Файл қосу


Гидравликалық машиналар|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ                         |
|БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТІРЛІГІ                       |
|СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы                     |
|МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ                          |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты |ПОӘК         |ПОӘК 042-18-5.1.65/02-2014  |
|ПOӘК          |№ ___ басылым    |               |
|«Гидрогазодинамика»  |______20___ж.    |               |
|пәннінің студенке   |           |               |
|арналған бағдарламасы |           |               |


            ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

            5В072300 - «Техникалық физика»
              мамандығына арналған

               «ГИДРОГАЗОДИНАМИКА»


          СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ                  Семей
                  2014
                 Алғы сөз


   1 ӘЗІРЛЕГЕН


   Құрастырушы:
   Ғ. Абдилова ___________ Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік
университеті «Тамақ өндірісінің машиналары мен аппараттары» кафедрасының
доцент м.а, т.ғ.к.
                  «   »            201__ ж.


   2 ТАЛҚЫЛАНДЫ
   2.1 «Тамақ өндірісінің  машиналары  мен  аппараттары»  кафедрасы
отырысында


   «    »              201__  ж.,  №      хаттама   Кафедра меңгерушісі ____________ М. Акимов

   2.2 Инженерлі-технологиялық факультетінің оқу-әдістемелік бюросының
отырысында


   «    »              201__ ж., №     хаттама   Төрайым  _________  С. Төлеубекова


   3 БЕКІТІЛДІ
   Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында басып шығаруға
мақұлданған және ұсынылған


   «    »             201__ ж.,   №      хаттама   ОӘК төрайымы _______________ Г. Искакова
     4 №    басылымның «    »           201__ ж.
               орнына енгізілген
                  Мазмұны


   |1 |Жалпы ережелер                           |  |
|2 |Пәннің (модульдің) мазмұны және сағаттарды бөлу           |  |
|3 |Пәнді оқып-білу жөніндегі әдістемелік ұсынымдар           |  |
|4 |Курс форматы                            |  |
|5 |Курс саясаты                            |  |
|6 |Бағаларды қою саясаты                        |  |
|7 |Әдебиеттер                             |  |
   1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


   1. Оқытушы және пән бойынша жалпы мәліметтер
  • Оқытушының аты-жөні - Абдилова Галия Бекеновна, т.ғ.к., доцент м.а.
  • «Тамақ өндірісінің машиналары мен аппараттары» кафедрасы
  • Байланыс ақпараты - № 9 оқу ғимараты, № 109 кабинет, тел: 36-02-15(3)
  • Сабақ өткізу орны - дәрісхана № 105
  • Берілген пән бойынша кредит саны – 4


   1.2. Пәннің қысқаша мазмұны:
   «Гидрогазодинамика» – техникалық ғылым. «Гидрогазодинамика» пәні
тамшылы және газ тәрізді сұйықтар, және олардың әртүрлі практикалық
есептерді шешу кезінде пайдаланылатын заңдылықтарын қарастыратын пән.
   Сұйық (газ) негізгі жұмысшы дене болып  табылатын  гидраликалық
машиналар, механизмдер және басқа да құралдар әртүрлі өндіріс салаларында
кеңінен қолданылуы мамандардың гидравлика туралы терең білімді болуын талап
етеді. Жаңа маман технологиялық талаптарына сәйкес өндіріс процестерін
басқарып қана қоймай, сонымен қатар осы саладағы соңғы ғылым жетістіктеріне
жауап беретін тиімді жоғарғы техникалық дәрежеде жүргізілуін қамтамасыз ету
керек.
   Негізгі  түсініктер  мен  анықтамалар.  Гидростатика.  Кинематика
негіздері. Сұйық қозғалысының негізгі теңдеулері.  Сұйық  қозғалысының
режимдері. Гидродинамикалық ұқсастық негіздері. Гидравликалық кедергілер.
Сұйықтардың тесіктер мен саптамалар арқылы ағып өтуі. Құбыр арқылы сұйықтың
қозғалуы, негізгі есептеулері. Құбырөткізгіштерінің жай  және  күрделі
есептері. Сұйықтың қалыптаспаған қозғалысы. Гидравликалық соққы.  Н.Е.
Жуковский формуласы. Гидравликалық машиналар. Әрекет принципі. Жіктелуі.
Ортадан тепкіш сораптар. Құрылысы, әрекет принципі және жіктелуі. Ортадан
тепкіш сораптар теориясының негіздері.
   1.3. Пәнді оқыту мақсаты:
   «Гидрогазодинамика» пәні бойынша теориялық білім алу және қолданбалы
есеп түрлерін есептеу тәсілдерін және гидравликаның негізгі  заңдарын
практикада қолдануды игеру.
   1.4. Пәнді оқытудың негізгі міндеті:
   Студенттерге «Гидрогазодинамика» пәнінің негіздерін үйрету:
      • тамшылы және газтәрізді сұйықтардың тепе-теңдікте  және
       қозғалыста болуының негізгі заңдылықтары туралы білім алу;
      • гидравликалық есептеу әдістерін үйрету.
  Сонымен қатар, берілген курстың маңызы тек студенттерге  белгілі
мәліметтер беру ғана емес (анықтамалар, заңдылықтар,  есептерді  шешу
әдістерін), сондай-ақ олардың пайдаланылуын үйрету.
  «Гидрогазодинамика» практикалық курс. Сондықтан бақылаудың негізгі
түрін құрайтын барлық практикалық және жеке есептерді орындау міндетті шарт
болып табылады.
  1.5. Оқытудан күтілетін нәтижелері:
  Пәнді оқу нәтижесінде студент білу керек:
      • гидростатика және гидродинамика негіздерін білу керек;
      • білімдерін теория және іс жүзінде пайдалану әдістерін білу
       керек;
      • «Гидрогазодинамиканың» негізгі теңдеулерін  шығару  және
       дәлелдеуді, оларды нақты есептерді шығаруда қолданылуды білу
       керек;
      • алған білімдерін процестер мен құбылыстардың математикалық
       моделдерін құру үшін пайдалана білу керек;
      • гидравликалық зерттеулерде қолданылатын негізгі әдістердің
       мәнін түсіне білу керек;
      • «Гидрогазодинамиканың» қазіргі проблеммалары туралы білу
       керек;
      • «Гидрогазодинамика» пәнінде алған білімдерін  басқа  да
       пәндерді оқуда пайдалана білу керек;
      • курстың типтік есептерін шешу туралы білімдерін жетілдіру
       керек.
  1.6. Курстың пререквизиттері:
  1.6.1 математика;
  1.6.2 физика;
  1.6.3 теориялық механика.
  7. Курстың постреквизиттері:
  7. .1 Сумен қамтамасыз ету, канализация және  жылу  жүйелерінің
    негіздері;
  7. .2 Гидропневматикалық машиналар мен жетектер;
  1.7.3 Өндірістік желдету.


2 ПӘННІҢ (МОДУЛЬДІҢ) МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САҒАТТАРДЫ БӨЛУ
                                   Кесте 1
|№  |Тақырыптары                |Сағаттар       |Әдебиет |
|  |ның аты                  |           |    |
|  |                     |ДС |ЗС|ПС |ОСӨЖ |СӨЖ|    |
|1  |2                     |3 |4 |5 |6  |7 |8    |
|Модуль 1 Гидростатика                             |
|1  |Сұйықтармен газдардың негізгі физикалық  |1 |1 |2 |3  |6 |7.1.1  |
|  |қасиеттері. Негізгі физикалық қасиеттер: |  | |  |   |  |4 – 16 |
|  |тығыздық, сығылғыштық, сұйықтар үйкелісі |  | |  |   |  |беттер; |
|  |үшін Ньютон заңы, тұтқырлық. Беттік    |  | |  |   |  |7.1.2  |
|  |керілу. Сұйықтарда газдардың еруі,    |  | |  |   |  |5 – 19 |
|  |сұйықтан газ күйіне өтудің шарттары.   |  | |  |   |  |беттер; |
|  |Қаныққан бу қысымы, кавитация. Идеал   |  | |  |   |  |7.2.1  |
|  |сұйықтар моделі. Сұйықтарға әсер ететін  |  | |  |   |  |9 – 23 |
|  |күштер. Гидростатикалық қысым және оның  |  | |  |   |  |беттер |
|  |қасиеттері.                |  | |  |   |  |    |
|2  |Гидростатика негіздері. Тепе-теңдіктегі  |1 |1 |2 |3  |6 |7.1.1  |
|  |сұйықтардың дифференциал теңдеуі (Эйлер  |  | |  |   |  |17 – 34 |
|  |теңдеуі). Осы теңдеулерді интегралдаудың |  | |  |   |  |беттер |
|  |мысалдары. Гидростатиканың, қысымға тең  |  | |  |   |  |7.1.2. |
|  |беттің негізгі теңдеуі. Сұйықтың тәуелісіз|  | |  |   |  |19 – 43 |
|  |беті. Сұйықтың салыстырмалы тепе-теңдігі. |  | |  |   |  |беттер; |
|  |Жазық және қисық сызықты беттердегі    |  | |  |   |  |7.2.1. |
|  |сұйықтардың қысым күші. Қысым эпюрі.   |  | |  |   |  |24 – 49 |
|  |                     |  | |  |   |  |беттер. |
|Модуль 2 Гидродинамика                            |
|3  |Сұйық қозғалысының түрлері. Ағынның    |1 |1 |2 |3  |6 |7.1.2  |
|  |траекториясы, желісі және ағын түтігі,  |  | |  |   |  |43 – 51 |
|  |элементарлық ағынша. Ағыстың негізгі   |  | |  |   |  |беттер; |
|  |гидравликалық элементтері: көлденең қима |  | |  |   |  |7.2.1. |
|  |(живое сечение), орташа жылдамдық,    |  | |  |   |  |51 – 57 |
|  |гидравликалық радиус, сұйықтану периметрі,|  | |  |   |  |беттер. |
|  |шығын. Сұйықтар мен газдардың үзіліссіздік|  | |  |   |  |    |
|  |теңдеуі. Идеал сұйықтар қозғалысының   |  | |  |   |  |    |
|  |дифференциал теңдеуі (Эйлер теңдеуі) және|  | |  |   |  |    |
|  |оларды интегралдау.            |  | |  |   |  |    |
|4  |Бернулли теңдеуі. Идеал сұйықтың     |1 |1 |2 |3  |6 |7.1.1  |
|  |қалыптасқан қозғалысы үшін Бернулли    |  | |  |   |  |37 – 57 |
|  |теңдеуі. Бернулли теңдеуін геометриялық  |  | |  |   |  |беттер; |
|  |және энергетикалық талдау. Тұтқыр сұйықтар|  | |  |   |  |7.1.2. |
|  |ағыны үшін Бернулли теңдеуі. Кариолис   |  | |  |   |  |51 – 60 |
|  |коэффициенті. Гидравликалық шығын туралы |  | |  |   |  |беттер; |
|  |жалпы түсінік. Бернулли теңдеуі бойынша  |  | |  |   |  |7.2.1. |
|  |диаграмма тұрғызу.            |  | |  |   |  |57 – 60 |
|  |                     |  | |  |   |  |беттер. |
|5  |Мөлшерөлшегіштер. Вентури мөлшерөлшегіші. |1 |1 |2 |3  |6 |7.1.1. |
|  |Газдар қозғалысы туралы қысқаша түсінік: |  | |  |   |  |52 – 55 |
|  |гидравлика заңдарының газдар қозғалысына |  | |  |   |  |беттер; |
|  |қолданылу шарттары. Жылдамдық пен мөлшерді|  | |  |   |  |7.2.1. |
|  |өлшеу құралдары мен әдістері, олардың   |  | |  |   |  |53 – 57 |
|  |жіктелуі.                 |  | |  |   |  |беттер. |
|Модуль 3 Гидродинамикалық ұқсастық негіздері                 |
|6  |Сұйықтар қозғалысының тәртіптері     |1 |1 |2 |3  |6 |7.1.1. |
|  |(ламинарлы және турбулентті).       |  | |  |   |  |57– 62, |
|  |Гидродинамикалық ұқсастықтар критерийлері |  | |  |   |  |91-93  |
|  |мен сандары. Геометриялық, кинематикалық |  | |  |   |  |беттер |
|  |және динамикалық ұқсастықтар.       |  | |  |   |  |7.1.2. |
|  |Гидродинамикалық құбылыстарды моделдеу.  |  | |  |   |  |60 – 70 |
|  |Өлшем бірліктерді талдау тәсілдері.    |  | |  |   |  |беттер |
|  |(-теоремасы. Өлшем бірліктер теориясын  |  | |  |   |  |7.2.1. |
|  |талдау тәсілдерін гидравликалық      |  | |  |   |  |60–61, |
|  |заңдылықтарды зерттегенде қолдану (ұзындық|  | |  |   |  |197–200 |
|  |бойынша энергия шығынының нәтижесі).   |  | |  |   |  |беттер. |
|7  |Сұйықтың бірқалыпты қозғалуы. Сұйықтың  |1 |1 |2 |3  |6 |7.1.1. |
|  |бірқалыпты қозғалуының негізгі теңдеуі.  |  | |  |   |  |69 – 82 |
|  |Құбырдағы сұйықтың бірқалыпты немесе   |  | |  |   |  |беттер |
|  |ламинарлы қозғалысы. Дөңгелек құбырлы қима|  | |  |   |  |    |
|  |бойынша жылдамдықтың таралуы. Ұзын    |  | |  |   |  |7.1.2. |
|  |дөңгелек құбыр бойынша ағынның үйкеліс  |  | |  |   |  |70 – 75 |
|  |шығыны (Пуазейль формуласы.)       |  | |  |   |  |беттер |
|8  |Сұйықтың бірқалыпты турбулентті режимі.  |1 |1 |2 |3  |6 |7.1.1. |
|  |Сұйықтың бірқалыпты турбулентті режимі.  |  | |  |   |  |82 – 91 |
|  |Турбулентті қозғалыстың ерекшеліктері.  |  | |  |   |  |беттер; |
|  |Қима бойынша орташаланған жылдамдықты   |  | |  |   |  |7.1.2. |
|  |тарату. Құбырдағы ағын шығыны. Дарси   |  | |  |   |  |75 – 90 |
|  |формуласы.                |  | |  |   |  |беттер; |
|9  |Гидравликалық кедергілер. Гидравликалық  |1 |1 |2 |3  |6 |    |
|  |кедергілер, олардың пайда болуы және   |  | |  |   |  |7.2.1. |
|  |жіктелуі. Энергия (ағын) шығының есептеуге|  | |  |   |  |67 – 85 |
|  |арналған формулалар құрылымы.       |  | |  |   |  |беттер |
|  |Қабырғалардың бұдырлығы туралы түсінік.  |  | |  |   |  |    |
|  |Гидравликалық тегіс және бұдырлы құбырлар.|  | |  |   |  |    |
|  |Дарсидің гидравликалық коэффициентін   |  | |  |   |  |    |
|  |анықтау формуласы және қолдану аймағы.  |  | |  |   |  |    |
|10 |Жергілікті кедергі. Жалпы түсінік.    |1 |1 |2 |3  |6 |7.1.1. |
|  |Жергілікті кедергілердің негізгі түрлері. |  | |  |   |  |93–105 |
|  |Жергілікті шығын коэффициенті. Жергілікті |  | |  |   |  |беттер |
|  |кедергі коэффициентінің Рейнольдс санына |  | |  |   |  |7.2.1. |
|  |және геометриялық параметрлерге      |  | |  |   |  |86–103 |
|  |тәуелділігі. Жергілікті кедергінің өзара |  | |  |   |  |беттер. |
|  |әсері. Эквивалентті ұзындық. Жергілікті  |  | |  |   |  |    |
|  |гидравликалық кедергілер кавитациясы.   |  | |  |   |  |    |
|Модуль 4 Құбырөткізгіштер                           |
|11 |Қарапайым құбырөткізгіштердің       |1 |1 |2 |3  |6 |7.1.1. |
|  |гидравликалық есептері. Құбыр өткізгіштер|  | |  |   |  |118–136 |
|  |туралы жалпы түсінік. Құбырөткізгіштердің |  | |  |   |  |беттер |
|  |сипаттамалары. Негізгі есептеу мәндері.  |  | |  |   |  |7.1.2. |
|  |Құбырөткізгіштердің гидравликалық     |  | |  |   |  |105–127 |
|  |есептері. Қарапайым құбырөткізгішті    |  | |  |   |  |беттер |
|  |есептеудің негізгі теңдеуі.       |  | |  |   |  |    |
|12 |Күрделі құбырөткізгіштердің гидравликалық |1 |1 |2 |3  |6 |7.2.1. |
|  |есептері. Күрделі құбырөткізгіштер:   |  | |  |   |  |122–146 |
|  |тізбектеп және параллел қосылған     |  | |  |   |  |беттер |
|  |құбырөткізгіштер. Күрделі         |  | |  |   |  |    |
|  |құбырөткізгіштерді есептеу мысалдары   |  | |  |   |  |    |
|  |(есептеудің аналитикалық және       |  | |  |   |  |    |
|  |графоаналитикалық тәсілдері). Сифонды   |  | |  |   |  |    |
|  |құбырөткізгіштер. Сорғылы берілісті    |  | |  |   |  |    |
|  |құбырөткізгіштер.             |  | |  |   |  |    |
|Модуль 5 Сұйықтардың қозғалысы                        |
|13 |Қалыптаспаған қозғалыс. Жуковский     |1 |1 |2 |3 |6  |7.1.1. |
|  |формуласы. Қалыптаспаған қозғалыс.    |  |  |  |  |   |136–147|
|  |Дөңгелек құбырдағы сұйық ағыны үшін    |  |  |  |  |   |беттер |
|  |қалыптаспаған қозғалыс теңдеуі.      |  |  |  |  |   |7.1.2. |
|  |Гидравликалық соққы құбылысы. Тура соққы |  |  |  |  |   |127–132|
|  |үшін Жуковский Н.Е. формуласы. Тура емес |  |  |  |  |   |беттер |
|  |соққы туралы түсінік. Гидравликалық   |  |  |  |  |   |7.2.1. |
|  |соққыны жекелеу тәсілдері. Іс жүзінде   |  |  |  |  |   |147–154|
|  |техникада гидравликалық соққыны пайдалану.|  |  |  |  |   |беттер |
|14 |Сұйықтардың тесіктер арқылы ағып шығуы.  |1 |1 |2 |3 |6  |7.1.1. |
|  |Сұйықтардың тесіктер және саптамалар   |  |  |  |  |   |106–117|
|  |арқылы ағып шығуы. Тұрақты ағын кезінде  |  |  |  |  |   |беттер |
|  |сұйықтың жұқа қабырғамен кішкентай    |  |  |  |  |   |7.1.2. |
|  |тесіктер арқылы ағып шығуы. Сығу,     |  |  |  |  |   |133–156|
|  |жылдамдық және шығын коэффициентері.   |  |  |  |  |   |беттер |
|15 |Сұйықтардың саптамалар арқылы ағып шығуы. |1 |1 |2 |3 |6  |7.2.1. |
|  |Саптамалардың түрлері. Цилиндрлі     |  |  |  |  |   |104–114|
|  |насадкалар арқылы сұйықтардың ағып шығуы. |  |  |  |  |   |беттер |
|  |Әртүрлі типтегі саптамалар. Ауыспалы ағын |  |  |  |  |   |    |
|  |кезінде ағып шығу.            |  |  |  |  |   |    |
|Барлығы                    |15 |15 |30 |30 |90  |    |


  3 ПӘНДЕРДІ ОҚЫП-БІЛУ ЖӨНІНДЕГІ ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫМДАР


  Пәнді меңгеру барысында тақырыптардың негізгі мазмұнына көңіл аудару
керек. Ол үшін студенттің оқулықпен жұмысын жеңілдету мақсатында оқыту-
әдістемелік кешені ұсынылады. Әрбір тақырыптың дәрісі соңында өзін-өзі
тексеру сұрақтары бар.
  Оқулықты дұрыс таңдаудың үлкен мағынасы бар. Бірнеше оқулықты қатарынан
пайдалану дұрыс емес. Ұсынылған әдебиеттердің ішіндегі біреуін негізгі
әдебиет етіп таңдап алу керек. Басқа оқулықтарды егер де қажет тақырып
жайында мағлұмат болмағанда немесе аз болған жағдайда пайдаланған жөн.
  Курсты пәннің бағдарламасына сәйкес тақырыптар легімен меңгерген мақұл.
Оқулықпен жұмыс жасау  барысында  ұсынылған  кешендегі  мысалдар  мен
сараптамалар міндетті түрде болуы қажет. Тек осыдан кейін ғана өзін-өзі
тексеру сұрақтарына жауап берілуі керек.
  Теориялық алған білімдерін студенттер практикалық есептерді шығарған
кезде ғана меңгерілді деп есептеуге болады.  4 КУРС ФОРМАТЫ


  Сабақ уақыты аптасына 50 минуттан 5 рет жүргізіледі. Дәріс сабақтарында
күрделі, мәселелі сұрақтарды қарастырады. Мысалы дәрістер құрылымы мынадай
– сабақ мәнін талқылау немесе блиц-сұрақ (10(15 минут), дәріс (35(40
минут), материалдарды бекіту. Сабақты мұндай құрылымда жүргізу студенттен
жүйелілікті, ұсынылған әдебиеттермен өздігінен жұмыс жасай білуді және
дәрістегі жаңа тақырып бойынша материалдарды білуді талап етеді.
   Практикалық сабақтар теориялық материалдарды тереңірек қарастыруды
қажет ететін мәселелерді шешуге арналған.
   Аудиториялық ОБӨЖ уақытында сіздердің дәріске немесе зертханалық
сабаққа дайындалу процесінде, сондай-ақ үйге берген өздік жұмысын орындау
кезінде туындаған сұрақтарыңызды қарастырамыз.
   Сонымен қатар аптасына бір рет, кафедрада бекітілген график бойынша,
мен жекелей немесе топпен консультация түрінде ОБӨЖ сабағын өткіземін.
  Пәнді оқуға арналған сабақ уақытының үштен бір бөлігінде, сіздер менің
көмегімсіз өздеріңіз жұмыс жасайсыздар.  5 КУРС САЯСАТЫ  Пәнді оқуға берілген  барлық  кезеңде,  менің  сіздерге  қойатын
талаптарымның барлығын орындайсыз  және  бір-бірімізді  түсінеміз  деп
ойлаймын.
   1. Сабақты белгілі бір себептермен босатсаңыз ол сізді курсты толық
меңгеруден босатпайды. Егер студент  сабақтарды  себепті  жағдайлармен
босатса, онда ол факультет деканатынан анықтама-рұқсат алуға міндетті.
Рұқсат алғанан кейін студент сабаққа қатыса алады. Босатқан сабақтардың
тақырыптарын өтеу үшін сіз арнайы тапсырма аласыз және көрсетілген уақытта
оны орындап тапсыру қажет. Тапсырма тиісті  бағамен  бағаланады,  ал
босатылған сабақтар үшін баллдар қосылмайды.
   2. Сіз сабақ процесіндегі аудиториялық жұмыстарға және емтихандарға
белсенді түрде қатысып отыруларыңыз, сондай-ақ өз уақытында және шамаңыз
келгенше толық үй жұмысын орындауыңыз және белгіленген уақытында өткізуіңіз
керек. Тапсырмаларынызды пунктуальды және уақытында тапсыруларыңыз керек.
Осылардың бәрі сіздерге жоғары рейтингілік көрсеткіштерге жетуге мүмкіндік
береді. Сабақ кезінде студент бұзақылық жасап немесе оқытушының ескертуіне
құлақ аспаса, ол студентті сабақтан шығарып жібере алады және ол студентті
тәртіпке салу үшін оған қосымша тапсырмалар беріледі.
   3. Аудиториялық сабақ уақытында Сіздердің ұялы телефондарыңыз өшіп
тұруы керек. Егер бұл талап орындалмаса оқытушы студентті жауапқа тартуға
құқығы бар.
   4. Сіздер студенттермен және оқытушыларыңызбен ашық, шыдамды және
мейірімді болулары керек.
   5. Біреуден көшіріп алу және плагиат (дайын тапсырмаларды қолдану
немесе көшіріп алу және басқа студенттердің көмегін пайдалану)  үшін
Оқытушының  студентті  аудиториядан   шығарып   жіберуіне   немесе
қанағаттанарлықсыз баға қоюына құқығы бар.
   6. Межелік аттестация қорытындысы, студенттің сабаққа қатысуымен,
өзіндік жұмысты орындауымен, сабақта ауызша және  жазбаша  жауаптарға
байланысты, межелік бақылау нәтижелеріне байланысты қойылады.

   6 БАҒАЛАРДЫ ҚОЮ САЯСАТЫ


   Пән бойынша үлгерімді бақылау келесі түрде жүзуге асырылады:
   - ағымдағы бақылау («Гидрогазодинамика» пәнінің  оқу  процесінің
күнтізбелік кестесіне сәйкес жүргізіледі)
   - межелік бақылау (7 және 15 апталар)
   - қорытынды бақылау
   Ағымдағы  бақылау  кезінде  студенттің  дәріс  және  зертханалық
сабақтардағы жұмысы бағаланады, сонымен қатар үй тапсырмаларын орындау,
рефераттарды жазу және т.с.с.
   Межелік бақылау – оқытушының қатысуымен тесттерге жауап беру және
аудиториялық бақылау жұмыс орындау.
   Пән бойынша баға 100 %-тік  шкала бойынша пайыздық  мөлшерімен
қойылады. Білім алушылардың рейтингтерін есептеу кезінде жұмыстардың барлық
түрлері есепке алынады:
  • сабаққа қатысу (СҚ);
  • ОБӨЖ орындау графигі бойынша;
  • аудиториялық бақылау жұмысын (АБЖ) орындау;
  • ауызша жауап беру (АЖ)
  • БӨЖ орындау жоспары бойынша үй тапсырмасын (ҮТ) орындау
  • әр білім алушыға өзіндік жұмысы (ӨЖ) графигі бойынша реферат орындау;
  • курстық жоба графигін орындау;
  • басқа жұмыстары бойынша, мысалы жұмыспен өтеу (ЖӨ).
   Берілген тапсырмалардың бәрін тиянақты орындаған студент  жоғары
рейтингке ие болады.
   Емтиханға рейтингісі 50 % жоғары білім алушылар жіберіледі.
   Пән бойынша қорытынды баға (ҚБ) келесі ереже бойынша анықталады:
рейтинг нәтижесі R,% 0,6-ға (60%) көбеітіндісіне емтихан нәтижесінің (Е,%)
0,4-ке (40%) көбейтіндісі қосылуы арқылы табылады, яғни[pic][pic].


   «Гидрогазодинамика» пәні бойынша ұпайлардың үлестірілуі
                                   Кесте 2
|Апта |Бақылау түрі                |Ұпайлар   |Ескерту   |
|1  |2                     |3      |4      |
|1-7 апталарда дәрістерге, практикалық және    |30     |      |
|лабораториялық сабақтарға қатысу         |      |      |
|1  |Тапсырмалар түрлерімен танысу       |      |      |
|2  |Есеп шығару                |10     |ПС     |
|   |Ауызша жауап беру             |10     |ЗС     |
|3  |Есеп шығару                |10     |ПС     |
|   |Ауызша жауап беру             |10     |ЗС     |
|4  |Есеп шығару                |10     |ПС     |
|   |Ауызша жауап беру             |10     |ЗС     |
|5  |Есеп шығару                |10     |ПС     |
|   |Ауызша жауап беру             |10     |ЗС     |
|6  |Есеп шығару                |10     |ПС     |
|   |Ауызша жауап беру             |10     |ЗС     |
|   |Реферат                  |80     |БӨЖ     |
|7  |Межелік бақылау 1             |90     |      |
|1-7 апталарда оқу нәтижесінде барлық ұпайлар   |300     |      |
|8-15 апталарда дәрістерге, практикалық және    |30     |      |
|лабораториялық сабақтарға қатысу         |      |      |
|8  |Тапсырмалар түрлерімен танысу       |      |      |
|9  |Есеп шығару                |5      |ПС     |
|   |Ауызша жауап беру             |10     |ЗС     |
|10  |Есеп шығару                |5      |ПС     |
|   |Ауызша жауап беру             |10     |ЗС     |
|11  |Есеп шығару                |5      |ПС     |
|   |Ауызша жауап беру             |10     |ЗС     |
|12  |Есеп шығару                |5      |ПС     |
|   |Ауызша жауап беру             |10     |ЗС     |
|13  |Есеп шығару                |5      |ПС     |
|   |Ауызша жауап беру             |10     |ЗС     |
|14  |Есеп шығару                |15     |ПС     |
|   |Ауызша жауап беру             |10     |ЗС     |
|   |Реферат                  |80     |БӨЖ     |
|15  |Межелік бақылау 2             |90     |      |
|8-15 апталарда оқу нәтижесінде барлық ұпайлар   |300     |      |
|Емтиханға арналған барлық ұпайлар         |400     |      |
|Академиялық кезеңге арналған барлық ұпайлар    |1000    |      |


  7 ӘДЕБИЕТТЕР


  7.1 Негізгі әдебиеттер
  7.1.1 Гидравлика /Ш. Қалмұратова., Г. Құдайбергенова/ -  Астана:
Фолиант, 2009. – 208 бет.
  7.1.2 Лапшев, Н.Н. Гидравлика: учебник / Н.Н. Лапшев.- 3-е изд.,
стереотип.- М.: Академия, 2010.- 269 с.- (Высш.  проф.  образование.
Строительство).
  7.1.3Гидравлика, пневматика и термодинамика: курс лекций / под общ.ред.
В.М.Филина.- М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2008.- 317 с.- (Проф. образование).


  7.2 Қосымша әдебиеттер
  7.2.1 Қадырбаев, Ә. Гидравлика және гидрометрия негіздері: оқу құралы /
Ә. Қадырбаев, Ә. Қадырбаева.- Астана: Фолиант, 2008.- 163 б.- (Кәсіптік
білім).
  7.2.2 Кудинов, В.А. Гидравлика: учеб. пособие / В.А Кудинов; Э.М.
Карташов.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Высш. шк., 2007.- 198с.
  7.2.3 Гидравлика и гидропневмопривод. Задачник: учеб.  пособ.  /
Ю.А.Беленков, А.В.Лепешкин, А.А.Михайлин и др.- М.: Экзамен, 2009.- 286 с.-
([Учеб. для вузов]).
  7.2.4 Нұрекен, Е. Сұйық және газ механикасы. Сорғылар: әр түрлі
мамандық студ. арн. оқулық / Е Нұрекен.- Алматы: Алматы энергетика және
байланыс институты, 2005.- 191б.
Пәндер