтар  |сұрау  |
|серпінді шашырау.   |ң серпінді |      |     |бойынша  |     |
|Серпінді резонанстық |резонанстық |      |     |тәжірибелік|     |
|шашырауы Борндық   |шашырауы.  |      |     |сабаққа  |     |
|жуықтау        |      |      |     |дайындалу |     |
|           |      |      |     |3 есеп   |     |
|           |      |      |     |шығару   |     |
|           |      |      |     |Тест    |     |
|           |      |      |     |бойынша  |     |
|           |      |      |     |сұрау 3  |     |
|           |      |      |     |балл    |     |
|           |      |      |     |СӨЖ тексеру|     |
|           |      |      |     |3 балл   |     |
| Нуклон-нуклондық   |Тәж.сабақ № |      |плакаттар |СӨЖ    |Тест.  |
|әсерлесулер.     |13 Дейтон  |      |кодотрансп|№13    |Конспект |
|Нейтрондардың     |теориясы.  |      |аранттар |Бақылау  |     |
|протондардағы шашырау.|Мына типті |      |     |сұрақтар  |     |
|Ядролық күштердің  |есептер   |      |     |бойынша  |     |
|спиндік тәуелділігі. |шығару   |      |     |тәжірибелік|     |
|Тепе-тең бөлшектер  |[8.1.7]15.46|      |     |сабаққа  |     |
|шашырауының      |,49,53,57,59|      |     |дайындалу |     |
|ерекшеліктері. Ядролық|      |      |     |3 есеп   |     |
|күштердің зарядтық  |      |      |     |шығару   |     |
|тәуелсіздігі. Ядролық |      |      |     |Тест    |     |
|күштердің алмасу   |      |      |     |бойынша  |     |
|табиғаты.       |      |      |     |сұрау 3  |     |
|           |      |      |     |балл    |     |
|           |      |      |     |СӨЖ тексеру|     |
|           |      |      |     |3 балл   |     |
| Ядролық қабыршақтар. |Тәж.сабақ № |Зерт.сабақ 9|плакаттар |СӨЖ №14  |Конспект |
|Ядроның        |14     |Ғарыштың  |кодотрансп|Бақылау  |Бақылау |
|протондық-нейтрондық |Қабыршақты |сәулердің  |аранттар |сұрақтар  |жұмыс  |
|моделінен шығатын   |моделі   |қасиеттерін |     |бойынша  |     |
|қассиеттері.     |бойынша   |зерттеу   |     |тәжірибелік|     |
|Қабыршақты моделінен |ядроның   |      |     |сабаққа  |     |
|шығатын ядролардың  |құрылысы.  |      |     |дайындалу |     |
|қасиеттері.      |      |      |     |3 есеп   |     |
|           |      |      |     |шығару   |     |
|           |      |      |     |Тест    |     |
|           |      |      |     |бойынша  |     |
|           |      |      |     |сұрау 3  |     |
|           |      |      |     |балл    |     |
|           |      |      |     |СӨЖ тексеру|     |
|           |      |      |     |3 балл   |     |
| Нуклондардың     |Тәж.сабақ № |Зерт.сабақ |плакаттар |СӨЖ №15  |Конспект |
|құрылымы. π-мезондар. |15     |      |кодотрансп|Бақылау  |Коллоквиу|
|Кварктар. Ұлы     |Элементар  |      |аранттар |сұрақтар  |м    |
|қосылудың идеялары.  |бөлшектердің|      |     |бойынша  |     |
|Глюокдар. Нуклондардын|өзара    |      |     |тәжірибелік|     |
|кварктық құрылымы және|ауысудағы  |      |     |сабаққа  |     |
|олардың қасиеттерін  |сақталу   |      |     |дайындалу |     |
|алу.         |зандары.  |      |     |3 есеп   |     |
|           |Мына типті |      |     |шығару   |     |
|           |есептер   |      |     |Тест    |     |
|           |шығару   |      |     |бойынша  |     |
|           |[8.1.7]16.42|      |     |сұрау 3  |     |
|           |-44,    |      |     |балл    |     |
|           |23.1,6,11,16|      |     |СӨЖ тексеру|     |
|           |,21,26,29  |      |     |3 балл   |     |   7. ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ-ДАНДЫРУ КАРТАСЫ

   Кесте 4 - Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыздандыру картасы


|Оқулықтардың, оқу-әдістемелік құралдардың    |Экзем-пл|Студен|Қамтамасыз-|
|атаулары                    |яр саны |ттер |дандыру  |
|                        |    |саны |пайызы   |
|1                        |2    |3   |4     |
|Сивухин Д.В. Атомная и ядерная физика, т. V.-М.:|1    |5   |20     |
|Физматлит. 2006 г. 439             |    |   |      |
|Сивухин Д.В. Общий курс физики,т.5. Атомная и  |1    |5   |20     |
|ядерная физика: ч.2, учебное          |    |   |      |
|пособие.-М.:ВШ,1986.-416 с.           |    |   |      |
|Шпольский Э.В. Атомная физика: Учебное пособие в|20   |5   |100    |
|2-х томах.-М.: Наука,1984, т.2-438 с.      |    |   |      |
|Сборник задач по общему курсу физики. V. Атомная|1    |5   |20     |
|физика. Физика ядра и элементарных частиц. Под |    |   |      |
|ред. Сивухина Д.В.-М.: Наука,1981 г.      |    |   |      |
|Иродов И.Е. Задачи по общей физике.М.:     |36   |5   |100    |
|Наука,1988                   |    |   |      |
|Кортнев А.В., Рублев Ю.В., Куценко А.Н.     |2    |5   |40     |
|Практикум по физике, М.: ВШ, 1965        |    |   |      |
|Иродов И.Е. Атомная и ядерная физика. Сборник  |1    |5   |20     |
|задач: Учебное пособие.-СПб: изд.        |    |   |      |
|«Лань»,2002.-288 с.               |    |   |      |
|Широков Ю.М., Юдин Н.П. Ядерная физика.М.:   |3    |5   |60     |
|Наука,1972г., 283 с.              |    |   |      |
|Иродов И.Е. Квантовая физика. Основные     |1    |5   |20     |
|законы.-М.: Вш,1988 г.             |    |   |      |
|Савельев И.В. Сб.вопросов и задач по общей   |1    |5   |20     |
|физике. Учебное пособие.-М.: Наука.1982.-272 с. |    |   |      |
|Пустовалов Г.Е. Атомная и ядерная физика.М.:  |1    |5   |20     |
|МУ.1968.-311с.                 |    |   |      |
|Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики.-М.: ВШ.,|10   |5   |100    |
|1989.-608 с.                  |    |   |      |
|Лавренюк, А.Ф. Основы математического      |1    |5   |20     |
|моделирования нейтронно-физических процессов в |    |   |      |
|нейросетевом базисе.- Томск., 1998       |    |   |      |
|Лавренюк, А.Ф. Введение в нейтронику.- Томск,  |1    |5   |20     |
|1994                      |    |   |      |  8. ӘДЕБИЕТ
8.1 Негізгі
1. Сивухин Д.В. Атомная и ядерная физика, т. V.-М.: Физматлит. 2006 г. 439
2. Сивухин Д.В. Общий курс физики,т.5. Атомная и ядерная физика: ч.2,
 учебное пособие.-М.:ВШ,1986.-416 с.
3. Шпольский Э.В. Атомная физика: Учебное пособие в 2-х томах.-М.:
 Наука,1984, т.2-438 с.
4. Сборник задач по общему курсу физики. V. Атомная физика. Физика ядра и
 элементарных частиц. Под ред. Сивухина Д.В.-М.: Наука,1981 г.
5. Иродов И.Е. Задачи по общей физике.М.: Наука,1988
6. Кортнев А.В., Рублев Ю.В., Куценко А.Н. Практикум по физике, М.: ВШ,
 1965
7. Иродов И.Е. Атомная и ядерная физика. Сборник задач: Учебное пособие.-
 СПб: изд. «Лань»,2002.-288 с.
8. Широков Ю.М., Юдин Н.П. Ядерная физика.М.: Наука,1972г., 283 с.
9. Иродов И.Е. Квантовая физика. Основные законы.-М.: Вш,1988 г.
10. Савельев И.В. Сб.вопросов и задач по общей физике. Учебное пособие.-М.:
 Наука.1982.-272 с
11. Пустовалов Г.Е. Атомная и ядерная физика.М.: МУ.1968.-311с.
12. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики.-М.: ВШ., 1989.-608 с.
13. Лавренюк, А.Ф. Основы математического моделирования нейтронно-
 физических процессов в нейросетевом базисе.- Томск., 1998
14. Лавренюк, А.Ф. Введение в нейтронику.- Томск, 1994

8.2 Қосымша:
1. Гольдин Л.Л., Новикова Г.И. Введение в квантовую физику.-М.: Наука,1988.-
  328 с.
2. Мухин К.Н. Экспериментальная ядерная физика. Т.1,Физика атомного ядра.-
  М.: Энергоатомиздат, 1993г.,616 с.
3. Мухин К.Н. Экспериментальная ядерная физика. Т.2,Физика элементарных
  частиц.-М.: Энергоатомиздат, 1993г.,293 с.
4. Савельев И.В. Курс общей физики. Книга 5. М.: Наука,1998.368 с.
5. Корсунский М.И. Оптика. Строение атома. Атомное ядро. М.: Наука,1967
6. Физический практикум. Под ред. В.И.Ивероновой.-М.: Наука,1968
7. Майсова Н.Н. Практикум по курсу общей физики. Росвузиздат, 1963
8. Руководство к лабораторным занятиям по физике. Под ред. Л.Л.Гольдина.-
  М.: Наука,1973
9. Ракобольская И.В. Ядерная физика,М.: Изд.МГУ,1971 г.,293 с.
10. Мухин К.Н. Введение в ядерную физику,-М.: Госатомиздат 1963 г.
11. Айзенберг И.В., Грайнер В. Модели ядер. Коллективные и одночастичные
  явления. М.: Атомиздат,1975, 454 с.
12. Айзенберг И.В., Грайнер В. Механизмы возбуждения ядра. М.:
  Атомиздат,1976, 487 с.
13. Атмачиди П.И.,Гайнова Л.Е. и др. Физика. Методические указания к
  выполнению контролных работ для студентов-заочников инженерно-технических
  специальностей. Семипалатинск, УОП СТИММП, 1966
14. Капитонов И.М. Введение в физику ядра и частиц-М.: УРСС,2002 г.
15. Взоров Н.Е. и др. Сборник задач по общей физике,-М.: Наука,1968 г. ч.5
16. Жумагулов А.Ж., Гайнова Л.Е. и др. Физика. Тесты. Атомная и ядерная
  физика. Семипалатинск,1996
17. Батракова Л.М. и др. Программа вопросов с выборочными ответами для
  изучения курса физики. Ч.2. Алма-Ата,1979
18. Байчакалова А.Б. Методическая разработка по программированному контролю
  по общему курсу физики. Алма-Ата,1987
19. Чертов А.Г., Воробьев А.А. Задачник по физике-М.: Вш,1988, гл.8
20. Джумагулова К.Н., Гайнова Л.Е. и др. Лабораторный практикум по ядерной
  физике – Курчатов,201 г.
21. Нерсесов Э.А. Основные законы атомной и ядерной физики,-М.: Вш,1988
Пәндер