Файл қосу


Бөлшектелген Деректер базасы|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ               |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ            |
|3 деңгейлі СМК құжаты   |ОӘК         |ПОӘК 042-18-12.1.13/02-2013   |
|«Ақпараттық жүйелердегі  |Баспа №3 18.09.2013 |                |
|мәліметтер базасы» пәнінің |ж          |                |
|оқу-әдістемелік кешені   |          |                |
         «Ақпараттық жүйелердегі мәліметтер базасы»
            пәнінен оқу-әдістемелік кешен


      050703 – «Ақпараттық жүйелер»  мамандығына арналған
        СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

                  Семей
                  2013   Алғы сөз


   1. ҚАЙТА ӨҢДЕЛГЕН

   ___________ Ерланова Г.Ж., «Ақпараттық жүйелер» кафедрасының аға
оқытушысы, Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті

  «___09__» ______09_____________ 2013 ж.

   2. Талқыланды


   2.1. Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің

    «Ақпараттық жүйелер» кафедрасы отырысында қарастырылды.


   Хаттама № _1__ «__09__» ___09_____________ 2013 ж.


   Кафедра меңгерушісі __________ /Смагулов С.К., э.ғ.к./


   2.2. «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» факультетінің оқу-
әдістемелік бюросы отырысында қарастырылды.


   Хаттама № _1__ «_11_» _______09___________ 2013ж.


   Төрағасы __________ /Бекбаева Р.С./


   3. бекітілді


   Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесі отырысында баспаға жіберуге
ұсынылды және мақұлданды.


   Хаттама № _1__ «_18_»______09_______2013ж.


   ОӘК төрағасы, оқу-әдістемелік істер бойынша проректор


    _______________ / Г.К. Искакова /


   №2 баспа 03.09.2013ж ОРНЫНА
                  мазмұны|1.  |Жалпы мағлұматтар                        |   |
|2.  |Пәнді менгеру бойынша оқу-әдістемелік нұсқаулар         |   |
|3.  |Курс форматы және саясаты                    |   |
|4.  |Баға қою саясаты                        |   |
|5.  |Пән мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу     |   |
|6.  |ОБСӨЖ және СӨЖ мазмұны                     |   |
|7.  |Пән бойынша оқу процесінің күнтізбелік графигі         |   |

  1. Жалпы мағлұматтар  1.1. Оқытушы және пән туралы жалпы мағлұматтар


  1.1. Оқытушы және пән туралы жалпы мағлұматтар


  Ерланова Гульмира Жумагалиевна


  «Ақпараттық жүйелер» кафедрасы


  Байланыс ақпараты – тел.: 53-02-29, оқу корпусы № 8, кабинет № 316  Сабақ өткізу аудиториясы - аудитория № 310;


  Кредиттер саны — 3;


  1.2. Пән мазмұнының қысқаша сипаттамасы
  «Ақпараттық жүйелердегі мәліметтер базасы»  пәні курсында деректер
базасын практикалық жобалау және әр түрлі нысан  аймақтарында  түрлі
ақпараттық платформаларда қазіргі кездегі ДББЖ қолданылған  ақпараттық
қосымшаларды құру дағдысы болуы керек.
  1.3. Осы курстың мақсаты: деректер базасының теориялық негіздерін,
деректерге қолданылатын операцияларды,  оларды  өңдеуді  және  іздеуді
ұйымдастыру әдістерін, сонымен қатар суреттейтін тіл құралдары және қимылға
келтіру деректердің негізгі модельдерінің принциптерін құру және олардың
қазіргі кездегі деректер базасын басқару жүйесінде қолдануды үйрену болып
табылады.
  1.4. Пәнді оқудың негізгі міндеті:
  • деректер базасы жүйелерін құру принциптерін;
  • деректерді ұсыну модельдерін;
  • деректер базасын жобалау модельдерін;
  • модельдер көмегімен деректерді көрсетіп жұмыс істеу әдістерін үйрету.
  1.5.   Пәнді оқу нәтижесінде студент:
  • деректер базасы құру принциптерін;
  • деректерді ұсыну модельдерін;
  • деректер базасын жобалау модельдерін пайдаланып, өз деректер базасын
   құра алады.
  1.6. Курс пререквизиттері:
  • Информатика
  • Алгоритмдеу және программалау тілдері
  • Программалау технологиялары
  1.7. Курс постреквизиттері:
  • АЖ жобалау
  • Ақпарат қауіпсіздігі және ақпаратты қорғау
  • Web-технологиялар

   2. Пәннің мазмұны және сабақ түрлеріне байланысты сағат үлестірілімі

               • Кесте 1 – Пәннің мазмұны. Сағат үлестірілімі
|Тақырып аты          |Сағат саны              |Әдебиет   |
|                |Дәріс |СТС  |ЗС   |ОБСӨЖ  |СӨЖ  |      |
|1               |2   |3   |4   |5    |6   |7      |
|Негізгі түсініктер       |1   |1   |1   |1    |1   |      |
|Деректер базасы концепциясы  |1   |1   |1   |2    |2   |      |
|Деректер базасын жобалаудың  |2   |2   |2   |4    |4   |      |
|негізгі сатылары        |    |   |    |     |   |      |
|Инфологиялық модельдеу     |2   |2   |2   |4    |4   |      |
|Даталогиялық жобалау      |1   |1   |1   |4    |4   |      |
|Қатынасты қарапайымдау     |1   |1   |1   |4    |4   |      |
|ДБ физикалық ұйымдастыру    |2   |2   |2   |6    |6   |      |
|әдістері            |    |   |    |     |   |      |
|CASE - технологиялар      |1   |1   |1   |6    |6   |      |
|Бөлшектелген Деректер базасы  |2   |2   |2   |6    |6   |      |
|Жобалаудың арнайы сұрақтары  |1   |1   |1   |4    |4   |      |
|Объекті бағытталған Деректер  |1   |1   |1   |4    |4   |      |
|базасы.            |    |   |    |     |   |      |  3. Пәнді меңгеру бойынша әдістемелік нүсқаулар

  Бұл курсты меңгеру кезінде студент дәріске, практикалық сабақтарға
міндетті түрде қатысу. Егер студент өз бетімен меңгере алса, ОБСӨЖ-ге
қатысуы міндетті емес. Дәрісті меңгергеннен кейін, практикалық тапсырма
орындалу керек. ОбСӨЖ-ді оқытушы көмегімен немесе өз бетімен орындап,
уақытында тапсыру керек. Өздік жұмысты орындау барлық менгерген материал
негізінде студент өз бетімен орындайды, көрсетілген  уақытта  тапсыру
міндетті.  4. Курс форматы және саясаты


  келесі талаптар:
 ❑ дәріске, СТС және ОБСӨЖ міндетті түрде қатысу. Егер  қандай  да
  себептермен студент сабақты босатқан болса, сол күні сабақта өтілген
  материалға өзі жауапты болады.
 ❑ Сабақ үстінде ұялы телефонды өшіріп қою қажет.
 ❑ Сабақты жүйелі түрде бұзып, тәртіп  бұзған  студент  аудиториядан
  шығарылады, немесе барлық курс үшін "қанағаттанарлықсыз" баға қойылады.
 ❑ СТС және үй тапсырмаларын орындау міндетті
 ❑ Бақылау жұмыстары міндетті түрде орындалып, аталған уақытта тапсырылуы
  қажет. Кешіктіріліп өткізілген жұмыс автоматты түрде төмен бағамен
  бағаланады.
 ❑  Көшіру  орын  алғанда  студент  аудиториядан  шығарылады  немесе
  "қанағатанарлықсыз" баға қойылады.
  Межелік бақылауға сабаққа қатысуы, ағымдағы және үй жұмыстары, тақта
алдында жауап беруі, орынында жауап беруі және бақылау жұмыстарын уақытында
тапсыруы кіреді.
  Қортынды бақылау барлық бақылауды қамтиды: Емтихан бағасы межелік
бақылау (40%) және аралық аттестация қортындысын (емтихан – 60%) қамтиды да
 100% құрайды.
  ОБСӨЖ тақырыптары бойынша бақылау жұмыстары орындалады.


  5. Баға қою саясаты
Кесте 2 – Семестр бағаларын есептеу

|апта  |Бақылау түрі          |Барлық балл  |Ескерту      |
|1-7  |1-7 аптада сабаққа қатысу    |30       |         |
|1   |Тәжірибелік сабақ        |0       |         |
|2   |Тәжірибелік сабақ        |10       |         |
|    |Зертханалық сабақ        |15       |         |
|3   |Тәжірибелік сабақ        |-       |         |
|    |Зертханалық сабақ        |-       |         |
|    |ОБСӨЖ              |10       |         |
|    |СӨЖ               |20       |         |
|4   |Тәжірибелік сабақ        |10       |         |
|    |Зертханалық сабақ        |15       |         |
|5   |Тәжірибелік сабақ        |-       |         |
|    |Зертханалық сабақ        |-       |         |
|    |ОБСӨЖ              |10       |         |
|    |СӨЖ               |20       |         |
|6   |Тәжірибелік сабақ        |10       |         |
|    |Зертханалық сабақ        |15       |         |
|7   |Тәжірибелік сабақ        |10       |         |
|    |Зертханалық сабақ        |15       |         |
|    |ОБСӨЖ              |10       |         |
|    |СӨЖ               |20       |         |
|7   |Межелік бақылау 1        |80       |         |
|1-7 аптадағы жинаған баллдар саны    |300      |         |
|8-15 аптада сабаққа қатысу балы     |30       |         |
|8   |Тәжірибелік сабақ        |0       |         |
|9   |Тәжірибелік сабақ        |10       |         |
|    |Зертханалық сабақ        |15       |         |
|    |ОБСӨЖ              |-       |         |
|    |СӨЖ               |-       |         |
|10   |Тәжірибелік сабақ        |-       |         |
|    |Зертханалық сабақ        |-       |         |
|    |ОБСӨЖ              |10       |         |
|    |СӨЖ               |20       |         |
|11   |Тәжірибелік сабақ        |10       |         |
|    |Зертханалық сабақ        |15       |         |
|    |ОБСӨЖ              |-       |         |
|    |СӨЖ               |-       |         |
|12   |Тәжірибелік сабақ        |-       |         |
|    |Зертханалық сабақ        |-       |         |
|    |ОБСӨЖ              |10       |         |
|    |СӨЖ               |20       |         |
|13   |Тәжірибелік сабақ        |10       |         |
|    |Зертханалық сабақ        |15       |         |
|    |ОБСӨЖ              |-       |         |
|    |СӨЖ               |-       |         |
|14   |Тәжірибелік сабақ        |-       |         |
|    |Зертханалық сабақ        |-       |         |
|    |ОБСӨЖ              |10       |         |
|    |СӨЖ               |20       |         |
|15   |Тәжірибелік сабақ        |10       |         |
|    |Зертханалық сабақ        |15       |         |
|    |Межелік бақылау 2        |80       |         |
|8-15 аптада жинаған баллдар саны    |300      |         |
|Емтихан балы              |400      |         |
|Академиялық кезең бойынша балл     |1000      |         |

  6. Әдебиет
  6.1. Негізгі

6.1.1. Диго С.М. Проектирование и использование баз данных. - М.: Финансы и
   статистика, 1996.

6.1.2. Горев А.И. и др. Эффективная работа с СУБД. –СПб.: Питре, 1997.

6.1.3. Четвериков В.Н. и др. Базы данных и знаний. Учебн. – М.: Высшая
   школа, 1987.


   6.2.Қосымша:
6.2.1. Замулин А.В. Системы программирования баз данных и знаний. -
    Новосибирск: Наука, 1990.

6.2.2. Когаловский М.Р. Технология баз данных на персональных ЭВМ. - М.:
   Финансы и статистика, 1992.

Пәндер
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть