Файл қосу


Бейорганикалық және органикалық химия пәндерінің бағдарламасы|КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ            |
|СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ        |
|3 деңгейлі СМЖ        |ПОӘК        |ПОӘК 042-16-18-10.   |
|құжаты            |          |01/02-2013       |
|ПОӘК             |«18» 09 2013 ж.  |            |
|Студенттерге арналған     |№ 1 басылым     |            |
|«Бейорганикалық және     |          |            |
|органикалық химия» пәндерінің |          |            |
|бағдарламасы         |          |            |            ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
          «Бейорганикалық және органикалық химия»

   5В072700 - « Азық-түлік тағамдары технологиясы» мамандығы және
     5В072800 «Өңдеу өндірісінің технологиясы» мамандығы үшін


         СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ


                  Семей
                  2013

  1. ӘЗІРЛЕНГЕН
 ҚҰРАСТЫРУШЫ:  ________ « 28   » ___08________ 2013 ж.
 К.К.Кабдулкаримова, химия ғылымдарының кандидаты, доцент,
  «Химия» кафедрасы


  2. ТАЛҚЫЛАНДЫ:


  2.1 «Химия» кафедрасы отырысында «  28  »  __08_ ____ 2013 ж.
  №     1      хаттама


  Кафедра меңгерушісі __________  Б.Х.Мусабаева


 2.2 Инженерлік-технологиялық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінің
 отырысында


 «  12   » ____09______ 2013 ж.  № __1___ хаттама


 Төрайымы, доцент                   С.С.Толеубекова
 3 БЕКІТІЛДІ :
   Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында басып шығаруға
 мақұлданған  және ұсынылған «  18   » ____09______ 2013 ж.,
        № ____1___ хаттама


  ОӘК төрағасы, проректор ____________ Г.К.Искакова


 4 Алғашқы рет енгізілген
        Мазмұны


 1. Жалпы ережелер
 2. Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу
 3. Пәнді оқып-білу жөніндегі әдістемелік ұсынымдар
 4. Курс форматы
 5. Курс саясаты
 6. Баға қоюдың саясаты
 7. Әдебиеттер

   1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


     1.1 Оқытушы және пән туралы жалпы мәліметтер

     Лектордың аты-жөні: Кабдулкаримова Кульбану Кабдулкаримовна,
   химия ғылымдарының кандидаты, доцент
   Кафедра Химия
   Байланыс ақпараты – тел. 56-24-85, 35-05-90, оқу ғимараты №9,
   кабинет № 419,  Сабақ өткізу орны № 407 дәрісхана

  «Бейорганикалық химия» пәні бойынша - 2 кредит.
  «Органикалық химия» пәні бойынша - 2 кредит.


           1.2 Пәннің мазмұнын қысқаша сипаттау:
   «Органикалық химия» - көмірсутектер мен олардың туындыларын
зерттейтін ғылым. Бейорганикалық қосылыстарға қарағанда органикалық
қосылыстар ерекше қасиеттерге ие, адам мен жануарлар ағзасы үшін маңызы
зор.
    «Бейорганикалық химия» пәні химияның негізгі стехиометриялық
заңдары мен түсініктері, периодтық заң мен атом құрылысы, химиялық
реакциялардың жүру заңдылықтары, термодинамика заңдары, ерітінділер, тотығу-
тотықсыздану реакциялары, электрохимиялық процестер, химиялық байланыстар
және комплексті қосылыстар сияқты теориялық мәселелер қарастырылады.
Олардың қолдану обылыстары көрсетіледі. Атом құрылысы қазіргі кванттық
теория тұрғысынан баяндалып және периодтық жүйемен байланысы көрсетіледі.
Химиялық байланыстар ұқсастықтары мен айырмашылықтары айтылып, ковалентті
байланыс ВБТ мен МОТ тұрғысынан түсіндіріледі, сондықтан күрделі
материалдарды саналы түрде түсінуге жағдай жасайды. Сонымен бірге
элементтер химиясы бейорганикалық химия пәнінің теориясына сүйеніп оқылады.      1.3 Аталмыш курстың  мақсаты  студенттерге  бейорганикалық
                 химияның  теориялық  негіздерінен  және
элементтер химиясынан білім беру  және органикалық   химияның теориялық
негіздерінен білім беру:
   - Органикалық заттардың құрылыс теориясының негізгі қағидалары жайлы;
   - Органикалық қосылыстардың негізгі кластары жайлы;
   - Органикалық қосылыстардың қасиеттерінің олардың құрылысына тәуелді
    екенін;
   - Органикалық реакциялардың заңдылықтары мен механизмі жайлы;   - Негізгі биологиялық маңызды органикалық қосылыстар мен олардың
    қызметі

                   жайлы түсініктерді алуы табылады;
   - органикалық құбылыстар арқылы материалдық философияның заңдарын
    түсіндіру;
   - бір заттың екінші затқа айналу механизмін түсіндіру.

   4.  Пәнді оқып-білудің негізгі міндеті:
- органикалық қосылыстардың теориялық негіздерін білу;
- алифатты және ароматты көмірсутектердің және олардың функционалды
туындыларының синтезін білу;
- органикалық қосылыстардың табиғатын білу.
- студенттердің дүние танымының дамуына әсер ету ;
- қоршаған ортаға көзқарастарын қалыптастыру;
- химиялық құбылыстар арқылы материалдық философияның заңдарын түсіндіру;
- бір заттың екінші затқа айналу механизмін түсіндіру.

   5.  Оқып-білудің нәтижесінде студент мыналарды :
-  химиялық реакциялар теңдеулерін (молекулалық, иондық, ионды-
молекулалық, тотығу-тотықсыздану реакцияларының ) құрастыра білуі;
-  негізгі стехиометриялық және фундаментальды заңдарды меңгеруі;
-  зертханалық құрал-жабдықтарды, аспаптарды игеруі;
-  зертханалық тәжірибелерді жасай алуы;
-  концентрациялары дәл ерітінділер дайындай білуі;
-  зертханалық тәжірибелер нәтижелерін өңдей білуі, талдай білуі,
графиктер мен диаграмалар сала білуі ;
-  заттың молекулалық формуласын есептеу, зат молін (грамм) массаға
немесе атом, ион, молекула сандарына айналдыруға бағыттаған есептер шешуі,
химиялық теңдеу бойынша өнімнің шығымын есептеу кезінде теориялық білімді
қолдана білуі;
- периодтық заңды пайдалана отырып, периодтық кесте құрылымдарының
арасындағы байланыс себептерін аша білуі;
- атомдар ішіндегі электрондардың орналасуын сипаттай білуі;
- периодтық жүйедегі орналасу орнына, Паули принципіне байланысты, Хунд,
Клечковский ережелерін пайдалана отырып, кез-келген элементтің электрондық
конфигурациясын жаза білуі;
- химиялық байланыстар табиғаты жөніндегі теория дамуының негізгі
ережелерін білуі;
- «Тотығу», «тотықсыздану», «тотығу-тотықсыздану реакциясы» терминдерінің
мәнін түсініп, тотығу-тотықсыздану реакцияларын теңестіре білуі;
- реакцияның жүру бағытына орай, энергия түрлерін және олардың өзара бір-
біріне айналуын айыра білуі, сонымен қатар, тепе-теңдік константасымен
байланысты есептерді шығара білуі, жылдамдықты, жылдамдық константасын
немесе реагенттің тепе-теңдік концентрациясын берілген жылдамдық теңдеуі
бойынша есептеуді меңгеруі;
- химиялық элементтердің қасиеттерін, алу жолдарын, адам ағзасындағы ролін
білуі тиіс.
- Органикалық химия реакциялар теңдеулерін (молекулалық, иондық, ионды-
молекулалық, тотығу-тотықсыздану реакцияларының ) құрастыра білуі;
- негізгі стехиометриялық және фундаменталды заңдарды меңгеруі;
- органикалық қосылыстар номенклатурасының жіктелуінің теориялық
негіздерін білуі;
- органикалық қосылыстарды синтездеу әдістерін білуі;
- өздігінен ғылыми-зерттеу жұмыстарын қоюды ұйымдастыра
 білуге тиіс.
               1.6 Курстың пререквизиттері:
    Курсты меңгеру үшін студент мектепте оқығанда «Бейорганикалық
химия», «Физика», «Математика» курстарын терең білуі қажет.


           1.7 Курстың постреквизиттері:
 1.7. 1. Аналитикалық химия
 1.7.2 Физика-химиялық анализ әдістері
 1.7.3 . Физикалық және коллоидты химия
 1.7.4. Биохимия
 1.7.5. Экология

      2 ПӘН МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫҢ
          БӨЛІНУІ(бейорганикалық химия бойынша)                    1-кесте
|№ |Тақырыптар атауы         |            |Әдебиет |
|  |                 |Сағаттар        |тер   |
|  |                        |Д    |ПР     |
| 2 |Газ тәріздес заттардың молярлық массасын    |   1  |7.1.8   |
|  |анықтау                    |     |      |
| 3 |Химиялық процестердің энергетикасы       |   1  |7.1.8   |
| 4 |Химиялық реакциялардың жылдамдығы,химиялық   |   1  |7.1.8   |
|  |тепе-теңдік                  |     |      |
| 5 |Электролиттердің электр өткізгіштіктерін    |  1  |7.1.8   |
|  |тексеру,буфер ерітінділер дайындау       |     |      |
|6  |Тұздар гидролизі                |  1  |7.1.8   |
|7  |Тотығу-тотықсыздану реакциялары        |  1  |7.1.8   |
| 8 |Гальваникалық элементтің э.қ.к анықтау,    |  1  |7.1.8   |
|  |электролиз                   |     |      |
| 9 |Комплексті қосылыстар             |  2  |7.1.7   |
|10 |d- элементтерінің қасиеттері          |  3  |7.1.8   |
|11 |р-элементтердің қасиеттері           |  2  |7.1.8   | 2 ПӘН МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫҢ БӨЛІНУІ(органикалық
                химия бойынша)

                    1-кесте
|№ |Тақырыптар атауы           |  |  |   |   |     |
|  |                   |Д |3С |СӨЖО |СӨЖ |Әдебиет |
|  |                   |  |  |   |   |тер   |
|1 |Модуль 1. Орг.химияның теор.     |1 |1 |1   |2  |     |
|  |негіздері. Қаныққан көмірсутектер.  |  |  |   |   |7.1.1-7.1|
|  |Органикалық қосылыстар жіктелуі.   |  |  |   |   |.4;   |
|  |Реакциялар механизмі. Байланыс    |  |  |   |   |7.1.7-7.1|
|  |түрлері. Изомерия.А.М.Бутлеровтың  |  |  |   |   |.8    |
|  |құрылыс теориясы.          |  |  |   |   |     |
|  |ЗС№1. Сапалық элементтік анализ   |  |  |   |   |     |
|2 |Алкандар, циклоалкандар.       |1 |1 |1   |2  |7.1.1-7.1|
|  |Номенклатурасы,изомериясы. Алу    |  |  |   |   |.4;   |
|  |жолдары, қасиеттері,көмірсутектердің |  |  |   |   |7.1.7-7.1|
|  |табиғи көздері.           |  |  |   |   |.8;   |
|  |ЗС№2. Алкандардың қасиетін      |  |  |   |   |7.2.1;  |
|  |зерттеу,алу             |  |  |   |   |7.2.3  |
|3 | Модуль 2. Қанықпаған көмірсутектер: |1 |1 |1   |2  |7.1.1-7.1|
|  |алкендер,алкиндер. Номенклатура.   |  |  |   |   |.3;   |
|  |Изомерия( цис- транс-). Алу,     |  |  |   |   |7.1.7-7.1|
|  |қасиеттері. Марковников ережесі.   |  |  |   |   |.8    |
|  |ЗС№3. Алкендардың қасиетін      |  |  |   |   |     |
|  |зерттеу,алу             |  |  |   |   |     |
|4 |Алкадиендер. Номенклатура. Изомерия |1 |1 |1   |2  |7.1.1-7.1|
|  |( цис- транс-) Алу, қасиеттері.   |  |  |   |   |.5;   |
|  |ЗС№4. Алкиндардың қасиетін      |  |  |   |   |7.1.7-7.1|
|  |зерттеу,алу             |  |  |   |   |.8;   |
|  |                   |  |  |   |   |7.2.1;  |
|  |                   |  |  |   |   |7.2.2  |
|5 |Алкиндер. Номенклатура. Изомерия   |1 |1 |1   |2  |7.1.1-7.1|
|  |( цис-, транс-). Алу, қасиеттері.  |  |  |   |   |.3;   |
|  |ЗС№5. Арендердің қасиетін зерттеу,алу|  |  |   |   |7.1.7-7.1|
|  |                   |  |  |   |   |.8;   |
|  |                   |  |  |   |   |7.2.1;  |
|  |                   |  |  |   |   |7.2.4  |
|6 |Модуль 3. Арендер. Номенклатура.   |1 |1 |1   |2  |7.1.1-7.1|
|  |Изомерия    ( цис- транс-) Алу, |  |  |   |   |.4;   |
|  |қасиеттері.             |  |  |   |   |7.1.7-7.1|
|  |ЗС№6. Галогентуындылардың қасиеттерін|  |  |   |   |.8;   |
|  |зерттеу ,алу             |  |  |   |   |7.2.1;  |
|  |                   |  |  |   |   |7.2.2  |
|7 | Алифатты және ароматты       |1 |1 |1   |2  |7.1.1-7.1|
|  |көмірсутектердің           |  |  |   |   |.4;   |
|  |галогентуындылары.Құрылысы,     |  |  |   |   |7.1.7-7.1|
|  |қасиеттері, алу           |  |  |   |   |.8;   |
|  |жолдары.Номенклатурасы.       |  |  |   |   |     |
|  |ЗС№7. Спирттер қасиеттерін      |  |  |   |   |     |
|  |зерттеу,алу             |  |  |   |   |     |
|8 |Модуль 4.Оттекті орг. қосылыстар.  |1 |1 |1   |2  |7.1.1-7.1|
|  |Спирттер және жай эфирлер.Алу    |  |  |   |   |.4;   |
|  |жолдары, қасиеттері, номенклатурасы. |  |  |   |   |7.1.7  |
|  |Көп атомды спирттер, қасиеттері, алу |  |  |   |   |     |
|  |жолдары.               |  |  |   |   |     |
|  |ЗС№8. Эфирлер қасиеттерін зерттеу,алу|  |  |   |   |     |
|9 |Фенолдар мен ароматты спирттер, алу |1 |1 |1   |2  |7.1.1-7.1|
|  |жолдары, қасиеттері. Номенклатурасы. |  |  |   |   |.4;   |
|  |ЗС№9. Фенолдар қасиеттерін      |  |  |   |   |7.1.7  |
|  |зерттеу,алу             |  |  |   |   |     |
|10 |Альдегидтер мен кетондар.Синтездеу. |1 |1 |1   |2  |7.1.1-7.1|
|  |Қасиеттері.Кето-енольды таутомерия. |  |  |   |   |.4;   |
|  |Ароматты альдегидтер мен кетондар. |  |  |   |   |7.1.7-7.1|
|  |Алу, қасиеттері.           |  |  |   |   |.8;   |
|  |ЗС№10. Альдегидтер мен кетондар   |  |  |   |   |7.2.1;  |
|  |қасиеттерін зерттеу,алу       |  |  |   |   |     |
|11 |Модуль 5.Оттекті орг.қышқылдар.   |1 |1 |1   |2  |7.1.1-7.1|
|  |Карбон қышқылдары( моно- ,      |  |  |   |   |.4;   |
|  |ди-)Күрделі эфирлер. Алу,      |  |  |   |   |7.1.7-7.1|
|  |қасиеттері.             |  |  |   |   |.8;   |
|  |ЗС№11. Карбон қышқылдарының     |  |  |   |   |7.2.1;  |
|  |қасиеттерін зерттеу ,алу       |  |  |   |   |     |
|12 |Ароматты қышқылдар,алу, қасиеттері. |1 |1 |1   |2  |7.1.1-7.1|
|  |ЗС№12. Күрделі эфирлер, алу,     |  |  |   |   |.4;   |
|  |қасиеттерін зерттеу.         |  |  |   |   |7.1.7-7.1|
|  |                   |  |  |   |   |.8;   |
|13 |Модуль 6. Азотты орг.қосылыстар.   |1 |1 |1   |2  | 7.1.4; |
|  |Алифатты және ароматты аминдер. Алу.|  |  |   |   |7.1.7-7.1|
|  |Изомерия. Номенклатура.       |  |  |   |   |.8;   |
|  |Хим.қасиеттері.           |  |  |   |   |     |
|  |ЗС№13 оксиқышқылдар алу, қасиеттері |  |  |   |   |     |
|14 |Аминқышқылдар, алу, қасиеттері,   |1 |1 |1   |2  |7.1.4;  |
|  |номенклатурасы.           |  |  |   |   |7.1.7-7.1|
|  |ЗС№14. Амин қышқыдар, ақуыз, алу,  |  |  |   |   |.8;   |
|  |қасиеттері.             |  |  |   |   |     |
|15 |Модуль 7. Көмірсулар, моносахаридтер |1 |1 |1   |2  |7.1.1-7.1|
|  |( глюкоза,сахароза,),алу, қасиеттері.|  |  |   |   |.4;   |
|  |Полисахаридтер ( целлюлоза,     |  |  |   |   |7.1.7-7.1|
|  |крахмал), алу, қасиеттері.      |  |  |   |   |.8;   |
|  |ЗС№15. Көмірсулар, моно-, ди-,    |  |  |   |   |7.2.1;  |
|  |полисахаридтердің химиялық қасиеттері|  |  |   |   |     |


  3. ПӘНДЕРДІ ОҚЫП-БІЛУ ЖӨНІНДЕГІ ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАР
    Курсты оқығанда студент алдымен теориялық негіздерді игеруі қажет.
Пәннің теориялық сұрақтары дәрістерде қарастырылады, сонымен бірге күрделі
не оқулықтарда жоқ сұрақтар туралы айтылады, сондықтан студент дәрістерге
міндетті түрде қатысуға тиіс. Дәрістер конспектілері зертханалық сабақтарға
дайындық кезінде, студенттің өз бетімен өздік жұмыстарын игеру кезінде
негіз болады, әдебиетпен дұрыс жұмыс істеуге көмектеседі. Сабақтың маңызды
түрі - зертханалық сабақтар. Онда зертханада жұмыс істеу, эксперимент қою
дағдысы үйретіледі. Зертханалық сабақтарда теориялық негіздер, заңдылықтар
дәлелін табады. Зертханалық сабақта студенттердің өздік жұмысы оқытушы
басқарумен өткізіледі. Зертханалық практикумда химиялық реактивтермен,
ыдыстармен, зертханалық аспаптармен жұмыс істеу дағдысы үйретіледі.


        4 КУРС ФОРМАТЫ
«Бейорганикалық химия» - 2 кредит, «Органикалық химия»- 2 кредит.
   Курс бойынша 50 минуттық дәріс аптасына 2 рет,  100  минуттық
зертханалық сабақ және 50 минуттық СӨЖО аптасына 2  реттен  болады.
Студенттер бұл сабақтарға қатысуға міндетті. Босатылған сабақтар қайталанып
оқылмайды. Зертханалық сабаққа дайын емес студенттер тәжірибе жасауға
жіберілмейді.
    Зертханалық сабақ бойынша максимал балл  алу  үшін  реакциялар
теңдеулерін алдын ала жазып және сұрақтарға жауап беріп келу керек.
   3-ші, 7-шы, 10-ші апталарда оқу-әдістемелік материалда көрсетілген
жазбаша үй тапсырмаларын (ЖҮТ) әр студент өзіне тиісті номер бойынша, 4-ші,
9-шы, 11-ші апталарда аудиториялық бақылау жұмыстарын (АБЖ) және 5-ші, 12-
ші, 14-ші апталарда СӨЖ тапсырмаларын орындайды.
     Дәріс бойынша максимал балл алу үшін дәріс соңындағы сұрақтар
жауабын келесі дәріс сабағы алдында оқытушыға өткізіп отыру қажет. Сонымен
бірге, дәріс соңында міндетті түрде сол материал бойынша білуі керек 5-7
негізгі ұғымдар келтірілген.
    СОЖӨ тапсырмалары әр теориялық тақырып бойынша мына әдебиетте 7.1.7
 берілген, сондықтан әр студент қолында осы әдебиет сабақ кезінде болуы
керек.

             5 КУРС САЯСАТЫ
   1. Сабаққа кешігуге болмайды;
   2. Сабақты босатуға болмайды, ауырған жағдайда дәрігердің анықтама
    қағазы болуы қажет;
   3.  Тапсырма  уақытында  орындалмаса,  қорытынды  баға  нәтижесі
    төмендетіледі;
   4. Оқу процесіне (үрдісіне) белсенді қатысу қажет;
   5. Уақытында және ынтамен ЖҮТ-ты орындау қажет;
     6.Курстас студенттерге және оқытушыға қайырымдылық, ақ жарқындық,
ашықтық, жарасымдылық көрсету қажет;
    Сонымен бірге, студенттің өзі орындамаған жұмыстары қабылданбайды,
студент ар кодексін сақтауға міндетті, алдауға жол берілмейді. Сабақта ұялы
телефонмен байланыс жасауға, сағыз шайнауға болмайды.

              6  БАҒА ҚОЮДЫҢ  САЯСАТЫ


   Студенттердің білімін бақылау келесі формада жүргізіледі:
-  Ағымдағы ( күнделікті) бақылау (әр апта сайын жүргізіледі);
-  Межелік бақылау (семестрдің 8-және 15-аптасында);
-  Қорытынды бақылау түрі – емтихан.
       Ағымдағы бақылау (АБ) – студенттің білімін дәрістерде,
зертханалық сабақтарда , СОӨЖ-де және практикалық сабақтарда жүйелік түрде
бағалау. Күнделікті бағалаудың бірнеше түрі бар:
 - Ауызша сұрау;
 - Аудиториялық бақылау жұмысы;
 - Үй жұмысын қорғау;
 - Зертханалық жұмысты қорғау;
 - Тестілеу;
 - СОӨЖ және СӨЖ өткізу
    Межелік (рейтингілік) бақылау (МБ) семестрдің 7-ші және 15-ші
аптасында жүргізіледі. МБ бағасы –120 (60+60) балл.
    Баға процентпен 100% - тік шкала бойынша қойылады. Студент емтиханға
жіберілуі үшін қосынды рейтингілік балл 50 %-тен асуы керек.
    Қорытынды бақылау түрі – емтихан , университеттің тестілеу
орталығында компьютер көмегімен жүргізіледі.
    Босатылған сабақтар үшін, уақытында тапсырылмаған жұмыстар үшін
айыппұл санкциялары болады, яғни алатын максимал баллдың белгілі бір пайызы
алынып қалады.          Әр түрлі жұмыс түрлерін бағалау шкаласы
|№  |Тапсырма түрі          |Семестрдегі |Шартты   |Макс.балл |
|  |                |саны ∙ балл |белгілер  |     |
|1  |Студенттің өздік жұмысы     |12 ∙10   |СӨЖ    |120    |
|  |Үй жұмысын қорғау        |1 ∙ 7    |ҮЖ     |7     |
|  |                |1∙ 8    |ҮЖ     |8     |
|  |                |1∙ 15    |ҮЖ     |15    |
|2  |Оқытушы көмегімен студенттің  |      |      |     |
|  |өздік жұмысы          |11∙ 4    |ОСӨЖ    |44    |
|  |Ауд.бақылау жұмысы       |2∙ 3    |АБЖ    |6     |
|  |Ауд.бақылау жұмысы       |2∙ 5    |АБЖ    |10    |
|3  |Зертханалық сабақ (орындау,есеп |7∙ 13    |3 С    |91    |
|  |беру)              |1∙ 14    |      |14    |
|  |                |7∙ 15    |      |105    |
|5  |Межелік бақылау         |2      |МБ     |60+60   |                              Жалпы  540
  Пән бойынша баллдың бөлінуі «Бейорганикалық және органикалық химия»

                 Кесте 2
|Апта  |Бақылау түрі              |Балл жалпы |Ескерту  |
|1    |Дәріс кезінде оқытушы сұрағына жауап  |      |      |
|    |беру;                  |      |      |
|    |Зертханалық сабаққа реакциялар     |15     |Зертх.сабақ|
|    |теңдеулерін алдын ала жазып және    |4      |      |
|    |сұрақтарға жауап беріп келу керек,   |10     |СӨЖО    |
|    |жұмысты орындау             |      |СӨЖ    |
|    |СӨЖО, СӨЖ көрсетілген сұрақтарға осы  |      |      |
|    |тақырып бойынша (7.1.7 әдебиетінде   |      |      |
|    |көрсетілген) жауап беру.        |      |      |
|2    |Алдынғы аптадағы дәріс соңындағы    |      |      |
|    |сұрақтарға жауап беру, жазып келу;   |      |      |
|    |Зертханалық сабаққа реакциялар     |15     |Зертх.сабақ|
|    |теңдеулерін алдын ала жазып және    |      |      |
|    |сұрақтарға жауап беріп келу керек,   |10     |      |
|    |жұмысты орындау АБЖ, СӨЖО көрсетілген |4      |СӨЖ    |
|    |сұрақтарға осы тақырып бойынша (7.1.7  |      |СӨЖО    |
|    |әдебиетінде көрсетілген) жауап беру.  |      |      |
|3    |Алдынғы аптадағы дәріс соңындағы    |      |      |
|    |сұрақтарға жауап беру жазып келу;   |      |      |
|    |Зертханалық сабаққа реакциялар     |15     |Зертх.сабақ|
|    |теңдеулерін алдын ала жазып және    |      |      |
|    |сұрақтарға жауап беріп келу керек,   |10     |      |
|    |жұмысты орындау;            |4      |Үй жұмысы |
|    |көрсетілген сұрақтарға СӨЖО, СӨЖ тақырып|      |СӨЖО    |
|    |бойынша жауап беру.           |      |      |
|4    |Алдынғы аптадағы дәріс соңындағы    |      |      |
|    |сұрақтарға жауап беру, жазып келу;   |      |      |
|    |Зертханалық сабаққа реакциялар     |15     |Зертх.сабақ|
|    |теңдеулерін алдын ала жазып және    |      |      |
|    |сұрақтарға жауап беріп келу керек,   |10     |      |
|    |жұмысты орындау;            |4      |СӨЖ    |
|    |СӨЖО, АБЖ, көрсетілген есептер мен   |      |СӨЖО    |
|    |сұрақтар осы тақырып бойынша (7.1.7   |      |      |
|    |әдебиетінде көрсетілген) жауап беру.  |      |      |
|5    |Алдынғы аптадағы дәріс соңындағы    |      |      |
|    |сұрақтарға жауап беру, жазып келу;   |      |      |
|    |Зертханалық сабаққа реакциялар     |      |      |
|    |теңдеулерін алдын ала жазып және    |15     |Зертх.сабақ|
|    |сұрақтарға жауап беріп келу керек,   |      |      |
|    |жұмысты орындау;            |10     |      |
|    |СӨЖО және СӨЖ, көрсетілген есептер мен |4      |СӨЖ    |
|    |сұрақтар осы тақырып бойынша (7.1.7  |      |СӨЖО    |
|    |әдебиетінде көрсетілген) жауап беру.  |      |      |
|6    |Алдынғы аптадағы дәріс соңындағы    |      |      |
|    |сұрақтарға жауап беру, жазып келу;   |      |      |
|    |Зертханалық сабаққа реакциялар     |15     |Зертх.сабақ|
|    |теңдеулерін алдын ала жазып және    |      |      |
|    |сұрақтарға жауап беріп келу керек,   |      |      |
|    |жұмысты орындау;            |10     |      |
|    |СӨЖО, ҮЖ көрсетілген есептер мен    |5      |СӨЖ    |
|    |сұрақтарға осы тақырып бойынша (7.1.7  |      |СӨЖО    |
|    |әдебиетінде көрсетілген) жауап беру.  |      |      |
|7    |Алдынғы аптадағы дәріс соңындағы    |      |      |
|    |сұрақтарға жауап беру, жазып келу;   |      |      |
|    |Зертханалық сабаққа реакциялар     |15     |Зертх.сабақ|
|    |теңдеулерін алдын ала жазып және    |      |      |
|    |сұрақтарға жауап беріп келу керек,   |5      |      |
|    |жұмысты орындау;            |15     |СӨЖО    |
|    |ҮЖ, СӨЖО көрсетілген сұрақтарды орындау |60     |ҮЖ     |
|    |керек (7.1.7 әдебиетінде көрсетілген). |      |МБ     |
|    |МБ тест бойынша сұраққа жауап беру   |      |      |
|    |керек (7.1.7 әдебиетінде көрсетілген). |      |      |
|8    |Алдынғы аптадағы дәріс соңындағы    |      |      |
|    |сұрақтарға жауап беру жазып келу;   |      |      |
|    |Зертханалық сабаққа реакциялар     |14     |Зертх.сабақ|
|    |теңдеулерін алдын ала жазып және    |3      |      |
|    |сұрақтарға жауап беріп келу керек,   |8      |СӨЖО    |
|    |жұмысты орындау;            |      |СӨЖ    |
|    |СӨЖО, СӨЖ тапсырма бойынша орындау,   |      |      |
|9    |Алдынғы аптадағы дәріс соңындағы    |      |      |
|    |сұрақтарға жауап беру, жазып келу;   |      |      |
|    |Зертханалық сабаққа реакциялар     |13     |Зертх.сабақ|
|    |теңдеулерін алдын ала жазып және    |      |      |
|    |сұрақтарға жауап беріп келу керек,   |      |      |
|    |жұмысты орындау;            |7      |АБЖ    |
|    |СӨЖО ,АБЖ, 7.1.7 көрсетілген есептер мен|3      |СӨЖО    |
|    |сұрақтар осы тақырып бойынша (7.1.7   |      |      |
|    |әдебиетінде көрсетілген). жауап беру  |      |      |
|10   |Алдынғы аптадағы дәріс соңындағы    |      |      |
|    |сұрақтарға жауап беру, жазып келу;   |      |      |
|    |Зертханалық сабаққа реакциялар     |13     |Зертх.сабақ|
|    |теңдеулерін алдын ала жазып және    |      |      |
|    |сұрақтарға жауап беріп келу керек,   |4      |      |
|    |жұмысты орындау;            |10     |СӨЖО    |
|    |СӨЖО және ЖҮТ көрсетілген есептер мен  |      |ЖҮТ    |
|    |сұрақтар осы тақырып бойынша(7.1.7   |      |      |
|    |әдебиетінде көрсетілген) жауап беру.  |      |      |
|11   |Алдынғы аптадағы дәріс соңындағы    |      |      |
|    |сұрақтарға жауап беру, жазып келу;   |      |      |
|    |Зертханалық сабаққа реакциялар     |13     |Зертх.сабақ|
|    |теңдеулерін алдын ала жазып және    |      |      |
|    |сұрақтарға жауап беріп келу керек,   |4      |      |
|    |жұмысты орындау;            |10     |СӨЖО    |
|    |СӨЖОжәне АБЖ көрсетілген есептер мен  |      |АБЖ    |
|    |сұрақтар осы тақырып(7.1.7 әдебиетінде |      |      |
|    |көрсетілген) бойынша жауап беру.    |      |      |
|12   |Алдынғы аптадағы дәріс соңындағы    |      |      |
|    |сұрақтарға жауап беру, жазып келу;   |      |      |
|    |Зертханалық сабаққа реакциялар     |13     |Зертх.сабақ|
|    |теңдеулерін алдын ала жазып және    |      |      |
|    |сұрақтарға жауап беріп келу керек,   |4      |      |
|    |жұмысты орындау;            |10     |СӨЖО    |
|    |СӨЖО, СӨЖ көрсетілген сұрақтар бойынша |      |СӨЖ    |
|    |жауап беру керек(7.1.7 әдебиетінде   |      |      |
|    |көрсетілген). .            |      |      |
|13   |Алдынғы аптадағы дәріс соңындағы    |      |      |
|    |сұрақтарға жауап беру, жазып келу;   |      |      |
|    |Зертханалық сабаққа реакциялар     |13     |Зертх.сабақ|
|    |теңдеулерін алдын ала жазып және    |      |      |
|    |сұрақтарға жауап беріп келу керек,   |4      |      |
|    |жұмысты орындау;            |10     |СОЖӨ    |
|    |СОЖӨ, СӨЖ көрсетілген есептер мен    |      |Үй жұмысы |
|    |сұрақтар осы тақырып бойынша(7.1.7   |      |      |
|    |әдебиетінде көрсетілген) жауап беру.  |      |      |
|14   |Алдынғы аптадағы дәріс соңындағы    |      |      |
|    |сұрақтарға жауап беру, жазып келу;   |      |      |
|    |Зертханалық сабаққа реакциялар     |13     |Зертх.сабақ|
|    |теңдеулерін алдын ала жазып және    |      |      |
|    |сұрақтарға жауап беріп келу керек,   |4      |      |
|    |жұмысты орындау;            |10     |СОЖӨ    |
|    |СОЖӨ және СӨЖ көрсетілген есептер мен  |      |СӨЖ    |
|    |сұрақтарға осы тақырып бойынша (7.1.7  |      |      |
|    |әдебиетінде көрсетілген) жауап беру   |      |      |
|15   |Алдынғы аптадағы дәріс соңындағы    |      |      |
|    |сұрақтарға жауап беру, жазып келу;   |      |      |
|    |Зертханалық сабаққа реакциялар     |14     |Зертх.сабақ|
|    |теңдеулерін алдын ала жазып және    |      |      |
|    |сұрақтарға жауап беріп келу керек,   |      |      |
|    |жұмысты орындау;            |4      |      |
|    |СОЖӨ және СӨЖ көрсетілген есептер мен  |10     |СӨЖО    |
|    |сұрақтарға осы тақырып бойынша жауап  |60     |СӨЖ    |
|    |беру(7.1.7 әдебиетінде көрсетілген);  |      |МБ     |
|    |МБ тест бойынша сұраққа жауап беру   |      |      |
|    |керек(7.1.7 әдебиетінде көрсетілген).  |      |      |     7. ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТПЕН(органикалық химия) ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ
  КАРТАСЫ


  |№   |Оқулықтардың, оқу-әдістемелік      |Саны |Студенттерд|Қамтама- |
|   |құралдардың атауы            |   |ің саны  |сыз етілу |
|   |                    |   |      |пайызы  |
|   |Негізгі әдебиеттер           |   |      |     |
|7.1.1 |Травень В.Ф. Органическая химия,т.1,2  |5   |5     |100    |
|   |М.:ИКЦ «Академия» 2008-760с       |   |      |     |
|7.1.2 |Петров А.А., Бальян Х.В., Трошенко А.Т. |16  |5     |100    |
|   |Органическая химия. М.: ВШ, 1973-622с  |   |      |     |
|7.1.3 |Органическая химия,основной курс, / под |5   |5     |100    |
|   |ред. Н.А. Тюкавкина, М.:Дрова,т.1,2008, |   |      |     |
|   |т.2-2009                |   |      |     |
|7.1.4 |Грандберг И.И. Органическая химия.   |32  |    5 |100    |
|   |М.:ВШ, 1987-480 с.           |   |      |     |
|7.1.5 |Смолина Т.А., Васильева Н.В., Куплетская|3   |5     |60    |
|   |Н.Б. Практические работы по органической|   |      |     |
|   |химии. М.: Просвещение, 1986, 304 с.  |   |      |     |
|7.1.6 |Катраков И.Б., Маркин В.И. Лабораторные |20  |5     |100    |
|   |работы по органической химии, Барнаул, |   |      |     |
|   |2000-60с                |   |      |     |
|7.1.7 |К.К.Кабдулкаримова,Л.К.Оразжанова,Н.М.Ом|100  |5     |100    |
|   |арова.Орг.химиядан практикум      |   |      |     |
|   |Қосымша әдебиеттер           |   |      |     |
|7.2.1 |Реутов О.А. Органическая химия. М.:МГУ, |9   |5     |100    |
|   |1999-623с                |   |      |     |
|7.2.2 |Вопросы и задчи по органической     |3   |5     |60    |
|   |химии/под ред Н.Н. Суворова. М.: ВШ,  |   |      |     |
|   |1988                  |   |      |     |
|7.2.3 |Артеменко А.Н. Практикум по органической|3   |5     |60    |
|   |химии.                 |   |      |     |
|   |М.: ВШ,199-175 с.            |   |      |     |
|7.2.4 |Альбицкая В.М. задачи и упражнения по  |7   |5     |100    |
|   |органической химии. М.:ВШ,1983-207с   |   |      |     |


   1. Әдебиеттер (бейорганикалық химия)
   7.1. НЕГІЗГІ ӘДЕБИЕТТЕР
  1. Бірімжанов Б. Жалпы химия: оқулық. Алматы: Ана тілі. 1992 – 638б.
   -50дана
  2. Аханбаев К. Жалпы және анарганикалық химия. Оқулық. Алматы. Санат,1999
   – 560б. -15дана
  3. Омаров Т.Т., Танашева М.Р. Бейорганикалық химия. Алматы.ЖШС РПБК
   «Дәуір»,2008. - 544б. – 10дана
  4. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия. – М.: Высш.шк.,2001 – 743с.
   – 4 дана
  5. Шрайвер Д. Неорганическая химия. В 2-х т. М.: Мир, 2009- 679б және
   486б – 8 дана
  6. Угай Я.А. Общая и неорганическая химия. М.: Высш.шк.1997 – 518б- 2
   дана; 2000 – 527б. – 4 дана
  7. Кабдулкаримова К.К., Омарова Н.М., Абекова Р.С. Жалпы химия курсы
   бойынша есептер мен жаттығулар. Семей, 2012 – 138 б – 100 дана
  8. Яшкарова М.Г., Омарова Н.М., Кабдулкаримова К.К., Мусабаева Б.Х.
   Бейорганикалық химиядан зертханалық жұмыстар, Семей,2007- 80 б.-100
   дана
 1. Қосымша әдебиеттер
  1. Неорганическая химия. Биогенные и абиогенные элементы / под ред
   Егорова В.В. М.: Лань,2009 – 313б - 4 дана
  2. Павлов Н.Н. Неорганическая химия. М.: Высш.шк.,1986. – 332б.
  3. Хомченко Г.П. Неорганическая химия. М.:Высш.шк.,1986. – 464б – 1дана
  4. Бишімбаева Г.Қ. Жалпы химия. Алматы: Бастау, 2007 – 136б – 3 дана
7.3. Плакаттар
7.3.1. Д.И.Менделеевтің периодтық жүйесі
7.3.2. Металдардың кернеу қатары.
7.3.3. Тұздар мен негіздердің суда ерігіштігі.
7.3.4. Комплекс иондардың тұрақсыздық константасы.
7.3.5.Аз еритін заттардың ерігіштік көбейтіндісі.
7.3.6. Негіздер мен қышқылдардың диссоциация константасы.
Пәндер