Файл қосу


Ерітінділерде жүретін химиялық реакциялар|ҚАЗАҚСТАН РЕСУПБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ           |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ          |
|3 деңгейлі СМЖ        |ПОӘК          |ПОӘК042-18.10.94/01-|
|Құжаты            |            |2013        |
|ПОӘК             |     «18» 09 2013|          |
|Оқытушыға арналған «Жалпы  |ж.           |          |
|химия» пәндері бойынша жұмыс |№ 1 басылым       |          |
|бағдарламасы         |            |          |
            ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

                «Жалпы химия»

           5В060400 - « Физика» мамандығына

          ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

                  Семей


 1. ӘЗІРЛЕНГЕН


    ҚҰРАСТЫРУШЫ:  ________ «  28  » __08___2013ж
     Р.С.Абекова педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент м.а.
                « Химия» кафедрасы


   2.ТАЛҚЫЛАНДЫ:


2.1. «Химия» кафедрасы отырысында

« 28»  _08___ 2013ж.    № 1  хаттама
      Кафедра меңгерушісі_________________ Б.Х.Мусабаева
 2.2. Инженерлік-технологиялық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінің
 отырысында


     «12»   09.2013ж   №1   хаттама      Төрайымы, доцент _______________    С.С.Төлеубекова 3.БЕКІТІЛДІ :


   Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында басып шығаруға
 мақұлданған және ұсынылған
  «18 »  09. 013 ж., № 1_______ хаттама
    ОӘК төрайымы, проректор _______________ Г.К.Искакова
 4. Алғашқы рет енгізілген


                  Мазмұны
1 Қолданылу саласы
2 Нормативтік сілтемелер
3 Жалпы ережелер
4 Оқытушыларға арналған пәндердің оқу жұмыс бағдарламасының мазмұны
5 Студенттердің өздік жұмысына арналған тақырыптардың тізімі
6 Пән бойынша оқу-әдістемелік карта
7 Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз етудің картасы
8 Әдебиеттер
   1. ҚОЛДАНЫЛУ АЙМАҒЫ

   «Жалпы химия»  химияның  негізгі  стехиометриялық  заңдары  мен
түсініктері, периодтық заң мен зат құрылысы, химиялық реакциялардың жүру
заңдылықтары, ерітінділер, тотығу-тотықсыздану реакциялары, электрохимиялық
процестер, комплекс қосылыстар сияқты теориялық мәселелер қарастырылады.
Олардың қолдану обылыстары көрсетіледі. Атом құрылысы қазіргі кванттық
теория тұрғысына баяндалып және периодтық жүйемен байланысы көрсетіледі.
Химиялық байланыстар ұқсастықтары мен айырмашылықтары айтылып, ковалентті
байланыс ВБТ мен  МОТ  тұрғысынан  түсіндіріледі,  сондықтан  күрделі
материалдарды саналы түрде түсінуге жағдай жасайды.
   Жалпы химияның «Бейорганикалық химия» деп аталатын екінші бөлімінде
химиялық  элементтердің  атом  құрылысы,  табиғатта  таралуы,  алынуы,
қасиеттері, қолданылуы және қосылыстары  қарастырылады.  Химияның  бұл
бөлімдері студенттерге барлық жалпы техникалық пәндерді игеруге көмегін
тигізеді.


   2. НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
    « Жалпы химия» пәнінің оқытушыға арналған жұмыс бағдарламасы келесі
құжаттар талаптары мен ұсыныстарына сәйкес құрастырылған және аталған пән
бойынша оқу процесін ұйымдастыру тәртібін белгілейді.
- 5В060400 « Физика » мамандығының мемлекеттік жалпыға міндетті білім
стандарты ҚР МЖМБС 3.08.346 – 2006, № 779 ҚР Білім және ғылым министрлігі
бұйрығымен 3.08.350-2006 енгізілген және бекітілген.

-   СТУ 042- РГКП- СГУ-8-2007  «Пәндердің  оқу-әдістемелік  кешенін
әзірлеуге және
ресімдеуге қойылатын жалпы талаптар» университет стандарты.
- ДП 042- 08.10.10.12-2007 «Пәндердің оқу-әдістемелік  кешенінің құрылымы
және
мазмұны» құжаттандырылған процедурасы.


   3. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


    3.1. « Жалпы химия» пәнінің қысқаша сипаттамасы:
    « Жалпы химия»  химияның негізгі стехиометриялық  заңдары  мен
түсініктері, периодтық заң мен зат құрылысы, химиялық реакциялардың жүру
заңдылықтары, ерітінділер, тотығу-тотықсыздану реакциялары, электрохимиялық
процестер, комплекс қосылыстар сияқты теориялық мәселелер қарастырылады.
Олардың қолдану обылыстары көрсетіледі. Атом құрылысы қазіргі кванттық
теория тұрғысына баяндалып және периодтық жүйемен байланысы көрсетіледі.
Химиялық байланыстар ұқсастықтары мен айырмашылықтары айтылып, ковалентті
байланыс ВБТ мен  МОТ  тұрғысынан  түсіндіріледі,  сондықтан  күрделі
материалдарды саналы түрде түсінуге жағдай жасайды.
   Жалпы химияның « Бейорганикалық химия» деп аталатын екінші бөлімінде
химиялық  элементтердің  атом  құрылысы,  табиғатта  таралуы,  алынуы,
қасиеттері, қолданылуы және қосылыстары  қарастырылады.  Химияның  бұл
бөлімдері студенттерге барлық жалпы техникалық пәндерді игеруге көмегін
тигізеді.
  3.2. Курс мақсаты


    Бұл фундаментальды пәннің теориялық негіздерін білу және оларды
  практикада (ауыл шаруашылығы облыстарында, экологияда, денсаулық сақтау
  саласында, фармакологияда,өндірісте,т.б.) пайдалана білу.


   3.3. Пәндерді оқытудағы негізгі міндеттер
  -   студенттердің дүние танымының дамуына әсер ету ;
   - қоршаған ортаға көзқарастарын қалыптастыру;
   - химиялық құбылыстар арқылы материалдық философияның заңдарын
    түсіндіру;
   - бір заттың екінші затқа айналу механизмін түсіндіру.


   3.4. Оқып- білудің нәтижесінде студент мыналарды:


   - химиялық реакциялар теңдеулерін (молекулалық, иондық, ионды-
    молекулалық, тотығу-тотықсыздану реакцияларының ) құрастыра білуі;
   - негізгі стехиометриялық және фундаментальды заңдарды меңгеруі;
   - зертханалық құрал-жабдықтарды, аспаптарды игеруі;
   - зертханалық тәжірибелерді істей алуы;
   - концентрациялары дәл ерітінділер дайындай білуі;
   - зертханалық тәжірибелер нәтижелерін өңдей білуі, талдай білуі,
    графиктер мен
   - диаграмалар сала білуі тиіс.


   3.5. Курстың пререквизиттері:


     Курсты меңгеру үшін студент мектепте оқығанда «Бейорганикалық
  химия»,
  «Физика», «Математика» курстарын терең білуі қажет.


   3.6. Курстың постреквизиттері:


       Бұл  пәндерді оқығаннан алынған білім физика пәнінде(газ
  заңдары, идеал газкүйінің теңдеуі, рентген сәулесі, өткізгіштер, шала
  өткізгіштер, диэлектриктер,кристалдық күйлер, кристалл ерекшеліктері,
  изоморфизм, полиморфизм); молекулярлық физика пәнінде ( ішкі энергия,
  энтропия,энтальпия,термодинамика заңдары, реальды газдар,фазалық ауысу ,
  идеал газдардың молекулярлы-кинетикалық теориясының негізгі теңдеулері
  ), атом физикасы және спектроскопия пәнінде (толқынның корпускульдық
  қасиеттері, бөлшектердің толқындық қасиеттері, атом құрылысы, сутегі
  атомының кванттық теориясы , көп электронды атомдар, атомдардың
  электрондық кабаттары және оларды толтыру, рентген спектрі, молекуладағы
  химиялық байланыстар, мильтиплеттілік),  ядролық физика және элементар
  физика бөлшектері пәнінде( атом ядросының құрамы, ядроның қазіргі
  моделі, табиғи радиоактивтілік, жасанды радиоактивтілік) қолданылады.


   1-кесте. Оқу жоспарынан көшірме:
  |Курс|Семестр                     |Кредит |Дәріс    |
|  |                        |саны  |сағ.    |
|1  |2                        |3    |4      |
|1-микромодуль – Химияның негізгі түсініктері, заңдары            |
|  |Дәріс  сабақтар                |           |
|1  |Химияның негізгі заңдары(энергия және масса   |1    |      |
|  |сақталу заңдары; эквиваленттер және Авогадро  |    |8.1.1.-8.1.6|
|  |заңдары; құрам тұрақтылық,еселік қатынастар   |    |      |
|  |заңдары)                    |    |      |
|2  |Д.И.Менделеевтің периодтық заңы және атомдар  |1    |8.1.1.-8.1.5|
|  |құрылысы .Химиялық байланыс.          |    |      |
|  |            Практикалық сабақ    |    |      |
|1. |Химияның негізгі заңдары Есептер шығару.    |1    |      |
|  |                        |    |8.1.1.-8.1.6|
|2. |Д.И.Менделеевтің периодтық заңы және атомдар  |1    |8.1.1.-8.1.5|
|  |құрылысы. Есеп, жаттығулар.           |    |      |
|          2-микромодуль – Химиялық процестердің заңдылықтары    |
|  |                     Дәріс |    |      |
|  |сабақтар                    |    |      |
|1  |Химиялық процестердің энергетикасы.       |1    |8.1.2.-8.1.5|
|2  |Химиялық кинетика және тепе-теңдік .      |1    |      |
|  |                        |    |8.1.3.-8.1.5|
|  |             Практикалық сабақ   |    |      |
|1. |Химиялық реакциялар энергетикасы. Энтропия.   |1    |      |
|  |Гиббс энергиясы. Есеп, жаттығулар.       |    |8.1.3.-8.1.5|
| 2.|Химиялық кинетика, химиялық тепе-теңдік. Есеп, |1    |8.1.1.-8.1.6|
|  |жаттығулар.                   |    |      |
|       3-микромодуль – Ерітінділер.Ерітінділерде жүретін химиялық  |
|реакциялар                                 |
|  |                      Дәріс|    |      |
|  |сабақтар                    |    |      |
|1. |Ерітінділер.Электролит ерітінділері.ЭДТ.    |1    |8.1.1.-8.1.6|
| 2.|Тұздар гидролизі.                |1    |8.1.1.-8.1.5|
| 3.|Тотығу-тотықсыздану реакциялары.        |1    |8.1.2.-8.1.4|
|  |                        |    |.      |
|  |                 Практикалық  |    |      |
|  |сабақ                      |    |      |
|1. |Ерітінділер концентрацияларының өрнектелуі.   |1    |8.1.1.-8.1.5|
|  |Есептер шығару.                 |    |      |
| 2.|Тұздар гидролизі.Есеп, жаттығулар орындау.   |1    |8.1.5.   |
| 3.|Тотығу-тотықсыздану реакциялары. Есеп,     |1    |8.1.2-8.2.1 |
|  |жаттығулар орындау.               |    |      |
|              4-микромодуль – Электрохимиялық процестер.    |
|  |                       |      |      |
|  |Дәріс  сабақтар              |      |      |
|1. |Электрохимиялық процестер.Металдардың    |1     |8.1.5.   |
|  |электродтық потенциалдар қатары.       |      |      |
|  |Гальваникалық элементтер.          |      |      |
| 2.|Электролиз. Электролиз заңдары.       |1     |8.1.2.   |
|  |                       |      |8.1.5.   |
| 3 |Коррозия,оның негізгі түрлері.Коррозиядан  |1     |8.1.2.   |
|  |қорғау әдістері.               |      |8.1.5.   |
|  |                       |      |      |
|  |Практикалық сабақ              |      |      |
|1. |Электрохимиялық процесстер.Гальваникалық   |1     |8.1.6    |
|  |элементтер.ЭҚК анықтау. Есептер шығару.   |      |      |
| 2.|Электролиз. Есеп, жаттығулар орындау.    |1     |8.1.6    |
| 3.|Коррозия.Оның негізгі түрлері.        |1     |      |
|               5-микромодуль – Элементтер химиясы.      |
|  |                   Дәріс  |      |      |
|  |сабақтар                   |      |      |
|1. |Комплексті қосылыстар.            |1     |8.1.2-8.2.1 |
| 2.|Металдардың жалпы қасиеттері.        |2     |8.1.4-8.1.5 |
|  |d-элементтер-дің қосылыстары,ерекшеліктері. |      |      |
| 3.|Бейметалдар химиясы. 4-топтың p-элементтері. |2     |8.1.1-8.1.4;|
|  |жартылай өткізгіштер химиясы.        |      |      |
|  |                       |      |      |
|  |Практикалық сабақ              |      |      |
|1. |Комплексті қосылыстар. Есеп, жаттығулар.   |1     |8.1.1-8.1.6,|
|  |                       |      |8.2.2,8.2.3 |
| 2.|Металлдардың жалпы қасиеттері. Есеп,     |2     |8.1.1.-8.1.5|
|  |жаттығулар.                 |      |      |
| 3.|Металл еместердің жалпы қасиеттері. Есеп,  |2     |8.1.1.-8.1.5|
|  |жаттығулар.                 |      |      |

5.СТУДЕНТТІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ


5.1. №1 модульдік жүйе /8.1.7/
5.2. № 2 модульдік жүйе /8.1.7/
5.3. №3 модульдік жүйе /8.1.7/
5.4. №4 модульдік жүйе /8.1.7/


6. ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ
       3 кесте – пәннің оқу-әдістемелік картасы

|Дәрістер  |ПС     |СӨЖО   |Көрнекті |СӨЖ     |Бақылау  |
|      |      |     |құралдар, |      |нысанасы  |
|      |      |     |ТОҚ,   |      |      |
|      |      |     |зертханалы|      |      |
|      |      |     |қ тақталар|      |      |
|      |      |     |(стенд)  |      |      |
|1     |      |3    |4     |5      |6     |
|Химияның  |Химияның  |№1    |8.3.1.,  |Эквивалент |Есептер  |
|негізгі  |негізгі   |такырып |химиялық |заңын,Авогад|шығару   |
|заңдары(№1 |заңдары(№1 |     |ыдыстар,ре|ро заңын,  |      |
|такырып)  |такырып)  |     |активтер |стехиометрия|      |
|      |      |     |     |лық заңдар |      |
|      |      |     |     |ды меңгеру |      |
|Д.И.Менделе|Д.И.Менделее|№2    |8.3.1.,  |Атом    |Ауызша   |
|евтің   |втің    |такырып |Кипп   |құрылысын  |сұрау   |
|периодтық |периодтық  |     |аппараты |меңгеру   |      |
|заңы және |заңы және  |     |     |      |      |
|атомдар  |атомдар   |     |     |      |      |
|құрылысы  |құрылысы (№2|     |     |      |      |
|(№2    |такырып)  |     |     |      |      |
|такырып)  |      |     |     |      |      |
|Химиялық  |Химиялық  |№3    |8.3.1.,  |ВБТ және МОТ|Ауызша   |
|байланыс  |байланыс  |такырып |Химиялық |меңгеру.  |сұрау, МО |
|және    |және    |     |ыдыстар, |      |бойынша  |
|молекулалар|молекулалар |     |реактивтер|      |молекулалар|
|құрылысы  |құрылысы (№3|     |     |      |дың    |
|(№3    |такырып)  |     |     |      |энергетикал|
|такырып)  |      |     |     |      |ық     |
|      |      |     |     |      |диаграммасы|
|      |      |     |     |      |н құру   |
|Химиялық  |Химиялық  |№4    |8.3.1.,  |Энтропия,  |Ауызша   |
|реакциялар |реакциялар |такырып |Химиялық |энтальпия, |сұрау,   |
|энергетикас|энергетикасы|     |ыдыстар, |ішкі    |есептер  |
|ы.     |.      |     |реактивтер|энергия,  |шығару   |
|Энтропия.Ги|Энтропия.Гиб|     |,     |Гиббс    |      |
|ббс    |бс     |     |калориметр|энергиясы, |      |
|энергиясы. |энергиясы. |     |     |реакция   |      |
|(№4    |(№4 такырып)|     |     |бағыты   |      |
|такырып)  |      |     |     |тақырыптарын|      |
|      |      |     |     |меңгеру   |      |
|Химиялық  |Химиялық  |№5    |8.3.1.,  |Химиялық  |Ауызша   |
|кинетика  |кинетика  |такырып |Химиялық |кинетика  |сұрау,   |
|және    |және    |     |ыдыстар, |негізін   |есептер  |
|химиялық  |химиялық  |     |реактивтер|меңгеру   |шығару   |
|тепе-теңдік|тепе-теңдік |     |     |      |      |
|(№5    |(№5 такырып)|     |     |      |      |
|такырып)  |      |     |     |      |      |
|      |      |     |     |      |      |
|      |      |     |     |      |      |
|Ерітінділер|Ерітінділер.|№6    |8.3.3.;  |Ерітінділер |Есептер  |
|.Концентрац|Концентрация|тақырып |8.3.5.;  |концентрация|шығару   |
|иялар. (№6 |лар. (№6  |     |Ареометрле|лары    |      |
|тақырып)  |тақырып)  |     |рхим.реакт|такырыбын  |      |
|      |      |     |ив    |меңгеру   |      |
|      |      |     |тер    |      |      |
|Электролитт|Электролитті|№7    |8.3.3.;  |Электро   |Есептер  |
|ік     |к      |тақырып |8.3.5.;  |литтік диссо|шығару   |
|диссоциация|диссоциация,|     |8.3.6.  |циация,   |      |
|, су    |су     |     |     |рН,рОН,диссо|      |
|диссоциация|диссоциацияс|     |     |циация   |      |
|сы,рН,рОН.Д|ы,рН,рОН.Дис|     |     |константасы,|      |
|иссоциация |социация  |     |     |дәрежесін  |      |
|константасы|константасы,|     |     |меңгеру   |      |
|, дәрежесі.|дәрежесі.  |     |     |      |      |
|(№7    |(№7 тақырып)|     |     |      |      |
|тақырып)  |      |     |     |      |      |
|Тұздар   |Тұздар   |№8    |8.3.3.;  |Әлсіз    |Тұздар   |
|гидролизі |гидролизі  |тақырып |8.3.6.;  |электролит |гидролизі |
|(№8    |(№8 тақырып)|     |     |тер,диссоциа|нің    |
|тақырып)  |      |     |     |ция констан |теңдеулерін|
|      |      |     |     |тасы,тұздар |жазу,   |
|      |      |     |     |гидролизі  |есептер  |
|      |      |     |     |тақырыптарын|шығару   |
|      |      |     |     |оқу     |      |
|Тотығу-тоты|Тотығу-тотық|№9    |8.3.2.;  |Тотығу-тотық|Ауызша   |
|қсыздану  |сыздану   |тақырып |Химиялық |сызда    |сұрау,   |
|реакциялары|реакциялары |     |ыдыстар, |ну реак   |есептер  |
|(№9    |(№9     |     |реактивтер|цияларының |шығару   |
|тақырып)  |тақырып)  |     |     |теңдеулерін |      |
|      |      |     |     |жаза білу  |      |
|Электрохими|Электрохимия|№10   |8.3.1.;  |Гальвани  |Ауызша   |
|ялық    |лық     |тақырып |8.3.2.;  |калық    |сұрау,   |
|процесстер.|процесстер.Г|     |     |элементтер |есептер  |
|Гальва   |альва    |     |     |дің кестесін|шығару   |
|никалықэлем|никалықэлеме|     |     |құру, э.қ.к.|      |
|ент    |нт     |     |     |есептеу.  |      |
|тер.    |тер.    |     |     |      |      |
|Сутектік  |Сутектік  |     |     |      |      |
|электрод, |электрод,  |     |     |      |      |
|электродтық|электродтық |     |     |      |      |
|потенциал |потенциал  |     |     |      |      |
|(№10    |(№10    |     |     |      |      |
|тақырып)  |тақырып)  |     |     |      |      |
|Электролиз,|Электролиз,з|№11   |8.3.2.  |Металдарды |Ауызша   |
|заңда   |аңда    |тақырып |     |коррозиядан |сұрау   |
|ры.Коррозия|ры.Коррозия,|     |     |қорғау   |      |
|,     |металдарды |     |     |әдістерін  |      |
|металдарды |коррозиядан |     |     |білу    |      |
|коррозиядан|қорғау (№11 |     |     |      |      |
|қорғау (№11|тақырып)  |     |     |      |      |
|тақырып)  |      |     |     |      |      |
|Комплекс  |Комплекс  |№12   |8.3.4.;  |Комплекс  |Ауызша   |
|қосылыстар |қосылыстар |тақырып |8.3.5.  |қосылыстар |сұрау,   |
|(№12    |(№12    |     |Химиялық |дың     |есептер  |
|тақырып)  |тақырып)  |     |реактив  |тұрақсыздық |шығару   |
|      |      |     |тер    |константасы.|      |
|      |      |     |     |Комплекстер |      |
|      |      |     |     |тұрақтылы  |      |
|      |      |     |     |ғы. Комплекс|      |
|      |      |     |     |қосылыстар |      |
|      |      |     |     |изомериясы. |      |
|Металдардың|Металдардың |     |8.3.4.;  |Катионды,  |Ауызша   |
|жалпы   |жалпы    |     |8.3.5.  |анионды,  |сұрау,   |
|қасиеттері |қасиеттері |     |     |бейтарап  |есептер  |
|      |      |     |     |комплекстер |шығару   |
|Металдардың|Металдардың |     |     |      |Ауызша   |
|жалпы   |жалпы    |     |     |      |сұрау   |
|қасиеттері |қасиеттері |     |     |      |      |

           7. Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз етудің
картасы

    4 кесте - оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз етудің картасы

|Оқулықтардың,   |Дана (сана)    |Студенттердің саны|Қамтамасыз етілу |
|оқу-әдістемелік  |         |         |пайызы      |
|құралдардың атауы |         |         |         |
|1         |2         |3         |4         |
|8.1.1       |50        |19        |100        |
|8.1.2       |10        |19        |53        |
|8.1.3       |10        |19        |53        |
|8.1.4       |10        |19        |53        |
|8.1.5       |10        |19        |53        |
|8.1.6       |2         |19        |10        |
|8.1.7       |50        |19        |100        |
|8.1.8       |50        |19        |100        |
|8.2.1       |6         |19        |100        |
|8.2.2       |1         |19        |5         |
|8.2.3       |1         |19        |5         |


8. Әдебиеттер
8.1. Негізгі әдебиеттер:
8.1.1.Бірімжанов Б.А., Нурақметов Н.Н. Жалпы химия. Алматы.: «Рауан»,
1990.,
8.1.2.Ділманов.Б.М..Ділманова З.Б.Жалпы химияның теориялық негіздері.
     Алматы,2009,-194б.
8.1.3. Ділманов .Б.М..Тапалова А,С,Жалпы және бейорганикалық химия
     практикумы.Астана,2009,-319б
8.1.4. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия. М.: Высш.шк. 1982- 530с
                               8.1.5.
Бишімбаева Г.Қ Жалпы химия. Студенттердің өздік жұмыстарына арналған оқу-
     әдістемелік құрал.Алматы,2007,-136б.
8.1.6.Угай Я.А. Неорганическая химия. М.: «Высшая школа», 1989, -462 б.
8.1.7. Кабдулкаримова К.К., Омарова Н.М. Студенттің өздігінен орындауына
арналған  әдістемелік құрал.Семей, 2007, -39 б.
8.1.8. Яшкарова М.Г.,Омарова Н.М., Кабдулкаримова К.К., Мусабаева Б.Х.
Бейорганикалық хмиядан зертханалық жұмыстар.
8.1.9.Омаров Т.Т.,Танашева М.Р. Бейорганикалық химия(таңдамалы тараулар),
                        Алматы,2008,-543 б.
8.2. Қосымша әдебиеттер
8.2.1.Аханбаев К.А. Химия негіздері. Алматы. «Мектеп» 1987 – 391 б.
8.2.2 Общая и неорганическая химия : Учеб.пособие для вузов/В.И.Елфимов,
А.И.Бережной и др. –М.: Высш.школа,2006.- 286с (для вузов).
8.2.3 Хаускрофт. Современный курс общей химии . Учеб. для вузов Т.1,2 –М.:
Мир,2002. -540с и 527с.
8.3. Плакаттар
8.3.1. Д.И.Менделеевтің периодтық жүйесі
8.3.2. Металдардың кернеу қатары.
8.3.3. Тұздар мен негіздердің суда ерігіштігі.
8.3.4. Комплекс иондардың тұрақсыздық константасы.
8.3.5.Аз еритін заттардың ерігіштік көбейтіндісі.
8.3.6. Негіздер мен қышқылдардың диссоциация константасы.

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть