Файл қосу


Радиациялық қауіпсіздік негіздері|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ                          |
|БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ                        |
|СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы                      |
|МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ                          |
|3 денгейлі СМЖ құжаты  |ПОӘК           |             |
|             |             |ПОӘК           |
|             |             |042-14-1-05.01.20.81/01-2|
|             |             |013           |
|       ПОӘК    |№1 басылым        |             |
|Оқытушыларға арналған  |«__» _______ 2013 ж.   |             |
|пәндердің оқу жұмыс   |             |             |
|бағдарламасы       |             |             |
|«Радиациялық қауіпсіздік |             |             |
|негіздері»        |             |             |           ПӘНДЕРДІҢ ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
           «РАДИАЦИЯЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК НЕГІЗДЕРІ»
        5В073100 - Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған
            ортаны қорғау мамандығы үшін

          ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘНДЕРДІҢ ОҚУ ЖҰМЫС
                БАҒДАРЛАМАСЫ

                  Семей
                  2013
                 Алғы сөз


   1 ӘЗІРЛЕГЕН
   1.1Әзірлеген ____________ «___» ___________ 2013 ж.
   Толеуов С.Е., «Техникалық физика және жылуэнергетика» кафедрасының аға
оқытушысы, Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті
   Жилгильдинов  Ж.С.,  «Техникалық  физика  және  жылуэнергетика»
кафедрасының оқытушысы, Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті

   2 ТАЛҚЫЛАНДЫ
   2.1 Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің «Техникалық
физика және жылуэнергетика» кафедрасының отырысында
    «____» __________ 2013 жыл, № __ хаттама


   Кафедра меңгерушісі ___________ М.К. Мукушева


   2.2 Инженерлік - технологиялық факультеттің оқу-әдістемелік кеңесінің
отырысында
    «____» __________ 2013 жыл, № __.хаттама


   Төрайымы ______________ Ж. Молдабаева


   3 БЕКІТІЛГЕН
   Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында қабылданған және
баспадан шығаруға кеңес берді.
   «____» __________ 2013 жыл, № __.хаттама


   ОӘК төрайымы, бірінші проректор _____________ А. Молдажанова


   4 БІРІНШІ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН.
   МАЗМҰНЫ


1 Қолданылу саласы   4
2 Нормативтік сілтемелер  4
3 Жалпы ережелер 4
3.1 Пәндердің мазмұнын қыскаша сипаттау 4
3.2 Курс мақсаты 5
3.4 Курсты оқытуға қойлатын талаптар  5
3.5 Курс пререквизиттері  6
3.6 Курс постреквизиттері 6
3.7 Жұмыс оқу жоспарынан көшірме  6
4 пән мазмұны. сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу 7
5 Студенттердің өздік жұмыстарына арналған тақырыптар 9
6 Пән бойынша оқу-әдістемелік карта 11
7 ОҚу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыздандыру картасы  12
8 ОҚУЛЫҚТАР  13
8.1 Негізгі  13
8.2 Қосымша  13


   1 Қолданылу саласы


   «Радиациялық қауіпсіздік негіздері» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешен
050723-Техникалық физика мамандығы студенттеріне арналған. Ол студенттерді
курстың  мазмұнймен,  оның  актуалдығымен  және  қажеттілігімен,  курс
саясатымен, оқу барысында студенттердің алатын іскерліктерімен таныстырады.
Пәнді оқу барысында оқу-әдістемелік кешен негізгі жетекші болып табылады.   2 Нормативтік сілтемелер


   «Радиациялық қауіпсіздік негіздері» пәнінің оқу-әдістемелік кешені осы
пән бойынша оқу үрдісін ұйымдастыруды жөнге келтіреді және  келесіндей
құжаттардың ұсыныстары мен талаптарына сай жетілдірілген:
   ҚР МЖМБС 3.08.349 – 2006, 050723 – «Техникалық физика» мамандығының
жалпыға міндетті мемлекеттік білім стандарты, Қазақстан Республикасының
Білім және ғылым министрлігінің бұйрығымен енгізілген және бекітілген
23.12.04 ж. № 779
   Типтік оқу бағдарламасы, жоғарғы білім, Бакалавриат.  050723  –
«Техникалық физика» мамандығы бойынша «Радиациялық қауіпсіздік негіздері»,
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым  министрлігінің  бұйрығымен
енгізілген және бекітілген 23.12.04 ж. № 779.


    3 Жалпы ережелер
   3.1 Пәндердің мазмұнын қысқаша сипаттау   «Радиациялық қауіпсіздік негіздері» иондайтын сәулелену  көздерін
пайдаланатын ғылымның, техниканың, медицинаның және  халық  тұрмысының
салаларында маңызды.  АЭС-ты  іске  қосуда,  зарядталған  бөлшектердің
үдеткіштерімен жұмыс істеу барысында иондайтын сәулеленуден қорғану адамды
және қоршаған ортаны қорғаудың маңызды міндеттері болып табылады.
   Келесіндей бөлімдер қарастырылады: иондайтын  сәулелену  өрісінің
сипаттамалары, дозалық шамалар, сәулелену активтілігінің шамалары мен өлшем
біріктері, иондайтын сәулеленуді тіркеудің негізгі және арнайы әдістері,
дозиметрлік қондырғылардың құрлысы және оларды пайдалану.  АЭС-тердегі
радиациялық  және  дозиметрлік  бақылау,  зарядталған  бөлшектердің
үдеткіштерімен жұмыс істеу барысында сәулелену дозиметриясы, иондайтын
сәулеленуден қорғану.

3.2 Курс мақсаты   Ядролық  реакторды  иондайтын  сәулеленуден  қорғауды  есептеуге,
радиациялық нормалар мен ережелерді ескере отырып α-, (-,  (-  және
нейтрондық  сәулеленуден  қорғануды  жеңілдетілген  әдіспен  есептеуге
байланысты жұмыстарға студенттерді теориялық және іс-тәжірибелік дайындау
бұл курстың мақсаты болып табылады.
   3.3 Курс міндеттері


   Пәнді оқудың негізгі міндеттері – АЭС-те және иондайтын сәулелену
көздері  қолданылатын  басқа  жерлер  мен  қондырғыларда  қызмет  ету
қауіпсіздігімен байланысты салалар бойынша  терең  білімді  мамандарды
дайындау.   3.4 Курсты оқытуға қойлатын талаптар   Пәнді оқып-үйрену нәтижесінде студент мыналарды
   білуі қажет:
  ← иондайтын сәулелену дозиметрияның физикалық негіздері жөнінде;
  ← иондайтын сәулелену өрісінің сипаттамасы және оның өлшем бірліктері
   жөнінде;
  ← дозиметриялық шамалар мен олардың өлшем бірліктері жөнінде;
  ← жоғары жиілікті сәулелену дозиметриясы жөнінде;
  ← микродозиметрия жөнінде;
  ← инкорпорленген радионуклидтер дозиметриясы жөнінде;
  ← медициналық физика дозиметриясы жөнінде;
  ← АЭС-тағы дозиметриялық бақылау жөнінде;
  ← АЭС-тағы радиациялық технологиялық бақылау жүйесі жөнінде;
   меңгеруі қажет:
    ← фотондық сәулелену дозиметрия әдістерін:  иондайтынизационный,
     сцинтилляциялық, люминесценттік, фотографиялық, химиялық,  және
     детекторлардың негігі типтерін;
    ← нейтрондар мен зарядталған бөлшектер дозиметриясының әдістерін;
    ← жартылай өткізгіштік дозиметриялық детекторларды;
    ← далалық дозиметрия әдістерін;
    ← гамма- және нейтрондық сәулеленудің аралас ағысындағы жылдам
     нейтрондар дозиметриясы әдісін;
    ← реактордың әртүрлі режимде жұмыс істеу барысындағы техникалық
     қауіпсіздіктерді;
    ← дозиметриялық бақылаудың құралдары мен шараларын;
   игере білуі керек:
  ← иондайтын сәулеленудің әртүрлі типтерінің затпен  әрекеттесуінің
   механизмін игеруге негізделген активтілік пен сәулелену  дозасын
   өлшеудің қазір бар әдістерінің теориялық негіздерін;
   істеу білуі керек:
  ←  сәулелену  көздерінің  берілген  өлшемдері  бойынша  сәулелену
   өрістерінің барлық түрлерінің сипаттамаларын есептеуді;
  ← зарядталған бөлшектерден, гамма-  және  нейтрондық  сәулеленуден
   қорғануды есептеуді;
  ← сүзгіге (фильтрге)  қондыру  әдісімен  радиоактивті  аэрозольдер
   концентрациясын өлшеуді;
   түсіне білуі керек:
  ← сәулелену өрісінің қажетті сипаттамаларын, сәулеленудің дозасын және
   доза қуатын қалай есептеуді;
   түсінік қалыптастыруы керек:
  ← иондайтын сәулелену дозиметриясының негізгі және арнайы әдістерін
   пайдалану жөнінде;
  ← иондайтын сәулеленуден қорғануды есептеу принциптері жөнінде;
   алуы керек:
  ← АЭС-тағы радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыздандыруға қатысты білім
   мен тәжірибені.   3.5 Курс пререквизиттері      – математикалық анализ;
      – молекулярлық физика;
      – жылуфизикалық өлшемдер;


   3.6 Курс постреквизиттері


  ← ядролық отындық цикл
   3.7 Жұмыс оқу жоспарынан көшірме   Жұмыс оқу жоспарынан көшірме 1–кестеде көрсетілген.


1–кесте – Жұмыс оқу жоспарынан көшірме
|Курс|Семестр  |Кредиттер         |Дәр,           |
|  |      |             |сағ.           |
|  |      |             |Д  |СС |ЗС |ОСӨЖ |СӨЖ |
|1  |2     |3             |4  |5  |6  |7  |8  |
|1  |Дозиметрия |Кіріспе. Иондайтын    |1  |1  |  |   |   |
|д 1 |және    |сәулеленудің биологиялық |  |  |  |   |   |
|сс 1|иондайтын |әрекеті. Сәулелік аурулар.|  |  |  |   |   |
|  |сәулеленуде|Радиоактивті ыдырау.   |  |  |  |   |   |
|  |н қорғану |Флюенс, бөлшектер ағыны, |  |  |  |   |   |
|  |курсы.   |бөлшектер ағынының    |  |  |  |   |   |
|  |Иондайтын |тығыздығы, энергия ағыны, |  |  |  |   |   |
|  |сәулелену |сәулелену жиілігі,    |  |  |  |   |   |
|  |көздері  |сәулелену көзінің қуаты. |  |  |  |   |   |
|  |      |Иондайтын сәулелену    |  |  |  |   |   |
|  |      |көздері. Иондайтын    |  |  |  |   |   |
|  |      |сәулелену көздерінің   |  |  |  |   |   |
|  |      |классификациясы. Реактор |  |  |  |   |   |
|  |      |иондайтын сәулелену көзі |  |  |  |   |   |
|  |      |ретінде.         |  |  |  |   |   |
|2  |Дозалық  |Кіріспе. Активтілік өлшем |1  |1  |  |2  |2  |
|д 2 |шама мен  |бірлігі. Сәулелену    |  |  |  |   |   |
|сс2 |өлшем   |дозасының өлшем бірлігі. |  |  |  |   |   |
|  |бірлік.  |Экспозициялық, жұтылған, |  |  |  |   |   |
|  |Сәулелену |эквиваленттік және тиімді |  |  |  |   |   |
|  |активтілігі|эквиваленттік дозалар   |  |  |  |   |   |
|  |нің шамасы |түсінігі, дозалар қуаты. |  |  |  |   |   |
|  |мен өлшем |Экспозициялық қуат дозасы |  |  |  |   |   |
|  |бірлігі  |мен сәулелену жиілігі   |  |  |  |   |   |
|  |      |арасындағы қатынас.    |  |  |  |   |   |
|3  |Иондайтын |Кіріспе. Сәулеленуді   |2  |2  |  |4  |4  |
|д 3 |сәулеленуді|тіркеудің иондық әдісі.  |  |  |  |   |   |
|сс3 |тіркеу   |Разрядтау (немесе     |  |  |  |   |   |
|  |әдістері. |зарядтау) әдісі бойынша  |  |  |  |   |   |
|  |Иондау   |иондық токты анықтау.   |  |  |  |   |   |
|  |әдістері. |Компенсациялау әдісі   |  |  |  |   |   |
|  |Иондық   |бойыншаиондық токты    |  |  |  |   |   |
|  |камералар |анықтау. Тұрақты ауытқу  |  |  |  |   |   |
|  |      |әдісі бойынша иондық токты|  |  |  |   |   |
|  |      |анықтау. Иондық камералар:|  |  |  |   |   |
|  |      |интегрлеуші және     |  |  |  |   |   |
|  |      |импульстік, олардың    |  |  |  |   |   |
|  |      |жұмыстарының принциптері. |  |  |  |   |   |
|4  |Брег-Грей |Кіріспе. Электрондық   |2  |2  |  |4  |4  |
|д 4 |теориясы. |тепе-теңдік. Грей     |  |  |  |   |   |
|сс4 |Наперстік |теориясы. Наперсттік   |  |  |  |   |   |
|  |иондық   |иондық камералар. Газдық |  |  |  |   |   |
|  |камералар. |есептегіштер (счетчиктер) |  |  |  |   |   |
|  |Газразрядты|және олардың       |  |  |  |   |   |
|  |қ және   |сипаттамалары. Әртүрлі  |  |  |  |   |   |
|  |жартылай  |конструкциялы есептегіштер|  |  |  |   |   |
|  |өткізгіштік|(счетчиктер) және олардағы|  |  |  |   |   |
|  |есептегіште|разрядталу механизмі.   |  |  |  |   |   |
|  |р     |Жартылай өтізгіштік    |  |  |  |   |   |
|  |(счетчиктер|есептегіштер (счетчиктер).|  |  |  |   |   |
|  |)     |             |  |  |  |   |   |
|5  |Люминесцент|Кіріспе. Сцинтилляциялық |1  |1  |  |3  |3  |
|д 5 |тік тіркеу |детекторлар. Дозиметрияда |  |  |  |   |   |
|сс5 |әдістері. |қолданылатын       |  |  |  |   |   |
|  |Сцинтилляци|сцинтилляторлар, және   |  |  |  |   |   |
|  |ялық тіркеу|олардың сипаттамалары.  |  |  |  |   |   |
|  |әдісі   |Термолюминесценттік    |  |  |  |   |   |
|  |      |дозиметрлер.       |  |  |  |   |   |
|  |      |Радиофотолюминесценттік  |  |  |  |   |   |
|  |      |дозиметрлер.       |  |  |  |   |   |
|6  |Фотографиял|Кіріспе. Фотографиялық  |1  |1  |  |3  |3  |
|д 6 |ық және  |материалдардың      |  |  |  |   |   |
|сс 6|химиялық  |сенситометриялық     |  |  |  |   |   |
|  |тіркеу   |сипаттамалары. Рентгендік |  |  |  |   |   |
|  |әдістері  |және γ-сәулеленудің    |  |  |  |   |   |
|  |      |фотографиялық әрекеті.  |  |  |  |   |   |
|  |      |Сұйықтық химиялық     |  |  |  |   |   |
|  |      |дозиметрлер. Газдық    |  |  |  |   |   |
|  |      |химиялық дозиметрлер.   |  |  |  |   |   |
|7  |Сәулеленуді|Кіріспе. Сыртқы және ішкі |1  |1  |  |2  |2  |
|д 7 |ң шекті  |сәулеленудің шектік мүмкін|  |  |  |   |   |
|сс 7|мүмкін   |дозасы (ШМД). Иондық   |  |  |  |   |   |
|  |деңгейлері.|сәулелену дозасына және  |  |  |  |   |   |
|  |Радиациялық|шарттарына байланысты   |  |  |  |   |   |
|  |қауіпсіздік|биологиялық қауіптің   |  |  |  |   |   |
|  |нормалары |концепциясы, адам     |  |  |  |   |   |
|  |мен    |ағзасындағы        |  |  |  |   |   |
|  |ережелері |радионуклидтердің шектік |  |  |  |   |   |
|  |      |мүмкін мөлшері (ШММ),   |  |  |  |   |   |
|  |      |судағы және ауадағы    |  |  |  |   |   |
|  |      |радиоактивті заттардың  |  |  |  |   |   |
|  |      |шектік мүмкін       |  |  |  |   |   |
|  |      |концентрациясы (ШМК).   |  |  |  |   |   |
|  |      |Радиоактивті заттармен  |  |  |  |   |   |
|  |      |және де басқада иондайтын |  |  |  |   |   |
|  |      |сәулелену көзімен жұмыс  |  |  |  |   |   |
|  |      |істеудің негізгі санитар. |  |  |  |   |   |
|8  |Дозиметриян|Кіріспе. Аэрозолдердің  |2  |2  |  |3  |3  |
|д 8 |ың арнайы |отыру әдістері (қылшықты |  |  |  |   |   |
|сс 8|әдістері. |фильтрлер және      |  |  |  |   |   |
|  |Фильтрлер |электрфильтр).      |  |  |  |   |   |
|  |(фильтрлер)|Радиоактивті аэрозолдердің|  |  |  |   |   |
|  |мен    |концентрациясын өлшеу   |  |  |  |   |   |
|  |адсорбентте|әдістері. Радиоактивті  |  |  |  |   |   |
|  |р көмегімен|газдардың радиометриясы. |  |  |  |   |   |
|  |аэрозольдер|тректік детекторлар.   |  |  |  |   |   |
|  |мен газдар |             |  |  |  |   |   |
|  |дозиметрияс|             |  |  |  |   |   |
|  |ы. Тректік |             |  |  |  |   |   |
|  |детекторлар|             |  |  |  |   |   |
|9  |Қазіргі  |Өлшеуіш құралдарының   |1  |1  |  |3  |3  |
|д 9 |кезгі   |шартты белгілері және   |  |  |  |   |   |
|сс 9|дозиметриял|техникалық сипаттамалары. |  |  |  |   |   |
|  |ық және  |Радиациялық бақылау    |  |  |  |   |   |
|  |радиометрия|жүйесін жобалау және   |  |  |  |   |   |
|  |лық    |жинақтауға арналған    |  |  |  |   |   |
|  |құралдар. |агрегаттық техникалық   |  |  |  |   |   |
|  |Дозиметриял|құралдар кешені.     |  |  |  |   |   |
|  |ық     |Дозиметрлердің және фондық|  |  |  |   |   |
|  |аппаратурал|сәулелену көздерін тексеру|  |  |  |   |   |
|  |ар мен   |және градустеу.      |  |  |  |   |   |
|  |сәулелену |Электрондық және     |  |  |  |   |   |
|  |көздерінің |тежегіштік сәулеленуді  |  |  |  |   |   |
|  |градустауы |өлшеу құралдарын тексеруге|  |  |  |   |   |
|  |      |арналған қондырғы.    |  |  |  |   |   |
|  |      |Нейтрондық радиометрлерді,|  |  |  |   |   |
|  |      |дозиметрлерді және    |  |  |  |   |   |
|  |      |сәулелену көздерін    |  |  |  |   |   |
|  |      |тексеру. Газдық және   |  |  |  |   |   |
|  |      |аэрозольдік        |  |  |  |   |   |
|  |      |құрал-жабдықтарды тексеру.|  |  |  |   |   |
|10 |АЭС-тағы  |Радиациялық жағдай.    |1  |1  |  |2  |2  |
|д 10|Радиациялық|Қызметкерлердің      |  |  |  |   |   |
|сс |және    |сәулеленуі. Жұмысшылардың |  |  |  |   |   |
|10 |дозиметриял|дозалық шығыны. Дозалық  |  |  |  |   |   |
|  |ық бақылау |шығынды азайту жолдары:  |  |  |  |   |   |
|  |      |жабдықтарды        |  |  |  |   |   |
|  |      |дезактивациялау және   |  |  |  |   |   |
|  |      |дозалық шығынды жобалау. |  |  |  |   |   |
|  |      |АЭС-тегі радиациялық   |  |  |  |   |   |
|  |      |бақылау қызметі және   |  |  |  |   |   |
|  |      |ережелері. Технологиялық |  |  |  |   |   |
|  |      |радиациялық бақылау.   |  |  |  |   |   |
|  |      |Дозиметриялық радиациялық |  |  |  |   |   |
|  |      |бақылау.         |  |  |  |   |   |
|11 |Иондайтын |Жинақталу факторын есепке |2  |2  |  |4  |4  |
|д 11|сәулеленуде|ала отырып γ-сәулеленуден |  |  |  |   |   |
|сс |н қорғану. |қорғануды есептеу. Иондық |  |  |  |   |   |
|11 |Зарядталған|сәулеленуден қорғайтын  |  |  |  |   |   |
|  |бөлшектен |экран қалындығын     |  |  |  |   |   |
|  |қорғануды |есептеудің жуықтық әдісі. |  |  |  |   |   |
|  |есептеу  |Қорғаныс материалдарын  |  |  |  |   |   |
|  |      |таңдау.          |  |  |  |   |   |
|Барлығы                  |15 |15 |  |30  |30  |   5 Студенттердің өздік жұмыстарына арналған тақырыптар3-кесте –ОСӨЖ және СӨЖ жоспарлары
|№  |ОСӨЖ                      |СӨЖ          |
|   |аудиториялық       |аудиториядан тыс   |            |
|1  |2            |3           |4           |
|   |Альфа- және бета-    |Альфа- және бета-   |Альфа- және бета-   |
|   |сәулеленуден қорғануды  |сәулеленуден қорғануды|сәулеленуден қорғануды |
|   |есептеу         |есептеу        |есептеу        |
|   |Иондайтын сәулеленудің  |Иондайтын сәулеленудің|Иондайтын сәулеленудің |
|   |экспозициялық, жұтылған, |экспозициялық,    |экспозициялық,     |
|   |тиімді дозасын және   |жұтылған, тиімді   |жұтылған, тиімді    |
|   |дозалық қуаттын есептеу. |дозасын және дозалық |дозасын және дозалық  |
|   |             |қуаттын есептеу.   |қуаттын есептеу.    |
|   |Иондайтын сәулеленуді  |Иондайтын сәулеленуді |Иондайтын сәулеленуді |
|   |тіркеу әдістер мен иондық|тіркеу әдістер мен  |тіркеу әдістер мен   |
|   |камералардың       |иондық камералардың  |иондық камералардың  |
|   |конструкциясын      |конструкциясын    |конструкциясын     |
|   |оқып-үйрену       |оқып-үйрену      |оқып-үйрену      |
|   |Дозиметрияда       |Дозиметрияда     |Дозиметрияда      |
|   |люминесценттік және   |люминесценттік және  |люминесценттік және  |
|   |сцинтилляциялық тіркеу  |сцинтилляциялық тіркеу|сцинтилляциялық тіркеу |
|   |әдістерін қолдану    |әдістерін қолдану   |әдістерін қолдану   |
|   |Фотографиялық және    |Фотографиялық және  |Фотографиялық және   |
|   |химиялық тіркеу әдістерін|химиялық тіркеу    |химиялық тіркеу    |
|   |оқып-үйрену       |әдістерін оқып-үйрену |әдістерін оқып-үйрену |
|   |Сәулеленудің шекті мүмкін|Сәулеленудің шекті  |Сәулеленудің шекті   |
|   |деңгейлерін есептеу.   |мүмкін деңгейлерін  |мүмкін деңгейлерін   |
|   |Радиациялық қауіпсіздік |есептеу. Радиациялық |есептеу. Радиациялық  |
|   |нормалары мен ережелері |қауіпсіздік нормалары |қауіпсіздік нормалары |
|   |             |мен ережелері     |мен ережелері     |
|   |Аэрозольдер мен газдардың|Аэрозольдер мен    |Аэрозольдер мен    |
|   |радиометриясы. Тректік  |газдардың       |газдардың       |
|   |детекторлар       |радиометриясы. Тректік|радиометриясы. Тректік |
|   |             |детекторлар      |детекторлар      |
|   |Сәулелену көздерін    |Сәулелену көздерін  |Сәулелену көздерін   |
|   |өлшейтін құрал -     |өлшейтін құрал -   |өлшейтін құрал -    |
|   |жабдықтар        |жабдықтар       |жабдықтар       |
|   |АЭС-тағы радиациялық және|АЭС-тағы радиациялық |АЭС-тағы радиациялық  |
|   |дозиметриялық бақылау  |және дозиметриялық  |және дозиметриялық   |
|   |             |бақылау        |бақылау        |
|   |Иондайтын сәулеленуден  |Иондайтын сәулеленуден|Иондайтын сәулеленуден |
|   |қорғану         |қорғану        |қорғану        |
|   |15            |15          |30            |


6 Пән бойынша оқу-әдістемелік карта


   Пән бойынша оқу-әдістемелік карта 4-кестеде көрсетілген.


4-кесте – Пән бойынша оқу-әдістемелік карта
|Тақырып                |Көрнекілік |Өздігінен  |Бақылау  |
|                    |құралдар,  |оқуға    |түрі   |
|                    |плакаттар, |арналған  |     |
|                    |зертханалық |сұрақтар  |     |
|                    |стенд    |      |     |
|дәріс       |сараман сабақ   |      |      |     |
|1         |2         |4      |5      |6     |
|Альфа- және бета- |Альфа- және бета- |      |      |Есеп беру |
|сәулеленуден    |сәулеленуден    |      |      |.     |
|қорғануды есептеу |қорғануды есептеу |      |      |     |
|Иондайтын     |Иондайтын     |      |Шағылдырғышт|Есеп беру |
|сәулеленудің    |сәулеленудің    |      |ағы жылулық |     |
|экспозициялық,   |экспозициялық,   |      |нейтрондар |     |
|жұтылған, тиімді  |жұтылған, тиімді  |      |ағынының  |     |
|дозасын және    |дозасын және    |      |тығыздығы  |     |
|дозалық қуаттын  |дозалық қуаттын  |      |      |     |
|есептеу.      |есептеу.      |      |      |     |
|Иондайтын     |Иондайтын     |      |Сәулеленуден|Есеп беру |
|сәулеленуді тіркеу |сәулеленуді тіркеу |      |қорғанудың |.     |
|әдістер мен иондық |әдістер мен иондық |      |ерекшелігі |     |
|камералардың    |камералардың    |      |      |     |
|конструкциясын   |конструкциясын   |      |      |     |
|оқып-үйрену    |оқып-үйрену    |      |      |     |
|Дозиметрияда    |Дозиметрияда    |      |Жбэл    |Есеп беру |
|люминесценттік және|люминесценттік және|      |қабықшасының|.     |
|сцинтилляциялық  |сцинтилляциялық  |      |коррозиясы |     |
|тіркеу әдістерін  |тіркеу әдістерін  |      |және    |     |
|қолдану      |қолдану      |      |жылуөткізгіш|     |
|          |          |      |тік     |     |
|Фотографиялық және |Фотографиялық және |      |      |Есеп беру |
|химиялық тіркеу  |химиялық тіркеу  |      |      |.     |
|әдістерін     |әдістерін     |      |      |     |
|оқып-үйрену    |оқып-үйрену    |      |      |     |
|Сәулеленудің шекті |Сәулеленудің шекті |      |      |Есеп беру |
|мүмкін деңгейлерін |мүмкін деңгейлерін |      |      |.     |
|есептеу.      |есептеу.      |      |      |     |
|Радиациялық    |Радиациялық    |      |      |     |
|қауіпсіздік    |қауіпсіздік    |      |      |     |
|нормалары мен   |нормалары мен   |      |      |     |
|ережелері     |ережелері     |      |      |     |
|Аэрозольдер мен  |Аэрозольдер мен  |      |      |Есеп беру |
|газдардың     |газдардың     |      |      |.     |
|радиометриясы.   |радиометриясы.   |      |      |     |
|Тректік детекторлар|Тректік детекторлар|      |      |     |
|Сәулелену көздерін |Сәулелену көздерін |      |      |Есеп беру |
|өлшейтін құрал -  |өлшейтін құрал -  |      |      |.     |
|жабдықтар     |жабдықтар     |      |      |     |
|АЭС-тағы      |АЭС-тағы      |      |      |     |
|радиациялық және  |радиациялық және  |      |      |     |
|дозиметриялық   |дозиметриялық   |      |      |     |
|бақылау      |бақылау      |      |      |     |
|Иондайтын     |Иондайтын     |      |      |     |
|сәулеленуден    |сәулеленуден    |      |      |     |
|қорғану.      |қорғану      |      |      |     |
|Зарядталған    |          |      |      |     |
|бөлшектен қорғануды|          |      |      |     |
|есептеу      |          |      |      |     |   7 ОҚу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыздандыру картасы   Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыздандыру картасы 5-кестеде
көрсетілген.


5-кесте – Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыздандыру картасы
|Оқулықтар мен   |Экземпляр   |Студенттер саны|Қамтамасыздандырылу  |
|оқу-әдістемелік  |саны      |        |пайызы         |
|құралдар атау   |        |        |            |
|1 Б. П. Голубев  |        |        |            |
|«Дозиметрия и   |        |        |            |
|защита от     |        |        |            |
|ионизирующих   |        |        |            |
|излучений».    |        |        |            |
|2 Козлов В.Ф.   |        |        |            |
|Справочник по   |        |        |            |
|радиационной   |        |        |            |
|безопасности.   |        |        |            |
|3 Максимов М.Т., |        |        |            |
|Оджагов Г.О.   |        |        |            |
|радиоактивные   |        |        |            |
|загрязнения и их |        |        |            |
|измерения.    |        |        |            |
|4 Егоров Ю.А.   |        |        |            |
|Основы      |        |        |            |
|радиационной   |        |        |            |
|безопасности   |        |        |            |
|атомных      |        |        |            |
|электростанций.  |        |        |            |


   8 ОҚУЛЫҚТАР
   8.1 Негізгі   8.1.1 Б. П. Голубев «Дозиметрия и защита от ионизирующих излучений»
Для студентов ВУЗов; четвертое издание, переработанное и дополненное; -М.:
Энергоатомиздат, 1986с.
   8.1.2 Козлов В.Ф. Справочник по радиационной безопасности. – М.:
Атомиздат, 1991. – 384 с.
   8.1.3 Максимов М.Т., Оджагов Г.О. радиоактивные загрязнения и их
измерения. – М.: Энергоиздат, 1989 – 336 с.
    4.  Егоров  Ю.А.  Основы  радиационной  безопасности  атомных
      электростанций. – М.: Энергоиздат, 1982. – 272 с.

   8.2 Қосымша

   8.2.1 Н.Г. Гусев, В.П. Машкович, А.П. Суворов "Защита от ионизирующих
излучений"Т.1. Физические основы защиты от излучений: Учебник для вузов -2е
изд М.: Атомиздат, 1980. -461 с.
   8.2.2 Н.Г. Гусев, В.П. Машкович, А.П. Суворов "Защита от ионизирующих
излучений"Т.2. Физические основы защиты от излучений: Учебник для вузов -2е
изд М.: Атомиздат, 1980. -364 с.
   8.2.3 аппаратура контроля радиационной безопасности АЭС с ВВЭР и РБМК/
В.С. Жернов, Ю.Е. Залманзон, В.Я. Парышев и др.; под ред. В.В. Матвеева –
М.: Энергоатомиздат, 1987. – 160 с.
   8.2.4 Абрамов  А.И.,  Казанский  Ю.А.,  Матусевич  Е.С.  Основы
экспериментальных методов ядерной физики. – М.: Атомиздат, 1977. – 528 с.
   16,1,14,3,12,5,10,7,8,9,6,11,4,13,2,15
Пәндер