Файл қосу


ОӘК төрайымы|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ          |
|ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ              |
|СМК құжатының 3-деңгейі  |ОӘК       |ОӘК 042-33.1.58/01-2014   |
|ОӘК            |№1 басылым    |              |
|оқытушыға арналаған    |03.09.2014    |              |
|«Оқушыларды кәсіпке    |         |              |
|дайындау жүйесіндегі жаңа |         |              |
|технология»        |         |              |
|пәнінің жұмыстық      |         |              |
|бағдарламасы        |         |              |
            ПӘННІҢ ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
            «Оқушыларды кәсіпке дайындау
          жүйесіндегі жаңа оқыту технологиялары»

         5В012000 – «Кәсіптік білім» мамандығына            ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМАСЫ

                  Семей
                  2014


|ОӘК 042-33.1.58/01-2014 |№1 басылым 03.09.2014  | 10 беттен 2 бет    |

                 Алғы сөз

1 әзірлеген
Құрастырған ___________ «03»   09  2014 ж. Дуйсенбаев Б.Ш.
«Бейнелеу өнер және дизайн» кафедрасының оқытушысы
2 ТАЛҚЫЛАНҒАН
2.1 «Бейнелеу өнері және дизайн» кафедрасының отырысында.
Хаттама № _____, «_____» ______________ 2014 ж.,
Кафедра меңгерушісі __________ / М.С. Мырзаканов/

2.2 Педагогикалық факультетінің оқу-әдістемелік бюросында
Хаттама № _____ , «_____» ______________ 2014 ж.,
Төраға ____________________ /              /

3 БЕКІТІЛГЕН
Университетінің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында келісіліп, баспаға
ұсынылды

Хаттама № ____, «_____» ____________________ 2014 ж.
ОӘК төрайымы __________ /               /

БІРІНШІ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН


|ОӘК 042-33.1.58/01-2014 |№1 басылым 03.09.2014  | 10 беттен 3 бет    |


                  Мазмұны
|1 Қолдану саласы                       |      |
|2 Нормативтік сілтемелер                   |      |
|3 Жалпы ережелер                       |      |
|4 Оқу пәнінің (модульдің) мазмұны               |      |
|5 Студенттердің өздік жұмыстарының тақырыптар тізімі     |      |
|6 Оқу-әдістемелік әдебиетімен қамтамассыздандыру картасы   |      |
|8 Әдебиет                           |      |
|                               |      |

|ОӘК 042-33.1.58/01-2014   |№1 басылым 03.09.2014  | 10 беттен 4 бет  |

1 ҚОЛДАНУ САЛАСЫ
«Оқушыларды кәсіпке дайындау жүйесіндегі жаңа технология» пәні бойынша
5В012000 «Кәсіптік білім» мамандығына арналған  оқу-әдістемелік  кешен
студенттерге  конструкторлық  құжаттармен  жұмыс  істеуге,  сондай-ақ
конструкторлық құжаттардың біріңғай жүйесі стандарттарымен таныстырады. Оқу-
әдістемелік кешен ең негізгі құжат болып табылады.

2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
  «Оқушыларды кәсіпке дайындау жүйесіндегі жаңа технология» осы пәннің
оқу-әдістемелік кешені келесі құжаттардың ұсынымдарымен және талаптарына
сәйкес берілген пән бойынша оқу процесін ұйымдастыру тәртібін белгілейді
және жасайды:

- СГУ 042 - ГУ-4-2014 Университета стандарты «Пәндердің оқу-әдістемелік
кешендерін әзірлеу және рәсімдеу жалпы талаптары»;

- ДП 042-1.01-2013 құжат «Пәндердің оқу-әдістемеік кешендерінің құрылымы
және мазмұны».
3 ЖАЛПЫ ЖАҒДАЙ
3.1 Пәннің қысқаша мазмұны:
Педагогикалық технология, оның принцптері, топтары, оқыту технологиясының
мәні және интегралды сипатталуы,  кәсіптік  білім  берудегі  дәстүрлі
технологияларды  түрлендірудің  концептуалды  тәсілдері.  оқушыларды
дайындаудағы қытуды жекелендіру және дифференциациялау  технологиялары.
проблемалық оқытудың теориялық негізі, онтымақтастық оқу технологиясы,
деңгейлеп оқыту технологиясы, ойын технологияларының мүмкіндіктері, оқытуда
компьютерлік технология, бағдарламалап оқытудың жалпы сұрақтары, дамыта
оқыту технологиясы, қашықтан оқыту технологиясы

3.2 Пәнді оқытудың мақсаты: Жаңа оқыту технилогияларын қолдана отырып сабақ
жүргізуді үйрету.

3.3 Пәнді оқытудағы негізгі міндеті: Жаңа технологияларды қолдану әдіс
тәсілдермен таныстыру.

3.4 Оқу нәтижесі
Студент пәнді оқып тамандағанда:
- білу – жаңа технологияларды жетік игеріп тәжірибеде қолдана алу

Төмендегі дағдылар мен іскерліктерін қалыптасытыру:
  - Жаңа технологияларды оқу ;
  - әдістемелік және оқыту әдебиеттерімен жұмыс істеу;
  - әр түрлі технолгияларды сабақта қолдану;
  - педагогикалық қызыметінде қажетке жаратуға қалыптастыру

3.5 Курстың пререквизиттері:
Педагогоки, психология, жас ерекшеліктер физиологиясы, этнопедагогика.

3.6 Курстың постреквизиттері:
Педагогикалық практика, дипломдық жұмыс, кәсіби шығармашылық міндет.


3.7 Оқу жоспарынан алынған
                                   Кесте 1
|Курс                            |Семестр     |
|1                              |2        |
|Тәжірибе жұмысы                       |        |
|1- дәріс, 1-тәжірибелік                   |1        |
|Кіріспе. Пәнді оқып үйренудің мақсаттары мен міндеттері,  |2        |
|оның педагогты дайындаудағы ролі мен маңызы.        |        |
|2- дәріс, 2-тәжірибелік                   |1        |
|Оқыту технологиясының мәні және интегралды сипатталуы.   |2        |
|«Технология», «білім беру технологиясы», «педагогикалық   |        |
|технология» ұғымдары.                    |        |
|3 дәріс, 3-тәжірибелік                   |1        |
|Кәсіптік білім берудегі дәстүрлі технологияларды      |2        |
|түрлендірудің концептуалды тәсілдері. Оқушыларды      |        |
|дайындаудағы оқытуды жекелендіру және дифференциациялау   |        |
|технологиялары.                       |        |
|4- дәріс, 4-тәжірибелік                   |1        |
|Проблемалық оқытудың теориялық негізі.           |2        |
|5- дәріс, 5-тәжірибелік                   |1        |
|Ынтымақтастық оқу технологиясы               |2        |
|6- дәріс, 6-тәжірибелік                   |1        |
|Деңгейлеп оқыту технологиясы                |2        |
|7- дәріс, 7-тәжірибелік                   |1        |
|Жеке тұлғаға бағдарланған оқыту технологиялары ойын     |2        |
|технологияларының мүмкіндіктері               |        |
|8- дәріс, 8-тәжірибелік                   |1        |
|Оқытуда компьютерлік технология               |2        |
|9- дәріс, 9-тәжірибелік                   |1        |
|Бағдарламалап оқытудың жалпы сұрақтары           |2        |
|10- дәріс, 10-тәжірибелік                  |1        |
|Психологиялық- педагогикалық бағыттағы мамандар даялау   |2        |
|үрдісінде оқытудың белсенді әдістерінің мәні және мағынасы |        |
|11- дәріс, 11-тәжірибелік Бағалаудың түрлері. Және оларды  |1        |
|тиімді пайдалану                      |2        |
|12- дәріс, 12-тәжірибелік                  |1        |
|Дамыта оқыту технологиясы                  |2        |
|13- дәріс, 13-тәжірибелік                  |1        |
|Сыни оқыту технологиясы                   |2        |
|14- дәріс, 14-тәжірибелік                  |1        |
|Кәсіптік мектеп үрдісіндегі оқыту құралдары         |2        |
|15- дәріс, 15-тәжірибелік                  |1        |
|Қашықтан оқыту технологиясы                 |2        |
|Барлығы                           |45       |5 БІЛІМАЛУШЫЛАРДЫҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІЛІМІ

5.1 Педагогикалық технологиялар тақырыбына ассоциограмма жасау
5.2 Проблеммалық оқыту технологиясы тақырыбында кейс стади.
5.3 Мамандық бойынша ойын сабақ жоспарын жасау.
5.4 Дамыта оқу технологиясына тест құрастыру
5.5 Бағдарлап оқыту технологиясы бойынша ребус құрау.
5.6 Сыни оқыту технологиясы бойынша тест сұрақтарын құрастыру6 ОҚУ – ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТ КАРТАСЫМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ
                                   Кесте 4
|Оқу - әдістемелік әдебиеттің аты және  |Дана саны|Студенттер |Қамтамасыз ету  |
|авторлары                |     |саны    |пайызы      |
|Мухина С.А. Нетрадиционные       |2    |16     |12,5%      |
|педагогические технологии в обучении:  |     |      |         |
|учеб. пособие.-Ростов н/д:Феникс,2004  |     |      |         |
|Учебно-методический комплекс дисциплины |100   |16     |100%       |
|"Современные технологии обучения и ТСО" |     |      |         |
|:для студентов 2 курса специальности  |     |      |         |
|050120 "Профессиональное обучение"   |     |      |         |
|/Семипалатинский гос.пед. ин-т;    |     |      |         |
|[сост.И.М.Цхай].-Семипалатинск:[б.и.],20|     |      |         |
|07.-84с.                |     |      |         |
|Новые педагогические и информационные  |1    |16     |6%        |
|технологии в системе образования:учеб. |     |      |         |
|пособие /Под ред. Е.С. Полат.-М.,2005  |     |      |         |
|Майоров А.Н. Мониторинг в        |3    |16     |19%       |
|образовании.-М.:Интеллект-Центр,2005.-42|     |      |         |
|4 с.                  |     |      |         |
|Сухаревская Е.Ю.Технология       |12    |16     |75%       |
|интегрированного урока: практическое  |     |      |         |
|пособие для учителей начальных классов, |     |      |         |
|студентов пед. учеб. заведений,     |     |      |         |
|слушателей ИПК. – Ростов-на/Д., 2003  |     |      |         |
|Колеченко А.К.Энциклопедия       |2    |16     |12,5%      |
|педагогических технологий: материалы для|     |      |         |
|специалистов образовательных учреждений.|     |      |         |
|– СПб., 2005              |     |      |         |
|Селевко Г.К.Современные образовательные |2    |16     |12,5%      |
|технологии. – М., 1998         |     |      |         |
|Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. Анализ |5    |16     |31%       |
|современного урока: практ. Пособие.-  |     |      |         |
|Ростов-на/Д., 2003           |     |      |         |
|Жанпейісова М.М. Модульдік оқыту    |10    |16     |62,5%      |
|технологиясы оқушыны дамыту құралы   |     |      |         |
|ретінде. – Алматы, 2002         |     |      |         |
|Хмель Н.Д.Біртұтас педагогикалық    |40    |16     |100%       |
|процесті жүзеге асырудың теориясы мен  |     |      |         |
|технологиясы.- Алматы,2003       |     |      |         |
|Подласый И.П. Продуктивная педагогика: |2    |16     |12,5%      |
|Книга для учителя.- М., 2003      |     |      |         |
|Педагогика: педагогические теории,   |2    |16     |12,5%      |
|системы, технологии: учебник.-М.,1999  |     |      |         |
|Гузеев В.В. и др. Образовательная    |2    |16     |12,5%      |
|технология XXI века: деятельность,   |     |      |         |
|ценности, успех. – М., 2004       |     |      |         |7 ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

7.1 Негізгі әдебиеттер
|7.1.1|Мухина С.А. Нетрадиционные педагогические технологии в обучении: учеб.|
|   |пособие.-Ростов н/д:Феникс,2004                    |
|7.1.2|Учебно-методический комплекс дисциплины "Современные технологии    |
|   |обучения и ТСО" :для студентов 2 курса специальности 050120      |
|   |"Профессиональное обучение" /Семипалатинский гос.пед. ин-т;     |
|   |[сост.И.М.Цхай].-Семипалатинск:[б.и.],2007.-84с.           |
|7.1.3|Новые педагогические и информационные технологии в системе      |
|   |образования:учеб. пособие /Под ред. Е.С. Полат.-М.,2005        |
|7.1.4|Майоров А.Н. Мониторинг в образовании.-М.:Интеллект-Центр,2005.-424 с.|
|7.1.5|Сухаревская Е.Ю.Технология интегрированного урока: практическое    |
|   |пособие для учителей начальных классов, студентов пед. учеб.     |
|   |заведений, слушателей ИПК. – Ростов-на/Д., 2003            |
|7.1.6|Колеченко А.К.Энциклопедия педагогических технологий: материалы для  |
|   |специалистов образовательных учреждений. – СПб., 2005         |
|7.1.7|Селевко Г.К.Современные образовательные технологии. – М., 1998    |
|7.1.8|Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. Анализ современного урока: практ.    |
|   |Пособие.- Ростов-на/Д., 2003                      |
|                                        |
|                                        |
|7.2 Қосымша әдебиеттер                             |
|7.2.1|Жанпейісова М.М. Модульдік оқыту технологиясы оқушыны дамыту құралы   |
|   |ретінде. – Алматы, 2002                         |
|7.2.2|Хмель Н.Д.Біртұтас педагогикалық процесті жүзеге асырудың теориясы мен |
|   |технологиясы.- Алматы,2003                       |
|7.2.3|Подласый И.П. Продуктивная педагогика: Книга для учителя.- М., 2003   |
|7.2.4|Педагогика: педагогические теории, системы, технологии: учебник.-М.,1999|
|7.2.5|Гузеев В.В. и др. Образовательная технология XXI века: деятельность,  |
|   |ценности, успех. – М., 2004                       |

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть